Transcript
 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  1/23

  HASIL PEMBELAJARAN

  Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat:

  1. Memahami konsep penggunaan Komputer Dalam Pendidikan.

  2. Menggunakan kemudahan perkakasan dan perisisan komputer bagi

  menghasilkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

  darjah.

  3. Melaksanakan kaedah pengajaran berasaskan bahan pembelajaran yang

  dihasilkan melalui aplikasi komputer .

  4. Menggunakan aplikasi laman sosial di laman web untuk tujuan pengajaran

  dan pembelajaran.

  BabBab 88KOMPUTERKOMPUTER DALAMDALAM PENDIDIKANPENDIDIKAN DAN LAMANDAN LAMAN SOSIALSOSIAL

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  2/23

  BBP 10303: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  M u k a s u r a t | 2

  8.1 PENGENALAN

  Mengikut Galbraith (1967) technology is the systematic application of sci-

  entific or other organised knowledge to practical tasks . Systematic appli-

  cation bermaksud teknik yang digunakan harus ada kerangka reka bentuk

  untuk menghasilkan satu total system pengajaran-pembelajaran. Appli-

  cation of scientific knowledge bermaksud teknik harus menggunakan idea

  (teori) yang telah diuji dan didapati berjaya dan aplikasinya telah disahkan

  melalui ujian. Kerangka atau templat yang dihasilkan melalui ujian perlu

  distruktur supaya guru dapat mengggunakan pola instruksional berulang

  kali.

  Selain pandangan di atas, teknologi mengikut Finn (1960) Heinich, Molen-

  da dan Russell (1989) dan Romizowski (1988) membawa dua maksud:

  Teknologi sebagai proses: Penggunaan pengetahuan sains dan

  lain-lain cabang ilmu untuk menghasilkan tugasan-tugasan

  pembelajaran yang praktikal. Suatu proses ke arah penyelesaian

  kepada masalah-masalah dengan menggunakan teknik, kaedah,

  reka bentuk atau alat yang berkesan dan teruji.

  Teknologi sebagai produk atau bahan: Penghasilan perkakasandan perisian hasil dari proses-proses teknologi itu sendiri.

  Contohnya, projektor (perkakasan) dan film, (perisian) adalah hasil

  teknologi.

  Penjelasan teknologi sebagai proses dan produk ini sama seperti yang

  dimaksudkan oleh Saettler (1968, 1990) iaitu teknologi bukan bererti

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  3/23

  P a g e | 3

  penggunan mesin sahaja, tetapi meliputi teknik penggunaan pengetahuan

  saintifik. Bagi Saettler (1990), teknik lebih penting daripada produk kerana

  untuk menghasilkan sesuatu memerlukan proses. Proses pula perlu dilihatdalam konteks menggunakan kaedah atau teknik untuk meningkatkan

  proses pengajaran dan pembelajaran.

  8.2 PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM

  PENDIDIKAN

  ISI KANDUNGAN

  PengenalanPengajaranberasaskanKomputerJenis-jenisPengajaranberasaskanKomputer

  Computer Assisted Instruction (CAI)

  Computer AsisstedLearning (CAL)Computer Base Training (CBT)

  Contoh-contohPendekatanPengajaranberasaskanKomputerdalamPendidikanKelebihanPengajaranberasaskanKomputerKelemahanPengajaranberasaskanKomputerWeb Based Learning (WBL)Educational Management Information System (EMIS)

  8.2.1 Apakah itu komputer

  Definisi umum komputer ialah sejenis peralatan elektronik yang

  dihubungkan dengan elektrik yang berfungsi untuk membantu sistem kerja

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  4/23

  BBP 10303: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  M u k a s u r a t | 4

  manusia supaya lebih mudah, cepat dan tepat. Komputer juga merupakan

  alat informasi dan komunikasi yang boleh mengolah dan menyimpan data.

