Download - Mekflu 1.docx

Transcript
 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  1/35

  LAPORAN PRAKTIKUM

  SI- MEKANIKA FLUIDA

   Diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan Tahap Sarjana

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  2/35

   Kelompok 16 

  LEMBAR PENGESAHAN

  LAPORAN PRAKTIKUM MEKANIKA FLUIDA DAN HIDRAULIKA

  SEMESTER 1 TAHUN 2013/2014

   Diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan Tahap Sarjana

  MekanikaFluida

  KehilanganTinggiTekanpadaAliranMelaluiPipa

  TumbukanAkibaPan!aranFluida

  AliranMelalui"enurimeer 

  O#b$uneRe%n$ld

  &idraulika

  AliranMelaluiAmbang

  PinuS$r$ngdan Air L$n!a

  Di#u#un$leh

  Kel$mp$k '(

  M$hammad Ar)ianFari*i '+,',+(

  .inda Diana Sari '+,',(/

  Dian Pur0$Sapur$ '+,',1

  Kh$lidSamh$hana '+,',1/

  A#i#enMuhammad Kali)ardi'+,'',2+

  LA3ORATORIUM REKA4ASA SUM3ER DA4A AIR 

  PRO5RAM STUDI TEKNIK SIPIL

  FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LIN5KUN5AN

  INSTITUT TEKNOLO5I 3ANDUN5

  ,'6

  2

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  3/35

   Kelompok 16 

  Kata Pengantar

  Pu7i #%ukur kehadira Allah S.T aa# berka8 rahma8 au)ik #era hida%ah-

   N%a8 lap$ran prakikum Mekanika Fluida  ini dapa di#ele#aikan dengan baik9

  Lap$ran ini merupakan ha#il peng$lahan daa be#era anali#i# %ang kami ermukan

  #elama mengikui prakikum9 Lap$ran ini diuli# dengan daa apa adan%a8 anpa

  manipula#i apapun9 Terkai dengan #ele#ain%a lap$ran ini8 kami mengu!apkan

  erima ka#ih kepada :

  '9 K$$rdina$r dan A#i#en prakikum kami

  9 Tekni#i di lab$ra$rium %ang membanu kami unuk mendapakan daa

   prakikum

  69 D$#en maa kuliah mekanika )luida dan hidraulika

  29 Orang ua %ang elah memberikan dukungan m$ril #elama pembuaan

  lap$ran ini

  +9 Semua pihak %ang uru membanu er#ele#aikann%a lap$ran ini dan idak 

  dapa penuli# #ebukan #au per#au

  3ila dalam penuli#an lap$ran erdapa ke#alahan8 iu #emua merupakan hal

  %ang idak di#enga7a dan m$h$n maa) %ang #ebe#ar-be#arn%a8 #ehingga kriik dan

  #aran %ang mendukung #anga kami harapkan9

  Ban!ng" N#$e%&er 2013

  Ke'#%(#) 1*

  3

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  4/35

   Kelompok 16 

  DAFTAR ISI

  Ha'a%an

  Le%&arPenge+a,an---------------------------------------------------------------------------------------------------------..

  Kata Pengantar---------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

  Datar I+.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.$

  DatarGa%&aranGra.)----------------------------------------------------------------------------------------------$..

  DatarTa&e'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

  BAB I KEHILANGAN TINGGI TEKAN PADA ALIRAN MELALUI PIPA----------1

  '9' Pendahuluan999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999'

  '9 Tu7uanPrakikum99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999'

  '96 Ala-alaPer!$baan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  '92 Da#arTe$ridanPenurunanRumu#99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  '929' Prin#ipKer7a3angku&idr$lik999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  '929 Rumu#-rumu#999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999992

  '9299' Rumu# 3ern$ulli9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999992

  '9299 Rumu# Re%n$ld#999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+

  '92996 Kehilangan Tinggi Tekan pada Pipa Luru#99999999999999999999999999999999999999(

  '92992 Kehilangan Tinggi Tekan Akiba Ek#pan#i Tiba-iba99999999999999999999999/

  '9299+ Kehilangan Tinggi Tekan K$nrak#i Tiba-iba9999999999999999999999999999999'2

  '9299( Kehilangan Tinggi Tekan Akiba Tikungan999999999999999999999999999999999999'/

  '9+ Pr$#edur Per!$baan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999,

  '9( ;$n$h Perhiungan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999,'91 5ra)ik dan Anali#i#9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999996/

  '9/ Ke#impulan dan Saran999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999926

  '9/9' Ke#impulan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999926

  '9/9 Saran999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999922

  '9< Re)eren#i99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999922

  BAB II TUMBUKAN AKIBAT PANARAN FLUIDA--------------------------------------------4

  9' Pendahuluan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999992+

  9 Tu7uanPer!$baan9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999992(96 Ala-ala Prakikum999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999992(

  92 Da#ar Te$ri dan Penurunan Rumu#99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999921

  929' 3e#ar 5a%a Piringan =5a%a Perhiungan>999999999999999999999999999999999999999999999999921

  929 3e#ar 5a%a %ang Menumbuk Piringan =5a%a Pengukuran>99999999999999999999992/

  9+ Pr$#edur Per!$baan999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999992<

  9( Peng$lahan Daa9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+'

  91 5ra)ik dan Anali#i#999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+(

  9/ Ke#impulan dan Saran9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+/

  9/9' Ke#impulan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+/

  4

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  5/35

   Kelompok 16 

  9/9 Saran 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+<

  9< Re)eren#i999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+<

  BAB III ENTURIMETER 

  69' Pendahuluan9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(,

  69 Tu7uan Per!$baan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(,

  696 Ala-ala Prakikum99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(,

  692 Da#ar Te$ri dan Penurunan Rumu#999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999('

  69+ Pr$#edur Per!$baan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(

  69( ;$n$h Perhiungan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(6

  691 5ra)ik dan Anali#i#999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999((

