Transcript
Page 1: Nemesis Publishing - Catalogue
Page 2: Nemesis Publishing - Catalogue

ISBN: 9786055913526

Gretelin öyküsü, genç bir kadının İkinci Dünya Savaşı sı-rasında Hamburg’da geçen yaşamının büyüleyici öykü-südür. Gretel Wachtel, en yakın arkadaşının, 1938 yılın-da Yahudi halkına yapılan zulümle ün yapmış gece olan Kristallnacht sırasında ortadan yok oluşuna şahitlik et-miş; savaş boyunca müttefiklerin şehirdeki düzenli bom-balamalarına dayanmış ve Gomorrah Operasyonunun se-bep olduğu ateş fırtınasından sağ çıkmıştır. Bir Nazi kar-şıtı yorum sonucunda bir cephane fabrikasında çalışmaya zorlanmış fakat totaliter rejimle savaşma arzusunu kay-betmemiştir. Bir direnişçiyle evlenmiş, Gestapo tarafın-dan aranan kaçakları koruyan mahalle rahibine yardım etmiş ve Yahudi doktorunu evlerinin kilerinde saklamış-tır. Wehrmacht’a daktiloculuk yapmaya çağırılan Gretel, iş yerinde Enigma şifreleme aracıyla mesaj alıp gönde-rirken edindiği gizli bilgileri taşıyarak direnişçilerle bir-leşmiştir. Sonunda, 1945’te Gestapo tarafından yakalan-mış ve bir toplama kampına götürülmüş, İngiliz ordusu-nun Hamburg’a ilerlemesiyle serbest bırakılmıştır. Savaş-tan sonra Gretel bir İngiliz subayına âşık olmuş, subayın İngiltere’ye gönderilmesi ise ıstırabı olmuştur.

GRETEL’İN ÖYKÜSÜ - GENÇ BİR KADININ NAZİLERE KARŞI GİZLİ SAVAŞI

“Dinaw Mengestu’nun yazdıkları sayesinde, vatanından kopup başka ülkelere giden göçmenlerin kabul görme, barış içinde yaşama ve kimliklerini bulma hikâyelerine tanık oldum ve derinden etkilendim.”

Khaled Hosseini - Uçurtma Avcısı’nın yazarı

Sepha Stephanos, memleketi Etiyopya’daki ihtilalden Amerika Birleşik Devletlerine kaçıp yeni bir başlangıç ya-palı tam on yedi yıl olmuştur.

Onca yılın ardından sahip olduğu şeyler: Washington D.C.deki yoksul bir Afro-Amerikan mahallesinde işlettiği kırık dökük bakkal dükkânı ve geçmişten gelen anılarını, ülkesine duyduğu özlemi paylaşabildiği, kendi gibi Afrika kökenli iki arkadaşıdır.

Bir gün yaşadıkları mahalleye Amerikalı beyaz bir kadın ta-şınır. Adı Judith’dir ve Naomi adında küçük, melez bir kızı vardır.

O günden sonra hem Sepha’nın hem de Judith ve kızı Naomi’nin hayatları değişecektir. Aynı dünya içinde, fark-lı ten renkleriyle yaşayacakları olaylar, onları nereye sü-rükleyecektir?

DINAW MENGESTU

GRETEL WACHTEL & CLAUDIA STRACHAN

DÜŞLEDİĞİMİZ CENNET

ISBN: 9786055913731

CHRISTY BROWN

CHRISTY BROWN

BÜYÜLEYİCİ VE EĞLENCELİ... OKUYANA İLHAM VERİYOR. -IRISH TIMES-

ERDEMLİ VE HİÇBİR ŞEKİLDE YOZLAŞTIRILMAMIŞ BİR CESARET HİKÂYESİ. -SUNDAY TIMES-

Christy Brown doğuştan beyin felci kurbanıydı. Ancak bu talihsiz küçük bebek İrlanda edebiyatının devleri arasın-da yerini alacak bir yazarın muhteşem hayal gücüne ve duyarlı zekâsına sahipti. Bu, Christy Brown’ın kendi ya-şam öyküsüdür. Brown, çocukluğunda okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve nihayet daktilo kullanmayı öğrenmek için verdiği mücadeleyi ve bütün bunları sol ayağını kul-lanarak nasıl yaptığını anlatıyor. Christy Brown’ın benzer bir biçimde kaleme aldığı “Dream All The Days” adlı ese-ri de çok satan kitaplar listesine girmeyi başarmıştır. Sol Ayağım kitabı; Christy Brown’ı Daniel Day-Lewis’in can-landırdığı, çok başarılı bir filme konu edinilmiştir.

SOL AYAĞIM

ISBN: 9786055913229

ISBN: 9786955913380

“Tüm bu gürültü patırtının ne olduğunu merak eden bir grup heyecanlı çocuğun yanında, tekerlekli sandalyesinin kenarında oturuyordu.”

Romanın ilk bölümü, işte böyle başlar. Öylece oturu-yordur; çünkü etrafındaki faaliyetlere güçlükle katılabi-len, neredeyse çaresiz bir kötürümdür. Buna rağmen, ro-man başladığında bir çocuk, bittiğinde ise erkekliğin eşi-ğinde, “Her Gün Hüzün”ün ana karakteridir. Katılmaktan aciz, acılı ve dingin yüreğiyle tekerlekli sandalyesinde et-rafı gözler; Dublin’in, oturdukları kenar mahallesine da-ğılmış, parçası olduğu ailesinin davranışlarını ve duygula-rını belleğine kaydeder. Burası aslında, 40’lı ve 50’li yıllar-da, acılı ve sevinçli günler geçiren Dublin’dir. İhtişamı ve sefaletiyle, arka sokakların ve köhne meyhanelerin hoy-rat, acımasız, alemci ve zinacı Katolik Dublin; yaşam adı-na muazzam bir farklılık. Chiristy Brown, tamamen duy-gusallıktan uzak yazar. Sözünü sakınmaz, keskin görüşlü-dür. Onun, Dublin görüntüleri, sesleri, kokuları ve doğal manzaralarıyla ilgili tasvirleri, şimdiye kadar nadiren ya-pılmıştır. Onun karakterleri, yaşam ateşi ile yanar.

HER GÜN HÜZÜN – SOL AYAĞIM 2

Page 3: Nemesis Publishing - Catalogue

BELINDA ALEXANDRA

JANE GRAVES

ISBN: 9786055395742

Dikkat dikkat!!!

Bu kitap, büyük hayallerle evlendiği yaşlı ve zengin koca-sı tarafından terk edilmiş, beş parasız bir şekilde ortada bırakılmış bir kadının ağır dramını içermektedir. O para ve lüks dolu günlerinden geriye sadece çok sevdiği son model arabası kalmıştır. Ancak onun da benzine ihtiyacı vardır. Bir gün başka bir adam çıkar gelir. Borcu tam ola-rak ödenmedi diye o arabaya el koyar. Artık elinde hiçbir şeyi kalmamıştır kadının. Tam bu noktada bir karar ver-mesi gerekir. Küllerinden yeniden doğacaktır elbette an-cak bunu yaparken kullanacağı yol biraz çetrefillidir. Ta-bii bir o kadar da eğlenceli. Ve heyecanlı ve aşk dolu, bi-raz da şans...

