Transcript
Page 1: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

iSaYa-kiSaYa-kiSaYa-kiSaYa-k naamanaamanaamanaamaEaI AbdagaIro DI esaEaI Abdula hmaId koEaI Abdula jalaIlaEaI Abdula KOr haSmaIEaI Abdula rhIma baI pIEaI Abdula salaama [EaI Abdula vaaihbaEaI Abaya kRYnana ena DIEaI AiBalaaYa ko eEaI AiBalaaYa esaEaI AiBanandna kumaarEaI AiBanava kumaarEaI AiBaYaok kumaarEaImatI AByaMkr ema eEaI AByaMkr esa pIEaI AibadlaI maudgalaEaI Aabanaavao ema baIEaI eba`hama [- koEaI Accana rajaoSa koEaI AcanakuMjau saI koEaI Aacaaro esa esaEaImatI Aacarokr pI jaoEaI Aacarokr p`qamaoSa pIEaI Aacarokr sauSaaMt esaEaI Aacaaya- esa koEaImatI Aacarokr esa esaEaI AaDarkr pI enaEaI AaDo esa eEaI AaDo SaMkr DIEaI AaDo ivanaaod pIEaI AaZL Bart TIEaI AaZaNa ivanaaod ASaaokEaI AZava Aao AarEaI AaZo pI AarkumaarI AiZyaa ef ecaEaI AiQakarI pI esaEaI AiQakarI esa vhIEaI AiQakrava ramacaMd` jaoEaI AQyaapk pI emaEaI AiDgaa pI jaIEaI AidlaxmaI naarayaNana jaoEaI Aaid%yaa rajaEaI AadIvaala saI pIEaI Aaidvaala idpk

Page 2: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ADiknao ko DIEaI ADsaUla ena esaEaI ADsaUla inalaoSa enaEaI ADsaulao ko emaEaI ADsauLo esa jaIEaI ADulakr saI jaoEaI AaDivarkr ela esaEaImatI AD\yanaqaayaa esa esaEaI oAagaLo idlaIp esaEaI Aagarkr jaI baIEaImatI Aagarkr pI pIkumaarI Aagarkr pUjaa jaIEaI Aga`vaala Aaya koEaImatI Agarvaala sapnaa eEaI AagavaNao jaI baIkumaarI AagavaNao ip`yaaMka AarEaI AagavaNao esa baIEaI Aagavanao esa AarEaI Aigalana ko enaEaI AagaIvalao ko TIEaI Aignahao~I vhI kokumaarI Aga`hir naimata EaI AhoDa maQaukr jaIEaI Aahor e pIEaI Aahor AanaMt emaEaI Aahor esa pIEaI Aahor esa esaEaI Aahor vaI koEaI Aihro e esaEaI Aihro duSaaMt enaEaI Aihro jayantEaI Aihro pI jaIEaI Aihro rivand` vaamanaEaI Aaihro esa saIEaI Aihro samaaQaana baIEaI Aihro yau DIEaI Aihrokr Aar ecaEaI Aihrvaar caOnaisaMhEaI Ahmad AsadEaI Ahmad fhImaEaI Ahmad vasaImaEaImatI eoraonaI DI baIEaImatI eoSvayaa- p`oijalaEaImatI Aayavaalao e eEaI Ayavalao jao ko

Page 3: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI eovaLo Aar eEaI Aajanakr DI baIEaI Ajaya jaI koEaI Ajaya kumaarEaI Ajaya kumaarEaI Ajaya kumaarEaI Ajaya kumaarEaI Ajaya kumaarEaI Ajaya kumaarEaI Ajaya AarEaI Ajayakumaar maMcaalaaEaI Ajaoyaa kumaarDa^ kumaarI Da^ AajagaMavakr esa esaEaI AjaIt kumaarEaI AjaIqa ko esaEaI Aijat pIEaI Aijat TI elaEaI Aijatkumaar jaIEaI Aajamala PaI vaayaEaI Aakbar baaSaa eEaI AaKaDo Ainala DIEaI AKtr jaavaodEaI AiKla AarEaI AiKlaoSa kumaarEaI AKlaoSa kumaarEaImatI AkIlaaMDoSvarI pIEaImatI A@krakarna jao jaoEaI Axanta finaraja vaIEaI AlaagauvaiDvaola TIEaI AlaknaMda esa koEaImatI AlaaT maoGaa pIEaI AaLvaokr e saIEaI AlaI hjartEaI AlaI hsaomaEaI AilacaoT\TI e jaIEaI ALkuTo Ainala jaoEaI Allaa iSavaa ena vaI AarEaI Allaa}ddIna esa jaIEaI AlamaoDa e jaoEaI AlmaoDa elaEaImatI AlamaoDa sauJaona Aa[EaI Alaaonao inalaoSa enaEaI Aamalao ema vhIEaI Aamalao rahula TIEaI Amana

Page 4: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Amannaa DI [-EaI Amaanaullaa pIEaI AmarnaarayaNa TI elaEaI Amaavasyaa yaoDukaoMDlaukumaarI AMbaaDo e esaEaI AMbaaDo esa pIEaImatI AMbaalaa lata baIEaImatI AMbaaro DI ena\EaI AMbavaNao ena vhIEaImatI AaMbavaNao Aar enaEaI AaMbaavaDo AadSa- saunaIlaEaI AaMbavaDo esa AarEaI AaMbaokr ko DIEaI AaMbaokr pI TIEaI AaMbaokr esa koEaI AMbarISa kumaar saIkumaarI AaMbaorkr esa esaEaImatI AaMbarokr esa esaEaImatI AMibaka AarEaImatI AMibaka rajaaEaI AMibako esa esaEaI AaMibalakr pI emaEaImatI AMibalaI baIEaImatI AaMbaaokr esa eEaImatI AMbaaokr vaI esaEaImatI AMbaaolaIkr $palaI eEaI AaMbaaoLkr esa pIEaI AaMbaro DI esaEaI AaMbaro DI vaIEaI AMba`o eca enakumaarI AaMba`o pujaa AarEaI AaMbaro esa emaEaI AaMba`o esa vhIEaI AMbaraosao saIEaI AMbaukr Aar AarEaI AmaIna esaEaI AmaIt kumaarEaI Aimat kumaarEaI AmaIt kumaarEaI Aimat kumaarEaI AmaIt naMdIEaI Aimat isaMh caaOhanaEaI Amakro jaoEaI Amaup ena saIEaI AanaDo ena Aar

Page 5: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ANNaakapllaI satISaEaI AanaMd ko enaEaI AanaMd ballaBaEaI AanaMd kRYNaEaI AanaMd kumaar koEaI AanaMd enaEaI AanaMd po$mala esaEaImatI AanaMd esa enaEaI AanaMd kumaar vaIEaI AanaMd emaEaI AanaMd vaIEaI AnaMdna emaEaI AanaMdna yaUEaImatI AanaMdnaayagaI jaoEaI AanaMdraja vaIEaI AanaMdramaa vaayaEaI AanaMd baabau pIEaI AanaMQaa p`Bau esaEaI AanaMdkumaar pIEaI Anant ramaEaI AnaMt kRYNana TIEaI AnaMtnaarayaNana\ baIEaI AnaMtraja [EaI AnaMt SaoYagaIrEaI AnaMtvaar esa pIEaI Anaqao- ikrNa baIEaI AMbaalaagana [-EaI Anabalagana AarEaI A,MbaJaagana kokumaarI Anbau ip`isallaa jaIEaImatI AMDala vaIEaI AMDo saI DIEaImatI AaMQaLo naIta esaEaI A^nD/sa saIEaI AnaIYa pIEaI AnaISa raoyaEaImatI AaMgacaokr esa baIEaI AaMgacaokr yaU koEaI AMgarK esa jaIEaI AMgarK sauinala esaEaI AinalaEaI Ainala jaI AarEaI Ainala kumaarEaI Ainala kumaarEaI Ainala kumaar

Page 6: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Ainala kumaarEaI Ainala kumaar pIEaI Ainala kumaar saIEaI Ainala kumaar jaI pIEaI Ainala kumaar ecaEaI Ainala kumaar jaoEaI Ainala kumaar emaEaI Ainala kumaar enaEaI Ainala kumaar vaIEaI Ainala kumaar vhI koEaI Ainala kuMjanaEaI AanIla ena koEaI Ainala saalakramaEaI Ainala isanhaEaI Ainalakumaar dsaarIEaI Ainala kumaar ko saIEaI AnaIlakumaar naarayaNaEaI Ainalakumaar pI emaEaI Aina$w sahgalaEaI Aina$Qdna ema pIkumaarI AinaSaEaImatI Ainata laxamaNana vaIkumaarI Ainaqaa AarkumaarI Ainata ismat ef eEaI Anajayyaa baI koEaI AMjalaa ramaUEaImatI AaMjalaI emaEaImatI AMjalaxmaI enakumaarI AMjanaa dovaIEaI AMjaI baabaU emaEaI AMijanaoyaulau naa[-k ko EaI AMikt kumaarEaI AMikt kumaarEaI AMkur baabaUEaI Annaamalla[- koEaI ANNaamalaa[- eEaI AnnaaPpna pIEaImatI AanaI baabauEaImatI AanaI jaoisalaa jaIEaI AnaUp esa esaEaI Anaup TIEaI AnsaarI e emaEaI AnsaarI AinaSa AhmadEaI AnsaarI ema eEaI AnsaarI ema e ema

Page 7: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI AnasaarI ema efEaImatI AMsaarI najamaussaohrEaI AnsaarI @yaU enaEaI AnsaarI esa e @yaUEaI AMt-ryaamaI kaMpaoEaI A^nqaaonaI ko AaoEaI A^MTaonaI pI DIEaI eMTaonaI vaayaEaImatI Anau jaomsaEaI Anauja rajaEaI Anauraga kumaarEaI Anausao Bart esaEaI Anvar pI esaEaI AapaotIkr vhI jaIEaI APparava baI ena enaEaI Apraja esa koEaI AapTo e esaEaI ArballaI saI baIEaI AranaI koEaI AranaI pIEaI Arina EaIinavaasaEaImatI Arsana vhIEaImatI Aarit koEaI ArivMad kumaarEaI AarbaLo Qanaraja enaEaI Ariband kumaarkumaarI Aca-naa baIkumaarI Aca-naa DIkumaarI Aiqa- rajaoSvarIEaI Ariband ibaSvaasaEaI AaraoMdokr vaaya jaIEaImatI AaraokomaorI emaEaImatI Aaraosakr yaU vhIEaI A$la koEaI A$la DI DIEaI A$la mau$gana ko AarEaI A$ladasa emaEaI A$ladasa AarEaI A$laraja eEaI A$maugama jaIEaI A$maugama koEaI Aa$maugama koEaI A$Na jaaja- eEaI A$Na kumaarEaI A$Na kumaar

Page 8: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI A$Na kumaarEaI A$Na kumaarEaI A$Na kumaar eEaI A$Na kumaar vhIEaI A$Na pI esaEaImatI A$Naa AarEaImatI A$Naa vaIEaI A$Naacalama eEaI A$Nakumaar koEaI ArivaMdEaI Arivand kumaarEaI AsayatMbaI jaIEaImatI AaSaa saIkumaarI AaSaa lataEaImatI AaSaa AarkumaarI AaSaa ranaI saI enaEaImatI AaSaa iSavap`saadEaI AaSaIYa koEaI ASaaok kumaarEaI ASaaok kumaar eEaI ASaaok kumaar emaEaI ASaaok kumaar pI EaI ASaaok kumaar isaMhEaI ASaaok TIEaI ASvanaI kumaarEaI ASvanaI kumaarEaI ASvat kumaarEaI Aasaaolakr jayavaMt jaIEaI Aasaaoipyaa DI saIEaI Asvalao idlaIPa baIEaImatI ASavaqqaamaa baI koEaI Aatar Aa[- eEaImatI Aazlyao esa AarEaI Aazvalao manaaoja AarEaI AiqamaUlama esaEaI Aazvalao esa saIEaI Aa~o esa emaEaI Atula kumaarEaI Atula p`kaSaEaI AaOicato sauQaakr elaEaI AaOduto baI baIEaI AagasaTIna jaaojaao ko jaEaI AaOrMgaabaadkr e eEaI Aairf masaIhEaImatI Aasqaamala ko

Page 9: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI AaOTI baI koEaI AvhaD DI koEaI AavhaD DI emaEaI AavhaD idpk AarEaI AavhaD hnaumaMt AarEaI AavhaD ena emaEaI AavhaD pI AarEaI AavhaD Aar koEaI AvhaD esa koEaI AavhaD esa vhIEaI AivanaaSa ema saIEaI AivanaaSaraja ko saIEaI AvaQaoSa kumaarEaI AvaGaDo ema jaIEaI AavaLo mahadova esaEaI Aavalao pI DIEaI AavalaogaaMvakr pI AarEaI Avanaond` kumaarEaI Aavaar Amar jaIEaI Aavaar mayaur enaEaI AavaarI inatIna AarEaI Avasaro Aar DblyauEaI AvasqaI AadSa-EaI AvasqaI ko koEaI Ayaaja AhmadEaImatI Ayammaa pIEaI Ayana Aca-yaEaImatI Ayar ko DIEaI `Aayaro raoiht AarEaI AyaubaKana [-EaI Ayyanaar esaEaI AyyaPpna emaEaI AyaPpna AarEaI baabar DI DIEaI baabar ena esaEaI baabar saMtaoYa emaEaI baaBauLkr Amaaola DIEaI baabalao e DIEaI babalaU baabaUEaI baabau eEaI baabaU saI jaIEaI baabau ko esaEaI baabaU emaEaI baabau emaEaI baabaU pI DI

Page 10: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI baabaU AarEaI baabau rava jaIEaI baabaUrajaEaI baabuaraja ema TIEaImatI baabaUrajana saujaataEaI baacala maMgaoSa emaEaI bacCava baI pIEaI bacCava vhI jaIEaI baDdo ena AarEaI baDdo Aar pIEaI badullaa ko pIEaI baDo gaaoivaMd baIEaI baDo PaI emaEaI baDgaorI Aar koEaI baDgaujar eca DIEaI baDgaujar jao pIEaI baDgaujar Aar vaayaEaI baZo esa eEaI baQyaa ramaEaI baiDgaor SaMkrEaI bad`I e eEaI baagaDo e baIEaImatI baagaDo ko enaEaI bagaaDo ena pIEaI bagaaDo TI AarEaI bagaaDo vhI emaEaI baagaDI e baIEaI bagaLo pI enaEaI baagalakr ema jaIEaI baagavao Aar vhIEaI baagcaI e koEaI baagaDo pMkjakumaar saIEaImatI baagaDo saumana koEaI baaga kumaudEaI baGaola jaugala koEaI baGaola laaokoSvarEaI baagakr e eEaI baagalao inalaoSa eEaI bagara[- DI ecaEaImatI baagarava DI DIEaI baagaula e vaayaEaI baagaula DI baIEaI baagaula idnaoSa esaEaI baagaula ko esaEaI baagaula ena DI

Page 11: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI baagaula esa AarEaI baagaula vaaya DIEaI bahadur saIEaI bahaLkr DI AaoEaI bahar AlaIEaI bahaot Aar baIEaImatI bahutulao esa esaEaImatI baOkr saaoinayaa Aar EaI baOkuz prIdaEaI baOlakr narisaMga emaEaI baOlko pI pIEaI baonaIPaala rMjaItEaI baOragaI baI ecaEaI baOrvaa e AarEaI baOrvaa banavaarI laalaEaI baOrvaa ko koEaI baOsa ko enaEaI baOsaaNao dIpk AarEaI baOsaanao ko vaIEaI baa[-t AaiSaYa ecaEaI baajaI AMkot baIEaI baajapoyaI esaEaI bakro ema\ esa\EaI baakDo vaI emakumaarI baKlaa inalaI enaEaImatI ba@kma idpalaI pIEaI baai@kyaaraja baIEaI baalacaMd` hoggaDoEaI baalacaMd`na DIEaI baalaaDMdayauqapanaI pIEaI baalaajaI baI AarEaI baalaajaI enaEaI baalaajaI AarEaI baalaajaI TIEaI baalaajaI vhIEaI baalakRYNana eEaI baalakRYNana emaEaI baalakRYNana esaEaI baalakumaar DIEaI baalaakumaarna esa\EaI baalaamau$gana saIEaI baalamau$gana koEaI baalamau$gana esaEaI baalamau$gana koEaI baalamau$gana ema

Page 12: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI balaraja DIEaI balaramana saIEaI balaramana [-EaI baalaSaMkr jaI esaEaI baalasauba`maNyama pIEaI baalasauba`maiNayana [-EaI baalasauba`maiNayana eEaI baalasaub`ahmaNqana ko vaIEaI baalasauba`amaiNayana emaEaI baalasauba`maNaIyana esaEaI baalasauba`maNaIyana TIEaI baLo esa jaoEaI balaogaar baIEaI balaIdkr DI esaEaI bailap Aar koEaI baalakRYNaEaI baalakumaarEaI baailmakI dIpk AarEaImatI baalmaIkI jaI AarEaImatI baalmaIkI jao koEaI baalmaIkI jao yaUEaImatI baalmaIkI ko saIEaI baalmaIkI ko jaIEaI baalmaIkI pI koEaI baailmakI esa\ saIEaImatI baalmaIkI esa koEaI vaalmaIik yadurajaEaI balarama maInaaEaI baalasaraf DI eEaI baalasaraf DI emakumaarI baaLsaraf ismata emaEaI baamaNao Aar jaoEaI baaMbaLo jaailaMdr DIEaI baaMbalao ema koEaI `baaMbarkr vhI elaEaI baaMbalao esa saIEaI baamhNao Aar DIEaI baamaNao DI emaEaI baanaa ibak`maEaI banasaaoDo ASaaok TIEaI baanaavaaqau jaI enaEaI baaMdla ko emaEaI baaMdla vhI vhIEaImatI baaMDo ela esaEaI baMadokr naroSa esa

Page 13: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI baaMdokr esa emaEaI baaMdokr TI AarEaImatI baaMdolakr esa esaEaI baMDgar gaNaoSa jaIEaI baMDIvaaDokr ena vhIEaI baaMdkr baI koEaI baaMdkr vhI TIEaI baMDrovaU baabauEaI banao Aar elaEaI banao esa vhIEaI baaMgar DI koEaI baaMgar Aar koEaI baMgaro ivajayaisaMga jaoEaImatI baMgaora EautI enaEaI baMjaaro jao pIEaI banakr AanaMd emakumaarI baanaaMo nafIsaEaImatI baMsaaoD DI eEaI banasaaoDo ko jaIkumaarI banasaaoDo ena koEaI banasaaoDo pI pIEaI banasaaoDo esa saIEaI banasaaoDo esa AarEaI banasaaoDo esa TIkumaarI banasaaoDo ivaSaaKa baIEaI baaMto imaqaIlaoSa AarEaI baaoht ko jaoEaI baavakr saI esaEaImatI baapT p`&a eEaI baapUjaI ema eEaImatI baara esa vaIEaI baara vhI e pIEaI baraD PaI koEaI baraD Aar koEaI barDo gaaopala esaEaI baarsakr e DIEaI baarbauwo baI esaEaI baarI pI emaEaImatI bagao- jaagaRtI pIEaI bagao- Aar jaIEaImatI bagao- sapnaa elaEaI baarI e esaEaI baarI DI ecaEaI baarI iQarja AarEaI baarIyaa e esa

Page 14: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI baairk hr p`saadEaI barIk nailanaIkntEaImatI barjao esa AarEaImatI vaNa-vaala TI eEaImatI baaraoT saI baIEaI baaraoT ena baIEaImatI baroTao ecaEaI barvaD jaI jaoEaI basaNNaa naaidgarEaI basant kumaarEaI basaPpa ema DIEaI basava rajauEaI basavaNNaa TI esaEaI basavaraja esa ecaEaI basavaraja enaEaI basavarajauEaI basavaarajau enaEaI baaSaa esa ecaEaI baSaIr emaEaImatI baisaYT roKaEaI Baaskrna eEaI baaskrna e emaEaI baaskrna baIEaI basko iD koEaI basarUr e esaDa^ EaImatI Da^ basana ema TIEaI bastava vhI ecaEaI basto e esaEaI basau isalayaEaI baaTo Ajaya vaIEaI bazIjaa jao baIEaI baatka salaoSvarmaEaI baa}skr Aar enaEaI baaOAa ramaEaI baavalaokr sauiSala eEaI baavadanao ela TIEaI baavadanao vhI jaIkumaarI baaivaskr homalata koEaI baavaIsakr ko DIkumaarI baaivaskr maInaaxaI pIEaI baaivaskr inatIna esaEaI baaivaskr vhI DIEaI baavakr jao baIEaI baavakr vaI baIEaI baavakr vhI ko

Page 15: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI baavanao jaI pIEaI baavakr eca esaEaImatI baaKlaa [ eEaI baocana baOzaEaI baoidyaa koEaI baoidyaa laKInd`EaImatI baInaa jaemaonaEaI baohra BaIkarIEaI baohra esaEaI baohora caMdna koEaI baohora gaaOrahirEaI baohora homant kumaarEaI baohora ema baIEaI baohora ifilapEaI baohora rNaijatEaI baohra esa koEaI baohora SaoYadovaEaI baohora saukant kumaarEaI baohora saumantEaI bahra saurond`EaI baohora TUTUEaI baohra ihnaaEaI baojavaaDa ija AinalakumaEaImatI baolaanaI DI enaEaI baolao saMdoSa koEaI baolaokr eca DIEaI baolaokr esa\ DIEaImatI baolaara vaI DIEaI baoilayaPpa pI jaIEaI baolavalakr ko esaEaI baoMDaLo p`Baakr AarEaI baoMDalao esa vhIEaImatI baonDr ela saIEaI baoMd`o eca jaIEaI baonnaI esaEaI baora AasaISaEaI baora Aar koEaI baoDo- vhI vhIEaImatI baoTkr Ap-Naa enaEaI baoTkr pI AarEaI baoTkr Aar koEaI baoTkr Aar emaEaI Baabala ko baIEaI Baabala pI eEaImatI Baabala snaoha jaI

Page 16: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI BaD Aao koEaI BaD Aar esaEaI BaaDLkr ko jaIEaI BaDaMgao vhI vhIEaImatI BaDokr esa esaEaImatI Baid`gao ena vaIEaI BaagaiDyaa vhI enaEaI Bagat baI ko esaEaI Bagat baI esaEaI Bagat ihtoSa koEaI Bagat ema vaIEaImatI Bagat inalaImaa pIEaI Bagat pI baIEaI Bagat pI saIEaImatI Bagat pllavaI koEaImatI Bagat Aar vhIEaI Bagat saMkot AarEaImatI BagavatI e jaIEaI Bagat esa jaIEaI BagavaanaIyaa sauroSa koEaI Baagavat idpk DIEaI Baagavat yaU AarEaI Baagavat yau AarEaI Baagavat vaaya DIkumaarI BaagyalaxmaI esaEaI BaagyavaMt baI enaEaI Baakro vhI AarEaI Bakt e koEaI Ba@t baMQau maurmaUEaImatI Baalaokr esa esaEaI Baalaorava e enaEaI Baalaorava baI baIEaI Baalaorava gaNaoSa pIEaI Baalaorava ela pIEaImatI Baalaorava ena saIEaI Baalaorava pI pIEaImatI Baalaorava pI esaEaI Baalaorava Aar emaEaI Baamaro saicana emaEaI BaaMbaID pI emaEaI BaaMbaoro rahula koEaI BaaMbaID esa DIEaImatI BaaMbauro DI vaIEaImatI Banaarkr jyaaotI ecaEaI BaMDaro saI esa

Page 17: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI BaMDaro Qammapala esaEaI BaMDaro jaI elaEaI BaMDaro esa emaEaImatI BaMDaro saMigata esaEaI BaMDarI DI baI esaEaI BaaMDarkr pI enaEaI BaaMDupkr esa\ TIEaI BaMagaro eca koEaI BaaMgaro ela baIEaI BaaMgaro ela TIEaI BaaMgaro Aar saIEaI BaaMgaro vhI esa\EaI BaaMgao Amaaola esaEaImatI BaaMgao dIpIka esaEaI BaaMgao imalaoSa esaEaI BaaMgao pI esaEaI BaaMgao sauSaaMt esaEaI BaaMgalao e esaEaI BaaMgaro kRYNaa jaIEaI BaaMgaro vhI AarEaI Baanau p`kaSa saI eca vaIkumaarI Baanauip`yaa AarEaI Baanavasao satISa DIkumaarI BaarWaja pUiNa-maa emaEaI BaralaI hrmaaohnaEaI BaarMbao jao pIkumaarI BarNakr Pa`acaI AarEaI Baart BaUYaNaEaI Bart rama saumanaEaImatI BaartI laSmaI jaI vhIEaI BaartI ema AarEaI BaartI rakoSa esaEaI BaarWaja manaIYakumaarI BaarWaja jayatIEaI BaarWaja ijatond`EaI BaarWaja rmaoSa kumaarEaI Baaga-va sauQaIr kumaarEaI BaarmaL ema DIEaI Baarsat DI emaEaI BaartI Aar koEaI Baa$D EaIkaMt esaEaI Baaskr ema eEaI Baaskr rava pIEaI Baaskr TI jaIEaI Baaskr ko

Page 18: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Baaskr esa emaEaI Baaskrna pI eEaImatI Baaskro ema enaEaI Basmaa pI DIEaI Basmao esa emaEaI BaT e ecaEaI BaT e ecaEaI BaT e koEaI BaT vaaya emaEaI BaatDo esa esaEaI Batanao iSavaajaI AarEaI Batanao vhI AarEaI BaaTI kuSala isaMhEaI BaaTI yaaogaoSaEaI BaTkr e pIEaI BaaTkr baI jaoEaI BaaTkr DI esaEaI BaaTkr pI emaEaImatI BaTnaagar Aar pIEaI Ba+ jaI emaEaI BaT\T jao pIEaI BaT`\T pI saIEaI BaT\T Aar koEaI Ba+ ]maoSakumaar pIEaI Ba+ vaI DIEaI Ba+ Aar pIEaI Ba+acaarjaI yaUEaI Ba+acaayaa- esaEaI Bavaainagananasaokr emaEaI BavaarI Aar enaEaI Baavao vhI esaEaI Baavasaar DI pIEaI Baavasaar klpoSa esaEaI Baavasaar ela esaEaI Bavasaar Aar baIEaI Baavasaar esa enaEaImatI Bavyaa enaEaImatI Bavaar ela esaEaI BavaarI esa koEaI BavaarI vaI AarEaI BaavazNakr ena pIEaI Baavasaar ema eEaImatI Baayao p`itBaa esaEaImatI Baayao esa AarEaI Baayao satISa Aaya

