Transcript
Page 1: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

20 i 22 OPC resums A3-A4 7/4/08 15:09 P�gina 2

Inventari Patrimoni Cultural de Sant Boi de Lluçanès Memòria tècnica Redacció SOLC Marta Homs Caralt Jordi Compte Figueras Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès Febrer 2009

cortesem
Sello
Page 2: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

MAPA DEL PATRIMONI LOCAL

SSaanntt BBooii ddee LLlluuççaannèèss

SS oo ll cc ,, mm úú ss ii cc aa ii tt rr aa dd ii cc ii óó aa ll LL ll uu çç aa nn èè ss ::

J o r d i C o m p t e F i g u e r a s

M a r t a H o m s C a r a l t

SS aa nn tt BB oo ii dd ee LL ll uu çç aa nn èè ss ,, oo cc tt uu bb rr ee dd ee 22 00 00 88

Page 3: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

2

Í N D E X P À G I N E S

1. METODOLOGIA 3-10

1.1 Presentació 3 - 5

1.2 Metodologia 6-10

2. DIAGNÒSTIC 11-58

2.1 Marc geogràfic i Medi físic 11-14

2.2 Poblament, estructura econòmica i comunicacions 15-18

2.3 Síntesi històrica 19-34

2.4 Escut municipal i toponímia 35-37

2.5 Mapa de situació dels elements fitxats 38-47

2.6 Estat legal de protecció 48-50

2.7 Equipaments patrimonials 51

2.8 Anàlisi global de la situació del patrimoni del terme 52-58

3. LLISTAT D’ELEMENTS FITXATS I NO FITXATS 59-85

3.1 Llistat d’elements fitxats 59-80

3.2 Elements no fitxats 81-85

4. BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93

Page 4: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

3

1 . M E T O D O L O G I A

1 . 1 P R E S E N T A C I Ó

L a m e m ò r i a q u e s ’ i n i c i a a m b a q u e s t e s p a r a u l e s p r e s e n t a e l

M a p a d e l P a t r i m o n i C u l t u r a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s , t r e b a l l

e m m a r c a t d i n s e l p r o g r a m a d ’ E s t u d i s i P r o j e c t e s d e l ’ O f i c i n a

d e P a t r i m o n i C u l t u r a l d e l a D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a , i q u e e s

v e d e s e n v o l u p a n t d e s d e l ’ a n y 1 9 9 8 . E s r e d a c t a u n c o n v e n i

d e c o l · l a b o r a c i ó a m b e l s m u n i c i p i s s o l · l i c i t a n t s p e r t a l d e

p o r t a r a t e r m e e l M a p a d e l P a t r i m o n i C u l t u r a l , c o n s i s t e n t e n

l a r e c o l l i d a e x h a u s t i v a d e d a d e s s o b r e e l p a t r i m o n i c u l t u r a l

i n a t u r a l , a i x í c o m l a s e v a v a l o r a c i ó , p e r m e t e n t d ’ a q u e s t a

m a n e r a l ’ e s t a b l i m e n t d e m e s u r e s p e r a l a s e v a p r o t e c c i ó i

c o n s e r v a c i ó , a i x í c o m l a p l a n i f i c a c i ó d e l a s e v a

r e n d i b i l i t z a c i ó s o c i a l . A m b a q u e s t o b j e c t i u e l C o n s o r c i p e r

a l a P r o m o c i ó d e l s M u n i c i p i s d e l L l u ç a n è s v a f e r u n a

s o l · l i c i t u d a l a D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a p e r t a l d ’ e s t a b l i r u n

c o n v e n i p e r r e a l i t z a r e l M a p a d e l P a t r i m o n i C u l t u r a l a d o t z e

m u n i c i p i s d e l L l u ç a n è s . U n c o p a p r o v a d a l a s o l · l i c i t u d e s

t r a s p a s s à l a p r o p o s t a a l s m u n i c i p i s q u e l ’ a c o r d a r e n e n p l e ,

r e q u i s i t q u e v a p e r m e t r e t i r a r e n d a v a n t e l p r o j e c t e .

L e s t a s q u e s d e r e a l i t z a c i ó d e l M a p a d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s

s ’ i n i c i a r e n p e r e n c à r r e c d e l ’ O f i c i n a d e P a t r i m o n i C u l t u r a l

d e l a D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a a m i t j a n s d e l m e s d ’ a g o s t d e

2 0 0 8 , l a q u a l v a e n c a r r e g a r e l s t r e b a l l s a l ’ a s s o c i a c i ó S o l c ,

m ú s i c a i t r a d i c i ó a l L l u ç a n è s . E l M a p a h a e s t a t p o r t a t a

t e r m e e n t r e s m e s o s i h a e s t a t r e a l i t z a t p e r J o r d i C o m p t e

F i g u e r a s , l l i c e n c i a t e n H u m a n i t a t s a m b m e n c i ó e n H i s t ò r i a

d e l ’ A r t , i M a r t a H o m s C a r a l t , l l i c e n c i a d a e n H i s t ò r i a i

p o s t g r a d u a d a e n G e s t i ó C u l t u r a l , i e n D i d à c t i c a d e l

P a t r i m o n i .

L a m e m ò r i a s ’ a r t i c u l a a t r a v é s d e c i n c g r a n s b l o c s :

Page 5: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

4

- L ’ a p a r t a t d e l a p r e s e n t a c i ó i m e t o d o l o g i a r e f l e c t e i x l a

s í n t e s i d e l p r o c e d i m e n t e s t a b l e r t p e r l a r e a l i t z a c i ó d e l M a p a

a i x í c o m e l s r e c u r s o s u t i l i t z a t s i l e s e i n e s e m p r a d e s p e r t a l

d e p o r t a r - h o a t e r m e .

- E l s e g o n a p a r t a t p r e s e n t a e l d i a g n ò s t i c , q u e c o n s i s t e i x e n

u n a n à l i s i d e l m a r c g e o g r à f i c , f í s i c , h i s t ò r i c , e c o n ò m i c i

s o c i o c u l t u r a l d e l m u n i c i p i d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s o n s ’ h i

m o s t r e n d e s d ’ u n a v i s i ó g l o b a l l e s p r i n c i p a l s

c a r a c t e r í s t i q u e s d e l m u n i c i p i .

- E l t e r c e r a p a r t a t c o n s i s t e i x e n e l l l i s t a t d ’ e l e m e n t s f i t x a t s

i n o f i t x a t s . A q u í e s p r e s e n t a l a r e l a c i ó d e b é n s d e l s q u e

s ’ h a c r e a t u n a f i t x a i n d i v i d u a l i t z a d a , i p e r t a n t q u e e s

p o d e n t r o b a r d i n s d e l a b a s e d e d a d e s d e l M a p a c l a s s i f i c a t s

s e g o n s l a s e v a t i p o l o g i a , l ’ o r d r e n u m è r i c i l ’ o r d r e

o n o m à s t i c . E n a q u e s t a p a r t a t t a m b é s ’ i n c l o u u n l l i s t a t i

d e s c r i p c i ó d ’ e l e m e n t s d e s c a r t a t s , e l s q u a l s n o p r e s e n t a v e n

u n a e n t i t a t p r ò p i a r e l l e v a n t p e r é s s e r c o n s i d e r a t s e l e m e n t s

d e s i g n i f i c a c i ó p a t r i m o n i a l , p e r ò q u e t e n e n i n t e r è s p e r

f o r m a r p a r t d e l c o n j u n t c u l t u r a l i n a t u r a l d e l m u n i c i p i . S ó n

e l e m e n t s a m b p o c s v a l o r s p a t r i m o n i a l s o n a t u r a l s ,

d e s a p a r e g u t s , n o l o c a l i t z a t s o l o c a l i t z a t s f o r a d e l t e r m e

m u n i c i p a l , o e l e m e n t s d e l s q u a l s n o e s d i s p o s a v a d e

s u f i c i e n t i n f o r m a c i ó p e r p o d e r c o m p l e t a r e l s c a m p s d e l e s

f i t x e s p e r ò s o v i n t a m b i n t e r è s h i s t ò r i c i s i g n i f i c a t i u s p e r s e r

c o m p o n e n t s d e l p a s s a t i p r e s e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

- A l ’ a p a r t a t d e r e c o m a n a c i o n s s ’ h i m o s t r e n m e s u r e s d e

d i n a m i t z a c i ó , p r o t e c c i ó , c o n s e r v a c i ó i g e s t i ó d e l p a t r i m o n i

l o c a l q u e p o t t e n i r e n c o m p t e e l m u n i c i p i p e r p o t e n c i a r e l s

s e u s r e c u r s o s c u l t u r a l s i n a t u r a l s .

- F i n a l m e n t e s c l o u l a m e m ò r i a a m b l ’ a p a r t a t d e l a

b i b l i o g r a f i a o n s ’ h i d e t a l l e n l e s r e f e r è n c i e s b i b l i o g r à f i q u e s

u t i l i t z a d e s p e r l a r e a l i t z a c i ó t a n t d e l e s f i t x e s c o m d e l a

m e m ò r i a p r e s e n t .

Page 6: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

5

A q u e s t M a p a d e l p a t r i m o n i p r e t é n c o b r i r l a m a n c a n ç a e n

r e c o p i l a c i ó d e b é n s c u l t u r a l s i n a t u r a l s d e l m u n i c i p i d e S a n t

B o i d e L l u ç a n è s . P e r l a r e a l i t z a c i ó d ’ a q u e s t t r e b a l l h a e s t a t

m o l t i m p o r t a n t l ’ a j u d a i l a c o l · l a b o r a c i ó d e d i f e r e n t s

p e r s o n e s a t a l l i n d i v i d u a l i c o l · l e c t i u , d ’ e n t i t a t s ,

a s s o c i a c i o n s i i n s t i t u c i o n s q u e e n s h a n f a c i l i t a t

a s s e s s o r a m e n t , i n f o r m a c i ó i e n s h a n o r i e n t a t e n d i f e r e n t s

à m b i t s . C a l , p e r t a n t , a g r a i r a l ’ A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s , e l C o n s o r c i p e r a l a P r o m o c i ó d e l s M u n i c i p i s d e l

L l u ç a n è s , S o l c , m ú s i c a i t r a d i c i ó a l L l u ç a n è s , e l B i s b a t d e

V i c , D a n i F o n t , M n . F e l i p S o l d e v i l a ( r e c t o r d e l a p a r r ò q u i a

d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s ) , M e r c è F o n t , J a u m e C a m p s , a l s

p r o p i e t a r i s i m a s o v e r s d e l e s m a s i e s q u e h a n a j u d a t a

l o c a l i t z a r f o n t s , t e u l e r i e s , m o l i n s , r e s c l o s e s , i e n s h a n

f a c i l i t a t i n f o r m a c i ó i r e f e r è n c i e s h i s t ò r i q u e s d e l e s s e v e s

p r o p i e t a t s c o m P e r e C o d i n a ( l ’ A b e l l a r ) , J o s e p M G i r a v e n t

( O r r a ) , J o s e p M M a s r a m o n ( C o d i n e s ) , J a u m e C o s t a / M a r i a

S u r i n y a c ( e l V i l a r ) , I s a b e l I b o r r a ( l a C i r e r a ) , L l u í s

V i l a d e c a n s ( V i l a d e c a n s ) , C a r m e L l a g o s t e r a ( c a l J a u m e t

P e n s a ) , D a n i P l a i S e r g i P l a ( f o r n d e p a c a l P u j a l s ) , J o a n

F o n t ( B a r d é s ) , J u a n A n t o n i o L ó p e z ( l a Q u i n t a n a ) , M a r i a

E s p e l t ( c a l m a s o v e r d e l V i l a r ) , D a v i d M a r q u è s ( C o l l

T r i a d o r ) , J o a n G u i t a r t i C a r m e P u j a l s ( M o n e r e s ) .

A q u e s t t r e b a l l p e r m e t r à e s t a b l i r u n a p e r c e p c i ó g l o b a l i d e

c o n j u n t d e l p a t r i m o n i e x i s t e n t a l m u n i c i p i , e l q u a l h a u r à d e

s e r r e v i s a t , a c t u a l i t z a t i c o m p l e m e n t a t a m b l e s v a l o r a c i o n s i

c o n s i d e r a c i o n s p e r t i n e n t s p e r p a r t d ’ e s p e c i a l i s t e s i t è c n i c s

d e l ’ A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

Page 7: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

6

1 . 2 . M E T O D O L O G I A

L ’ o b j e c t i u d e l M a p a d e l p a t r i m o n i é s e l r e c u l l e x h a u s t i u d e l

p a t r i m o n i c u l t u r a l i n a t u r a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s p e r t a l

d e f a c i l i t a r a l e s c o r p o r a c i o n s m u n i c i p a l s u n a e i n a d e

c o n e i x e m e n t d e l a g l o b a l i t a t d e l p a t r i m o n i q u e e s t r o b a e n

e l s e u t e r m e m u n i c i p a l . U n c o p v a n f i n a l i t z a r e l s t r à m i t s

b u r o c r à t i c s i a d m i n i s t r a t i u s e s v a p r o c e d i r a l a p l a n i f i c a c i ó

d e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l t r e b a l l q u e e s d u r i a a t e r m e d u r a n t

e l t e m p s e s t i p u l a t s e g u i n t l e s i n d i c a c i o n s p r è v i e s d o n a d e s

p e r l ’ O f i c i n a d e P a t r i m o n i C u l t u r a l d e l a D i p u t a c i ó d e

B a r c e l o n a . A i x í d o n c s , e l t r e b a l l e s p l a n i f i c à b à s i c a m e n t e n

t r e s f a s e s . U n a p r i m e r a f a s e d e r e c e r c a b i b l i o g r à f i c a , u n a

s e g o n a f a s e d e t r e b a l l d e c a m p i u n a t e r c e r a f a s e d e t r e b a l l

d e g a b i n e t .

E n m i g d ’ a q u e s t e s f a s e s , p e r t a l d e f e r u n s e g u i m e n t d e l

t r e b a l l d e l M a p a d e l p a t r i m o n i , e s v a n f e r d u e s r e u n i o n s

a m b l e s p a r t s i m p l i c a d e s : l ’ A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s , l ’ O f i c i n a d e P a t r i m o n i C u l t u r a l d e l a D i p u t a c i ó d e

B a r c e l o n a , i S o l c , m ú s i c a i t r a d i c i ó a l L l u ç a n è s . L a p r i m e r a

r e u n i ó e s v a p r o d u i r e n f i n a l i t z a r l a f a s e b i b l i o g r à f i c a i l a

s e g o n a e n f i n a l i t z a r l a f a s e d e t r e b a l l d e c a m p .

L a d e t e c c i ó i n i c i a l d e p a t r i m o n i l o c a l i m m a t e r i a l , m a t e r i a l ,

d o c u m e n t a l i n a t u r a l e s v a f e r a t r a v é s d ’ u n a p r i m e r a

r e c e r c a b i b l i o g r à f i c a e x h a u s t i v a i u n b u i d a t g e s i s t e m à t i c

q u e v a p e r m e t r e o b t e n i r u n a p r i m e r a r e l a c i ó d e b é n s

p a t r i m o n i a l s e x i s t e n t s a l m u n i c i p i . E n a q u e s t a p r i m e r a c e r c a

b i b l i o g r à f i c a e s v a r e c ó r r e r a l a c o n s u l t a d e l ’ I n v e n t a r i

p a t r i m o n i a r q u i t e c t ò n i c , l ’ I n v e n t a r i d e p a t r i m o n i

a r q u e o l ò g i c i p a l e o n t o l ò g i c i l ’ I n v e n t a r i d e p a t r i m o n i

i n d u s t r i a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s r e a l i t z a t s p e r l a

G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a . T a m b é e s v a c o n s u l t a r l ’ I n v e n t a r i

d e b é n s a r t í s t i c s d e l B i s b a t d e V i c , e l f o n s d e l M u s e u

E p i s c o p a l d e V i c , l a b i b l i o g r a f i a g e n e r a l d e l L l u ç a n è s i

O s o n a , a i x í c o m t a m b é l e s r e v i s t e s l o c a l s i c o m a r c a l s i e l

Page 8: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

7

f u l l e t o n s i l l i b r e s p u b l i c a t s p e r l ’ A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s .

P e r c o m p l e m e n t a r a q u e s t p r i m e r l l i s t a t d ’ e l e m e n t s

p a t r i m o n i a l s v a s e r m o l t p r o f i t o s a l a p r i m e r a r e u n i ó q u e e s

v a p r o d u i r a m b l ’ A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s j a q u e

v a a j u d a r a p e r f i l a r a q u e s t a p r i m e r a r e l a c i ó d e b é n s

c u l t u r a l s i n a t u r a l s d e l m u n i c i p i .

D e t o t s e l l s e s v a e x t r e u r e u n a m p l i l l i s t a t d e p a t r i m o n i

c u l t u r a l q u e p o s t e r i o r m e n t s e r i a c o n t r a s t a t i m o d i f i c a t

s e g o n s e l s c r i t e r i s d e r e a l i t z a c i ó d e l M a p a .

U n a d e l e s e i n e s q u e v a n s e r d e g r a n u t i l i t a t a l h o r a d ’ u b i c a r

e l s b é n s p a t r i m o n i a l s d e l m u n i c i p i h a e s t a t l a c a r t o g r a f i a

t o p o g r à f i c a d e l P l a d e P r e v e n c i ó d ’ I n c e n d i s d e l a D i p u t a c i ó

d e B a r c e l o n a d ’ e s c a l a 1 : 1 0 . 0 0 0 d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s , o n

s ’ h i d e l i m i t a e l t e r m e m u n i c i p a l i s ’ h i r e f l e c t e i x a m b f o r ç a

p r e c i s i ó l a t o p o n í m i a i u b i c a c i ó d e l s e d i f i c i s , f o n t s , r e c s ,

r i e r e s , b a g u e s , s e r r a t s , c a r e n e s , t u r o n s , p l a n s , c a m p s ,

c a m i n s , p i s t e s f o r e s t a l s i p u n t s d ’ a i g u a . E n a q u e s t m a p a ,

p e r ò s ’ h i h a d e t e c t a t a l g u n s e r r o r s o r t o g r à f i c s i d e s i t u a c i ó .

A l t r e s r e c u r s o s d e c a r t o g r a f i a t o p o g r à f i c a c o n s u l t a t s d e l

m u n i c i p i h a e s t a t e l s d e l ’ I n s t i t u t C a r t o g r à f i c d e C a t a l u n y a

d ’ e s c a l a 1 : 5 . 0 0 0 , 1 : 1 0 . 0 0 0 , 1 : 2 5 . 0 0 0 i 1 : 5 0 . 0 0 0 , e l s q u a l s

e s p o d e n c o n s u l t a r a p a r t i r d e l a p à g i n a w e b s e g ü e n t :

w w w . i c c . c a t .

T a m b é e s v a f e r u n p r i m e r r e c u l l d e f o n t s o r a l s q u e

a j u d a r e n a c o m p l e m e n t a r e l l l i s t a t i n i c i a l d e b é n s

p a t r i m o n i a l s d e l m u n i c i p i , t a s c a q u e e s v a p o r t a r a t e r m e

p a r a l · l e l a m e n t e n l a f a s e d e l t r e b a l l d e c a m p .

U n c o p e s t i n g u é f i n a l i t z a d a l a r e c e r c a b i b l i o g r à f i c a i

s ’ h a g u é r e a l i t z a t u n p r i m e r l l i s t a t a m b e l s p r i n c i p a l s b é n s

p a t r i m o n i a l s e s p a s s à a l a f a s e d e l t r e b a l l d e c a m p q u e v a

c o n s i s t i r e n l a v i s i t a a l s p r i n c i p a l s e l e m e n t s r e f e r e n c i a t s .

L a d i n à m i c a d e l e s v i s i t e s e s v a d u r a t e r m e a p a r t i r d ’ u n

Page 9: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

8

s e g u i m e n t s i s t e m à t i c q u e p a r t i a d e l a i n f o r m a c i ó r e c o l l i d a a

l a f a s e p r è v i a .

E n a q u e s t e s s o r t i d e s e s v i s i t a v a m a t e r i a l m e n t e l s e l e m e n t s

p a t r i m o n i a l s , s ’ u b i c a v e n s o b r e e l m a p a , s ’ e l a b o r a v e n l e s

d e s c r i p c i o n s c o r r e s p o n e n t s , e s f o t o g r a f i a v e n , s ’ a n o t a v e n l e s

c o o r d e n a d e s , a l t i t u d , l ’ e s t a t d e c o n s e r v a c i ó i t o t e s l e s

d a d e s n e c e s s à r i e s p e r p o d e r o m p l i r l e s f i t x e s m o d e l

f a c i l i t a d e s p e r l ’ O f i c i n a d e P a t r i m o n i C u l t u r a l d e l a

D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a . P e r a q u e s t m o t i u e s v a n c o n f i g u r a r

u n e s f i t x e s d e c a m p , q u e f a c i l i t a v e n l ’ e n r e g i s t r a m e n t d e l e s

d a d e s o b t i n g u d e s i e l p o s t e r i o r t r e b a l l d e g a b i n e t . D u r a n t

l e s v i s i t e s e s c o n v e r s a v a a m b e l s p r o p i e t a r i s , p e r s o n e s

c o n e i x e d o r e s d e l t e r r i t o r i , d e l s c o s t u m s i l e s t r a d i c i o n s d e

l a l o c a l i t a t q u e a j u d a v e n a c o n t e x t u a l i t z a r , c o n t r a s t a r l a

i n f o r m a c i ó q u e j a e s t e n i a i l o c a l i t z a r e l e m e n t s c o m l e s

f o n t s , t e u l e r i e s , m o l i n s , c a s e s d e r r u ï d e s , e t c . A i x í m a t e i x

f o u i n t e r e s s a n t p e r l e s r e f e r è n c i e s h i s t ò r i q u e s q u e

a p o r t a v e n j a q u e a j u d a r i a p o s t e r i o r m e n t a c o n f i g u r a r i

c o m p l e t a r l e s f i t x e s d e f i n i t i v e s . T a m b é e s v a n c o n s u l t a r

e s p e c i a l i s t e s e n d i v e r s o s t e m e s , e n c a m i n s r a m a d e r s ( G r u p

d e T r e b a l l d e T r a n s h u m à n c i a ) , a r q u e ò l e g s ( R o g e r S a l a ) , e t c .

q u e a j u d a r e n a r e s s e g u i r , s o b r e e l t e r r e n y , l e s p r i n c i p a l s

c a r a c t e r í s t i q u e s d e l m u n i c i p i . T o t e s a q u e s t e s f o n t s o r a l s

h a n e s t a t d e g r a n a j u d a p e r d e s c o b r i r b é n s p a t r i m o n i a l s n o

l o c a l i t z a t s a l a f a s e a n t e r i o r .

L a t e r c e r a f a s e h a c o n s i s t i t e n e l t r e b a l l d e g a b i n e t , é s a

d i r l ’ o r d e n a c i ó , o r g a n i t z a c i ó i d i g i t a l i t z a c i ó d e t o t e s l e s

d a d e s i l a i n f o r m a c i ó q u e s ’ h a r e c o l l i t e n l e s f a s e s

a n t e r i o r s . A q u e s t a t a s c a s ’ h a d e s e n v o l u p a t a t r a v é s d ’ u n e s

f i t x e s d i g i t a l i t z a d e s , b a s e d e d a d e s q u e u t i l i t z a e l p r o g r a m a

M i c r o s o f t A c c e s , f a c i l i t a d a p e r l ’ O f i c i n a d e P a t r i m o n i

C u l t u r a l d e l a D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a . A q u e s t e s f i t x e s

d e f i n e i x e n e l s b é n s p a t r i m o n i a l s s e g o n s e l s e u à m b i t i

t i p o l o g i a , l a d e n o m i n a c i ó , t i t u l a r i t a t , c r o n o l o g i a ; t a m b é

s e ’ n f a u n a d e s c r i p c i ó i u n a r e s s e n y a h i s t ò r i c a a i x í c o m l a

v a l o r a c i ó d e l ’ e s t a t d e c o n s e r v a c i ó . P a r a l · l e l a m e n t s ’ h a n

Page 10: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

9

s e l e c c i o n a t e l s m a p e s i l e s f o t o g r a f i e s q u e o m p l i r i e n

l ’ a p a r t a t g r à f i c d e c a d a f i t x a .

F i n a l m e n t e s p r o c e d í a r e d a c t a r l a p r e s e n t m e m ò r i a o n e s

v a l o r a e l r e s u l t a t d e l a r e c e r c a i e s d ó n a u n a v i s i ó g l o b a l

d e l m u n i c i p i c o n t e x t u a l i t z a n t e l p a t r i m o n i d e l m u n i c i p i e n

r e l a c i ó a m b e l s e u e n t o r n f í s i c i s o c i o c u l t u r a l c r e a n t u n a

v i s i ó d e c o n j u n t i p o s a n t l e s b a s e s p e r p o d e r e s t a b l i r e l s

c r i t e r i s p e r l a p r o p o s t a d e m e s u r e s i i n t e r v e n c i o n s

o p o r t u n e s .

E s v a n e s t a b l i r c r i t e r i s g e n e r a l s a l ’ h o r a d ’ i n t e r v e n i r i

s e l e c c i o n a r e l s e l e m e n t s q u e s e r i e n f i t x a t s i e l s q u e

r e s t a r i e n d e s c a r t a t s . A q u e s t s e s b a s a r e n e n l a s i n g u l a r i t a t i

l a r e l l e v à n c i a d e l s b é n s d e t e c t a t s e n e l m u n i c i p i . P e l q u è f a

e l s e l e m e n t s i m m o b l e s e s p r i m a r e n e l s v a l o r s c o n s t r u c t i u s ,

a r q u i t e c t ò n i c s , s o c i a l s , i n d u s t r i a l s , r e l i g i o s o s , i d e n t i t a r i s ,

m o n u m e n t a l s , r e p r e s e n t a t i u s d e l ’ è p o c a d e c o n s t r u c c i ó ,

l ’ e s t a t d e c o n s e r v a c i ó a i x í c o m l a s i g n i f i c a c i ó h i s t ò r i c a i

a r t i c u l a n t d e l t e r r i t o r i . T a m b é e s v a l o r a r e n l a s i n g u l a r i t a t i

e l c a r à c t e r a r t í s t i c , h i s t ò r i c d e l s e l e m e n t s m o b l e s , e l v o l u m

i s i n g u l a r i t a t d e l s f o n s b i b l i o g r à f i c s , d o c u m e n t a l s i

d ’ i m a t g e s , a i x í c o m l a v i g è n c i a i e l c a r à c t e r r e p r e s e n t a t i u

d ’ e l e m e n t s i m a n i f e s t a c i o n s d ’ a r r e l t r a d i c i o n a l i e t n o l ò g i c .

P e r a l t r a b a n d a s ’ h a n d e s c a r t a t a l g u n s e l e m e n t s p e r t e n i r

p o c s v a l o r s c u l t u r a l s o n a t u r a l s , p e r t r o b a r - s e

d e s a p a r e g u t s , i n a c c e s s i b l e s , p e r q u è n o s ’ h a n l o c a l i t z a t o

s ’ h a n l o c a l i t z a t f o r a d e l t e r m e m u n i c i p a l , o e l e m e n t s d e l s

q u a l s n o e s d i s p o s a v a d e s u f i c i e n t i n f o r m a c i ó p e r p o d e r

c o m p l e t a r e l s c a m p s d e l e s f i t x e s . A l t r e s e l e m e n t s q u e n o

h a n e s t a t f i t x a t s i n d i v i d u a l m e n t , t o t i h a v e r e s t a t

c o n s i d e r a t s i n t e r e s s a n t s , h a n e s t a t i d e n t i f i c a t s , a s s e n y a l a t s

i d e s c r i t s d i n s d e l e s f i t x e s i n t e r r e l a c i o n a d e s i a s s o c i a d e s .