  Secara umumnya kelengkapan komputer pada masa kini adalah

  seperti berikut :

  - Mainframe

  - Personal Computer (PC)

  - Computer for Server (Server)

  - Personal Data Assistant (PDA)

  - Mobile Computer (Notebook, Laptops, Desknote)

  - Global Positioning System (GPS)

  - Kalkulator

  - Translator (contoh : Alfa Link)

  - PC Tablet

  - Organizer

  Walaupun terdapat pelbagai jenis alat yang boleh di kategorikan

  sebagai komputer, lazimnya, fokus utama kita ialah personal komputer

  (PC). Justeru itu, saya hanya akan membincangkan PC mengikut garis

  sempadannya.

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  5/23

  P a g e | 5

  Secara umumnya, kaedah kerja komputer adalah seperti berikut :

  Terdapat tiga bahagian peringkat komputer iaitu :

  1. Hardware (perkakasan)

  2. Software (perisian)

  3. Brainware (pengguna)

  - Operator, iaitu sebagai pengguna komputer sahaja.

  - Programmer , iaitu sebagai pembuat software atau program.- Sistem analisis, iaitu yang menghubungkan antara komputer,

  manusia dan program.

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  6/23

  BBP 10303: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  M u k a s u r a t | 6

  8.2.2 Perkakasan Komputer

  4 kumpulan perkakasan

  Pencetak Canon i320

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  7/23

  P a g e | 7

  Komputer peribadi atau PC

  Papan Kekunci

  Tetikus

  Kayu ria Pembesar suara

  Perkakasan komputer merujuk kepada bahagian-bahagian yang

  membentuk komputer yang lengkap. Perkakasan komputer juga dikenali

  sebagai peranti ( device ).

  Istilah perkakasan atau peranti merujuk kepada keseluruhan

  peralatan fizikal pada sebuah komputer, manakala perisian (software )

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Komputerhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perisianhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perisianhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Komputerhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perisian
 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  8/23

  BBP 10303: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  M u k a s u r a t | 8

  menyediakan arahan kepada perkakasan untuk melaksanakan kerja

  komputer. Kadangkala perbezaan perkakasan ( hardware ) dengan perisian

  agak kabur, terutama apabila merujuk kepada perisian tegar (firmware ).Perisian tegar ialah perisian yang di pasang ke dalam perkakasan, ia amat

  jarang perlu diubah dan oleh itu biasanya disimpan dalam ingatan baca

  sahaja (ROM).

  Kebanyakan perkakasan komputer tidak dapat dilihat oleh

  pengguna biasa. Ia merupakan sebahagian dari sistem terbenam yang

  digunakan dalam kenderaan, ketuhar gelombang mikro, mesin

  elektrokardiograf, pemain cakera padat dan banyak lagi. Komputer

  peribadi, perkakas yang paling biasa pada kebanyakan orang, merupakan

  cuma sebahagian kecil perkakasan komputer (kira-kira 0.2% dari semua

  komputer baru pada 2003).

  8.2.3 Sejarah perkembangan komputer

  Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik

  yang menerima dan menyimpan data, melakukan operasi aritmetik

  (pengiraan) dan logic (membuat keputusan) ke atas data dan kemudian

  mengeluarkan keputusan ( maklumat ). Komputer memproses data secara

  automatik (tanpa pertolongan manusia) di bawah arahan program yang

  tersimpan dalam unit storan utama. Program (atau aturcara) mengandungi

  jujukan arahan- arahan yang mengarahkan komputer mengatasi sesuatu

  masalah dengan menggunakan unit-unit yang ada padanya.

  Perkembangan komputer bertambah rancak setelah memasuki

  dekad 40an. Beribu-ribu komputer telah dibina dan perkembangan

  komputer telah menghasilkan mesin yang tinggi kelajuan, storan dan

  ingatan. Zaman ini menandakan permulaan generasi komputer. Terdapat

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perisian_tegar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Ingatan_baca_sahajahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ingatan_baca_sahajahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_terbenam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perisian_tegar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Ingatan_baca_sahajahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ingatan_baca_sahajahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_terbenam&action=edit&redlink=1
 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  9/23

  P a g e | 9

  lima generasi komput kesemuanya dan setiap generasi mempunyai

  cirinya tersendiri.