KÜÇÜK YALANLAR YÜKSEK TOPUKLAR

Simone Fleurier, on dört yaşında ailesinden koparılır ve bir lavanta tarlasında çalışmak üzere Marsilya’ya gönde-rilir. Yaşadığı yoksul ve zor hayatın karanlığı içerisinde bir gün bir ışık fark eder. Bu, sahne ışığıdır. Artık tek hayali, o parlak ışıkların altında, kendisini hayranlıkla izleyecek gözlerle buluşmaktır.

Aynı dönemde patlak veren savaş onu hayallerinden uzaklaştırırken birçok tehlikeyle de burun buruna getirir. Vazgeçmek ise lavanta tarlasının vahşi çiçeğine göre de-ğildir.

Belinda Alexandra tutku ve cesaret dolu bir öyküyle daha sizleri Marsilya’nın arka sokaklarından Paris’in en lüks sa-lonlarına, savaş öncesi Berlin’in yoksunluğundan New York’un görkemli yaşamına kadar götürecek. Vahşi Lavan-ta, bittikten sonra bile uzun süre aklınızdan silinmeyecek bir roman.

VAHŞİ LAVANTA

ISBN: 9786055395858

Yazarın Diğer Kitapları;

Beyaz Gardenya

Yazarın Diğer Kitapları;

Abartılı Yalanlar,Aceleci Duvaklar

Burada evlilik denen bir kurum yok. Bu kadınlara göre gayet gereksiz bir kurum. Neden bütün ömürlerini tek bir erkekle geçirsinler ki? Toplumda erkek ast ve yetkisiz. Erkekler, ne yaşadıkları evin ne de bölgedeki herhangi bir malın sahibi olamazlar. Sadece kadınlar için çalışabilir-ler. Kadınlar, kalacakları yer ile beslenmeleri için gereken yiyeceklerin temininden ve çocuklarının eğitiminden so-rumlular. Ekonominin bekçileri onlar. Ailenin bütün mal varlığı sadece kadınlarda. Yasal olarak kadınlar her türlü avantaja sahipler: Soyadı vermek, miras almak gibi hak-lar kadınlara ait. Kız çocukları anaerkil bu toplumda çok önemli çünkü soyun devamı kız çocuklarla sağlanabilir. Bilinmedik ve şaşırtıcı bir dünyaya yolculuk yapan Arjan-tinli gazeteci Ricardo Coler, Çin’in güneyine giderek Mo-suolar ile birlikte yaşadığı iki ayı anlatıyor. Son anaer-kil toplum olarak adlandırılan Mosuoların kadın egemen dünyasını tanımaya hazır mısınız?

RICARDO COLER

JEREMY STRANGROOM & JULIAN BAGGINI

KADIN KRALLIĞI

ISBN: 9786055913618

ISBN: 9786055913779

“Einstein Bulmacası” ve “Düşündüğünü Sandığın Şeyi Ger-çekten Düşünüyor musun?” kitaplarının yazarlarından.. Darwin ve Evrim Teorisi yaşamlarımızı nasıl düzenleme-miz gerektiği konusunda bize bir şey söyleyebilir mi? Sol düşünce Darwin’i görmezden gelmekle hata mı işle-mektedir? Tanrı iyiyse dünyada neden kötülük var? Ka-dın felsefeciler neden görmezden gelinmiştir? Felsefecile-rin görüşlerini ve kişiliklerini birbirinden ayırabilir miyiz? Tanrının varlığını kanıtlamak için dua yoluyla deney yapı-labilir mi? Julian Baggini ve Jeremy Strangroom bu soruların yanıt-larını bulmak için zamanımızın en önemli felsefecileri ve entelektüelleriyle oldukça kolay anlaşılabilen eğlenceli sohbetler gerçekleştirdilerEtikten estetiğe, dinden metafiziğe, siyasetten felsefecile-rin yaşamlarına bir yığın soru ve tartışma bu söyleşiler içe-risinde siz felsefe meraklılarını tartışmaya davet ediyor...

BİRAZ FELSEFE HERKESE İYİ GELİR

Page 4: Nemesis Publishing - Catalogue

AMANDA FORESTER

MARY WINE

Leydi Aila Graham, kendini kiliseye adamıştır. Ancak er-kek kardeşi öldürülünce, topraklarını koruyacak bir erke-ğin aileye katılmasını sağlamak için, babası tarafından evlenmeye zorlanır.

Padyn MacLaren, İngilizlere karşı giriştiği savaştan, ken-disi gibi yorgun düşmüş bir grup adamıyla birlikte dön-düğünde klanını ve topraklarını darmadağın bir halde bu-lur. Klanına yeniden güç kazandırmak için Aila’ya kalan mirasa ihtiyacı vardır.

Aila’nın babası, kızını Padyn MacLaren ile evlendirecek ve topraklarını koruması için ihtiyaç duyduğu savaşçı güçle-re kavuşacaktır.

Pady MacLaren ise Aila’yla evlenerek, klanı için ihtiyaç duyduğu topraklara ve zenginliğe kavuşacaktır.

Peki ya Aila? Kendine çizdiği yoldan sapmasına neden olan evlilik, onun hayatına neler getirecektir?

Torin Mcleren, toprakları için ölmeye hazır, öfkeli bir Kuzey İskoçyalı.Halkına yapılan saldırının intikamını almak için ha-rekete geçen Torin’in planı, düşmanının kızını kaçırarak esir almaktır.

Shannon McBoyd, babasının sevgisini hissedemeden büyü-müş bir genç kadın. Babasından intikam almaya çalışan To-rin tarafından kaçırılan Shannon, hayatına bir köle olarak devam edeceğini zannetmektedir.

Torin ve Shannon arasında gelişen olaylar Torin’i intikamın-dan, Shannon’ı ise korkularından uzaklaştırabilecek mi?

“Bir yanda tutku, diğer yanda intikam, 1400lü yılların büyü-lü atmosferinde geçen etkileyici bir roman. Kaçırılmama-sı gerekir!”

Lora Leigh - New York Times’ın En Çok Satanlar Listesinden Black Jack’in yazarı

“Romantik, harikulade ve kesinlikle kışkırtıcı.”

Sylvia Day

İSKOÇYALININ AŞKI

HERŞEY SENİN UĞRUNA

ISBN: 9786055395902

ISBN: 9786055395575

Chinooks Hokey Takımı serisi “Aşk Ateşi” ile bu kez buzla-rı eritiyor.

Vegas’ta yaşanan Vegas’ta kalır.

Autumn, üst üste yaşadığı kötü olaylardan sonra biraz uzaklaşmak için hep merak ettiği Las Vegas’a gider. Hep yapmayı istediği ama ertelemek zorunda kaldığı şeyle-rin bir listesini yapmıştır ve Las Vegas’ta bu listedeki her şeyi gerçekleştirmek üzere kendisine söz vermiştir. Ancak beklenmedik bir şekilde karşısına çıkan ünlü hokey oyun-cusu Sam LeClaire, Autumn’ın listesini alt üst edecek ve onu dönülmesi neredyse imkansız bir yola sokacaktır.

Heyecan, eğlence, buz ve hokeye hazır olun!

JILL SHALVIS

RACHEL GIBSON

AŞK ATEŞİ

ISBN: 9786055395636

Hayal kırıklığı, yeni başlangıçlar için yeşeren umutlar, eğ-lence, heyecan ve aşk bu kasabada sizleri bekliyor.