  69/ Ke#impulan dan Saran9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(/

  69< Re)eren#i999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(/

  BAB I OSBORNE RENOLD-----------------------------------------------------------------------------------*5

  29' Pendahuluan9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(<

  29 Tu7uan Per!$baan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(<

  296 Ala-ala Per!$baan dan 5ambar Ala Per!$baan999999999999999999999999999999999999991'

  292 Pr$#edur Per!$baan999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991

  29+ ;$n$hPerhiungan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999916

  29+9' Menghiung Nilai Debi =?>9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999916

  29+9 Menghiung nilai ke!epaan aliran =@>9999999999999999999999999999999999999999999916

  29+96 MenghiungNilai raa-raa debi dan ke!epaan aliran9999999999999999999916

  29+92 Menghiung nilai bilangan re%n$ld#9999999999999999999999999999999999999999999999912

  29+9+ Menghiung nilai ge#ekan =)> unuk iap aliran999999999999999999999999999999912

  29( Peng$lahan Daa 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991+

  291 Anali#i# Daa 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991(

  29/ Ke#impulan dan Saran999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999911

  29/9' Simpulan 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999911

  29/9 Saran 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999911

  29< Re)eren#i99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999911

  BAB HIDRAULIKA

  BAB I ALIRAN MELALUI AMBANG 6AMBANG TA7AM DAN LEBAR8---------95

  '9' Pendahuluan9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991<

  '9 Tu7uan Per!$baan9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/,

  '96 Ala-ala Per!$baan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/'

  '92 Da#ar Te$ri99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/'

  '929' Debi Aliran9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/'

  '929 Ke$)i#ien Pengaliran999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/(

  5

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  6/35

   Kelompok 16 

  '9+ Pr$#edur Per!$baan999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/1

  '9( Peng$lahan Daa 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999//

  '9(9' Ambang Ta7am9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999//

  '9(9 Ambang Lebar99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 dan K$e)i#ien ke!epaan =;@>99999''2

  9(96Menghiung Fg dan Fh99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999''+

  9(92Menghiung 3ilangan Fr$ude =Fra>9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999''(

  9(9+Menghiung L999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999''(

  9(9(Menghiung Kedalaman Krii# =4!> dan E minimum iap debi999999999999999''(

  9(91Menghiung E minimum99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999''1

  91 Peng$lahan Daa99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999''/

  9/ 5ra)ik dan Anali#i#9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999'

  9< Ke#impulan dan Saran99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999'19

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  7/35

   Kelompok 16 

  DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK 

  Pada 3A3 Mekanika Fluida&alaman

  5ambar '9' 3angku &idr$lik99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  5ambar '9 Aliran )luida dalam pipa99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(

  5ambar '96 5ari# energi ek#pan#i dengan kehilangan inggi ekan9999999999999999999<

  5ambar '92 5ari# energi ek#pan#i anpa kehilangan inggi ekan9999999999999999999'6

  5ambar '9+ 5ari# energi k$nrak#i dengan kehilangan inggi ekan999999999999999'2

  5ambar '9( 5ari# energi k$nrak#i anpa kehilangan inggi ekan999999999999999999'+

  5ambar '91 5ari# energi k$nrak#i dengan kehilangan inggi ekan999999999999999'+

  5ambar '9/ 5ari# energi k$nrak#i anpa kehilangan inggiekan9999999999999999999'15ambar '9< Kehilangan inggi ekan akiba ikungan99999999999999999999999999999999999999'/

  5ambar 9' Ala e Impa!99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999922

  5ambar 9 Spe#i)ika#i 7e impa!999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999992+

  5ambar 96 Ske#a Aliran pada Aliran 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999992(

  5ambar 92 Si#em 5a%a pada 3aang99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999992/

  5ambar 69' K$ndi#i Ideal "enurimeer99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(,

  5ambar 29' Ala $#b$rne-re%n$ld999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991,

  5ambar 29 Term$meer999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991,

  5ambar 296 5ela# ukur99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991'

  5ambar 292 S$p0a!h999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991'

  &idraulika

  5ambar '8' Ambang a7am9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991<

  5ambar '9 Ambang lebar99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991<

  5ambar '96 "enurimeer999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/'

  5ambar 9' Aliran pada pinu #$r$ng dan air l$n!a9999999999999999999999999999999999999',+

  5ambar 9 Pr$)il aliran pada pinu #$r$ng dan air l$n!a9999999999999999999999999999',1

  5ambar 96 Di#ribu#i ga%a pada pinu #$r$ng dan air l$n!a99999999999999999999999',/

  5ambar 92 M$del #aluran erbuka pada pinu #$r$ng dan air l$n!a99999999999'''

  Mekanika )luida

  5ra)ik '9' L$g &) @# L$g ? pada pipa biru99999999999999999999999999999999999999999999999999961

  5ra)ik '9 L$g &) @# L$g ? pada pipa abu-abu9999999999999999999999999999999999999999999961

  5ra)ik '96 F 3la##iu#B F Dar!%-.ei#ba!h "S Re =Pipa biru>99999999999999999999996/

  5ra)ik '92 F 3la##iu#B F Dar!%-.ei#ba!h "S Re =Pipa abu-abu>9999999999999996<

  5ra)ik '9+ &perhiungan "S &pengukuran =ek#pan#i>99999999999999999999999999999999992,

  7

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  8/35

   Kelompok 16 

  5ra)ik '9( &perhiungan "S &pengukuran =k$nrak#i>9999999999999999999999999999999992,

  5ra)ik '91 K @# RCd pada ikungan99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999992'

  5ra)ik 9' 5ra)ik F ukur @# F hiung9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+(

  5ra)ik 9 5ra)ik F ukur @# .99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+1

  5ra)ik 69' ? @# ;9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(+

  5ra)ik 69 Keinggian air erhadap pie*$meer999999999999999999999999999999999999999999999((

  5ra)ik 29' Re @# )99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991+

  5ra)ik 29 L$g Re @# L$g )99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991+

  &idraulika

  5ra)ik '9' Pr$)il aliran pada ambang a7am999999999999999999999999999999999999999999999999999

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  9/35

   Kelompok 16 

  DAFTAR TABEL

  &alaman

  Tabel '9' Nilai ;! per!$baan 0ei#ba!h99999999999999999999999999999999999999999999999999999996