  8.2.4 Generasi Pertama ( 1942 - 1959 )

  Ciri-ciri :

  1. Menggunakan teknologi tiub hampagas.

  2. Berupaya memproses beberapa ribu arahan sesaat; lebih pantas

  daripada pergerakan alat mekanik.

  3. Berupaya menyimpan 10,000 - 20,000 aksara.

  4. Menggunakan ingatan teras magnet. Teras magnet adalah gelang-

  gelang logam yang amat kecil dan boleh memberikan kuasa mag-net melalui satu dari dua arah.

  Contoh :

  a. ABC - komputer digital elektronik pertama ( 1937 - 1942 )

  oleh John V. Atanasoff dan dibantu oleh Clifford Benry.

  b. ENIAC - diusahakan oleh John W.Mauchly dan J.Presper

  Eskert. Dibina tahun 1945 - 1946, permulaan era cemerlang.

  c. EDVAC, EDSAC dan UNIVAC 1, IBM 709 - John Von Neu-

  mann, Mauchly dan Eskert ( 1951 )

  d. IBM 701 ( 1953 )

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  10/23

  BBP 10303: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  M u k a s u r a t | 10

  e. IBM 650 ( 1959 )

  8.2.5 Generasi Kedua ( 1959 - 1964 )

  Ciri-ciri :

  Menggunakan transistor menggantikan tiub hampagas. Tiub

  hampagas adalah besar dan memerlukan penggunaan kuasa

  elektrik yang banyak dan dengan itu mengeluarkan haba serta

  cepat rosak.

  Keserasian terhad. Atur cara yang ditulis untuk satu komputer

  perlu diubah untuk dilaksanakan pada komputer lain.

  Menggunakan hanya pita untuk storan yang boleh memproses

  secara jujukan sahaja.

  Menggunakan bahasa aras rendah iaitu bahasa simbolik.

  Lebih kecil, ringan, murah tahan lama dan mudah digunakan. Bahasa pengaturcaraan peringkat tingi seperti FORTRAN dan

  COBOL.

  Contoh :

  a. IBM 1400 - Pencipta John Bardeen, William Shockley dan

  Walter Brattain.

  b. UNIVAC M460, IBM 7090, NCR 315 dan BURROUGHS

  5000.

  8.2.6 Generasi Ketiga ( 1964 - 1970 )

  Ciri-ciri :

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  11/23

  P a g e | 11

  1. Menggunakan teknologi litar bersepadu yang terdiri daripada

  beribu-ribu transistor yang diletakkan pada kepingan silikon.

  2. Atur cara lebih serasi.3. Bermulanya konsep multi pengaturcaraan. Beberapa pengguna

  berkongsi mesin. Istilah baru perkongsian masa.

  4. Bermulanya pemprosesan rawak dengan penggunaan cakera mag-

  net.

  5. Lebih kuat, utuh dan padat.

  6. Bahasa pengaturcaraan dihasilkan seperti BASIC dan Pascal.

  Contoh :

  a. IBM 360 ( 1964 )

  b. Bermulanya era minikomputer - PDP-8 ( 1965 )

  c. ICL 1900 ( International Computer Limited ) dan VAC 9000

  8.2.7 Generasi Keempat ( 1971 -1999 )

  Ciri-ciri :

  1. Penggunaan litar bersepadu berskala besar. Istilah yang digunakan

  ialah Penyepaduan Skala-Besar ( Large-Scale Intergration ataupun

  LSI ).

  2. Penggunaan mikropemprosesan pada satu serpihan.

  3. Dengan pengenalan storan maya, atur cara yang bersaiz beberapakali saiz ingatan mesin boleh dilaksanakan.

  4. Pengenalan kepada cakera pada ingatan baca sahaja ( Compact

  Disc Read Only Memory ( CD ROM ) ).