Tara’nın, küçük sahil kasabası Şanslı Liman’a bir daha adım atmamak için binlerce iyi nedeni vardır. Ancak annesinin ölümü ve kız kardeşleriyle ona miras kalan otel yüzünden yıllar sonra aynı yere dönmek zorunda kalır. Oteli işletme-ye karar verdiklerinde, işleri yoluna koyana kadar orada kalıp, sonra arkasına bile bakmadan uzaklaşacağına dair kendine söz verir. Ancak geçmişte bıraktığını düşündüğü bir aşk ve bu aşkın gölgesinde kalmış bir sır, yeniden Ta-ra’nın karşısına çıkar ve onu, hayatını sonsuza dek değişti-rebilecek bir karar vermek zorunda bırakır.

KÜÇÜK TATLI HEYECAN

Yazarın Diğer Kitapları;

Aşk Her Yerde, Aşk Seni Bu-lursa, Aşk Yeniden, Buzda Aşk, Tutkulu Aşk, İlişki Du-rumu; Karmaşık

Yazarın Diğer Kitapları;

Aşka Yolculuk

ISBN: 9786055395940

Page 5: Nemesis Publishing - Catalogue

Mick Riley, yıllardır profesyonel bir sporcu olmanın tüm avantajlarından yararlanmıştır: ün, servet ve her şehirde başka bir kadın…

Tara Lincoln’le tanıştıktan sonra, tek gecelik ilişkilerden daha fazlasını istediğini fark eder. Tara ise futbolun, bu adı çıkmış çapkınını yakından tanımakla pek de ilgilen-memektedir.

Mick Riley’nin son gözdesi olarak medyanın ilgisini çek-meden önce bile hayatı yeterince karışık olan Tara, aşk oyununu bir kere oynamış ve kaybetmiştir. Bu riski bir kere daha göze almaya hiç niyeti yoktur; hele ki söz ko-nusu Mick gibi bir kadın avcısıysa...

Ancak Mick kazanmaya kararlıdır; aklında da mükemmel bir strateji vardır.

“Tutku dolu ve sıcak!” Lora Leigh

Private Serisi “Oyun” ile devam ediyor... Private çok önemli bir iş almıştır: 2012 Olimpiyat Oyunları güvenliği. Birbirinden yetenekli ajanları ve dedektifleriyle bu işi ba-şarması kolay gibi görünse de, Olimpiyat organizasyon komitesinin başındaki Denton Marshall’ın acımasız bir cinayete kurban gitmesiyle olaylar karışır. Private Lond-ra ofisinin en yetkili ismi Peter Knight olayı çözmek için tüm gücüyle çalışmaktadır. O sırada Londra’nın önem-li gazetelerinden birine gelen cinayetle ilgili bir mektup, Peter Knight ve gazeteci Karen Pope’u bir araya getirir. Karen ve Peter, ellerindeki mektuptan yola çıkarak soru ve gizem dolu bir maceraya atılırlar. Bu macera dolu yol-culuk onları Olimpiyat oyunlarını kana bulamak isteyen katile ya da katillere götürebilecek mi?

Yeni bir Private macerası daha sizi bekliyor...

JACI BURTON

JAMES PATTERSON

KUSURSUZ OYUN

OYUN

ISBN: 9786055156077

ISBN: 9786055395629

Yazarın Diğer Kitapları;

Kâbus

Deniz fobisi olmasına rağmen Juli’nin Virgin Adaları’na yolculuk yapması gereklidir. Dayısının vasiyetini gerçek-leştirmek için oraya gidip, küllerini St. John’a savuracak-tır. Kendine bir tekne gezisi planlar. Yola çıkacağı sırada bir kafede karşılaştığı Alex ona gezi boyunca eşlik edecek-tir çünkü Juli yanlış tekneye binmiştir ve Alex’in de o yol-culukla ilgili planları ve sırları vardır.

Juli ve Alex görevlerini tamamlamak isterlerken, dalgalar arasında yaptıkları yolculuk onlara aradıkları aşkı da geti-recek midir?

Hedefler mi daha önemlidir, yoksa aşk mı?

Destiny serisiyle tanışın...

Harika bir evlat... Okulun en başarılı öğrencisi... Mükemmel bir eş...

Jenny Tolliver hayatının her döneminde iyi bir kız olmuş-tu ama bu ona hiçbir şey kazandırmamıştı. İşte şimdi de ilk aşkıyla yaptığı evlilik, adi bir aldatma hikâyesiyle sona ermişti. Destiny, doğup büyüdüğü, göl kıyısındaki o mü-kemmel kasaba ona kucak açabilirdi. Orada, aklındaki bütün soruların cevaplarını aramaya başlayacak ve kendi-ne yeni bir yol çizmeye çalışacaktı.

Destiny’de karşısına kasabanın kötü çocuğu Mick Brody’nin çıkması ise tam anlamıyla sürpriz olmuştu. İyi kızla kötü ço-cuk buluşmuştu. Onları bir araya getiren sır ise hem tehli-keli hem de tutkulu olayların başlangıcı gibiydi.

Deli dolu bir yaz onları bekliyordu...

TAWNA FENSKE

TONI BLAKE

DALGALAR HEP AŞK GETİRSE

DELİ DOLU BİR YAZ

ISBN: 9786055395872

ISBN: 9786055395469

Page 6: Nemesis Publishing - Catalogue

Tehlikeli Bölge serisi “Şeytanın Nefesi” ile başlıyor...Zengin elmas yatakları ve eşsiz güzellikteki doğasıyla ilgi çeken bir ülke: Namibya.Bu toprakları kendi çıkarları için kullanmaya çalışan kirli güçler ve onlarla mücadele eden korkusuz bir adam: Tom Gordon.Önlerine çıkacak her türlü engeli yok etmeye kararlı olan bu kirli güçler için Tom Gordon da artık bir engeldir ve ortadan kaldırılmasına karar verilir.Babasının aniden ortadan kaybolması, Max Gordon’u da Namibya topraklarına sürükler. Babasının başına gelenle-ri çözmeye ve onu bulmaya kararlıdır fakat bu yolculukta yalnız olmadığını anlaması uzun sürmeyecektir. Onun da peşinde, kim olduğundan emin olmadığı takipçiler vardır.Ancak bu eşsiz toprakları bekleyen felaketi hiç kimse he-saba katmamıştır ve bu felaketten kurtulmak için Max’in önemli bir karar vermesi gerekmektedir.

Heyecan ve aksiyon dolu bu hikâyeyi kaçırmayın...

DAVID GILMAN

ŞEYTANIN NEFESİ

ISBN: 9786055395834

Başka birinin bedeninde olmak hiç de kolay değil!

Jane Yellowrock. O bir tengezer. Üstelik vampirlerin, kurt adamların, cadıların ve insanların olduğu bir dünyada ya-şayan son tengezer. Geçmişiyle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Tek bildiği şey, New Orleans’ın vampir konseyi tarafından azılı bir vampiri öldürmek için işe alındığı. Tek duyduğu şey ise, içinde yaşayan canavarın fısıltıları...

“Faith Hunter’ın kitapları fantastik, gizemli ve romantik kitaplar okumayı seven herkesi etkisi altına alacak.

Booklist

“Fantastik edebiyatta yeni ve güçlü bir ses.”

Kim Harrison

FAITH HUNTER

TENGEZER

ISBN: 9786055395537

Ateş hattındaki bir kadın kendini ne kadar koruyabilir?