Page 19: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI iBamaarajau DI emaEaI Baolaavao esa jaIEaI BaoMDIigair e ema eEaI Baonavaala esa koEaI Baoro e esaEaI Baoro saMtaoYa AarEaI iBaDo ena esaEaI BaIKma kumaarEaI iBalaaro ena DIEaI iBalaaro vhI elaEaI iBaMgaaridvao ema enaEaI iBasao eca emaEaI BaIsao jao enaEaI iBasao pI emaEaI iBasao Aar baIkumaarI iMBasao esa baIEaI BaIsao esa DIEaI BaItlao pI AarEaI iBavaapUrkr pI vhIEaI BaaogaaDo inatIna esaEaI BaaogaTo saMtaoYa AarEaI Baaogao esa AayaEaI Baao[- Amaaola ecaEaI BaaO[- A$NaEaI Baao[ gaaopbanQauEaI Baao[- Kina~EaI Baao[- esa koEaI Baao[-r e koEaI Baao[-r baI pIEaI Baao[-r DI [-EaI Baao[r jaI baIEaImatI Baao[-r jayaEaI koEaI Baao[r ko baIEaI Baao[-r iksana ecaEaI Baao[-r ela pIEaImatI Baao[-r inailamaaEaI Baao[-r p`itk pIEaImatI Baao[-r ip`tma enaEaI Baao[-r Aar baIEaI Baao[-r Aar DblyaUEaI Baao[-r esa jaIEaI Baao[-r sainala pIEaI Baao[-r tuYaar vhIEaI Baao[-r vaaya DIEaI Baao[-To rahula baI

Page 20: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Baao[-To vhI eEaI Baaoja saicana emaEaI Baaokro saI AarEaI Baaokro maaotIrama enaEaI Baaolaanaaqa hMsadaEaI Baaolao pI emaEaI Baaonar jaI baIEaI Baaonao DI jaoEaImatI Baaonao doSapaMDo baI eEaI BaaoMga rajaarama baIEaI Baaor caotna esaEaI Baaor DI baIEaImatI Baaoralao Aar DIkumaarI Baaoro ivajayaa jaoEaI Baaosalao Amaaola eEaI Baaosalao AivanaaSa esaEaI Baaosalao DI eEaI Baaosalao DI baIEaI Baaosalao DI jaIEaI Baaosalaoo DI emaEaI Baaosalaoo DI esaEaI Baaosalao jaI jaoEaI Baaosalao jao eEaI Baaosalao ikrNa jaIEaI Baaosalao ikrNa koEaI Baaosalao ema [-EaI Baaosalao ema esaEaI Baaosalao ema esaEaImatI Baaosalao ema esaEaI Baaosalao pI eEaI Baaosalao Aar baIEaI Baaosalao esa baIEaI Baaosalao esa baIEaI Baaosalao esa esaEaI Baaosalao esa esaEaI Baaosalao esa esaEaImatI Baaosalao saojala koEaImatI Baaosalao ismata DIEaI Baaosalao ivanaayak DIEaI Baaosalao AnaMt enaEaImatI Baaosalao pI pIEaI BaaoMsalao ko e AarEaI BaaOimak ena saIEaI Baaoyao jaI saIEaI BaujabaL mahoSa eca

Page 21: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Baujabala DI esaEaI BaujabaL pI baIEaI Baujabala pI enaEaI BaujabaL Aar emaEaI Baujabala esa pIEaI BaujabaL vaOBava esaEaI baU@yaa SaMkrEaI Bau@yaa EaINauEaI Bau@yaa saumanaEaImatI baullaar esa koEaI Baullar jao esaEaI BaurNa e emaEaI BaurvaNao Aar AarEaI Bauk-o esa TIEaI Bauko- tuYaar AarEaI Bausaara ivaSaala esaEaI BauSaNa ihmaaMSauEaI BauvaD e AarEaI BauvanaoSvar rava [-kumaarI BauvanaoSvarI esaEaI BauvaD pI vaayaEaI BauvanaoSvar kumaarEaI Bauyaar ivanaaod vhIEaI ibabaoka naMd naIrjaEaImatI ibaDlaana maInaa enaEaI ibajaya kumaarEaI baIjaya kumaar [-EaI baIjau vaI jaoEaI ibajau koEaI ibalaaskr p`itk koEaImatI ibamalaa puYpaMkrEaImatI ibanasaI jaokbaEaI ivaMd pMkja kumaarEaI iband p`dIp kumaarEaI iband saurjaIt kumaarEaImatI ibandu saabauEaI ibaMgaama esa baIEaImatI ibanaIta iksalaya kumaarEaI ibanaaod kumaarEaI ibanaaod kumaarEaI ibanaaod kumaarkumaarI ibanau baalanaEaI ibapIna kumaarEaI ibaipna kumaarEaI ibaradar jagaidSa jaI

Page 22: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ibarajadar saI pIEaI ibaroMnd` p`saadEaI ibajao- saI AarEaI ibajao- eca baIEaI ibajao- mahoSa DIEaImatI baIja-o Aar DIEaImatI ibarmaaoLo e DIEaI baIrmaaolao DI AarEaI ibarvaaDkr baI ecaEaI ibarvaaDkr baI emaEaI ibarvaaDkr ko emaEaI ibarvaTkr pI AarEaI ibasaona Aaomap`kaSaEaI ibasaona rmaoSa saIEaI ibaYT p`dIp jaIEaImatI ibaYT ]maa eEaI ibasvaasa dobaIEaI ibasvaasa hirdasaEaI ibasavaasa imarna kumaarEaImatI ivaSvaasa nama`ta enaEaI ibaSvaasa pI koEaI baIvalakr vhI vhIEaImatI blaosaI AinaSaEaImatI blaosaI Annau eEaI baaobaDo mahoSa eEaI baaobaDo esa DIEaI baaobaDo esa jaIEaI baaobaDo esa pIEaImatI baa^baI eilalarsaI eEaI baa^baI valasarajaEaI baaobaDo esa\ pIEaImatI baaobaDo ivaBaUtI esaEaI baaocaro idnaoSa emaEaI baaodDo jaI AarEaI baaodDo pI baIEaI baaoDko esa jaIEaI baaoDokr gaNaoSa kMpuEaImatI baaoDokr eca ecaEaI baaoDokr vhI esaEaI baaodolao esa enaEaI baaoZaro saMtaoYa pIEaImatI baaodIlao esa vaIEaI baaodIlao vhI enaEaI baaogarnaala ko AarEaI baaokro Qamao-Md`

Page 23: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI baaolaar pI saIEaI baaolayao Aar DIEaImatI baaolao pI ecaEaI baaollaabai%tnaI svaamaI esaEaImatI baa^laI ena e emaEaI baaoMbaDI pI esaEaI baaoMDo kaMcana esaEaI baaoMd`o ]maoSa emaEaI baaoMgaaNao idnaoSa emaEaI baUbaalana vaIEaI baUptI TIEaI baUptI emaEaI BaUptI AarEaI baaopcao AriMvaMd ecaEaI baaoraDo esa koEaI baaorlao Aar koEaI baaorsao esa DIEaI baaoraTo nahoMd` saavataEaI baaoDo- sauroSa esaEaI baaorkr e Aar e ecaEaI baaorkr pI esaEaI baaorkr esa vaayaEaI baaorsao Bart baIEaI baaosamaIyaa jayaikSana eEaI baaovaI jaI esaEaI baaovalaokr jao jaoEaI baao[- laxmaNaEaI ba`amhNakr pI esaEaI ba`mho Aar esaEaI baRja maaohnaEaI ba`amhNao Aar baIEaI baRja maaohnaEaI vaRnda dovaond` eEaI iba`Tao rafola emaEaI bauQavaaNaI pI jaIEaI bauharI esa jaoEaI baujaD p`maaod AarEaI baujjaI baabaU vaIEaImatI bau@tr vhI AarEaI baulaaKo pI eEaImatI baulabaula cak`batI-EaI bauLo ena baIEaI baurDo baI baIEaI barmana eEaI baOjaU pI vhI

Page 24: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI caacao e esaEaI caacao ko jaIEaI cacalaaNaI baI emaEaI caakao jaaoja-EaImatI caZ\Za irqdImaaEaI caklaadr eEaI cakaolao jaI esaEaI cak`vatI- DIEaI cak`batI- baI AarEaI cak``vatI- ko koEaI cak``batI-- ena koEaI cak`ba%tI- SauBamaEaI calaptI TIEaI caalako e ema\EaI caaLko ema DIEaI caalako pI esaEaI calavaaid baI ecaEaI camanalaalaEaI caaMfokr ema jaoEaImatI camaaolaI e DIEaI canabasaPPaa ko$TgaI pIEaI caMdna kumaarEaI caMdna kumaarEaI candna kumaarEaI caMdna ema saIkumaarI caMdnao AnnapUNaa- AarEaI caMdnaiSavao baI eEaI caMdnaiSavao baI koEaI caMdnaiSavao jaI DIEaI caMdnaiSavao ema DIEaI caMdnaiSavao saMdIPa eEaI candaOiryaa e koEaI caaMdokr DI baIEaImatI caaMdokr $palaI esaEaI caaMdokr esa DIEaI caaMdokr ivazaobaa emaEaI caMdla DI vaayaEaI candola p`it&a isaMhEaI caa^Mdlaa e koEaImatI caMdnaanaI vhI DIEaImatI caMd`a e EaI caMd` baalana vhIEaI caMd` kumaar jaI emaEaI caMd`` SaoKr DIEaI cand`dIp kumaar

Page 25: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI caMd`klaa ko AarEaI caMd`akr laukoSaEaI cand`maaohna vaIEaI caMd`maaoro ena esaEaI caMd``maaoro vhI esaEaI caMd`saokrna elaEaI caMd`saokrna vaIEaI cand`saokrna TIEaI caMd`SaoKr AarEaI caMd`Sao#arEaI caMd`Sao#ara TI baIEaI caMd`vaasana PaIEaImatI caaMdvaDkr PaI esaEaI caaMDI saajaIkumaarI canaMmagaD caMdnaaEaI caapokr e DIEaI carlaa rahulaEaI carDo naroMd` vhIEaI carDo Dblyau jaIEaI CarhaTo rmaoSa esaEaI caaTo EaIrama esaEaI ca+apaQyaaya jaIEaI ca+raja icarMijatEaI ca^TjaI- e koEaI caTjaI esa koEaI caTjaI- saaomaoSaEaImatI ca+aoPaaQyaaya sauimataEaI catur ema koEaI catuva-odI pI enaEaI caaObao Amar naaqaEaI caaObao ArivaMd kumaarEaI caaObao mayaMk koEaI caaooOObao ivaSvanaaqaEaI caaOQarI AnauragaEaI caaOQarI baI baIEaI caaOQarI baI saIEaI caaOQarI BauYaNa DIEaI caaOQarI saI baIEaI caaOQarI saI esaEaI caaOQarI DI ecaEaI caaOQarI DI jaoEaImatI caaOQarI dIipka eEaI caaOQarI jaI koEaI caaOQarI jaI TIEaI caaOQarI gaNaoSa Aar

Page 26: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI caaOQarI jao vaIEaI caaOQarI ko pIEaI caaOQarI ema elaEaI caaOQarI mahoSa AarEaI caaOQarI manaaohr emaEaI caaOQarI ena pIEaI caaOQarI pI baIEaI caaOQarI pI pIEaI caaOQarI p`maaod enaEaI caaOQarI Aar baIEaI caaOQarI Aar koEaImatI caaOQarI Aar AarEaI caaOQarI esa koEaI caaOQarI esa TIEaI caaOQarI saicana baIEaI caaOQarI saMjaya AarEaI caaOQarI yaU baIEaI caaOQarI vhI enaEaI caaOQarI vhI esaEaI caaOQarI e TIEaI caaOQarI DI jaIEaI caaOQarI DI koEaImatI caaOQarI maaQaurI AarEaI caaOQarI ena esaEaI caaOQarI Aar pIEaI caaOQarI Aar AarEaI caaOQarI rajaoSa koEaI caaOQarI satISaEaImatI caaOQarI saImaaEaI caaOGaulao eca vhIEaI caaOgaulao p`ivaNa esaEaI caaOgaulao sauroSa esaEaI caaOhana saI esaEaI caaOhana C~SaalaEaI caaOhana DI esaEaI caaOhana QaIrja esaEaI caaOhana hirYa vaIEaI caaOhana jao baIEaImatI caaOhana ko jaoEaI caaOhana Aao baIEaI caaOhana pI esaEaI cavhana pMkja maNaIEaImatI caaOhana raKI emaEaI caaOhana raoihtEaI caaOhana iva jao

Page 27: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI caaOko DI AarEaI caaOrisayaa Aar esaEaI caaOrisayaa iSavaSaMkrEaImatI cavhaNa e eEaI cavhaNa e eEaI cavhaNa e ecaEaI cavhaNa e koEaI cavhaNa e enaEaI cavhaNa AiBajaIt eEaI cavhaNa Ajaya AarEaI cavhaNa AnaMt DIkumaarI cavhaNa baI baIEaI cavhaNa baI baIEaI cavhaNa baI pIEaI cavhaNa baI esaEaI cavhaNa saI enaEaI cavhaNa saI esaEaI cavhana DI DIEaI cavhana idnaoSa vaayaEaI cavhaNa gajaanana pIEaI cavhaNa eca\ baIEaI cavhaNa ihtoSakumaar vaIEaI cavhaNa jagaidSa eEaI cavhana ko baIEaImatI cavhana ko koEaI cavhaNa ela eEaI cavhana ema elaEaI cavhaNa ema pIEaI cavhaNa ema AarEaI cavhana ema AarEaI cavhaNa ema esaEaI cavhaNa ema vhIEaI cavhaNa ena DIEaI cavhaNa ena jaIEaI cavhaNa inakootna do}EaI cavhaNa pI jaIEaI cavhaNa pI AarEaImatI cavhaNa PaUjaa esaEaI cavhaNa Aar jaoEaI cavhaNa Aar emaEaImatI cavhana Aar enaEaImatI cavhaNa Aar enaEaI cavhaNa Aar AarEaI cavhaNa Aar esaEaI cavhaNa Aar esa

Page 28: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI cavhaNa Aar vhIEaI cavhaNa Aar vhIEaI cavhaNa ramadasa esaEaI cavhaNa esa eEaI cavhaNa esa baIEaI cavhaNa esa baIEaI cavhaNa esa DIEaI cavhaNa esa\ jaIEaI cavhaNa esa jaoEaI cavhaNa esa koEaI cavhana esa koEaI cavhaNa esa enaEaI cavhaNa esa AarEaI cavhaNa esa AarEaI cavhaNa esa AarEaI cavhaNa esa AarEaImatI cavhaNa esa esaEaImatI cavhana esa esaEaImatI cavhana esa esaEaI cavhaNa esa esaEaI cavhaNa esa vhIEaI cavhaNa saMidp iksanaEaI cavhaNa iSavaajaI vaIEaI cavhaNa saaomanaaqa baIEaI cavhaNa sauiSala jaIEaImatI cavhaNa tRPtI eEaI cavhaNa yaU DIEaI cavhaNa vhMI DIEaI cavhana vaI vaayaEaI cavhaNa ivanaaod eEaI cavarkr baI pIEaI cavhaNa saicana yauEaI cavhaNa saMjaya esaEaI cavhaNa pI TIEaI cavaaqao e esaEaI caavalaa e esaEaImatI caavalaa esa koEaImatI caInaU baasaIEaI caollaadurO esaEaI caotna p`kaSaEaI caotna kumaar AarEaI caoiJayana esaEaI caoiJayana pIEaI CaTao[ Aalaaok AarEaI C~o jaI baI

Page 29: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI C~o vaaya enakumaarI caIcalaanaI jao esaEaI icacaulakr esa enaEaI icadambar ema esaEaI icaiDip ca^Mnd`SaoKrEaI icaknnaOOyyaa TI AarEaImatI icakaTo pI AarEaImatI ica@kmmaaEaImatI icalao esa AarEaI icaMba[-kr jaI vhIEaI icamaurkr Aar baIEaI icaMcalao Aar baIEaI icaMcaNakr dovaond` jaIEaI icaMcakr yau enaEaI icaMdrkr Aimat esaEaI icannaa baabau ko ela enEaI icannaamaqaU koEaI icaMtla ema esaEaI icaMtnapllaI vhI DIEaI icapDo kuNaala esaEaI icaplaunakr saI vaayaEaImatI icapLuNakr vhI jaoEaI icaraTlaa vaasaudovaa AarEaImatI icaTNaIsa pI pIEaI ica+I jagadISaEaI icai+mallaa satIYaEaImatI caaoDNakr klpnaa DIEaI caaodrpu jaIvanakumaarEaI caaogalao pI baIEaI caaogalao esa ecaEaImatI caaoMdo yaU emaEaI caaopDo ela emakumaarI caaopDokr maoGaa esaEaI caaopDokr ena enaEaImatI caaorga gauNaalaI yaUEaI caaorgao jao DIEaI caaormaaro DI pIEaI caaObao Aar koEaI caaOQarI DI saIEaI caaOQarI ko eEaI caaOQarI esa DIEaI caaOQarI esa koEaI caaOQarI e yauEaI caaOQarI Ainala koEaI caaOQarI baI Aar

Page 30: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI caaOQarI saI koEaI caaOQarI DI koEaI caaOQarI DI koEaI caaOQarI ko elaEaI caaOQarI ema\ koEaI caaOQarI maukoSaEaI caaOQarI Aar koEaI caaOQarI Aar emaEaImatI caaOQarI esa jaoEaI caaOQarI esa koEaI caaOgalao ema eEaI caaOGaulao ela esaEaI caaOGaulao ena vaIEaI caaOGaulao esa vaayaEaI caaOGaulao ivaSaala esaEaI caaOgaulao caMd`kaMt koEaI caaOgaulao baI koEaI caaOGaulao esa DIEaI caaOhana e AarEaI caaOhana jaI saIEaI caaOhana saaooibarama baIEaI caaOravaar ena esaEaI caaOro saMjauEaI caaOqamala Aar baIEaImatI caaOqamala ismata AarEaI caaOQarI saMdoSa TIEaI caaOQarI e baIEaI caaOQarI AiBaijatEaI caaOQaurI gaaOtmaEaI caaOQarI Aar DIEaImatI caaOTa esa DIEaI caunaokr saudoSa jaIEaI caunGat vhI saIEaI caurI e enaEaI caurI DI baIEaI caurI eca emaEaI caurI ema TIEaI caurI ena baIEaI caurI pI emaEaI caurI pI enaEaI caurI Aar enaEaI kaoiryaa Aar pIEaI kuTInaao e eEaImatI dabaaDo e ecaEaImatI daBaaDo lata esa

Page 31: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI daBaaDo Aar emaEaI daBaaoLkr jaI ecaEaI Dabara Aar koEaI dDsa saaomanaaqa emaEaI dZokr DI AarEaImatI dZokr saaonaalaI DIEaI DgaLo e enakumaarI DgaLo AMjanaa enaEaI DgaLo baI esaEaI DgalaI esa jaoEaI DhaLo pI AarEaImatI DhaNao ]Yaa baIEaI dhaT ena saIEaI dhIBaato e baIEaI dihflao navanaaqa eEaI dihfLo iva{la DIEaI dihvalakr Aar AarEaI dihyaa DIEaI da[-Tkr ema AarEaI Dako jao vhIEaI dlaPplaanaayaDu jaIEaI dlavaI ena AarEaI dLvaI Aar jaIEaI dLvaI e koEaI dLvaI e elaEaImatI dLvaI e enaEaI dLvaI e esaEaImatI dlavia AmaRta viaEaI dLvaI baI vhIEaI dLvaI DI koEaI dlavaI dIPak DIEaI dLvaI jaI baIEaI dLvaI ko baIEaI dLvaI ema koEaI dLvaI ema vaayaEaImatI dLvaI mauidta DIEaI dLvaI naOnaoSa vaIEaI dLvaI pI pIEaI dLvaI prSaurama esaEaI dLvaI Aar koEaI dLvaI Aar AarEaI dLvaI Aar AarEaI dLvaI raohna AarEaI dLvaI esa [-EaI dLvaI esa esa

Page 32: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI dlavaI saMdoSa yaUEaI dlavaI EaIkaMt emaEaI dLvaI sauSaaMt esaEaI dlavaI vaI TIEaI dLvaI ivaSaala eEaI dmaaho esa jaIEaI DMbaaLo jaI koEaI Damasao pI DIEaI Damasao Aar baIEaImatI Damasao esa pIEaImatI damauYTo vhI emaEaI dNaanao ema\ eEaI danaPpa baiDgaorEaI daMDgao pI esaEaI dMDvato vaI eEaI MdaMDokr jaI ecaEaImatI daMDokr ema ecaEaImatI daMDokr ena enaEaI daMDokr naroSa vhIEaI dMaDokr esa esaEaImatI daMDokr vhI AarEaI daMDgao esa esaEaI daMDkr jao koEaI DMgaaro DI koEaI daMgaT e emaEaI daMgaT p`ivaNa vhIEaI DaMgao baI esaEaI DaMgao pI esaEaI DaMgaLo e esakumaarI daNaI p`itxaa pIEaI daNaI yaU emaEaImatI dapaolaIkr TI TIEaI draDo pI koEaI draDo pI AarEaI draNao jao esaEaImatI drokr jao pIEaImatI drokr pI pIEaI dja-o esa koEaI dvao-Sa DI ecaEaI dasa e koEaI dasa e kokumaarI dasa AmaRtakumaarI dasa Aip-taEaI dasa baI saIEaI dasa DI saI

Page 33: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI dasa DI koEaI dasa idbaakrEaI dasa jaI eEaI dasa ema\ koEaI dasa narisaMhEaI dasa pI saIEaI dasa pI koEaImatI dasa p`Baa emaEaImatI dasa Aar baIEaI dasa esaEaI dasa esa pIEaI dasarI enaEaI daSa baIEaI daSa dIpk koEaI dasa dIpk koEaI daSa yaSaaobaMtEaI dSaaora esaEaI dasamahapa~a vhIEaI dasa Aar eEaI datar esa emaEaI dato e koEaImatI da~Ik baI saIEaImatI d<aa ema DIEaI d<aa~oya dIixatEaI dvaNao ema saIEaImatI dvaNaoo rajakNyaa yaUEaI dvaNao esa saIEaI DvaMgao pI AarEaI dvao e emaEaI dvao ena pIEaImatI dvao pI DIEaI DovhID pIEaI DovaIsa saI pIEaI Doivasa jaI emaEaI dvaNao AiBalaaYa baIEaI dvaNao ena DIEaI Davaaro ena eEaI Davaro pI jaoEaI dyaala Aar emaEaI dyaanandEaI Do saMjaIbaEaI Do iSabaSaMkrEaI dobaanaMdna p`itharIEaI dobaU trfdarEaI doduro p`ivaNa ena

Page 34: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI dInadyaalana jaIEaI idnadyaalana esaEaI dIp caMdkumaarI dIpa emaEaI dIpk kumaarEaI idpk kumaarEaI idpk kumaarEaI dIpk kumaar TIEaI dIpk pu$Saao%tmanaEaI dIpk esa vaI ema elaEaI dIpoSa kumaar isaMh EaImatI dIipka koEaImatI dIiPt ivak`maEaI idpu esa pIEaI dohaDo esa esaEaI dovaisagaamaina koEaI dOvaond`na AarEaImatI doKnao yaSaaoQara esakumaarI domaTa p`itmaaEaI donaajaI iSaMdo enaEaI doMDgao inalaoSa esaEaI dova pI emaEaI dovagama pI pIEaI dovakr e pIEaI dovakr hnamaMt elaEaI dovakr esa pIEaImatI dovakr esa esaEaI dovalaokr esa DIEaImatI dovaLokr esa esaEaI dovapujaarI e vaayaEaI dovaro AanaMd esaEaI dovaro saI DblyauEaI dovaro DI vaayaEaI dovaro ko baIEaI dovaro ko enaEaI dovaro ema baIEaImatI Doro esa emaEaImatI Dorobala esa enaEaI dosaa[- emaEaI dosaa[- e jaIEaImatI dosaa[- e vaayaEaI dosaa[- eca enaEaI dosaa[- ko AarEaI dosaa[- ema jaIEaI dosaa[- ema jaI

Page 35: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI dosaa[- ema ecaEaImatI dosaa[- ema emaEaI dosaa[- ema TIEaImatI dosaa[- maaQaurI emaEaI dosaa[- imailaMd vaIEaI dosaa[- ena vhIEaImatI dosaa[- pI pIEaI dosaa[- rakoSa elaEaI dosaa[- esa AarEaImatI dosaa[- sauip`yaa eEaI dosalao inalaoSa baIEaI dosalao esa eEaI dosalao esa vaayaEaI doSaBa`tar ema esaEaI doSamaanao manaaoja esaEaI doSamauK e enaEaI doSamauK saI esaEaI doSamauK saI esaEaI doSamauK caMd`kaMt pIEaI doSamauK kOlaasa pIEaI doSamauK ema AarEaI doSamauK ena baIEaI doSamauK inalaoSa vaIEaI doSamauK PaI enaEaI doSamauK rahula jaIEaI doSamauK rmaoSa pIEaI doSamauK esa pIEaI doSamauK esa vhIEaI doSamauK saMtaoYa baIEaImatI doSamauK sauva-Naa AarEaImatI doSamauK yaU AarEaI doSamauK iva ivaEaI doSamauKo ramaoSvar jaIEaI doSapaMDo e pIEaImatI doSapaMDo maanasaI pIEaI doSapaMDo esa baIEaI doSapaMDo esa jaIEaI doSapaMDo esa pIEaI doSapaMDo yaU esaEaImatI doSapaMDo vaI Aar eEaI DoisaMh enaEaI dozo DI TIEaI dozo vaIjaya koEaI doTko pI DIEaI dovaiDgaa DI DI

Page 36: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI dovaiDgaa inavaoidta pIEaI dovayyaa saI eEaI dovalaI TI baIEaImatI dovana SaOlajaaEaI dovaara esa esaEaI dovaraja A$lakumaar emaEaI dovaraja esaEaI dovarajana pIEaI dovarajana vaI AarEaI dovarajaU enaEaI dovarajaU Aar emaEaI dovaro [-Svar vaayaEaI dovaro esa enaEaImatI dovasaIyaa sausammaaEaI dovadasaEaI dovaoMdr pIEaI dovaond` kumaarEaI dovaond` kumaar pIEaI dovaoSa kumaarEaImatI dovaI saudSa-naaEaI dovaIdasa vaI AarEaI doivakr ena vaayaEaI dovaIsaoT\TI EaI baalaajaEaI dovakr e vhIEaImatI dovakuLo jaI vaayaEaI dovakuLo esa enaEaI dovaLokr e AarEaImatI dovaLokr AaiSvanaI esaEaI dovalaokr esa esaEaI dovarqa vaI koEaI dovaro esa jaIEaI dovaro vaI pIEaI dovaaMgana baI pIEaI dova^Magana pI koEaI dovaaMgana ivakasaEaImatI idvaarkr kaMcana eEaI dovava`t kumaarEaI Do A$p koEaImatI Do ko TIEaI Do pI koEaI Do ipNTUEaI do sarkar saaOrISaEaI Do saaOivakEaI QaabaaDo e esa\EaI QaDaMbao pI esa