  Tabel '9 Daa ha#il prakikum99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/

  Tabel '96 Si)a-#i)a )i#ika air dalam #auan SI99999999999999999999999999999999999999999999<

  Tabel '92 Daa pada Pipa Luru# 3iru999999999999999999999999999999999999999999999999999999999996,

  Tabel '9+ Daa pada Pipa Luru# Abu-abu99999999999999999999999999999999999999999999999999996'

  Tabel '9( Daapada Pipa Ek#pan#i9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999996'

  Tabel '91 Daa pada Pipa K$nrak#i99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999996

  Tabel '9/ Daa pada Pipa Tikungan Sandar9999999999999999999999999999999999999999999999996

  Tabel '9< Daa pada Pipa Siku Ta7am999999999999999999999999999999999999999999999999999999999966

  Tabel '9', DaapadaPipaTikungan999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999962

  Tabel '9'' Daa gabungan pada pipa ikungan99999999999999999999999999999999999999999999996(Tabel 9' Daa-daa da#ar prakikum pela da#ar999999999999999999999999999999999999999992<

  Tabel 9 Daa-daa da#ar prakikum pela !ekung999999999999999999999999999999999999992<

  Tabel 96 Peng$lahan daa pla daar ke#eluruhan999999999999999999999999999999999999999+2

  Tabel 92 Peng$lahan daa pla !ekung ke#eluruhan99999999999999999999999999999999999++

  Tabel 69' Perhiungan ;9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(2

  Tabel 69 Daa ala999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(2

  Tabel 696 3a!aan pie*$meer99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(+

  Tabel 29' &a#il per!$baan $#b$rne-re%n$ld99999999999999999999999999999999999999999999999912

  &idraulika

  Tabel '9' Daa unuk membua pr$)il aliran ambang a7am999999999999999999999999//

  Tabel '9 Daa unuk membua gra)ik &e ' "# &e dan &e ' @# ? ambang

  a7am 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/<

  Tabel '96 Daa unuk membua gra)ik &e ' @# ; ambang a7am99999999999999999

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  10/35

   Kelompok 16 

  MODULI

  KEHILANGAN TINGGI TEKAN

  1-1 Pena,!'!an

  Pernahkah kia membuka kran air dan mendapa air %ang keluar #anga

  ke!il Padahal kia %akin bak penampung air eri#i penuh dan keika kia

  men!$ba membuka kran lain dari penampungan air %ang #ama8 air %ang keluar 

  !ukup dera#9 Mengapahal ini dapa er7adi Melalui m$dul ini8 kia akan

  mengeahui bah0a peri#i0a er#ebu er7adi karena kehilangan inggi ekan pada

  kran9 Di m$dul ini pula8 kia dapa meliha )ak$r-)ak$r %ang men%ebabkan

   peri#i0a er#ebu er7adi9

  Kehilangan inggi ekan #uau )luida dalam pipa dapa er7adi karena

  )ak$r ge#ekan =major losses> aau akiba )ak$r perubahan benuk ge$meri pipa

  =minor losses>9 Kehilangan inggi ekan %ang akan dipela7ari pada m$dul I ini

  adalah kehilangan inggi ekan akiba:

  a9 Fak$r ge#ekan pipa luru#

   b9 K$nrak#i iba-iba

  !9 Ek#pan#i iba-iba

  d9 Tikungan pada pipa kaup =valve>

  Dalam anali#i# perhiungan per!$baan aliran pada pipa ini8 digunakan

   berbagai a!uan da#ar rumu# %ang diambil dari :

  '9 Per#amaan K$ninuia#=continuity equation>

  9 Per#amaan 3ern$ulli

  69 Per#amaan Dar!%-.ei#ba!h

  29 Per#amaan 3la##iu#

  +9 3ilangan Re%n$ld#= Reynoldsseries >

  1-2 T!:!an Pra)t.)!%

  Tu7uanprakikum ini adalah

  '9 Mempela7ari pengaruhk$e)i#ienge#ekanpadapipa9

  9 Menghiung be#arn%a kehilangan inggi ekan akiba:

  a9 5e#ekan pada pipa luru#

  10

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  11/35

   Kelompok 16 

   b9 Ek#pan#i iba-iba8

  !9 K$nrak#i iba-iba

  d9 Tikungan-

  1-3 A'at ;a'at Pra)t.)!%

  '9 Suau 7aringan pipaC#irkui pipa %ang erdiri dari dua buah #irkui %ang

  erpi#ah8 ma#ing-ma#ing erdiri dari k$mp$nen pipa %ang dilengkapi

  #elang pie*$meer9 Dua #irkui pipa iu adalah #irkui biru dan #irkui abu-

  abu9

  9 3angku hidraulik 

  69 Term$meer unuk mengukur #uhu ruangan9

  29 Kaup udara unuk mengkalibra#i ala #era unuk menghilangkan

  gelembung udara %ang ma#uk ke dalam 7aringan pipa

  1-4 Da+ar Te#r. an Pen!r!nan R!%!+

  Prin#ip Ker7a 3angku &idraulik 

  3angku hidraulik digunakan unuk memudahkan perhiungan debi air %ang

  melalui #uau ala per!$baan pada #uau per!$baan #ederhana9 3angku hidraulik 

  %ang digunakan dalam prakikum ini adalah &%drauli! Bench. H !k 9 Diagram

   bangku hidraulik dapa diliha pada gambar9

  3L   L

  BEBAN

  AIR

  Ga%&ar 1-1 Bang)! ,.ra!'.) 