Gazeteci Jenna McMillan, kolay bulunmayacak bir fır-sat yakalar ve önemli bir isimle röportaj yapmak üzere yola çıkar. Gittiği yerde ummadığı tehlikeler ve büyük bir sürpriz onu beklemektedir.

Bir erkek bir kadını kaç kere kurtarabilir?

Gabriel Jones, yaşadığı kirli hayat yüzünden sevdiği ka-dını kaybetmiş, yaşamını saran kurşun sesleri ve kan ko-kusu yüzünden masumiyetin ne olduğunu unutmuş, özel işler için çalışan bir ajandır.

Gabriel ve Jenna’yı buluşturan bir tesadüf, onları izleyen biri olduğunun farkına varmalarıyla başka bir boyut kaza-nır. Birlikte girecekleri bu yeni yolda masumiyete yer yok-tur. Peki ya aşka?

CINDY GERARD

KİMSE ACINACAK KADAR MASUM DEĞİLDİR

ISBN: 9786055395735

BU BÜYÜLÜ DÜNYAYA ADIM ATMAYA HAZIR MISINIZ?

Günün en sevdiği dakikalarıydı bunlar. Birazdan saatin rakamları tamamen değişecek ve yeni bir güne merha-ba diyecekti Wanja. Fakat beklediği şey olmamış, yeni gün gelmemişti. Zaman durmuştu! Anlam veremediği

bu kargaşa içerisinde, kendisinden başka kimsenin gö-remediği esrarengiz bir davetiye almıştı. Yeni bir dünya-ya, İmago’ya davetliydi. Lucian ile okurların büyük beğe-nisini kazanan Isabel Abedi, fantastik dünyanın sınırları-nı zorlamaya devam ediyor Siz de onun farklı dünyasına

adım atmak istiyorsanız, İmago’ya hoş geldiniz.

ISABEL ABEDI

İMAGO

ISBN: 9786055913823

Yazarın Diğer Kitapları;

Lucian

Page 7: Nemesis Publishing - Catalogue

www.facebook.com/nmssktp

twitter.com/nemesiskitap

http://www.nemesiskitap.com

NEMESİS KİTAPGürsel Mah. Alaybey Sk. No:10/1 Kağıthane / İstanbulTel: 0212 222 10 66 Faks: 0212 222 46 16

Seçkinler yetişkin erkek vampirlerdir. Gururlu, buyurgan, sahiplenici, güçlü, yoğun derecede çekici, inatçı, kibirli ve yakışıklıdırlar. Durumuna göre dünyadaki en harika er-kek ya da aşağılığın teki olabilirler. Seçkinler bazen insan kadınları arzularlar. Bazen bu ilişkiler uzun süreli roman-tik ilişkilere döner. Ve bazen de bir Seçkinle dişi insan arasında, bir vampir erkeğiyle dişisi arasındaki gibi ömür boyu süren bir tür ruh bağlanması oluşur.

Alec Reynard, o bir Seçkin. O ve türü için, dünya büyük tehlikelerle dolu bir yer. Ruhunun karanlık kuyuları Alec’i ezmeye çalışırken o, yakalandığı hastalıktan kurtulmak ve günışığında yaşayabilmek için gizli tıbbi tedaviler görüyor.

Domini Lancer, vampirlere inanmayan bir ölümlü Onun için vampirler sadece dedesinin anlattığı gece masalların-da geçen, gerçekte var olmayan yaratıklar. Oysa dedesi-nin ona vampir hikâyeleri anlatmasının bir nedeni var.

Alec ve Dominiyi bir araya getiren şey ise zihinlerinden geçen düşünceler... Bu düşünceleri takip ederek birbirle-rinin hayatlarına giren Alec ve Domini’nin tutku ve mace-ra dolu hikâyesi bu kitapta sizleri bekliyor.

SUSAN SIZEMORE

KAN YANGINI

ISBN: 9786055395612

Page 8: Nemesis Publishing - Catalogue
Page 9: Nemesis Publishing - Catalogue

CENK ÇALIŞIR

Gerçek ve sanal dünya sarmalına, iç içe işlenmiş katmanlı öykülerle farklı bir bakış...

Cenk Çalışır, “Satranç Cinayetleri” ve “Zehr-i Katil” isimli romanlarının ardından gelen bu üçüncü

çalışmasında suçun sınırlarını zorlayan bir hikâyeyi, hiç alışık olmadığımız anlatım

teknikleriyle ustaca işliyor.Bursa’da başlayan cinayetlerin İstanbul, Kanada ve

Sicilya’ya uzanan bağları...Bilgisayar oyunları, dövülerek öldürülen ihtiyarlar,

Beyaz Güneşin İnsanları, onları bekleyen Lort ve Konsey’in Askerleri, iyi ki hepsi sadece roman

dedirten bir kurgu.Gerçeküstü öykülemesine karşın, akla yatkın karakterleri ve olabilirlik kurgusu ile yazının

sınırlarında gezinen, okurlarını içine alan, zorlayan, şaşırtan ve zenginleştiren bir roman.

Yazarın Diğer Kitapları;

Satranç Cinayetleri

Zehr-i Katil

ISBN: 9786055395476

OYUN İÇİNDE OYUN

AYŞENUR YAZICI

Üç şey geri dönmez:Yay’dan çıkan ok,Ağızdan çıkan söz,Geçen zaman…150 km hızla yol alan hayatlarda herkes zamana kızgın! Birçok kadının aynı erkekle yolları bir yerlerde kesişiyor. Kalp, kalbe sürterek bileniyor, sivri yerleri yuvarlanıyor, acıyor! Gurur sınavı kirli bir aşk hikâyesini bir “hayvanın” ağzından okuyacaksınız. “Nankör” kelimesinin ısrarla âdemoğlunun sıfatı olduğunu söylüyor.Bilge bir kedi, insanların beş duyusunun nasıl sıradanlaştığını anlatıyor.Evet, bir kedi anlattı, Ayşenur Yazıcı yazdı. Hepsi hayal ürünü ama romanın içinde kendi gerçeklerinizi keşfederseniz, sizin içinizdeki hayvan da evcilleşmek için bin türlü sebep bulacaktır. Sabrı, aşkı, hoşgörüyü felsefeyle harmanlayan bir ‘kedi’nin, telaş içindeki insanlara bakışı…

Yazarın Diğer Kitapları;

Çocuk Gelin

Dön Muazzez

Dil Kafirleri

Son 13 Gün

Son Lobotomi

ISBN: 9786055395285

KENDİNDEN UTANMAK

Page 10: Nemesis Publishing - Catalogue

JALE DEMİRDÖĞEN

Ben mutsuz çocukları görür görmez tanımayı, mutlu çocukları kıskana kıskana öğrendim. İyi babaları ise

kötüsüyle yaşaya yaşaya…

Kötü babaların sesleri ateşe hazırlanan silahlar gibidir. Mermiyi silahın yuvasına gönderir gibi ök-

sürürler önce. Şarjörü çevirir gibi tükürürler balgamı yere. Sonra ayak seslerini duyarsın. Ölmeden önce duy-duğun son ses onun ağzından dökülen adındır: “Berat!”

Silah patlamıştır. Ölmemişsen, uzunca bir ay yürüyü-şüne çıkmışsın ve evde yoksun demektir.

Yeryüzünü reddediyorum, evet! Yeryüzü mutsuz çocuklarla dolu ve ben onların aydaki tanrısıyım!

Bir gün herkes yarım kalan işini bitirecek ve aya her baktığında beni hatırlayacak dünya!