Page 37: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI dDsa esa DIEaI QaaDsao ema pIEaI QaadvaD ena baIEaI Zgao Ainakot ikrNaEaI Zgao gaaopala saovakramaEaI Zgao pI vhIEaI Z,gao esa esaEaI Zgao saMdIp emaEaImatI Zgao yau AarEaI Zgao vhI pIEaI Qaa[-fulao vaI baIEaI QaakD, p`kaSa saIEaI QaakD, hrISa koEaI Qakato pI baIEaI Zako vaaya DIEaI QaakD sauroSa kumaarEaI QaalaIvaala DI esa jaI esEaI Zla AjayaEaI QaamaapUrkr e eEaI Qaamaapurkr AanaMd baIEaI QaamaapUrkr vaaya esaEaI ZmaZoro esa AarEaI QaamaNao saI elakumaarI QaamaaoDo dIipka esaEaI Qaamaaodrna esaEaI QaamauNasao eca esaEaI QanalaxmanaNa emakumaarI QanalaxmaI DIEaI QanaMjaoyana eEaI QanaHjayaEaImatI QanaMjaya esa AarEaI QanaMjayana AarEaI QanMajayana pIEaI Qanasaokrna koEaImatI QanaavaDo pI jaoEaI dMDPaanaI AivanaaSa AarEaI dMDpanaI DI AarEaI QaMDpanaI esaEaI QaMDayaudabanaI jaIEaI QaanaoSa esaEaImatI QaaMgaDa esa enaEaI Qanagar lailat baIEaImatI Qanajala Aar koEaI Qaanako Aar jaoEaI Qaanamaohor ko ena

Page 38: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Qanamaohor esa jaoEaI Qaanaaorkr pI AarEaI Qanaraja isaMh ecaEaI QanaU ema DIEaI Qanauskr jao AarEaImatI Qanauskr esa jaoEaI Qanavao DI emaEaImatI Qanyaa TI esaEaI QapaDo esa baIEaI Qar e koEaI QaraDo ema ekumaarI QarNyaa esaEaI Qaaravat dovaEaI Qamaa-iQakarI AarEaI Qamaa-iQakarI esa esaEaI Qamaa-maohr vhI esaEaI Qama-maohor ena vhIEaI Qama-maohor esa DIEaI Qama-maohor vaaya esaEaI Qamao-nd` kumaarEaI Qamao-nd` kumaarEaI Qamao-nd` kumaarEaI Qamao-nd``kumaar pIEaI Qama-oSa enaEaI Qaaima-k DI eEaI Qama-vaIr kumaarEaI Qarnao imalaoSvarEaI Qaa$mana esaEaI Qa`uva isaMhEaI dasana vhIEaI ZaOMiDyaala pI jaIEaI ZvaLo e eEaI ZvaLo esa esakumaarI Zvalao svaatI jaIEaI Qavala ena elaEaI ZvaLo ivajaya elaEaI Qavasao ramaiksana TIEaI dyaalana pIEaI QaayagauDo esa AayaEaI QaIrja dova koEaI QaIrja kumaarEaI QaIrja kumaarEaImatI ZokNao vhI AarEaI ZoMbaro baI ecaEaImatI QaoMDo pI esa

Page 39: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ZoMgaLo jao DblyaUEaI Zoro ko AarEaI Zoro ema esaEaI Zoro TI esaEaI Zoro vhI baIEaI iQaDo esa esaEaI idllaI rava koEaI iQaMdLo idnakr vaIEaI QaIrond` kumaarEaI QaI$ kumaarEaI iQavaar vhI jaoEaI QaaobaI eca esaEaI QaaobaI Aar esaEaI ZaobaLo e enaEaI ZaobaLo inatIna enaEaI ZaobaLo saicana vaIEaI QaaoDI ema DIEaI ZaookLo DI TIEaI Zaoklao esa esaEaImatI Z,aokNao jao pIEaI Zaoko jaI koEaI ZaomaNao DI eEaI QaaoMgaDo DI AarEaI qaaoMgaDo Aar eEaI Qaao~o DI esaEaI Qaao~o esa DIEaI Qaulaap jaI koEaI Qaulap esa TIEaI QauLo ena jaoEaImatI Qaumak AMjalaI DIEaI Qaumak esa jaIEaI QaumaaL baI yauEaI Qaumaala jao esaEaI Qaumaala ela emaEaI QaumaaL saicana DIEaI QaumaaLo ema AarEaImatI QaumaaLo esa eEaI QaumaaLo iSavaajaI baIEaI Qauro pI vhIEaImatI QaurI e DIEaI QaurI mayaur pIEaI QaurI yau enaEaI Qauya-o TI jaIEaI Qauvaaro $toSakumaar elaEaI QyaanaI jaI saI

Page 40: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI QyaanaI eca pIEaI iDyaaja jaaosaf [EaI iDcaaolakr ena vaIEaI idGao jayaoSa AarEaI idGao ema AarEaI idGao esa jaIEaI idilap kumaarEaI idlaIp kumaar jaIEaI idlaIp kumaar vhIEaI idlaIp BagatEaI idlaIp kumaarEaI idlaIp kumaarEaI iDillaraja emaEaI idnakrna enaEaI idnaoSaEaI idnaoSa candEaI idnaoSa cand`EaI idnaoSa kumaarEaI idnaoSa kumaarEaI idnaoSa TIEaI idnaoSaa ema DIEaI idnaoSana emaEaI iDMgaNakr esa esaEaI idsalao e esaEaI idvaTo ivakasa baIEaI idvaokr eca DIEaI idvaokr sauBaaYa AarkumaarI idvyaa koEaImatI idvyaa ramadasaEaI idvaaDkr saicana jaIEaI dIvaana ena vhIEaI idvaTo DI jaIEaI dIixat e enaEaI dIixat AnaupmaEaI dIixat baI AarkumaarI idixat rSmaIEaI idixat esa esaEaI dIixat esa esaEaI idixat saMtaoYa eEaI DImaolaao ihlarI eEaI iDmaolaao jao jaoEaI Daobara eca jaIEaI daoDko ema esaEaI daoDDI jagadISaEaI DaoiDyaa Aar baI

Page 41: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI daoDmaNaI baI DIEaI Daogara esa baIEaI Daogara esa esaEaImatI dao[-faoDo esa esaEaI Dao[-faoDo ema emaEaI Daoko maicCMd`naaqa DIEaI Daoko ena jaIEaI DaoKo e baIEaI DaoLsa ijatoMd` esaEaI DaoLsa esa esaEaI DaoLsa vhI esaEaI DaoLo baI emaEaI DaoLo ko vaayaEaI DaoMba vaI baIEaI DaoMba vhI pIEaI Daoimainak saoivayaao isarIlaEaImatI DaoMgaro ko koEaI DaoMgaro esa DIEaI DaoMgarvaar ema\ esa\EaImatI DaoMgaro e esaEaI DaoMgaro DI esaEaI DaooMgaro idlaIpEaI DaoMnau$ BavaanaI ikrNaEaI daorogalaU ena esaEaI DaorIlaala jaI rajapUtEaI DaorIlaala Aar AarEaI daorjaoya dadula EaImatI daorlaokr esa pIEaI daosa enaEaI iDisalvaa jaI jaoEaI DIsaaoJaa baIEaI iDsaaoJaa jao AarEaImatI iDsaaoJaa ema eEaImatI iDsaaoJaa maInaaEaImatI iDsaaOJaa naaoraEaI iDsaaojaa pI koEaI iDsaaoJaa pI pIEaI iDsaaoJaa Aar DblyauEaI DIsaaoJaa esa enaEaI dubao jayaSaMkr eEaI dubao jao esa\EaI dubao ko enaEaI dubao enaEaI dUbao ina%yaanandEaI dubao p`Baakr

Page 42: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI dubao raQaoSyaamaEaI dubao esa AarkumaarI isaMQaU esaEaI dubao saMjaIva kumaarEaI dubao TI koEaI dubao yaU DIEaImatI dubao vhI DI PaIEaI dubaLa ko koEaImatI dubaLa $plaI AarEaI dubaLa vaI pIEaI dubaLo ema DIEaImatI duQaaDo pI baIEaI duQarojaIya tojasa ecaEaI duQavaDkr Aar vhIEaI duQavaDo PaaopT DIEaImatI dudvaDkr e esaEaI Dukro DI emaEaI dulagaca esa jaoEaI dumaDo baI DIEaImatI Dumaro Aar pIEaImatI DuMga DuMga sausamaaEaI Du^MgaDu^Mga jaoEaImatI dufaro Aar esaEaI dura[- koEaI dura[- knnana esaEaI dura^ya raja enaEaI durOraja esaEaI durafo p`SaaMt koEaI durafo TI baIEaI dugaa- ikskuEaI dugaa- p`saad enaEaI durgaUDo baI vaayaEaI dugau-Do esa DIEaI dugau-lao e esaEaI dusaanao saI baIEaI dusaanao ena AarEaI d%ta jayaMtaEaI d<aa esa koEaI d<aa isabanaaqaEaI duvvaa AjaoSaEaI WarkI naaqaEaI iWvaodI ema jaoEaI iWvaodI saMjaIvaEaImatI ekavallaI koEaI [-saao saI TI

Page 43: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI [-Svarna AarEaI [-ba`amapurkr vhI DIEaI eDvaD- qaaoibayasaEaI eD\ivana jaao emaEaI ejaro ko jaoEaI [k`amaUla hk esakoEaI [laaMgaao DIEaI elaMgaaovana emaEaI [-laMgaaovana jaoEaI [-laMgaaovana elaEaI [laanagaaovana esaEaI [-laMgaaovana TIEaI elanaknnana jaoEaI [-laayaaporUmala vhIEaI [-laMgaoEvarna emaEaI elaIpo vaI ko AarEaImatI eilasammaa [- TIEaI ellanaayak jaoEaI [-llaaPpna saIEaI [-laumalla[- eEaI [-laumallaa[- eEaI elaumalaa[- esaEaI elaumala[- vaI eEaI [-iplaI fkIrEaI [saakImauqaU AarEaI [-Svar rava vaayaEaI fDtro rivaraja emaEaI fihma ema eEaI flakava ela jaoEaI fnaaMDo ema saIEaI fNaisayaa jaI emaEaI fMD ivak`aMt vhIEaImatI frha j,abaIna esaEaI fTainayaa Aar baIEaI fTo DI koEaI faTo ramaoSvar baIkumaarI faitmmauinaSaa sayyadEaI faOjadar Pa`saadEaI fyaaja, paSaaEaI fnaa-nDIsa kovaInaEaImatI frnaaMnaDosa ema saIEaI ifrt rama kSyapEaI faoknao saI DIEaImatI faorbasa jao DIEaI fulaJaolao e ena

Page 44: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

kumaarI fulaJaolao maoGanaa eEaI fuMdo AMbaadasa koEaI fuMdo idlaIp emaEaI futa-Dao Aar jaoEaI gaaDgao kOlaasa enaEaI gaDanaI Aar vaIEaI gaD\Dd ema DIEaI gaaD iD iDoEaImatI gaaDo idpalaI ecaEaI gaaDo saMjaya koEaI gaaDokr gaNaoSa esakumaarI gaDokr ema AarkumaarI gaaDokr Aar eEaI gaDokr vaaya koEaI gaDorava saI AarEaI gaaDgao vhI enaEaI gaaDgaIL DI baIEaI gaaDgaIL DI jaIEaI gaDIkr saicana DblyauEaI gagana kOvat-EaImatI gaayabalaI ]@klaI esa baIEaImatI gaayacaaor rImaa jaoEaI gaayakr ] vaIEaI gaayakvaaD esa efEaI gaayakvaaD e jaIEaI gaayakvaaD e enaEaI gaayakvaaD e vhIEaI gaayakvaaD Amaaola eEaImatI gaayakvaaD Aca-naa PaIEaI gaayakvaaD baI pIEaI gaayakvaaD baI pIEaI gaayakvaaD baI esaEaI gaayakvaaD baI TIEaI gaayakvaaD BaImarava enaEaI gaayakvaaD saI baIEaImatI gaayakvaaD saI koEaI gaayakvaaD saI emaEaI gaayakvaaD saI esaEaI gaayakvaaD DI eEaI gaayakvaaD DI baIEaI gaayakvaaD DI DIEaI gaayakvaaD DI jaoEaI gaayakvaaD DI koEaI gaayakvaaD DI emaEaI gaayakvaaD DI Aar

Page 45: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI gaayakvaaD DI TIEaI gaayakvaaD DI vaayaEaI gaayakvaaD dovaoMd` vaIEaI gaayakvaaD jaI DIEaI gaayakvaaD jaI emaEaI gaayakvaaD jaI AarEaImatI gaayakvaaD jayaEaI jaIEaI gaayakvaaD ko baIEaImatI gaayakvaaD ela emaEaI gaayakvaaD ema emaEaI gaayakvaaD ema esaEaI gaayakvaaD ema vhIEaI gaayakvaaD ema vhIEaImatI gaayakvaaD maInaa vhIEaI gaayakvaaD imailaMd ikSaaEaI gaayakvaaD ena baIEaImatI gaayakvaaD ena pIEaI gaayakvaaD pI eEaI gaayakvaaD pI pIEaI gaayakvaaD pI vhIEaI gaayakvaaD p`SaaMt enaEaI gaayakvaaD p`vaINa pIEaI OgaayakvaaD Aar eEaI gaayakvaaD Aar ecaEaI gaayakvaaD Aar koEaI gaayakvaaD Aar enaEaI gaayakvaaD Aar pIEaI gaayakvaaD Aar AarEaI gaayakvaaD Aar esaEaImatI gaayakvaaD Aar esaEaI gaayakvaaD rahula ecaEaI gaayakvaaD esa baIEaI gaayakvaaD esa DIEaI gaayakvaaD esa koEaI gaayakvaaD esa emaEaI gaayakvaaD esa emaEaI gaayakvaaD esa emaEaI gaayakvaaD esa esaEaImatI gaayakvaaD esa esaEaI gaayakvaaD esa TIEaI gaayakvaaD esa\ vhIEaI gaayakvaaD EaIkaMt baIEaI gaayakvaaD yau koEaI gaayakvaaD vhI eEaI gaayakvaaD vhI baI

Page 46: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI gaayakvaaD vhI ecaEaI gaayakvaaD ivakasa esaEaI gaayakvaaD ivaSaala pIEaI gaayakvaaD ivavaok vhIEaI gaayakvaaD vaaya jaoEaI gaayakI eca emaEaI gajaakaosa esa ecaEaI gajaaMkuSa e AarEaImatI gajaro e eEaI gajaro DI baIEaI gajaro ihtoSa elaEaImatI gajaro ema emaEaI gajaiBayao e pIEaI gajaBaIyao e yauEaI gajiBayao AakaSa baIkumaarI gajaiBayao AiSvanaI DIEaI gajaiBayao DI enaEaI gajaiBayao Aar baIEaI gajaond` isaMhEaI gajjaovaar jaI DIEaI galaMDo esa\ ena\EaImatI gamaro jayaEaI esaEaI gamaro saicana koEaI gaaimat Ainalakumaar jaIEaI gamaro e AarEaI gamaro naroSa eEaI ganaa[ mauhI]_InaEaI gaNaptI koEaI gaaMQaI vaI esaEaI ganaoSana koEaI gaNaoSa jaIEaI gaMgaa APparava baIEaImatI gaMgaa AarEaI gaMgaaQarna DIEaI gaMgaaQar jaIEaI gaMgaaQar ena koEaI gaMgaaQar naa[-kEaI gaMgaaQaro ema emaEaI gaaMgaNa ]dya AarEaI gaMgaavaNao baI vhIEaI gaaMgauDo- ko baIEaImatI gaaMgauDo- ela saIEaI gaaMgauDo- ela AarkumaarI gaaMgauDo- ema baIEaI gaaMgauD-o Aar baI

Page 47: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI gaaMgauD-o rama jaoEaI gaMgavaar ena koEaI gaaMjavao Bart AarEaI gaMajavao yaaogaoSa DIEaI gaMTI ema esaEaI gaNavaIr rakoSa esaEaI gaaMvakr e esaEaI gaaMvakr saI emaEaI gaaMvakr ko baIEaI gaaMvakr pI baIEaImatI gaaMvakr p`Iyaa jaIEaI gaaMvakr esa DIkumaarI gaaMvakr esa jaoEaI gaaMvakr esa emaEaImatI gaaMvakr vhI baIEaI gaara isaMhacalamaEaI gaja-o vhI enaEaI gajao- baaLu DIEaI gajao- rajaoMd` eEaI gajao- saMdIp jaIEaI gajao- vhI esaEaI ga$D esa emaEaI gaaOrva kumaarEaImatI gaaOrKoDo esa pIEaI gaaOtma e koEaI gaaOtma jao koEaI gaaOtma ema emaEaImatI gaaOtma mamata esaEaI gaaOtma mahantEaI gava[- esa koEaI gaavaMD baI eEaI gavaMDI e AarEaI gavasa esa jaIEaI gavhaNakr Amaaola esaEaI gaaivat ASaaok elaEaI gaaivat pI pIEaI gaaivat esa elaEaI gavaD vaI baIEaI gaavaDo e emaEaI gaavaDo baI baIEaI gaavaDo baI AarEaI gaavaDo DI jaIEaI gaavaDo jaI esaEaI gaavaDo ema esaEaI gaavaDo Aar baI

Page 48: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI gaavaDo Aar jaIEaI gaavaDo esa\ eca\EaImatI gaavaDo esa enaEaI gaavaDo vhI esaEaI gava[- DI saIEaI gava[- Aar jaIEaI gava[- esa enaEaI gava[- esa yaUEaI gavalaI e baIEaI gavaLI raoSana PaIEaI gaavaMDo esa DIEaI gaavaMDo esa AarEaI gaavaMDo vhI DIEaI gavaaNao esa elaEaI gavaaro jao jaoEaI gavaaro sama`aT esaEaImatI gavaarNao esa eEaI gavasa ela enaEaImatI gaavaDo ica~a esaEaI gaavaDo pI elaEaI gaavaDo Aar esaEaImatI gaavaDo yaaoigata esaEaI gavhaMkr AanaMd AayaEaI gaayagvaala Aar jaIEaI gaayaKo SaOlaOSa eEaImatI gaIta baIEaImatI gaItoSa kumaarIkumaarI gaIta laxmaI vaIkumaarI gaIta enaEaI gaItoSa baI AarkumaarI gaItu ena koEaI gaoMgajao esa vaIkumaarI gaoMgajao saunaMda esaEaI jaa^ja- [ esaEaI jaa^ja- fnaa-iDMsa eEaI jaa^ja- jaaosaof pIEaI jaa^ja- ema pIEaI jaaoja- pI AayaEaImatI jaaoja- esa baIEaI jaa^ja------- vhIEaI gaora^lD lau[sa jaoEaI GaaDgao esa eEaI GaDSaI maMdar TIEaImatI GaaDgao e vaIEaI GaaDgao ema esa

Page 49: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI GaaDgao Aar esaEaI GaaDgao esa elaEaImatI GaaDI e eEaI GaaDI e vhIEaI GaaDI jaI DblyaUEaI GaaDI Aar emaEaI GaaDI esa enaEaI GaaDI saMidp jaIkumaarI GaaDI isawI emaEaI GaaDI vaaya jaIEaI GaaDIgaaMvakr e baIEaI GaaDIgaaMvakr jaI esaEaI GaiDgaaMvakr Aar DIEaImatI GaaDIgaaMvakr esa esaEaI GaDSaI ema eEaI GaDSaI esa jaoEaImatI Gaaga e eEaI Gaaga DI pIEaI Gaagaro ko koEaImatI Gaagaro pI vhIEaI Gaagasa ?iYakoSa AarEaImatI Gaagasa maaonaalaI esaEaI GaayatDko ena pIEaI GanadaT e pIEaI GaaMDgao p`idp jaIEaI GaMgaaLo pI esaEaI GaraL saI vhIEaI Gart Anaup esaEaI Gart AivanaaSa jaoEaImatI Gart saI esaEaImatI Gart ema emaEaI Gart ena baIEaI Gart pI baIEaImatI Gart pI pIEaI Gart Aar eEaI Gart Aar baIEaI Gart Aar saIEaI Gart esa baIEaI Gaart esa jaIEaImatI Garat esa ecaEaI Gart esa ecaEaI Gart esa esaEaI Gart vaaya jaoEaI Gaaro sauhasa esaEaImatI Gaaro vaMdnaa pI

Page 50: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Gaargao pI esaEaI Gaa$ ASaaok emaEaImatI GarvaaDo e DIEaI GarvaaZ,vao baI eEaI GaaTgao Amaaola jaoEaI GaTk AnaupmaEaI GaaTo e eEaI GaaTo ena AarEaImatI GaaTo esa emaEaI GaaTgao baI emaEaI GavaaLI ema jaIEaI GaavaT esa baIEaImatI GaovaDo ena esaEaI iGagao saaomanaaqa koEaI GaIyaa Aao pIEaI GaaoDko esa pIEaI GaaoDo maicCMd` vaIEaI GaaoDo esa koEaI GaaoDorava e koEaI GaaoDovaar hnamaMt baIEaI GaaoDko e enaEaI GaaoDko e esaEaI GaaoDko saI jaoEaI GaaoDko dIpk AarEaI GaaoDko Aar baIEaI GaaoDko Aar emaEaI Gaaogaro jao esaEaI Gaaogalao p`ajala esaEaI Gaaolap e emaEaI Gaaolap DI ema/EaI Gaaolaap pI jaoEaI Gaaolap p`ivaNa emaEaI Gaaolap Aar esaEaI Gaaolao Aaya enaEaI Gaaolao ema ecaEaI Gaaolaokr ema eEaI GaaoMgaaNao DI [-EaImatI GaaoMgao DI koEaI GaaorpDo eca koEaImatI gaaorKanaa TI pIEaI GaaorpDo baI baIEaI GaaorpDo esa DIEaI GaaorpDo esa yauEaI GaaorpDo saaopna DIEaI GaaorpDo ivalaasa esa

Page 51: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI GaaosaaLkr e pIEaI GaaoYa e kokumaarI GaaoYa manaIYaa baIEaI GaaoYa esa koEaI GaaoYa esa koEaI GaaoYa saMdIp eEaI Gaubao DI emaEaI Gaugao e esaEaI Gaugao rajau esaEaI Gaulao baI jaoEaI Gaulao hnaumaMt vaIEaI Gaumaro kmalaoSa esaEaI GaurDo DI enaEaI gausar saunaIla esaEaI igajaro esa esaEaI igalaibalao esa AayaEaImatI ijansaI AjjaUEaImatI ijanaao sTanalaIEaI igarI cand SaokrEaI igair p`SaantEaI igair Aar koEaI igarI esa DIEaI igairSa saI emaEaI igarIYa kRYNanaEaI igarISa kumaar saIEaI igarIyaPpa AnaapurkumaarI igarkr ip`yaa sauQaakrEaI igarkr esa vhIEaI igato satISa koEaI iga%to Aar AarEaI glaaDsTna jao jaoEaI &anasaokrna vaIEaI &anaSaokrna baIEaI &ainanaaqana eEaI gaao[la esa baIEaImatI gaaoDbaaolao baI pIEaI gaaoDbaaolao Aaya DIEaI gaaoDo e eEaI gaaoDo ko TIEaI gaaoDo pI elaEaI gaaoDo yaU elaEaI gaaoDo ivajaya koEaI gaaoDo ivajaya vhIEaI gaaoidyaala saMdIpEaI gaaoh~o ena esa

Page 52: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI gaaohIla ema esaEaI gaaojaUr jao DIEaI gaaoKlao baI koEaI gaaoKlao esa emaEaI gaaokula kRYNanaEaI gaaokularajana koEaI gaaolabaanao Aar emaEaI gaaolaMbaDo esa DIEaI gaaolatkr ena DIEaI gaaolatkr pI AarEaI gaaolhar saMidp DIEaI gaaolavaNakr pI jaIEaI gaaomaanao ko jaIEaImatI gaaomatI koEaImatI gaaomatI DIEaI gaaoNato DI jaIEaI gaaoMD ema\ AarkumaarI gaaoMD saImaakumaarI gaaoMDanao saaonaalaI AarEaI GaaonsaalvaIsa e eEaI gaaopala ena esaEaI gaaopala rava vaayaEaI gaaopala jaoEaI gaaopalakRYNaNa esaEaI gaaopalakRYNa ema esaEaImatI gaaopalakRYaNana AarEaI gaaop p`kaSaEaI gaaopI baIEaI gaaopIdasa koEaI ku$p jaI baIEaI gaaoPaU esaEaI gaaorDo baI ecaEaImatI gaaorDo esa enaEaI gaaoro e esaEaI gaaoro p`maaod vaIEaI gaaoro esa DIEaI gaaoro esa esaEaI gaaorIvalao AMkuSa eEaI gaao$lao pI pIEaI gaao$lao vaaya ecaEaI gaaosaavaI hnaumaMt eEaI gaaosaavaI jaailaMdr emaEaI gaaosaavaI ema emaEaI gaaosaavaI TI jaIEaI gaaosaavaI vhI baI

Page 53: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI gaaosaavaI ivaSaala esaEaI gaaosvaamaI baI pIEaI gaaosvaamaI ko AakaSaEaI gaaosvaamaI ena pIEaI gaaosvaamaI pI saIEaImatI gaaosvaamaI p`Iit jaIEaI gaaosvaamaI esaEaI gaaosvaamaI saunaIla koEaImatI gaaozNakr esa esaEaI gaaODa baI esaEaI gaaOD DIEaI gaaODa rbaIMd`EaImatI gaaOr yau esaEaI gaaovalakr e emaEaImatI gaaovaLkr esa esaEaI gaaovaLkr esa esaEaI gaaovaQa-na isaMh baaGaolaEaI gaaoivand kumaarEaI gaaovaIMda rajana koEaI gaaoivaMd rajaulau emaEaI gaaoivaMdacaarI vaIEaI gaaoivaMdna koEaImatI gaaoivaMdna saunaItaEaI gaaoivaMdraja TIEaI gaaoivaMdrajau DIEaI gaaoivaMdrajaU esaEaI gaaovaarI yaaogaoSa vaIEaI gaaOD,a basavailaMgao koEaImatI gaaODa jayalaxmaI enaEaI gaaoyala Ainala kumaarEaI gaaoyala esaEaI gaaoyala esa koEaI gaaoyala esa koEaImatI gao`sailana jao ema eEaImatI ga`IYma ko eEaI gauCa[t EaIkaMtEaI gaud\dr Aar pIEaI gauDokr e enaEaI gauDokr pI vhIEaI gauhannaaqana eEaI gauhraya pIEaI gauhor Aar koEaI gaujar ema baIEaI gaujar jao pIEaI gaUja\jar ema ko

Page 54: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI gaujaotI baI esaEaI gaulhanao yau enaEaI gauNaSaokr baIEaI gaunaasaokr vaIEaI gauNaoSaokrna enaEaImatI gauNasauMdrI esaEaI gauMD Aar emaEaI gauMD sa%yama esa EaI gauMD vhI vhIEaI gauMDOyaa jaIEaImatI gauMDyao irQaImaa AarEaI gauMjaaL DI esaEaI gaMujaaL pI esaEaImatI gaMujaaL SaaoBanaa pIEaI gaMujaala saItarama AarEaI gauMjaaTo ema vaayaEaI gauMjakr pI koEaI gauMTka kaSaIroD\DIEaI gauPta e emaEaI gauPta AmarEaI gauPta Aanand pIEaI gauPta AMSau kumaarEaImatI gauPta AaSaaEaI gauPta AivanaaSa koEaI gauPta baI saIEaI gauPta baI koEaImatI gauPta saI eEaI gauPta candnaEaI gauPta DI koEaI gauPta Qamao-nd`EaI gauPta idnaoSa kumaarEaI gauPta jaI pI eEaI gauPta eca esaEaI gauPta hrIAaoma AarEaI gauPta hirvaMSaEaI gauPta jao emaEaI gauPta ko DIEaImatI gauPta ko ecaEaI gauPta kaOSala koEaI gauPta ikSaaor laala ko eEaI gauPta ema koEaI gauPta ema esaEaImatI manaIYaa p`saadEaI gauPta ena saIEaI gauPta ena ko