  5. Ingatan utama komputer menjadi lebih cekap, pantas dan besar.

  Contoh :

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  12/23

  BBP 10303: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  M u k a s u r a t | 12

  a. IBM 370 ( 1970 )

  b. PDP-11 ( 1970 )

  c. bermulanya era mikrokomputer. Mikrokomputer pertamaialah MITS ( Altair 8800 ) 1975. Selepas itu, Apple I dicipta

  oleh Steve Mozniak dan Steve

  Jobs, Apple II ( 1977 ), Com-

  modore PET.

  d. VisiCalc ( Visible Calculator ) - se-

  buah pukal hamparan elektronik oleh Dan Brickland.

  e. Super komputer yang popular ialah CRAY I.

  8.2.8 Generasi Kelima ( 2000 sehingga kini )

  Ciri-ciri :

  1. Lebih canggih, lebih murah, lebih pantas dan lebih hebat daripada

  yang sedia ada dan kemampuan 'melihat', 'mendengar', 'bercakap',

  dan 'berfikir' seperti manusia.

  2. Memiliki kecerdikan buatan iaitu setakat mana manusia membuat

  komputer itu cerdik.

  3. Melaksanakan tugas secara selari berbeza dengan caranya

  sekarang dan membolehkan tugas diselesaikan serentak.

  4. Lebih cepat dan lebih kuasa untuk membuat penaakulan, belajar

  dan membuat kesimpulan.

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  13/23

  P a g e | 13

  Contoh :

  a. Pentium III

  b. Pentium III Xeon

  c. Pentium IV

  8.3 PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER(COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION, CAI)

  Antara aspek-aspek mustahak dalam CAI ialah pembangunan bahan

  kursus, mengintegrasi bahan CAI dengan aktiviti bilik darjah, untuk men-

  dapat sistem komputer, untuk mengedar bahan kursus CAI dan untuk

  menentukan keberkesanan CAI dalam bilik darjah.

  Bagi setiap topik / tajuk dalam CAI

  telah direka beberapa unit seperti verbal,

  latih tubi, tutorial, simulasi dan pertanyaan

  bergantung kepada kumpulan pelajar

  sasaran. Sebagai tenaga pengajar yang

  akan menggunakan komputer sebagai

  medium pengajaran dengan berkesan,

  seseorang patut tahu tentang kelebihan

  dan kelemahan sebuah komputer.

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  14/23

  BBP 10303: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  M u k a s u r a t | 14

  8.4 PENGAJARAN DIURUSKAN KOMPUTER (COM-

  PUTER MANAGED INSTRUCTION, CMI )

  Pengajaran Diuruskan Komputer ( CMI ) berperanan membantuproses

  pengurusan dalam bilik darjah.Ia melibatkan interaksi antara pelajar, guru,

  komputer dan bahan-bahan sumber pendidikanyang lain.CMI digunakan

  dalam membimbing pelajar dalam kurikulum melalui satu haluan pembela-

  jaran yang ditetapkan oleh guru, menyimpan rekod-rekod kemajuan pela-

  jar untuk digunakan dalam proses penilaian kelak serta untuk menilai ke-berkesanan sumber-sumber pendidikan.Terdapat tiga bidang utama CMI

  iaitu pengurusan rekod pelajar, pengurusan komunikasi dan pengurusan

  proses pembelajaran.

  Dalam CMI, pelajar biasanya berinteraksi secara terus dengan bahan

  yang sedia ada dan hanya sebahagian daripada masanya pula mereka

  berinteraksi dengan komputer,Selain itu,beberapa bahan lain turut digu-nakan seperti teks terancang, alat pandang dengar, bahan kursus,buku

  dan risalah.CMI mempunyai kelebihan dimana ia boleh direka untuk

  menyoal pelajar dalam bentuk kuiz dan ujian objektif dalam menilai pen-

  guasaan pelajar terhadap subjek.Diantara bahagan yang agak rumit

  dalam pembangunan CMI ialah merekabentuk dan menyenggara sistem

  CMI.Walaupun tugas ini sukar dan memakan masa, ia boleh dilaksanakan

  menggunakan perisian pemprosesan kata, hamparan elektronik dan

  pangkalan data.