  11

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  12/35

   Kelompok 16 

  Air di#uplai dari p$mpa air melalui #elang penghubung menu7u kaup

   pengaur debi9 Suplai air diaur dengan mengaur be#ar ke!il bukaan kaup9 Air 

  kemudian ma#uk ke dalam ala per!$baan dan kemudian keluar melalui !$r$ng

  ma#uk dan eru# ke pipa ma#uk9 Air er#ebu ma#uk ke bak penimbang air .9 3ak 

   penampung ini diahan dengan bal$k penimbang8 pada u7ung bal$k lainn%a

  erdapa pembera %ang diganung9

  Pada #aa bak penampung k$#$ng maka bera bak #ama dengan pembera9

  Dengan prin#ip ke#eimbangan ga%a8 maka didapa rumu# unuk menghiung debi

  air8 %aiu:

  Q=3W 

   ρt 

    dimana: ? debi air =m6Cdeik>

  . bera air %ang dikumpulkan =kg>

  [email protected] 0aku ke#eimbangan beban

  =deik>

  Pr$#edur Pengukuran Debi :

  '9 K$#$ngkan bak penimbang dengan 7alan memuar ua# pada bangku

  hidr$lik9 Tua# ini berguna unuk membuka dan menuup #aluran pembuang

   pada bak penimbang9 Seelah dik$#$ngkan8 pa#ikan ua# dalam p$#i#i

  menuup bak penimbang dan bal$k pen$pang dalam keadaan ak #eimbang9

  9 Pa#ikan ala per!$baan #udah dikalibra#ikan dan #iap digunakan

  69 alankan p$mpa dan aur debi #e#uai dengan %ang diinginkan dengan 7alan

  memuar kaup

  29 Air %ang keluar dari ala per!$baan ma#uk ke dalam bak penimbang hingga 0aku9 Pada #aa er#ebu bal$k pen$pang akan naik =#eimbang lagi>9 Tepa

   pada #aa bal$k penimbang mulai naik8 mulailah men%alakan #$p0a!h8

  kemudian ma#ukkan beban ke dalam pengganung beban #ehingga bal$k ak 

  #eimbang

  +9 Saa bal$k penimbang mulai naik =#eimbang>8 henikan #$p0a!h dan !aa

  0aku er#ebu #ebagai 9 ;aa 7uga ma##a beban %ang #ebanding dengan

  ma##a air =.>9

  12

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  13/35

   Kelompok 16 

  (9 Unuk pengukuran debi #elan7un%a8 ulangi langkah ' #ampai +9 Perlu

  diinga unuk iap per!$baan #ediakan [email protected] 0aku ' meni #eelah

  langkah ' agar diper$leh pengukuran %ang !erma9

  '929 Rumu#-rumu#

  '9299'Rumu# 3ern$ulli

  Energi aliran erdiri dari iga ma!am k$mp$nen8 %aiu :

  '9 Energi ekan : %aiu #e7umlah energi %ang diperlukan $leh elemen

  )luida unuk bergerak dengan 7arak empuh erenu9

  Ep p 9 A 9 d

  dimana: p ekanan dalam

  A lua# !r$##-#e!i$n dalam

  d 7arak

  A 9 d @$lume elemen

  γ  

   #ehingga: Ep

  γ  

   ρ " 9

  dengan: . bera )luidaγ    bera @$lume )luida

  9 Energi p$en#ial : %aiu berganung dari [email protected]#i elemen )luida = * >

  E* . 9 *

  69 Energi kinei# : %aiu berganung dari ke!epaan )luida = @ >

  Ek -

  '

  m9 @ 

   # 

  9-

  9 "

  dimana : m ma##a )luida

  g per!epaan [email protected]#i

  adi8 be#ar energi $al %ang dimiliki $leh )luida %ang mengalir adalah:

  13

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  14/35

   Kelompok 16 

    E p9

  γ  

    .9 *

   # 

  9-

  9 "

  Tinggi energi adalah $al energi aliran %ang din%aakan dengan #auaninggi =m> %ang didapa dari energi $al dibagi bera .8 %aiu :

   $ 

   

  γ  

   p

  *

   # 

  v

  9-

  -

  dengan" 

   $ 

    & k$n#an

  #ehingga didapa :

  γ  

  ' p

    *'

   # 

  v

  9-

  -

  '

   

  γ  

  - p

    *

   # 

  v

  9-

  -

  -

  '9299Rumu# Re%n$ld#

  Dalam anali#i# di #aluran eruup8 #anga pening dikeahui apakah aliran

  er#ebu laminer aau urbulen9 Penenuan ini aa# bilangan Re%n$ld %ang didapa

  dari ha#il perhiungan dan dibandingkan dengan baa#-baa# %ang elah dienukan8

  %aiu :

  '9 Re G ,,, --Haliran laminer 

  9 ,,, GRe G2,,, --Haliran transisi

  69 ReH 2,,, --Haliran tur%ulen

  3ilangan Re%n$ld adalah #uau bilangan %ang ak berdimen#i %ang

  menun7ukan #i)a #uau aliran8 dimana bilangan er#ebu merupakan bilangan %ang

  ak berdimen#i dari parameer-parameer )luida =ke!epaan karakeri#ik @8 pan7ang

  karakeri#ik L8 dan @i#k$#ia# kinemaik> %ang merupakan perbandingan ga%a

  iner#ia erhadap ga%a kekenalan %ang beker7a pada #uau !airan9

  Ke!enderungan #i)a aliran apakah laminer aau urbulen diun7ukkan $leh

   be#ar ke!iln%a bilangan Re%n$ld8 #eperi pada baa#-baa# %ang elah dienukan

  diaa#9

  5a%a Iner#ia =Fi> ma##a per!epaan

  14

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  15/35

   Kelompok 16 

  Fi  T

  @99L6 ρ 

    T

  L999   - v & ρ 

   

  ( ) [email protected] ρ 

  dimana : @ Ke!epaan aliran

  L Dimen#i pan7ang

   ρ 

  Kerapaan ma##a

  5a%a ge#ek =F> ge#ekan lua#

   ' ( t    9d%

  d@

  9 µ =

  dimana :   @i#k$#ia#

  d%

  d@

    gradien ke!epaan

   @ ke!epaan #eempa

   bila ke!epaan #ama maka

  ,

  d%

  d@=

   aau @ k$n#an

  F)

  -9%

  @9   & µ 

   

  [email protected] µ 

  #ehingga

     

    

   =  

   

    

   [email protected]

  @99L

  F

  F   --

  i

   µ 

   ρ 

   

     

    

    µ 

   ρ [email protected]