Page 55: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI gauPta inaiqaEaImatI gauPta pI baIEaI gauPta pI koEaI gauPta pvanaEaI gauPta Aar saIEaI gauPta Aar elaEaI gauPta rahulaEaI gauPta rmaoSa cand`EaI gauPta raoiht AarEaI gauPta esa koEaI gauPta esa pIEaI gauPta saMdIpEaI gauPta Syaama baIEaImatI gauPta saaonaIkaEaI gauPta saaOrBaEaI gauPta vhI ecaEaI gauPta vaI koEaI gauPta ivakasa kumaarEaImatI gauPto svaPnaa esaEaI gauraDo Aar emaEaI gaurama ko vhIEaI gaurva maaiNakrava DIEaI gaurva DI AarEaI gaurva jao saIEaI gaurva mahoSa emaEaI gaurva manaaohr eEaI gaurva inalaoSa esaEaI gaurva p`SaaMt DIEaI gaurva raohna AarEaI gaurva esa AarEaI gaurva esa esaEaI gaurvaI ko jaIEaI gaurBaolao ena enaEaI gauja-r AiBaYaokEaI gau$naaQa rava pIEaI gau$naaqa [-plaIEaI gau$naaqa koEaI gau$naaqa enaEaI gau$rajaEaI gau$raja saI enaEaI gau$raja esa eEaI gau$raja rava eca esaEaI gyaanamautI- baIEaI haD,a eca esaEaI haDvaLo DI Aar

Page 56: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI hDvaLo DI koEaI haidmaNaI ela pIEaI hDkr baI jaoEaI hgavaNao iSavaajaI eEaI hOdr jamaIlaEaI hOdr ema [-EaI hOdr esa esaEaI hjaama ramasaMudrEaI hjaaro Aar elaEaI hjaaro esa saIEaI hjaaro vhI emaEaI hjaaro vhI AarEaI hako vaI koEaI hldainayaa^M homantEaImatI hldanakr ko PaIEaImatI hLdNakr kaimanaI pIEaI hLdvaNaokr pI AarEaI hladr p`aosaMjaItEaI hLomaz jayadova ivaEaI hlakr jagadISaEaI hilla esa TIEaI hMibaro baI ecaEaI hMcaaTo mayaur emaEaI hMcaaTo ena enaEaI haMDo DI saIEaI haMDo ko enaEaI haMDo pI baIEaImatI haMDo iSatla emaEaI haMDo vhI esaEaI hNaIYa esa kRYNaaEaI hMagao ilaMbaa esaEaI hMkaro Aar DIEaI hMsa jaokbaEaI ha^Msada Bagat isaMhEaI hnisada baI emaEaI hnaumaMt kumaarEaI hnaumaMtanaayaakaEaI hrD [- esaEaI hrD laxmaNa esaEaI hrD ivajaya jaoEaImatI harLo vaOSaalaI esaEaImatI hrNa saubaulaxmaI pIEaI hrcaokr vaI saIEaI hrdha sa%yaond`EaI haro esa Aar

Page 57: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI hrInd`na saI enaEaI hrISa kumaarEaImatI hror svaatI AimatEaI hrI naarayaNaEaI hrI SaMkrEaI hirbaaskrna DIEaI hirdasana koEaI hirdasana ema enaEaI hrIdaosa baIEaI hirhrna esa koEaI hrIjana ko koEaI hirjana ena DIkumaarI hirka dovaI eEaI hirik`Snana ko EaI hirkumaar esaEaI hirlaala p`saadEaI hrIp`saad koEaI hrISaa koEaI hirSaa ema jaIEaI hrISa vaIEaI hrijMadr isMah baMgaaEaI harko e esaEaI hko- ema vaIEaI hrko ena vaIEaI harLo DI koEaImatI hrmalakr e ekumaarI haraohllaI Eauit vaIEaI hrvaalakr esa pIEaI hsana AayaEaI haSmaI Saaoeoba koEaI hatcaaMgao eca DIEaImatI haTo jaI esaEaImatI hatgao AidtI DblyaUEaI hatgao Dblyau koEaI hatIsakr mayaur jaoEaI htkr e baIEaI haTlao DI jaoEaI hatmaaoDo saMtaoYa DIEaI htplao igarISa esaEaI h%tImaaro homaMt enaEaI hTvaar Aar vhIEaI hTvaar saitSa jaIEaImatI havala idpa AarEaI hjaarI jaI jaoEaI hjaarI laala

Page 58: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI hobaaLo jaI emaEaI hoDa} ena jaoEaI hoDavaU Aar emaEaI hoDa} esa emaEaI hoDa} esa enaEaI hoDvaU esa TIEaI hogaDo ema esaEaImatI hoigaYTo eca vaIEaI holakr Amaaola koEaI homaacaMdr vaIEaImatI homalataEaI homaMt kumaar pI vaIkumaarI homaavatIEaI homba`ma p`omaanandkumaarI homalataEaImatI homaraoma Aar esaEaI horkla esa pIEaImatI horaolao ko AarEaI hotramaEaI hoijakla gaaOrva DblyauEaI ihlatI vaaya jaIEaImatI ihlao saI koEaImatI ihlao $palaI pIEaI ihlaarI sp^rao eEaImatI ihmmatisaMGaanaI ko DIEaI hIMdLokr vhI jaIEaI hIgao e koEaI ihMgao DI vhIEaI ihMgao ema vhIEaI hIra naRponaEaI hIralaalaEaI hIrNNaOOyaa enaEaI ihrvao jagadISa jaoEaI ihrvaanaI jao koEaImatI ihro snaoha AarEaI ihro tuYaar esaEaImatI ihro vaOSaalaI TIEaI ihlao-kr Aar em,a\EaI ihlao-kr Aar esaEaI ihlao-kr esa emaEaI ihvaraLo esa yauEaImatI haogalao ko AarEaI haolao pI emaEaI haolagaIr AakaSa esaEaImatI haolamauKo esa baI

Page 59: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI haonamaanao Aar baIEaI haoTkr DI kokumaarI haoTkr laInaa DIEaImatI haoTkr ip`yaMka EaImatI haotkr yau ecaEaI haovaaL esa baIEaI )dyanaarayaNaEaI huDokr Aar DIEaI hu@korI pMkja esaEaI hulaavalao gaNaoSa DIEaI hulaaro esa DblyaUEaI huDIvaala AakaSadIpEaI husaona ejaajaEaI husaOna kOSarEaI [ba`aihma pIEaI [-du KanakumaarI [galavaar pI esaEaI [gnaoiSayasa jaa@sana pIEaI [jaaro eca esaEaI [lho DI vaIEaImatI [-lho p`saUnaa vaIEaI [marana AlaI saOfIEaI [marana maaohmmadEaI [naamadar isakMdr koEaI [Mbanaaqana pIEaI [Mdlakr kRYNaa esakumaarI [Midra vaIEaI [Mdaoro Aar enaEaI [Mdaorkr pI jaoEaImatI [nd/yaanaI ema koEaImatI [ndu idnaoSaEaI [Mdulakr ema AarkumaarI [MdUlakr ema esaEaI [ndulakr esa vaIEaI [Mdurkr vhI vhIEaI [Mgaladar e esaEaI [MgaLo e emaEaI [MgaLo saI emaEaI [MgaLo DI TIEaI [Mgalao ema\ jaIkumaarI [Mgalao inaikta SaamaEaImatI [Mgalao pI ema\EaI [MgaLo vaI TIEaImatI [Mgavalao inalaaxaI vaayaEaI [Mgavalao esa vaI

Page 60: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI [MgaLo e TIEaI [Mgalao DI elaEaI [Mgalao ema vhIEaI [MgaLo pI AarEaI [Mgalao Aar baIEaI [MgaLo Aar esaEaI [Mgalao esa ecaEaI [MgaLo esa koEaImatI [MgaLo yau AarEaI [Mglaoo vaI esaEaI [-gaaolao AMikt emaEaI [Mgaaolao baI elaEaI [Mgaaolao esa vaIEaI [-nakr e elaEaI [kbaalaEaI [-kbaala isaMhEaI [rnak Aar emaEaI [smaa[la eEaI [savalakr esa esaEaI [svalakr sauroSa DIEaImatI Ayyar AaSaa koEaI Ayyar baI AarEaImatI Ayyar jyaaoit emaEaI Ayyar Aar koEaI Ayyar esa AarEaImatI Ayyar esa esaEaI Ayyar esa vhI baIEaI AyyaPpna eEaI AyyaPpna esaEaI jaabaro esa esaEaI jaokba maqyaU jaoEaImatI jaokba pI pIEaI jaokba pITrEaI jaokba vagaI-saEaI jaadva inalaoSakumaar DIEaI jaaDojaa ema saIEaI jaaQava Ainala esaEaI jaaQava e eEaI jaaQava e enaEaI jaaQava e pIEaI jaaQava e AarEaI jaaQava e AarEaImatI jaaQava e esaEaI jaaQava e esaEaI jaaQava e esa

Page 61: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI jaaQava e vhIEaI jaaQava e vaayaEaI jaaQava Aimat DIEaI jaaQava Amaaola DIEaI jaaQava AanaMda koEaImatI jaaQava AiSvanaI emaEaI jaaQava AvaQaut pIEaI jaaQava baI baIEaI jaaQava baI TIEaI jaaQava saI DblyauEaI jaaQava DI elaEaI jaaQava DI emaEaI jaaQava DI AarEaI jaaQava DI TIEaI jaaQava dIpk AarEaImatI jaaQava idPaalaI esaEaI jaaQava jaI AarEaI jaaQava jaI esaEaI jaaQava eca elaEaI jaaQava eca emaEaI jaaQava eca vaIEaI jaaQava jao jaIEaI jaaQava jao vhIEaI jaaQava ijatoMd` esaEaI jaaQava ko ecaEaI jaaQava ko vhIEaI jaaQava laxmaNa emaEaI jaaQava ema jaoEaI jaaQava ema emaEaI jaaQava ema emaEaI jaaQava maQaukr TIEaImatI jaaQava maQaumatI esakumaarI jaaQava mainaYaa esaEaI jaaQava ena DIEaI jaaQava ena elaEaI jaaQava ena enaEaI jaaQava ena vaIkumaarI jaaQava nayanaa DIEaI jaaQava ena enaEaI jaaGava pI emaEaI jaaQava pI AarEaI jaaQava pI AarEaI jaaQava pI esaEaI jaaQava pI TIEaI jaaQava pI vaI

Page 62: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI jaaQava pI vaIEaI jaaQava Pa`dIPa emaEaI jaaQava p`SaaMt AarEaI jaaQava p`vaINa eEaImatI jaaQava ip`yaa vaayaEaImatI jaaQava ip`yaaMka esaEaI jaaQava Aar eEaI jaaQava Aar baIEaI jaaQava Aar DIEaI jaaQava Aar jaIEaImatI jaaQava Aar jaIEaI jaaQava Aar elaEaI jaaQava Aar emaEaI jaaQava Aar enaEaI jaaQava Aar esaEaI jaaQava Aar esaEaI jaaQava Aar TIEaI jaaQava rahula koEaImatI jaaQava risaka emaEaImatI jaaQava esa eEaI jaaQava esa\ baIEaI jaaQava esa baIEaI jaaQava esa saIEaI jaaQava esa DIEaI jaaQava esa koEaI jaaQava esa koEaI jaaQava esa koEaI jaaQava esa pIEaI jaaQava esa pIEaI jaaQava esa pIEaI jaaQava esa AarEaI jaaQava esa esaEaImatI jaaQava esa esaEaI jaaQava esa esaEaI jaaQava esa TIEaI jaaQava esa TIEaI jaaQava esa TIEaI jaaQava esa TIEaImatI jaaQava esa vhIEaI jaaQava esa vhIEaImatI jaaQava esa vhIEaI jaaQava esa vaIEaI jaaQava esa vhIEaI jaaQava saicana baIEaI jaaQava saicana pI

Page 63: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI jaaQava saicana vaIEaI jaaQava saMdIPa koEaImatI jaaQava saMgaIta emaEaI jaaQava saMtaoYa AarEaI jaaQava sauBaaYa naayakEaI jaaQava sauBaaYa AarEaI jaaQava sauijat esaEaI jaaQava sauroSa AarEaI jaaQava ]dya esaEaImatI jaaQava vainata esaEaI jaaQava ivanaaod emaEaI jaaQava ivaSaala vaIEaI jaaQava yauvaraja pIEaI jaaQavar ivajaya baIEaI jaDI vaI baIEaI jaiDyaar pI elaEaI jaaDkr DI baIEaI jagadalao saI eEaI jagadaLo esa DIEaI jagadaLo vhI enaEaI jagadIsana eEaI jagadISa kumaar TIEaI jagadISaEaI jagadISa AarEaI jagaQaanao baI AarEaI jagaidSa kumaar esa\EaI jagadISa p`saad AarEaI jaga[- p`saadEaI jagannaaqana [-EaI jaganaaqana AarEaI jagannaaqa emaEaI jagatap ivak`ma esaEaImatI jagadaLo Aar esaEaI jagadISa caMd` jaaTEaI jagadISa kumaar ramaEaI jagadISa p`saadEaI jagadISa p`saadEaI jagajaIt isaMhEaI jaganaaDo jaI pIEaI jagatap baI baIEaI jagatap ikrNa jaoEaI jagatap ela AarEaI jagatap ena jaoEaImatI jagatap pUjaa AarEaImatI jagatap pUnama e

Page 64: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI jagatap esa baIEaI jagatap esa saIEaI jagatap esa efEaI jagatap esa enaEaI jagatap esa pIkumaarI jagatap esa pIEaI jagatap esa pIEaI jagatap esa esakumaarI jagatap tojaisvanaI koEaI jagatap yaU baIEaI jagatap ivak`ma DIEaI jaOna e saIEaI jaOna AiBaYaokEaI jaOna e koEaI jaOna ko koEaImatI jaOna iSalpaEaI jaOnaond` kumaarEaImatI jaOnaI ibajauEaI jayap`kaSa AarEaI jayaramaEaI jayaSaMkr enaEaI jaOsavaara e koEaI jaOsana faOnasaoka TIEaI jaayasavaala saI emaEaI jaOsavaala jaI eEaI jaayasavaala naIlaoSakumaarI jaOsavaala inama-laaEaI jaayasavaala esa koEaI jaOsavaala esa emaEaI jayasvaala vaIEaI jaOsvaar e saIEaI jaOsavaar e saIEaI jaOsavaar saI jaoEaI jaOsavaar ko esaEaI jaosvaar pI esaEaI jaOsvaar esa jaIkumaarI jaOsvaar sauinata AarEaI jaOsavaar sauroSa AarEaI jaOsvaar iva ecaEaImatI jaOtPaala maaodI TIEaI jaOvaoMd` kumaarEaI jalaalaud\dIna esaEaImatI jalagaaMvakr DI DIEaI jallauir ivajayaEaI jamadaDo esa DI

Page 65: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI jaamailayaa Aar esaEaImatI jaaMBalao EamaIka ecaEaI jaaMBaulao ko enaEaI jaaMbau ema JaoDEaI jaomsa Aba`hama koEaI jaomsa jaoEaI jaomsa kuiryaakaosaEaI jaomsa rajaU enaEaI jamaKMDo DI esaEaImatI jamaKMDo vaOSaalaI DIEaI jamaKMDI Aaya eEaI jaamasaMDokr baI saIEaI jaamasautkr DI AarEaI jaanaa eEaImatI jaanakI ramacaMd`naEaI janaad-na baabauEaI jand`pllaI saI jaoEaI jaond`pllaI vaaya jaoEaI jaMgalao Aar AayaEaI jaMgalao Aar vhIEaI jaMgannaavar ema elaEaI jaaMigaD hrISa kumaarEaI jaMgalao ela baIEaI jaMgalao ela esaEaI jaMgalao Aar baIEaI jaaMgaD,a esa koEaI jaanavalakr esa enaEaI jaanavalakr esa AarEaI jaryaala Ajaya kumaarEaI jasabaIr isaMhEaI jaoiYana ija iTEaI jaaisar kaoT\TmmalaEaImatI jaaismana raoSanaEaImatI jaaT dIipkaEaI jaaT p`kaSaEaI jaaT rama rajaEaI jazar Anaup eEaI jaaTaot pI saIEaI javaLkr pI eEaI jaavakr pI esaEaImatI jaavakr Aar AarEaI jaavaLo DI koEaImatI jaavaLo ema esaEaI jaavalaIkr ena AarEaImatI javharkr esa vaI

Page 66: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI jaavaLo esa DIEaI ojaya ikSaaor kumaarEaI jaya p`kaSaEaImatI jayaa SaiSakumaarEaImatI jayabauna esa koEaI jayacaMd`na ena koEaI jayakRYNana vaI baIEaI jayakumaar koEaI jayakumaar emaEaI jayakumaar pI jaIEaI jayaakumaar esa naayarEaImatI jayalaxmaIEaImatI jayaalaxmaI esaEaImatI jayammaaEaI jayamaUtI^ koEaI jayana ema pIEaI jayana pI saIEaI jayaMt kumaar PaIEaImatI jayaMtI koEaI jayapala pIEaI jaayaaPpa ko eEaI jayaap`kasana vhI koEaI jayaap`kaSa AarEaI jayaraja jaIEaI jayarajana saI pIEaI jayarama vhI esaEaI jayaramana jaIEaI jayaramana TIEaI jayaaramana TIEaI jayaasaMkr koEaI jayait-qa emaEaI jaayaBaayao baI esaEaI jaayaBaayao inalaoSa AarEaI jayakr Aar eEaI jaayakr esa AarEaI jaayasavaala sauimat koEaI ijatond` kumaarEaI jaItrama jagarnaaqaEaImatI jaIvaa esaEaI jaIvakoSvar ema AarEaI jaIvana dIpkumaarI jaIivata TIEaI jaosa jayaMMmsakumaarI jaossaI pIEaImatI jaossaI pI

Page 67: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI jaosavaanaI yaU ecaEaI jaozvaa ena emaEaI jaoyaa Baaskrna esaEaI jaoyaacaMd`na jaoEaImatI jaoyaica~a eEaI ijayaKaoSa esaEaI jayaapa^la esaEaI Jaa AiBaYaokEaI Jaa baI koEaI Jaa balaramakumaarI Jaa maMjarIDa^ Da^ Jaa ema koEaI Jaa Aar koEaI Jaa saMjiava kumaarEaI Jaa sauinala kumaarEaI Jaa i~BaubanaEaI Jaa ]maaptIEaImatI JaaMsaI ranaI pIEaI ijaidna koEaI jaIjaIkumaar TIEaI ijakmaDo ko esaEaI ijallaa naagaoSa vaayaEaI ijallaavar rajaSaoKrEaI ijanagaro pI koEaImatI ijanaI jaaosafEaI ijansa maoqyaUEaI OOOijatoMd/ kumaarEaI ijatoMd` kumaarEaI ijatond` kumaarEaI ijatond` kumaarEaI ijatond` isaMhEaI jaaoga sauinala emaEaI jaaogaa S/aI`nauEaI jaaogaidAa DI DIEaI jaaogadMD saI enaEaI jaaogadMD rahUla esaEaI jaaogadnakr e koEaI jaaogaQanakr esa baIEaI isah^MM jaaogaIEaI jaaogau gaNaoSa saIEaI jaaohro ema eEaI jaaona DIEaI jaa^na isa@vaoraEaI jaa^nasana ko yaUEaI jaa^nsana pI

Page 68: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI jaa^naI ema koEaI jaaonaI ema koEaImatI jaaoyaIsaI jaaosaofEaI jaaojaI jaa^na vaIEaI jaaoKU p`saadkumaarI jaa^laI jaaosaEaI jaaosa pI jaoEaI jaaosa TIEaImatI jaaosaof eEaI jaaosaof baIEaI jaaosaof baMovaaMcala ema eEaI jaaosaof koEaI jaaosaof ema [EaImatI jaaosafIna jaa^narajaEaImatI jaaoSaI e eEaI jaaoSaI e AarEaI jaaoSaI ASaaok laxmaNaEaI jaaoSaI BaupoSa vaIEaI jaaoSaI DI esaEaI jaaoSaI DI vhIEaI jaaoSaI jaI emaEaI jaaoSaI eca vhIEaImatI jaaoSaI jao DIEaImatI jaaoSaI jyaaiot koEaI jaaoSaI ela eEaImatI jaaoSaI lailata vaIEaImatI jaaoSaI ema eEaI jaaoSaI ema\ DIEaI jaaoSaI ema emaEaImatI jaaoSaI ema enaEaImatI jaaoSaI ema vaIEaI jaaoSaI maaOilak AarEaI jaaoSaI ena baIEaI jaaoSaI pI pIEaI jaaSaI pI AarEaI jaaoSaI pI vhIEaI jaaoSaI p`Nava enaEaI jaaoSaI Aar emaEaI jaaoSaI rakoSaEaI jaaoSaI irMkuEaI jaaoSaI esa DIEaI jaaoSaI esa enaEaI jaaoSaI esa AarEaImatI jaaoSaI esa AarEaI jaaoSaI esa Aar

Page 69: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI jaaoSaI esa yaUEaI jaaoSaI esa vhIEaI jaaoSaI EaIrama AarEaImatI jaaoSaI svaatI yaUEaI jaaoSaI vhI jaoEaI jaaoSaI vhI emaEaI jaaoSaI vhI emaEaImatI vaoSaalI esa joaaSaIEaImatI jaaoSaI vaI esaEaI jaaoSaI ivajaya AijatEaI jaaoqaI esa pIEaImatI jaaotIlaxmaI koEaI jaa^ya vaI AarEaImatI jaaoyasaI jaoinafr jaoEaI jaayakuT\TI qaaomasaEaImatI jaubaImaaola saaojanaEaI jau[-kr ivaSaala AarEaI jaunnaro esa enaEaImatI jaunnarkr Paunama esaEaImatI jyaaotI pIkumaarI jyaaotI esaEaImatI jyaaotI inaSaI yaUkumaarI jyaao%snaa AarEaImatI kcaro AmaRta esakumaarI kcCp maoJaronaEaImatI kca$ esa AarEaI kdma Aar baIEaI kdma esa enaEaI kdma e DIEaI kdma e esaEaI kdma e esaEaI kdma e vhIEaImatI kdma e vhIEaI kdma e vhIEaI kdma e vaayaEaI kdma Ajaya idlaIpEaI kdma A$Na esakumaarI kdma AiSvanaI eEaImatI kdma AiSvanaI AarEaI kdma Bart AarEaI kdma saI baIEaI kdma saI AarEaI kdma d%tarama koEaI kdma dugao-Sa jaoEaI kdma jaI Aar

Page 70: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI kdma jaI esaEaI kdma eca saIEaI kdma ihtoSa esaEaI kdma jao koEaI kdma ko ecaEaI kdma ko eca\EaImatI kdma ko esaEaI kdma ko esaEaImatI kdma ko esaEaI kdma ema eEaI kdma ema baIEaImatI kdma ema esaEaImatI kdma ema esaEaI kdma mahoSa DIEaImatI kdma manaalaI AarEaI kdma ena DIEaImatI kdma ena vhIEaImatI kdma inalaImaa esakumaarI kdma inalama PaIEaI kdma inatIna vaayaEaI kdma pI DIEaI kdma pI emaEaImatI kdma pI pIEaI kdma PaI AarEaI kdma pI esaEaI kdma pI esaEaI kdma Aar eEaI kdma Aar eEaI kdma Aar saIEaI kdma Aar koEaI kdma Aar enaEaI kdma Aar esaEaI kdma Aar esaEaI kdma rajaoSa jaIEaI kdma rivaMd` baIEaI kdma esa eEaImatI kdma esa baIEaI kdma esa jaoEaImatI kdma esa emaEaI kdma esa enaEaI kdma esa enaEaI kdma esa enaEaI kdma esa pIEaI kdma esa pIEaI kdma esa Aar

Page 71: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI kdma esa esaEaI kdma esa esaEaI kdma esa esaEaI kdma esa vaIEaI kdma esa vaIEaI kdma saicana koEaI kdma saMdoSa esaEaI kdma saMjaya ekumaarI kdma saraoja esakumaarI kdma saaonala vaayaEaI kdma vaI eEaI kdma vhI baIEaI kdma vhI koEaI kdma vaI emaEaI kdma vhI esakumaarI kdma vaYaa- saIEaI kdma ivajaya DIkumaarI kDvat QanauYaaEaI kDvao ema eEaI kDvao esa eEaI kDo,maiMna vaI ecaEaI kd/okr Aar pIEaI kDU DI vaayaEaI kDU jaI vaayaEaI kDu ema enaEaI kDu Aar jaoEaI kDu saicana koEaI kDU ]lhasa koEaI kDUsakr Aar TIEaI khaMDL samaaQaana baIEaI khaNao maMdar eEaI khar esa koEaI kao[kaoMDna eEaImatI kOlaasaa jaI esaEaI kOlaaSa cand`EaImatI kOmala esa eEaImatI kOsar sauYamaaEaI kOtko AaNNaa emaEaI kjaar ivalaasa bhIEaImatI kjaraolakr Saamala yaUEaI kajavao eca esakumaarI kakD jyaao%snaa baIEaI kakD rajaoSa vaayaEaI kakD esa\ baIEaI kakDo jao TI

Page 72: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI kakDo Aar enaEaI kakDo Aar pIEaI kakDo svaPnaIla DIEaI kakDo tanaajaI koEaI kakDo vhI DIEaImatI kaktkr e esaEaI kakyao esa DIEaI k@kD ]maoSa AarEaImatI klaa maaohnaEaImatI klaa pIEaImatI klaOsaolvaI esaEaImatI klayavaanaI emaEaI kalana vhI AarEaI kLM~o ramadasa enaEaI kalap e AarEaImatI klaavaMt Aasamaa DIEaI kaLBaaor Aar DIEaImatI kaLo Ba@tI pIEaI kaLo Bart jaoEaI kaLo eknaaqa jaIEaI kalao jaI jaIEaI kaLo ko koEaI kaLo ema DIEaI kaLoo ena eEaI kaLo ena AarEaImatI kaLo pI baIEaI kaLo Aar esaEaI kalao rahula AarEaI kaLo esa baIEaI kaLo yau baIkumaarI kaLo vaYaa- koEaI kaLobaoro esa DIEaImatI kalaokr saI jaIEaI kalaokr jao AarEaI kalaIdasana emaEaI kalaIKna DI DIEaI kalaIKna pI esaEaI kaLkr jaI vhIEaI kLko Aar AarEaI klamat ivaSvanaaqaOyyaaEaI klamaoMgao Aar enaEaI klpnaa jaoEaI kalapaTIla e emaEaI kalasap-o e baIEaI kaLsaokr e esa