-Berat-

Yazarın Diğer Kitapları;

Kusursuz Veda

Kan Ağacı

Leyl

Evvel Zaman İçimde

ISBN: 9786055395919

MUTSUZ ÇOCUKLARIN TANRISI

EMRE KALCI

Tek bir kelime bile aşkı hem başlatıp hem de bitirebilecek güçteyken, kısa cümlelerle de anlatılabilir uzun bir hikâye.

Bazı kısa anlar da, uzun uzun yazılabilir kırık bir kalbe...

Yeniden sevebilmektir onun tek mucizesi,tek kurtuluşu da vazgeçmektir.

Belki de aşk, birinin elinden tutup, onu el oluncaya dek yakınından seyretmektir.

Yazarın Diğer Kitapları;

Alçı

Sessiz Düet Silahsız Düello

Kir

Yarım

Her Mektubu Görülmüştür

ISBN: 9786055395605

EL

Page 11: Nemesis Publishing - Catalogue

ÖZGÜR GÜMÜŞSOY

Gerçekliğe ulaşmanın kapıları kapandı ve telafi etmek için çok geç.

Salonun dışında kalanların, sırra ulaşması mümkün değil.

Hesap günü geldi çattı ve mahşer yerinde her şey hazır.İşte orada bir yerlerde, son nefes de verildi...

Alkışlarınızla, son oyun başlasın!Akıyor görüntüler masmavi bir fonda...

Tüm hisler iç içe geçiyor.Aşk ile nefret, özlem ile vuslat aynı karede...

Jönünden, figüranına kadarkimsenin memnun olmadığı bir senaryonun

neticesinde;-en olmadık yerde- binbir soru işareti

bırakarak beliriyorS O N yazısı, beyazperdede...

Haykırıyor sokaklar, caddeler...Çığlık çığlığa bir öfke seli, şehirden taşıyor hızla;

-Başrol oyuncuları da ölsün,başrol oyuncuları da ölsün ulan artık!

İnceldiği yerden kopsun, KIYAMET!

ISBN: 9786055395643

Yazarın Diğer Kitapları;

Bana Bir’Aşk Zaman Ver

Hadi Beni Aşktan Yarat

İçimdeki “Sen” Kırıntıları

İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN KIYAMET

NAŞİDE GÖKBUDAK

Şiirlerimi, hep aynı kişilere; içinde kendinden bir şeyler bulanlara, yani duygu yoğunluğu yaşayanlara, aşkı bi-lenlere, sevmeyi sevenlere armağan ediyorum...

Naşide Gökbudak

ISBN: 9786056362903

Yazarın Diğer Kitapları;

Mihrimah / Aşk-ı Şahane

İçimdeki Başka Ben

Şelale’nin Bez Bebeği

Sıdıka Hanım

Asıl Adı Atiye

Hümeyra

Kaç Yıl Geçti Aradan

Sırma’nın Günlüğü

Perina

Neredesin Şelale

Rahmi Bey

Süreyya

Feraye

SEVMESEM RUHSUZSEVSEM MUTSUZ GİBİYİM

Page 12: Nemesis Publishing - Catalogue

ZAFER ERCAN

Yazarın Diğer Kitapları;

Testi Kırılmadan

Bağımlılıktan Kaçışın Tiratları

Kelebek Etkisi

Kapımızdaki Düşman:Uyuşturucu

ISBN: 9786055395322

Zafer Ercan’dan bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele üzerine bir başucu kitabı daha... “Uyuşturucunun Harman Yeri” ba-

ğımlılıkla ilgili uyarılar, alınması gereken önlemler ve bağımlıların hikâyelerinden oluşmaktadır…

“Gözlerim göz gibi bakmıyor, kulaklarım kulak gibi işitmiyor! Gözlerim yalnız uyuşturucu arıyor, kulaklarım yalnız

uyuşturucu iç diye hiç durmadan fısıldıyor.”

Bir Madde Bağımlısı

“Eroin satın almak için bir kış günü evdeki son eşya olan

sobayı sattım! Evde soğuktan donan eşime ve

bebeğime rağmen!”

Bir Madde Bağımlısı

“Ben babama göstermediğim saygıyı torbacılara

(uyuşturucu satıcıları)gösterdim!”

Bir Madde Bağımlısı

UYUŞTURUCUNUN HARMAN YERİ

YILMAZ ODABAŞI

Yazarın Diğer Kitapları;

Feride

Sevginin Herkesten Şikâyeti var

Şarkısı Beyaz

Aşk Tek Kişiliktir

Konuşsam SessizlikGitsem Ayrılık

Aşk şiirleri

çocuklar ve adresler

ey hayat

Eylül defterleri

Yılmaz Odabaşı’nın, özlenen yalın, sarsıcı ve kuşatan di-liyle farklı temaları bir araya getirdiği ve tümü de haya-tın sokaklarına çıkan denemelerinden oluşan “Hayatın Düşlere Borcu Var”, daha önce yayınlanan kitaplarıyla, bu kitabından sonra yayınlanacaklar arasında bir köprü, bir “ara kitap” olarak tasarlandı.

2002’de yayınlanan son şiir kitabı “Buğulu Atlas” ve 2004’te yayınlanan “Şarkısı Beyaz” adlı romanıyla edebi-yat ve yayın dünyasından uzaklaşarak münzevi bir hayatı yeğleyen Yılmaz Odabaşı, yaklaşık on yıl aradan sonra bu kitabıyla yazın ve yayın dünyasına geri dönüyor.

“Hayatın Düşlere Borcu Var” , daha sonra gelecek yeni ki-tapların da habercisi.

ISBN: 9786055156046

HAYATIN DÜŞLERE BORCU VAR

Page 13: Nemesis Publishing - Catalogue

SAMİHAZİNSES

TWİTPAŞA

Twitter ülkemizde daha bu kadar popüler değilken, o, Twitter’da popülerdi. Seyahat notlarıyla ve karşılaştığı ilginç durumlara espirili yorumlarıyla okuyuculara kendini sevdiren ve kısa zamanda takipçilerini çoğaltan Twitpaşa, gezip gördüğü yerleri kendi üslubuyla anlatıyor.Paşaport’u okurken dünyanın çeşitli ülkelerini ve kültürle-rini yakından tanıyacak, aynı zamanda Paşa’nın başından geçenlere tanık olacaksınız. Onunla birlikte yolculuk yap-manın ne kadar eğlenceli olduğunu keşfedip, yazdıklarına kahkahayla eşlik edeceksiniz.

Kemerlerinizi bağlayın, iyi yolculuklar...

ISBN:9786055395650

Kavuşursak seks olur, kavuşamazsak olmaz!

İnsan sevdiğine kızar, insan sevdiğine küser, insan sevdiğini üzer, insan hep sevdiğini...… İnsan evladı olarak sevilmenin bu kadar acı sonuçları ol-duğunu bildiğimiz halde sevmekten vazgeçemememiz filmlere, kitaplara, konferanslara vs. konu olmuştur. Bu kadar incelendiği halde, insanlığın ilk günlerindeki ilişki dinamiğinin milenyum çağında da hala devam etmesi, aşkın arkasında büyük bir gizli örgüt olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.