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  15/23

  P a g e | 15

  8.5 KOMUNIKASI MEDIASI KOMPUTER ( COMPUT-

  ER MEDIATED COMMUNICATION, CMC )

  Komunikasi mediasi komputer melibatkan pengajaran dan pembela-

  jaran secara rangkaian atau hubungan rangkaian. Contohnya guru atau

  pelajar menggunakan jalur internet untuk berhubung semasa proses pem-

  belajaran berlaku.

  8.6 MULTIMEDIA BERASASKAN KOMPUTER (COM-

  PUTER BASED MULTIMEDIA, CBM)

  Sistem-sistem multimedia untuk pendidikan dapat menyampaikan pen-

  gajaran secara langsung kepada para pelajar melalui cara berinteraksi

  dengan mata pelajaran yang telah diprogramkan menggunakan multime-

  dia ke dalam komputer.

  Multimedia boleh dijadikan salah satu alat bantuan mengajar (ABM)

  kerana ia membolehkan guru mengurus aktiviti pengajarannya secara ter-

  atur dan menarik dengan cara memberi persembahan yang pelbagai

  menggunakan program-program multimedia yang senang didapati.

  Contohnya, persembahan pengajaran yang menarik boleh dilakukan

  menggunakan aplikasi multimedia seperti Authoware, Freehand, Page

  Maker dan sebagainya kerana ia mengandungi grafik yang menarik yang

  boleh diaudiokan, divideo, dan dianimasikan secara bijaksana.

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  16/23

  BBP 10303: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  M u k a s u r a t | 16

  8.6.1 Kelebihan Penggunaan Komputer dalam P&P

  Menyokong pembelajaran kendiri dengan maklum balas dan

  peneguhan yang cepat.

  Pengintegrasian multi media daripada sumber yang pelbagai.

  Keinteraktifan yang membolehkan pembelajaran dapat dijalankan

  dengan luwes dengan kawalan kendiri.

  Memperluaskan capaian dengan pautan kepada sumber yang

  pelbagai.

  Cara kerja baru dalam komputer akan membangkitkan motivasi

  kepada pelajar dalam pembelajaran.

  Warna, muzik dan grafik animasi dapat menambahkan kesan

  realistik dan memerlukan latihan, kegiatan amali, simulasi dan

  sebagainya.

  Tindak balas peribadi yang cepat dalam kegiatan pembelajaran

  pelajar akan menghasilkan penguatan yang tinggi.

  Pengawasan pengajaran daripada guru dapat diperluaskan kerana

  maklumat senang didapati dan mudah diatur dan ia membantu

  pengawasan yang lebih terhadap pelajar.

  8.6.2 Kelemahan Penggunaan Komputer dalam P&P

  Kos yang tinggi

  Teknologi yang cepat berubah

  Literasi komputer masih meluas

  Perlu cekap dan bermotivasi untuk berjaya

  Pengeluaran komputer untuk tujuan pendidikan masih dibelakang

  jika dibandingkan dengan pengeluaran komputer untuk bidang lain

  contohnya untuk analisis data.

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  17/23

  P a g e | 17

  Program pengajaran pendidikan yang bermutu yang menggunakan

  kecanggihan komputer masih kurang, terutama yang menggunakan

  mikrokomputer. Beban pengajaran guru bertambah kerana terpaksa memahami

  penggunaan komputer secara terperinci.

  Kreativiti mungkin hanya akan difokuskan kepada pengajaran yang

  dikomputerkan sahaja. Ini akan mengabaikan sikap semulajadi

  pelajar yang kreatif kerana semua pembelajaran adalah

  menggunakan program komputer.