Page 73: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI kaLugaDo jaI ecaEaI kalausTo ema baIEaI klavaI baIEaI klavalao jaI koEaI klyaaNa ko esaEaI klyaaNa saundrma koEaI kmala candEaI kmala dIp kumaarEaI kmalaaknana emaEaI kmalaAanaMd esa pIEaImatI kmalaisaMQau emaEaI kmaanao pI esaEaI kamaraja jaI baIEaI kamaraja vaIEaI kamaa$jjamaana emaEaI kamat e koEaI kamat DI esaEaI kamat ena jaIEaI kamaqa Aar jaIEaI kaMbaLo Aar jaIEaI kMbaar ena TIEaI kMbaar vhI TIEaI kaMbaLo e baIEaI kaMbalao e AarEaI kaMbalao e esaEaImatI kaMbalao e TIEaI kaMbalao Ainala eEaI kaMbalao ASaaok DIEaI kaMbaLo baI eEaI kaMbalao baI eEaI kaMbaLo baI baIEaI kaMbalao baI pIEaI kaMbalao baabaU ecaEaI kaMbaLo saI eEaI kaMbalao saI esaEaI kaMbaLo saI vhIEaI kaMbalao DI eEaI kaMbaLo DI baIEaI kaMbaLo DI AarEaI kaMbaLo DI AarEaI kaMbaLo DI esaEaI kaMbalao DI vaayaEaI kaMbaLo idlaIp esaEaI kaMbaLo [- baIEaI kaMbaLo jaI ko

Page 74: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI kaMbalao jaI esaEaI kaMbalao eca baIEaI kaMbalao ko enaEaImatI kaMbaLo k$Naa AarEaI kaMbaLo kaSaPa baIEaImatI kaMbalao ela jaIEaImatI kaMbaLo ela pIEaI kaMbalao ela esaEaI kaMbaLo ema eEaI kaMbaLo ema koEaI kaMbaLo ema koEaI kaMbalao imailaMd esaEaI kaMbaLo maaohna baIEaI kaMbaLo ena AayaEaI kaMbaLo ena enaEaI kaMbaLo ena enaEaImatI kaMbaLo ena AarEaImatI kaMbalao naIlama saIEaI kaMbaLo inaiKla ivanaaodEaI kaMbalao pI emaEaI kaMbaLo pI AarEaI kaMbaLo pI esaEaI kaMbalao pI esaEaI kaMbaLo pI yauEaImatI kaMbaLo Pa`itBaa saIEaI kaMbalao Aar jaIEaI kaMbalao Aar jaoEaI kaMbaLo Aar emaEaI kaMbaLo Aar enaEaI kaMbaLo Aar enaEaI kaMbalaoo Aar enaEaI kaMbaLo Aar esaEaI kaMbaLo Aar esaEaImatI kaMbalao rmaamanaI eEaI kaMbaLo ramadasa jaIEaImatI kaMbaLo esa baIEaI kaMbalao esa baIEaI kaMbaLo esa baIEaI kaMbaLo esa DIEaI kaMbaLo esa DIEaImatI kaMbalao esa DIEaI kaMbaLo esa jaIEaI kaMbaLo esa jaoEaI kaMbaLo esa koEaI kaMbaLo esa ema

Page 75: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI kaMbaLo esa enaEaI kaMbaLo esa enaEaI kaMbaLo esa pIEaI kaMbalao esa pIEaI kaMbaLo esa AarEaImatI kaMbaLo esa esaEaImatI kaMbalao esa esaEaImatI kaMbalao esa esaEaImatI kaMbalao esa esaEaI kaMbaLo esa TIEaI kaMbaLo esa TIEaI kaMbaLo esa vhIEaI kaMbalao esa vaIEaI kaMbaLo esa vaayaEaI kaMbaLo saMdoSa AarEaI kaMbaLoo saMkot esakumaarI kaMbaLo iSatla esaEaI kaMbalao isad\Qaaqa- esaEaImatI kaMbaLo sauiMmata iPaEaI kaMbaLo tanaajaI AarEaImatI kaMbalao ~RPtI pIEaImatI kaMbalao ivamala emaEaI kaMbalao ivanaaod DIEaI kaMbaLI e AarEaI kaMbalaI DI jaoEaI kaMbaLI DI esaEaI kaMbaLI pI DIEaI kaMbaLI esa koEaI kaMbalaI vaI DIEaI kaMbalaI vaI esa\kumaarI kaimanaI EaIlaxmaIEaI kmalaoSaEaI kmalaoSa kumaarEaI kmalaoSa kumaar klacauRirEaI kmaaodo sauroMd` koEaI kma$_Ina [-EaI kamatokr ena vhIEaI kamaqao d%ta~ya AarEaI kanaDo ema\ baIEaI knagaraja jaIEaI knagaraja esaEaI knaaOijayaa sauSaIla kumaEaI knasao saMtaoYakumaar esaEaI knaaOijayaa eca TIEaI kaMDlakr DI DI

Page 76: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI kMdasaamaI eEaI kMdasvaamaI AarEaI kMDora e pIEaImatI kMdora gaIta jaoEaI kaMDpala ko saI elaEaI kaNaokr e pIEaI kaNaokr e esaEaI kNaokr esa enaEaI kaMgaNao ikrNa pIEaI knhOyaa jaIEaI knaI k$PpasaamaI vaIEaI kanaIMdo ema DIEaI kinarajana jaIEaI kinatI ]dya kumaarEaI kanaikrD svaPnaIla emaEaI kNNana emaEaI knnana eEaI knnana ena vaIEaI knnaaPpna DIEaI knnaaOijayaa saunaIla koEaI knnaaOijayaa vaI baIEaI KnnayaIrama [-EaI knaaojao inarMjana esaEaI knaaoijayaa ema jaoEaImatI knaaoijayaa esa vaIEaI knaaoijayaa Aar emaEaI knaaoijayaa esa baIEaI kNasao Bart TIEaI kNasao esa esaEaI knsaTna eEaI kaMt rajau esa ipEaI kaMtrajau AarEaI kMqaairyaa baI DIEaI kMqaarIyaa jao baIEaI kMtsaamaI koEaI kMzo e AarEaI kMzo lailat DIEaI kMzo vhI enaEaImatI kavaLo esa esaEaI kpaDIyaa dovaaMga saIEaI kapla DI jaIEaI kpla ecaEaI kapDo esa enaEaI kpUr vaa[- esaEaI kpaoto esa Aar

Page 77: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI kapsao DI baIEaI kapsao jao yauEaI kapsao paMDurMga pIEaI kapsao esa saIEaI kr e koEaI kraDo AanaMdEaI kark samaIr kumaarEaI kraLo ena emaEaI krmacandanaI esa koEaImatI karmapurI lata AarEaImatI karMDo kaMcana DIEaI karMDo ema eEaI karMDo esa eEaI krMDo esa enaEaI karMDo vaI jaIEaI karMDo vhI koEaImatI karMDo vhI AarEaI krMjavakr tuYaar esaEaI krNakar PaI jaIEaI krpo esa jaoEaI krbat sauinala emaEaI krbaoLo ivanaaod DIEaI krDo yau vaayaEaI karokr caMdna DIEaI karokr DI jaIEaI karokr ko DblyaUEaImatI krkora esa eEaImatI krkora esa emaEaI kalao- Aar emaEaI kma-kar esaEaI krmaakr SaMkrEaI krmaaoDa pI vaIEaI kNa- BaUYaNaEaI kNa- esa koEaI knaa-TI ela esaEaI kNao- gaNaoSa vaIEaI kraoDdo inatoSa elaEaI krpo DI AarEaI kait-k jaIEaI kait-koyana DIEaI kait-koyana jaI emaEaI k$Naa saagarEaI k$Naakrna koEaI k$NaainaqaI emaEaI k$pyyaa esa

Page 78: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI krvaMdo eca enaEaI kasaar eknaaqa pIEaImatI ksaar jyaaotI koEaI kasaro jayaoSa AarEaI kasaaro rajaoSa DIEaI kasaaro sauroSa esaEaI ksabao jaI vhIEaI ksabao pI DblyaUEaI ksabao pI DblyauEaI ksabao esa elaEaI ksabao vhI DblyaUEaI ksabaolao kaSaInaaqa ecaEaI kaiSad rahula eEaI kaiSad esa enaEaI kSyap ko pIEaI kSyap pvana kumaarEaI kSyap Aar pIEaI kTkma ba`*maa ravaEaI kTaro e DIEaI ktrNaI pI jaIEaI kaTo DI eEaI kaTo ko jaIEaI kaTo esa\ esa\EaI kzoiryaa rajaIva kumaarEaI kazaoLo DI vhIEaI katkDo gaNaoSa TIEaI kaTkr e koEaI kaTkr caMd`kaMt jaIEaI kaTkr Aar [-EaI kaTkr vhI koEaI kTko jao elaEaI kTko vhI vhIEaI kTaoca esa saIEaI kaTro e DIEaI kaTro esa DIEaI kT\To saI TIEaI k+o pI DIEaI katvaNakr esa baIEaI kaOla baI ena\EaI kaOSala kumaarEaI kaOSala kumaarEaI kaOTkr esa pIEaI kavaorI AarEaImatI kivata baIEaImatI kivata jayacaMd`na

Page 79: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI kivata kokumaarI kivata kokumaarI kivata esaEaImatI kvaLI esa esaEaI kavaDo jaI baIEaI kvaDo ko TIEaI kvaDo esa koEaI kvaLo eca pIEaI kavaLo Aar TIEaI kvaLo esa pIEaI kavanakr esa eEaI kvaTkr yaU elaEaI kvaicayaa kOlaaSaEaI kvaDo esa AarEaI kayaMdo sauijat yauEaI kajaI e koEaI kajaI ema jaIEaI kodar e emaEaI kodar baI esaEaI kodar d%tEaI kodar ema jaIEaI kodar saagar emaEaI kodar vaOjanaaqa emaEaI kodaro saI esaEaI kodaro jaI esaEaI kodaro ko pIEaI kodaro ema vhIEaI kodaro Aar koEaI ikr esa DIEaI koLkr e vhIEaI koLusakr ema TIEaI koLusakr tuYaar eEaI koLvalakr TI AarEaI koMdkI yaU DIEaI koMd`o iSarISa DIEaI koMgaar pI jaoEaI koNaI e DIEaI ikNaI jaI koEaI koNaI ko esaEaI koNaI ema esaEaI koNaI ena baIEaI koNaI ena DIEaI koNaI pI AarEaI koNaI Aar emaEaI koNaI esa DI

Page 80: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI koNaI vhI baIEaI konaI vaaya DIEaI koMjalao esa AarEaImatI koNaI e eEaI koNaI Aar jaIEaI koNaI esa\ DIEaImatI korkr e eEaImatI kosaro Aaya eEaI kosarkr AnaukUla esaEaImatI kosarkr ivadyaa vaIEaI kosavana pIEaI koSavaa pIEaI koSava p`saad ema koEaI koSavamaUtI- jaI baIEaI koSavaa nandEaI Ka^M barona kumaarEaI KacaNao ema DIEaI KacaNao Aar pIEaI Kacao saI esaEaI Kdanao Aar esaEaI KDpkr pI eEaI KadrvaaDkr ema vaayaEaI KaDo Amaaola saIEaI KaDo DI esaEaI KaDo jaI saIEaI KaDo jaI vaayaEaI KaDo ema DblyaUEaImatI KaDo mainaYaa enaEaI KaDo ena DIEaI KaDo inaitna esaEaImatI KaDo rMjanaa AarEaI KaDo esa esaEaImatI KaDo esa esaEaI KaDo esa esaEaI KaDo esa esaEaI KaDo sauKdova pIEaI KaDo vaoMkTsvaamaI enaEaI KaDIlakr pI pIEaI KaiDlakr vhI pIEaI KDko esa AarEaI KDpo e emaEaI KaDsao jaI DIEaImatI KaDyao esa esaEaI Kagao sauroSa DIEaI KOnaala ema esa

Page 81: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI KOro e AarkumaarI KOro Eawa pIEaI KOro svaiPnala koEaI KOrnaar e AarEaI Kornaar igarIYa esaEaI KOrnaar hYa-la pIEaI KOrnaar esa eEaI KOrnaar saicana jaoEaI KOrnaar vaI baIEaI Kajaa kutUbaud\dIna emaEaI Kaksao esa enaEaImatI Kaksao esa esaEaI KLo esa baIEaI kailaKna ko esaEaI Klakao ibanaaodkumaarI KlaKao pulakoiryaaEaImatI Klaaoro e enaEaI Klaaoro ena DIEaI KMbaa[-t e AarEaI KaMbao e eEaI KaMbaokr sauimat esaEaI Kamakr ema esaEaI Kamakr sauroSa baIEaI Kana e [-EaI K,ana e ecaEaI Kana Ahmad koEaI Kana AarIfEaI Kana AairfEaI Kana AaiSafEaI Ka^M ibaPlaba kumaarEaI Kana eca eEaI Kana eca DIEaI Kana h$naEaI Kana [-dUEaI Kana jao JaoD eEaI Kana ko emaEaI Ka^`` knhOyaaEaI Kana ema e emaEaI Kana ema ecaEaI Kana maaohmmad AiSa-dEaI Kana iryaaja jaoEaI Kana esa eEaI Ka^Mna esa eEaI Kana esa jao eEaImatI Kana esa DblyaU

Page 82: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI Kana sairta esaEaImatI Kana TI AayaEaI #aMdaDo DI emaEaI KMDagaLo ema koEaI KMDagaLo p`kaSa vaIEaI KMDagaLo ivajaya baabaUEaI KMDalao jayadasa jaIEaI KMdaro ko DIEaI KMDaro ema eEaI KMdaro esa enaEaImatI KaMDokr esa esaEaI KMDorava Aar enaEaI KMDvao baI baIEaI Kanaaolakr pI emaEaImatI Kanaaolakr pI emaEaI Kanaivalakr e emaEaImatI Kanaivalakr esa AarEaI Kanaivalakr vhI emaEaI KraDo esa DIEaImatI Krat e koEaI Krat e koEaI Krat e elaEaI Krat ema\ pIEaI Krat ena pIEaI Krat rajaoSa AarEaI Krat esa jaIEaI Krat esa\ jaIEaI Krat esa esaEaI Krat saudSa-na esaEaI Krat ivaSvaasaEaImatI Krtmaaola ena jaoEaI KrTmaaola inaitna baIEaI KrTmaaola esa esaEaI Kro e koEaI Kro ASaaok vaayaEaI KrpDo ena eEaI KavaI- vaI emaEaImatI KrvaMDIkr baI koEaI Krvaar manaaoja kumaarEaI KTavakr esa jaIEaI KtIba e ema eEaI KzkaLo pI DIEaI K~I ema koEaI K~I vaaya eEaImatI K+r pI

Page 83: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI KatU esa eEaI KTuAa ko saIEaI KvaLo Aar vhIEaImatI KoDokr baI emaEaI KoDokr DI AarEaI KoDokr manaaoja esaEaI KoDokr Aar baIEaI KoDokr rakoSa AarEaI KoDokr esa baIEaI KoDokr esa saIEaI iKllaaro ema enaEaI iKllaarI DI emaEaI iKraoDkr ema jaIEaI Kaoba`agaDo DI DIEaI Kaoba`agaDo pI baIEaI Kaoba`agaDo TI esaEaI KaoDko inalaoSa eEaI KaoDko DI saIEaI KaoDko pI vaIEaI Kaoklao baI ecaEaI KaopTkr ko elaEaI Kaopkr e AarEaI Kaopkr DI eEaI Kaot e eEaImatI Kaot e emakumaarI Kaot ASmaa eEaImatI Kaot idpalaI esaEaI Kaot jaI AarEaImatI Kaot p`itmaa eEaI Kaot Aar jaIEaI Kaot esa eEaI Kaot vaaya emaEaI KubacaMdanaI Aar emaEaI #auDo navanaaqa DIEaI KuDo ivanaaod AarkumaarI KuSabaU kumaarIEaI KuTaLo vaaya baIEaI iknagao lalaIt ASaaokEaI iknhaoLkr ema esaEaI ikNaI DI vhIEaI ikNaI Aar pIEaI ikNaI esa eEaI iknaI esa eEaImatI ikNaI esa esaEaI ikrNa kumaar jaI

Page 84: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ikrna kumaar esaEaI ikrNa kumaar esa emaEaI ikrNa kumaar yaU esaEaI ikrtvaaD Bart emaEaI ikrkIro pI baIEaI ikriksao esa AarEaI ikrao AaoskrEaImatI ikt-nao Ainata emaEaI ikva-o esa esaEaImatI ikva-o saairka esaEaI ikSaaor kumaar esa vaIEaI ikSaaor kumaar ko esaEaI ikSaaor kumaar enaEaI iksku esa enaEaI iksaana prmaoSvarEaImatI kaocarokr e eEaI kaocarokr DI koEaI kaocarokr esa saIEaImatI kaoDga pI emaEaI kaohLo ema emaEaI kaokLo pI esaEaI kaokNao [-Svar esaEaI kaokro e vaayaEaI kaokro DI eEaI kaokro DI pIEaI kaokro ela baIEaI kaokro ena baIEaI kaokro pI baIEaI kaokro rajaoMd` jaIEaI kaokro vhI eEaI kaokaTo e elaEaI kaokaTo Ajaya DIkumaarI kaokaTo klpnaa esaEaI kaokaTo pI DIEaI kaokaTo Aar jaIEaI kaokaTo esa esaEaImatI kaokaTo saulaaocanaa esaEaImatI kaokaTI $pa elaEaI kaoLMbaokr yau esaEaImatI kaolaaMcaIAmmala vaIEaI kaolaanaicayaPpna eEaImatI kaolaMjaI [-EaImatI kaolaokr e baIEaImatI kaolaokr esa eEaI kaoLokr esa ema

Page 85: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI kaolagao gauNavatI jaIEaI kaolagao tnmaya esaEaI kaolho esa vaayaEaI kaoLI e baIEaI kaoLI e baIEaI kaoLI e ecaEaI kaoLI AadoSa eEaI kaoLI A$Na AarEaI kaoLI baI koEaImatI kaoLI saI pIEaImatI kaoLI saI pIEaImatI kaoLI ica~a esaEaI kaoLI DI eEaI kaoLI DI baIEaI kaoLI DI ecaEaI kaoLI DI pIkumaarI kaoLI idpIka DIEaI kaoLI dovaoMd` eEaI kaoLI jaI eEaI kaoLI jaI koEaI kaoLI jaI pIEaI kaoLI jaI vhIEaI kaoLI eca eEaI kaolaI eca koEaI kaoLI eca esaEaI kaoLI jao baIEaI kaoLI jao AarEaI kaoLI jaya emaEaI kaoLI ko emaEaI kaolaI ko AarEaI kaolaI ko AarEaI kaoLI ko esaEaI kaoLI ko TIEaI kaoLI ko DblyaUEaI kaoLI ema efEaI kaoLI ema elaEaI kaolaI ema\ AarEaI kaoLI maaohna jaoEaI kaoLI ena baIEaI kaoLI ena jaoEaI kaoLI ena elaEaI kaolaI ena DblyauEaI kaoLI nayana baIEaI kaoLI pI jaIEaI kaoLI pI eca

Page 86: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI kaoLI pI emaEaI kaoLI pI AarEaI kaoLI p`saad esaEaI kaoLI p`ivaNa AarEaI kaoLI Aar baIEaI kaolaI Aar saIEaI kaoLI Aar jaIEaI kaoLI Aar koEaI kaolaI Aar pIEaI kaoLI Aar AarEaI kaoLI Aar TIEaI kaoLI Aar vaayaEaI kaoLI r%naoSa eEaI kaoLI esa baIEaImatI kaolaI esa DIEaI kaoLI esa ecaEaI kaoLI esa emaEaI kaoLI esa enaEaI kaolaI esa pIEaI kaoLI esa vhIEaI kaoLI saicana emaEaI kaoLI esa ecakumaarI kaoLI SvaotaMbara koEaI kaoLI TI baIEaI kaoLI vhI DIEaI kaoLI vaI jaIEaI kaoLI vhI koEaI kaoLI vaI enaEaI kaoLI vaI TIEaI kaoLI ivaSaala enaEaI kaoLI vaaya ecaEaI kaolaKoDo idnaoSa TIEaImatI kaolaKoDo maaQaurI DIEaI kaolaTko vhI esaEaI kaolaqarkr ko vaayaEaI kaonaar gaNaptI emaEaImatI kaonaar lata esaEaI kaonaar maDasaamaI esaEaImatI kaMoZalakr esa esaEaI kaoMDuLo DI koEaI kaor ko jaoEaI kaorDo baI esaEaI kaorDo d%ta~ya AarEaImatI kaoro jaI ecaEaI kaoro ema ela

Page 87: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI kaoro pI ecaEaI kaoro pI TIEaI kaoro Aar baIEaImatI kaoro esa baIEaI kaoro esa koEaI kaoro esa AarEaImatI kaoro esa esaEaI kaoro vhI vhIEaI kaorgaaMvakr TI esaEaI kaorgaaMvakr vhI vhIEaI kaorI e emaEaI kaorI rajakumaar AarEaI kaorI riva eEaI kaorI vaI vaIEaI kaoraoz ilajaIYaEaI kao$vaDa saMtaoYa koEaI kaoYTI AMkuSa AarEaI kaotvaDokr esa esaEaI kaoto vhI pIkumaarI kaoqamalaa Anausayaa ecaEaI kaozarI Aar koEaI kaozarI vaaya koEaI kaozavado jaI DIEaImatI kaoTIyana esa esaEaI kaoTkr saicana esaEaI kaotvaala e AarEaI kaotvaala esa vaIEaI kaovalana eEaI kaoyaMDo jao esaEaI kaoyaMDo ko koEaI kaoyaMDo ena saIkumaarI kaoyaMDo pllavaI jaIEaI kaoyaMDo ip`toSa vhIEaI kRYNa maurarIEaI kRYNaa ko esa baI vaIEaI kRYNa kantEaI kRYNa kaMt iva esa ena ivEaI kRYNa kumaarEaI kRYNa kumaar AarEaI kRYNaa ema DIEaI kRYNaa ramaasvaamaIEaI kRYNadasana ko baIEaI kRYNakaMt jayakrEaI kRYNakumaar pIEaI kRYNakumaar vhI ema

Page 88: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI kRYNamaUit- ADIgaa baIEaI kRYNamaUit- emaEaI kRYNana [-EaI kRYNana [-EaI kRYNna AarEaI kRYNana esaEaI kRYNana ]inna koEaI kRYnaPpa baIEaI xao~o ena\ ela\EaImatI ixarsaagar Alaka eEaI ixarsaagar ASaaok vaIEaI ixarsaagar baI DIEaI xaIrsaagar DI jaoEaI ixarsaagar Aar DIEaI xaIrsaagar Aar elaEaI xaIrsaagar esa esaEaI kubala DI emaEaImatI kubala esa esakumaarI kucaokr esa esaEaI kuDIkalaa ko kumaarsvaamaEaImatI kuDvaa maIra jaIEaImatI kujaUr baIsavaasaIEaI kujaur AarEaImatI kujaUr esa emaEaI kukDo esa\ baIEaI kulayao vaI vaayaEaI kuladIp isah^M razaOD,EaI kulaidp isaMhEaImatI kulakNaI- e emaEaI kulakNaI- e esa\EaI kulakNaI- baI AarEaI kulakNaI- DI esaEaI kulakNaI- idpk esaEaImatI kulakNaI- ema eEaI kulakNaI- ema jaIEaI kulakNaI- maMgaoSa DIEaI kulakNaI- pI pIEaI kulakNaI- p`sannaa vaIEaI kulakNaI- Aar emaEaI kulakNaI- esa jaIEaI kulakNaI- esa enaEaI kulakNaI- esa pIEaImatI kulakNaI- esa esaEaI kulakNaI- esa esaEaImatI kulakNaI- esa vaI

Page 89: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI kulakNaI- vhI baIEaImatI kulakNaI- vaI DIEaI kulaEaoYz ena\EaI kuLyao e pIEaI kumaar eEaI kumaar AarEaI kumaar ibajayaEaI kumaar DIEaI kumaar ema baIEaI okumaar ema jaI AarEaI kumaar mahoMd`EaI kumaar manaaojaEaI kumaar esaEaI kumaar saubaaoQaEaI kumaar sauba`taEaI kumaar vaOBavaEaI kumaaraEaI kumaaraEaI kumaara koEaI kumaarsaamaI emaEaI kumaarasvaamaI vaIEaI kumaro baI elaEaI kumarosana [-EaImatI kumaarI klyaaNaIEaI kumaavat esa baIEaI kumaavat baI koEaI kumaavat jao baIEaI kumaavat inaitnaEaI kumaavat rajaoSa TIEaI kumBaja vhI koEaI kuMBaar e saIEaI kuMBaar DI jaIEaI kuMBaar DI ecaEaI kuMBaar d%ta~ya esaEaI kuMBaar jaI DIEaI kuMBaar gaNaoSa AarEaI kuMBaar eca DIEaI kuMBaar inalaoSa esaEaI kuMBaar Aar eEaI kuMBaar Aar baIEaI kMBaar Aar enaEaI kuMBaar rivaMd` eEaI kuMBaar Dblyau vhIEaI kumBakar ko esaEaI kumazokr esa ema

Page 90: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI kumauqaa emaEaI kuNaala ikSaaorEaI kuNaala kundnaEaI kuMdna ko malhao~aEaI kuMdp inalaoSa ekumaarI kuMdo vaMdnaa AarEaI kuMdu inama-laEaI kuMjanandna koEaI kunnaqa baOjaUEaI kuPpna pIEaI kuPpusvaamaI koEaI kuPpusvaamaI koEaI kuPpusvaaima koEaI kurNakr esa jaIEaI kurIla rahula AarkumaarI kuroSaI AaiSayaanaa esaEaI kurkuro tuYaar vaIEaI kurnao baI jaIEaI ku$Pa maQau baIEaI ku$p esa esaEaI ku$p TI baIEaI kuvaa- esa baIEaI kusaro esa pIEaI kuSaro naarayaNa isaMhEaI kuSavaaha imaiqalaoSaEaI kuYTo Pa`SaaMt vhIEaI kuSavaaha e esaEaI kuSavaaha baI esaEaI kuSavaaha cand` pIEaI kuSavaaha ecaEaI kuSavaaha eca enaEaI kuSavaah jao AarEaI kuSavaaha Aaomap`kaSaEaI kuSavaah pI koEaI kuSavaaha Aar enaEaI kuSavaaha esa koEaI kuSavaaha esa AarEaI kuSavaa esa\ esa\EaI kuSavaaha sauinala koEaI kusavarkr ema emaEaI kuTo e vhIEaI kuTo DI TIEaI kuTo DI TIEaI kuTo ena emaEaI laabaD esa Aar

Page 91: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI laaBa rajaoSaEaI lacaIrama esaEaI laaD e pIEaI laaD Ba@t jaIEaI laaD jaI esaEaI laaD ema emaEaI laaD ena ecaEaI laaD pI saIEaI laaD ip`qaoSa esaEaI laaD Aar eEaI laaD Aar AarEaImatI laaD esa eEaI laaD esa esaEaI laaD esa esaEaI laaD SaiSakaMt esaEaI laaD svaPnaIla esaEaI laaD ]maoSa saIEaI laaD vhI jaIEaI laaDko DI baIEaI lad`da ela esaEaI laaDo esa esaEaImatI laGaaTo maaoihnaIEaImatI laObaI rojaIEaI laKna laala tulajaaramaEaImatI laKanaI ko eEaI laakra dobadasaEaI laak`a sauQaIrEaI laxmaNana ema vaIEaI laxmanana saIEaI laxmanana ko vaIEaI laxmaNarava AarEaI lax,maNNaa pIEaImatI laxmaI AarEaI laxmaI kaMta AarEaI laala baI enaEaI laala bahadur Saas~IEaI laala pI koEaI laalacandEaImatI lailata mahond`EaImatI lailata koEaImatI lailata pI esaEaI laalaJaro ema baIEaI laMbaU esa e ef emaEaI laaMDgao jao DIEaI laaMDgao e esa