30 yaşında, eğitimli, kültürlü, yakışıklı, duyarlı hayatının aşkını bulmuş, bulmakla kalmayıp evlilik planları yapmış ve yaptığı bütün planlar sevgilisinin gidişiyle yıkılmış bir adamın hikayesi bu. Hayatında ilk defa aşkı ve aşkını sorgulamasıyla başlayıp, yine aşkı çözmesiyle biten... Ve insanın aklına ister istemez 17. yüzyıl aristokratlarının o ünlü sözü geliyor: “Aşkta onur olmaz, aşkta mantık olmaz.” O olmaz bu olmaz, ne var lan bu koduğumun aşkında o zaman?

ISBN: 9786055395926

SENİ GÖMMEM İMKÂNSIZ

PAŞAPORT

SÜLEYMAN A. ÖRNEK

VEFA ENVER

“Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar”Bildiğimiz tüm masallar bu cümleyle biter. Peki sonra neler olur hiç merak ettiniz mi?Evlendiklerinde, sonsuza dek sürecek bir aşk masalının kahramanlarıydı onlar. Perim ve Hakan... Perim genç, güzel ve başarılı bir avukat, Hakan ise onun hep beklediği beyaz atlı prensti Tartışmalar, kırgınlıklar, aileler ve eski sevgililer, onları o çok uzun süreceğine inanılan rüyadan uyandırmak için sırada bekliyorlardı.Tüm yaşananlara rağmen aşk hâlâ affeden ve en kötüzamanlarda kendini hatırlatan bir his olmayı sürdürebilecek miydi?Kadınlar hep kadın.Erkekler hep erkek. Peki ya aşk?Aşk, her koşulda hep aşk mıdır?Vefa Enver sizi ilişkilerin karmaşık dünyasına davet ederken, aşk hakkındaki düşüncelerinizi de sorguluyor. Ve soruyor...Aşk geride bıraktıktan sonra tekrar dönülebilecek bir yer midir?

ISBN: 9786055395889

Nietzshe’nin felsefesi en çok, kendi olma yolculuğuna çıkmayı göze alabilecek kadar cesur, ne pahasına olursa olsun bu yolculuğu sonuna dek vardırmayı isteyen gözü pek insanlara yardımcı olabilir. Çünkü Nietzsche bu yoldan geçmiş biri olarak haykırır kitaplarında...Peki bir yaşam filozofu olarak Nietzsche bize nasıl yaşamamız gerektiğini söyler mi ya da insanlara bir reçete verir mi? Cevap hayır. O, insanlığı kurtarmak ve düzeltmek gibi şeylere inanmadığını açıkça ilan eder.“İnsanlığı düzeltmek herhâlde benim vadedeceğim en sonuncu iş olurdu...”Bu kitapta Nietzsche’nin yaşam öyküsünü, hayata yön veren aforizmalarını ve ‘üstinsan’ olmaya giden yolları okuyacak,Nietzsche’siz hayatın bir hata olduğuna siz de inanacaksınız...

ISBN: 9786055395841

Yazarın Diğer Kitapları;

Cehennem Öyküleri,

İntihar Etüdleri Dairesi

NIETZSCHE’SİZ HAYAT BİR HATADIR

AŞKA DÖNÜŞ

Page 14: Nemesis Publishing - Catalogue

www.facebook.com/nmssktp

twitter.com/nemesiskitap

http://www.nemesiskitap.com

NEMESİS KİTAPGürsel Mah. Alaybey Sk. No:10/1 Kağıthane / İstanbulTel: 0212 222 10 66 Faks: 0212 222 46 16

DİNÇER GÜNER

2013 Astroloji Rehberi ve Burçlar - Dinçer Güner

2013, astroloji ile ilgilenenlerin merakla beklediği, yeni bir dönemin kapılarını açacağına inandığı bir sene. Heyecanla beklediğiniz 2013, nasıl bir yıl olacak? Burçlarınız nasıl et-kilenecek? Yükselen burcunuzun üzerinizdeki etkileri ne-dir? Hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? Nelere dikkat etmelisiniz? Merkür retrosu (gerilemesi) hayatınızı hangi dönemlerde ve nasıl etkileyecek?

Uzun süredir yaptığı burç yorumlarıyla ve verdiği astrolo-jik bilgilerle herkesi şaşırtan Dinçer Güner, 2013 yılının ve burçların hayatınızı nasıl etkileyeceği konusunda önem-li bilgiler veriyor... Yıl boyu yanınızdan ayırmayacağınız bu kitap aynı zamanda sık sık başvuracağınız bir astrolojik rehber...

ISBN: 9786055395988

ASTROLOJİ REHBERİ VE BURÇLAR

Page 15: Nemesis Publishing - Catalogue

Dünya Edebiyatı

Kül AnaISBN:9786055913328Aleksis Stamatis

Sol AyağımISBN:9786055913229 Sol Ayağım 2 – Her Gün HüzünISBN:9786055913380 Christy Brown

Düşlediğimiz CennetISBN:9786055913731Dinaw Mengestu

Gretel’in Öyküsü ISBN:9786055913526Gretel Wachtel & Claudie Strachan

Kadın KrallığıISBN:9786055913618 Ricardo Coler

Felsefe

Biraz Felsefe Herkese İyi GelirISBN:9786055913779 Jeremy Strangroom & Julian Baggini

Romantik

İskoçyalının AşkıISBN:9786055395902 Amanda Forester

Vahşi LavantaISBN:9786055395858Beyaz GardenyaISBN:9786055913984 Belinda Alexandra

Küçük Yalanlar Yüksek Topuklar ISBN:9786055395742Abartılı Yalanlar Aceleci DuvaklarISBN:9786055913472Jane Graves

Prenses Sultana’nın HikâyesiISBN:9786055913083 Jean Sasson

Küçük Tatlı HeyecanISBN:9786055395636 Aşka YolculukISBN:9786055395414 Jill Shalvis

İlk Lokmada AşkISBN:9786055913441 Lena Terkesidu

İçimdeki UmutISBN:9786055913557 Lucy Clare

Herşey Senin Uğruna ISBN:9786055395575 Mary Wine

Kusursuz OyunISBN: 9786055156077Jacı Burton

Senden Sonra ISBN:9786055395544Natascha McElhone

Aşk AteşiISBN:9786055395940 Aşk Her YerdeISBN:9786055395384Aşk Seni BulursaISBN:9786055913793Aşk YenidenISBN:9786055913991Buzda AşkISBN:9786055395292Tutkulu AşkISBN:9786055395124İlişki Durumu: KarmaşıkISBN:9786055395599Rachel Gibson

Dalgalar Hep Aşk Getirse ISBN:9786055395872 Tawna Fenske

Deli Dolu Bir YazISBN:9786055395469Toni Blake

Olmaz Olsun Cüzdanımda Mily-onlar ISBN:9786055913335 Victoria Conelly

Polisiye / Fantastik

Kimse Acınacak Kadar Masum Değildir ISBN:9786055395735 Cindy Gerard

Şeytanın Nefesi ISBN:9786055395834 David Gilman

Tengezer ISBN:9786055395537 Faith Hunter

İmago ISBN:9786055913823Lucian ISBN:9786055913410 İsabel Abedi

OyunISBN:9786055395629 Kâbus ISBN:9786055395551 James Patterson

Roman

Kendinden UtanmakISBN:9786055395285Çocuk GelinISBN:9786055395032 Dön MuazzezISBN:9786055913267Son 13 GünISBN:9786055913243Ayşenur Yazıcı

