Transcript
 • Alberta koledaKultras trisma organizana

  EVIJA ZIEMELE-BELE

  KVALIFIKCIJAS PRAKSES

  ATSKAITE

  Rga - 2014

 • 2

  Darba izpildes un novrtjuma lapa

  Kvalifikcijas prakses atskaite

  izstrdta saska ar studiju programm Kultras trisma organizana

  apstiprintajiem prakses uzdevumiem.

  Ar savu parakstu apliecinu, ka darbs izstrdts patstvgi.Darbu atauts / nav atauts publict (vajadzgo pasvtrot).

  Darba autore : studente Evija Ziemele-bele ____________________ (paraksts, datums)

  Individulais uzdevums saskaots, iesaku darbu aizstvanai.Kvalifikcijas darba vadtja :Mag. paed., Ineta Strautia ____________________

  (paraksts, datums)

  Ataut aizstvt studiju programmas Kultras trisma organizana

  Kvalifikcijas prakses aizstvanas komisij.

  Studiju programmas direktore:Mg. soc., Vita Stie- kukovnika ____________________

  (paraksts, datums)

 • 3

  SATURA RDTJS

  IEVADS ................................................................................................................................ 5

  1. TRISMA UZMUMA VISPRJS RAKSTUROJUMS .......................................... 6

  1.1. Trisma uzmuma vsture...................................................................................... 6

  1.2. Trisma uzmuma atraans vietas raksturojums.................................................... 7

  1.3. Trisma uzmuma darbbas veidi ........................................................................... 8

  2. TRISMA UZMUMA IEKJ UN RJ VIDE PRMAIU PROCES ........... 9

  2.1. Trisma uzmuma iekjs un rjs vides raksturojums un analze....................... 9

  2.2. Trisma uzmuma SVID analze.......................................................................... 11

  2.3. Trisma uzmuma mrketinga aktivittes............................................................. 12

  3. TRISMA UZMUMA PRODUKCIJA....................................................................... 14

  3.1. Trisma uzmuma kultras trisma produktu piedvjums .................................. 14

  3.2. Trisma uzmuma kultras trisma produktu cenu veidoans pamatprincipi....... 16

  3.3. Trisma uzmuma kultras trisma produktu kvalitte un ts nodroinana........ 17

  4. JAUNA KULTRAS TRISMA PRODUKTA IZSTRDANA, SAGATAVOANA

  UN VIRZANA TIRG .................................................................................................... 19

  4.1. Trisma uzmuma jaunu kultras trisma produktu izstrdanas posmu

  raksturojums .................................................................................................................... 19

  4.2. Trisma uzmuma jaunu kultras trisma produktu sagatavoanas raksturojums.. 20

  4.3. Trisma uzmuma jaunu kultras trisma produktu virzanas tirg raksturojums 21

  5. TRISMA UZMUMA PRODUKCIJAS MRA TIRGUS...................................... 24

  5.1. Trisma uzmuma patrtju vlmju izzinana................................................... 24

  5.2. Trisma uzmuma patrtju apmierintba ar darbinieku darba kvalitti ............. 29

  5.3. Secinjumi un prieklikumi par veiktajm aptaujm............................................... 31

  6. INDIVIDULAIS UZDEVUMS KVALIFIKCIJAS DARBA SAGATAVOANAI . 33

  6.1. Informcijas vkana un analze par kvalifikcijas darba tmu ............................... 33

  6.2. Kvalifikcijas darba tmas aktualittes izpte un pamatojums ................................ 33

  6.3. Kvalifikcijas darba skotnjo bibliogrfisk saraksta apzinana un sastdana ... 34

  6.4. Kvalifikcijas darba provizorisk satura sastdana............................................... 35

  7. VIESLEKCIJU UN MCBU EKSKURSIJU RAKSTUROJUMS............................... 37

  SECINJUMI ..................................................................................................................... 39

  PRIEKLIKUMI ................................................................................................................. 41

  BIBLIOGRFISKAIS SARAKSTS .................................................................................... 42

 • 4

  GRAFISK DAA ............................................................................................................. 44

  PIELIKUMI......................................................................................................................... 51

  1. pielikums. Aptaujas anketa - patrtju vlmju izzinana ..................................... 52

  2. pielikums. Aptaujas anketa par klientu apmierintbu............................................. 54

 • 5

  IEVADS

  Autore k savu prakses vietu ir izvljusies Sia Impro ceojumi. T ir viena no

  senkajm trisma aentrm Latvij, kas savu darbbu ir uzskusi daus gadus pc dzelzs

  priekkara krianas. Uzmum jau no t pirmskumiem apvienojuies ceot kri darbinieki

  un uzmuma moto ir nevis atrdt vietas, bet gan ar grupu vadtju paldzbu, padart

  ceojumu pau katram t dalbniekam.

  Impro ceojumi ir reistrta trisma pakalpojumu sniedzju datu bz TATO - 2010

  7. T ofiss atrodas Merea iel 13-122, un aj pat k atrodas ar Impro viengais

  ceojumu birojs.

  Kvalifikcijas prakses periods ir noteikts no 2014.gada 8.septembra ldz 31.oktobrim.

  Prakses vadtja koled studiju programmas direktore, Mg.,soc. Vita Stie-

  kukovnika.

  Prakses vadtja prakses viet Ceojumu konsultante Santa Vtola.

  s prakses mris ir pamatojoties uz prakses laik iegts informcijas pamata,

  izptt Impro vsturi un darbbu, savkt informciju kvalifikcijas darba izstrdei, izdart

  secinjumus un sniegt prieklikumus.