     

    

  ν 

  [email protected]

  dimana @

   ρ 

   µ 

   J @i#k$#ia# kinemai#

  3ilangan ak berdimen#i ini di#ebu bilangan Re%n$ld =R e>8 unuk #aluran

  eruup bilangan ini men7adi :

  υ 

   D)  Re

  9=

  '92996 Kehilangan Tinggi Tekan pada Pipa Luru#

  15

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  16/35

  P1V

  1 2

   Kelompok 16 

  • Te$ri Da#ar 

  Suau pipa luru# dengan diameer D dan pan7ang L akan mengalami

  kehilangan #e7umlah inggi ekan menuru rumu# Dar!% .ei#ba!h :

   D # 

  v & *  h *  

  99-

  9  -

  =

  • Penurunan Rumu#

  Ga%&ar 1-2 A'.ran '!.a a'a% (.(a

   *  h +  # 

  v ,  + 

   # 

  v , +++=++   -

  -

  --'

  -

  ''

  --   γ  γ  

  Dari per#amaan 3ern$ulli:

   *  h ,  ,  =

  −γ  

  -'

  dan karena @'  @ dan *'  *  ⇒

  Dalam per!$baan kali ini8 aliran )luida er#ebu erg$l$ng aliran steady8 %aiu

  idak ada perubahan ke!epaan erhadap 0aku8 aau bia#a dikaakan nilai

   per!epaann%a #ama dengan n$l =a ,>9,=Σ ( 

  ( )   ,--'   =−−   R& ' ,  ,    π τ 

  ( ) '

   R& ,  , 

    π τ --'   =−

  ( )

  γ  

  π τ 

  γ     '

   R& ,  ,    --' =−

  16

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  17/35

   Kelompok 16 

  >'=-

  γ  

  π τ 

   '

   R&h *    =

  Rumu# bera 7eni#

  >-= #  ρ γ   =

  Rumu# lua# pipa

  >6=-

   R '   π =

  Per#amaan :

  >2=-

  '   -vλρ τ  =

  Subiu#i per#amaan =>8 =6>8 =2> ke per#amaan ='>

   #  R

   R&v

  h *   ρ π 

  π λρ 

  -

  --

  -

  '

  =

  >+=-

   R# 

   &vh *  

  λ =

  Unuk pipa

  >(=2

   *  =λ 

  >1=-

   D R =

  Subiu#i per#amaan =(> dan =1> ke per#amaan =+>

   #  D

   &v *  

  h *  

  -

  2-

  =

  Ter%ukti D# 

   &v *  h *    

  -

  -

  =

  '92992 Kehilangan Tinggi Tekan Akiba Ek#pan#i Tiba-iba

    Te$ri Da#ar 

  17

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  18/35

   Kelompok 16 

  Dalam 3agian ini kia akan membandingkan nilai perbedaan inggi ekan

  %ang merupakan ha#il perhiungan dari ha#il pengamaan di lab$raurium dengan

  nilai %ang dihiung dari nilai ha#il perhiungan #e!ara e$rei#9

  Adapun rumu# unuk perbedaan inggi ekan akiba ek#pan#i8 %aiu :

   Den#an kehilan#an tin##i tekan

     

    

   −  

   

    

   −  4

  2

  1

  2

  2

  1

  2

  1

  D

  D

  D

  D

  g

  $<

  =

  8P6P '-

  Rumu# ini memperhiungkan

  kehilangan inggi ekan %ang diakibakan karena hilangn%a energi8 %ang

  #ebenarn%a berran#)$rma#i men7adi benuk energi lain8 #eperi energi pana#9

  Tanpa kehilan#an tin##i tekan

     

    

   −=

  −  2

  -

  '

  -

  ''- '-

  >=

   D

   D

   # 

  v ,  , 

  γ  

  Rumu# ini idak memperhiungkan

  kehilangan energi

  18

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  19/35

   Kelompok 16 

  • Penurunan Rumu#

  Pen!r!nan R!%!+ engan Meng,.t!ng )e,.'angan T.ngg. Te)an

  P ' C gM

  N '

  D a u m

  P -

  " -

  D -

  -

  '

  D '   " 'P '

  N -

  & e" - C - g

  -

  P - C gM

  5 a r i # E n e r g i

  Ga%&ar 1-3 Gar.+ energ. e)+(an+. engan )e,.'angan t.ngg. te)anP' ekanan pada pei*$meer ' D'  diameer pada iik

  in7au '

  P  ekanan pada pei*$meer D  diameer pada iik

  in7au

  "' ke!epaan pada iik in7au ' g per!epaan [email protected]#i

  Per#amaann%a adalah:

  ( )

    

    

    −  

    

    =−

    2

  -

  '

  -

  -

  '

  -

  ''-

  -   D D

   D D

   # )  ,  , 

  γ  

  Penurunan rumu#:

  M$menum iap deik 

  Pada iik '8

   # 

  -)  !omentum   ''

  γ  =

  19

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  20/35

   Kelompok 16 

  Pada iik 8

   # 

  -)  !omentum   --

  γ  =

  Perubahan m$menum iap deik 

  '-   !omentum !omentum !omentum   −=∆

   # 

  -) 

   # 

  -)  !omentum   '-

    γ  γ  −=∆

  ( )

   # 

  ) ) - !omentum   '-

   −=∆

    γ  

   !omentumt  (  puls   ∆=∆=Im

  Sehingga perubahan m$menum iap deik 

  t  (  !omentum   ∆=∆dimana

  '=∆t 

  >'= (  !omentum =∆

  Rumu# ekanan hidr$#ai#

   ' (  ,  =

  >-= ,' (  =

  Subiu#i per#amaan => ke per#amaan ='>

  ( )( )   --'

  '-  ' ,  ,  # 

  ) ) -−=

  −γ  

  ( )   ( ) # 

  ) ) - ' ,  ,    '---' −=−   γ  

  ( )  ( )

  -

  '--'

   #'

  ) ) - ,  , 

    −=−

    γ  

  ( ) ( )>6=

  -

  '--'

   #'