Can Veren AşkISBN:9786055395407 Buse Ünal

Kusursuz VedaISBN:9786055913533Kan Ağacı ISBN:9786055913663Leyl / Aşkın Karanlık YüzüISBN:9786055395155 Mutsuz Çocukların TanrısıISBN:9786055395919 Jale Demirdöğen

Şelale’nin Bez BebeğiISBN:9786055395186Sıdıka Hanım ISBN:9786055395179Asıl Adı Atiye ISBN:9786055395209HümeyraISBN:9786055395261Kaç Yıl Geçti AradanISBN:9786055395247 Perina ISBN:9786055395230Rahmi BeyISBN:9786055395162 Sırma’nın GünlüğüISBN:9786055395193 SüreyyaISBN:9786055395216 Neredesin ŞelaleISBN:9786055395278 Feraye ISBN:9786055395223Mihrimah ISBN:9786055395582İçimdeki Başka BenISBN:9786055395933 Naşide Gökbudak

BilseydimISBN:9786055913427 Ama SeviyordumISBN:9786055913281 Bedenim Bana AitISBN:9786055913700Neslihan Şadan Bağdiken

İntihar Etüdleri Dairesi ISBN:9786055913632Süleyman A. Örnek

Aşka DönüşISBN:9786055395889 Vefa Enver

Şarkısı BeyazISBN:9786055395315 Yılmaz Odabaşı

Öykü / Deneme

Son LobotomiISBN:9786055913687 Dil Kafirleri ISBN:9786055913250Ayşenur Yazıcı

Alçı ISBN:9786055913601Sessiz Düet Silahsız DüelloISBN:9786055913656Kir ISBN:9786055913649YarımISBN:9786055913434 Her Mektubu GörülmüştürISBN:9786055913960ElISBN:9786055395605Emre Kalcı

Aynılık VaktiISBN:9786055913892 Gökçe Çevik

Bana Bir Aşk Zaman VerISBN:9786055913786 Hadi Beni Aşktan Yarat ISBN:9786055395131İçimdeki “Sen” KırıntılarıISBN:9786055395452 İnceldiği Yerden Kopsun KıyametISBN:9786055395643 Özgür Gümüşsoy

Cehennem ÖyküleriISBN:9786055913625 Süleyman A. Örnek

Hayatın Düşlere Borcu VarISBN:9786055156046

Sevginin Herkesten Şikâyeti VarISBN:9786055395445 Yılmaz Odabaşı

Polisiye / Fantastik

Aynadakiler ISBN:9786055913403 Attila Şanbay

Satranç Cinayetleri ISBN:9786055913366Zehr-i Katil ISBN:9786055913694Oyun İçinde Oyun ISBN:9786055395476 Cenk Çalışır

Işık PrensiISBN: 9786055913908Ünver Alibey

Şiir

Evvel Zaman İçimdeISBN:9786055913977 Jale Demirdöğen

Aşktır Gitmek ISBN:9786055395391Semih Özgenel

Aşk Tek KişiliktirISBN:9786055395353FerideISBN:9786055395339 Konuşsam Sessizlik Gitsem AyrılıkISBN:9786055395346Aşk Bize KüstüISBN:9786055395865Aşk ŞiirleriISBN:9786055395308 Yılmaz Odabaşı

Felsefe

Nietzsche’siz Hayat Bir HatadırISBN:9786055395841 Süleyman A. Örnek

Hobi/Yaşam

Makyajda Sihirbazlık Numaraları ISBN:9786055913274Ayşenur Yazıcı

Gizemi’n Mutfak AşkıISBN:9786055395568 Gizem Özdilli

Testi KırılmadanISBN:9786055913519 Bağımlılıktan Kaçışın TiratlarıISBN:9786055913755 Kelebek EtkisiISBN:9786055913397 Kapımızdaki Düşman: UyuşturucuISBN:9786055913748 Uyuşturucunun Harman YeriISBN:9786055395322 Zafer Ercan

Biraz Nezaket LütfenISBN:9786055913670Erdoğan Öznal

Yiğit Karaahmet’in Şahane Hayatı ISBN:9786055913762 Yiğit Karaahmet

2013 Astroloji Rehberi ve BurçlarISBN:Dinçer Güner

Edebiy@t

Seni Gömmem İmkânsızISBN:9786055395926Samihazinses

Paşaport ISBN:9786055395650Twitpaşa

Açlık Savaşları ISBN:9786055913298 Peader O Guilin

Kan YangınıISBN:9786055395612Susan Sizemore

Page 16: Nemesis Publishing - Catalogue
Page 17: Nemesis Publishing - Catalogue

LINDA JOHNS

Süper Dedektif Hannah

Hannah,küçük,sevimli bir Çinli kız...

Ama küçüklüğüne bakmayın siz,

aslında süper bir dedektif !

Annesiyle birlikte oradan oraya taşınmaktan çok sıkıldığı için

en büyük arzusu,kendilerine ait bir evlerinin olması...

Serinin Kitapları:Süper Dedektif Hannah Resim Hırsızlarının Peşinde

Süper Dedektif Hannah Derin Sularda

Süper Dedektif Hannah Dünyanın Merkezinde

Macera

8+

BİLGİN ADALI

Bilgin Adalı Kitapları

Çocuk edebiyatının efsane ismi ve çocukların çok sevdiği

Bilgin Amca’ları, Bilgin Adalı’yı saygıyla anıyoruz.

Değerli yazarımızın, küçük okurlarının kalbini fetheden kitaplarını

çocuklarla buluşturmaya ve anısını yaşatmaya devam ediyoruz.

bilgin Adalı Kitapları:Dünyayı Kurtaran Çocuk

Eşek Klanı

Buzul Çağı

Barış’ın Uçurtması

Kaledibi Sokağı

Havşan Öyküleri

Hikâye

8+

Page 18: Nemesis Publishing - Catalogue

Mark’ın en büyük isteği iyi bir futbolcu olmaktı.

Küçükken geçirdiği kaza, bu hayalini gerçekleştirmesine

engel olmuştu. Ama bir gün Brezilya’dan gelen futbol

ustası Derik’le tanıştı ve iyi birer dost oldular.

Derik ona engelini nasıl avantaja çevirebileceğini gösterdi ve bu iki futbol aşığı, aldıkları bir haberle hayatlarının macerasına atıl-maya karar verdiler. Acaba şans bu yolculukta yanlarında olacak mıydı?

Güneş, kum ve futbol...

Tüm zamanların en heyecan verici futbol

macerasını okurken çok ama çok eğleneceksiniz!

Serinin Kitapları:Zafere Doğru Yalın Ayak

Beşinci Adam

Kum Fırtınası Operasyonu

Macera

JAN BIRCK & HENRY F. NOAH

8+

Kızlar için El Kitabı

Parlak saçlara sahip olmak ister misin?

Tırnaklarını nasıl törpülersin?

Yangın anında neler yapman gerekir?

Peki ya bir arkadaşın boğulursa, onun hayatını kurtarabileceğini biliyor musun?

Hayatla nasıl başa çıkacağına dair her ayrıntı bu kitapta.

Artık hiçbir güçlük seni yıldıramaz!

Erkekler için El Kitabı

Kravatını nasıl bağlarsın?

Hediye paketi yapmayı becerebiliyor musun?

Harika fotoğraflar çekmek için nelere dikkat etmen gerekir?

Bisikletinin lastiği patlarsa ne yapmalısın?

Diyelim ki yolunu kaybettin, nasıl davranman gerekir?