Page 92: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI laaMDgao baI elaEaI laaMDgao eca elaEaImatI laaMDgao ko elaEaI laaMGaI saI DblyaUEaI laaMGaI pI pIEaI laaMGaI pI esaEaI laaMGaI SaMkr pIEaI laaMjaokr jaI AarEaI latcaaOmaayapDI [ emaEaImatI lata TI esaEaI laitSa koEaImatI laitka gaNaoSaEaI laavMaD inatIna eEaI lavaMdo ASaaok DIEaI lavaaMDo ikrNa ecaEaI laavaro gaaopala enaEaI lavaTo raohna koEaI laaivana kumaarEaI laavaMD e AarEaI laavaNao ijatoMd` saIEaI lavaMgaaro ena koEaI laavaM~a TI emaEaI laa^rnsa jao saIEaI laxaNao saI vhIEaI laxmaIkaMt maoho~I DIEaI laxmaInaarayaNa isarIyaaEaI laxmaIptI baI koEaImatI laIlaa koEaI laIlaa ramaEaImatI laohr ikrNaEaI laxamanana [-EaImatI laxmaI kumaarI esaEaI laolao ema enaEaI laoMbao DI esaEaI laoMDvao pMaDurMga DIEaI laoMDo Aar baIEaI laonaInalaala PaIEaI laoMka sauQaIraEaI ilayaao Amala pIEaImatI ilajaa raoiSanaEaImatI ilajaI SaOjauEaI ilaijana saIEaImatI ilaKar esa enaEaI ilaiKto e emaEaImatI ilaKIto e yau

Page 93: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI ilamajao saI vaIEaI ilamajao vaI elaEaImatI ilamakr vhI AarEaI laIMgama ko vhIEaI ilMagaayat esa vhIEaI laaoQaI jao pIEaI laaoQaI SauBamaEaI laaoganaaqana AarEaI laaoganaaqana esaEaI laaoganaaqana DIEaI laaoganaaqana jaoEaI laaoganaaqana enaEaI laaogau TIEaI laaohkro e emaEaI laaohkro Aar saIEaImatI laaohar AMikta DIEaI laaohar pI vaIEaI laaohar esa jaoEaI laaohar esa AarEaI laaoho p`kaSa emaEaI laaohIt sauroSa AarEaI laaohra saMjayaEaI laaokro DI TIEaI laaokro Aar enaEaI laaokro esa jaoEaImatI laaokro sauvaNaa- AarEaI laaokoSa baabauEaI laaokoSa kumaarEaI laaokoSa Aar esaEaI laaokoSa vaa[- saIEaI laaokoSa saIEaI laaokoSa koEaI olaaokoSa Aar esa kumaarI laaokoSvarI koEaI laaoKMDo e vhIEaI laaoKMDo Axaya jaIEaI laaoKMDo ASaaok [-EaI laaoKMDo baI jaoEaI laaoKMDo baI koEaI laaoKMDo baI vaayaEaI laaoKMDo BaavaoSa baIEaI laao#aMDo DI emaEaI laaoKMDo DI esaEaI laaoKMDo gaNaoSa emaEaI laaoKMDo jao eca

Page 94: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI laaoKMDo jao pIEaImatI laaoKMDo ko eEaI laaoKMDo ko pIEaI laaoKMDo ema jaoEaI laaoKMDo maMgaoSa koEaI laaoKMDo ena koEaImatI laaoKMDo puYpa AarEaImatI laaoKMDo Aar esaEaI laaoKMDo Aar vaayaEaI laaoKMDo rahula baIEaI laaoKMDo esa DIEaI laaoKMDo esa ecaEaI laaoKMDo esa enaEaI laaoKMDo saukoSa saIEaI laaoKMDo sauinala DIEaI laaoKMDo tuYaar esaEaI laaoKMDo ]maoSa baIEaI laaoKMDo ivh saIEaI laaoKMDo vaI enaEaImatI laaoKMDo vhI pIEaI laaoKMDo vhI AarEaI laaoKMDo vaaya baIEaI laaoNaaro saI ecaEaI laaoMZo pI eEaI laaoMZo Aar baIEaI laaoMZo rajaoSa emaEaI laaoMZo esa eEaI laaonakr esa enaEaImatI laaopIsa e pIEaImatI laaoTNakr vhI vhIEaI laaoTo [ baIEaI laaoqao TI jaIEaI laaoTlaIkr esa eEaI lau[sa pI jaoEaI laaoD-u ilayaao saI pIEaI laaovaa PaMcadrlaaEaI lauha baMQauEaI laukmaana AhmadEaI ema ko maINaaEaI macaaDao Aar ef elaEaI maaCI BauPaoSa esaEaI maaDbaala AMbaadasa esaEaI madnao esa enaEaI madasaamaI emaEaImatI maadatI ema

Page 95: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI maDavaI Qama-raja vaIEaI maDavaI Aar jaoEaI maaDbaala isaQdPPaa emaEaI ma_uir kRYNaaEaI maadoSa DI baIEaI maDgaaMvakr Aar pIEaI maaQava e enaEaI maaQavana emaEaI MmaaQavana esaEaImatI maaQavaI koEaImatI maaQavaI lata AarEaI maZvaI Aar esaEaI maadoSvarna AarEaI maQau kqaulaaEaI maQau vhI AarEaI maQaucaMd` enaEaI maQaukumaar esaEaI maQausaUdnana ko ivaEaI maaiDvalakr AMbaNNaEaI maDIvaaLr esa efEaI madnao Aar baIEaI maadro [-EaI maQauraya AarEaI maaDyao esa emaEaI maagaaDo ena vhIEaI magar Amaaola esaEaI magar jao DIEaI magar rahula baIEaI magar esa emaEaI magar vhI enaEaI magaoSa kumaar esaEaI mahaDoEvar ko jaIEaI mahaDoEvar vhI emaEaI mahadova eEaI ,,mahadova Aar esaEaI mahadova svaamaI esaEaI mahadovana enaEaI mahadovaPpa kmbaar koEaI mahadovasvaamaIEaI mahadovasvaamaI AarEaI mahaDIk e eEaI mahiDk DI jaIEaI mahaiDk DI vhIEaI mahaiDk ko jaIEaI mahaiDk ko ko

Page 96: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI mahaiDk ip`yaaMka esaEaI mahaDIk Aar elaEaI mahaiDk Aar esaEaI mahaiDk esa pIEaI mahaDIk esa AarEaI mahaiDk svaiPnala AarEaI mahaiDk vaI emaEaI mahaWar Ajaya esaEaI mahajana Amaaola esaEaI mahajana DI eEaI mahajana DI koEaImatI mahajana QanaEaI e EaI mahajana ko efEaI mahajana ko jaIEaI mahajana ko enaEaI mahajana Pa`ivaNa eEaI mahajana esa enaEaI mahajana esa esaEaI mahajana saMjaya jaIEaImatI mahajana tnaujaa jaIEaI mahajana vhI eEaI mahajana vaI baIEaI mahajana vaI TIEaImatI mahalaxmaI AarEaI maahalao e ecaEaI mahalao DI pIEaI mahalao pI AarEaI mahalao Aar AarEaI mahalao esa baIEaI mahalao ]jaOna AarEaImatI mahalao vhI vhIEaI mahamauNakr ivakasa jaoEaI mahaMgaDo esa enaEaI maahant saurond`EaI mahapa~ sauijat koEaI maharajaa pIEaI maharaNaa e koEaI maharNaa baIEaI maharaNaa pI koEaI maahata saI koEaI mahtao Aaisat kumaarEaI mahtao jao kokumaarI mahtao saibataEaI mahavar QanarajaEaI mahavar eca saI

Page 97: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Mmahavar manaaojaEaI maahogaaMvakr ko DIEaI mahoMidrna eEaI mahoMnd` p`tapEaI MmahoMd` isaMhEaI mahond`na saIEaI Mmahond`na esa pIEaI mahoSa koEaI mahoSa kumaarEaI mahoSa kumaar ena emaEaI mahoSa pIEaI mahoSa p`saadEaI mahoSa AarEaI mahoSa baIEaI mahoSa ibaEaI mahoSa emaEaI mahoSaa esaEaI mahoSa TI esaEaI mahoSakumaarEaI mahoSvarna esa TIEaI mahosvaararava vaIEaI mahota jao DIEaI Mmaaihnd esa vaIEaImatI mahtao baI DIEaImatI mahtao baI DIEaI mahtao maaohnaEaI mahtao esa koEaI mahtao vaOVnaaqaEaImatI maahulakr e eEaI maa[-na yaaogaoSa PaIEaI maMOd TI koEaI maOnaI TI AarEaI maOtI DIEaI maJaI baIEaI maaJaI jagaaEaI makr ko baIEaI makasaro e AarEaI makoEvar pI pIEaI ma@K laKibaMdr esa EaImatI maku esa enakumaarI makvaanaa AiEvanaa emaEaI makvaanaa ela jaoEaImatI maalaa pIkumaarI maalaa yauEaI maalaaDkr Aar ema

Page 98: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI malaOcaamaI saIEaImatI maalanakr Aar esaEaImatI mallaarkaoDI eEaImatI MmaalatI emaEaImatI maalaqaI enaEaI maalava idnaoSa kumaarEaI maalava Aar koEaI maalava rvaISaEaI maLyao pI esaEaI malaDIkr esa [-EaI maalao gaaOD,aEaI malhao~a Aar koEaI maaLI Ajaya DIEaImatI maalaI baI baIEaI maaLI QanaMjaya esaEaI maalaI gaaopala AarEaI maalaI ikSaaor eEaI maalaI ikSaaor baIEaI maalaI ela AarEaI maalaI laxmaNa baIEaI maaLI ema eEaI maaLI maukoSa idlaIpEaI maalaI ena elaEaI maalaI pI AarEaI maalaI rahula TIEaI maaLI esa baIEaI maalaI esa baIEaI maaLI esa esaEaI maaLI saurja esaEaI maalaI vhI pIEaI maalaI vaI AarEaI MMmailak esa koEaI mailakajau-na emaEaI maalaIma DI elaEaImatI MMmaailanaI e esa saIEaI maalaIvaaD pI emaEaI maaLkr e eEaI maalakr esa AarEaImatI maalakaoMDyaa elaEaI mallaa ela baIEaI mallaPpa majjagaIEaI maillak e eEaImatI maillaka ivajayanaEaI maillkajau-na emaEaI maalaaoMDkr pI pI

Page 99: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI maalapazk e pIEaImatI maalapokr idpalaI pIEaI maalazanakr ivajaya esaEaImatI maalatI p`Baat kumaarEaImatI maalauMjakr saunaIta ecaEaI maalavaNakr ko saIEaI maalavaNakr Aar elaEaI maalavaIya naroSaEaI maaimaiDPaaka saMtaoYaEaI maamamaona saI emaEaI mana maaohnaEaI MMmanaaPauro Pa/SaaMt baIEaI maMcaokr vhI DblyaUEaI maaMdaDkr jao emaEaI maMDla dulaalaEaImatI maMDla jaI esaEaI maMDla kOlaaSa pIkumaarI maMDla imanaatIEaI maMDla Sart kumaarEaI maMDla saaOrBaEaI maMDla sauvaoMduEaI maMDla TI pIEaI manadlaI baI DIEaI maaMdaro e ecaEaI manDavaI DI AarEaI maaMDvakr e DIEaI maaMDvakr ema esaEaI maaMDvakr P`amaaod enaEaI maaMDo ema esaEaI maaMZro Ajaya baIEaI maaMZro Aar esaEaI maaMZrokr vaI TIEaI maMDilak ema baIEaI MmaaMDvaokr QanaajaI baIEaI maaMDvaIkr ko AarEaI maanao e baIEaI maanao e jaoEaI maanao e jaoEaI maanao e AarEaI maanao e vhIEaI maanao Aijat AarEaI maanao AivanaaSa enaEaI maanao baI esaEaI maanao saI enaEaI maanao saI esa

Page 100: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI maanao DI eEaI maanao DI AarEaI maanao [- eEaI maanao jaI AarEaI maanao jaI esaEaI maanao eca jaoEaI maanao homaMtEaI maanao jao AarEaI maanao ko jaIEaI maanao ko jaoEaI maanao ko enaEaImatI maanao ela eEaI maanao ela jaIEaI maanao ema eEaI maanao ema jaIEaI maanao ema vhIkumaarI maanao maayaa esaEaI maanao inalaoSa koEaI maanao pI koEaI maanao pI enaEaI maanao Pa`tap jaIEaI Mmaanao Aar TIEaI maanao Aar DblyaUEaI maanao esa baIEaI maanao esa jaIEaI maanao esa jaIEaI maanao esa jaoEaI maanao esa AarEaI maanao esa AarEaI maanao esa esaEaI maanao esa esaEaImatI maanao esa esaEaI maanao esa vhIEaI maanao esa\ vhIEaI maanao esa vaayaEaI maanao saitSa eEaI maanao sauiSala DIEaI maanao TI [-EaI maanao vhI enaEaI maanao vhI pIEaImatI maanao vaOSaalaI emaEaI maanao vaaya esaEaI maanao vaaya vhIEaImatI MmaMgalaxmaI emaEaImatI maMgalamaibagaya pI

Page 101: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI maMgalaoEvarna AarEaI maaMgaolaa e AarkumaarI maaMgaolaa vaInaabaona vaEaI maMgaorama esaEaI maMgaLo baI enaEaI maMgalao sataoYa esaEaI maiNa knnanaEaI maiNa enaEaI maiNa pI koEaI maiNakMdna saIEaI maiNakMDna esaEaI maiNaknaDna TIEaI mainamaarNa emaEaI maiNamaarna pI esaEaI manaIYa kumaarEaI mainayaar vaI AarEaI maMajaro Aar vhIEaI maMjaIt kumaarEaI maMjaogaaODa baI DIEaI maMjaUr AlaIEaI maaMjarokr e emaEaI maaMjarokr esa koEaImatI maaMjarokr Eawa esaEaImatI manjau maaohnaEaI maMjaU ena AarEaI maMjaUnaaqa kmmaar AarEaI maMjaunaaqa AarEaI maMjaUnaaqa vaa[- DIEaI maMjaunaaqaEaI maMjaunaaqa baI esa EaI maMjaunaaqa DI esaEaI maMjaunaaqa eca koEaI maMjaunaaqa enaEaI maMjaUnaaqa rava esa ecaEaI maMjaunaaqa esaEaI maMjaunaaqa esa enaEaI maMjaUYa pI jaIEaI maanakr saI pIEaI Mmaanakr ena\ esa\EaI maanakr iSavaajia AarEaI maanakr vhI baIEaI maanakuskr maQausaudna eEaI manmaQa rava koEaI manaaohr koEaI manaaohrna [-

Page 102: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI manaaohrna jao koEaI manaaohrna emaEaI manaaojaEaI manaaojaEaI manaaoja kumaarEaI manaaoja kumaarEaI manaaoja kumaarEaI manaaoja kumaarEaI manaaoja kumaarEaI manaaoja kumaarEaI manaaoja ma^qyaUEaI manaaoja qa@kIDnaEaI manaaojakumaar emaEaI manaaojakumaar TI koEaI manaaoLkr ema emaEaImatI manaaonamanaI saIEaImatI manaaoip`yaa emaEaI manaaorMjana maNDlaEaI manarala lailat esaEaI manarala maaoihtEaI maMqa`ue e elaEaI manTU kumaarEaI maM~I vhI pIEaI manaukumaar TI [-EaI maanavao esa saIEaI maapgaaMvakr ena esaEaI maara saIEaI marLo DI baIEaI marMdI p`SaaMtEaI marazo e esaEaImatI marazo baI saIEaI marazo Aar esaEaI maaDI- ef emaEaI maaDI- ramauEaImatI marInaa D^inayalakumaarI marInaa EaIkMatEaImatI marIyammaa roMjaIEaI marIyana ivalsana vaIEaI maarIyaPpna koEaI maairyaPpasaaima pIEaI maarImauqau DIEaI maarImau%tu pIEaI mairyaPpna esaEaI maakao- esaEaI maarI rajaa baabau

Page 103: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI maarsakaolho ena emaEaI ma$Qau pMiDya rajaa esaEaI maa$it jaIEaI maa$it rayaPpa emaEaImatI maorI AayaEaI mayao- DI esaEaI maasayao esa eEaI maskrNa jao jaoEaI Mmasko e AarEaI masko ramap`saad vhIEaI masko esa elaEaI masarama vaI saIEaImatI maOsaI Aar AarEaI ma^ssaI ema AarEaI mastnarava mallaaEaI mastkr mahoSakumaar AarEaI masaurkr ko saIEaI maaTla esa yauEaImatI maatMga ema jaIEaI mato saI pIEaI maaTo DI emaEaImatI mato maMgalaa vhIEaI mato inaitna DIEaI maaTo iSavaIraja pIEaI maqaa$ ema esaEaI ma^qyaU jaaosaofEaI maOqyaUkuT\TI e koEaImatI maOqyaU laInaa AjaIEaImatI maqaayasa jaI jaIEaI maiqayaalagana esaEaI MmaqaIyaalagana esaEaI maiQayaaJaagana saIEaI mazptI AaSaIYa pIEaI maityaalagana emaEaI maTkr yaU vhIEaI maTkr ]maoSa esa\EaI maaOyaa- AaiSaYaEaI maaOya- DI koEaI maaOya- DI Aar jaoEaI maaOyaa- esa baIEaI maaOya- satISaEaI maaOya- SaiSa p`kaSaEaI maaOya- vaI AarEaI maavarkr jao jaIEaImatI maayaa baonnaI

Page 104: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI maayaadt vaI pIEaI maayavana gaaoivaMda baIEaImatI mayaokr e eEaI mayaokr e vaIkumaarI mayaokr ko enaEaI mayaokr ema elaEaI mayaokr pI vhIEaI mayaokr Aar AarEaI mayaokr Aar TIEaI mayaokr saMjaya ivaEaI mayaokr vhI vhIEaImatI mayaokr vaOSaalaI emaEaI majaumadar pI pIEaI maao Af,ja,la sa[-dEaI emaDI Aairf husaOnaEaI maaohmmad barkt AlaIEaI maao jaubaOr AalamaEaI maao SamaSaad AalamaEaI maaohmmad j,aaikr husaonaEaI maodar saI Aa[-EaI maodar rajaU koEaI maodar yau enaEaI maoQavalao idpoSa jaIEaI maoZo iD pIEaI maoZokr esa emaEaI maINaa AiBaYaokEaI maINaa Ajaya kumaarEaI maINaa baI elaEaI maINaa baI elaEaI maInaa baI AarEaI maINaa balaramaEaI maInaa basaMt koEaI maINaa saI pIEaI maINaa DI koEaI maInaa DI elaEaI maInaa igairrajaEaI MmaInaa eca enaDa^ Da^ maInaa ko koEaI MMmaINaa ko elaEaI maInaa lavakoSaEaI maINaa ema koEaI maINaa ema esaEaI maInaa manaaoja kumaarEaI maInaa manarajaEaI maInaa maukoSa saI

Page 105: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI maINaa maukoSa kumaarEaI maInaa ena koEaI maINaa ena koEaI maINaa pI saIEaI maINaa Aar koEaI maInaa rajaoSa kumaarEaI maINaa rakoSa koEaI maInaa ramaavatarEaI maInaa rmaoSa saIEaI MMmaINaa ramaroEaI maInaa irMku kumaarEaI maInaa raoSana laalaEaI maINaa esa esaEaI maINaa esa esakumaarI maInaa saMgaIta jaIEaI MmaInaa EavaNa kumaarEaI maINaa saaojaI ramaEaI maINaa saurond` koEaI maInaa tulasaIramaEaI maINaa vaI koEaI maINaa vaI koEaI maINaa yaaogaond` esaEaI maInaaxaI koEaI imanaaixa sauMdrma esaEaI maInaaxaIsaundrma baIEaImatI maInaakumaarI baIEaImatI maIra maurlaIkumaarI maoGaa ema pIEaImatI maoGaa esaEaI maoGaSyaamaEaI maoQavaala ema elaEaI maoGavaala Aaomap`kaSaEaI maoGavaala AarEaI maohra ema koEaI maohoMdgao- esa TIEaI maohor DI pIEaI maohor gaNaoSa DIEaI maohor eca esaEaI maohor ena [-EaI maohor vaI baIEaImatI maohor vaOSaalaI eEaI maohra pI baIEaI maohta AiBaYaokEaI maohta jagat isaMhEaI maohta kamaooSvar

Page 106: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI mao@kavana AarEaI maomaaNao rajaoMd` jaIEaImatI maonaka koEaI maoMZoM DI enaEaI maoMZokr jaI enaEaImatI maonana ema jaIEaImatI maonana imanaI eEaImatI maonana ena esaEaImatI maonaaona esa pIEaImatI maonaaona ismata pIEaI maora[ baI baIEaI MMmaoYaak enaEaI maoEaama saI DIEaI maoEaama DI DblyauEaI maoEaama ko enaEaI maoEaama ema elaEaI mao~ama ena jaIEaI maoEaama Aar DIEaI maoEaama Aar jaIEaI maoEaama Aar esaEaI maoEaama Aar DblyauEaI maoEaama esa koEaI maoEaama sauimat AarEaI maos~I Axaya DI EaI imas~I ena emaEaI maos~I inatIna esaEaI maos~I Aar baIEaI imas~I rivaMd` TIEaI maos~I pI ecaEaI maos~I pI emaEaI maos~I esa eEaI maos~I saMdIp TIEaImatI mhadvao SaailanaI esakumaarI mhaDoEvar DI DIEaI mhOsaduNao pI vhIEaI MMMmhapNakr jaI baIEaImatI mhapNakr pujaarI esa vaIEaI mhapNakr Aar saIEaImatI mhiSalakr sapnaa vaIEaI mhsakr esa pIEaI mhsko ena vhIEaI mhsko saMjaya AarEaI mha~o e AarEaI mha~o e esaEaI mha~o e vaaya

Page 107: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI mha~o baI baIEaI mha~o baI ecaEaI mha~o DI elaEaI mha~o eca\ pIEaI mha~o jao vaIEaI mha~o ko eEaI mha~o ela baIEaImatI mha~o emaEaI mha~o ema jaIEaI mha~o ema pIEaI mha~o ena baIEaI mha~o ena DIEaI mha~o ena enaEaI mha~o ena vhIEaI mha~o inakoSa pIEaImatI mha`~o PaI eEaI mha~o pI emaEaI mha~o Aar enakumaarI mha~o Aar enaEaI mha~o esa vaayaEaI mha~o saicana AarEaI mha~o sauinala AarEaI mha~o vhI eEaI mha~o vhI DIEaI mha~o vhI elaEaImatI mha~o vhI vhIEaI mha~o ivanaayak vhIEaI Mmho~o pI emaEaI mhaopro Amaaola jaoEaI imaKaela baa:EaI maa[kla jaa^ja-EaI imaQauna TI koEaImatI imanaI TI taoiPplaEaImatI imaMja sauSaIlaaEaI imaMja esa emaEaI maIr ena eEaI maIr ena ecaEaImatI imarcaMdanaI Aar emaEaI imajaI- ena vhIEaI imajaa- baoga dainaSaEaI iMmasaaL e baIEaI imasaala jao esaEaI imasaaL ema enakumaarI imasaL mainaYaa eEaI imasaala esa ena

Page 108: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI imaEaa A$NaEaI imaEaa e saIEaI imaEaa e AarEaI imaEaa Ajaya kumaarEaI imaEaa AaiSaYaEaI imaEaa DI jaIEaI imaEaa DI pIEaI imaEaa gaNaoSaEaI imaEaa eca eEaI imaEaa jayap`kaSa jaoEaI imaEaa ko DIEaI imaEaa ema jao pIEaI imaEaa ena koEaI imaEa pMkja koEaI imaEaa AarEaI imaEa Aar koEaI imaEaa Aar koEaI maIEaa Aar elaEaImatI imaEaa Aar emaEaI imaEa r%naoSa koEaI imaEaa esa koEaI imaEaa esa koEaI imaEaa esa kokumaarI imaEaa saMQyaa esaEaI imaEaa Syaama baIEaI imaEa vaaya pIEaI imaEaa yaaogaoSaEaI imaEaa iksana caMdEaI imaEaa pI koEaI imastrI maukoSa eEaI maIs~I e emaEaI imas~I baI TIEaI imas~I Aar koEaI imazagarI jao yauEaI imazbaavakr DI esaEaI ima~a idpaMkrEaI imaT\TU DI emaEaI maaOD pI koEaI maaoDk saujaIt koEaI maaoDk vhI AarEaI maaodI ko esaEaI maaodI ema koEaI maaodI pI jaoEaI maaoDisaMga ema esaEaI maaogaro esa baI

Page 109: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI maaogaavaIra roSmaa esaEaI mauhmmad saaidK TIEaI maaohmmad Sairf emaEaI maaohmmad rfIEaI maaohmmad AlaI ecaEaI maaohmmad AlaI ema\EaI maaohmmad AlaI AarEaI maaohmmad [rSaadEaI maaohmmad ema AKbarEaI maaohmmad maoqaaladatIlaEaI maaohna [-EaI maaohna esaEaI Mmaaohna baabaU jaoEaI maaohna dasa eca esaEaI maaohna kumaar eEaI maaohna laalaEaI maaohna naarayaNa emaEaI maaohna rahula baIEaI maaohna rava baIEaI maaohna rava pI e enaEaI maaohna vaIEaI maaohna rava jaI ela vaIEaI maaohnasauMdrma koEaI maaohnadasa esaEaI maaohMDulao AaiSaYa esaEaI maaohnao AanaMdEaI maaohnakumaar emaEaI maaohnta baIEaI maaohMta piba~EaI mahaMt yaSaaobaMtEaI mahaMtI AiKla esaEaI maaohMtI Aar koEaI maaohantI rNaijatEaImatI maaohpa~a rSamaIEaI mahapa~ esa koEaI maaohro saitSa emaEaI maao Aaisaf [kbaalaEaI maaohmmad fahIma maMsaurIEaI Mmaao husaOna SaoK eEaI maaohmmad [-d`IsaEaI maaoihto e emaEaI maaohIto e AarEaImatI maaohIto dIpa esaEaI maaohIto [- jaIEaI maaohIto eca ena

Page 110: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI maaoihto ema baIEaI maaoihto ema vhIEaI maaoihto maMgaoSa DIEaI maaoihto pI jaIEaImatI maaohIto ip`yadSa-naI AarEaI maaoihto Aar AarEaI maaoihto esa baIEaI maaoihto esa jaIEaI maaoihto esa jaIEaI maaoihto esa ecaEaI maaoihto esa emaEaImatI maaoihto esa AarEaI maaoihto esa esaEaI maaoihto vhI eEaI maaoihto ivaSaala baIEaI maaohaokr eca vaIEaImatI maaohaokr jao ecaEaImatI maaohaokr ismata jaIEaI Mmaaokla e baIkumaarI maaokla Anaujaa eEaI maaokla ena jaoEaI maaokla pI vaIEaI maaokarI pI enaEaI maaolako esa esaEaImatI maaolaI qaaomasaEaI maaoimana e eEaI maaoimana ema esa yauEaI maaomaIna samaIr emaEaI maMDla baI koEaI maMDla dIpkEaI maaoMDla pI koEaI maaoMDo esa esaEaI maaoNaI pI TIEaImatI maaoinaka ivanaaoqaEaI mauDa jaI esaEaI mauDa esa esaEaI maUna e esaEaI maUit- esaEaI maUit- emaEaI mautI- esa\EaI maUsaa husaona PaIEaI maaoraLo saMtaoYa baIEaI maaoraNakr Aar DIEaI maaoro e emaEaI maaoro e ena