U n c o p f i n a l i t z a d a l a f a s e d e g a b i n e t e s v a r e a l i t z a r l a

s e g o n a d e l e s r e u n i o n s a m b l ’ A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s , l ’ O f i c i n a d e P a t r i m o n i C u l t u r a l d e l a D i p u t a c i ó d e

Page 11: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

10

B a r c e l o n a , i S o l c , m ú s i c a i t r a d i c i ó a l L l u ç a n è s , e n l a q u a l

e s v a n r e p a s s a r l e s f i t x e s l o c a l i t z a d e s i d e s c r i t e s

i n d i v i d u a l m e n t , e s v a n a c a b a r d e p r e c i s a r l e s q u e s ’ h a v i e n

d ’ a g r e g a r , m o d i f i c a r o i n d i v i d u a l i t z a r , i e s v a n c o r r e g i r e l s

e r r o r s i m a n c a n c e s .

U n c o p r e c t i f i c a t s e l s e r r o r s i a g r e g a d e s l e s f i t x e s q u e

m a n c a v e n s ’ e n v i à l a b a s e d e d a d e s , l a M e m ò r i a i l e s

f o t o g r a f i e s s e l e c c i o n a d e s a l ’ O f i c i n a d e P a t r i m o n i C u l t u r a l

d e l a D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a . U n c o p d o n a t e l v i s t i p l a u e s

t r a n s f o r m à t o t a l a i n f o r m a c i ó e n u n a a p l i c a c i ó i n f o r m à t i c a

e n f o r m a t c d q u e p e r m e t c o n è i x e r i c o n s u l t a r e l M a p a d e l

P a t r i m o n i C u l t u r a l L o c a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s f e n t ú s

d e l s S i s t e m e s d ' I n f o r m a c i ó G e o g r à f i c a .

F i n a l m e n t e s v a n e n t r e g a r d u e s v e r s i o n s d e l M a p a d e

P a t r i m o n i L o c a l ( e n f o r m a t c d ) a l ’ A j u n t a m e n t : u n a v e r s i ó

í n t e g r a a m b t o t e s l e s f i t x e s i l e s d a d e s , i u n a v e r s i ó p e r a

c o n s u l t a p ú b l i c a e n l a q u a l s ’ h i o m e t l a i n f o r m a c i ó

s u s c e p t i b l e a s e r d i f o s a p ú b l i c a m e n t ( n o m s d e p r o p i e t a r i s i

a d r e c e s ) a i x í c o m e l s e l e m e n t s d e l ’ à m b i t m o b l e i

d o c u m e n t a l d e c a r à c t e r p r i v a t .

Page 12: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

11

2 . D I A G N Ò S T I C

2 . 1 M A R C G E O G R À F I C I M E D I F Í S I C

E l m u n i c i p i d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s e s t à s i t u a t a l ' e x t r e m

n o r d - e s t d e l a r e g i ó d e l L l u ç a n è s , e n u n a v a l l e l e v a d a a

l ' o e s t d e l a p l a n a d e V i c , i o c u p a u n a s u p e r f í c i e d e 2 0 , 6 7

q u i l ò m e t r e s q u a d r a t s , e n u n a z o n a d e t r a n s i c i ó e n t r e l a

D e p r e s s i ó C e n t r a l i e l P r e p i r i n e u . C o m a l a r e s t a d e l

L l u ç a n è s , l e s f o r m a c i o n s r o c o s e s d e l m u n i c i p i s ó n d ’ o r i g e n

s e d i m e n t a r i , b à s i c a m e n t c o n g l o m e r a t s , g r e s o s i m a r g u e s , i

e s v a n f o r m a r d u r a n t l ’ E o c è , q u a n v a s o r g i r l a s e r r a l a d a

p i r i n e n c a i e l s s e u s r i u s d e s e m b o c a v e n e n u n m a r i n t e r i o r,

e n e l q u e e s t r o b a v a e l L l u ç a n è s . A q u e s t s r i u s p o r t a v e n

s e d i m e n t s q u e e s v a n d i p o s i t a r e n e l m a r i n t e r i o r a l l l a r g d e

l ’ E o c è i l ’ O l i g o c è f i n s q u e v a n e m e r g i r f o r m a n t l ’ a c t u a l

D e p r e s s i ó C e n t r a l q u e s ’ e s t é n d e s d e l a p l a n a d e V i c f i n s a

l a p l a n a d e L l e i d a . ( C O RT È S J , S E R R A R : 1 9 9 6 ) .

E l c l i m a d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s é s m e d i t e r r a n i d e m u n t a nya

m i t j a n a a m b t e n d è n c i a c o n t i n e n t a l . L a t e m p e r a t u r a m i t j a n a

a n u a l é s d ’ 1 1 º , t o t i q u e a l g e n e r l e s m i t j a n e s p o d e n e s t a r

p e r s o t a d e l s 3 º i a l j u l i o l , p e r s o b r e d e l s 2 2 º . D ’ a l t r a

b a n d a , l e s p r e c i p i t a c i o n s m i t j a n e s a n u a l s o s c i l · l e n e n t r e e l s

7 0 0 i e l s 9 0 0 m m , a m b m à x i m s p l u v i o m è t r i c s a l a p r i m a v e r a

i l a t a r d o r ( 2 0 0 - 2 5 0 m m ) , m e n t r e q u e e l s m í n i m s e s d o n e n a

l ’ h i v e r n ( 1 0 0 - 1 5 0 m m ) ( F O R C A D A / G AY: 2 0 0 1 ) .

D i v e r s o s r e c s i r i e r e s c r e u e n e l t e r m e

m u n i c i p a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s

c o n f e r i n t - l i u n p a i s a t g e d e d e s n i v e l l s

m a r c a t s , t o t i q u e d o m i n a t p e r u n a

g r a n v a l l t r a v e s s a d a p e r l a r i e r a d e l

S o r r e i g s ( F i t x a n ú m . 1 2 6 ) q u e o c u p a

b o n a p a r t d e l t e r m e m u n i c i p a l . A l n o r d d ' a q u e s t a v a l l h i h a

e l m a s s í s d e l s M u n t s , e n t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t A g u s t í d e

L l u ç a n è s , i c a p a l ' e s t s ' a l c e n d i v e r s e s s e r r e s a c o n t i n u a c i ó ,

c o m e l s e r r a t d e l a P i n a s s a , e l p u i g C a s t e l l a r i e l P u i g

Page 13: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

12

C o r n a d o r. A q u e s t e s s e r r e s d e l i m i t e n v a l l s e s t r e t e s ,

s e p a r a d e s d e l a v a l l d e l a r i e r a d e l S o r r e i g s . L a m é s

e x t e n s a d ' a q u e s t e s é s l a v a l l d e l a r i e r a d e Ta l a m a n c a , q u e

t a m b é r e c u l l l e s a i g ü e s d e l a z o n a d e M o n t o r r o e l l i

M o n t o r r o , i a l n o r d - e s t , a l a z o n a d e G a l l i f a , h i h a u n a

p e t i t a v a l l o n s ' i n i c i a e l t o r r e n t d e l a F o n t A n t i g a . A l s u d d e

l a v a l l d e l a r i e r a d e l S o r r e i g s h i h a u n p e t i t a l t i p l à e l e v a t

o n e s t r o b a e l l í m i t e n t r e l a c o n c a h i d r o g r à f i c a d e l

L l o b r e g a t i l a d e l Te r. L a p a r t q u e c o r r e s p o n a l t e r m e

m u n i c i p a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s p e r t a n y a l a c o n c a

h i d r o g r à f i c a d e l Te r i s ' h i o r i g i n e n e l s r e c s d e l P u r g a t o r i i

d e V i l a - r a s a i u n a m i c a m é s a l s u d , e l r e c d e l P u i g , t o t s

a f l u e n t s d e l a r i e r a d e l S o r r e i g s . Ta m b é a f l u e i x e n a l a r i e r a

d e l S o r r e i g s n o m b r o s o s r e c s d e c u r s c u r t i e s c à s c a b a l q u e

s ' o r i g i n e n a b a n d a i b a n d a d e l a v a l l q u e d o m i n a b o n a p a r t

d e l t e r m e m u n i c i p a l . A l g u n s d ' a q u e s t s a m b c e r t a e n t i t a t s ó n

e l t o r r e n t d e F u r r i o l a i e l t o r r e n t d e P r a t s .

E l r e l l e u d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s e s t à

d o m i n a t p e r l a v a l l t r a v e s s a d a p e r l a

r i e r a d e l S o r r e i g s ( F i t x a n ú m . 1 2 6 ) q u e

o c u p a b o n a p a r t d e l t e r m e m u n i c i p a l ,

d a v a l l a n t l e n t a m e n t c a p a l s u d - e s t i

o r i e n t a d a a l s u d d e m a n e r a q u e l a

r i e r a s e m p r e p a s s a p e l l í m i t s u d d e l a v a l l . L a v a l l é s

d e l i m i t a d a a l n o r d p e l m a s s í s d e l s M u n t s i l a c a r e n a q u e

c o n t i n u a e n d i r e c c i ó s u d - e s t . E l s p u n t s m é s e l e v a t s d e l

t e r m e m u n i c i p a l e s t r o b e n p r e c i s a m e n t e n a q u e s t a c a r e n a

q u e s ' e s t é n a l s u d - e s t d e l s M u n t s . D ' o e s t a e s t h i h a e l

s e r r a t d e l a P i n a s s a ( a m b e l p u n t m é s e l e v a t d e l t e r m e

m u n i c i p a l , a p o c m é s d e 1 0 0 0 m e t r e s s o b r e e l n i v e l l d e l

m a r ) , e l p u i g C a s t e l l a r ( 8 9 8 m e t r e s ) , e l p u i g C o r n a d o r

( 9 7 9 ) i l a c a r e n a q u e s ' e s t é n f i n s a S a n t S a l v a d o r d e

B e l l v e r, p e r s o b r e d e l s 9 0 0 m e t r e s i a m b u n t u r ó q u e a r r i b a

a l s 9 6 7 . E n c a r a m é s a l n o r d , j a a l l í m i t d e l t e r m e m u n i c i p a l ,

i e n l a z o n a d e M o n t o r r o e l l i G a l l i f a , a l ' e s t d e l s M u n t s ,

t a m b é h i h a d i v e r s o s p u n t s q u e s u p e r e n e l s 9 5 0 m e t r e s

s o b r e e l n i v e l l d e l m a r. L a r e s t a d e s e r r e s q u e d e l i m i t e n l a

Page 14: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

13

v a l l d e l a r i e r a d e l S o r r e i g s , a l s u d i a l ' e s t , t e n e n p u n t s

e l e v a t s q u e s u p e r e n e l s 8 0 0 m e t r e s p e r ò e n c a p c a s a r r i b e n

a l s 9 0 0 . E l n u c l i u r b à e s t r o b a s i t u a t a 8 0 0 m e t r e s d ' a l t i t u d ,

a l a v a l l d e l a r i e r a d e l s S o r r e i g s o n t a m b é e s t r o b a e l p u n t

a m b m e n y s a l t i t u d d e l t e r m e m u n i c i p a l , a l s u d d e S a n t

P o n ç , a u n s 7 2 2 m e t r e s s o b r e e l n i v e l l d e l m a r.

P a i s a t g í s t i c a m e n t , e l t e r m e m u n i c i p a l

t é u n c a r à c t e r m u n t a n y ó s i p r e s e n t a u n

c o n t r a s t e n t r e l a z o n a c e n t r a l d e l a v a l l

d e l a r i e r a d e l S o r r e i g s , d o m i n a d a p e r

c o n r e u s e n t r e e l s q u e h i h a m a s i e s

d i s p e r s e s i p e t i t s b o s c o s ,

m a j o r i t à r i a m e n t d e p i n s , p e r ò t a m b é a m b p e t i t e s r o u r e d e s , i

l e s g r a n s e x t e n s i o n s m u n t a n y o s e s q u e e n v o l t e n l a v a l l ,

c o m p l e t a m e n t c o b e r t e s d e b o s c , m a j o r i t à r i a m e n t d e p i r o i g .

Ta m b é e s t r o b e n p e t i t e s à r e e s d e d i c a d e s a l c o n r e u a

l ' a l t i p l à o n e s t r o b e n l e s m a s i e s d e V i l a - r a s a ( F i t x a n ú m . 6 ) ,

V i l a l t e l l a ( F i t x a n ú m . 8 ) o B a r n e r a ( F i t x a n ú m . 9 ) i e n l e s

e s c a s s e s z o n e s p l a n e r e s q u e h i h a e n l e s s e r r e s q u e

e n v o l t e n l a v a l l d e l a r i e r a d e l S o r r e i g s . A m b d a d e s d e

1 9 9 9 , h i h a v i a 2 7 4 h e c t à r e e s d e t e r r e s l l a u r a d e s i 1 9 9 d e

p a s t u r e s p e r m a n e n t s p e r 8 4 3 h e c t à r e e s d e t e r r e n y f o r e s t a l .

E n a l t r e s p a r a u l e s , m é s d e l 6 0 % d e l t e r m e m u n i c i p a l e s t à

o c u p a t p e r b o s c o s d e p i r o i g i p e t i t e s r o u r e d e s . Ta m b é e s

t r o b e n , r e s i d u a l m e n t , b o s c o s d e r i b e r a , q u e o r i g i n a l m e n t

e r e n d e s a l z e s , o m s o à l b e r s , p e r ò q u e o b é s ’ h a n s u b s t i t u ï t

p e r e s p è c i e s a m b m é s r e n d i m e n t c o m e l s p o l l a n c r e s o e s

t r o b e n m o l t m a l m e s o s . ( D a d e s m u n i c i p a l s d e l p r o g r a m a

H E R M E S ) ( A A D D : 2 0 0 5 ) .

L a f a u n a q u e h a b i t a a S a n t B o i d e L l u ç a n è s é s

f o r ç a v a r i a d a . E s p o d e n o b s e r v a r u n a g r a n

v a r i e t a t d ’ a u s , d e s d e l e s m é s c o m u n e s m e r l e s ,

p a r d a l s , p i n s a n s , r o s s i n y o l s , c a p s i g r a n y s ,

a b e l l e r o l s , e s t o r n e l l s , m u s s o l s , e n g a n y a p a s t o r s ,

m a l l e r e n g u e s , c o r b s , t ó r t o r e s , o r e n e t e s , c u c u t s ,

p i t - r o i g s o a l i g o t s c o m u n s f i n s a e s p è c i e s m é s s i n g u l a r s i

Page 15: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

14

d i f í c i l s d ’ o b s e r v a r c o m l ’ o r i o l . To t i a i x í c a l t e n i r e n c o m p t e

q u e n o s e m p r e s ó n f à c i l s d ’ o b s e r v a r i q u e l a m a j o r i a

d ’ a q u e s t e s e s p è c i e s m i g r e n p r o v o c a n t q u e l a s e v a e s t a d a

d i n s e l t e r m e m u n i c i p a l s i g u i e s t a c i o n a l .

D e m a m í f e r s t a m b é n ’ h i h a f o r ç a v a r i e t a t , e s s e n t l e s

e s p è c i e s m é s c o m u n e s e l c o n i l l , l a l l e b r e , l ’ e s q u i r o l , l a

g u i n e u , e l s e n g l a r, e l t e i x ó , l a m o s t e l a o l a f a g i n a , a m é s

d ’ u n a g r a n v a r i e t a t d e p e t i t s m a m í f e r s .

P e l q u e f a a l s r è p t i l s , e s p o d e n o b s e r v a r d i v e r s e s e s p è c i e s

d e l l a n g a r d a i x o s , s a r g a n t a n e s i s e r p s , e n t r e e l s q u e e s

t r o b a l a s a l a m a n d r a o l a s e r p b l a n c a .

A o n e s c o n c e n t r a m a j o r d i v e r s i t a t t a n t d e f a u n a c o m d e

f l o r a é s a l v o l t a n t d e l s c u r s o s d ’ a i g u a a o n e s p o t o b s e r v a r

g r a n v a r i e t a t d ’ a m f i b i s i p e i x o s . E n t r e e l s a m f i b i s s ’ h i

c o m p t e n d i v e r s e s e s p è c i e s d e g r a n o t e s i g r i p a u s . ( O R D E I X :

2 0 0 0 ) .

Page 16: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

15

2 . 2 P O B L A M E N T , E S T R U C T U R A E C O N Ò M I C A I

C O M U N I C A C I O N S

E l m u n i c i p i d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s t é , s e g o n s d a d e s

f a c i l i t a d e s p e r l ’ A j u n t a m e n t a n o v e m b r e d e 2 0 0 8 , 5 6 9

h a b i t a n t s , e l q u e d ó n a u n a d e n s i t a t d e 2 7 ’ 5 2 h a b i t a n t s p e r

q u i l ò m e t r e q u a d r a t . T é u n ú n i c n u c l i d e p o b l a c i ó , s i t u a t a l

s e c t o r c e n t r a l d e l t e r m e m u n i c i p a l , t o t i q u e p r o p d e l l í m i t

a m b e l t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t A g u s t í d e L l u ç a n è s .

A l n u c l i u r b à s ’ h i t r o b e n e l s p r i n c i p a l s

s e r v e i s d e l m u n i c i p i , c o m l ’A j u n t a m e n t ,

l ' e s c o l a , l a b i b l i o t e c a , e l c a s a l d ’ a v i s ,

o l e s d i v e r s e s s a l e s m u n i c i p a l s

d e s t i n a d e s a d i f e r e n t s u s o s , c o m e l

p a v e l l ó d ’ e s p o r t s , l a s a l a p o l i v a l e n t o

e l m u s e u m u n i c i p a l . E n e l s e c t o r d e l a s a n i t a t , S a n t B o i d e

L l u ç a n è s c o m p t a a m b u n C A P o C e n t r e d ’A t e n c i ó P r i m à r i a ,

o n a c u d e i x e n t a n t e l s h a b i t a n t s d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s c o m

e l s d e S o b r e m u n t , S a n t A g u s t í i e s p o r à d i c a m e n t e l s

d ’A l p e n s . P e l q u e f a a t r a n s p o r t p ú b l i c , S a n t B o i d e

L l u ç a n è s c o m p t a a m b u n a l í n i a d ’ a u t o b u s o s q u e f u n c i o n a d e

d i l l u n s a d i s s a b t e i f a u n r e c o r r e g u t c i r c u l a r a m b i n i c i i

f i n a l a V i c p a s s a n t p e r S a n t H i p ò l i t d e Vo l t r e g à , S o b r e m u n t ,

S a n t B o i d e L l u ç a n è s , P e r a f i t a , S a n t B a r t o m e u i G u r b .

L ’ a c t i v i t a t e c o n ò m i c a d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s e s t à

v e r t e b r a d a p r i n c i p a l m e n t , e n c a r a q u e n o e x c l u s i v a m e n t , a

t r a v é s d e l s s e c t o r s i n d u s t r i a l i d e s e r v e i s . A m b d a d e s d e

2 0 0 1 , p r o p d ’ u n 4 2 ' 1 % d e l a p o b l a c i ó t r e b a l l a v a e n e l s e c t o r

d e s e r v e i s , s e g u i t d ’ u n 3 3 ' 8 % o c u p a t e n e l s e c t o r i n d u s t r i a l .

E l s e g u i e n , e n n o m b r e d e s a n t b o i e n c s o c u p a t s , e l s e c t o r d e

l ’ a g r i c u l t u r a i l a r a m a d e r i a a m b u n 1 2 ' 8 % i e l d e l a

c o n s t r u c c i ó a m b l ' 1 1 ' 3 % d e l a p o b l a c i ó o c u p a d a . P e l q u e f a

a l a l o c a l i t z a c i ó d e l ' o c u p a c i ó i a m b d a d e s d e 2 0 0 1 , 9 6

r e s i d e n t s t r e b a l l a v e n f o r a d e l m u n i c i p i , a m b 1 7 0 r e s i d e n t s i

1 4 0 n o r e s i d e n t s ( m a j o r i t à r i a m e n t d e p o b l e s v e ï n s c o m S a n t

Page 17: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

16

A g u s t í d e L l u ç a n è s o S o b r e m u n t ) t r e b a l l a n t d i n s d e l t e r m e

m u n i c i p a l ( D a d e s m u n i c i p a l s d e l p r o g r a m a H E R M E S ) .

L ’ à r e a d e s e r v e i s d e l m u n i c i p i e s t à v e r t e b r a d a a t r a v é s d e l s

s e r v e i s p e r s o n a l s q u e s u p o s e n u n a t e r c e r a p a r t d e l v o l u m

t o t a l . E l s e g u e i x e n , e n o r d r e d ' e s t a b l i m e n t s , e l s e c t o r d e

l ' h o s t a l e r i a , e l d e c o m e r ç a l ’ e n g r ò s , e l d e t r a n s p o r t s i

c o m u n i c a c i ó i e l d e l a m e d i a c i ó f i n a n c e r a . E l s e r v e i a l

d e t a l l , n o i n c l ò s e n l a r e l a c i ó a n t e r i o r, s u p o s a u n a p a r t

r e l a t i v a m e n t i m p o r t a n t d e l s e c t o r d e s e r v e i s d e l m u n i c i p i ,

j a q u e a l e s b o t i g u e s q u e h i h a a l n u c l i h i a c u d e i x e n t a n t

e l s s a n t b o i e n c s , c o m v e ï n s d e p o b l e s p r o p e r s q u e v e n e n a

S a n t B o i d e L l u ç a n è s , c o m S o b r e m u n t i S a n t A g u s t í d e

L l u ç a n è s p e r l a i n e x i s t è n c i a o p o c a i m p o r t à n c i a d ’ a q u e s t

s e c t o r e n e l s s e u s r e s p e c t i u s p o b l e s . D o n a n t u n c o p d ’ u l l a

l a r e l a c i ó d ’ e m p r e s e s p e r s e c t o r, h i t e n e n e s p e c i a l

i m p o r t à n c i a e l c o m e r ç a l d e t a l l d e p r o d u c t e s a l i m e n t a r i s

( D a d e s m u n i c i p a l s d e l p r o g r a m a H E R M E S ) .

Pe l q u e f a a l ’ à m b i t i n d u s t r i a l , a q u e s t e s t à v e r t e b r a t a

t r a v é s d e t r e s s e c t o r s . S ó n e l s e c t o r d ’ e d i c i ó i m o b l e s , a m b

t r e s e m p r e s e s , e l s e c t o r d e l t è x t i l i l a c o n f e c c i ó q u e , t o t i

d i v e r s o s t a n c a m e n t s d ’ e m p r e s e s d e l s e c t o r, c o n t i n u a t e n i n t

u n p a p e r i m p o r t a n t e n l ’ e c o n o m i a d e l m u n i c i p i , a m b q u a t r e

e m p r e s e s e n f u n c i o n a m e n t i e l s e c t o r d e t r a n s f o r m a c i ó d e

m e t a l l s , a m b d u e s e m p r e s e s ( D a d e s m u n i c i p a l s d e l

p r o g r a m a H E R M E S ) .

L ’ à r e a d e l a c o n s t r u c c i ó t a m b é t é f o r ç a p e s e n l ’ e c o n o m i a

d e l m u n i c i p i , a m b d i v e r s e s e m p r e s e s u b i c a d e s e n e l t e r m e

m u n i c i p a l . A m b d a d e s d e 2 0 0 2 h i h a v i a 1 5 e m p r e s e s e n

a q u e s t s e c t o r.

L ’ a g r i c u l t u r a i l a r a m a d e r i a t e n e n u n p a p e r s e c u n d a r i e n

l ’ e c o n o m i a d e l m u n i c i p i . H i h a d i v e r s e s e x p l o t a c i o n s d e

b e s t i a r p o r c í i b o v í , i e n m e n y s q u a n t i t a t , d e b e s t i a r o v í .

A m b d a d e s d e 1 9 9 9 , h i h a v i a 1 7 . 0 0 0 c a p s d e b e s t i a r p o r c í

r e p a r t i t s e n 1 3 e x p l o t a c i o n s i 9 2 6 c a p s d e b e s t i a r b o v í e n

Page 18: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

17

1 0 e x p l o t a c i o n s . U n a p a r t d e l s c a m p s d e c o n r e u e s d e d i q u e n

a l a p r o d u c c i ó d e m e n j a r p e r a q u e s t b e s t i a r, a t r a v é s d e l

c o n r e u d e l f a r r a t g e , t o t i q u e u n a p a r t d e l ’ e x t e n s i ó

d e d i c a d a a l b e s t i a r é s a t a m b é a t r a v é s d e l e s p a s t u r e s , q u e

o c u p e n p r à c t i c a m e n t l a m a t e i x a e x t e n s i ó q u e l e s t e r r e s

l l a u r a d e s d e l t e r m e m u n i c i p a l ( 1 9 9 h e c t à r e e s d e p a s t u r a p e r

2 7 4 d e t e r r e s l l a u r a d e s l ' a n y 1 9 9 9 ) . L a m a j o r p a r t d e l s

c o n r e u s , t o t s d e s e c à , e s d e d i c a a a l t r e s v e g e t a l s , a m b u n a

e s p e c i a l i m p o r t à n c i a d e l c e r e a l . S ’ h a d e t e n i r e n c o m p t e q u e

S a n t B o i d e L l u ç a n è s n o c o m p t a a m b g r a n s à r e e s c o n r e a b l e s

j a q u e b o n a p a r t d e l t e r m e m u n i c i p a l ( e l s e c t o r n o r d

e s p e c i a l m e n t ) e s t à o c u p a t p e r g r a n s b o s c o s e n u n t e r r e n y

m u n t a n y ó s ( D a d e s m u n i c i p a l s d e l p r o g r a m a H E R M E S ) .

S a n t B o i d e L l u ç a n è s é s l i m í t r o f a m b 6 m u n i c i p i s f o r m a n t

p a r t t o t s d e l l a c o m a r c a d ' O s o n a i 4 d i n s d e l L l u ç a n è s .

L i m i t a a m b e l s t e r m e s m u n i c i p a l s d e S a n t A g u s t í d e

L l u ç a n è s a l n o r d - o e s t , a m b P e r a f i t a a l ' o e s t , a m b O l o s t e n

u n a p e t i t a p a r t a l s u d - o e s t , a m b S o b r e m u n t a l s u d , a m b

O r í s a l ' e s t i a m b S o r a a l n o r d .

P e l t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s h i t r a n s c o r r e n d u e s

c a r r e t e r e s , u n a d e l e s q u a l s c r e u a e l

n u c l i u r b à , l a B V - 4 6 0 8 , q u e c o m u n i c a

S a n t H i p ò l i t d e Vo l t r e g à a m b S a n t B o i

d e L l u ç a n è s , a r r i b a n t a t r o b a r - s e a m b

l a c a r r e t e r a B P - 4 6 5 3 a l a z o n a d e l ' h o s t a l d e l V i l a r. L ' a l t r e

c a r r e t e r a q u e h i h a d i n s e l t e r m e m u n i c i p a l é s l a B V - 4 6 0 1 ,

q u e c o m u n i c a V i c a m b S a n t B a r t o m e u d e l G r a u i q u e

c o n t i n u a f i n s l a z o n a d e l a m a s i a d e S a n t P o n ç , e n t e r m e d e

P e r a f i t a p e r ò b e n a p r o p d e l t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t B o i .