Bu kitabın içindeki temel bilgilerle, zorlu durumların altından

kolaylıkla kalkabilirsin.

Artık hiçbir güçlük seni yıldıramaz!

Gelişim

Gelişim

ALEXANDRA JOHNSON

9+

Page 19: Nemesis Publishing - Catalogue

İncili Peri

Herkes bahçenin altında yaşayan perileri

duymuştur.Fakat perilerin aynı zamanda büyük

şehirde de yaşadıklarını biliyor muydunuz?

Park perisi ''İncili Peri'' ile tanışın....

Serinin Kitapları:İncili Peri Parkta

İncili Peri ve Kayıp Çanta

İncili Peri ve Jasper

İncili Peri ve Safir

İncili Peri Büyük Parkta

İncili Peri ve Pembe İstridye Kabuğu

İncili Peri ve Periler Kraliçesi

İncili Peri ve Büyük Hala Garnet

İncili Peri ve Oyuncak Bebek

İncili Peri ve Opal

Hikâye

WANDY HARMER

5+

Rango bir kahraman mı?

Kasabadaki herkes öyle olduğunu düşünüyor!

Derken kasabaya kocaman gövdesiyle,

korkutucu bir şahin geliyor.

Rango bu şahinle karşı karşıya gelerek, ne kadar cesur

olduğunu kanıtlamak zorunda kalıyor!

Serinin Kitapları:Rango Zoraki Kahraman

Rango Kasabanın Yeni Şerifi

Rango Resimli Film Kitabı

Rango ve Sıra Dışı Hikâyesi

JOHN LOGAN

Macera

‘En İyiAnimasyon’

Oscar’ı

8+

Page 20: Nemesis Publishing - Catalogue

Cassie 7 yaşına gireceği için çok heyecanlıdır. Doğum gününde onu harika bir sürpriz beklemektedir.

Büyülü bir maceraya sürüklenen Cassie bundan sonra dilekleri

gerçekleştiren bir Sihirli Yıldız olacaktır,

tıpkı Stella Yıldızbekçisi gibi!

Serinin Kitapları:Sihirli Yıldızlar Kulübü Bir Arkadaşlık Dileği

Sihirli Yıldızlar Kulübü Bir Midillinin Dileği

Sihirli Yıldızlar Kulübü Bir Şarkıcının Dileği

Sihirli Yıldızlar Kulübü Bir Sihirbazın Dileği

Sihirli Yıldızlar Kulübü Bir Film Yıldızının Dileği

Sihirli Yıldızlar Kulübü Bir Balerinin Dileği

PHOEBE BRIGHT

Fantastik-Hikâye

5+

“Roald Dahl Eğlenceli Kitap Ödülü”

Sahibi Peter Bently'den Vampir Okulu Serisi

Aziz Orlok İlkokulu sıradan bir okul değildir.

Burası, Lee Price gibi minik vampirlerin gittiği bir okuldur.

Serinin Kitapları:Vampir Okulu Kasketbol Maçı

Vampir Okulu Okul Gezisi

Vampir Okulu Sahne Heyecanı

Vampir Okulu Eyvah Yeni Öğretmen

Vampir Okulu Usta Şef Yarışması

Vampir Okulu Hayalet Müfettişleri

PETER BENTLEY & CHRIS HARRISON

Fantastik-Hikâye

7+

Page 21: Nemesis Publishing - Catalogue

Patpat Jack - Köpek Ziyafeti

Patpat Jack - Süper Ötesi

Hikâye

Hikâye

LOU KUENZLER

LOU KUENZLER

8+

8+

Genel Kültür

GUY CAMPBELL

8+

Sen Öyle Zannet

Everest'in dünyanın en yüksek dağı olduğunu herkes

bilir. Ayrıca bir gün de 24 saattir. Pekâlâ...

Aslında bunların doğru olduğunu düşünenlere

tek bir şey söylenebilir...

“Sen Öyle Zannet”

Bu kitap doğru zannettiğin birçok şeyin aslında yanlış ol-duğunu görmeni sağlayacak.

Page 22: Nemesis Publishing - Catalogue

Yaratıcı Hikâye

Peter Bentley & Chrıs Harrıson

Vampir Okulu Serisi

Kasketbol MaçıISBN:9786055395674Okul GezisiISBN:9786055395681Sahne HeyecanıISBN:9786055395698Eyvah Yeni ÖğretmenISBN:9786055395704Usta Þef YarıþmasıISBN:9786055395728Hayalet MüffetiþleriISBN:9786055395711

Phoebe Brıght

Sihirli Yıldızlar Kulübü Serisi

Bir Arkadaþlık DileğiISBN:9786055395759Bir Midillinin DileğiISBN:9786055395766Bir Þarkıcının DileğiISBN:9786055395773Bir Sihirbazın DileğiISBN:9786055395780Bir Film Yıldızının DileğiISBN:9786055395797Bir Balerinin DileğiISBN:9786055395803

Macera

Hanna Johns

Süper Dedektif HannahISBN:9786055913076Resim Hırsızlarının PeþindeISBN:9786055913052Derin SulardaISBN:9786055913076Dünyanın MerkezindeISBN:9786055913359

John Logan

Rango Serisi

Rango Zorâki KahramanISBN:9786055913922Rango Kasabanın Yeni ÞerifiISBN:9786056913946Rango Resimli Film KitabıISBN:9786055913953Rango ve Sıra Dıþı HikâyesiISBN:9786055913939

Hikâye

Bilgin Adalı

Dünyayı Kurtaran ÇocukISBN:9786055395667Eþek KlanıISBN:9786055395070

Buzul ÇağıISBN:9786055913564Barıþ’ın UçurtmasıISBN:9786055913304Kaledibi SokağıISBN:9786055913571Havþan ÖyküleriISBN:9789944410236

Jan Bırck & Henry F. Noah

Kum Korsanları Serisi

Zafere Doğru Yalın AyakISBN: 9786055395049Beþinci AdamISBN:9786055395056Kum Fırtınası OperasyonuISBN:9786055395063

Wandy Harmer

İncili Peri Serisi

İncili Peri ParktaISBN:9786055913007İncili Peri ve Kayıp ÇantaISBN:9786055913038İncili Peri ve JasperISBN:9786055913045İncili Peri ve SafirISBN:9786055913847İncili Peri Büyük ParktaISBN:9786055913878İncili Peri ve Pembe İstridye KabuğuISBN:9786055913854İncili Peri ve Periler KraliçesiISBN:9786055913861İncili Peri ve Büyük Hala GarnetISBN:9786055913830İncili Peri ve Oyuncak BebekISBN:9786055913014İncili Peri ve OpalISBN:97860559113021

Lou Kuenler

Patpat Jack Serisi

Patpat Jack Köpek ZiyafetiISBN: 978-605-5156-13-8

Patpat Jack Süper ÖtesiISBN: 978-605-5156-14-5

Gelişim

Alexandra Johnson

Kızlar İçin El KitabıISBN:9786055395827Erkekler İçin El KitabıISBN:9786055395810

Genel Kültür

Guy Campbell

Sen Öyle ZannetISBN:9786055395100

www.facebook.com/nmssktp

twitter.com/nemesiskitap

http://www.nemesiskitap.com

NEMESİS KİTAPGürsel Mah. Alaybey Sk. No:10/1 Kağıthane / İstanbulTel: 0212 222 10 66 Faks: 0212 222 46 16


Top Related