  ) ) - ,  ,    −=

  −γ  

  Per#amaan K$ninuia#

  20

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  21/35

   Kelompok 16 

  -'   ---   ==

  >2=---   )  '--   ==

  Subiu#i per#amaan =2> ke per#amaan =6>

  ( ) ( )

  -

  '----'

   #'

  ) ) )  ' ,  ,    −=

  −γ  

  ( ) ( )>+='---'

   # 

  ) ) )  ,  ,    −=

  −γ  

  Besar kehilangan tinggi tekan

  Per#amaan 3ern$ulli men7adi

   &h +  # 

  )  ,  + 

   # 

  )  , +++=++   -

  -

  --'

  -

  ''

  --   γ  γ  

  dimana-'   +  +   =

   # 

   # 

  )  ,  , h

   &--

  -

  -

  -

  '-' −+−=γ  γ  

  ( )   ( )>(=

  -

  -

  -

  -

  '-'

   # 

  ) )  ,  , h &

  −+

  −=

  γ  

  Subiu#i per#amaan =+> ke per#amaan =(>

  ( )   ( ) # 

  ) ) 

   # 

  ) ) ) h

   &-

  -

  -

  -

  ''--   −+−

  =

  ( )   ( ) # 

  ) ) 

   # 

  ) ) ) h &

  --

  -   ---

  ''--   −+−

  =

   # 

  ) ) ) ) ) h &

  -

  --   ---

  '-'

  -

  -   −+−=

   # 

  ) ) ) ) h &

  -

  -   -'-'-

  -   +−=

  ( )>1=

  -

  -

  '-

   # 

  ) ) h &

  −=

  21

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  22/35

   Kelompok 16 

  Per#amaan K$ninuia#

  -'   ---   ==

  --''   )  ')  '   =

  >/='-

  '-   ) 

   '

   ')   =

  Rumu# lua# pipa

  >

  '-

  -

  -

  '

  -

  2

  '2

  '

   D

   D

  π 

  π =

  >',='--

  -

  '-   ) 

   D

   D)   =

  >''=-'2-

  2'-

  -   )  D

   D)    =

  Subiu#i per#amaan =',> ke per#amaan =1>

   # 

  ) )  D

   D

  h &

  -

  -

  ''-

  -

  -

  '

     

    

   −

  =

  >'-=-

  '-

  -

  -

  -'-

  '

   # 

   D

   D) 

  h &

      

     −

  =

  Per#amaan beda inggi ekan

  &ukum 3ern$ulli

   &h +  # 

  )  ,  + 

   # 

  )  , +++=++   -

  -

  --'

  -

  ''

  --   γ  γ  

  dimana

  -'   +  +   =

  22

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  23/35

   Kelompok 16 

   &h # 

   # 

  )  ,  , −−=−

  --

  -

  -

  -

  ''-

  γ  γ  

  ( )   ( ) >'6=-

  -

  -

  -

  ''- &h

   # ) )  ,  ,  −−=−

  γ  

  Subiu#i per#amaan =''> dan ='> ke per#amaan ='6>

  ( ) # 

   D

   D) 

   # 

  )  D

   D) 

   ,  , 

  -

  '

  -

  -

  -

  -

  -

  '-

  '

  -

  '2

  -

  2

  '-

  '

  '-

     

    

   −

  −   

    

   −

  =−γ  

  ( ) # 

   D

   D) 

   # 

   D

   D) 

   ,  , 

  -

  '

  -

  '

  -

  -

  -

  -

  '-

  '2

  -

  2

  '-

  '

  '-

     

    

   −

  −   

    

   −

  =−γ  

  ( )

   # 

   D

   D

   D

   D) 

   ,  , 

  -

  ''

  -

  -

  -

  -

  '

  2

  -

  2

  '-

  '

  '-

     

    

   −−−

  =−γ  

  ( ) # 

   D

   D

   D

   D

   D

   D) 

   ,  , 

  -

  '-'-

  -

  -

  '

  2

  -

  2

  '

  2

  -

  2

  '-

  '

  '-

     

    

   +−−−

  =−γ  

  ( )

   # 

   D

   D

   D

   D

   D

   D) 

   ,  , 

  -

  '-'-

  -

  -

  '

  2

  -

  2

  '

  2

  -

  2

  '-

  '

  '-

  −+−−

  =−γ  

  ( )

   # 

   D

   D

   D

   D) 

   ,  , 

  -

  --2

  -

  2

  '

  -

  -

  -

  '-

  '

  '-

     

    

   −

  =−γ  

  ( )

   # 

   D

   D

   D

   D) 

   ,  , 

  -

  -2

  -

  2

  '

  -

  -

  -

  '-

  '

  '-

     

    

   −

  =−γ  

  23

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  24/35

   Kelompok 16 

  ( )T$RB.KT 

   # 

   D

   D

   D

   D) 

   ,  , 

     

    

   −

  =−   2-

  2

  '

  -

  -

  -

  '-

  '

  '-

  γ  

  Pen!r!nan R!%!+ Tan(a Meng,.t!ng Ke,.'angan T.ngg. Te)an

  "' C -g-

  P'C gM

  N'

  Daum

  P-

  "-

  D-

  -

  '

  D'   "'P'

  N-

  "- C-g-

  P-C gM

  5ari# Energi

  Ga%&ar 1-4 Gar.+ energ. e)+(an+. tan(a )e,.'angan t.ngg. te)an

  P' ekanan pada pei*$meer ' D'  diameer pada iik 

  in7au '

  P  ekanan pada pei*$meer D  diameer pada iik 

  in7au

  @' ke!epaan pada iik in7au ' g per!epaan [email protected]#i

  Per#amaan 3ern$ulli :

  γ  

  ν 

  γ  

  ν 

  γ  

  -

  ---

  -

  '''

  -++=++

    ,  + 

   # 

   ,  + 

  ='>

  Karena *'  *

  - -

  ' ' - -

  - -

  - ' ' -

  - -

  999999999999999999999999999999999=->- -

   , , 

   # # 

   , , 

   # # 

  ν ν 

  γ γ  

  ν ν 

  γ  

  + = +

  −= −

  Per#amaan k$ninuia# adalah #ebagai beriku :