L a c a r r e t e r a B V - 4 6 0 8 e n t r a a l t e r m e m u n i c i p a l a l a z o n a d e

l a f o n t d e l a B o i x a , e n e l t r a m d e c a r r e t e r a c o n e g u t c o m “ l a

Tr o n a ” i e l d e i x a u n s m e t r e s a l ' o e s t d e l n u c l i u r b à . L a B V -

4 6 0 1 , e n c a n v i , n o m é s l i m i t a a m b e l t e r m e m u n i c i p a l ,

a c t u a n t p r à c t i c a m e n t d e l í m i t e n t r e e l t e r m e d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s , a l ' e s t , i e l d ' O l o s t i P e r a f i t a , a l ' o e s t .

Page 19: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

18

L e s a l t r e s v i e s d e c o m u n i c a c i ó p e r a u t o m ò b i l q u e e s t r o b e n

e n e l t e r m e m u n i c i p a l s ó n c a m i n s v e ï n a l s q u e c o n d u e i x e n a

l e s m a s i e s o b é p i s t e s f o r e s t a l s . A l g u n e s d ’ a q u e s t e s p i s t e s

f o r e s t a l s s ó n t r a n s i t a b l e s e n a u t o m ò b i l p e l s a r r a n j a m e n t s

q u e s ’ h a n f e t d i n s e l m a r c d e l P l a d e P r e v e n c i ó d ’ I n c e n d i s j a

q u e e l s e u ú s é s e s p o r à d i c .

P e l q u e f a a l s e n d e r i s m e , p e l t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t B o i

d e L l u ç a n è s h i d i s c o r r e e l s e n d e r d e g r a n r e c o r r e g u t G R- 3

( F i t x a n ú m . 1 3 1 ) i e l s s e n d e r s d e p e t i t r e c o r r e g u t C - 4 6

( F i t x a n ú m . 1 3 0 ) , a n o m e n a t r u t a d e l S o r r e i g s , i C - 5 4 ( F i t x a

n ú m . 1 2 9 ) , a n o m e n a t s e n d e r d ' O r í s .

Page 20: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

19

2 . 3 S Í N T E S I H I S T Ò R I C A

A S a n t B o i d e L l u ç a n è s , c o m e n a l t r e s i n d r e t s d e l d ’ O s o n a ,

h i h a i n d i c i s d e p o s s i b l e s a s s e n t a m e n t s e n l ’ è p o c a

p r e h i s t ò r i c a i a n t i g a , t o t i q u e s o l s s ’ h a n t r o b a t p e t i t e s

r e s t e s q u e t e s t i m o n i e n a q u e s t a p r e s è n c i a . A p r o p d e l V i l a r

e s v a n t r o b a r s i t g e s i c e r à m i c a d ’ è p o c a n e o l í t i c a , i a l s

v o l t a n t s d e S a n t B o i , i d e f o r m a e s p o r à d i c a , s ’ h a n t r o b a t

a l g u n e s d e s t r a l s . D ’ a q u e s t s i n d i c i s , p e r ò , n o s e n ’ h a f e t c a p

e s t u d i p r o f u n d n i c a p p r o s p e c c i ó a r q u e o l ò g i c a q u e p u g u i

d o n a r c o n t e x t a a q u e s t e s t r o b a l l e s e s p o r à d i q u e s ( M O N T A Ñ À :

2 0 0 4 ) n i t a m p o c o n i q u i c o n s e r v a a q u e s t s o b j e c t e s . D e

l ’ e d a t d e l b r o n z e s ’ h a n t r o b a t d i v e r s o s f r a g m e n t s d e

c e r à m i c a q u e i n d i c a r i e n u n a o c u p a c i ó h u m a n a , m é s o m e n y s

e s t a b l e , a i x í c o m a l g u n e s m o n e d e s r o m a n e s t r o b a d e s a l e s

r o d a l i e s d e l c a m p a n a r d e l ’ e s g l é s i a p a r r o q u i a l

( R O V I R A : 1 9 8 9 ) q u e i n d i c a r i a e l c o n t a c t e o r e l a c i ó a m b e l

m ó n r o m à .

N o é s f i n s a f i n a l s d e l s e g l e V I I I q u e e l L l u ç a n è s e s d e v é u n

t e r r i t o r i a m b s i g n i f i c a t e s t r a t è g i c i p o l í t i c . A l e s h o r e s , e l

L l u ç a n è s , a l ’ i g u a l q u e l e s t e r r e s c i r c u m d a n t s , e r a u n a t e r r a

p r à c t i c a m e n t d e s p o b l a d a i s e n s e c a p t i p u s d ’ o r g a n i t z a c i ó

f e f a e n t . A q u e s t a s i t u a c i ó e r a p r o d u ï d a p e r l a d e s i n t e g r a c i ó

d e l a s o c i e t a t h i s p a n o g o d a i a g r e u j a d a p e r l e s r e p e t i d e s

i n c u r s i o n s s a r r a ï n e s q u e a f e c t a v e n e l t e r r i t o r i a r r i b a n t a

p a r t i r d e l 7 2 0 a o c u p a r e l s P i r i n e u s i l e s t e r r e s d e l a

S e p t i m à n i a ( C O R T È S I S E R R A : 1 9 9 6 ) .

L a m o n a r q u i a c a r o l í n g i a n o v a t a r d a r a o r g a n i t z a r - s e p e r

d o n a r r e s p o s t a a a q u e s t s a t a c s , r e c u p e r a r l e s t e r r e s , f r e n a r

l e s r à t z i e s s a r r a ï n e s i e s t a b l i r l í n i e s f r o n t e r e r e s . E l

L l u ç a n è s e s t r o b à i m p l i c a t e n l ’ e s c e n a r i d e l a p r e p a r a c i ó

d ’ a q u e s t a c o n q u e s t a c u r o s a m e n t o r g a n i t z a d a .

L a r e p o b l a c i ó i l a c o n s e g ü e n t d e f e n s a e s v a c o n s o l i d a r e n

t e m p s d e G u i f r é e l P i l ó s , v a p e r m e t r e e l t r a n s v a s a m e n t d e

Page 21: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

20

l a p o b l a c i ó d e s d e l e s z o n e s m u n t a n y o s e s c a p a l e s p l a n e s

f è r t i l s . A l c o m p t a t d ’ O s o n a l a r e p o b l a c i ó f o u o b r a d e

p a g e s o s i r a m a d e r s p r o c e d e n t s d e l a C e r d a n y a . A l L l u ç a n è s ,

l a p o b l a c i ó t e n i a u n a d o b l e v i a d ’ e n t r a d a , p e r l a v a l l d e l a

r i e r a d e M e r l è s i p e r l a v a l l d e R i b e s i l a v a l l d e l ’ I l l e t ,

b a i x a n t l a v a l l d e l T e r i e n d i n s a n t - s e a l ’ i n t e r f l u v i o c u p a n t

e l t e r r i t o r i d e n o r d a s u d : S o r a , S a n t A g u s t í d e L l u ç a n è s ,

A l p e n s , S a n t B o i d e L l u ç a n è s , L l u ç à , P r a t s , O l o s t , O r i s t à ,

e t c . A l s e g l e I X e s t r o b e n p r o v e s d e q u e e l t e r r i t o r i j a

e s t a v a o c u p a t .

P r o d u c t e d ’ a q u e s t a r e p o b l a c i ó f o u l a

c o n s a g r a c i ó d e l ’ e s g l é s i a p a r r o q u i a l

( F i t x a n ú m . 5 3 ) s o t a l ’ a d v o c a c i ó d e

S a n t B o i . L a c o n s a g r a c i ó e s d e u r i a f e r

e n t r e l ’ a n y 8 8 6 , d a t a d e l a r e s t a u r a c i ó

d e l a d i g n i t a t e p i s c o p a l d e l a s e u d e

V i c , i e l 9 1 1 , d a t a d e l a m o r t d e G u i f r é I I . L a p r i m e r a

m e n c i ó d e l t e r m e d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s e s t r o b a d a t a d a

d e l ’ a n y 9 0 5 , q u a n e l b i s b e d ’ O s o n a I d a l g u e r a c u d í a l c a s t e l l

d e L l u ç à p e r t a l d e r e s t a u r a r - h i l ’ e s g l é s i a d e S a n t a M a r i a ,

e d i f i c a d a p e l p r e v e r e V i n i z i à , e l q u a l d o t à a m b l l i b r e s i

o r n a m e n t s l i t ú r g i c s , a m b c a s e s i t e r r e s ; a l h o r a , e l b i s b e l a

d o t à a m b e l s d e l m e s i l e s p r i m í c i e s p r o v i e n t s d e l s v i l a r s d e l

t e r m e p a r r o q u i a l i l i s o t m e t é l ’ e s g l é s i a d e S a n t M a r t í

d ’ A l b a r s , p r o p i e t a t s i b é n s q u e “ s u n t i n c o m i t a t u A u s o n a , a d

r a d i c e s c a s t r i d e L u s s a n o e t t e r m i n o s e i u s e t i n a d i a c e n t i a s

v e l i n a p e n d i c i o s S a n c t i B a u d i l i ” ( O R D E I G : 1 9 9 9 ) . U n a l t r e

e s m e n t d e l t e r m e e l t r o b e m l ’ a n y 9 4 4 e n u n a d o n a c i ó d ’ u n

v i l a r a l ’ e s g l é s i a d e S a n t a M a r i a d e l m o n e s t i r d e l a v a l l d e

R i p o l l q u e e s t r o b a v a s i t u a t a l c o s t a t d e l ’ a l o u d e S a n t B o i

( O R D E I G : 1 9 9 9 ) .

E n u n p r i m e r m o m e n t , l ’ e s g l é s i a i e l t e r m e d e S a n t B o i v a n

d e p e n d r e d e l ’ a n t i c t e r m e d e l c a s t e l l d e L l u ç à . M é s t a r d ,

b o n a p a r t d ’ a q u e s t t e r m e i e s g l é s i a v a n p a s s a r a d e p e n d r e

d e l a v e s c o m t e s s a R i q u i l d a d e N a r b o n a , v í d u a d ’ O d ó , q u e

l ’ a n y 9 6 2 h o v a l l e g a r a l a c a t e d r a l d e V i c ( J U N Y E N T : 1 9 8 0 -

Page 22: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

21

1 9 9 6 ) . A l c a p d ’ u n t e m p s , p a s s a r e n a d e p e n d r e d e l c o m t e d

B a r c e l o n a - O s o n a R a m o n B o r r e l l , q u i e l 6 d e n o v e m b r e d e

l ’ a n y 9 9 2 , v e n g u é a q u e s t s d o m i n i s a S e n d r e d , s e n y o r d e l

c a s t e l l d e G u r b , p e r 4 0 u n c e s d ’ o r c u i t , a m b e l s

c o r r e s p o n e n t s d e l m e s i p r i m í c i e s , e l s m o l i n s i e l s p r a t s . E l

1 5 d e f e b r e r d e l ’ a n y 9 9 3 , S e n d r e d d e G u r b v a f e r u n a

p e r m u t a a m b e l b i s b e d e V i c A r n u l f . A q u e s t d o m i n i d e S a n t

B o i , q u e v a d e p e n d r e d e l b i s b a t d e V i c d e s d e l ’ a n y 9 9 3 f i n s

a l ’ a b o l i c i ó d e l e s s e n y o r i e s j u r i s d i c c i o n a l s p e l g o v e r n

l i b e r a l e s p a n y o l d e 1 8 3 4 e s t a v a c e n t r a t e n l a g r a n b a t l l i a

q u e r e g e n t a v e n e l s h e r e u s d e l m a s V i l a - r a s a ( F i t x a n ú m . 6 )

( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

T a n m a t e i x , h i h a v i a u n a p a r t d e l a p a r r ò q u i a d e S a n t B o i

q u e n o p e r t a n y i a a l b i s b a t d e V i c , s i n ó q u e c o n t i n u a v a

e s s e n t d e l s e n y o r d e L l u ç à i e s t r o b a v a s o t a l a d e f e n s a i

p r o t e c c i ó d e l a d o m u s d ’ O r r a E l s s e u s d o m i n i s s ’ e s t e n i e n

v e r s l a m u n t a n y a d e l s M u n t s i l a b a n d a d e p o n e n t d e l a

p a r r ò q u i a . T a m b é h i h a v i a e l c a s t e l l d e M o n t o r r o e l l ( F i t x a

n ú m . 5 2 ) , e s m e n t a t a l 1 2 9 7 q u e r e c o n e i x i a c e r t v a s s a l l a t g e

a l s e n y o r d e l c a s t e l l d e L l u ç à .

T a m b é d i n s e l t e r m e t r o b e m e s m e n t

d ’ u n b o n n o m b r e d e c a p e l l e s : S a n t P o n ç

( 1 0 7 7 ) , S a n t M i q u e l d e V i l a - s e c a o

G a l l i f a ( 1 1 5 0 ) , S a n t P e r e d e C o g o l e r s o

C o g u l l e r s ( 1 2 8 7 ) , S a n t a M a r g a r i d a d e

V i l a l t e l l a ( 1 2 2 3 ) a c t u a l m e n t e n t e r m e

m u n i c i p a l d e P e r a f i t a , N o s t r a S e n y o r a d e l s M u n t s ( 1 2 2 7 ) ,

a v u i e n t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t A g u s t í d e L l u ç a n è s , i S a n t

A m a n ç d e M o n t o r r o e l l ( m i t j a n s s e g l e X I V ) .

U n a d e l e s e s g l é s i e s m é s i m p o r t a n t s f o u S a n t S a l v a d o r d e

B e l l v e r o d ’ O r í s ( F i t x a n ú m . 2 ) . S a n t S a l v a d o r d e B e l l v e r e s

t r o b a v a a l l í m i t d e l ’ a n t i c t e r m e d e l c a s t e l l d e L l u ç à , a l l l o c

d e B e l l v e r o d ’ O r í s , p e l f e t q u e e s t a v a t o c a n t e l s l í m i t s d e l

c a s t e l l d ’ O r í s , a l a p a r r ò q u i a d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s . E l

s e u a n t i c n o m , e n r e g i s t r a t j a l ’ a n y 1 1 1 0 , a l s i n i c i s d e l a

Page 23: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

22

f u n d a c i ó , f o u e l d e S a n t S a l v a d o r d e B e l l v e r , p e l f e t d e

t r o b a r - s e a l p u i g d e B e l v i d e r e o B e l l v e r . S e n s d u b t e q u e l i

d e v i a d o n a r a q u e s t n o m e l d i l a t a t h o r i t z ó v e r s l a P l a n a d e

V i c i l a v a l l d e l T e r q u e h o m p o d i a a d m i r a r d e s d ’ a q u e s t

p u n t .

D e s d e l c o m e n ç a m e n t d e l s e g l e X I I h i

h a v i a e n a q u e s t l l o c u n a c o m u n i t a t d e

p r e v e r e s i c l e r g u e s , r e g i d a p e l p r i o r

P e r e A m a t , a m b u n s a g r i s t à d e n o m

E r m e m i r i t r e s o q u a t r e a l t r e s

m e m b r e s . V e r s l ’ a n y 1 1 5 0 P e r e A m a t

f o u s u c c e ï t p e l p r e v e r e B e r e n g u e r d e L l a g o s t e r a i a q u e s t p e r

P e r e d e T o d o n y à , a l f i n a l d e l s e g l e X I I . A q u e s t a c o m u n i t a t

e s r e g i a p e r l a r e g l a d e S a n t A g u s t í , i g u a l c o m e l c e n o b i d e

L l u ç à o l ’ E s t a n y .

L ’ e s g l é s i a a d q u i r í m é s i m p o r t à n c i a q u a n l ’ a n y

1 2 1 0 e s c r e à a l s e u t e m p l e u n a c o n f r a r i a , d e l a

q u a l f o r m a v e n p a r t d i v e r s o s n o b l e s i p a g e s o s d e

l a c o m a r c a . A l m o m e n t d ’ i n g r e s s a r - h i , a q u e s t s

f e i e n d i v e r s e s d o n a c i o n s d e t e r r e s a c a n v i

d ’ é s s e r i n c l o s o s e n l e s o r a c i o n s i e n e l s

s u f r a g i s d e l s c o n f r a r e s . L a c o n f r a r i a t e n i a u n a c a p e l l à

b e n e f i c i a t i u n a l t a r d e d i c a t a s a n t a M a r i a , d i n s l ’ e s g l é s i a

d e S a n t S a l v a d o r . A q u e s t a c o n f r a r i a a c o n s e g u í t e n i r t a n t a o

m é s i m p o r t à n c i a q u e l a c o m u n i t a t d e c a n o n g e s , l a q u a l , c a p

a l f i n a l d e l s e g l e X I I I , l ’ a n y 1 2 7 8 , j a h a v i a q u e d a t r e d u ï d a a

u n s a c e r d o t , q u e t e n i a e l t í t o l d e r e c t o r , i d o s a l t r e s

c a p e l l a n s , b e n e f i c i a t s , u n d e l q u a l h o e r a d e l a c o n f r a r i a .

A l s e g l e X I I h i h a v i a a S a n t B o i t r e s

g r a n s p r o p i e t a r i s : e l V i l a r ( F i t x a

n ú m . 5 ) , V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 4 ) i

V i l a - r a s a ( F i t x a n ú m . 6 ) . L ’ a n y 1 1 9 3 , e l

V i l a r q u e p e r t a n y i a a B e r t r a n C u r u l l i a

l a s e v a e s p o s a , S a u r i m o n d a , r e s t a v a

s o t a l a p r o t e c c i ó d e l s h o s p i t a l e r s , i e n d e p e n i e n , a p a r t d e

Page 24: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

23

l a s e v a f o r t a l e s a i m o l i n s , e l s s e g ü e n t s m a s o s : T o r r e n t s ,

P o g a l , P i e r a , V i l a - r a s a , l ’ E s g l é s i a , P a r a d e l l a , B r u g u e r a ,

B r o c e g a i a , C o d i n a , B e r n a t , O l i b a , S e r r a t , B r a c o n s , T o r r e n t

d ’ A v a l l , B r o c à , F u r a t e r a , C o m a , P u i g , C o l e l l , R o u r e ,

T r u i g u r e s i C o l l d e C u r v e l ( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

E l t e r m e d e S a n t B o i e s t a v a a r t i c u l a t a

t r a v é s d ’ u n a b a t l l i a p e r t a n y e n t a l a

m i t r a d e V i c , q u e e r a r e g i d a p e r u n

b a t l l e , d e l m a s V i l a - r a s a ( F i t x a n ú m . 6 )

d e s d e l ’ a n y 1 1 3 4 , e n q u è e s t r o b a

B e r n a t V i l a - r a s a c o m a b a t l l e d e S a n t

B o i .

A f i n a l s d e l s e g l e X I I I h i h a v i a a l a c o n t r a d a d e S a n t B o i

u n e s s e t a n t a f a m í l i e s o m a s o s , l a m a j o r i a d e l s q u a l s v a n

q u e d a r d e s p o b l a t s i v a n d e s a p a r è i x e r a r r a n d e l a p e s t a

n e g r a , i n i c i a d a l ’ a n y 1 3 4 8 . P e r a i x ò , e n u n c e n s d e l ’ a n y

1 3 8 0 t a n s o l s h i h a v i a 2 1 f a m í l i e s a l t e r m e d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s ( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

A l g u n s d ’ a q u e s t s m a s o s p e r ò , n o n o m é s

s o b r e v i s q u e r e n a l a p e s t a n e g r a s i n ó

q u e e s d e s e n v o l u p a r e n e n g r a n f o r ç a

f o r e n a p a r t d e l V i l a r i V i l a d e c a n s , e l

m a s C o d i n e s t a l h i c o m e s d e s p r è n d e

l a q u a n t i t a t d e d o c u m e n t a c i ó d e l s e g l e

X I V , q u e c o n s e r v a l a f a m í l i a , q u e f a r e f e r è n c i a a c o m p r e s -

v e n d e s d e t e r r e s i m a s o s d e l a c o n t r a d a d e S a n t B o i .

L a p e s t a n e g r a m o t i v à l a d e s a p a r i c i ó d e l a c o m u n i t a t d e

S a n t S a l v a d o r d e B e l l v e r , m e n t r e q u e l a c o n f r a r i a

s ’ e s l l a n g u i a c a p a l a m o r t d e l a i n s t i t u c i ó . E n a q u e s t a è p o c a

n o m é s r e s i d i a a l ’ e s g l é s i a u n s a c e r d o t , q u e t e n i a e l t í t o l d e

r e c t o r . A q u e s t a p r e c à r i a s i t u a c i ó m o t i v à q u e l ’ a n y 1 4 1 1

s ’ i n i c i e s s i n e l s t r à m i t s p e r a u n i r e l b e n e f i c i o r e c t o r a t d e

S a n t S a l v a d o r a l ’ a d m i n i s t r a c i ó d e l a c a t e d r a l d e V i c a

t r a v é s d e l a p a b o r d i a d e d e s e m b r e . A p a r t i r d e l 1 4 1 5 ,

Page 25: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

24

m o m e n t e n q u e r e n u n c i à e l c à r r e c d e r e c t o r q u i f i n s a q u e l l

m o m e n t r e g e n t a v a , e l p a b o r d e d e l a p a b o r d i a d e f o u e l

r e c t o r p e r p e t u o e n c a r r e g a t d e S a n t S a l v a d o r i d e

l ’ a d m i n i s t r a c i ó d e l s s e u s b é n s . E l f e t , p e r ò , d e n o r e s i d i r - h i

f é u q u e l ’ e n c a r r e g a t d e m a n t e n i r e l c u l t e d e l a c a p e l l a f o s

e l r e c t o r d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

L a s u c c e s s i ó d e l s d i v e r s o s f o g a t g e s d u r a n t e l t r à n s i t d e

l ’ è p o c a b a i x m e d i e v a l a l a m o d e r n a p e r m e t c o n s i d e r a r c e r t a

r e c u p e r a c i ó i c r e i x e m e n t d e l a p o b l a c i ó d e S a n t B o i . A i x í e n

f o g a t g e d e 1 4 9 7 s u r t e n d e c l a r a t s d o t z e f o c s o c a p s d e

f a m í l i a ; e n e l f o g a t g e d e 1 5 1 5 h i h a 1 9 f o c s i e n e l 1 5 5 3 j a

e n c o n s t e n 3 1 . L a r e l a c i ó d e f o c s d ’ a q u e s t ú l t i m f o g a t g e é s

e l s e g ü e n t ( I G L É S I E S : 1 9 8 1 ) :

- M n . J o a n F r a n c h , v i c a r i

- J o a n P u i g , a l i a s V i l a r a s a , b a l l e

- F r a n c i T r i a d e l a S e r r a

- S e b a s t i a R o u r e

- E n P e p d e c a s a C a m e l l a

- O n o f r e G u i t e r e s

- J o a n S e r r a

- V a l e n t i V i l a d e c a n s

- F r a n c e s c h M a s

- B e r t o m e u B e r t r a n

- A n t o n i G a l l i f a

- B e r t o m e u F r e i x a

- P e r a V i l a r

- J o a n P u j o l s

- A n t o n i V i l a

- L o r e n s S e r r a

- M i q u e l S g l e s i e s

- G a b r i e l F a n t a s i a

- B e r n a t R a i x a c h

- M a t e u P e y r a t o

- E n V i d a l l

- L o r e n s V i l a

- B e r n a t T e i x i d o r

Page 26: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

25

- M e s t r e A n t o n i L a l o p

- M a d o P i n o s a

- M a d o n a J a s s e r r a , v i u d a

- L a v i u d a M a r t i a

- M a d o n a M a g o n

- S u r i o n D a m i a n s

- A n t o n i M a r a t s , t e i x i d o r

- E l m o n j o C o d i n a s

A l t r e s c e n s o s f e t s p e l b i s b a t d e V i c d e n o t e n u n a u g m e n t d e

l a p o b l a c i ó d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s a l l l a r g d e l s s e g l e s X V I

i X V I I . A i x í e n u n c e n s d e l ’ a n y 1 5 9 5 l a p o b l a c i ó t e n i a 5 0

v e ï n s m e n t r e q u e e n e l c e n s d e 1 6 2 6 e s c o m p t a v e n 8 6 c a s e s

i 5 1 8 p e r s o n e s , e n t r e l e s q u a l s 1 5 5 e r e n h o m e s , 1 4 4 e r e n

d o n e s i 2 1 9 e r e n n e n s ( P L A D E V A L L : 1 9 7 3 ) . U n a l t r e c e n s

p a r r o q u i a l d e l s e g l e X V I I , d e l ’ a n y 1 6 8 6 , c o n s t a q u e S a n t

B o i d e L l u ç a n è s t e n i a u n t o t a l d e 9 2 c a s e s , 8 0 d e l e s q u a l s

j u n t e s i 1 2 d e s e p a r a d e s ( P L A D E V A L L : 1 9 7 6 ) .

E l n u c l i u r b à , n a s c u t a r e d ó s d e

l ’ e s g l é s i a p a r r o q u i a l , h a v i a c r e s c u t d e

f o r m a c o n s i d e r a b l e . A i x í h o d e m o s t r e n

a l g u n s d e l s c a r r e r s q u e f o r m e n e l n u c l i

a n t i c c o m e l c a r r e r A n t i c , c a r r e r

M a n r e s a , c a r r e r d e l e s C a s e s N o v e s o e l

c a r r e r d e V i c , f o r m a t s p e r n o m b r o s e s c a s e s d a t a d e s , a l e s

l l i n d e s , d e l s e g l e X V I I .

E n g e n e r a l a C a t a l u n y a i t a m b é e n p a r t i c u l a r a S a n t B o i d e

L l u ç a n è s d e s d e f i n a l s d e l s e g l e X V f i n s a l p r i m e r t e r ç d e l

s e g l e X V I I , a r r i b a u n a o n a d a d ’ i m m i g r a n t s v i n g u t s d e

F r a n ç a . A S a n t B o i d e L l u ç a n è s e n t r e e l 1 6 0 0 i e l 1 6 7 5 e s

t r o b e n u n t o t a l d e s e t z e h o m e s o c c i t a n s q u e e s c a s e n a m b

d o n e s d e l a p o b l a c i ó ; e r e n i m m i g r a n t s f r a n c e s o s o o c c i t a n s ,

p r o c e d e n t s d e C à o r s , L l e m o t g e s , E l n a , T o l o s a d e L l e n g u a d o c

i F o i x , e t c . e n t r e e l s o f i c i s q u e p r a c t i c a v e n h i h a v i a u n

c i r u r g i à , J o a n B e u l ó , p r o c e d e n t d e T o l o s a d e L l e n g u a d o c

( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

Page 27: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

26

D u r a n t e l s s e g l e X V I I e s p r o d u í a n i v e l l d e C a t a l u n y a u n a

p a n d è m i a d e p e s t a ( 1 6 4 8 - 1 6 5 4 ) . A S a n t B o i e s v a c r e a r l a

J u n t a d e l M o r b o p e r t a l d ’ e s t a b l i r m e s u r e s p e r e v i t a r q u e l a

p e s t a e n t r é s a l a p o b l a c i ó . E n t r e l e s m e s u r e s a d o p t a d e s h i

h a v i a l a q u e e l s s e g a d o r s d e l p o b l e h a v i e n d ’ a n a r a v i u r e a

l a F u r r i o l a i a l a f o n t d e l M i r i q u e e l s q u e v i n g u e s s i n d e

f o r a h a v i e n d e p a s s a r u n a p u r g a e n l l o c s s o l i t a r i s c o m l a

R o c a F o r a d a d a o l a B a l m a F u m a d a a b a n s d e s e r a u t o r i t z a t s

a e n t r a r a l p o b l e . T a m b é e s v a f e r v o l t a r e l p o b l e d ’ u n a

t a n c a , d e i x a n t u n s o l p o r t a l d ’ e n t r a d a , v i g i l a t d i a i n i t .