Page 111: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI maaoro e esaEaI maaoro e esaEaImatI maaoro Alaka ecaEaImatI maaoro Aama`palaI eEaI maaoro ASaaok ecaEaI maaoro baI esakumaarI maaoro saI jaoEaI maaoro saI koEaImatI maaoro saI AarEaI maaoro caMd`kaMt vaIEaI maaoro DI eEaI maaoro DI baIEaI maaoro DI ecaEaI maaoro DI pIEaI maaoro DI AarEaI maaoro DI esaEaI maaoro DI esaEaI maaoro DI esaEaI maaoro DI vaIEaI maaoro jaI esaEaImatI maaoro eca saIEaI maaoro eca pIEaI maaoro eca esaEaI maaoro eca yauEaI maaoro eca vaIEaI maaoro hroSa jaIEaI maaoro jao ecaEaI maaoro jao AarEaI maaoro ko esaEaI maaoro ikrNa baIEaI maaoro ikrNa vaIEaI maaoro kuNaala esaEaI maaoro ema koEaI maaoro ema elaEaI maaoro ema AarEaI maaoro ema AarEaI maaoro ema vhIEaI maaoro ema vaIEaImatI maaoro maanasaI emaEaI Mmaaoro ena eEaI maaoro ena koEaI maaoro ena pIEaI maaoro ena esaEaI MMmaaoro inatIna enaEaI maaoro pI Aar

Page 112: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI maaoro pI esaEaImatI maaoro pI vhIEaI maaoro p`maaod pIEaI maaoro p`itk vhIEaI maaoro Aar DIEaI maaoro Aar elaEaI maaoro Aar AarEaI maaoro Aar AarEaI Mmaaoro rahula AarEaImatI maaoro rSmaI esaEaI maaoro raohna koEaImatI maaoro esa saIEaI maaoro esa jaIEaI maaoro esa jaoEaI maaoro esa emaEaI maaoro esa pIEaI maaoro esa AarEaI maaoro esa esaEaI maaoro esa esaEaI maaoro esa esaEaI maaoro esa esaEaImatI maaoro esa esaEaI maaoro saicana esaEaImatI maaoro iSalpa pIEaImatI maaoro SaaoBaa saIEaI maaoro yaU eEaImatI maaoro yau ecaEaI maaoro yaU jaoEaI maaoro yaU esaEaI maaoro ]maoSa AarEaI maaoro vaI eEaI maaoro vhI jaIEaI maaoro vhI jaoEaI maaoro vhI koEaI maaoro vhI emaEaI maaoro vhI esaEaI maaoro vaI esaEaI maaoro vhI vhIEaImatI maaoro ivaQaI vhIEaI maaoro ivajaya esaEaI maaoro ivanaaod jaoEaI maaoro pI AarEaI maaoro esa AarEaI maaorI jao emaEaI maao$Dkr ema jao

Page 113: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

kumaarI maaova-o ikrna yaUEaI maaoryao saI esaEaI maaoyao- esa baIEaI maaoTGaro ArivaMd TIEaI maaotIlaala saahUEaI maaoTvaanaI eca enaEaI maaOlao ena baIEaI maaOMdokr vhI esaEaI maaOya- rama sajanaEaI maaOyaa- esa koEaI maR%yauMjaya elaEaI mauidlaI pI ekumaarI mauidt baokEaI maud/gaD A$Na koEaI maaohmmad Afjala AhmadEaI mauhmmad YafIK pI pIEaI maaohmmad SarIf emaEaI maujaavar samaIr esaEaI MmaujaIbaur rhmaana esa eEaI maukadma esa enaEaI maukoSa kumaarEaI maukoSa kumaarEaI maukoSa kumaarEaI maukoSa sautlao baIEaI mauKjaI- gaaoivaMdaEaI mauKjaI- jayaEaI mauK-jaI pIEaImatI mauKjaI- TIEaI mauKaopaQyaaya DIEaI mauKaopaQyaaya pIEaI mauKaopaQyaaya esaEaI mau@knaagaaODr baI eEaI maulaanaI ena ecaEaI mauLtkr sauya-kaMt AarEaI mauLyao vhI elaEaImatI maUlacaMdanaI ]jvalaa AarEaImatI maulao risaka baIEaI mauilak e emaEaImatI mauLIk e emaEaI maullaa e DIEaI maullaa Aar emaEaI maunaaf esa eEaI mauNanakr ko esaEaI maMuda DI esakumaarI mauMDyao SaItla vaI

Page 114: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI mauMZo kOlaasa TIEaI mauinasa baabaU baIEaI maunaoSaa ema saIEaI mauNagaokr e esaEaI mauNagaokr Aar elaEaI mauMgaI pI DIEaImatI mauMgasao ]%kYa- esaEaI maunaI rGaunaaqaEaI mauinaYa caMd`EaI maunaIyaDI DIEaI maunaIyaMDI emaEaI maunausvaamaI esa EaI maurlaIQarna TI pIEaI maurlaIkRYNaa jaIEaI maurlaI baDavaqaEaI maurlaI koEaI maurlaI kuYNa ela vhIEaI maurlaI vaI AarEaI maulaI-Qarna vhIEaI maurlaIQarna koEaI maurlaIQarna ema AarEaI maurlaIQarna vhIEaI maurlaI kRYNana vaIEaI maurarI baI koEaI maur\ho ikrNa eEaI maurkr ena baIEaI maurkr esa enaEaI mauk-uTo esa baIEaI mau-mau SyaamaEaI mauit- baI vaI AarEaI maUtI- saI esa Aar saIEaI maUtI- via esa enaEaI mau$Dkr ema DIEaImatI mau$Dkr maugQaa emaEaImatI mau$Dkr esa esaEaI mau$gana ema AarEaI mau$gana eEaI mau$gana DIEaI mau$gana emaEaI mau$gana maayavana baIEaI mau$gana esaEaI mau$gaosana [-EaI mau$gaosana AarEaI mau$gaosana AayaEaI mau$gaoSa Aar

Page 115: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI mausaaMDo vhI baIEaI mau,<avallaI Aar e jaoEaI mau<au kumaar esaEaI mauqau esaEaI mauqaukrPpna enaEaI mauqaukRYNana saIEaI mauqaukRYNana emaEaI mauqaukRYNana\ emaEaI mau<aukRYNana vhIEaI mauqaukumaar vaIEaI mau%tukumaarna jaIEaI mauqaukumaarna enaEaI mautulaxmaI emaEaI mauqaumaarIyaPpna pIEaI mauqaupMiDyana yauEaI mauqauraja [-EaI mauqqau rajaa AarEaI mau%yaalaa rajaaEaI naacaro esa esaEaImatI naaDar jaaismana vaIEaI naaDar ela esaEaI naadr Aar saIEaI naaDar esa DIEaImatI naadr yau emaEaI naDosana jaIEaI naaiDgar saI esaEaImatI naaga sauQaa koEaI naagaBaUYaNaEaI naagaBaUYaNa ecaEaI naaganaaqana jao jaIEaI naagaaMvakr jao esaEaI naagaaMvakr ema jaIEaImatI naagaaMvakr esa esaEaImatI naagap Aar AarEaImatI naagap`Baa vaIEaI naagar Aar saIEaI naagar rama rvaond`EaI naagarajaEaI naagaraja ko emaEaI naagaraja Qama-gaaoMDEaI naagaraja jaIEaI naagaarajaa saIEaI naagaraja saI jaIEaI nagaraja emaEaI naagaraja ena

Page 116: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI naagarajaa TIEaI naagarajana pIEaI naagarajana vaIEaI naagarajana eEaI naagarajana esaEaI naagarajana vhIEaI naagarajao gaaOD,a esaEaI naagarajaU baollaIEaI naagarajau emaEaI naagargaaojao Aar enaEaI naagargaaojao saicana TIEaI nagarjaI esa emaEaI nagarkr DI DIEaI naagaoSaa roD\DI emaEaI naagaSao+I daonaUrEaI naagadovao baI pIEaI naagaoMidrna esaEaI naagaoMid`rna vaIEaI naagaond`EaI naagaond` eca [-EaI naagaond` ramaEaI naagaond` TI saIEaI naagaoSa rava koEaI naagaoSaa saI vaIEaI naagaoSvar rava eEaI naagaoSvar rava esaEaI naagafasao Ainala kumaarEaI naagalao [- enaEaI naagaaozNaokr esa ecaEaI naagapuro esa jaIEaI naagaralao jaI esaEaI naagaro ivaraja esaEaI naagaur imaraSaaEaI naagavaokr Aar pIEaI naagavaokr rajaoSa eEaI naagavaokr esa saIEaI naagavaokr vhI AarEaI naahak jao emaEaI naahk jao AarEaI naayaDu baI eEaI naa[DU ibaTra jaIEaI naayaDU DI eEaImatI naayaDU namada-EaI naayaDU pI pIEaImatI naayaDu Aar Aar

Page 117: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI naayaDU rMgarajaU enaEaI naayaDU esa AarEaImatI naayaDu TI enaEaI naayaDU vaI esaEaI naayaDu vaoMkTsvaamaI TIEaI naa[-k e baIEaI naa[-k e emaEaI naa[-k Acyaut elaEaImatI naa[-k Aaraosakr Aar esaEaI naa[-k baI saIEaI naa[-k DI emaEaI naa[-k igarISa koEaI naayak jagaidSa enaEaI naa[-k ko enaEaI naayak laaokoSa elaEaI naa[k ema koEaImatI naa[-k ema emaEaI naa[-k ema enaEaI naa[-k ema enaEaI naa[-k pI eEaI naa[-k pI esaEaI naa[-k pI yaUEaI naayak p`saad ema enaEaI naa[-k Aar koEaI naa[-k Aar emaEaI naa[-k esa eEaI naa[-k esa baIEaI naa[-k esa emaEaI naa[-k esa emaEaI naa[-k esa esaEaI naa[-k esa esaEaImatI naa[-k esa vaIEaI naa[-k esa vaayaEaI naa[-k sadanaMd kumaarI naa[-k saMigata esaEaImatI naayak savaIta eEaImatI naa[-k SaOlajaa esaEaImatI naa[-k iSalpa baIEaI naa[-k TI esaEaI naa[-k yaU baIEaI naa[-k vaI baIEaI naa[-k vaI jaIEaI naa[-k vhI jaIEaI naa[-k vaIlaasa esaEaI naayakvaDI baI Aar

Page 118: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI naa[-kvaaDI vhI esaEaI naOnaMod/ enaEaImatI naayar e AarEaImatI naayar baI AarEaI naayar baI esaEaImatI naayar baInaa vaIEaImatI naayar saI AarEaI naayar jaIEaI naayar jaI AarEaImatI naayar homaaMibaka yaUEaImatI naayar ijaSaaEaI naayar ijaitna jaIEaI naayar ko ema vhI saIEaImatI naayar kivata AarEaImatI naayar lalaIta yaukumaarI naayar laInaa esaEaI naayar ema jaIEaI naayar ema ena emaEaI naayar ena vhIEaImatI naayar inaSaa esaEaI naayar Aar AarEaI naayar Aar esaEaI naayar raQaakRYNaNa esakumaarI naayar rmyaa esaEaI naayar esa baIEaI naayar esa jaIEaImatI naayar esa AarEaI naayar esa AarEaImatI naayar esa vaIEaImatI naayar saMgaItakumaarI naayar saImaa emaEaImatI naayar EaIjaa saIEaImatI naayar SauBaa esaEaImatI naayar sauYamaa jaIEaI naKato ABaIjaIt AarEaImatI naKato tojaisvanaI eEaI naaKvaa gaNaoSa DIEaI naaKvaa gaNaoSa enaEaImatI naaKvaa AmaRta vaayaEaI na@kIrna pI vaIEaI naakaoD Aar koEaI naa@tI ela esaEaI naaktI ena pIEaI nalaavaDo Baanaudasa ecaEaI nalaavaDo DI TI

Page 119: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI nalaavaDo QaOya-SaIla TIEaI nalaavaDo ena eEaI nalaavaDo pI emaEaImatI nalaavaDo pI esaEaI nalaavaDo Aar AarEaI nalaavaDo esa koEaI nalavaDo Sard esaEaI nalavaDo TI esaEaImatI nalaavaDo vaMdnaa eEaI naaLo e TIEaI naalao jaI koEaImatI nailanaI enaEaI naamabaI koEaI naMibarajana AaoEaI naamao Ainala baIEaI naamao saMdoSa baIEaI namaao naarayaNa maInaaEaImatI nama`ta ena koEaImatI naamaugaDo esa esaEaI nanaavaro DI enaEaI nanaavaro yaU DIEaI nand ikSaaor itvaarIEaI naMdkumaar eEaI naMdkumaar esa enaEaI naMdnavaaDo saI vhIEaI naMdnavaar Aar vhIEaI naMdnavaar esa saIEaI naMdraja saI koEaI naMdo pI koEaI naaMdgaavakr ena enaEaI naaMdgaaMvakr vhI enaEaImatI naMiQanaI satpqaI pIEaImatI naMidnaI naarayaNa esa EaI naMadaoskr eca pIEaI naMdulaU emaEaI naMdurkr pI ecaEaI naMdyaalakr ena AarEaI naaMgaro ko baIEaI naaMgaro ema AarEaI naaMgaro saMtaoYa DIEaI naMjau,MDa saIEaI naanakr DI pIEaI nar ema pIEaImatI nar Salaaka vaIEaI narisamha ko

Page 120: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI narisaMh enaEaI narisMaha rava eEaI narisamhma [- pIEaI narisamharava DI vaIEaI narisamhlaU AarEaI naarayaNa caTjaI-EaI naarayana pIEaI naarayaNaEaI naarayaNaa e vhI elaEaI naarayana baI EaI naarayaNaa saujaIkumaar eEaI naarayaNa svaamaI enaEaI naarayaNaa svaaima pI elaEaI naarayaNana eEaI naaD-okr e emaEaI naro esa eEaI naro esa koEaI naro saicana baIEaI narond` kumaarEaI naroSa caMdEaI naroSa kumaarEaI narovaaDo pI esaEaI narhro baI [-EaImatI narhro saupNaa- baIEaI narI esa vaayaEaI naarkr pI AarEaI naarkr Aar eEaI naarkr esa TIEaImatI naarkr saaQanaa saIEaI naarKoDo e ecaEaI naarKoDo jao pIEaI naarnavaro jao jaoEaI narsalao idpk koEaI narsannaa ipraSaEaI nasa-o vaI esaEaI narisaMh rava pIEaImatI narvaDkr sauvaNaa- enaEaI naavao-kr jaI baIEaI naavao-kr pI esaEaI naavao-kr esa esaEaI narvaaDo esa koEaI naasakr Aar koEaI naskr t$naEaI naT ko emaEaI naaqa pI

Page 121: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI naaiqayaa AarEaI naaqajaaogaI DI jaIEaI naaOSaad pI baIEaI navaa klpoSa TIEaI naavarkr hYa-la jaI kumaarI navata paDIEaI navaIna kumaar emaEaI navaInakumaar ema jaoEaI navaInaakumaara jaI baIEaI navaKMDo jaI koEaI navalao d%tarama eEaImatI navalao ela baIEaI navalao pI pIEaI navaalao sMajaya emaEaI naavagao ema esaEaI navarIkr vaI vaIEaI naayak e koEaI naayak saI AarDa^ Da^ naayak ema koEaI naayak malaya AarkumaarI naayak maInatIEaImatI naayak esa jaIEaI naayak sauSaaMtEaImatI naayak vhI vhIkumaarI nayanaar Ainata AarEaI nayyar Aar esa esakumaarI naaiJayaa ParvaInaEaImatI naoDumapurma saaoinayaa TkumaarI naIlaa ema DIEaI inarja kumaarEaI naIrja kumaarEaI naIrja kumaarEaI naIrja kumaarEaI naIrja kumaarEaI naIrja nayanaEaI naIrja iSavaEaI naIitmaiNa emaEaI naogaI ema esaEaImatI naoha kumaarIEaI naohoto DI ecaEaI naolsana manDolaa esaEaI naomaaDo laaomaoSa pIEaI naomaNa ko esaEaI naomaanao manaIYa eEaI naonaavat sauroSa

Page 122: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI naosarIkr vhI baIEaI naovagao Aar koEaI naovarokr eca koEaI naovaaLkr esa pIEaI nyaUTna sahayaraja AarEaImatI naIbaro TI koEaI inabauDo pI DIEaI inaQaIYa koEaI inaQaIYa vaI koEaI inagavaokr ema DIEaI inaijat saobaasTIyanaEaI inakalajao e esaEaI inakaLjao DI elaEaI inakaLjao pI enaEaI inakalajao esa vhIEaI inakaLjao saagar AarEaI inakma DI AayaEaI inakma jaI koEaI inakma naMdkumaar esaEaI inakma Aar eEaI inakma Aar DIEaI inakma Aar pIEaI inakma riva baIEaI inakma esa pIEaImatI inakma esa esaEaI inakma esa TIEaImatI inakma SaaoBaa saIEaImatI inakma Eawa enaEaI inakma vhI baIEaI inakma vhI AarEaI inakma vaaya DIEaI inakargao esa saIEaI inaKaro ikSaaor pIEaI inakvaaDo esa\ AarEaI inaLo [- koEaI inalaovaaD baalaajaI koEaI naIlamaiNa dasaEaI inaMbaaLkr sauroSa saIEaI inaMbaro p`idp emaEaImatI inaMbakr pI koEaI inaMbaro ema jaIEaI inaMbaro Pa`vaoSa DIEaImatI inamajao Anaaimaka AarEaI inamajao jaI DIEaImatI inamajao ela e

Page 123: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI inamajao pvana TIEaI inamajao rmaoSa jaIEaI inamajao raohIt TIkumaarI inamaunakr AaSaa AarEaI inanaavao gaaopala DblyauEaI inanaavao saI jaIEaI inanaavao ef emaEaI inanaavao ko emaEaI inanaavao ena DIEaI inanaavao ena jaIEaI inanaavao pI AarEaI inaMgarajau emaEaI naIrja esa koEaI naIrva kumaarEaI inaBa-vanao e DIEaI inama-la ena jaoEaI inama-L pI pIEaI inama-la esa\ koEaImatI inama-laa saravananaEaI inama-alya Bau[yaaEaI inatoSa kumaarkumaarI ina%yaa AarEaI inaitna p`omarajaEaI inatnavaro e baIEaI ina%yaanaMd ena koEaImatI inavalakr yaaoigata esaEaI inavaLokr esa koEaI inavaaNao vyaMkToSa eEaI inayaaja Ahmad eca ema eEaI naU$llaah ema ecaEaI naulako esa\ esa\EaI nauvaad ijatond`EaI AaoblaIrajau AarEaI AaoGarIlaala emaEaImatI AaoJaa nama`taEaI AaoJaa AimatEaI AaoJaa ko koEaImatI AaoJaa esa emaEaI AaoJaa tapsa kumaarEaI Aaoma p`kaSaEaI AaomanaakuT\Tna saI TIEaI Aaomap`kaSa imaEaa koEaI AaoMkarnaaqa PaazkEaI Aaommana Anau pIEaI Aaorma sauKnaaqa

Page 124: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI AaOrMga tpnaEaI ]ra^Mva baI AarEaI ]ra^Mva CaoTnaEaI AaotrI e DIEaI haovaaL esa pIEaI AaovhL Dblyau emaEaI pabaLo saagar esaEaI pabaLo ela baIEaI pacaaro baI pIEaImatI pacaupto esa eEaI pDaLo ela emaEaI pDvakr esa elaEaI pDvaL TI baIEaI pDolakr inaitna esaEaI pDolakr esa emaEaI pQaI esa saIEaI PaaZ,I saMjaya esaEaI paZ`,I saMtaoYa esaEaI paQyao eca emaEaImatI pdmaa [-EaImatI pdmaa emaEaI pdkumaar pI AarEaI PadmnaaBana AarEaI pdmaarajaa koEaImatI pd\maavatI jaI ela enaEaImatI pdmaavatI koEaImatI pdmaavatI pI enakumaarI PadmaavatI esaEaImatI pd\imanaI ena DIEaI paDvaokr eca emaEaI paDvaI DI vaayaEaI paDvaI Aar eEaImatI pDvaLo Alpnaa esaEaImatI pDvaNakr ema baIEaI pDyaala esa jaoEaI pgaDo ivaSaala vaIEaI PaagaQaro ema esaEaI pgaaro e emaEaImatI pgaaro ema vaIEaImatI pgaaro pI AarEaImatI pgaaro esa vhIEaI pagaQaro ema baIEaI pagaQaro esa baIEaI phaDI gaaOtmaEaImatI pO jyaaoit vhI

Page 125: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI pa[-k e pIEaI pOvaa jaI jaIEaI paKro d%ta~ya pIEaI paKro rajakumaar esaEaI paKro raohIdasa baIEaI p@kIrI baIEaImatI pala AartI eEaI pala ibap`adasaEaI pala DI koEaImatI pala ema emaEaI Paala manaaoja koEaI pala pI koEaI pala Aar pIEaI pala Aar esaEaI pala rajaoSa baIEaI pala esa\ esa\EaImatI palaaMDo dIpalaI vaIkumaarI palaaMDo esa esaEaImatI palaaMDo yaU yaUEaImatI palaaMDo vaYaa- vaayaEaI plaanaI pIEaI plaanaI pIEaI plaanaI esakumaarI plaanaI AiSvanaIEaI plaanaI DIEaI planaI jaIEaI planaI vaIEaI plaanaIsaamaI koEaI plaanaIsaamaI vaIEaI plaanaIvaola eEaI plaanaIvaolau AarEaI palava eca DIEaImatI palava esa pIEaI palava vhI ecaEaI plao[ eEaI paLokr saI emaEaImatI paloakr iDMpla jaoEaI paLokr ijatoMd` jaoEaI paLokr pI DIEaI Pailayaa naaqaurama baIEaI palakr e ecaEaI palakr ema ecaEaI palakr vhI yauEaI pllaopaogau pIEaI plasamakr yaaogaoSa baI

Page 126: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI PaalaSaotkr esa ecaEaImatI palaSaotkr ]Yaa esaEaImatI plaSaIkr pI esaEaI palaTIvaalao pI ecaEaI palavaNakr DI esaEaI palavao baaLasaahoba eEaI palavao ikSaaor emaEaImatI palavao svaatI TIEaImatI palavaI mainaYaa AarEaI pamaulaa AarEaI panaadI vhaya eEaI panasakr baI eEaI panaT ema jaIkumaarI panaT risaka esaEaI paMcaala e saIEaI paMcaaL homaMt DIEaI paMcaala Aaya jaoEaI paMcaala jao jaoEaI pMcaala ko vhIkumaarI pMcaala laInaaEaI pMcaala ema baIEaImatI paMcaala pI emaEaI paMcaala Aar koEaI paMcaaL Aar pIEaImatI paMcaala esa baIEaI paMcaaL esa kokumaarI paMcaala esa koEaI paMcaaL esa TIEaI paMcaaL esa DIEaI paMcaala Syaama emaEaI pMcaaMgao eca esaEaI pMcatcarama esaEaI pMcamauK yaaogaoSa AarEaImatI pMDa bainataEaImatI paMDgaLo ena esaEaI pMDagaLo vaaya TIEaImatI paMDo e baIEaI paMNDyao Aar enaEaI paMDoya e baIEaI paNDoya e koEaI paMNDyao DI saIEaImatI paNDo DI vhIkumaarI paNDoya dIpiSaKaEaI paMNDo jaI kokumaarI paNDoya ko ela

Page 127: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI paNDo lavakuSaEaI paMDo ema koEaI paMDo ena enakumaarI paNDoya inaiQa EaI PaaMDyao inatISa kumaarEaI paMDo Aar saIEaI paNDoya Aar koEaI paMDo rakoSa koEaI paNDoya ravI koEaImatI paMDo esaEaI panDoya esa koEaI paNDoya saicanaEaImatI paNDoya\ SaOlajaa pIEaI paNDoya yaU AarEaI paMDo vaI koEaI paMZro baI enaEaI paMZro idpoSa DIEaImatI paMDro ema AarEaI paMZro esa AarEaImatI pMQao ismata esaEaI paMDI e enaEaI pMiDt dIpk kumaarEaI pMiDt eca pIEaI pMDIt ko TIEaI pMiDt ema enaEaI pMiDt imailaMd esaEaI pMiDt maukoSaEaI pMiDt maukoSa kumaarEaI pMiDt Aaomap/kaSaEaI pMiDt $PamaEaI pMiDt $poSa kumaarEaImatI pMiDt esa ecaEaI pMiDt esa AarEaImatI pMiDt sauijata enaEaI pMiDt sauroSaEaImatI paMDlaaosakr ema AarEaI panagaaMvakr Aar vhIEaI PaaMgao dovaoMd` jaIEaI paiNaga`hI pIEaI paiNaga`hI esa koEaI paMjaa saumantaoEaI pMkja kumaar EaI pMkja kumaarEaI pMkja kumaarEaI pnaIr saolvama Aar

Page 128: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI pnaIr saolvama esaEaI pnnaIrsaolavama jaoEaImatI paNasaro gaaoDaMbao elakumaarI Paanasaro maaQavaI esaEaI panasaro samaaQaana vaIEaI pnt eca saIEaI pMt Aar DIEaI pntaMgaI ]dya ikrnaEaI panavalakr e AarEaI panavaLkr esa jaIEaI paparava Aa[-EaI prba A$Na esaEaI prba ijatoMd` jaIEaI prba ela vaIEaImatI prba ema AarEaI prba manaoSa iBaEaI prba pI eEaI prba pI esaEaImatI prba Aar AarEaI prba Aar vhIEaI prba Aar vhIEaI prba esa eEaI prba esa eEaI prba esa jaIEaI prba esa jaIEaI prba esa emaEaImatI prba esa enaEaI prba esa esaEaImatI prba esa esaEaI prba vhI eEaI prba vhI jaIEaI prba vhI vhIEaI prba vaI vaIEaI prba vaaya vhIkumaarI parQaI pllavaI DIEaI praDkr ko pIEaI ParaDkr ema emaEaI prmaanaMd saahU EaI prmaaiSavama eEaI prmaasaIvama AayaEaI prmaaiSavama koEaI prmaoSvarPpa e emaEaImatI prmaoSvarI AarEaI prMqamana enaEaI praSar esa ena

Page 129: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI parskr jaI jaoEaI prsauramana saIEaI prato ko vaayaEaI prato ena baIEaI prato pI jaIEaI prato pI AarEaI prato Aar esaEaI prato esa baIEaI paravao jaI eEaI paravao esa pIEaI Parayao ena DIEaI prdoSaI DI AarEaImatI prdoSaI manaIYaa baIEaI prdoSaI Aar AarEaI prdoSaI esa enaEaI parQaI e emaEaI parQaI KomacaMd ecaEaI parQaI esa vaIEaI parQaI saMjaya pIEaI paD,oyaa laKnaEaI parQaI vaI enaEaI pirDa esa koEaI pirda saMjaya kumaarEaI pirhar saI koEaI pirhar esa pI esaEaI pirmala BaartIEaI parkr e baIEaI parkr ena baIEaImatI Paarkr ena enaEaImatI parkr roSmaa yauEaI parkr yaSavaMt emaEaI prmaar e DIEaI prmaar e DIEaI prmaar baI DIEaI prmaar jao pIEaI prmaar ko enaEaI MMprmaar imalanaEaI prmaar ena saIEaI prmaar pI AarEaI prmaar esa AarEaI p`maaod kumaarEaI Parmaaod kumaarEaI prSaoT``\yao ena esaEaI paTo- baI koEaI paTo- dIpk ema