  Bahan-bahan rujukan tambahan Komputer dalam Pendidikan:-

  Laman web yang berkaitan dengan penggunaan komputer dalam

  pendidikan:-

  Argument about computer in education

  http://southerncrossreview.org/4/review.html

  History of Computer in Education

  http://www.csulb.edu/~murdock/histofcs.html

  Komputer dalam matematik http://josie653.tripod.com/kdp.htm

  Komputer dalam pendidikan

  http://www.ctl.utm.my/publications/manuals/mm/MIEducation.pdf

  Kajian tentang komputer dalam pendidikan

  http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/ZULAIHAAP

  000640D2004TTT%20PERSOALAN%20KAJIAN.pdf

  http://southerncrossreview.org/4/review.htmlhttp://www.csulb.edu/~murdock/histofcs.htmlhttp://www.csulb.edu/~murdock/histofcs.htmlhttp://josie653.tripod.com/kdp.htmhttp://www.ctl.utm.my/publications/manuals/mm/MIEducation.pdfhttp://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/ZULAIHAAP000640D2004TTT%20PERSOALAN%20KAJIAN.pdfhttp://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/ZULAIHAAP000640D2004TTT%20PERSOALAN%20KAJIAN.pdfhttp://southerncrossreview.org/4/review.htmlhttp://www.csulb.edu/~murdock/histofcs.htmlhttp://josie653.tripod.com/kdp.htmhttp://www.ctl.utm.my/publications/manuals/mm/MIEducation.pdfhttp://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/ZULAIHAAP000640D2004TTT%20PERSOALAN%20KAJIAN.pdfhttp://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/ZULAIHAAP000640D2004TTT%20PERSOALAN%20KAJIAN.pdf
 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  18/23

  BBP 10303: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  M u k a s u r a t | 18

  8.8 PENGGUNAAN LAMAN WEB SOSIAL DALAM

  PENDIDIKAN

  8.8.1 Pengenalan

  Dewasa ini, istilah Komputer, teknologi maklumat dan jaringan internet

  tidak lagi asing bagi masyarakat negara ini. Malah, setiap hari kita

  mendengar pelbagai maklumat tentang perkembangan teknologi

  perkomputeran di seluruh dunia. Penggunaan komputer dalam bidang

  pendidikan bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah perkembangan

  computer. Kemajuan pendidikan semakin hari semakin jelas dipengaruhi

  oleh elemen seperti teknologi maklumat khususnya computer dan

  telekomunikasi. Menurut Norhashim et al.(1996) penggunaan komputer

  dalam bidang pendidikan memberi kesan yang besar dan bermakna

  terhadap kualiti pembelajaran iaitu:

  i. memudahkan penghasilan bahan-bahan pengajaran secara lebih

  efisien.

  ii. membenarkan pendidik menyediakan pendekatan pengajaran baru

  yang lebih efektif.

  iii. memudahkan penggunaan pelbagai teknik pengajaran dan

  pembelajaran seperti multimedia, simulasi dan aktiviti kumpulan

  menerusi aplikasi sistem rangkaiannya.

  Menurut Buyong (2002), cabaran dunia pendidikan dalam

  meneroka dan mengaplikasikan ICT melalui pendekatan-pendekatan yang

  berkesan telah membawa para pengajar dan pelajar mengenali dan

  seterusnya mempraktikkannya mengikut kesesuaian bidang yang diingini.

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  19/23

  P a g e | 19

  Menurut Norhashim et al. (1996) pada perkembangan awal pembelajaran

  berasaskan komputer semua proses persembahan adalah berbentuk

  linear dan laluan modul pengajaran telah ditetapkan. Denganmenggunakan teknik multimedia pembelajaran boleh berlaku secara

  interaktif. Pelajar dapat berinteraksi dengan media pengajaran tanpa

  kehadiran guru. Mohd Zaliman et al. (2001) menyatakan teknologi

  multimedia kian diiktiraf sebagai alat bantuan pengajaran yang sesuai

  dalam membantu para pendidik untuk mendalami dan mendasari cabaran

  dunia pendidikan era baru.

  Contoh Laman tweeter

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  20/23

  BBP 10303: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  M u k a s u r a t | 20

  Contoh Laman Facebook

  Penggunaan Laman Social Network yang berasaskan elemen

  hipermedia dan multimedia banyak membantu pelajar mengadaptasi

  bahan-bahan yang terdapat melalui laman yang disediakan. Brown et al.