A l g u n e s f a m í l i e s p r o c e d e n t s d ’ a l t r e s p o b l a c i o n s q u e f u g i e n

d e l a p e s t a e l s f e i e n p a s s a r v i n t - i - t r e s

d i e s d e p u r g a a l e s m a s i e s d e P u j o l s ,

O r r a i l a C i r e r a . S a n t B o i d e L l u ç a n è s

n o e s v a v e u r e a f e c t a t p e r a q u e s t a

e p i d è m i a q u e d ’ a l t r a b a n d a s i q u e v a

a f e c t a r a m b g r a n v i r u l è n c i a a l t r e s

p o b l e s d e l L l u ç a n è s ( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

D e s p r é s d ’ u n s a n y s d ’ e s t a n c a m e n t p o b l a c i o n a l e n t r e 1 7 0 5 i

1 7 2 0 e s t o r n a a i n c r e m e n t a r l a p o b l a c i ó t o t i q u e a q u e s t

a s c e n s e s v e u r i a e n t r e b a n c a t , m o m e n t à n i a m e n t , p e l s

e f e c t e s d e l a G u e r r a d e S u c c e s s i ó . E n l í n i e s g e n e r a l s , p e r ò ,

l ’ e v o l u c i ó d e l a p o b l a c i ó s a n t b o i e n c a , a m b a l t s i b a i x o s i

a m b è p o q u e s d e p i c s d e m o r t a l i t a t a c u s a d a , m o s t r a d e s d e l

1 7 2 0 f i n s e l 1 7 8 0 u n a a l ç a m é s o m e n y s g e n e r a l i t z a d a .

A i x í u n c e n s d e 1 7 1 7 m o s t r a u n a

p o b l a c i ó a S a n t B o i d e 3 1 4 p e r s o n e s i

e n u n a l t r e d e 1 7 8 7 s ’ h a v i a a u g m e n t a t

f i n s a 5 6 2 . A q u e s t a u g m e n t t a m b é e s

d e n o t a e n l a c o n s t r u c c i ó . A i x í a l n u c l i

a n t i c d e l a p o b l a c i ó e s c o n s t r u e i x e n

n o m b r o s e s c a s e s e n e l s d i f e r e n t s c a r r e r s c o m a l c a r r e r

M a j o r ( F i t x a n ú m . 9 5 ) , c a r r e r B e r e n d à , c a r r e r A n t i c ( F i t x a

n ú m . 9 4 ) o c a r r e r M a n r e s a ( F i t x a n ú m . 9 6 ) , d a t a d e s , a l e s

l l i n d e s , d e l s e g l e X V I I I .

Page 28: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

27

A l a z o n a r u r a l a q u e s t c r e i x e m e n t q u e

e s p r o d u e i x d u r a n t e l s e g l e X V I I i X V I I I

t a m b é é s d e n o t a e n l a r e n o v a c i ó

d ’ a n t i c s c a s a l s c o m s ó n e l s c a s o s d e

V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 4 ) , V i l a - r a s a

( F i t x a n ú m . 6 ) , C o d i n e s ( F i t x a n ú m . 2 1 ) ,

O r r a ( F i t x a n ú m . 2 0 ) , l ’ A b e l l a r ( F i t x a n ú m . 7 ) , e l F r é i x e r

( F i t x a n ú m . 3 0 ) , e l V i l a r ( F i t x a n ú m . 5 ) , o G a l l i f a ( F i t x a

n ú m . 3 1 ) o n a l a l l i n d a d e l p o r t a l h i h a e s c r i t t e x t u a l m e n t

“ J O A N G A L L I F A H A R E N O V A T L O S E V M A S 1 7 8 9 ” , e n t r e

a l t r e s . a i x í c o m l a c o n s t r u c c i ó d e n o v e s m a s i e s .

A m i t j a n s s e g l e X V I I I l ’ e s g l é s i a

p a r r o q u i a l ( F i t x a n ú m . 1 ) t a m b é e s v a

r e n o v a r . E l 1 7 6 1 , e l m e s t r e d e c a s e s

v i g a t à J o s e p M o r e t ó S e l l é s v a p r o p o s a r

a l r e c t o r d e S a n t B o i , P e r e S o l e r d e l

C o l l , r e f o r m a r l ’ e s g l é s i a r o m à n i c a q u e

e s t a v a m o l t m a l m e s a i h a v i a e s d e v i n g u t p e t i t a p e l g r a n

n o m b r e d e p a r r o q u i a n s . A l c a p d e p o c t e m p s d e c o m e n ç a r

l ’ o b r a ( 1 7 6 2 ) M o r e t ó v a a b a n d o n a r . E l 1 7 6 3 l e s o b r e s e s

r e c o m e n c e n d i r i g i d e s p e r l ’ o l o s t e n c M a r i a n o C l a r i s , m e s t r e

d e c a s e s , i j a n o e s t r a c t a r i a d ’ u n a r e f o r m a s i n ó q u e l a

f a r i e n d e b e l l n o u . L a n a u , d e n o v a p l a n t a , s ’ e n c a r a r i a d e

s u d a n o r d , s ’ a m p l i a r i a d e m i d e s i s e ’ n c o n s e r v a r i a e l

c a m p a n a r . T o t i a i x ò e l n o u m e s t r e s e g u i r i a l e s t r a c e s d e

M o r e t ó . L a n o v a e s g l é s i a v a s e r b e n e ï d a e l 1 7 7 5 t o t i q u e l a

d a t a g r a v a d a a l p o r t a l d e l a f a ç a n a é s d e

1 7 6 7 ( S E L V A : 2 0 0 6 ) .

L ’ e s p a i d e l ’ e s g l é s i a v a s e r u t i l i t z a t c o m a i n s t r u m e n t d e

p r e s t i g i s o c i a l p e r p a r t d ’ a l g u n e s f a m í l i e s d e l t e r m e . L ’ e s p a i

r e f l e c t i a u n o r d r e s o c i a l , l a i m p o r t à n c i a d ’ a l g u n s l l i n a t g e s i

e l p o d e r p o l í t i c . A i x ò e s m a n i f e s t à a t r a v é s d e l a d i s p o s i c i ó

d e l s b a n c s d e l ’ e s g l é s i a ( F i t x a n ú m . 9 2 ) . A l g u n s g r a n s

p r o p i e t a r i s ( V i l a r , V i l a - r a s a i V i l a d e c a n s ) h a v i e n d e c i d i t

e n t r e e l l s l ’ e s t a b l i m e n t d e l s s e u s b a n c s p a r t i c u l a r s , a i x í

Page 29: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

28

c o m e l s d e l a r e s t a d e p o b l a c i ó , l a q u a l c o s a p r o v o c à a l g u n a

q u e i x a . L a n o v a d i s p o s i c i ó d e l s b a n c s f o r e n r a t i f i c a d e s i

a p r o v a d e s p e l b i s b a t d e V i c e n u n a m i s s i v a a d r e ç a d a a l

r e c t o r P e r e S o l e r d e l C o l l a m b l a d a t a

d e 1 3 d ’ a b r i l d e 1 7 7 7 ( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

A v u i e n d i a , a l ’ e s g l é s i a p a r r o q u i a l ,

e n c a r a e s p o d e n v e u r e q u i n e s f o r e n l e s

f a m í l i e s q u e t e n i e n e l s b a n c s a s s i g n a t s

j a q u e d u e n l a i n s c r i p c i ó g r a v a d a a l

r e s p a t l l e r d e l s b a n c s .

D u r a n t l a G u e r r a G r a n ( 1 7 9 3 - 1 7 9 5 ) S a n t B o i n o v a s e r

e n v a ï t p e l s f r a n c e s o s p e r ò l a s e v a p o b l a c i ó s i q u e v a p a t i r

e l t r a s b a l s d e l a g u e r r a . E l s f r a n c e s o s v a n e n t r a r a

P u i g c e r d à e l d i a 2 8 d ’ a g o s t d e 1 7 9 3 i a p r i m e r s d e s e t e m b r e

j a h i h a v i a m é s d e d o s m i l s o l d a t s f r a n c e s o s a l a v a l l d e

R i b e s i C a m p r o d o n . Q u a r a n t a h o m e s d e S a n t B o i e s v a n u n i r

a l s s o m e t e n t s d e l a P l a n a d e V i c i e l L l u ç a n è s a f e r f r o n t e l s

f r a n c e s o s . E l j u n y d e 1 7 9 4 a S a n t B o i h i h a v i a m o l t

m o v i m e n t : s o m e t e n t s , g e n t f o r a s t e r a i m o l t b e s t i a r q u e

v e n i a d e l s l l o c s e n v a ï t s p e l s f r a n c e s o s . L ’ a n y 1 7 9 5 v a n

m o r i r d o s m i q u e l e t s d e S a n t B o i e n p o d e r d e l s f r a n c e s o s , u n

a D ò r r i a i l ’ a l t r e a P u i g c e r d à ( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

D u r a n t l a G u e r r a d e l F r a n c é s , a i n i c i s d e l s e g l e X I X , S a n t

B o i d e L l u ç a n è s h a v i a e s d e v i n g u t u n l l o c s e g u r o n v a n

r e f u g i a r d i v e r s o s h a b i t a n t s p r o c e d e n t s d e p o b l e s d e l a P l a n a

d e V i c . F o u u n i n d r e t o n e s r e u n i r e n e l s s o m e t e n t s , q u e

o r g a n i t z a v e n a c c i o n s c o n t r a e l s f r a n c e s o s e s t a b l e r t s a l a

P l a n a , i t o t i q u e e n a l g u n a o c a s i ó h i v a h a v e r c e r t a a l a r m a

p e r l a p o s s i b l e i n c u r s i ó d e l s f r a n c e s o s a l s v o l t s d e S a n t B o i ,

n o v a n a r r i b a r m a i a e n t r a r a l p o b l e . L ’ ú n i c e n f r o n t a m e n t

f o u e l 2 d e j u n y d e 1 8 0 9 , q u a n u n s c e n t q u a r a n t a f r a n c e s o s

p r o c e d e n t s d e S a n t H i p ò l i t v a n a r r i b a r a l a C a s a n o v a d e

V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 2 3 ) , o n v a n s e r a t u r a t s p e r u n g r u p

d e q u a r a n t a p a t r i o t e s , c a p i t a n e j a t s p e l c o m a n d a n t d e l s

s o m e t e n t s d e l c o r r e g i m e n t d e V i c J o a n S o l e r ( M O N T A Ñ À :

2 0 0 4 ) .

Page 30: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

29

A f i n a l s d ’ a b r i l i p r i n c i p i d e m a i g d e 1 8 0 9 a S a n t B o i e s v a

d e c l a r a r u n a e p i d è m i a , l e s a n o m e n a d e s f e b r e s p ú t r i d e s .

A q u e l l a n y v a n m o r i r 1 1 1 p e r s o n e s , m é s d e l d o b l e d e m o r t s

d ’ a n y s a n t e r i o r s i p o s t e r i o r s . E l s p r e u s v a n p u j a r i a i x ò e s

v a a g r e u j a r p e r l a m a l a c o l l i t a i l ’ e s c a s s e t a t d e p l u g e s . E l 8

d ’ a g o s t d e 1 8 1 2 , a l a p l a ç a d e l P o u ( a c t u a l m e n t p l a ç a d e l a

V e r g e d e l s M u n t s ) e s v a f e r u n a c t e p o l í t i c p e r c e l e b r a r l a

C o n s t i t u c i ó , i d e s d ’ a l e s h o r e s e s v a d o n a r l l i b e r t a t p e r o b r i r

f o r n s , m o l i n s i f à b r i q u e s a l p o b l e . E l s s a n t b o i e n c s e l 1 5 d e

j u n y d e 1 8 1 4 v a n a n a r a b u s c a r l a i m a t g e d e l a M a r e d e D é u

d e l s M u n t s i l a v a n b a i x a r a l p o b l e p e r s e r v e n e r a d a i

d o n a r - l i l e s g r à c i e s p e r q u è e l p o b l e d e S a n t B o i n o v a c a u r e

e n m a n s d e l s f r a n c e s o s ( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

A p a r t i r d ’ a q u e s t m o m e n t l ’ e v o l u c i ó p o b l a c i o n a l d e S a n t B o i

d e L l u ç a n è s e s v e u r à m e d i a t i t z a d a , f i n s a l 1 8 6 0 , p e r l a

c o n f l i c t i v i t a t b è l · l i c a e m e r g e n t a l a c o m a r c a ( G u e r r a d e l s

M a l c o n t e n t s , P r i m e r a G u e r r a C a r l i n a i G u e r r a d e l s M a t i n e r s )

i l e s s e v e s s e q ü e l e s , o b é p e r a l g u n a d i f i c u l t a t c o n j u n t u r a l

c o m l e s m a l e s c o l l i t e s d e 1 8 5 3 i e l s e s t r a l l s e p i d è m i c s d e l

c ò l e r a d e s d e f i n a l s d ’ a g o s t f i n s a m i t j a n s d ’ o c t u b r e 1 8 5 4 ,

e n l a q u a l v a n m o r i r 7 1 s a n t b o i e n c s . A c a u s a d e l a p o r d e

c o n t a g i m o l t s v e ï n s v a n o p t a r p e r m a r x a r a l a m u n t a n y a . U n

c o p v a h a v e r p a s s a t l ’ e p i d è m i a , e l 4 d e d e s e m b r e d e 1 8 5 4 ,

a l ’ e s g l é s i a p a r r o q u i a l d e S a n t B o i e s v a f e r u n o f i c i e n

r e c o r d a l s d i f u n t s , a l q u a l v a n a s s i s t i r m é s d e 6 0 0

p e r s o n e s . T a m b é e s v a e r i g i r u n a c a p e l l a d e d i c a d a a l s

a d v o c a t s d e l e s p e s t i l è n c i e s s a n t R o c

( F i t x a n ú m . 4 2 ) i s a n t S e b a s t i à

( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) . L a c a p e l l a f o u

e d i f i c a d a l ’ a n y 1 8 5 5 p e l s a m o s d e

C o d i n e s i B e r t r a n s t a l c o m s ’ i n d i c a a l a

l l i n d a d e l p o r t a l p r i n c i p a l : 1 8 J O A N

C O D I N A S 5 5 J O S E P H B E R T R A N S .

L a T e r c e r a G u e r r a C a r l i n a ( 1 8 7 2 - 1 8 7 6 ) e l s s a n t b o i e n c s l a

v a n v i u r e d e p r o p . P e r a l b à n d o l c a r l í , S a a n t B o i d e

Page 31: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

30

L l u ç a n è s v a s e r u n l l o c s e g u r i d e

c o n f i a n ç a , q u e e n m é s d ’ u n a o c a s i ó v a n

f e r s e r v i r d e r e f u g i . D u r a n t l a g u e r r a ,

e l s c a r l i n s v a n f e r s e r v i r c o m a p a l a u

d ’ i n t e n d è n c i a g e n e r a l d e C a t a l u n y a l a

m a s i a d e l V i l a r ( F i t x a n ú m . 5 ) , a m b

g r e u s r e p e r c u s s i o n s e c o n ò m i q u e s p e r a l a p r o p i e t a t . C o m u n

d e l s l l o c s p r i v i l e g i a t s d e l a r e r a g u a r d a , e n m é s d ’ u n a o c a s i ó

h i t i n g u e r e n l l o c i m p o r t a n t s r e u n i o n s . T a m b é h i i n s t a l · l a r e n

u n i m p r e m t a i f o r m à p a r t d e l a x a r x a d ’ e s t a b l i m e n t s m i l i t a r s

c a r l i n s . U n a a l t r a c a s a i m p o r t a n t f o u e l m a s O r r a ( F i t x a

n ú m . 2 0 ) , o n e l s c a r l i n s t e n i e n i n s t a l · l a d a u n a f à b r i c a

d ’ a r m e s .

D e s p r é s d e l a m o r t d e l b r i g a d i e r l i b e r a l C a b r i n e t t y a l a

b a t a l l a d ’ A l p e n s , e l d i a 1 1 d e j u l i o l d e 1 8 7 3 , e l s c a r l i n s ,

p r o v e n i n t d e R i p o l l v a n a r r i b a r a S a n t B o i . E l g e n e r a l

F r a n c e s c S a v a l l s v a c o n t i n u a r a m b l e s s e v e s t r o p e s c a p a

B a g à i l ’ i n f a n t A l f o n s C a r l e s d e B o r b ó i M a r i a d e l e s N e u s d e

B r a g a n ç a ( c o n e g u d a c o m a D o ñ a B l a n c a ) e s v a n q u e d a r a

d o r m i r a l V i l a r d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s , a l a s a l a n o b l e d e

c o n v i d a t s . L ’ e n d e m à v a n s o r t i r e n d i r e c c i ó a P r a t s d e

L l u ç a n è s ( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

A l l l a r g d e l s s e g l e s X V I I - X I X f o u l ’ è p o c a d ’ e x p a n s i ó d e l a

t r a n s h u m à n c i a , i p a s t o r s i r a m a t s t r a n s c o r r i e n p e l s c a m i n s

r a m a d e r s q u e t r a v e s s e n L l u ç a n è s e n d i r e c c i ó a l e s p a s t u r e s

m é s a l t e s o d e r e t o r n a l e s p l a n e s . A S a n t B o i d e L l u ç a n è s

a q u e s t a a c t i v i t a t t r a n s h u m a n t e s d o c u m e n t a a l s e g l e X I V ,

c o n c r e t a m e n t e l 1 3 6 5 q u a n e l b a t l l e d e l c a s t e l l d e S a n t B o i

d e c r e t a q u e n i n g ú p a s t u r i i f a c i e m p r i u e n e l m a s V i l a l t e l l a

( F i t x a n ú m . 8 ) d e S a n t B o i . L ’ e x p l o t a c i ó r a m a d e r a

e s d e v i n g u é u n a a c t i v i t a t e c o n ò m i c a i m p o r t a n t , s o b r e t o t a

l ’ e d a t M o d e r n a , e s p e c i a l i t z a d a i i n d e p e n d e n t p e r a s a t i s f e r

l a d e m a n d a d e m a t è r i a p r i m e r a l l a n e r a p e r p a r t d e l a

p u i x a n t i n d ú s t r i a t è x t i l . A S a n t B o i d e L l u ç a n è s e s c r e à u n a

c o n f r a r i a d e m e s t r e s p a r a i r e s i t e i x i d o r s e n l a p r i m e r a

m e i t a t d e l s e g l e X V I I – a l v o l t a n t d e 1 6 5 0 - . F o u d u r a n t e l

s e g l e X V I I I , q u a n a r r i b à l ’ a u g e d e l a t r a n s h u m à n c i a i a m b

Page 32: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

31

a i x ò t a m b é l ’ a u g e d e l a i n d ú s t r i a t è x t i l l l a n e r a . S e g o n s l e s

n o t í c i e s o f e r t e s p e r l e s a d m i n i s t r a c i o n s b o r b ò n i q u e s d e l

s e g l e X V I I I a l a p o b l a c i ó d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s h i h a v i a ,

l ’ a n y 1 7 6 0 , 1 9 t a l l e r s d e l l a n a ( q u e r e p r e s e n t e n u n 1 2 %

d e l s 1 6 0 t e l e r s q u e h i h a v i a a t o t e l L l u ç a n è s ) a m b u n a

p r o d u c c i ó t o t a l d e 2 5 5 p e c e s , e n t r e l e s q u a l s e l t e i x i t q u e

p r e d o m i n a v a e r e n l e s e s t a m e n y e s c a t o r z e n e s . L a

i m p o r t à n c i a d e l ’ a c t i v i t a t t è x t i l a S a n t B o i e r a r e l l e v a n t t a l

c o m r e f l e c t e i x e n d i v e r s o s d o c u m e n t s l o c a l s . D ’ a q u e s t a

m a n e r a l ’ a n y 1 7 8 6 , e n u n i n f o r m e d e l a c o n f r a r i a d e S a n t

B o i d e L l u ç a n è s e s c o m p t e n 2 6 p a r a i r e s i 8 t e i x i d o r s

( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

A q u e s t a i n d ú s t r i a l l a n e r a v e i é a c c e n t u a d a l e s s e v e s

d i f i c u l t a t s d e s u p e r v i v è n c i a d u r a n t e n e l t r à n s i t d e l s e g l e

X V I I I a l X I X . C a u s e s e s t r u c t u r a l s – p a r a i r i a m o d e s t a i p e s

d e l ’ o r g a n i t z a c i ó g r e m i a l - , a l c o s t a t d e l ’ o f e r t a m é s

c o m p e t i t i v a d e l s n o u s t e i x i t s d e l a p u i x a n t i n d ú s t r i a

c o t o n e r a , n ’ e x p l i c a r e n l a s e v a d a v a l l a d a . É s a p a r t i r d e

l ’ a n y 1 8 3 0 q u e s ’ a d v e r t e i x l a c o n t i n u a m i n v a d e l a

r e p r e s e n t a c i ó c o n j u n t a d e l s p a r a i r e s i t e i x i d o r s e n

c o n s o n à n c i a a m b l a d e c a d è n c i a g e n e r a l s d e l ’ a c t i v i t a t t è x t i l

t r a d i c i o n a l .

J a e n d i n s a t s a l s e g l e X I X t r o b e m a l g u n e s n o t í c i e s r e l a t i v e s

a l ’ e x i s t è n c i a d e l a p o c a i n d ú s t r i a t è x t i l – a r a

f o n a m e n t a l m e n t c o t o n e r a – q u e t e n i a e l p o b l e . E s t r a c t a

d ’ u n i t a t s p r o d u c t i v e s d e r e d u ï d e s d i m e n s i o n s q u e c o m p t e n

a m b p o c s t e l e r s m a n u a l s , c o n c e n t r a t s e n u n n o m b r e m o l t

r e d u ï t d e f a b r i c a n t s . A i x í , e l 1 8 5 4 h i h a v i a d o s f a b r i c a n t s

c o t o n e r s ( R a m o n C a s a n o v a s – d e u t e l e r s - i A n t o n i P a r é s –

c i n c t e l e r s ) , q u e , e n t r e a m b d ó s , s u m a v e n l a x i f r a d e q u i n z e

t e l e r s ; a l s e u c o s t a t h i t r o b e m l a p r e s è n c i a d e t r e s

i n d u s t r i a l s d e d i c a t s a l a i n d ú s t r i a c a n e m e r a ( J o a n B e r t r a n a

– d o s t e l e r s - , J o a n S a u q u e t – u n t e l e r - i F r a n c e s c P i c a s – u n

t e l e r - , a m é s d ’ u n a l t r e f a b r i c a n t ( P e r e A n d r e u ) q u e

d i s p o s a v a d ’ u n ú n i c t e l e r p a r a l f r i s a t g e i e l s d r a p s b a s t o s .

A l ’ a n y 1 8 6 1 e l m o d e s t v o l u m d ’ i n d ú s t r i a t è x t i l s ’ h a v i a

Page 33: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

32

r e d u ï t a l a m e i t a t ; n o m é s r e s t a u n f a b r i c a n t c o t o n e r q u e

t e n i a c i n c t e l e r s , m e n t r e q u e l a r e s t a d e t e l e r s ( q u a t r e

d e d i c a t s a l t r e b a l l d e l c à n e m ) e s c o n c e n t r e n e n t r e s

i n d u s t r i a l s . L ’ a n y 1 8 6 2 j a n o a p a r e i x c a p e m p r e s a t è x t i l .

D u r a n t u n d è c a d a v a n d e s a p a r è i x e r a q u e s t e s p e t i t e s

e m p r e s e s t è x t i l s f i n s q u e l ’ a n y 1 8 7 2 a p a r e i x l a f à b r i c a

d ’ A n t o n i C a b a l l e r i a s i t u a d a a l c a r r e r A n t i c ( M O N T A Ñ À :

2 0 0 4 ) .

L a p o b l a c i ó d e S a n t B o i a r r i b à a l s e u m à x i m l ’ a n y 1 8 5 7 a m b

u n t o t a l d e 1 . 1 0 8 p e r s o n e s . A p a r t i r d ’ a q u e s t m o m e n t , i

i g u a l c o m p a s s a r à a l a r e s t a d e p o b l a c i o n s d e l L l u ç a n è s , h i

h a u r à u n d e s c e n s c o n s t a n t a c a u s a d e l p r o c é s

i n d u s t r i a l i t z a c i ó d e C a t a l u n y a i e l s c o n s e g ü e n t s

d e s p l a ç a m e n t s d e g e n t c a p a l e s c i u t a t s , p o b l e s i c o l ò n i e s

f a b r i l s d e l T e r i e l L l o b r e g a t . A i x í l a p o b l a c i ó s a n t b o i e n c a a

l ’ a n y 1 9 0 0 e s v a v e u r e r e d u ï d a a m é s d e l a m e i t a t , a m b 4 7 8

p e r s o n e s ( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

D e s d e c o m e n ç a m e n t d e l s e g l e X X f i n s a l 1 9 3 6 s ’ o b s e r v a u n

c r e i x e m e n t d e l n o m b r e d ’ h a b i t a n t s . L a G u e r r a C i v i l , p e r ò ,

m a r c a u n p u n t d ’ i n f l e x i ó . E l s d i f í c i l s a n y s d e p o s t g u e r r a

r e f l e c t e i x e n u n e s t a n c a m e n t i u n d è b i l c r e i x e m e n t n a t u r a l

d e l a p o b l a c i ó . L ’ a n y 1 9 6 0 , a m b 6 6 8 h a b i t a n t s s ’ a s s o l e i x e l

m à x i m n o m b r e d ’ h a b i t a n t s d e l s e g l e X X . A p a r t i r d ’ a q u e s t

a n y s ’ i n i c i a u n a d a v a l l a d a d e m o g r à f i c a q u e a r r i b a r à a l s e u

m à x i m e x p o n e n t l ’ a n y 1 9 7 0 a m b 4 8 4 h a b i t a n t s .

A p r i n c i p i s d e l s e g l e X X a r r i b à l ’ e l e c t r i c i t a t a S a n t B o i d e

L l u ç a n è s , s u b m i n i s t r a d a p e r l a c o m p a n y i a e l è c t r i c a

H i d r à u l i c a G a v a r r e s a S A d ’ O l o s t . L ’ a n y 1 9 3 3 e s v a f e r l a

x a r x a d ’ a b a s t a m e n t d ’ a i g u a a t o t e s l e s c a s e s d e l p o b l e i

d u r a n t e l s a n y s 1 9 3 3 - 1 9 3 4 e s p o s à e n m a r x a l a f à b r i c a

t è x t i l M a n u f a c t u r e s P o n t i F a t j ó q u e l ’ a n y 1 9 3 8 t e n i a 2 2

t e l e r s . A p a r t d e l a f à b r i c a h i h a v i a a l t r e s e s t a b l i m e n t s : d o s

s a s t r e s , d o s f o r n e r s , u n f e r r e r , u n b a r b e r , u n s a b a t e r , u n

e s p a r d e n y e r , u n l l a u n e r , t r e s b o t i g u e s , u n b a r f o n d a , u n a

c a r n i s s e r i a i u n m e t g e ( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

Page 34: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

33

L ’ a n y 1 9 3 6 e s p r o d u e i x u n a s i t u a c i ó

r e v o l u c i o n a r i a q u e v a p r o v o c a r u n b u i t d e l

p o d e r . E l d i a 2 1 i 2 2 d e j u l i o l e s v a f e r u n

s i m u l a c r e d e d e s t r u c c i ó d e l ’ e s g l é s i a p a r r o q u i a l

i e s v a n c r e m a r a l g u n e s i m a t g e s e n t r e l e s q u a l s

l a i m a t g e d e l a M a r e d e D é u d e P l a B a l l e s t e r i l a

i m a t g e d e S a n t a L l ú c i a . T a m b é e s v a n d e s t r u i r ,

a l c a p d e p o c s d i e s , a l g u n s i n t e r i o r s d e l e s c a p e l l e s d e l s

v o l t a n t s d e l p o b l e . M é s t a r d a r r i b à u n a o r d r e d e l c o n s e l l e r

d e l a G e n e r a l i t a t V e n t u r a G a s s o l , d i e n t q u e s ’ h a v i a d e

s a l v a r l ’ e s g l é s i a . E l s q u a d r e s i l e s i m a t g e s m é s m a n e j a b l e s

v a n s e r d u t s a l p a l a u d e l a V i r r e i n a i l a p o r t a d e l ’ e s g l é s i a

v a s e r p r e c i n t a d a . E l 1 5 d ’ o c t u b r e e s c o n s t i t u í u n n o u

a j u n t a m e n t i a p a r t i r d e l ’ 1 d e g e n e r d e 1 9 3 7 e l p o b l e d e

S a n t B o i c a n v i à d e n o m i p a s s à a d i r - s e o f i c i a l m e n t A u r o r a

d e l L l u ç a n è s . T a m b é l ’ a n y 1 9 3 7 e s v a f e r l a p l a ç a N o v a . J a

a v a n ç a d a l a G u e r r a C i v i l v a n a r r i b a r a l p o b l e d e S a n t B o i

n o m b r o s o s r e f u g i a t s p r o c e d e n t s d e l ’ A r a g ó i P a l è n c i a p e r ò

t a m b é d e V i c i R i p o l l .