  Lai sasniegtu izvirzto mri, autore risins sekojous uzdevumus:

  iegs visprju informciju par izvlto prakses vietu;

  izpts esoos uzmuma piedvtos produktus un pakalpojumus;

  apskats jauna trisma produktu izveidi, izmantojot visprj un specilaj

  literatr pieejamo informciju;

  izstrds prieklikumus jaunu trisma produktu izstrdei kvalifikcijas darba

  ietvaros.

  Prakses atskaiti veidos ievads, 6 nodaas, secinjumu un prieklikumu sadaa,

  bibliogrfiskais saraksts, k ar grafisk daa un pielikumi.

  Pirmajs piecs nodas tiks analizta informcija par prakses vietu, 6. noda autore

  apskats kvalifikcijas darbam nepiecieams informcijas vkanu un bibliogrfisk saraksta

  izveidoanu, 7. noda apskatta mcbu ekskursija uz Rgas cirku un vieslekcijas Biznesa

  plna sagatavoana bankas skatjum, un Izmaias valsts prvaldes cilvkresursu politik.

  Prakses atskaites sagatavoan tiks izmantotas kvantitatvs un kvalitatvs ptjuma

  metodes aptauja, novroana un dokumentu analze, jo autore apkopos informciju par

  uzmuma vsturi, darbbu un citiem trisma uzmumam svargiem rdtjiem.

 • 6

  1. TRISMA UZMUMA VISPRJS RAKSTUROJUMS

  1.1. Trisma uzmuma vsture

  Impro Ceojumi ir dibints 1994.gada nogal. Toreiz 7 cilvku sastv izveidojs

  jauns trisma uzmums un kop t laika piedvjumu klsts ir pieaudzis ar katru gadu. Lai

  gan uzmums savu darbbu uzska 1994. gad, ceojumi tika organizt jau 1992.gad.

  Uzmuma moto kop t pirmskumiem nav mainjies, jo dodoties ceojum

  svargkais ir nevis atrdt vietas, bet gan ar zinoiem un interesantiem grupu vadtjiem,

  gan ar pau izstrdtiem marrutiem, kas katru gadu atjaunins un papildins, ceojumu

  padart par neaizmirstamu notikumu un vrtbu katra klienta dzv. [5] Uzmuma

  pamatvrtba ir grupu ceojumi ar pievienoto vrtbu. [5]

  Tpat k uzmuma moto, kas uzsver katru ceojumu padart par neaizmirstamu, ar

  paa uzmuma nosaukums nav nejauba un tas ir radts no vrda "improvizcija", kas

  nozm iztli un jaunradi, turklt tikpat svarga vrtb k pati jaunrade, uzmumam ir ar

  atbildba jeb vienmr izpildt to, kas ir apsolts, un, ja iespjams, tad vl nedaudz vairk. [5]

  paa uzmuma tradcija ir savs ceotju klubi, kur darbojas jau kop 1996.gada,

  jo tam ir milzga atsaucba. Katrs ceotgribtjs un motjs, pirms krot ceojuma var doties

  uz ceotju klubia sankanm un izbaudt emocijas, kuras caur savu piedzvoto nodod

  aizrautgi un zintkri ceotji gan pai grupu vadtji, gan sabiedrb zinmi cilvki.

  Kop Impro pirmskumiem darbinieku, kuri lielko tiesu ir ar lielu pieredzi trism,

  skaits ir pieaudzis ldz 27, kuri darbojas ne tikai uz vietas biroj, bet ar vada grupas un

  dodas izptes braucienos un ekspedcijs, un ar brvaj laik nodarbojas ar sportiskm

  aktivittm. Tpat uzmum darbojas ap 300 gidiem.

  Gadu gait pieaugot piedvto pakalpojumu klstam, Impro ir ne tikai ceojumu birojs,

  bet gan komplekss trisma uzmums, kas nodroina pilnu trisma pakalpojumu klstu

  gan aviobietes, gan prmju bietes, gan viesncas, gan konsultcijas ceotjiem utt.. [5]

  Impro organizto ceojumu klsts ir tik plas, ka tas auj jebkuram ceot gribtajam

  izvlties sev atbilstoko ceojumu veidu gan pc cenas, gan pc ilguma, gan transporta

  ldzeka, ar kuru prvietoties, gan ar pc atptas veida skot no kpanas kalnos un beidzot ar

  atptu kd no krortpilstm.

 • 7

  1.2. Trisma uzmuma atraans vietas raksturojums

  Uzmuma vsturei, protams, ir neatemama loma uzmuma kultr, it pai, ja tiek

  runts par trisma uzmumu, tau vienldz svarga loma ir ar trisma uzmuma vietai.

  K zinms uzmuma atraans vietas izvlei ir svarga nozme, jo laba adrese var

  oti iespaidot uzmjdarbbas pankumus. Katram uzmumam bs citi kritriji, pc kuriem

  tas izvlsies savu optimlo un ekonomiski visizdevgko eogrfisko novietojumu, kas bs

  atkargs no uzmjdarbbas veida. [16]

  Izvloties uzmuma atraans vietu, jem vr katras vietas priekrocbas un

  trkumi, iespjamie ienkumi un izdevumi un japsver di faktori: [16]

  noieta tirgus vai precm bs pircji;

  tr


Top Related