  (1994) pula menyatakan bahawa aplikasi pembelajaran berasaskan

  multimedia berupaya untuk memberikan berbagai contoh yang sebenar kepada pelajar dengan gabungan teks, muzik, imej, video dan animasi.

  Pembelajaran berasaskan komputer dalam bentuk multimedia telah

  berkembang dengan begitu pesat. Menurut Merill (1992) pembangunan

  media pengajaran multimedia untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran

  telah menjadi lebih mudah diubahsuai dan individulistik. Pendidikan yang

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  21/23

  P a g e | 21

  melibatkan bantuan media seperti komputer dapat menjadikan proses

  pengajaran dan pembelajaran itu lebih bermakna. Pengajaran dan

  pembelajaran berasaskan komputer dapat meningkatkan prestasi pelajar .

  8.8.2 Penggunaan laman sosial

  Contoh-contoh laman sosial yang boleh digunakan bagi memudahkan

  pelajar berhubung diantara satu sama lain. Menurut Halimah (1999)

  teknologi multimedia telah mempunyai kemampuan untuk penyampaian

  teks, video bergerak, suara, animasi yang canggih dan grafik yangberesolusi tinggi. Gabungan unsur unsur ini akan membentuk satu

  persembahan yang menarik dan menjadikan proses penyampaian

  maklumat lebih berkesan. Menurut Smellie et al. (1997) media

  pengajaran yang menggunakan teknologi multimedia berupaya untuk

  menarik perhatian pelajar, memahami idea dan mendapatkan maklumat

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  22/23

  BBP 10303: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  M u k a s u r a t | 22

  yang kompleks dari hanya jika dibuat dengan penjelasan lisan dan

  membantu mengatasi kesuntukan masa, saiz dan ruang.

  8.9 Aktiviti perbincangan Bincangkan bagaimana laman sosial boleh digunakan sebagai

  medium pendidikan?

  Pilih mana-mana satu laman sosial yang terdapat di internet dan

  bincangkan tentang perkara-perkara berikut:

  Apakah peranan pelajar?

  Apakah peranan guru?

  Apa kekangan yang dihadapi

 • 8/2/2019 Modul Komputer Dalam Pendidikan

  23/23

  P a g e | 23

  Apakah kebaikan dan keburukan menggunakan laman sosial

  sebagai medium perhubungan?

  Rancangkan satu strategi tentang penggunaan laman sosial dalammata pelajaran Kemahiran Hidup/Sains/matematik.

  Link yang berguna untuk dibaca:-

  Sejarah laman sosial

  http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html

  Statistik dalam konteks malaysia dalam menggunakan laman sosial

  http://www.greyreview.com/2009/07/28/snapshot-of-social-

  networking-in-malaysia/

  Social Network for Education

  http://prezi.com/go6sgsm3sxqp/social-networking-for-education/

  Future work for Social Network

  http://blog.socialcast.com/education-2-0-social-networking-and-education/

  ********************* The End *****************

  To be continue for the next version.........................

  http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.htmlhttp://www.greyreview.com/2009/07/28/snapshot-of-social-networking-in-malaysia/http://www.greyreview.com/2009/07/28/snapshot-of-social-networking-in-malaysia/http://www.greyreview.com/2009/07/28/snapshot-of-social-networking-in-malaysia/http://prezi.com/go6sgsm3sxqp/social-networking-for-education/http://blog.socialcast.com/education-2-0-social-networking-and-education/http://blog.socialcast.com/education-2-0-social-networking-and-education/http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.htmlhttp://www.greyreview.com/2009/07/28/snapshot-of-social-networking-in-malaysia/http://www.greyreview.com/2009/07/28/snapshot-of-social-networking-in-malaysia/http://prezi.com/go6sgsm3sxqp/social-networking-for-education/http://blog.socialcast.com/education-2-0-social-networking-and-education/http://blog.socialcast.com/education-2-0-social-networking-and-education/

Top Related