E l d i a 6 d e f e b r e r d e l ’ a n y 1 9 3 9 l e s t r o p e s f r a n q u i s t e s

a r r i b a r e n a l p o b l e . E l s a n y s d e p o s t g u e r r a v a n e s t a r

m a r c a t s p e r l a r e p r e s s i ó i l ’ e c o n o m i a d e s u b s i s t è n c i a f i n s a

m i t j a n s o f i n a l s d e l s a n y s 6 0 d e l s e g l e X X q u e e s s ’ i n i c i à

u n a e c o n o m i a e n t r a n s f o r m a c i ó q u e v a f e r q u e e l p o b l e a n é s

c a n v i a n t . D u r a n t l a d è c a d a d e 1 9 5 0 a 1 9 6 0 e s v a n o b r i r u n

b o n n o m b r e d e n o u s e s t a b l i m e n t s . E n a q u e s t a u g m e n t h i v a

t e n i r m o l t a v e u r e e l t u r i s m e q u e c o m e n ç a v a a e s t a b l i r - s e a

S a n t B o i ( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

E l 1 3 d e n o v e m b r e d e 1 9 6 1 , J o a n P u r t í v a o b r i r u n a f à b r i c a

t è x t i l , q u e v a d o n a r o c u p a c i ó , e n u n p r i m e r m o m e n t a d o t z e

t r e b a l l a d o r s . M é s t a r d s ’ a m p l i à l a f à b r i c a e n d u e s o c a s i o n s :

l ’ a n y 1 9 7 7 i l ’ a n y 1 9 8 5 . L ’ a n y 1 9 6 4 l a f à b r i c a t è x t i l P o n t i

F a t j ó v a s e r a d q u i r i d a p e r E n r i c B a l l ú s , q u e c o n d i c i o n à e l

l o c a l i h i c a n v i à t e l e r s ; h i v a n t r e b a l l a r u n e s 3 0 p e r s o n e s .

A q u e s t a f à b r i c a a l l l a r g d e l s a n y s e s v a a n a r m o d e r n i t z a n t i

Page 35: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

34

a m p l i a n t i v a p a s s a r a a n o m e n a r - s e E n b a s a . A p a r t i r d e

1 9 6 9 e s c o m e n ç à a a m p l i a r e l b a r r i d e l e s C a s e s N o v e s . D e s

d ’ a l e s h o r e s f i n s a l s v o l t s d e l s a n y s 8 0 d e l s e g l e X X e l p o b l e

a n i r à c r e i x e n t , s o b r e t o t a c a u s a d e l c r e i x e m e n t d ’ a q u e s t

b a r r i ( M O N T A Ñ À : 2 0 0 4 ) .

Page 36: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

35

2 . 4 E S C U T M U N I C I P A L I T O P O N Í M I A

A c t u a l m e n t , l ’ a j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s u t i l i t z a

c o m a e s c u t m u n i c i p a l u n e s c u t c a i r o n a t , d e p o r p r a , u n a

p a l m a d e s i n o p l e i u n b à c u l d e b i s b e d ' o r , p a s s a t s e n

s a u t o r ; r e s s a l t a n t s o b r e e l t o t u n a m i t r a d ' a r g e n t e m b e l l i d a

d ' o r . P e r t i m b r e p o r t a u n a c o r o n a d e p o b l e . A q u e s t e s c u t v a

s e r a p r o v a t l ’ 1 d e m a r ç d e 2 0 0 4 .

L a m i t r a i e l b à c u l s ó n e l s a t r i b u t s d e s a n t B a l d i r i ( b i s b e

d e l s e g l e X I ) p a t r ó d e l a l o c a l i t a t , i l a p a l m a f a r e f e r è n c i a a

l a v i d a e r e m í t i c a q u e v a d u r e n e l s s e u s ú l t i m s a n y s . T o t s

t r e s e l e m e n t s f o r m e n l ' e s c u t t r a d i c i o n a l d e l p o b l e .

E n a l g u n e s f i t x e s j a s ’ h a n i n c l ò s p e t i t e s n o t e s s o b r e e l s

t o p ò n i m s , q u e g e n e r a l m e n t f a n r e f e r è n c i a a a c t i v i t a t s

h u m a n e s ( c a l S a s t r e ( F i t x a n ú m . 5 4 ) , C a l F e r r e r i c ( F i t x a

n ú m . 1 3 5 ) . . . ) i a l ’ o r o g r a f i a ( P u j o l s ( F i t x a n ú m . 1 5 ) , C o l l

T r i a d o r ( F i t x a n ú m . 1 4 ) , T o r r e n t s ( F i t x a n ú m . 2 7 ) . . . ) . L a

m a j o r i a d ’ a q u e s t s t o p ò n i m s p r o v e n e n e t i m o l ò g i c a m e n t d e l

l l a t í , t o t i q u e t a m b é n ’ h i h a d ’ o r i g e n g e r m à n i c . A

c o n t i n u a c i ó d e t a l l e m a l g u n s d e l s t o p ò n i m s m é s s i g n i f i c a t i u s

d e l t e r m e m u n i c i p a l .

L a Q u i n t a n a ( F i t x a n ú m . 3 9 ) , p r o v é d e l m o t l l a t í q u i n t a n a ,

d e r i v a t d e q u i n t u s , q u e s i g n i f i c a c i n q u è . E l m o t q u i n t a n a

Page 37: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

36

s ’ u t i l i t z a p e r a d e s i g n a r u n c a m p o c o n j u n t d e c a m p s d e

c o n r e u s i t u a t s i m m e d i a t a m e n t a l c o s t a t d ’ u n a m a s i a .

B e r t r a n s ( F i t x a n ú m . 2 6 ) , p r o v é d e l n o m p r o p i g e r m à n i c

B e r a h t h r a b a n , q u e j a a p a r e i x a m b l a v a r i a n t B e r t r a n a m o l t s

d ' a n t i c s d o c u m e n t s g e r m à n i c s .

V i l a - r a s a ( F i t x a n ú m . 6 ) , p r o v é d e l l l a t í v i l a r a s a , q u e

s i g n i f i c a “ v i l a p e l a d a ”.

A b e l l a r ( F i t x a n ú m . 7 ) , p r o v é d e l m o t l l a t í a p i c u l a r e , i c o m

a q u e s t s i g n i f i c a c o n j u n t d e r u s c s d ' a b e l l e s .

B e l l v e r t o p ò n i m q u e e s t r o b a e n l ' e s g l é s i a d e S a n t S a l v a d o r

d e B e l l v e r ( F i t x a n ú m . 2 ) , p r o v é d e l m o t l l a t í b e l l u v i d e r e ,

q u e s i g n i f i c a b e l l v e u r e .

C o d i n e s ( F i t x a n ú m . 2 1 ) , p r o v é d e l m o t l l a t í c o t i n a , q u e

s i g n i f i c a c o s a d e t e r r a . E l m o t c o d i n a é s e q u i v a l e n t a c a p a

d e t e r r a c o m p a c t a , m a l a d e t r e b a l l a r , q u e a p a r e i x d i n s l e s

t e r r e s d e c o n r e u o d a v a l l a q u e s t e s .

E l F r é i x e r ( F i t x a n ú m . 3 0 ) , p r o v é d e l m o t l l a t í f r a x i n u q u e

f a r e f e r è n c i a a l ' a r b r e d e l a f a m í l i a d e l e s o l e à c i e s , c o n e g u t

c o m a f r e i x e .

G a l l i f a ( F i t x a n ú m . 3 1 ) , p r o v é , p r o b a b l e m e n t , d ' u n n o m

p e r s o n a l g e r m à n i c q u e p o d r i a é s s e r W a l e f r i d o W i l e f r i d .

P u j o l s ( F i t x a n ú m . 1 5 ) , p r o v é d e l m o t l l a t í p o d i o l u , q u e

s i g n i f i c a p u i g p e t i t , m o n t i c l e .

P u i g C a s t e l l a r p r o v é d e l l l a t í t a r d à c a s t e l l a r e i s i g n i f i c a

t e r r i t o r i a g r e g a t a u n c a s t e l l

V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 4 ) , p r e s e n t a l a g r a f i a a g l u t i n a d a d e

v i l a d e c a n s , i s i g n i f i c a c a s a d e g o s s o s .

Page 38: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

37

V i l a r ( F i t x a n ú m . 5 ) , p r o v é e t i m o l ò g i c a m e n t d e l l l a t í t a r d à

v i l l a r e ; é s u n d e r i v a t d e v i l l a , v i l a q u e s i g n i f i c a c a s a d e

c a m p o l l o g a r e t , a p l e c d e c a s e s .

F o n t d e l a P r a d a ( F i t x a n ú m . 9 9 ) , m a l g r a t e l n o m a c t u a l , e l

n o m o r i g i n a l d e l a f o n t e r a e l d e f o n t d e l a P a r a d a . P a r a d a

p r o v é d e l l l a t í p a r a r e i s i g n i f i c a , e n u n a d e l e s s e v e s

a c c e p c i o n s , m a s s a d e t e r r a , b r o s s a , p o s t s o p e d r a a m b q u è

e s t a p a l a b o c a d ' u n r e c p e r q u è l ' a i g u a s ' a t u r i o e s d e s v i í .

A n t i g a m e n t , a l g u n e s m a s i e s t e n i e n u n a p a r a d a , q u e

c o n s i s t i a e n u n e m b a s s a m e n t d ' a i g u a q u e s ' a p r o f i t a v a p e r a

e s t o v a r i t r e b a l l a r e l c à n e m . L a f o n t e s t r o b a s i t u a d a o n

a n t i g a m e n t h i h a v i a l a p a r a d a d e P u j o l s .

Page 39: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

38

2 . 5 M a p a d e s i t u a c i ó d e l s e l e m e n t s f i t x a t s

S i t u a c i ó d e b é n s i m m o b l e s ( e d i f i c i s , c o n j u n t s

a r q u i t e c t ò n i c s i j a c i m e n t s ) d e l t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t

B o i d e L l u ç a n è s

B a s e t o p o g r à f i c a d e l t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s , 1 : 5 0 . 0 0 0 ( I n s t i t u t C a r t o g r à f i c d e C a t a l u n y a )

Page 40: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

39

► EDIFICIS 11 Bardés 9 Barnera 26 Bertrans 13 Borrell 38 Cal Masover del Vilar 41 Cal Nen 44 Capella del Roser del Vilar 16 Casa Xica de Pujols 12 Casanova de la Tria 23 Casanova de Viladecans 21 Codines 14 Coll Triador 19 Cornet 30 El Fréixer 37 El Purgatori 119 Fàbrica de cacaolat “CAOBOY” 31 Gall ifa 10 Hostalets de Barnera 17 La Cirera 39 La Quintana 7 L'Abellar 43 Mare de Déu de la Concepció d’Orra 24 Mas Nou 25 Mas Vell 35 Molí de Cornet 34 Molí de Viladecans 36 Molí de Vila-rasa 40 Moneres 28 Montorroell 20 Orra 64 Pall issa de Cornet 68 Pall issa de Gall ifa 67 Pall issa de l 'Abellar 65 Pall issa de Sant Ponç 66 Pall issa de Vila-rasa 120 Pall issa del Vilar 63 Pall issa d'Orra 69 Pall issa gran de Viladecans 70 Pall issa petita de Viladecans 22 Parés 29 Puig Cogul 15 Pujols 45 Sant Joan Baptista de Viladecans 3 Sant Miquel de Gall ifa 46 Sant Pere de Vila-rasa 18 Sant Ponç 42 Sant Roc 2 Sant Salvador de Bellver (o d’Orís) 27 Torrents 8 Vilaltel la ► CONJUNTS ARQUITECTÒNICS 5 El Vilar 4 Viladecans

Page 41: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

40

6 Vila-rasa ► JACIMENTS 32 Can Serra 52 Castell de Montorroell 33 Les Palomeres

Page 42: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

41

S i t u a c i ó d e b é n s i m m o b l e s ( e l e m e n t s a r q u i t e c t ò n i c s ) ,

m o b l e s , d o c u m e n t a l s , i m m a t e r i a l s i n a t u r a l s d e l t e r m e

m u n i c i p a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s

B a s e t o p o g r à f i c a d e l t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s , 1 : 5 0 . 0 0 0 ( I n s t i t u t C a r t o g r à f i c d e C a t a l u n y a )

Page 43: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

42

► ELEMENTS ARQUITECTÒNICS 62 Canalera del Vilar 109 Cisterna de Viladecans 107 Escut de Viladecans 59 Finestra de Vila-rasa 121 Fita del Vilar 101 Font de la Baga 100 Font de la Boixa 99 Font de la Prada 106 Font de la Talaia 105 Font de l 'Horta Vella 149 Font del Boix 104 Font del molí de Vila-rasa 102 Font dels Plàtans 50 Pedró de l 'Àngel de la Guarda 47 Pedró de Lourdes de Codines 51 Pedró de Pla Ballester 48 Pedró de Sant Baldiri 49 Pedró de Sant Isidre 79 Retaule de la capella del Vilar 80 Retaule de Sant Joan Baptista de Viladecans 118 Teuleria del Vilar 108 Torre de Viladecans ► OBRA CIVIL 128 Camí ramader 132 Pont de la Font de la Talaia 133 Resclosa del Molí de Cornet 129 Sender d’Orís (PR C-54) 131 Sender de gran recorregut. GR-3 130 Sender del Sorreigs (PR C-46) ► OBJECTES 82 Bugader de Viladecans Es troben fora del terme municipal: 86 Creu de majestat de Sant Salvador de Bellver 87 Creu de xemeneia 88 Majestat de Sant Salvador de Bellver ► FONS DOCUMENTALS 113 Arxiu familiar i patrimonial de Codines 114 Arxiu familiar i patrimonial de Viladecans Es troben fora del terme municipal: 116 Arxiu parroquial de Sant Boi de Lluçanès 111 Arxiu Vilarmau

Page 44: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

43

► TRADICIÓ ORAL 139 El follet del Vilar 143 El salt de la cabra 140 La castellana de Montorroell 141 La creu vermella 151 La font de les Donzelles (l legenda) Es troba fora del terme municipal: 142 Un any de sequera a Sant Boi ► MÚSICA I DANSA 115 Arxiu de cançons d'Isabel Iborra ► ZONES D’INTERÈS NATURAL 98 Font de la Mina 103 Font de les Donzelles 125 Pantans de Vila-rasa 127 Reserva botànica de la Cirera 126 Riera del Sorreigs ► ESPÈCIMENS BOTÀNICS SINGULARS 123 Roure de la Mandra 122 Roure de la Senyora 124 Roure de Vila-rasa

Page 45: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

44

S i t u a c i ó d e b é n s i m m o b l e s d e l n u c l i u r b à d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s

B a s e t o p o g r à f i c a d e l t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s , 1 : 1 0 . 0 0 0 ( I n s t i t u t C a r t o g r à f i c d e C a t a l u n y a )

Page 46: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

45

► EDIFICIS 135 Cal Ferreric 56 Cal Jaumet Pensa 55 Cal Sastre 54 Cal Solà 1 Església parroquial de Sant Boi de Lluçanès 57 La Rectoria ► CONJUNTS ARQUITECTÒNICS 94 Carrer Antic 95 Carrer Major 96 Carrer Manresa 97 Carrer Vic 93 Nucli urbà de Sant Boi de Lluçanès ► ELEMENTS ARQUITECTÒNICS 58 Finestra de cal Solà 134 Forn de pa de cal Pujals 60 Pont (o corredor) de cal Jaumet Pensa 61 Pou de ca la Nita 72 Retaule de la Mare de Déu del Ballester 77 Retaule de la Mare de Déu del Carme 78 Retaule de la Puríssima 71 Retaule de Sant Isidre 76 Retaule del Roser 74 Retaule del Sant Crist 75 Retaule dels Sants Màrtirs 73 Retaule Major de Sant Boi ► JACIMENTS 53 Església vella de Sant Boi ► ELEMENTS URBANS 81 Font de la Plaça Nova

Page 47: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

46

S i t u a c i ó d e b é n s m o b l e s , d o c u m e n t a l s i i m m a t e r i a l s d e l

n u c l i u r b à d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s

B a s e t o p o g r à f i c a d e l t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s , 1 : 1 0 . 0 0 0 ( I n s t i t u t C a r t o g r à f i c d e C a t a l u n y a )

Page 48: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

47

► OBJECTES 83 Campana Gran 84 Campana Petita 89 Rellotge de campanar ► COL·LECCIONS 92 Bancs de l 'església 150 Col· lecció de fòssils 85 Quadres de pintura ràpida 90 Roba l itúrgica 91 Tresor de l 'església parroquial ► FONS D’IMATGES 152 Fons fotogràfic Baldiri Selva ► FONS DOCUMENTALS 112 Arxiu familiar i patrimonial del Vilar de Sant Boi 110 Arxiu municipal 117 Col· lecció de goigs ► MANIFESTACIONS FESTIVES 136 Festa Major de Sant Boi de Lluçanès 137 Festes de Sant Baldiri 148 Viacrucis ► TÈCNIQUES ARTESANALS 138 Pa de Sant Boi ► MÚSICA I DANSA 144 Caramelles Sense ubicació: 147 Processó de Corpus 145 Gojaires del Roser 146 Pabordesses

Page 49: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

48

2 . 6 E S T A T L E G A L D E P R O T E C C I Ó

E n a q u e s t à m b i t e l m u n i c i p i d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s t é t r e s

e l e m e n t s p r o t e g i t s a n i v e l l n a c i o n a l . E s t r a c t a d e l s B C I N

( B é C u l t u r a l d ’ I n t e r è s N a c i o n a l ) a n o m e n a t s c a s t e l l d e

M o n t o r r o e l l , c a s t e l l d e S a n t B o i , p r o t e g i t s s e g o n s l a l l e i

1 6 / 1 9 8 5 , d e 2 5 d e j u n y , d e l P a t r i m o n i o H i s t ó r i c o E s p a ñ o l i

l ’ e s c u t d e V i l a d e c a n s , p r o t e g i t s e g o n s e l D e c r e t 1 4 d e m a r ç

d e 1 9 6 3 n ú m . 5 7 1 / 6 3 .

C a s t e l l d e M o n t o r r o e l l ( F i t x a

n ú m . 5 2 ) . E s t r a c t a d ’ u n a e s t r u c t u r a

d e r r u ï d a q u e c o n s e r v a d i v e r s o s t r a m s

d e m u r s , a l g u n s d e l s q u a l s d e f i n s a 2

m e t r e s d ’ a l ç a d a , d e m a ç o n e r i a d e

p e d r a i r r e g u l a r , p e t i t a a m o d e d e

l l o s e t a . L a m a j o r i a d e l s m u r s e s t r o b e n c o b e r t s p e r

v e g e t a c i ó i h i h a c r e s c u t r o u r e s i b o i x o s . A l g u n e s f o r m e s d e

l e s e s t a n c e s i s e p a r a c i o n s d e l ’ i n t e r i o r s ó n v i s i b l e s t o t i

l ’ e n d e r r o c d e l s m u r s i l a c o b e r t a v e g e t a l . E l C a s t e l l d e

M o n t o r r o e l l a n o m e n a t e n l a d o c u m e n t a c i ó c o m a “ s t a t i c a ” ,

“ f o r t i t u d o ” o “ c a s t r u m ” d e M o n t o r r o e l l e s t r o b a d o c u m e n t a t

e l 1 2 9 7 i t e n i a a l c o s t a t l a c a p e l l a d e S a n t A m a n ç d e

M o n t o r r o e l l , c i t a d a a m i t j a n s d e l s e g l e X I V .

C a s t e l l d e S a n t B o i . E r a u n c a s t e l l t e r m e n a t d o c u m e n t a t

e l 1 2 7 6 . N o s ’ h a l o c a l i t z a t i d i v e r s e s i n f o r m a c i o n s a p u n t e n

l a s e v a l o c a l i t z a c i ó a l l o c s d i f e r e n t s . E n e l c a t à l e g d e

m o n u m e n t s i c o n j u n t s h i s t ò r i c o - a r t í s t i c s d e l a G e n e r a l i t a t

d e C a t a l u n y a e l s i t u e n p r o p d e l m a s T o r r e n t s . A l t r e s

i n f o r m a c i o n s o r a l s e l s i t u e n p r o p d e l s m a s o s V i l a - r a s a i

A b e l l a r , e n u n s e r r a t r o d ó a l s u d d e l a m a s i a d e l P u r g a t o r i .

E s c u t d e V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 1 0 7 ) . E s t r a c t a d e

l ’ e s c u t h e r à l d i c d e l a f a m í l i a d e V i l a d e c a n s . E s t r a c t a d ' u n

e s c u t e s c u l p i t e n r e l l e u a l a g r a n l l i n d a m o n o l í t i c a d e l

p o r t a l p r i n c i p a l d e l a m a s i a , e n v o l t a t p e r l a i n s c r i p c i ó :

“ 1 7 5 1 / J E S U S M A R I A / P E R A V I L A D E C A N S ” . L ' e s c u t e s t r o b a

Page 50: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

49

e n c e r c l a t a m b u n a f o r m a g e o m è t r i c a q u e c o n s i s t e i x e n u n

q u a d r a t r e b a i x a t a l s q u a t r e e x t r e m s a m b q u a t r e a n g l e s

c o n v e x o s . A l ' i n t e r i o r h i h a l ' e m b l e m a

d e l a c a s a e n r e l l e u , f o r m a t p e r l a

r e p r e s e n t a c i ó d ' u n a g r a n m a s i a a m b

d i v e r s e s o b e r t u r e s i a m b u n a t o r r e

s o b r e s o r t i n t d e l c e n t r e d e l a t e u l a d a , i

d o s g o s s o s a l a p a r t s u p e r i o r

f l a n q u e j a n t l a t o r r e .

P e l q u e f a a l a p r o t e c c i ó a n i v e l l l o c a l , n o h i h a d e c l a r a t

c a p B C I L ( B é C u l t u r a l d ’ I n t e r è s L o c a l ) . E l m u n i c i p i , p e r ò ,

c o m p t a a c t u a l m e n t a m b N o r m e s S u b s i d i à r i e s d e P l a n e j a m e n t

a p r o v a d e s l ’ a n y 1 9 9 3 . E l s e d i f i c i s i e l e m e n t s d ’ i n t e r è s

h i s t ò r i c , a r t í s t i c i n a t u r a l q u e e s r e c u l l e n e n l e s N o r m e s

S u b s i d i à r i e s s ó n e l s s e g ü e n t s :

- N u c l i d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s ( F i t x a n ú m . 9 3 )

- C a r r e r M a j o r ( F i t x a n ú m . 9 5 )

- C a r r e r A n t i c ( F i t x a n ú m . 9 4 )

- C a l S o l à ( F i t x a n ú m . 5 4 )

- M a t a c a s i f i n e s t r a d e c a l S o l à ( F i t x a n ú m . 5 8 )

- C a l S a s t r e ( F i t x a n ú m . 5 5 )

- C a l J a u m e t P e n s a ( F i t x a n ú m . 5 6 )

- P o n t ( o c o r r e d o r ) s o b r e c a l J a u m e t P e n s a ( F i t x a n ú m . 6 0 )

- C i r e r a ( F i t x a n ú m . 1 7 )

- P a l l i s s a d e l a C i r e r a

- P u j o l s ( F i t x a n ú m . 1 5 )

- C a s a x i c a d e P u j o l s o m a s o v e r i a d e P u j o l s ( F i t x a n ú m . 1 6 )

- C o d i n e s ( F i t x a n ú m . 2 1 )

- B e r t r a n s ( F i t x a n ú m . 2 6 )

- M a s V e l l ( F i t x a n ú m . 2 5 )

- V i l a l t e l l a ( F i t x a n ú m . 8 )

- B a r d é s ( F i t x a n ú m . 1 1 )

- C o l l T r i a d o r ( F i t x a n ú m . 1 4 )

- V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 4 )

- M o l í d e V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 3 4 )

- P a l l i s s a d e V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 6 9 )

Page 51: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

50

- S a n t J o a n B a p t i s t a d e V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 4 5 )

- P a l l i s s a d e V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 7 0 )

- T o r r e s d e V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 1 0 8 )

- C i s t e r n a d e V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 1 0 9 )

- B u g a d e r d e V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 8 2 )

- A l t a r d e S a n t J o a n B a p t i s t a d e V i l a d e c a n s ( F i t x a n ú m . 8 0 )

- E s g l é s i a p a r r o q u i a l d e S a n t B o i ( F i t x a n ú m . 1 )

- V i l a r d e S a n t B o i ( F i t x a n ú m . 5 )

- O r r a ( F i t x a n ú m . 2 0 )

- P a l l i s s a d ’ O r r a ( F i t x a n ú m . 6 3 )

- M a r e d e D é u d e l a C o n c e p c i ó d ’ O r r a ( F i t x a n ú m . 4 3 )

- A b e l l a r ( F i t x a n ú m . 7 )

- P a l l i s s a d e l ’ A b e l l a r ( F i t x a n ú m . 6 7 )

- V i l a - r a s a ( F i t x a n ú m . 6 )

- S a n t P e r e d e V i l a - r a s a ( F i t x a n ú m . 4 6 )

- P a l l i s s a d e V i l a - r a s a ( F i t x a n ú m . 6 6 )

- S a n t M i q u e l d e G a l l i f a ( F i t x a n ú m . 3 )

- G a l l i f a ( F i t x a n ú m . 3 1 )

- P a l l i s s a d e G a l l i f a ( F i t x a n ú m . 6 8 )

- E l F r é i x e r ( m a s o v e r i a d e G a l l i f a ) ( F i t x a n ú m . 3 0 )

- P e d r ó d e S a n t B a l d i r i ( F i t x a n ú m . 4 8 )

- E s g l é s i a d e S a n t S a l v a d o r d e B e l l v e r ( F i t x a n ú m . 2 )

L a m a j o r i a d e l s e l e m e n t s i n v e n t a r i a t s a l ’ I n v e n t a r i d e

P a t r i m o n i A r q u i t e c t ò n i c d e l a G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a , e s

t r o b e n p r o t e g i t s e n l e s n o r m e s s u b s i d i à r i e s d e p l a n e j a m e n t

d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s . T o t i a i x í h i h a e l e m e n t s i n c l o s o s a

l ’ I n v e n t a r i d e p a t r i m o n i A r q u e o l ò g i c i P a l e o n t o l ò g i c i d e

l ’ I n v e n t a r i d e P a t r i m o n i I n d u s t r i a l d e l a G e n e r a l i t a t d e

C a t a l u n y a q u e n o g a u d e i x e n d e c a p t i p u s d e p r o t e c c i ó l e g a l .