  >6999=999999999999999999999999999999--''

  -'

  ν ν    ⋅=⋅=

   ' '

  --

  24

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  25/35

   Kelompok 16 

  Karena

  -

  2'  D '   π =

  8 #ehingga per#amaan =6> men7adi :

  -' 99999999999999999999999999=2>

  - '--

   D

   D

  ν ν  = ×

  Sub#iu#ikan per#amaan =2> ke => :

  { }

  --   -

  - ' ' '   ''- -   -

  '

  2- -- ' ' ' '

  - --

  2-'- '   '

  ' 999999999999999= >- -

   , ,    D

   # #  D

   , , D

   # D # 

   , ,    D

  ter%ukti #    D

  ν  ν  

  γ   

  ν ν  

  γ   

  ν  

  γ   

  −   = −  

  −= −

  −   = −

  '9299+Kehilangan Tinggi Tekan Akiba K$nrak#i Tiba-iba

  • Te$ri Da#ar 

  Dalam 3agian ini kia akan membandingkan nilai perbedaan inggi ekan

  %ang merupakan ha#il perhiungan dari ha#il pengamaan di lab$raurium dengan

  nilai %ang dihiung dari nilai ha#il perhiungan #e!ara e$rei#9

  Adapun rumu#-rumu# %ang digunakan unuk menghiung ha#il e$rii#

  er#ebu adalah #ebagai beriku:

   Den#an Kehilan#an Tin##i Tekan

  ( )

        

      

    −+    

    

      

    −=−∴

        

      

    −+      

      

    −

  =

        

      

    −+−

  =−⇒

  +      

      

       −=−⇒

  =+++=++

  -2

  '

  -

  -

  --'

  -

  -

  -

  -

  --

  '

  -

  --

  -

  -

  -

  -

  -

  '

  -

  -

  -'

  -

  '

  -

  --'

  -'

  -

  --

  -

  -

  ''

  '

  ''

  '9-

  -

  9''

  -

  9''

  >'=9J-

  J--

  /  

  /  

  /  

  ee

  e

  /   D

   D

   # 

  v ,  , 

   # 

  v/  

  v  '

    'v

   # 

  v/  

  vv ,  , 

      persdarihh # 

  vv ,  , 

   +  + h # 

  v ,  + 

   # 

  v ,  + 

  γ       

  γ       

  γ       

  γ       γ       

  P '   " '

  N '

  P ' C gM

  '

  -

  D ' D -" -

  P -

  N -

  P - C gM

  D a u m

  & e

  5 a r i # E n e r g i

  25

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  26/35

   Kelompok 16 

  Ga%&ar 1- Gar.+ energ. )#ntra)+. engan )e,.'angan t.ngg. te)an

      

    −=−∴

  2

  '

  --

  --' '9-   D

   D

   # 

  v ,  , 

  γ  

  Tanpa Kehilan#an Tin##i Tekan

  P '   " '

  N '

  P ' C gM

  '

  -

  D ' D -" -

  P -

  N -

  P - C gM

  D a u m

  5 a r i # E n e r g i

  Ga%&ar 1-* Gar.+ energ. )#ntra)+. tan(a )e,.'angan t.ngg. te)an

  26

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  27/35

   Kelompok 16 

  Pen!r!nan R!%!+ engan Meng,.t!ng Ke,.'angan T.ngg. Te)an

  P '   " '

  N '

  P ' C gM

  '

  -

  D ' D -" -

  P -

  N -

  P - C gM

  D a u m

  & e

  5 a r i # E n e r g i

  Ga%&ar 1-9 Gar.+ energ. )#ntra)+. engan )e,.'angan t.ngg. te)an

  P' ekanan pada pei*$meer ' D'  diameer pada iik 

  in7au '

  P  ekanan pada pei*$meer D  diameer pada iik 

  in7au

  "' ke!epaan pada iik in7au ' g per!epaan [email protected]#i

  Seperi pada penurunan ek#pan#i iba-iba di iik O dan diper$leh :

  - -

  - -

  --

  -

  -

  --

  --

  -

  -

  -

  -

  ' --

  ' 999999999999999999999999999999999999999999999='>-

  0 0

   &

  0 0 &

  0 &

   H  # 

   H  # 

   H  # 

  ν ν ν ν  

  ν ν ν 

  ν ν 

  ν ν 

  ν 

  − +=

  = + −

  = −

  Dari per#amaan k$ninuia# diper$leh ha#il #ebagai beriku :

  27

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  28/35

   Kelompok 16 

  - - - J 999999999999999999999999999999=->

  -

   ' '   0karena / 0 c ' / 0 c   '

  ν ν ν 

    ×= = =

  Sub#iu#ikan per#amaan => dengan ='>8 maka :

  --

  -

  -

  -

  -

  -

  ''

  -

  '-

  −=

  −=

   &

  0

   &

  /  #  H 

   '

   '

   #  H 

  ν 

  ν 

  Sehingga per#amaan inggi ekan pada k$nrak#i iba-iba dengan adan%a

  kehilangan inggi ekan:

  -- - -

  ' - - ' -

  ---

  ' - - '

  -

  ''

  - - -

  '' '

  -

   , , 

   # # # / 

   , , 

   # / 

  ν ν ν 

  γ  

  ν ν 

  γ ν 

  −= − + −

    −   = − + − ÷

     

  >=99999999999999999999''

  '-

  -2

  -

  '

  -

  --' ter%ukti/  D

   D

   # 

   ,  , 

   

    

   

   

   

   −+

  −=

  −∴

    ν 

  γ  

  .ei#ba!h elah membua abel inerp$la#i %ang dapa kia gunakan unuk

  mengeahui niai ;! dari nilai ACA' %ang lang#ung [email protected]#i kepada nilai ;! :

  A2/A1 0"1 0"2 0"3 0"4 0" 0"* 0"9 0"> 0"5 1"0

  ? 0"*24 0"*32 0"*43 0"*5 0"*>1 0"912 0"9 0">13 0">52 1"00

  28

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  29/35

   Kelompok 16 

  Pen!r!nan R!%!+ Tan(a Meng,.t!ng Ke,.'angan T.ngg. Te)an

  P '   " '