A i x í d o n c s , s ’ h a c o n s i d e r a t o p o r t ú p r o p o s a r d i v e r s o s B C I L ’ s

p e r t a l d e d o n a r u n a p r o t e c c i ó a d e q u a d a a l s e l e m e n t s

p a t r i m o n i a l s m é s d e s t a c a b l e s d e l m u n i c i p i , a i x í c o m u n

l l i s t a t d ’ e l e m e n t s q u e s e r i a i n t e r e s s a n t i n c l o u r e a l c a t à l e g

d e p r o t e c c i ó d e l f u t u r P O U M , e s m e n t a t s e n l ’ a p a r t a t d e

p r o t e c c i ó d e l b l o c d e R e c o m a n a c i o n s .

Page 52: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

51

2 . 7 E Q U I P A M E N T S P A T R I M O N I A L S

A S a n t B o i d e L l u ç a n è s h i h a d i v e r s o s e q u i p a m e n t s

p a t r i m o n i a l s d e c a r à c t e r p ú b l i c :

- A r x i u m u n i c i p a l ( F i t x a n ú m . 1 1 0 ) ,

s i t u a t a l ’ a j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s r e p r e s e n t a u n a e i n a d ’ ú s

a d m i n i s t r a t i u i d ’ i n t e r è s p e r a l ’ e s t u d i

d e l m u n i c i p i i l a s e v a h i s t ò r i a ; e l g r u i x

d e d o c u m e n t a c i ó p e r t a n y a l s s e g l e s

X V I I I - X I X i X X . L ’ a r x i u m u n i c i p a l v a s e r o r g a n i t z a t , o r d e n a t

i c l a s s i f i c a t d i n s e l P r o g r a m a d e l a X a r x a d ’ A r x i u s

M u n i c i p a l s d e l ’ O f i c i n a d e P a t r i m o n i C u l t u r a l d e l a D i p u t a c i ó

d e B a r c e l o n a d u r a n t e l s m e s o s d e f e b r e r a j u n y d e 1 9 9 7 .

- S a l a d ’ e x p o s i c i o n s , s i t u a d a a l a p l a ç a d e l ’ e s g l é s i a , 2 ,

é s u n e s p a i d e s t i n a t a o r g a n i t z a r - h i e x p o s i c i o n s t e m p o r a l s .

N o t é u n a p r o g r a m a c i ó r e g u l a r d u r a n t l ’ a n y p e r ò s e m p r e p e r

l a f e s t a M a j o r s ’ h i m o s t r a r u n a e x p o s i c i ó . A i x í m a t e i x , c a d a

a n y , s ’ h i e x p o s e n e l s q u a d r e s d e p i n t u r a r à p i d a q u e e s

r e a l i t z e n e l 1 2 d ’ o c t u b r e e n e l m a r c d e l c o n c u r s d e p i n t u r a

r à p i d a .

- L o c a l S o c i a l , s i t u a t a l c a r r e r M a n r e s a , 2 , e s t à f o r m a t p e r

u n a s a l a d e t e a t r e q u e t é u n a f o r a m e n t d ’ u n e s 3 0 0

p e r s o n e s . E l t e a t r e n o t é u n a p r o g r a m a c i ó r e g u l a r t o t i q u e

s ’ h i c e l e b r e n d i v e r s e s o b r e s c a d a a n y ; f a u n s a n y s e r a

u t i l i t z a t r e g u l a r m e n t p e r u n g r u p d e t e a t r e d e l p o b l e .

A q u e s t a s a l a d e t e a t r e e s p o t a d a p t a r c o m a s a l a p o l i v a l e n t

o n s ’ h i c e l e b r e n d i v e r s o s a c t e s , j a q u e e s p o d e n r e t i r a r l e s

g r a d e s d e l t e a t r e .

Page 53: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

52

2 . 8 A N À L I S I G L O B A L D E L A S I T U A C I Ó D E L P A T R I M O N I

D E L T E R M E

T i p o l o g i a

T e n i n t e n c o m p t e l e s p r e s c r i p c i o n s t è c n i q u e s d e l ’ O f i c i n a d e

P a t r i m o n i C u l t u r a l d e l a D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a , e s p o t

d i v i d i r e l t o t a l d e 1 5 2 e l e m e n t s p a t r i m o n i a l s i n v e n t a r i a t s a

S a n t B o i d e L l u ç a n è s e n 5 t i p o l o g i e s d i f e r e n t s . H i h a 1 0 8

e l e m e n t s i n v e n t a r i a t s q u e c o r r e s p o n e n a l p a t r i m o n i i m m o b l e

( 7 1 % ) , 1 3 a p a t r i m o n i m o b l e ( 8 ’ 6 % ) , 8 a p a t r i m o n i

d o c u m e n t a l ( 5 ’ 3 % ) , 1 5 a p a t r i m o n i i m m a t e r i a l ( 9 ’ 8 % ) i 8 a

p a t r i m o n i n a t u r a l ( 5 ’ 3 % ) . L ’ à m b i t d e l p a t r i m o n i i m m o b l e

a b a s t a , p e r t a n t , p r à c t i c a m e n t t r e s q u a r t e s p a r t s d e l s

e l e m e n t s i n v e n t a r i a t s , i é s s e g u i t a d i s t à n c i a p e l p a t r i m o n i

i m m a t e r i a l i e l m o b l e . L a f r a c c i ó m é s p e t i t a c o r r e s p o n a l s

p a t r i m o n i s d o c u m e n t a l i n a t u r a l .

Tipologia

71%

9%

5%

10% 5%

Patrimoni immoble Patrimoni moble Patrimoni documentalPatrimoni immaterial Patrimoni natural

D e l t o t a l d e 1 0 8 e l e m e n t s i n v e n t a r i a t s d i n s d e l ’ à m b i t d e l

p a t r i m o n i i m m o b l e , 5 6 c o r r e s p o n e n a e d i f i c i s ( 5 1 ’ 9 % ) , 3 4 a

e l e m e n t s a r q u i t e c t ò n i c s ( 3 1 ’ 5 % ) , 8 a c o n j u n t s

a r q u i t e c t ò n i c s ( 7 ’ 4 % ) , 6 a o b r a c i v i l ( 5 ’ 6 % ) i 4 a j a c i m e n t s

( 3 ’ 7 % ) . E n l a t i p o l o g i a d e p a t r i m o n i m o b l e s ’ h a n i n v e n t a r i a t

1 3 e l e m e n t s , r e p a r t i t s e n t r e c o l · l e c c i o n s ( 5 f i t x e s ) ,

o b j e c t e s ( 7 f i t x e s ) i e l e m e n t s u r b a n s ( 1 ) . D i n s d e l

p a t r i m o n i d o c u m e n t a l s ’ h a n f i t x a t 8 e l e m e n t s : 7 f o n s

d o c u m e n t a l s i u n f o n s d ’ i m a t g e s . P e l q u e f a a l p a t r i m o n i

i m m a t e r i a l s ’ h a n i n v e n t a r i a t 1 5 e l e m e n t s , d i v i d i t s e n t r e

m a n i f e s t a c i o n s f e s t i v e s ( 4 ) , t r a d i c i ó o r a l ( 6 ) , m ú s i c a i

Page 54: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

53

d a n s a ( 2 ) , c o s t u m a r i ( 2 ) i t è c n i q u e s a r t e s a n a l s ( 1 ) .

F i n a l m e n t , s ’ h a n d e t e c t a t 8 e l e m e n t s q u e p e r t a n y e n a

l ’ à m b i t d e l p a t r i m o n i n a t u r a l , c i n c e l e m e n t s s ó n z o n e s

d ’ i n t e r è s n a t u r a l i t r e s e s p è c i m e n s b o t à n i c s s i n g u l a r s .

E s t a t d e c o n s e r v a c i ó

R e f e r e n t a l ’ e s t a t d e c o n s e r v a c i ó , e l s 1 5 2 e l e m e n t s

i n v e n t a r i a t s s ’ h a n d i v i d i t e n l e s t r e s p o s s i b i l i t a t s q u e e s

p r e v e i e n d e s d e l ’ O f i c i n a d e l P a t r i m o n i C u l t u r a l d e l a

D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a . S ’ h a c l a s s i f i c a t a m b u n e s t a t d e

c o n s e r v a c i ó b o e l 7 8 ’ 9 % d e l e s f i t x e s ( 1 2 0 e l e m e n t s ) , a m b

u n e s t a t d e c o n s e r v a c i ó r e g u l a r e l 9 ’ 9 % ( 1 5 e l e m e n t s ) i a m b

u n e s t a t d e c o n s e r v a c i ó d o l e n t l ’ 1 1 , 2 % d e l t o t a l ( 1 7

e l e m e n t s ) .

T o t i a i x í s ’ h a d e r e m a r c a r q u e e n a l g u n s c a s o s l ’ e l e c c i ó

e n t r e u n e s t a t d e c o n s e r v a c i ó i u n a a l t r e h a e s t a t d i f í c i l , j a

q u e e n d i v e r s e s o c a s i o n s e l s e l e m e n t s p o d i e n t e n i r u n e s t a t

d e c o n s e r v a c i ó g e n e r a l b o i e n c a n v i t e n i r p a r t s c o n c r e t e s

e n m a l e s t a t , o a l a i n v e r s a . E n a q u e s t s c a s o s s ’ h a f e t u n a

v a l o r a c i ó g e n e r a l , e s p e c i f i c a n t l e s c a r a c t e r í s t i q u e s

p a r t i c u l a r s d e l ’ e s t a t d e c o n s e r v a c i ó a l e s m a t e i x e s f i t x e s .

È p o q u e s

R e f e r e n t a l e s è p o q u e s e n l e s q u e p o d e n d a t a r e l s e l e m e n t s

i n v e n t a r i a t s , s ’ h a d e r e m a r c a r l a d i f i c u l t a t , e n a l g u n s

Estat de conservació

79%

10%11%

Bo Regular Dolent

Page 55: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

54

c a s o s , d ’ a s s o c i a r e l s e l e m e n t s a u n a è p o c a d e t e r m i n a d a . P e r

a q u e s t m o t i u a p a r e i x e n e n l e s f i t x e s a l g u n s e l e m e n t s

u b i c a t s e n m é s d ’ u n a è p o c a ; t o t i a i x í , i d e c a r a a f e r m é s

s i m p l e i e n t e n e d o r e l g r à f i c s e g ü e n t , s ’ h a a g a f a t l ’ è p o c a

m é s a n t i g a e n e l s c a s o s e n e l s q u e u n e l e m e n t e s t a v a a

c a v a l l e n t r e d u e s o m é s è p o q u e s . P e r e x e m p l e , s i u n

e l e m e n t e s t à u b i c a t e n l ’ è p o c a m e d i e v a l i m o d e r n a , a p a r e i x

a l g r à f i c ú n i c a m e n t c o m a m e d i e v a l .

Època6%

49%38%

7%

Medieval Moderna Contemporània Indeterminada

D ’ a q u e s t a m a n e r a , e l s 1 5 2 e l e m e n t s i n v e n t a r i a t s a S a n t B o i

d e L l u ç a n è s e s p o d e n d i v i d i r e n 4 è p o q u e s . P e r t a n y e n a

l ’ è p o c a m e d i e v a l 9 f i t x e s , q u e s u p o s e n u n 5 ’ 9 % d e l t o t a l , a

l ’ è p o c a m o d e r n a s ’ h i i n c l o u e n 7 5 e l e m e n t s q u e c o r r e s p o n e n

a l 4 9 ’ 3 % d e l t o t a l i a l ’ è p o c a c o n t e m p o r à n i a 5 8 e l e m e n t s ,

q u e s u p o s e n u n 3 8 ’ 2 % . E l 6 ’ 6 % r e s t a n t e q u i v a l a l e s 1 0

f i t x e s q u e h a n q u e d a t s e n s e è p o c a a s s o c i a d a i , p e r t a n t ,

c o m a i n d e t e r m i n a d e s . L a m a j o r p a r t d e l e s f i t x e s q u e n o

t e n e n u n a è p o c a d e t e r m i n a d a c o r r e s p o n e n a l e s f o n t s ,

i n v e n t a r i a d e s c o m a e l e m e n t a r q u i t e c t ò n i c d i n s d e l

p a t r i m o n i i m m o b l e , i a l g u n e s a l e s m a n i f e s t a c i o n s f e s t i v e s .

U b i c a c i ó

C o m e n e l c a s d e l ’ è p o c a , r e a l i t z a r u n g r à f i c a m b l a u b i c a c i ó

d e l s e l e m e n t s t a l c o m a p a r e i x e n a l e s f i t x e s s e r i a p o c

e n t e n e d o r p e r l a m u l t i t u d d e v a r i a n t s q u e a p a r e i x e n e n l a

Page 56: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

55

u b i c a c i ó . P e r a q u e s t a r a ó s ’ h a n u n i f i c a t l e s u b i c a c i o n s e n 6

g r a n s s e c t o r s e n e l s q u e s ’ h a d i v i d i t e l t e r m e m u n i c i p a l

( n o r d , e s t , s u d , o e s t , c e n t r a l i n u c l i u r b à ) a m é s d e l s

e l e m e n t s q u e e s t r o b e n f o r a d e l t e r m e m u n i c i p a l . D ’ a q u e s t a

m a n e r a , e l s 1 5 2 e l e m e n t s i n v e n t a r i a t s a p a r e i x e n r e p a r t i t s

f o r ç a h e t e r o g è n i a m e n t e n t o t e l t e r m e m u n i c i p a l , a m b l a

c o n c e n t r a c i ó m é s i m p o r t a n t d ’ e l e m e n t s f i t x a t s a l s e c t o r

c e n t r a l d e l t e r m e m u n i c i p a l , o n e s c o n c e n t r e n 4 9 f i t x e s , q u e

s u p o s e n e l 3 2 ’ 2 % d e l t o t a l . E l s e g u e i x e n e n o r d r e

d ’ i m p o r t à n c i a e l n u c l i u r b à a m b 4 3 f i t x e s ( 2 8 ’ 3 % ) i e l

s e c t o r o e s t a m b 1 8 f i t x e s ( 1 1 ’ 8 % ) . S e g u i d a m e n t a p a r e i x e n

e l s e c t o r n o r d a m b 1 6 f i t x e s ( 1 0 ’ 5 % ) i a c e r t a d i s t à n c i a e l

s e c t o r s s u d i e s t d e l t e r m e m u n i c i p a l , a m b 1 2 i 8 f i t x e s

r e s p e c t i v a m e n t ( 7 ’ 9 % i 5 ’ 3 % ) . F i n a l m e n t l e s 6 f i t x e s

r e s t a n t s , i n c l o s e s d i n s l ’ a p a r t a t “ f o r a d e l t e r m e ” e s t a n

u b i c a d e s f o r a d e l t e r m e m u n i c i p a l .

Ubicació32%

8%12%11%

5%

28%

4%

Sector central Sector sud Sector oest Sector nord

Sector est Nucli urbà Fora del terme

P r o t e c c i ó

L a p r o t e c c i ó d e c a d a u n d e l s 1 5 2 e l e m e n t s f i t x a t s a S a n t

B o i d e L l u ç a n è s s ’ h a v a l o r a t e n f u n c i ó a l e s p o s s i b i l i t a t s

Page 57: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

56

q u e o f e r i e n l e s f i t x e s d i s s e n y a d e s p e r l ’ O f i c i n a d e l

P a t r i m o n i C u l t u r a l d e l a D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a : i n e x i s t e n t ,

l e g a l , f í s i c a i l e g a l i f í s i c a . A p r o x i m a d a m e n t p o c m é s d e l a

m e i t a t d e l e s f i t x e s , c o n c r e t a m e n t 7 9 , n o t e n e n c a p

p r o t e c c i ó i r e p r e s e n t e n u n 5 1 ’ 9 % d e l t o t a l . S e g u i d a m e n t ,

a p a r e i x e n e l s 4 2 e l e m e n t s d e t e c t a t s a m b p r o t e c c i ó l e g a l ,

q u e s u p o s e n u n 2 7 ’ 6 % d e l t o t a l , l a m a j o r i a p r o t e g i t s a

t r a v é s d e l e s N o r m e s S u b s i d i à r i e s d e P l a n e j a m e n t , e l s 3 0

e l e m e n t s d e t e c t a t s a m b p r o t e c c i ó f í s i c a , q u e c o r r e s p o n e n a l

1 9 ’ 7 % d e l t o t a l i f i n a l m e n t u n e l e m e n t a m b p r o t e c c i ó l e g a l i

f í s i c a , q u e s u p o s a u n 0 ’ 7 % .

Protecció

51%28%

20% 1%

Inexistent Legal Física Legal i física

T i t u l a r i t a t

E n r e l a c i ó a m b l a t i t u l a r i t a t , e s f à c i l o b s e r v a r c o m l a m a j o r

p a r t d e l e l e m e n t s f i t x a t s s ó n d e t i t u l a r i t a t p r i v a d a .

C o n c r e t a m e n t , 1 2 9 d e l e s 1 5 2 f i t x e s t o t a l s p e r t a n y e n a

l ’ à m b i t p r i v a t , e l q u e e q u i v a l a l 8 4 ’ 9 % d e l t o t a l . E n l ’ à m b i t

p ú b l i c h i h a 2 1 e l e m e n t s d e t e c t a t s , e l q u e s u p o s a u n 1 3 ’ 8 %

d e l t o t a l . F i n a l m e n t s ’ h a n f i t x a t d o s e l e m e n t s a m b

t i t u l a r i t a t c o m p a r t i d a e n t r e l ’ à m b i t p ú b l i c i e l p r i v a t , q u e

s u p o s e n u n 1 ’ 3 % .

Page 58: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

57

Titularitat

85%

14% 1%

Privada Pública Pública i privada

A c c é s

P e l q u e f a a l ’ a c c é s , s ’ h a n d i v i d i t e l s 1 5 2 e l e m e n t s f i t x a t s

e n t r e l e s c i n c p o s s i b i l i t a t s q u e o f e r i a l ’ O f i c i n a d e l P a t r i m o n i

C u l t u r a l d e l a D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a : a c c é s f à c i l , d i f í c i l ,

o b e r t , r e s t r i n g i t i s e n s e a c c é s . D u e s t e r c e r e s p a r t s d e l s

e l e m e n t s f i t x a t s s ’ h a n c l a s s i f i c a t a m b a c c é s f à c i l ( 6 5 ’ 8 % ) ,

e l q u e e q u i v a l a 1 0 0 e l e m e n t s . E n o r d r e p e r c e n t u a l ,

s e g u e i x e n e l s 3 0 e l e m e n t s i n v e n t a r i a t s a m b a c c é s

r e s t r i n g i t , q u e s u p o s e n u n 1 9 ’ 7 % d e l t o t a l , e l s 1 1 e l e m e n t s

a m b a c c é s o b e r t ( 7 ’ 2 % ) i e l s 8 e l e m e n t s a m b a c c é s d i f í c i l ,

q u e e q u i v a l e n a l 5 ’ 2 % d e l t o t a l . F i n a l m e n t , s ’ h a n f i t x a t t r e s

e l e m e n t s s e n s e a c c é s ( 1 ’ 9 % ) .

Accés

66%5%

7%

2%20%

Fàcil Difícil Obert Restringit Sense accés

Page 59: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

58

C a l r e m a r c a r q u e e n a l g u n s c a s o s , e s p e c i a l m e n t e l s

d ’ a q u e l l s b é n s a l s q u e s ’ a c c e d e i x a t r a v é s d e p i s t a f o r e s t a l ,

l ’ e l e c c i ó e n t r e l e s d i v e r s e s p o s s i b i l i t a t s d ’ a c c é s h a e s t a t

d i f í c i l j a q u e s i b é e n e l m o m e n t d e l a v i s i t a l ’ a c c é s e r a

f à c i l , a q u e s t e s p o d i a t o r n a r d i f í c i l a m b c o n d i c i o n s

m e t e o r o l ò g i q u e s a d v e r s e s ( p e r í o d e s d e p l u j a , p e r e x e m p l e )

o v i c e v e r s a .

Page 60: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

59

3 L L I S T A T D ’ E L E M E N T S F I T X A T S I N O F I T X A T S

3 . 1 L L I S T A T D ’ E L E M E N T S F I T X A T S

E l M a p a d e l P a t r i m o n i C u l t u r a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s

c o n s t a d e 1 5 2 f i t x e s . C a l d i r q u e n o t o t s e l s e l e m e n t s

d e t e c t a t s s e ’ l s h i h a a s s i g n a t u n a f i t x a . A l e s f i t x e s n o m é s

s ’ h i h a i n c l ò s a q u e l l s e l e m e n t s q u e t e n i e n u n i n t e r è s

p a t r i m o n i a l r e m a r c a b l e , s i n g u l a r s i a m b u n v a l o r

m o n u m e n t a l , a r t í s t i c , h i s t ò r i c , e t n o l ò g i c , s o c i a l , i n d u s t r i a l ,

i d e n t i t a r i , r e l i g i ó s i n a t u r a l . L a r e s t a , i s o b r e t o t a q u e l l s q u e

n o r e u n i e n p r o u v a l o r s , e l s q u e n o e s d i s p o s a v a d e s u f i c i e n t

i n f o r m a c i ó p e r p o d e r c o m p l e t a r e l s c a m p s d e l e s f i t x e s , e l s

u b i c a t s f o r a d e l t e r m e m u n i c i p a l i e l s d e s a p a r e g u t s h a n

e s t a t r e c o l l i t s e n l ’ a p a r t a t d ’ e l e m e n t s n o f i t x a t s .

A c o n t i n u a c i ó e s d e t a l l e n e l s e l e m e n t s p a t r i m o n i a l s

i n v e n t a r i a t s o r d e n a t s e n t r e s l l i s t a t s : e l p r i m e r a m b

o r d e n a c i ó n u m è r i c a , e l s e g o n a m b o r d e n a c i ó t i p o l ò g i c a i e l

t e r c e r a m b o r d e n a c i ó o n o m à s t i c a .

Page 61: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

Llistat amb ordenació numèrica

Núm.Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia

1 Església parroquial de Sant Boi de Lluçanès 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i

2 Sant Salvador de Bel lver (o d’Orís) 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

3 Sant Miquel de Gal l i fa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

4 Vi ladecans 1.2 Patr imoni immoble Conjunt arquitectònic

5 El Vi lar 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic

6 Vi la-rasa 1.2 Patr imoni immoble Conjunt arquitectònic

7 L'Abel lar 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

8 Vi laltel la 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

9 Barnera 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

10 Hostalets de Barnera 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i

11 Bardés 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

12 Casanova de la Tria 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i

13 Borrel l 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

14 Col l Triador 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

15 Pujols 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

16 Casa Xica de Pujols 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

17 La Cirera 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

18 Sant Ponç 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

19 Cornet 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

20 Orra 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

21 Codines 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

22 Parés 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

23 Casanova de Vi ladecans 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

Page 62: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

61

Núm.Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia

24 Mas Nou 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

25 Mas Vel l 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

26 Bertrans 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

27 Torrents 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

28 Montorroel l 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i

29 Puig Cogul 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i

30 El Fréixer 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

31 Gal l i fa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

32 Can Serra 1.4 Patr imoni immoble Jaciment

33 Les Palomeres 1.4 Patr imoni immoble Jaciment

34 Mol í de Vi ladecans 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

35 Mol í de Cornet 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

36 Mol í de Vi la-rasa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

37 El Purgatori 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

38 Cal Masover del Vi lar 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

39 La Quintana 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

40 Moneres 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

41 Cal Nen 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

42 Sant Roc 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

43 Mare de Déu de la Concepció d’Orra 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

44 Capel la del Roser del Vi lar 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

45 Sant Joan Baptista de Vi ladecans 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

46 Sant Pere de Vi la-rasa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

47 Pedró de Lourdes de Codines 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

48 Pedró de Sant Baldir i 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

Page 63: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

62

Núm.Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia

49 Pedró de Sant Isidre 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

50 Pedró de l 'Àngel de la Guarda 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

51 Pedró de Pla Bal lester 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

52 Castel l de Montorroel l 1.4 Patrimoni immoble Jaciment

53 Església vel la de Sant Boi 1.4 Patrimoni immoble Jaciment

54 Cal Solà 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i

55 Cal Sastre 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

56 Cal Jaumet Pensa 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i

57 La Rectoria 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

58 Finestra de cal Solà 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

59 Finestra de Vi la-rasa 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

60 Pont (o corredor) de cal Jaumet Pensa 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

61 Pou de ca la Nita 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

62 Canalera del Vi lar 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

63 Pal l issa d'Orra 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

64 Pal l issa de Cornet 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

65 Pal l issa de Sant Ponç 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

66 Pal l issa de Vi la-rasa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

67 Pal l issa de l 'Abel lar 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

68 Pal l issa de Gal l i fa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

69 Pal l issa gran de Vi ladecans 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

70 Pal l issa petita de Vi ladecans 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

71 Retaule de Sant Isidre 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

72 Retaule de la Mare de Déu del Bal lester 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

73 Retaule Major de Sant Boi 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

Page 64: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

63

Núm.Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia

74 Retaule del Sant Crist 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

75 Retaule dels Sants Màrti rs 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

76 Retaule del Roser 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

77 Retaule de la Mare de Déu del Carme 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

78 Retaule de la Puríssima 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

79 Retaule de la capel la del Vi lar 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

80 Retaule de Sant Joan Baptista de Vi ladecans 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

81 Font de la Plaça Nova 2.1 Patr imoni moble Element urbà

82 Bugader de Vi ladecans 2.2 Patrimoni moble Objecte

83 Campana Gran 2.2 Patr imoni moble Objecte

84 Campana Petita 2.2 Patr imoni moble Objecte

85 Quadres de pintura ràpida 2.3 Patrimoni moble Col· lecció

86 Creu de majestat de Sant Salvador de Bel lver 2.2 Patrimoni moble Objecte

87 Creu de xemeneia 2.2 Patr imoni moble Objecte

88 Majestat de Sant Salvador de Bel lver 2.2 Patrimoni moble Objecte

89 Rel lotge de campanar 2.2 Patrimoni moble Objecte

90 Roba l i túrgica 2.3 Patrimoni moble Col· lecció

91 Tresor de l 'església parroquial 2.3 Patrimoni moble Col· lecció

92 Bancs de l 'església 2.3 Patrimoni moble Col· lecció

93 Nucl i urbà de Sant Boi de Lluçanès 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic

94 Carrer Antic 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic

95 Carrer Major 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic

96 Carrer Manresa 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic

97 Carrer Vic 1.2 Patr imoni immoble Conjunt arquitectònic

98 Font de la Mina 5.1 Patrimoni natural Zones d' interès

Page 65: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

64

Núm.Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia

99 Font de la Prada 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

100 Font de la Boixa 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

101 Font de la Baga 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

102 Font dels Plàtans 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

103 Font de les Donzel les 5.1 Patr imoni natural Zones d' interès

104 Font del mol í de Vi la-rasa 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

105 Font de l 'Horta Vel la 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

106 Font de la Talaia 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

107 Escut de Vi ladecans 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

108 Torre de Vi ladecans 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

109 Cisterna de Vi ladecans 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

110 Arxiu municipal 3.2 Patr imoni documental Fons documental

111 Arxiu Vi larmau 3.2 Patr imoni documental Fons documental

112 Arxiu famil iar i patr imonial del Vi lar de Sant Boi 3.2 Patr imoni documental Fons documental

113 Arxiu famil iar i patr imonial de Codines 3.2 Patr imoni documental Fons documental

114 Arxiu famil iar i patr imonial de Vi ladecans 3.2 Patr imoni documental Fons documental

115 Arxiu de cançons d'Isabel Iborra 4.4 Patr imoni immaterial Música i dansa

116 Arxiu parroquial de Sant Boi de Lluçanès 3.2 Patr imoni documental Fons documental

117 Col· lecció de goigs 3.2 Patr imoni documental Fons documental

118 Teuleria del Vi lar 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

119 Fàbrica de cacaolat “CAOBOY” 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

120 Pal l issa del Vi lar 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i

121 Fita del Vi lar 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

122 Roure de la Senyora 5.2 Patr imoni natural Espècimens botànics

123 Roure de la Mandra 5.2 Patr imoni natural Espècimens botànics

Page 66: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

65

Núm.Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia

124 Roure de Vi la-rasa 5.2 Patr imoni natural Espècimens botànics

125 Pantans de Vi la-rasa 5.1 Patrimoni natural Zones d' interès

126 Riera del Sorreigs 5.1 Patr imoni natural Zones d' interès

127 Reserva botànica de la Cirera 5.1 Patr imoni natural Zones d' interès

128 Camí ramader 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l

129 Sender d’Orís (PR C-54) 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l

130 Sender del Sorreigs (PR C-46) 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l

131 Sender de gran recorregut. GR-3 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l

132 Pont de la Font de la Talaia 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l

133 Resclosa del Mol í de Cornet 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l

134 Forn de pa de cal Pujals 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic

135 Cal Ferreric 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i

136 Festa Major de Sant Boi de Lluçanès 4.1 Patr imoni immaterial Manifestacions festives

137 Festes de Sant Baldir i 4.1 Patr imoni immaterial Manifestacions festives

138 Pa de Sant Boi 4.2 Patr imoni immaterial Tècniques artesanals

139 El fol let del Vi lar 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral

140 La castel lana de Montorroel l 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral

141 La creu vermel la 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral

142 Un any de sequera a Sant Boi 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral

143 El salt de la cabra 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral

144 Caramelles 4.4 Patr imoni immaterial Música i dansa

145 Gojaires del Roser 4.5 Patrimoni immaterial Costumari

146 Pabordesses 4.5 Patr imoni immaterial Costumari

147 Processó de Corpus 4.1 Patr imoni immaterial Manifestacions festives

148 Viacrucis 4.1 Patr imoni immaterial Manifestacions festives

Page 67: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

66

Núm.Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia

149 Font del Boix 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic

150 Col· lecció de fòssi ls 2.3 Patr imoni moble Col· lecció

151 La font de les Donzel les ( l legenda) 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral

152 Fons fotogràf ic Baldir i Selva 3.1 Patr imoni documental Fons imatges

Page 68: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

67

L l i s t a t a m b o r d e n a c i ó t i p o l ò g i c a

Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm.

Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edif ic i Bardés 11

1.1 Patrimoni immoble Edif ic i Barnera 9

1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i Bertrans 26

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Borrel l 13

1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i Cal Ferreric 135

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Cal Jaumet Pensa 56

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Cal Masover del Vi lar 38

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Cal Nen 41

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Cal Sastre 55

1.1 Patrimoni immoble Edif ic i Cal Solà 54

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Capel la del Roser del Vi lar 44

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Casa Xica de Pujols 16

1.1 Patrimoni immoble Edif ic i Casanova de la Tria 12

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Casanova de Vi ladecans 23

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Codines 21

1.1 Patrimoni immoble Edif ic i Col l Triador 14

1.1 Patrimoni immoble Edif ic i Cornet 19

1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i El Fréixer 30

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i El Purgatori 37

1.1 Patrimoni immoble Edif ic i Església parroquial de Sant Boi de Lluçanès 1

1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i Fàbrica de cacaolat “CAOBOY” 119

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Gal l i fa 31

Page 69: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

68

Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm.

Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Hostalets de Barnera 10

1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i La Cirera 17

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i La Quintana 39

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i La Rectoria 57

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i L 'Abel lar 7

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Mare de Déu de la Concepció d’Orra 43

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Mas Nou 24

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Mas Vel l 25

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Mol í de Cornet 35

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Mol í de Vi ladecans 34

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Mol í de Vi la-rasa 36

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Moneres 40

1.1 Patrimoni immoble Edif ic i Montorroel l 28

1.1 Patrimoni immoble Edif ic i Orra 20

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Pal l issa de Cornet 64

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Pal l issa de Gal l i fa 68

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Pal l issa de l 'Abel lar 67

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Pal l issa de Sant Ponç 65

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Pal l issa de Vi la-rasa 66

1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i Pal l issa del Vi lar 120

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Pal l issa d'Orra 63

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Pal l issa gran de Vi ladecans 69

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Pal l issa petita de Vi ladecans 70

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Parés 22

Page 70: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

69

Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm.

Fitxa

1.1 Patrimoni immoble Edif ic i Puig Cogul 29

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Pujols 15

1.1 Patrimoni immoble Edif ic i Sant Joan Baptista de Vi ladecans 45

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Sant Miquel de Gal l i fa 3

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Sant Pere de Vi la-rasa 46

1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i Sant Ponç 18

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Sant Roc 42

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Sant Salvador de Bel lver (o d’Orís) 2

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Torrents 27

1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i Vi laltel la 8

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Carrer Antic 94

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Carrer Major 95

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Carrer Manresa 96

1.2 Patr imoni immoble Conjunt arquitectònic Carrer Vic 97

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic El Vi lar 5

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Nucl i urbà de Sant Boi de Lluçanès 93

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Vi ladecans 4

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Vi la-rasa 6

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Canalera del Vi lar 62

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Cisterna de Vi ladecans 109

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Escut de Vi ladecans 107

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Finestra de cal Solà 58

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Finestra de Vi la-rasa 59

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Fita del Vi lar 121

Page 71: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

70

Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm.

Fitxa

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Font de la Baga 101

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Font de la Boixa 100

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Font de la Prada 99

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Font de la Talaia 106

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Font de l 'Horta Vel la 105

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Font del Boix 149

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Font del mol í de Vi la-rasa 104

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Font dels Plàtans 102

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Forn de pa de cal Pujals 134

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Pedró de l 'Àngel de la Guarda 50

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Pedró de Lourdes de Codines 47

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Pedró de Pla Bal lester 51

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Pedró de Sant Baldir i 48

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Pedró de Sant Isidre 49

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Pont (o corredor) de cal Jaumet Pensa 60

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Pou de ca la Nita 61

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Retaule de la capel la del Vi lar 79

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Retaule de la Mare de Déu del Bal lester 72

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Retaule de la Mare de Déu del Carme 77

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Retaule de la Puríssima 78

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Retaule de Sant Isidre 71

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Retaule de Sant Joan Baptista de Vi ladecans 80

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Retaule del Roser 76

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Retaule del Sant Crist 74

Page 72: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

71

Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm.

Fitxa

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic Retaule dels Sants Màrtirs 75

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Retaule Major de Sant Boi 73

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Teuleria del Vi lar 118

1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic Torre de Vi ladecans 108

1.4 Patr imoni immoble Jaciment Can Serra 32

1.4 Patrimoni immoble Jaciment Castel l de Montorroel l 52

1.4 Patrimoni immoble Jaciment Església vel la de Sant Boi 53

1.4 Patrimoni immoble Jaciment Les Palomeres 33

1.5 Patr imoni immoble Obra civi l Camí ramader 128

1.5 Patr imoni immoble Obra civi l Pont de la Font de la Talaia 132

1.5 Patr imoni immoble Obra civi l Resclosa del Mol í de Cornet 133

1.5 Patr imoni immoble Obra civi l Sender d’Orís (PR C-54) 129

1.5 Patr imoni immoble Obra civi l Sender de gran recorregut. GR-3 131

1.5 Patr imoni immoble Obra civi l Sender del Sorreigs (PR C-46) 130

2.1 Patr imoni moble Element urbà Font de la Plaça Nova 81

2.2 Patrimoni moble Objecte Bugader de Vi ladecans 82

2.2 Patr imoni moble Objecte Campana Gran 83

2.2 Patr imoni moble Objecte Campana Petita 84

2.2 Patrimoni moble Objecte Creu de majestat de Sant Salvador de Bel lver 86

2.2 Patr imoni moble Objecte Creu de xemeneia 87

2.2 Patrimoni moble Objecte Majestat de Sant Salvador de Bel lver 88

2.2 Patrimoni moble Objecte Rel lotge de campanar 89

2.3 Patrimoni moble Col· lecció Bancs de l 'església 92

23 Patr imoni moble Col· lecció Col· lecció de fòssi ls 150

Page 73: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

72

Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm.

Fitxa

2.3 Patrimoni moble Col· lecció Quadres de pintura ràpida 85

2.3 Patrimoni moble Col· lecció Roba l i túrgica 90

2.3 Patrimoni moble Col· lecció Tresor de l 'església parroquial 91

3.1 Patr imoni documental Fons imatges Fons fotogràf ic Baldir i Selva 152

3.2 Patr imoni documental Fons documental Arxiu famil iar i patr imonial de Codines 113

3.2 Patr imoni documental Fons documental Arxiu famil iar i patr imonial de Vi ladecans 114

3.2 Patr imoni documental Fons documental Arxiu famil iar i patr imonial del Vi lar de Sant Boi 112

3.2 Patr imoni documental Fons documental Arxiu municipal 110

3.2 Patr imoni documental Fons documental Arxiu parroquial de Sant Boi de Lluçanès 116

3.2 Patr imoni documental Fons documental Arxiu Vi larmau 111

3.2 Patr imoni documental Fons documental Col· lecció de goigs 117

4.1 Patr imoni immaterial Manifestacions festives Festa Major de Sant Boi de Lluçanès 136

4.1 Patr imoni immaterial Manifestacions festives Festes de Sant Baldir i 137

4.1 Patr imoni immaterial Manifestacions festives Processó de Corpus 147

4.1 Patr imoni immaterial Manifestacions festives Viacrucis 148

4.2 Patr imoni immaterial Tècniques artesanals Pa de Sant Boi 138

4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral El fol let del Vi lar 139

4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral El salt de la cabra 143

4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral La castel lana de Montorroel l 140

4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral La creu vermel la 141

4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral La font de les Donzel les ( l legenda) 151

4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral Un any de sequera a Sant Boi 142

4.4 Patr imoni immaterial Música i dansa Arxiu de cançons d'Isabel Iborra 115

4.4 Patr imoni immaterial Música i dansa Caramelles 144

Page 74: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

73

Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm.

Fitxa

4.5 Patr imoni immaterial Costumari Gojaires del Roser 145

4.5 Patr imoni immaterial Costumari Pabordesses 146

5.1 Patrimoni natural Zones d' interès Font de la Mina 98

5.1 Patr imoni natural Zones d' interès Font de les Donzel les 103

5.1 Patr imoni natural Zones d' interès Pantans de Vi la-rasa 125

5.1 Patr imoni natural Zones d' interès Reserva botànica de la Cirera 127

5.1 Patr imoni natural Zones d'interès Riera del Sorreigs 126

5.2 Patr imoni natural Espècimens botànics Roure de la Mandra 123

5.2 Patr imoni natural Espècimens botànics Roure de la Senyora 122

5.2 Patr imoni natural Espècimens botànics Roure de Vi la-rasa 124

Page 75: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

74

L l i s t a t a m b o r d e n a c i ó o n o m à s t i c a

Denominació Codi Àmbit Tipologia Núm.

Fitxa

Arxiu de cançons d'Isabel Iborra 4.4 Patr imoni immaterial Música i dansa 115

Arxiu famil iar i patr imonial de Codines 3.2 Patr imoni documental Fons documental 113

Arxiu famil iar i patr imonial de Vi ladecans 3.2 Patr imoni documental Fons documental 114

Arxiu famil iar i patr imonial del Vi lar de Sant Boi 3.2 Patr imoni documental Fons documental 112

Arxiu municipal 3.2 Patr imoni documental Fons documental 110

Arxiu parroquial de Sant Boi de Lluçanès 3.2 Patr imoni documental Fons documental 116

Arxiu Vi larmau 3.2 Patr imoni documental Fons documental 111

Bancs de l 'església 2.3 Patrimoni moble Col· lecció 92

Bardés 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i 11

Barnera 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i 9

Bertrans 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i 26

Borrel l 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 13

Bugader de Vi ladecans 2.2 Patrimoni moble Objecte 82

Cal Ferreric 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i 135

Cal Jaumet Pensa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 56

Cal Masover del Vi lar 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 38

Cal Nen 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 41

Cal Sastre 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 55

Cal Solà 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i 54

Camí ramader 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l 128

Campana Gran 2.2 Patr imoni moble Objecte 83

Campana Petita 2.2 Patr imoni moble Objecte 84

Can Serra 1.4 Patr imoni immoble Jaciment 32

Page 76: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

75

Denominació Codi Àmbit Tipologia Núm.

Fitxa

Canalera del Vi lar 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 62

Capel la del Roser del Vi lar 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 44

Caramelles 4.4 Patr imoni immaterial Música i dansa 144

Carrer Antic 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 94

Carrer Major 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 95

Carrer Manresa 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 96

Carrer Vic 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 97

Casa Xica de Pujols 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 16

Casanova de la Tria 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i 12

Casanova de Vi ladecans 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 23

Castel l de Montorroel l 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 52

Cisterna de Vi ladecans 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 109

Codines 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 21

Col· lecció de goigs 3.2 Patr imoni documental Fons documental 117

Col•lecció de fòssi ls 2.3 Patr imoni moble Col· lecció 150

Col l Triador 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 14

Cornet 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i 19

Creu de majestat de Sant Salvador de Bel lver 2.2 Patrimoni moble Objecte 86

Creu de xemeneia 2.2 Patr imoni moble Objecte 87

El fol let del Vi lar 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral 139

El Fréixer 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i 30

El Purgatori 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 37

El salt de la cabra 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral 143

El Vi lar 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 5

Page 77: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

76

Denominació Codi Àmbit Tipologia Núm.

Fitxa

Escut de Vi ladecans 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 107

Església parroquial de Sant Boi de Lluçanès 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i 1

Església vel la de Sant Boi 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 53

Fàbrica de cacaolat “CAOBOY” 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i 119

Festa Major de Sant Boi de Lluçanès 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 136

Festes de Sant Baldir i 4.1 Patr imoni immaterial Manifestacions festives 137

Finestra de cal Solà 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 58

Finestra de Vi la-rasa 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 59

Fita del Vi lar 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 121

Fons fotogràf ic Baldir i Selva 3.1 Patr imoni documental Fons imatges 152

Font de la Baga 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 101

Font de la Boixa 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 100

Font de la Mina 5.1 Patrimoni natural Zones d' interès 98

Font de la Plaça Nova 2.1 Patr imoni moble Element urbà 81

Font de la Prada 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 99

Font de la Talaia 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 106

Font de les Donzel les 5.1 Patrimoni natural Zones d' interès 103

Font de l 'Horta Vel la 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 105

Font del Boix 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 149

Font del mol í de Vi la-rasa 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 104

Font dels Plàtans 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 102

Forn de pa de cal Pujals 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 134

Gal l i fa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 31

Gojaires del Roser 4.5 Patr imoni immaterial Costumari 145

Page 78: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

77

Denominació Codi Àmbit Tipologia Núm.

Fitxa

Hostalets de Barnera 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 10

La castel lana de Montorroel l 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral 140

La Cirera 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i 17

La creu vermel la 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral 141

La font de les Donzel les ( l legenda) 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral 151

La Quintana 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 39

La Rectoria 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 57

L'Abel lar 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 7

Les Palomeres 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 33

Majestat de Sant Salvador de Bel lver 2.2 Patrimoni moble Objecte 88

Mare de Déu de la Concepció d’Orra 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 43

Mas Nou 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 24

Mas Vel l 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 25

Mol í de Cornet 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 35

Mol í de Vi ladecans 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 34

Mol í de Vi la-rasa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 36

Moneres 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 40

Montorroel l 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i 28

Nucl i urbà de Sant Boi de Lluçanès 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 93

Orra 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i 20

Pa de Sant Boi 4.2 Patr imoni immaterial Tècniques artesanals 138

Pabordesses 4.5 Patr imoni immaterial Costumari 146

Pal l issa de Cornet 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 64

Pal l issa de Gal l i fa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 68

Page 79: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

78

Denominació Codi Àmbit Tipologia Núm.

Fitxa

Pal l issa de l 'Abel lar 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 67

Pal l issa de Sant Ponç 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 65

Pal l issa de Vi la-rasa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 66

Pal l issa del Vi lar 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i 120

Pal l issa d'Orra 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 63

Pal l issa gran de Vi ladecans 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 69

Pal l issa petita de Vi ladecans 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 70

Pantans de Vi la-rasa 5.1 Patr imoni natural Zones d' interès 125

Parés 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 22

Pedró de l 'Àngel de la Guarda 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 50

Pedró de Lourdes de Codines 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 47

Pedró de Pla Bal lester 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 51

Pedró de Sant Baldir i 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 48

Pedró de Sant Isidre 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 49

Pont (o corredor) de cal Jaumet Pensa 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 60

Pont de la Font de la Talaia 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l 132

Pou de ca la Nita 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 61

Processó de Corpus 4.1 Patr imoni immaterial Manifestacions festives 147

Puig Cogul 1.1 Patrimoni immoble Edif ic i 29

Pujols 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 15

Quadres de pintura ràpida 2.3 Patrimoni moble Col· lecció 85

Rel lotge de campanar 2.2 Patrimoni moble Objecte 89

Resclosa del Mol í de Cornet 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l 133

Reserva botànica de la Cirera 5.1 Patr imoni natural Zones d' interès 127

Page 80: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

79

Denominació Codi Àmbit Tipologia Núm.

Fitxa

Retaule de la capel la del Vi lar 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 79

Retaule de la Mare de Déu del Bal lester 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 72

Retaule de la Mare de Déu del Carme 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 77

Retaule de la Puríssima 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 78

Retaule de Sant Isidre 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 71

Retaule de Sant Joan Baptista de Vi ladecans 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 80

Retaule del Roser 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 76

Retaule del Sant Crist 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 74

Retaule dels Sants Màrtirs 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 75

Retaule Major de Sant Boi 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 73

Riera del Sorreigs 5.1 Patr imoni natural Zones d' interès 126

Roba l i túrgica 2.3 Patrimoni moble Col· lecció 90

Roure de la Mandra 5.2 Patr imoni natural Espècimens botànics 123

Roure de la Senyora 5.2 Patr imoni natural Espècimens botànics 122

Roure de Vi la-rasa 5.2 Patr imoni natural Espècimens botànics 124

Sant Joan Baptista de Vi ladecans 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 45

Sant Miquel de Gal l i fa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 3

Sant Pere de Vi la-rasa 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 46

Sant Ponç 1.1 Patr imoni immoble Edi f ic i 18

Sant Roc 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 42

Sant Salvador de Bel lver (o d’Orís) 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 2

Sender d’Orís (PR C-54) 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l 129

Sender de gran recorregut. GR-3 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l 131

Sender del Sorreigs (PR C-46) 1.5 Patr imoni immoble Obra civi l 130

Page 81: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

80

Denominació Codi Àmbit Tipologia Núm.

Fitxa

Teuleria del Vi lar 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 118

Torre de Vi ladecans 1.3 Patr imoni immoble Element arquitectònic 108

Torrents 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 27

Tresor de l 'església parroquial 2.3 Patrimoni moble Col· lecció 91

Un any de sequera a Sant Boi 4.3 Patr imoni immaterial Tradició oral 142

Viacrucis 4.1 Patr imoni immaterial Manifestacions festives 148

Vi ladecans 1.2 Patr imoni immoble Conjunt arquitectònic 4

Vi laltel la 1.1 Patrimoni immoble Edi f ic i 8

Vi la-rasa 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 6

Page 82: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

3 . 2 E L E M E N T S N O F I T X A T S

A l l l a r g d e l a t a s c a d e f i t x a r e l s b é n s d e l m u n i c i p i e s v a n

p l a n t e j a r d i v e r s e s f i t x e s q u e n o s ’ h a n i n c l ò s e n l a r e l a c i ó f i n a l

d e b é n s i n v e n t a r i a t s . A q u e s t s b é n s s ’ h a n d e s c a r t a t c o m a f i t x e s

p e r d i v e r s e s r a o n s , j a s i g u i p e r n o t e n i r p r o u i n f o r m a c i ó , p e r n o

r e u n i r v a l o r s p a t r i m o n i a l s r e l l e v a n t s , p e r h a v e r d e s a p a r e g u t , n o

h a v e r e s t a t l o c a l i t z a t s o p e r e s t a r l o c a l i t z a t s f o r a d e l t e r m e

m u n i c i p a l . A c o n t i n u a c i ó e s d e t a l l e n e l s e l e m e n t s n o f i t x a t s

o r d e n a t s p e r à m b i t s .

P A T R I M O N I I M M O B L E .

E D I F I C I S

L a T r i a

I n c l o s a e n l ’ I n v e n t a r i d e p a t r i m o n i a r q u i t e c t ò n i c d e C a t a l u n y a

d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s , h a e s t a t d e s c a r t a d a p e r t r o b a r - s e e n

t e r m e m u n i c i p a l d e P e r a f i t a . E s t r a c t a d ’ u n a c a s a d e p l a n t a

r e c t a n g u l a r c o n s t r u ï d a a m b p e d r e s i r r e g u l a r s i m o r t e r , a m b

c o b e r t a d e d o b l e v e s s a n t i f o r m a d a p e r p l a n t a b a i x a i d o s p i s o s .

S a n t a M a r g a r i d a d e V i l a l t e l l a

I n c l o s a e n l ’ I n v e n t a r i d e p a t r i m o n i a r q u i t e c t ò n i c d e C a t a l u n y a

d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s , h a e s t a t d e s c a r t a d a p e r t r o b a r - s e e n

t e r m e m u n i c i p a l d e P e r a f i t a . E s t r a c t a d ' u n a e s g l é s i a b a s t i d a a l

s e g l e X I o p r i n c i p i s d e l X I I , o r i g i n a l m e n t r o m à n i c a p e r ò

r e f o r m a d a e n d i v e r s e s o c a s i o n s . C o n s t a d ' u n a s o l a n a u , d e

p l a n t a g a i r e b é r e c t a n g u l a r i a m b u n a b s i s s e m i c i r c u l a r a l a

b a n d a d e l l e v a n t L ’ a c c é s a c t u a l é s p e r l a f a ç a n a d e p o n e n t , p e r

u n a p o r t a o b e r t a l ’ a n y 1 8 2 5 .

L a T a l a i a

H a e s t a t d e s c a r t a d a p e r n o t e n i r s u f i c i e n t s v a l o r s p a t r i m o n i a l s .

E d i f i c i m o l t r e f o r m a t m o d e r n a m e n t q u e p r à c t i c a m e n t n o

c o n s e r v a c a p e l e m e n t o r i g i n a l .

Page 83: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

82

L a F à b r i c a

I n c l o s a d i n s l ’ i n v e n t a r i d e p a t r i m o n i i n d u s t r i a l d e C a t a l u n y a , h a

e s t a t d e s c a r t a d a p e r h a v e r d e s a p a r e g u t . E s t r a c t a v a d ' u n a

f à b r i c a t è x t i l , q u e v a f u n c i o n a r p r i m e r a m b t e l e r s m a n u a l s i

p o s t e r i o r m e n t , a p a r t i r d e l ' a r r i b a d a d e l ' e l e c t r i c i t a t e n t r e e l s

a n y s 1 9 1 5 i 1 9 2 0 , a m b t e l e r s m o g u t s p e r u n m o t o r e l è c t r i c

s i t u a t e n u n c o b e r t a d j a c e n t . L a f à b r i c a v a t a n c a r a b a n s d e l a

G u e r r a C i v i l i v a s e r r e u t i l i t z a d a c o m a f u s t e r i a .

P a l l i s s a d e l a C i r e r a

I n c l o s a e n l ’ I n v e n t a r i d e p a t r i m o n i a r q u i t e c t ò n i c d e C a t a l u n y a

d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s , h a e s t a t d e s c a r t a d a p e r t r o b a r - s e

t o t a l m e n t r e f o r m a d a j a q u e r e c e n t m e n t v a s e r r e h a b i l i t a d a c o m

a a l l o t j a m e n t r u r a l .

V i l a l t a , m a s T o r n e r , l ' E s q u i r o l

H a n e s t a t d e s c a r t a d e s p e r n o r e u n i r s u f i c i e n t s v a l o r s

p a t r i m o n i a l s . E s t r a c t a d e c o n s t r u c c i o n s r e l a t i v a m e n t r e c e n t s ,

b a s t i d e s a l s p e u s d e l a c a r r e t e r a B V - 4 6 0 8 , p o s t e r i o r m e n t a l a

c o n s t r u c c i ó d ' a q u e s t a .

E s g l é s i a d e S a n t P o n ç

H a e s t a t d e s c a r t a d a p e r h a v e r d e s a p a r e g u t . E s t r a c t a v a d ’ u n a

e s g l é s i a q u e a p a r e i x d o c u m e n t a d a a l ’ e d a t M i t j a n a ( 1 0 7 7 ) i q u e

e s d e u r i a s i t u a r p r o p d e l a m a s i a d e S a n t P o n ç .

E s g l é s i a d e S a n t A m a n ç d e M o n t o r r o e l l

H a e s t a t d e s c a r t a d a p e r h a v e r d e s a p a r e g u t . E s t r a c t a v a d ’ u n a

e s g l é s i a d o c u m e n t a d a a m i t j a n s d e l s e g l e X I V s i t u a d a a l c o s t a t

d e l c a s t e l l d e M o n t o r r o e l l .

E L E M E N T S A R Q U I T E C T Ò N I C S

L a C r e u G r a n

H a e s t a t d e s c a r t a d a j a q u e v a s e r

d e s t r u ï d a p e l s v o l t s d e l a G u e r r a C i v i l .

E s t r a c t a v a d ' u n a c r e u d e t e r m e d e

p e d r a t r e b a l l a d a i d e g r a n a l ç a d a .

E s t a v a e s c u l p i d a a m b d i f e r e n t s m o t i u s

r e l i g i o s o s a b a n d a i b a n d a i e s t a v a u b i c a d a s o b r e u n a f l o r a m e n t

Page 84: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

83

r o c ó s e n t r e l e s C a s e s N o v e s i l ' a c t u a l s e u d e l ' A j u n t a m e n t ,

d a v a n t d e c a l M e t . E s c o n s e r v e n d o c u m e n t s g r à f i c s d e l a c r e u .

T e u l e r i a d e l a T a l a i a

H a e s t a t d e s c a r t a t j a q u e é s i n a c c e s s i b l e a c a u s a d e l ' e s p e s s a

v e g e t a c i ó . E s t r o b a v a s i t u a d a a t o c a r d e l a f o n t d e l a T a l a i a , e n

u n e s p a i e n c l o t a t , a c t u a l m e n t o c u p a t p e r d e n s a v e g e t a c i ó . E l s

m a o n s , c a i r o n s , r a j o l s i t e u l e s q u e e s f e i e n a l f o r n e s t a v e n

d e s t i n a t s a l a v e n d a .

T e u l e r i a d e P u j o l s

H a e s t a t d e s c a r t a t j a q u e e s t r o b a d e s t r u ï t . E s t a v a s i t u a d a e n

u n a z o n a e n t r e c a m p s , a l s u d - o e s t d e l a m a s i a d e P u j o l s . E l s

m a o n s , c a i r o n s , r a j o l s i t e u l e s q u e e s f e i e n a l f o r n e s t a v e n

d e s t i n a t s a l a v e n d a .

F o n t d e l a P r e s a

H a e s t a t d e s c a r t a d a p e r t r o b a r - s e t o t a l m e n t r e c o n s t r u ï d a . E s

t r a c t a v a d ' u n a f o n t a m b s a f a r e i g q u e e s v a d e s t r u i r i r e f e r

r e c e n t m e n t , i n t e g r a n t - s e e n u n a z o n a v e r d a d e l n u c l i u r b à .

J A C I M E N T S

C a s t e l l d e S a n t B o i

H a e s t a t d e s c a r t a t p e r n o h a v e r e s t a t l o c a l i t z a t . E r a u n c a s t e l l

t e r m e n a t d o c u m e n t a t e l 1 2 7 6 . D i v e r s e s f o n t s i n d i q u e n u n a

l o c a l i t z a c i ó d i f e r e n t d e l c a s t e l l . E n e l c a t à l e g d e m o n u m e n t s i

c o n j u n t s h i s t ò r i c o - a r t í s t i c s d e l a G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a e l

s i t u e n p r o p d e l m a s T o r r e n t s . A l t r e s i n f o r m a c i o n s o r a l s e l s i t u e n

p r o p d e l s m a s o s V i l a - r a s a i A b e l l a r , e n u n s e r r a t r o d ó a l s u d d e

l a m a s i a d e l P u r g a t o r i .

O B R A C I V I L

M i n a d e c a r b ó d e B e r t r a n s

H a e s t a t d e s c a r t a d a j a q u e e s t r o b a p r à c t i c a m e n t d e s t r u ï d a .

E s t a v a u b i c a d a a l s u d d e l a m a s i a d e B e r t r a n s , o n a c t u a l m e n t h i

h a l a f o n t d e l a M i n a . S e g o n s f o n t s o r a l s , l ' ú n i c e l e m e n t q u e e s

c o n s e r v a d e l a m i n a é s l ' e s p a i c o b e r t a m b v o l t a q u e c o b r i a

l ' e n t r a d a a l a m i n a . A c t u a l m e n t a q u e s t e s p a i , c o b e r t a m b v o l t a

Page 85: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

84

d e l l o s e s a p l e c d e l l i b r e , e s t r o b a p l e d ' a i g u a j a q u e é s e l

d i p ò s i t o n s ' a c u m u l a l ' a i g u a d e l a f o n t d e l a M i n a .

P A T R I M O N I M O B L E .

O B J E C T E

M a q u i n à r i a d e l m o l í d e c a l V i g a t à

I n c l o s a d i n s l ’ I n v e n t a r i d e l P a t r i m o n i I n d u s t r i a l d e C a t a l u n y a d e

S a n t B o i d e L l u ç a n è s h a e s t a t d e s c a r t a d a p e r h a v e r

d e s a p a r e g u t . A c a l V i g a t à h i h a v i e n i n s t a l · l a t s t r e s m o l i n s , u n

q u e v a f u n c i o n a r e n t r e 1 9 3 0 i 1 9 6 2 , u n a l t r e e n t r e e l 1 9 5 8 i e l

1 9 6 2 i u n t e r c e r q u e h o v a f e r m é s m o d e r n a m e n t . T o t s t r e s

m o l i n s v a n s e r v e n u t s p e l s p r o p i e t a r i s a c t u a l s .

I m a t g e s d e l r e t a u l e M a j o r

H a n e s t a t d e s c a r t a d e s p e r h a v e r d e s a p a r e g u t . E s t r a c t a v a d e

q u a t r e g r a n s i m a t g e s d e s a n t s q u e f o r m a v e n p a r t d e l r e t a u l e

M a j o r d e l ’ e s g l é s i a p a r r o q u i a l ; f e i e n 2 ’ 1 0 m e t r e s d ’ a l ç a d a i e r e n

l e s s e g ü e n t s : s a n t G r e g o r i e l G r a n , s a n t J e r o n i , s a n t A m b r ó s i

s a n t A g u s t í , e l s q u a l s v a n s e r d e s t r u ï t s d u r a n t l a G u e r r a C i v i l

e s p a n y o l a .

P A T R I M O N I N A T U R A L .

Z O N E S D ’ I N T E R È S N A T U R A L

C o l · l e c c i ó d e b o n s a i s d e l a C i r e r a

H a e s t a t d e s c a r t a d a j a q u e e s t r o b a e n p r o c é s d e d i s p e r s i ó . E s

t r a c t a d ' u n c o n j u n t d e b o n s a i s , a p r o x i m a d a m e n t u n a t r e n t e n a ,

c o n s e r v a t s a l a l l i ç a d e l a m a s i a d e l a C i r e r a . L a m a j o r p a r t d e l s

b o n s a i s s ó n a r b r e s a u t ò c t o n s , c o m r o u r e s , p i n s o n o m b r o s o s

a r b r e s f r u i t e r s . S ó n o b r a d e P e r e J u v a n t e n y , t r a s p a s s a t

r e c e n t m e n t .

A l t e r m e m u n i c i p a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s h i h a v i a h a g u t

m o l t e s f o n t s . A c t u a l m e n t , i a c a u s a d e l d e s ú s , m o l t e s d ’ e l l e s

s ’ h a n a n a t t a p a n t , h a n d e i x a t d e r a j a r o s ó n d i f í c i l s d e t r o b a r .

L e s f o n t s q u e n o h a n e s t a t l o c a l i t z a d e s p e r l a m a n c a

Page 86: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

85

d ’ i n f o r m a c i ó s o b r e l a s e v a l o c a l i t z a c i ó , t o t i q u e e s t a n i n d i c a d e s

s o b r e m a p a , s ó n l e s s e g ü e n t s :

F o n t d e P u j o l s , f o n t d e C o d i n e s , f o n t d e l a C i r e r a

Page 87: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

86

B I B L I O G R A F I A I F O N T S C O N S U L T A D E S

A A D D ( 1 9 8 4 ) . C a t a l u n y a R o m à n i c a . O s o n a . V o l u m I I .

E n c i c l o p è d i a C a t a l a n a , S . A .

A A D D ( 1 9 9 8 ) . E l L l u ç a n è s m à g i c . R e c u l l d e l l e g e n d e s i r o n d a l l e s

d e l L l u ç a n è s . E d i c i o n s C o s s e t à n i a i A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s .

A A D D ( 2 0 0 0 ) . E l s C a m i n s r a m a d e r s d e l L l u ç a n è s . S o l c .

A A D D ( 1 9 9 0 ) . E l s c a s t e l l s c a t a l a n s , V o l u m I V . R a f a e l D a l m a u

E d i t o r .

A A D D ( 1 9 9 5 ) G r a n E n c i c l o p è d i a C a t a l a n a . E n c i c l o p è d i a C a t a l a n a ,

S . A .

A A D D ( 1 9 9 3 ) . G r a n G e o g r a f i a C o m a r c a l d e C a t a l u n y a . O s o n a i

R i p o l l è s . E n c i c l o p è d i a C a t a l a n a , S . A .

A A D D ( 1 9 9 8 ) . L a F a u n a v e r t e b r a d a d ’ O s o n a . A t l e s d e l s p e i x o s ,

e l s a m f i b i s , e l s r è p t i l s , e l s o c e l l s i e l s m a m í f e r s . L y n x .

A A D D ( 2 0 0 5 ) . L e s f o n t s q u e t e n i m . O s o n a i e l L l u ç a n è s . E u m o

E d i t o r i a l .

A A D D ( 2 0 0 3 ) . M u s e u E p i s c o p a l d e V i c . G u i a d e l e s c o l · l e c c i o n s .

T r e b a l l s G r à f i c s S . A .

A L C O V E R / M O L L ( 1 9 7 5 - 1 9 7 9 ) . D i c c i o n a r i c a t a l à , v a l e n c i à , b a l e a r .

A M A D E S , J o a n ( 1 9 8 3 ) . C o s t u m a r i C a t a l à . E l c u r s d e l ’ a n y . S a l v a t

E d i t o r e s , S . A i E d i c i o n s 6 2 , S . A . .

B A S T A R D E S , R a f a e l ( 1 9 7 8 ) . L e s t a l l e s r o m à n i q u e s d e l S a n t C r i s t

a C a t a l u n y a . A r t e s t u d i E d i c i o n s . 1 9 7 8 .

Page 88: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

87

B E R T R Á N D E H E R E D I A , J ( 1 9 9 1 ) . E x c a v a c i o n s a l c a m p a n a r d e

l ’ e s g l é s i a p a r r o q u i a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s ( O s o n a ) a

A c t u a c i o n s e n e l p a t r i m o n i e d i f i c a t m e d i e v a l i m o d e r n ( s e g l e s X

a l X V I I I ) : I . L a i n t e r v e n c i ó a r q u i t e c t ò n i c a . I I . L a r e c e r c a

a r q u e o l ò g i c a . S i m p o s i : B a r c e l o n a , 5 , 6 i 7 d ’ o c t u b r e d e 1 9 8 9 .

B a r c e l o n a . 1 9 9 1 .

B O L Ó S , J o r d i i H U R T A D O , V í c t o r ( 2 0 0 1 ) . A t l e s d e l c o m t a t

d ' O s o n a ( 7 9 8 - 9 9 3 ) . R a f a e l D a l m a u e d i t o r .

B O R R A L L E R A S , G l ò r i a ( 2 0 0 8 ) . “ S i n o c o n s t r u e i x o n o e m s e n t o

c r e a t i u . S a n t i V i l a , c o n s t r u c t o r i c o l • l e c c i o n i s t a d e f ò s s i l s ” d i n s

L a R e l l a , r e v i s t a q u i n z e n a l d e l L l u ç a n è s , n ú m . 2 0 9 , 2 5 d e j u l i o l

d e 2 0 0 8 .

B U R O N , V i c e n ç ( 1 9 7 7 ) . E s g l é s i e s r o m à n i q u e s c a t a l a n e s . G u i a .

A r t e s t u d i E d i c i o n s .

C A S A D E S , P e l e g r í ( 1 9 9 7 ) . L o L l u ç a n è s . E x c u r s i o n s a d i t a

c o m a r c a . A j u n t a m e n t d e P r a t s d e L l u ç a n è s .

C A S A S S A S , L l u í s ( 1 9 7 5 ) . E l L l u ç a n è s . E v o l u c i ó e n t r e 1 9 5 0 i

1 9 7 0 . R a f a e l D a l m a u e d i t o r .

C A S E L L E S , J o s e p ( 1 9 9 6 ) . “ E l N o s t r e P a t r ó i l a s e v a f e s t i v i t a t ” a l

P r o g r a m a d e l a F e s t a M a j o r d e 1 9 9 6 .

C A S E L L E S , J o s e p ( 1 9 9 7 ) . “ L a s o l e m n i t a t d e l a M a r e d e D é u

d ’ A g o s t ” a P r o g r a m a d e l a f e s t a M a j o r d e 1 9 9 7 .

C O O K , W a l t e r W i l l i a m i G U D I O L , J o s é ( 1 9 5 0 ) . P i n t u r a e

i m a g i n e r í a r o m á n i c a s . A r s H i s p a n i a e , v o l V . E d . P l u s U l t r a .

1 9 5 0 .

C O R O M I N E S , J o a n ( 1 9 6 5 ) . E s t u d i s d e T o p o n í m i a C a t a l a n a .

E d i t o r i a l B a r c i n o .

C O R O M I N E S , J o s e p ; S A L V A N S , J o s e p i T O R R E S , J o r d i ( 2 0 0 7 ) .

M a p a d e l s c a m i n s r a m a d e r s d e l L l u ç a n è s ( v i e s p r i n c i p a l s ) . S o l c

G r u p d e T r e b a l l d e l a T r a n s h u m à n c i a .

Page 89: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

88

C O R T A D A , F . X a v i e r ( 1 9 8 1 ) . “ L a i n d ú s t r i a t è x t i l a l L l u ç a n è s . D e l

a m e i t a t d e l s e g l e X V I I a l s i n i c i s d e l s e g l e X I X a m b a l

i n t r o d u c c i ó d e l a i n d ú s t r i a c o t o n e r a ” . L ’ E s t e l , n o v e m b r e d e

1 9 8 1 .

C O R T È S J o r d i , S E R R A R o s e r ( 1 9 9 6 ) . L a c o m a r c a d e l L l u ç a n è s .

E s t u d i d ’ u n e s p a i . R a f a e l D a l m a u E d i t o r .

C O R T È S J o r d i , S E R R A R o s e r ( 1 9 9 9 ) . E l L l u ç a n è s . M a p a i g u i a

e x c u r s i o n i s t a . E d i t o r i a l A l p i n a .

D U R L I A T , M a r c e l ( 1 9 5 6 ) . C h r i s t s r o m a n s . R o u s s i l l o n , C e r d a g n e .

E d . T r a m o n t a n e . 1 9 5 6 .

F O N T , D a n i ( 1 9 9 2 ) . R e s u m h i s t ò r i c d e l e s p a r r ò q u i e s d e

l ’ a r x i p r e s t a t d e l L l u ç a n è s . ( i n è d i t ) .

F O R C A D A , I g n a s i , G A Y V í c t o r ( 2 0 0 1 ) . C a m i n a n t p e l L l u ç a n è s .

P ò r t i c .

G A V Í N , J o s e p M ( 1 9 8 4 ) . I n v e n t a r i d ’ e s g l é s i e s . O s o n a . V o l u m

1 5 . A r x i u . G a v í n .

G I R A V E N T , M a r t a ( 2 0 0 8 ) . “ E s c a m p a d a 2 0 0 8 : 1 0 a n y s d e f e s t a a l

p a n t à ” a L a R e l l a , r e v i s t a q u i n z e n a l d e l L l u ç a n è s , n ú m . 2 1 0 , 8

d ’ a g o s t d e l 2 0 0 8 .

G U D I O L , J o s é ( 1 9 7 4 ) . A r t e a C a t a l u n y a , t o m . I , C o l . T i e r r a s d e

E s p a ñ a . E d . N o g u e r . 1 9 7 4 .

J U N Y E N T , E d u a r d ( 1 9 6 1 ) . C a t o l o g n e R o m a n e , v o l . I I c o l .

Z o d i a q u e , L a P i e r r e - q u i - v i r e . 1 9 6 1 .

J U N Y E N T , E d u a r d ( 1 9 8 0 - 1 9 9 6 ) . D i p l o m a t a r i d e l a c a t e d r a l d e V i c

( s e g l e s I X - X ) . P a t r o n a t d ’ E s t u d i s O s o n e n c s . 1 9 8 0 - 1 9 9 6 .

J U N Y E N T , E d u a r d ( 1 9 4 7 ) . “ I t i n e r a r i o h i s t ó r i c o d e l a s p a r r o q u i a s

d e l O b i s p a d o ” a H o j a P a r r o q u i a l , V i c , 1 6 d e n o v e m b r e d e 1 9 4 7 .

Page 90: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

89

J U N Y E N T , E d u a r d ( 1 9 5 7 ) . L a i m a t g e r i a ( r o m à n i c a ) l ’ A r t C a t a l à ,

v o l I . E d . A y m à . 1 9 5 7 .

J U V A N T E N Y , P e r e i I B O R R A , I s a b e l . P l a n t e s r e m e i e r e s . R e s e r v a

l a C i r e r a . A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

I G L É S I E S , J o s e p ( 1 9 8 1 ) . E l f o g a t g e d e 1 5 5 3 . E s t u d i i

t r a n s c r i p c i ó . D a l m a u .

M A S R A M O N , R a m o n ( 1 9 9 0 ) . E l L l u ç a n è s C e n t r a l . H i s t ò r i a d e l a

b a r o n i a d e L l u ç à . A j u n t a m e n t d e P r a t s d e L l u ç a n è s .

M O N T A Ñ À , D a n i e l ( 1 9 9 2 ) . “ E l t e m p s d e c ò l e r a a S a n t B o i d e

L l u ç a n è s ” a P r o g r a m a d e l a f e s t a M a j o r d e 1 9 9 2 .

M O N T A Ñ À , D a n i e l i M E S T R E S , P e r e ( 1 9 9 6 ) . L e s c a s e s i e l s s e u s

n o m s . E l s n o m s d e l e s c a s e s d e l p o b l e d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s a

p r i n c i p i d e s e g l e . A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

M A S R A M O N , J o s e p M i M O N T A Ñ À , D a n i e l ( 1 9 9 4 ) . S a n t B o i d e

L l u ç a n è s . À l b u m d e f o t o g r a f i e s . A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s .

M O N T A Ñ À , D a n i e l i P L A N E S , J o s e p A l b e r t ( 2 0 0 4 ) . H i s t ò r i a d e

S a n t B o i d e L l u ç a n è s . A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s ,

C o s s e t à n i a .

M O N T A Ñ À , D a n i e l i P L A N E S , J o s e p A l b e r t ( 1 9 9 7 ) . S a n t B o i d e

L l u ç a n è s . U n p o b l e a l ’ a l t i p l à . A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e

L l u ç a n è s .

M O N T A Ñ À , D a n i e l i P U J O L , J o a n ( 1 9 9 4 ) . “ L ’ e p i d è m i a d e c ò l e r a

d e 1 8 5 4 a S a n t B o i d e L l u ç a n è s ” a G i m b e r n a t , v o l . X V I I I ,

S e m i n a r i P e r e M a t a d e l a U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a , 1 9 9 4 .

M O R E U - R E Y ( 1 9 6 5 ) . E l s n o m s d e l l o c . I n t r o d u c c i ó a l a

t o p o n í m i a . U . E . C , .

O R D E I G , R a m o n ( 1 9 9 9 ) . C a t a l u n y a C a r o l í n g i a , I V : E l s C o m t a t s

d ’ O s o n a i M a n r e s a . I n s t i t u t d ’ E s t u d i s C a t a l a n s .

Page 91: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

90

O R D E I X , M a r c ( 2 0 0 0 ) . A i g ü e s d e V i c . U n a v i s i ó a q u à t i c a

d ’ O s o n a . L u n w e r g E d i t o r s .

P L A D E V A L L , A n t o n i ( 1 9 7 6 ) . “ E l b i s b a t d e V i c e n t r e e l s a n y s 1 6 8 5

i 1 6 8 8 ” . A u s a , v o l . 8 , n ú m . 8 2 - 8 3 . 1 9 7 6 .

P L A D E V A L L , A ( 1 9 7 5 ) . “ S a n t M i q u e l d e G a l l i f a ” d i n s F u l l D i o c e s à

n ú m . 3 3 3 2 , V i c , 2 3 d e f e b r e r d e 1 9 7 5 .

P L A D E V A L L , A n t o n i ( 1 9 6 9 ) . “ S a n t S a l v a d o r d e d ’ O r í s o d e

B e l l v e r ” a H o j a D i o c e s a n a , n ú m . 4 6 1 , V i c , 5 d ’ o c t u b r e d e 1 9 6 9 .

P L A D E V A L L , A n t o n i ( 1 9 7 1 ) . “ S a n t S a l v a d o r d e B e l l v e r o d ’ O r í s ” a

P r o g r a m a d e l a f e s t a M a j o r 1 9 7 1 , S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

P L A D E V A L L , A n t o n i ( 1 9 7 3 ) . “ U n c e n s g e n e r a l d e C a t a l u n y a d e

1 6 2 6 f i n s a r a d e s c o n e g u t ” A u s a , v o l 7 , n ú m . 7 5 . 1 9 7 3 .

P L A N E S , J o s e p A l b e r t ( 1 9 9 7 ) . T e i x i r i t r a g i n a r . D e l a

m a n u f a c t u r a t r a d i c i o n a l a l a p e r i f e r i t z a c i ó i n d u s t r i a l . E l

L l u ç a n è s ( s e g l e s X V I I I - X I X ) . C e n t r e d ’ E s t u d i s d e l L l u ç a n è s .

P L A N E S , J o s e p A l b e r t ( 2 0 0 2 ) . L a g u e r r a d e s u c c e s s i ó a l

L l u ç a n è s . D e s e n v o l u p a m e n t i c o n s e q ü è n c i e s d e l c o n f l i c t e .

A j u n t a m e n t d e P r a t s d e L l u ç a n è s i C e n t r e d ’ E s t u d i s d e l

L l u ç a n è s .

R O V I R A , J o s e p ( 1 9 8 9 ) . “ I n t e r v e n c i ó a l c a m p a n a r d e l ’ e s g l é s i a

p a r r o q u i a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s ” a Q u a d e r n s C i e n t í f i c s i

T è c n i c s , n ú m . 3 , o c t u b r e d e 1 9 8 9 . D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a , 1 9 9 1 .

R O V I R Ó , X a v i e r ( 2 0 0 0 ) . 1 0 0 l l e g e n d e s d e l a p l a n a d e V i c .

F a r e l l .

S E L V A , B a l d i r i ( 2 0 0 6 ) . R e c o r d s d e S a n t B o i e n s è p i a .

A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

S E L V A , P e r e ( 1 9 9 9 ) . T o p ò n i m s d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

Page 92: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

91

S O L À , J o s e p ( 1 9 9 5 ) . S a n t B o i d e L l u ç a n è s l ’ a n y 1 9 1 4 .

A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

S O L D E V I L A , F e l i p ( 2 0 0 0 ) . E l s 8 r e t a u l e s d e l ’ e s g l é s i a d e S a n t

B o i . E d i c i o n s d e l ’ A j u n t a m e n t d e S a n t B o i .

T I L L M A N N , E k k e h a r t ( 1 9 7 6 ) . K a t a l a n i s c h e M a j e s t a t s f i g u r e n

( t r e b a l l m e c a n o g r f i a t c o n s e r v a t a l ’ I n s t i t u t A m a t l l e r d ’ A r t

H i s p à n i c . D a t a d e l 1 9 7 6 .

T R E N S , M a n u e l ( 1 9 6 6 ) . L e s m a j e s t a t s c a t a l a n e s , M o n u m e n t a

C a t a l o n i a e , v o l . X I I I . E d . A l p h a . 1 9 6 6 .

V I L A , L l u í s ( 2 0 0 1 ) . E l L l u ç a n è s . A q u e s t p a í s t a n r o s t , t a n q u i e t ,

t a n c l a r . C e n t r e d ’ e s t u d i s d e l L l u ç a n è s .

V I L A R M A U , J o s e p M ( 1 9 9 7 ) . F o l k l o r e d e l L l u ç a n è s e d i c i ó a c u r a

d e l G r u p d e R e c e r c a F o l k l ò r i c a d ’ O s o n a : J . A i a t s , I . R o v i r ó i X .

R o v i r ó . A j u n t a m e n t d e P r a t s d e L l u ç a n è s .

V I L A R R A S A , S a l v a d o r ( 1 9 7 5 ) . L a v i d a a p a g è s . I m p r e m t a

M a i d e u .

F O N T S D O C U M E N T A L S

A r x i u m u n i c i p a l d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s

I n v e n t a r i d e l p a t r i m o n i a r q u e o l ò g i c i p a l e o n t o l ò g i c d e

C a t a l u n y a . S a n t B o i d e L l u ç a n è s . À r e a d e C o n e i x e m e n t i

R e c e r c a , D e p a r t a m e n t d e C u l t u r a , G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a .

I n v e n t a r i d e p a t r i m o n i c u l t u r a l i m m o b l e d e C a t a l u n y a . S a n t B o i

d e L l u ç a n è s . À r e a d e C o n e i x e m e n t i R e c e r c a , D e p a r t a m e n t d e

C u l t u r a , G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a .

I n v e n t a r i d e l P a t r i m o n i I n d u s t r i a l d e C a t a l u n y a . S a n t B o i d e

L l u ç a n è s . M u s e u d e l a C i è n c i a i d e l a T è c n i c a d e C a t a l u n y a .

I n v e n t a r i d e b é n s a r t í s t i c s d e l b i s b a t d e V i c .

Page 93: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

92

I n v e n t a r i d e p o n t s i p o n t o n s . D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a . À r e a

d ' I n f r a s t r u c t u r e s , U r b a n i s m e i H a b i t a t g e .

A L T R E S F O N T S C O N S U L T A D E S

C r i t e r i s d ' o r d e n a c i ó d e l t e r r i t o r i i p a i s a t g e d e l L l u ç a n è s .

C o n s o r c i p e r a l a p r o m o c i ó d e l s m u n i c i p i s d e l L l u ç a n è s . 2 0 0 5

( i n è d i t ) .

D a d e s m u n i c i p a l s d e l p r o g r a m a H E R M E S .

F u l l e t ó d e m à . P a s s e j a ’ t p e r S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

F u l l e t ó d e m à . D e s c o b r i m e l s P e d r o n s . A j u n t a m e n t d e S a n t B o i

d e L l u ç a n è s .

G o i g s d e l a M a r e d e D é u d e l s M u n t s i d e d i f e r e n t s a d v o c a c i o n s

d e l e s p a r r ò q u i e s d e S a n t A g u s t í i S a n t B o i d e L l u ç a n è s .

A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s . 2 0 0 7 .

G u i a i t i n e r à r i a d e l P R . C - 4 6 R u t a d e l S o r r e i g s , D D T i C e n t r e

E x c u r s i o n i s t a d e T o r e l l ó .

R e l a c i ó d e l e s a n à l i s i s d ' a i g ü e s d e l e s f o n t s d e l L l u ç a n è s . G r u p

d e D e f e n s a d e l T e r , 2 0 0 2 .

R e l a c i ó d e l e s a n à l i s i s d ' a i g ü e s d e l e s f o n t s d e l L l u ç a n è s . G r u p

d e D e f e n s a d e l T e r , g e n e r 2 0 0 6 .

R e l a c i ó d e l e s a n à l i s i s d ' a i g ü e s d e l e s f o n t s d e l L l u ç a n è s . G r u p

d e D e f e n s a d e l T e r , 2 0 0 7 .

P À G I N E S W E B C O N S U L T A D E S

A r x i u i B i b l i o t e c a E p i s c o p a l d e V i c : w w w . a b e v . n e t

A j u n t a m e n t d e S a n t B o i d e L l u ç a n è s : w w w . s t b o i l l u . d i b a . e s

Page 94: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

93

C o n s o r c i d e l L l u ç a n è s : w w w . c o n s o r c i . l l u c a n e s . c a t

D i a r i d i g i t a l d e l L l u ç a n è s : w w w . l l u s a n e s . c o m

D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a : w w w . d i b a . c a t

E n c i c l o p è d i a c a t a l a n a : w w w . e n c i c l o p e d i a . c a t

F e d e r a c i ó d ' E n t i t a t s E x c u r s i o n i s t e s d e C a t a l u n y a : w w w . f e e c . o r g

G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a : w w w . g e n c a t . c a t

G r u p d e n a t u r a l i s t e s d ’ O s o n a ( G N O ) : w w w . g n o s o n a . c o m

G r u p d e D e f e n s a d e l T e r ( G D T ) : w w w . g d t e r . o r g

I n s t i t u t C a r t o g r à f i c d e C a t a l u n y a : w w w . i c c . c a t

M i n i s t e r i d e C u l t u r a d e l ’ E s t a t e s p a n y o l : w w w . m c u . e s

T u r i s m e d ’ O s o n a : w w w . o s o n a t u r i s m e . c a t

Page 95: Inventari Patrimoni al de Sant Boi de Lluçanès · BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 86-93 . 3 1.METODOLOGIA 1.1 PRESENTACIÓ La memòria que s’inicia amb aquestes paraules presenta

20 i 22 OPC resums A3-A4 7/4/08 15:09 P�gina 3


Top Related