  N '

  P ' C gM

  '

  -

  D ' D -" -

  P -

  N -

  P - C gM

  D a u m

  5 a r i # E n e r g i

  Ga%&ar 1-> Gar.+ energ. )#ntra)+. tan(a )e,.'angan t.ngg. te)an

  P' ekanan pada pei*$meer ' D'  diameer pada iik in7au '

  P  ekanan pada pei*$meer D  diameer pada iik 

  in7au

  "' ke!epaan pada iik in7au ' g per!epaan [email protected]#i

  Per#amaan 3ern$ulli :

  - -

  ' ' - -' -

  ' -

  - -

  ' - - '

  - -

  J

  999999999999999999999999999='>-

   , ,  + + 

   # # 

  diketahui + + 

   , , 

   # 

  ν ν 

  γ γ  

  ν ν 

  γ  

  + + = + +

  =− −

  =

  Per#amaan K$ninuia# :

  >-999999=999999999999999999999999999999--'

  --

  '  ν ν    ⋅=

   D

   D

  Sub#iu#ikan per#amaan => ke ='>:

  29

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  30/35

   Kelompok 16 

  >=99999999999999999999'-

  '-

  2

  '

  -

  -

  --'

  -

  -

  '

  -

  --'

  ter%ukti D D

   #  ,  , 

   # 

   ,  , 

  −=−

  −=

  ν γ  

  ν 

  ν ν 

  γ  

  30

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  31/35

   Kelompok 16 

  '9299(Kehilangan Tinggi Tekan Akiba Tikungan

  • Te$ri Da#ar 

  Kehilangan Tinggi Tekan aliran air pada ikungan pada da#arn%a dbagi

  dalam dua ma!am8 %aiu

  '9Akiba ge$meri pipa =hL3> dengan k$e)i#ien kehilangan inggi ekan

  K 3

  9Akiba ge#ekan pada ikungan lingkaran = h)   > dengan k$e)i#ien

  kehilangan inggi ekan K ) 9

  Mi#alkan pan7ang pipa $al ialah L8 maka L L

  >= ,,'&.R.S 

  L

  >=TK.12'1 

   '9 L

  >= ,,'&.R.S 

    L Q R 

   9 L

  >=TK.12'1 

    'CR 

  L lina#an

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  32/35

   Kelompok 16 

  h)  adalah kehilangan inggi ekan akiba ge#ekan pada pipa

  32

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  33/35

   Kelompok 16 

  • Penurunan Rumu#

  dengan : h)  

   #  D

  v & *  

  -9

  99  -

  8 #ehingga )

  -9

  9-9

  v &

  h #  D  *  

  dimana : h) kehilangan inggi ekan pada pipa luru#

  L pan7ang lina#an )luida pada pipa luru#

  Kehilangan inggi ekan akiba ge#ekan pada ikungan = h)# >:

  h)# 

   #  D

  v & *    s

  -9

  99  -

  dengan : L# keliling lingkaran 9π 

   9 R 

  #ehingga :

    &)# 

   #  D

  hv &  *  

  -9

  99   -

   

  -9

  -9

  v &

   #  D

   

   &

  h & s 9

   

   &

  h R  *  

  -

  99π 

  a9 Akiba benuk ge$meri pipa

  &L3  hT - h) 8 K3 g 9

  -v

  h &B

    #ehingga : K3

  -

  ->9=

  v

   # hh  *  T  −

   b9 Akiba ge$meri dan ge#ekan pada ikungan

  &LL  hL3  h)#

  = hT Q h) > h#

  hT -

   #  D

  v & *  

  9-9

  99   -

   

   #  D

  v & *    s

  9-9

  99   -

  33

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  34/35

   Kelompok 16 

    hT -

     

     −

   &

   R

  -'

    π 

  9

     

    

    #  D

  v & *  

  9-9

  99   -

  &LL  hT -

     

     −

   &

   R

  9-

  9'   π 

  9 h)

  K$e)i#ien inggi ekan KL 9g9 hLL C @

  Dengan men#ub#iu#ikan per#amaan di aa#8 diper$leh :

  KL

  -

  9-

  v

   # 

  9

     

    

   

  −−   *  T    h

   &

   Rh   9

  9-

  9'

    π 

  1- Pr#+e!r Per?#&aan

  Langkah-langkah per!$baan %ang dilak#anakan adalah #ebagai beriku9

  '9 Mengg$%ang-g$%angkan pie*$meer #ehingga

  idak ada udara %ang er7ebak didalamn%a9 Pr$#edur ini dilakukan

  dengan !ara mem$mpakan udara kedalam abung pi*$meer unuk 

  menurunkan permukaan air di dalam abung hingga diper$leh #uau

  keinggian %ang #ama hingga memudahkan pengamaan9

  9 4ang dilakukan perama-ama adalah

   pengamaan erhadap #irkui abu-abu9 Sirkui biru dibua dalam

  keadaan eruup #edangkan #irkui abu-abu dibuka #emak#imal

  mungkin guna mendapakan ailiran mak#iimum #epan7ang pipa9

  69 Pengamaan dilakukan dengan !ara memba!a

  aau men!aa angka pada pie*$meer9

  29 Melakukan pengamaan erhadap debi air %angdiha#ilkan dengan prin#ip ker7a bangku hidr$lik9

  +9 Mengubah be#ar debi air dengan 7alan mengaur  

  kran pema#uk air pada #i#em pipa unuk pengmaan-pengamaan

  #elan7un%a9 Lakukan unuk beberapa kali pengamaan9

  6 Seelah #ele#ai pengamaan pada #irkui abu-abu

  gani ke #irkui biru dengan 7alan menuup kran pada #irkui abu-abu

  34

 • 8/18/2019 Mekflu 1.docx

  35/35

   Kelompok 16 

  dan membuka kran pada #irkui biru9 Ikui pr$#edur #ampai dangan +

  unuk beberapa pengamaan9


Top Related