Page 130: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI parTo Aar AarEaI parTo esa eEaI prto saMtaoYa kumaarEaI paqa- dovaEaI pata- p`itma palaEaI paqa-saarqaI esaEaI paqaI-bana koEaImatI p$Lokr e elaEaImatI pava-tIAmmaala AarEaImatI paiSalakr esa baIEaI pYTo baI enaEaI pYTo inatoSa baIEaI pasaI e koEaI pasaI Aar koEaI pasaI Aar elaEaI pasaI esa jaIEaI pasaI saudamaa koEaI Pasaayat jaItu AarEaI pasTo DI elaEaI pasTo idpk eknaaqaEaI pasto vhI enaEaI pasavaana caMdnaEaI pasavaana ramabaabauEaI pasavana esaEaI Paata naagaajana jaozaEaImatI pataDo pI esaEaI pataDo Aar enaEaI ptaDo vaaya vhIEaI pTlao pI vaIEaImatI ptMgao Aar AarEaI paTNakr ena emaEaI pTokr e koEaI paTokr saI eEaI paTokr eca DIEaI pTokr ko baIEaI pTola Ainala kumaarEaI pTola e DIEaI pTola baI baIEaI pTola baI baIkumaarI pTola jaI pIEaI pTola eca emaEaI pTola eca enaEaI pTola eca AarEaI pTola eca AarEaI pTola eca esa

Page 131: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI pTola Aaya eEaI pTola jao emaEaI pTola ijatond` koEaI pTola ko eEaI pTola ko enaEaI pTola laalajaI baIEaI pTola ema baIEaI pTola ema AarkumaarI pTola imanala ivajayaEaI pTola maaohnaEaI pTola pI koEaI pTola pI enaEaI pTola pI AarEaI pTola p`maaod vhIEaImatI pTola p`itmaaEaI pTola Aar eEaI pTola Aar baIEaI pTola Aar koEaI pTola Aar pIEaI pTola Aar pIEaI PaTola rajaIvaEaI pTola rakoSa kumaarEaI pTola esa DIEaI pTola vaI emaEaI pTola vhI enaEaI pTola vhI AarEaI pata ASaaok kumaarEaI pzaDo pI esaEaI pazk e esaEaI pazk DIEaI pazk jao esaEaI pazk Aar AarEaI pazk saMdIp AarkumaarI pazk saunaItaEaI pzaNa e jaoEaI pzaNa yausauf AayaEaI pqaI esa AarEaI paTIla Aja-una TIEaI paTIla eEaI paTIla e eEaI paTIla e baIEaI paTIla e DIEaImatI paTIla e DIEaI paTIla e DIEaI paTIla e jaI

Page 132: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI paTIla e jaoEaI paTIla e jaoEaI paTIla e emaEaI paTIla e emaEaI paTIla e emaEaI PaaTIla e enaEaI paTIla e pIEaI paTIla e esaEaI paTIla e vhIEaI paTIla ABaya eEaI paTIla Aimatkumaar jaoEaI paTIla Amaaola koEaI paTIla Amaaola vaIEaI paTIla AmaRt koEaI paTIla AanaMda baIkumaarI paTIla AMikta esaEaImatI paTIla Anaupmaa AarEaI paTIla ArivaMd pIEaI paTIla AaiXaYa ecaEaI PaaTIla ASaaok AarEaI paTIla AvaQaUt enaEaI paTIla baI eEaI paTIla baI DIEaI paTIla baI ecaEaI paTIla baI vhIEaImatI paTIla BaartI baIEaI paTIla saI DIEaI paiTla saI koEaI paTIla saI pIEaImatI paTIla caMd`klaa esaEaI paTIla icadanaMd enaEaImatI paTIla ica~a eEaI paTIla DI DIEaI paTIla DI ecaEaI paTIla DI ecaEaI paTIla DI koEaI paTIla DI enaEaI paTIla DI enaEaI paTIla DI enaEaI paTIla DI enaEaI paTIla DI esaEaI paTIla DI esaEaI paTIla DI vhIEaI paTIla d%ta~ya vhIEaI paTIla QanaMjaya saMjaya

Page 133: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI PaaTIla QanaEaI baIEaI paTIla idgaMbar DIEaI paTIla idnaoSa baIEaI paTIla idpk esaEaI paTIla jaI eEaI paTIla jaI ecaEaI paTIla jaI AarEaImatI paTIla gaaya~I ivaSaalaEaImatI paTIla gaIta jaIEaImatI paTIla gaIta esaEaI paTIla gaaorK esaEaI paTIla gaaorKnaaqa esaEaImatI paTIla eca DIEaI paTIla eca ecaEaI paTIla eca AaoEaI paTIla eca AarEaI paTIla eca AarEaI paTIla hYa-la AarEaI paTIla jao baIEaI paTIla jao jaIEaI paTIla jao AarEaI paTIla jao vaIEaImatI PaaTIla jayaEaI AarEaI paTIla ko DIEaI paTIla ko ecaEaI paTIla ko koEaI paTIla ko emaEaI paTIla ko AarEaI PaaTIla ko esaEaI paTIla ko esaEaI paTIla ko esaEaI paiTla ko TIEaI paTIla ko DblyaUEaI paTIla kOlaasa AarEaI paTIla kotna iDEaI paTIla ikrNa DIEaI paTIla ikSaaor esaEaImatI paTIla kRYNaa esaEaImatI paTIla ela koEaI paTIla ela AarEaI paTIla ela TIEaImatI PaaTIla laitka koEaI paTIla ema baIEaI paTIla ema baIEaI paTIla ema baI

Page 134: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI paTIla ema baIEaImatI PaaTIla ema DIEaI paTIla ema jaIEaImatI paTIla ema ecaEaI paTIla ema jaoEaI paTIla ema emaEaI paTIla ema AarEaImatI paTIla ema esaEaI paTIla ema esaEaImatI paTIla ema vaIEaI paTIla ema vhIEaI PaaTIla mahoMd` DIEaI paTIla mahoSa esaEaI paTIla maainak baIEaImatI PaaTIla mainaYaa pIEaI paTIla mayaur baIEaI PaaTIla imailaMd emaEaI PaaTIla imatoSa jaoEaI paTIla maukoSa AarEaI paTIla maukuMd baIEaI paTIla ena eEaI paTIla ena DIEaI paTIla ena jaIEaI paTIla ena jaIEaI paTIla ena jaIEaImatI paTIla ena ecaEaI paTIla ena ecaEaI paTIla ena koEaI paTIla ena koEaI paTIla ena koEaI paTIla ena koEaI paTIla ena elaEaI paTIla ena pIEaI paTIla ena AarEaI paTIla ena esaEaI paiTla ena esaEaImatI paTIla ena yaUEaI paTIla ena vhIEaI paTIla naaqaa jaoEaI paTIla pI eEaI paTIla pI eEaI paTIla pI baIEaI paTIla pI baIEaI PaaTIla pI baIEaI paTIla pI saI

Page 135: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI paTIla pI DIEaI paiTla pI DIEaI paTIla pI DIEaI paTIla pI DIEaI paTIla pI DIEaI paTIla pI jaoEaI paTIla pI koEaI paTIla pI koEaI paTIla pI elaEaI paTIla pI elaEaI paTIla pI emaEaI paTIla pI emaEaI paTIla pI enaEaI paTIla pI enaEaI paTIla pI enaEaI paTIla pI enaEaImatI paTIla pI enaEaI paTIla pI AarEaI paTIla pI AarEaI paTIla pI esaEaI paTIla pI esaEaI paTIla pI esaEaI paTIla pI vaayaEaImatI paTIla pI vaayaEaI paTIla paMDurMga eEaImatI paTIla p`maaoidnaI esaEaI paTIla p`SaaMt baIEaI paTIla p`iSama vaIEaI paTIla p`ivaNa esaEaImatI PaaTIla p`ItI emaEaI paTIla puYpa emaEaI paTIla Aar eEaI paTIla Aar baIEaI paiTla Aar DIEaI paTIla Aar koEaI paTIla Aar emaEaI paTIla Aar enaEaImatI paTIla Aar AarEaI paTIla Aar AarEaI paTIla Aar AarEaImatI paTIla Aar AarEaI paTIla Aar esaEaI paTIla rivaMd`` emaEaImatI paTIla roKa emaEaI paTIla raoSana e

Page 136: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI paTIla raoSana baIEaImatI PaaTIla $palaI enaEaI paTIla $poSa saIEaI paTIla ?YaIkoSa jaIEaImatI paTIla ?tujaa AarEaI paTIla esa eEaI paiTla esa eEaI paTIla esa DIEaI paTIla esa DIkumaarI paTIla esa jaIEaI paTIla esa jaIEaI paTIla esa ecaEaI paTIla esa ecaEaI paTIla esa jaoEaI paTIla esa jaoEaI paTIla esa jaoEaI paTIla esa koEaI paTIla esa koEaI paTIla esa elaEaI paTIla esa emaEaI paTIla esa enaEaI paTIla esa pIEaImatI paTIla esa pIEaI paTIla esa\ pIEaI paiTla esa AarEaImatI paTIla esa AarEaI paTIla esa AarEaI paTIla esa AarEaI paTIla esa esaEaI paTIla esa esaEaImatI paTIla esa esaEaI paTIla esa esaEaI paTIla esa esaEaImatI paTIla esa esaEaI paTIla esa esaEaI paTIla esa vhIEaI paTIla esa vaIEaI paTIla esa vhIEaI paTIla esa\ vhIEaI paTIla esa vaIEaI paTIla esa DblyaUEaI paTIla esa vaayaEaI paTIla saagar eEaImatI paTIla samaRiw pIEaI paiTla saMdIp baI

Page 137: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI paTIla saMjaya elaEaI paTIla saMtaoYa pIkumaarI paiTla iSatla pIEaI paTIla SauBama vaIEaI paTIla saudama emaEaI paTIla sauimat elaEaI PaaTIla sauinala baIEaI paTIla sauya-kaMt eEaI paTIla svaPnaIla AarEaI paTIla TI pIEaI paTIla TI pIEaI paTIla TI esakumaarI PaaTIla tpsvaI AarEaImatI paTIla tRPtI emaEaI paTIla ]dya AarEaI paTIla ]maoSa esaEaI paTIla vhI saIEaImatI paTIla vhI DIEaI paTIla vhI DIEaI paTIla vhI jaoEaI paTIla vhI jaoEaI paTIla vhI jaoEaI paTIla vhI emaEaI paTIla vhI enaEaI paTIla vaI enaEaI paTIla vhI pIEaI paTIla vhI esaEaImatI paiTla vhI vaayaEaImatI paTIla ivaQaI vaIEaImatI paTIla ivanayaa enaEaI paTIla ivaSaala pIEaI paTIla iva{la saitSaEaI paTIla vaaya DIEaI paTIla vaaya jaIEaImatI paTIla vaaya eca\EaI paTIla vaaya jaoEaImatI PaaTIla vaaya AarEaI paTIla yaaogaoSa DIEaI paiTla yaaogaoSa vaIEaI paTkr jaI vhIEaI paTkr esa emaEaImatI pTkaro gaIta AarEaI paTkrI Aar koEaImatI ptkoSavar vaI vaIEaI pTnaayak e ko

Page 138: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI pTnaa[-k Aar elaEaI paTaoLo Ainala vhIEaI paTaolao kRNaala esaEaImatI paTaoLo nama`ta pIEaI paTaoLo esa TIEaI Paa~a basaMt koEaI pa~a Aar enaEaI pa~a` Aar pIEaI pa~o DI koEaI pa~o esa DIEaI p^Tirk Aaya baIEaI pa~ao ema baIEaI pTnaa[-k TI eEaI pTvaQa-na vaI jaIEaI PaTvaokr Aar Aaya esaEaI pTyaala iSavaanaMd esaEaI p%yaanao ivakasa eEaI pala e koEaI pa^la ibanaa^ya ema vaIEaI Paa^la gaaOtmaEaI pa^la rajaoSa koEaImatI pa^la esaEaI pa^la isa@vaoraEaImatI Paa^la EaIdovaI eEaImatI pala tnauEaI esaEaI paOlaaosa Aao yaUEaI paOLI vhI eEaImatI piva~a [EaI pvaala Aar baIEaI pavalao ema DIEaI PavaLo maMgaoSa eEaI pavalao esa koEaI pvana ko esaEaI pvaar e eEaImatI pvaar e ecaEaI pvaar e emaEaI pvaar e pIEaI pvaar AadoSa eEaImatI pvaar Ainata esaEaI pvaar Ajau-na pIEaI pvaar AivanaaSa baIEaI pvaar baI AarEaI pvaar baI AarEaI pvaar baI AarEaI pvaar baI esa

Page 139: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI pvaar babana koEaI pvaar saI enaEaI pvaar saI pIEaI pvaar saI pIEaI pvaar saI AarEaI pvaar DI DIEaI pvaar DI DIEaI pvaar DI jaIEaI pvaar DI pIEaI pvaar DI esaEaI pvaar DI esaEaImatI pvaar idPtI esaEaI pvaar jaI emaEaI pvaar jao jaIEaImatI pvaar jao pIEaImatI pvaar ko AayaEaI pvaar ko jaoEaImatI pvaar ko jaoEaI pvaar ko koEaI pvaar ko enaEaI pvaar KuSaala jaoEaI pvaar ela emaEaI pvaar ema baIEaI pvaar ema baIEaI pvaar ema baIEaI pvaar ema\ jaoEaImatI pvaar ema jaoEaI pvaar ema esaEaI pvaar ema esaEaI pvaar ema yaUEaI pvaar manaaoja emaEaI pvaar ena esaEaI pvaar ena TIEaI pvaar inalaoSa ecaEaI pvaar inatIna AarEaI pvaar pI eEaI pvaar pI baIEaI pvaar pI baIEaI pvaar pI DIEaI Pavaar p`maaod AarEaI pvaar Aar baIEaI Pavaar Aar emaEaI pvaar Aar enaEaI pvaar Aar esaEaI pvaar rmaoSa Aar

Page 140: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI pvaar esa eEaI pvaar esa baIEaI pvaar esa DIEaI pvaar esa jaIEaI pvaar esa ecaEaI pvaar esa ecaEaI pvaar esa jaoEaI pvaar esa koEaI pvaar esa koEaI pvaar esa emaEaI pvaar esa enaEaI pvaar esa pIEaI pvaar esa AarEaI pvaar esa esaEaI pvaar esa esaEaI pvaar esa esaEaI pvaar esa TIEaI pvaar esa vhIEaI pvaar esa vhIEaI Pavaar saMdoSa enaEaI pvaar saMjaya yaUEaImatI Pavaar ismata PaIEaImatI Pavaar saujaata esaEaI pvaar yau AarEaI pvaar yau esaEaI pvaar vhI eEaI pvaar vaI jaoEaI pvaar vaI koEaI pvaar vhI vhIEaI pvaar vaI vaIEaI pvaar DblaU esaEaI pavara baI jaIEaImatI pavasakr SaItla koEaI pavasakr pI AarEaI pavasakr sauQaIr jaIEaI pana Aar koEaI poDamakr esa baIEaI poDNaokr ema jaIEaImatI PaoDnaokr pI koEaImatI poDNaokr esa esaEaI poDnaokr satISa koEaI poDnaokr vhI esaEaI poDNaokr vaI vaIEaI iprjaada ko e jaIEaI poMDaoKro inatIna ko

Page 141: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI poMDsao e eEaI poMTo esa esaEaI poranaMdma DIEaI prora Aaya DIEaI prora DI vhIEaI prora jao elaEaI prora pI efEaI prora Aar TIEaI prora esa esaEaI porIyaasavaamaI AarEaI po$mala koEaI ipTr saI jaoEaI pozkr ivavaok vhIEaI poTkr kaOnsaIla ecaEaI fdalao e TIEaI fdalao yaU TIEaI fDtro DI DIEaI fDtro esa vaayaEaImatI fDtro iSatla eEaImatI fDko esa yaUEaI fDko e koEaI fDko mayaur PaIEaImatI fDko esa esaEaI fDko esa vhIEaI fDko vhI pIEaI fDnaIsa EaIkaMt emaEaImatI fDnaIsa sauicata esaEaI fDtro ena DIEaI fDtro esa vhIEaI flako DI eEaI falako DI jaIEaI flako jaI baIEaI faLko vhI emaEaI fiNa SaoKr eEaI fNaIMQa` kumaar emaEaImatI fNasao svaatI ecaEaImatI fNasaokr svaatI esaEaI fraMdo esa baIEaI fraMdo saMidp vaIEaI iflaIPsa p`kaSaEaI ifrko saurja AakaoSaEaImatI faoDkr e AarEaI faoMDokr ema emaEaI fUla isaMhEaI fulaaro e esa

Page 142: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI fuTaNao pI enaEaImatI ipLNakr $icata AarEaI ipllaO Aar saIEaI ipllaO e baIEaI ipllaO maharajana AarkumaarI ipllaO pI baIEaI ipllaO pI saIEaI ipllaO Aar emaEaI ipllaO sauroSa jaIEaI pIlaO TI esaEaImatI ipllaO vaI emaEaI iplla[- ivajaya kumaar esaEaImatI ipllaO Aar ecaEaI iPalloa esa pIEaI ipllaovaana esa emaEaImatI ipMpLo ema vhIEaI ipMplao pI DIEaI ipMplao pI elaEaI ipMpLo esa elaEaImatI ipMpLo esa esaEaI ipMgalao p`saad AarEaI ipMgaTo esa AarEaI ipMgauvaa vaayaEaI ipMjaarI fa$K esaEaI pIMTao saI jaoEaI pInTao ema saIEaImatI ipMTao Aar [-EaImatI ipnTao SaIlaa PaIEaI ipsaaL baI enaEaI ipsaaL baI TIEaI ipsaala esa koEaI ipsaaT ema baIEaI ipsao DI baIEaI pItLo ema esaEaI iptaMbar emaEaI ipcca[-maNaI AarEaI ipvaala baI pI esaEaI ipvaala esa baIEaImatI pao[-raja jagadovaI baIEaI paoklao ena ecaEaI paokLo rajaoMd` AarEaImatI paoKrkr esa esaEaI paokLo Ainakot DIEaI paoL e pIEaI paoL eca esa

Page 143: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI paoL jayaMt TIEaI PaaoL inalaoSa ecaEaI paoL esa elaEaI paoL esa esaEaI paoL sauQaakr TIEaI paoL TI DIEaI paoL ivajaya koEaI PaaoL ivakasa DIEaI paoLo e baIEaI paolaokr eca emaEaImatI punamavaar esa esaEaI paonakiqarvana pIEaI paonnaasvaamaIEaI paonnaOyaa AaoEaI paonavaIra knnana jaoEaI pUiD, saUya- p`kaSakumaarI pUjaaEaI pUjaarI ela jaIEaI pujaarI SauBamaEaI pujaair saMjaIvaa elaEaI pUjaarI vhI koEaImatI paollaamala esa pIEaI Paunaacaa ema enaEaImatI pUNaI- vaoMkTosanaEaI paofLo hnaumaMt emaEaI paofLo esa jaIEaI paoro pI saIEaI paosao esa esaEaImatI paosTo esa esaEaImatI paoTLo igata DIEaI paotdar manaaoja pIEaImatI Paaotdar rSmaI esaEaI paoTo DI baIEaI paoTo ena emaEaI paoTo esa DIEaI paoTlaa ena AarEaI paotnaIsa e eEaI paOlaaosa esa DIEaImatI paovaLo eca ecaEaImatI paovaLo ko koEaI paoyarokr Aar koEaI paoyarokr vhI emaEaI p`Baahrna jaIEaImatI p`Baa sauinalaEaI p`Baakr ema esa

Page 144: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI p`Baakr esaEaI p`Baakr TI eEaI p`Baakrna ko pIEaI p`Baakrna emaEaI p`Baakrna ema TIEaI p`Baakrna pIEaI p`Baakrna AarEaImatI p`BaaLo ko esaEaI p`BaaLo esa DIEaI p`Baat kumaarEaImatI p`BaavatI jaI esa koEaI p`BaU baI pIEaI p`BaU DI esaEaI p`BaU jaI pIEaI p`BaU jaI AarEaI p/BaU ema emaEaI p`Bau rama esaEaImatI p`Bau esa emaEaImatI p`Bau sauQaakumaarI p`BaU vaRYaalaI vaayaEaI p`Baudasa emaEaI p`Baulakr ema baIEaI p`Bau eEaI p`dIp baIEaI P`adIp saI PaIEaI p`dIp kumaarEaI p`dIp kumaara baI saIEaI p`idp ema pIEaI p`dIp inagamaEaI P`adIPa PaIEaI p`dIp AarEaI p`dIp SaMkrEaI p`Qaana ibakasa kumaarEaI p`Qaana DI koEaImatI p`Qaana jaI jaIEaI p`Qaana ko koEaImatI p`Qaana ema AarEaI p`Qaana p`maaodEaI p`Qaana rajaoSaEaI p`Qaana sa%yaa baIEaI p`Qaana qabaIrsaonaEaI p`idp kumaarEaI p`dIp kumaar krEaI p`daoSa saI esaEaI p`d\yaumna laoMka

Page 145: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI p`jaapt Aca-naaEaI p`jaapt jagadISa saIEaI p`jaapt laaokoSa kokumaarI p`jaapit AiBalaaYaaEaI p`jaapit AmarnaaqaEaI p`jaapit AtulaEaI p`jaaptI baI DIEaI p`jaapit DI vhIEaI p`jaaptI dana isaMhEaI p`jaapit [nd`jaItEaI p`jaapit mahoSa koEaI p`jaapit pIEaImatI p`jaapit saaiva~I koEaI p`ijat TI vaIEaI p`jvala pIEaI p`kasama vaIEaI p`kaSana [-EaI p`kaSana vaIEaI p`kaSa saI ena esaEaI p`kaSa baabaU emaEaI p`kaSa DI esa saIEaI p`kaSa gaaoroEaI p`kaSa jaoEaI p`kaSa koEaI p`kaSa kSyapEaI p`kaSa kumaarEaI p`kaSa pIEaI p`kaSa Aar pIEaI p`kaSaaEaI p`kaSa baIEaI p`kaSa ema\ esa\EaI p`amaainak manaaoja kumaarEaI p`amaainak saMtUEaI p`maaod kumaarEaI p`maaod kumaarEaI p`maaod kumaar naayakEaI p`mauK kumaar jaIEaI p`saad AjaIt kumaarEaI p`saad BaaolaaEaI p`saad DIEaI p`saad DI vaI vaIEaI p`saad jaI koEaI p`saad [-SvarEaI p`saad ko ema esaEaI p`saad mahavaIr

Page 146: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI p`saad mahoSvarEaImatI p`saad maInaa kumaarIEaI p`saad ena\EaI p`saad ena vaI DIEaI Pa`saad PaI pIEaI p`saad Aar vhIEaI p`saad rajaond``EaI p`saad rajaoMd emaEaI p`saad rajaoSa pIEaI p`saad rakoSaEaI p`saad rakoSa AarEaI psaad rmaoSaEaI p`saad esa baIEaI p/saad esa koEaI p`saad esa koEaI p`saad esa enaEaI p`saad esa AarEaImatI p`saad saMgaItaEaI p`saad iSavaSaMkrEaI p`saad sauroSaEaI p`saad yaU ela koEaI p`saad vaIEaI p`saado ema saIEaI P`asaMnnaa AMrahyaa ema EaI p`sanna kumaar esaEaI p`sannaa emaEaI p`SaaMt kumaarEaI p`SaaMt kumaar emaEaI p`SaaMt kumaar ko emaEaI Pa`tap saIEaI p`tapna TIEaI Pa`vaIna kumaarEaI p`vaIna kumaarEaI p`vaINa kumaarEaI p`vaINa kumaar AarEaI p`ivaNa pIEaI Pa`vaINa ip AarkumaarI p`vaINaa enaEaI p`vaINakumaar emaEaI p`ivand malaoqaaEaImatI Pa`Ita baIEaI p`oma caMd`EaI p`oma kumaarEaI p`oma kumaar eEaImatI p`omaa igairSana

Page 147: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI po`maa Aar emakumaarI p`omaakumaarI DIEaImatI po`malata jaoEaI p`omaanaMd eEaI Pa`oMmaond`na ko koEaI p`omakumaar koEaI p`omapalaEaImatI p`ossaI ma^qyauEaImatI p`Iit kumaarIEaI ip`yadSaI- esakumaarI ip`yadiSa-naI naOnsaIEaImatI ip`yaaMka ko esaEaI ip`yaaoda AiBaYaokEaI p`stI dIpk kumaarEaI ` pRYTI p`maaod kumaarEaI pRqvaI jaoEaImatI pUiD saunaIta doivaEaI pugaJaoQaI vaIEaI pujaarI Aar enaEaI pujaarI esakumaarI pujaarI svaatI koEaI PaujaarI jayap`kaSaEaI puJaarI saMjaya kumaarEaI pukalao e enaEaI pulaIjalaa pI koEaI pulayyaa baIEaImatI PauMZ,Ir Aca-naa elaEaI PaunaIt kumaar baI esaEaI punaIt kumaar baI vaIEaImatI puNaokr ema pIEaImatI PaunaIta BaUptIEaI punaItkumaar emaEaI punasao Aar TIEaI purLkr esa esaEaImatI puraiNak maRNaala koEaImatI puribayaa esa ecaEaI putI- esa esaEaI pu$Yaaoqama rava emaEaI pu$YaaO<amaaEaI PauYpond` kumaarEaI puYpoMdr kumaarEaI pu~na maMjaunaaqa ecaEaI puTTraja Aar koEaI pu+raja naa[-k pI emaEaI Pyaaro laala

Page 148: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI kuD\Daosa ema ekumaarI rbbaanaI AlafIlaaEaI riba baD,a[-kEaI ribanaarayana p`QaanaEaImatI rcanaa sajaoSaEaImatI raQaaEaImatI raQaa eca AarEaI raQaa kRYNaa pIEaI raQaakRYNana esaEaI raQaakRYNana e pIEaI raQaakRYNana vaIEaI raQana vaI esaEaImatI raiQaka ibajaoSaEaImatI raiQaka ema ipEaImatI rDko roSamaa esaEaI raDyao e emaEaI rifk emaEaI raGavaa vaIEaI raGavana vhI AarEaI raGavaond` baI pIEaI raGavaoMd` ema esaEaI raGavaoMd` Aar emaEaI rGaao%tma ko vadI-EaI rGau saI vaIEaI rGauraja koEaImatI raiganaI PaI koEaI rGaunaaqana AarEaI rGauptI jaIEaI rhalakr e AarEaI rhaTo esa baIEaI rhaTo esa jaIEaI rhaTo esa jaIEaI rahula kumaarEaI rahula lahu baroEaI rahula saroSa eEaI raya AvaQaoSaEaImatI raya gaItaEaI raya hnaumaanaEaImatI raya naagamaNaIEaI raya pI koEaI raya pI koEaI raya Aar enaEaI raya Aar AarEaI raya Aar esaEaI raya SaSaaMk

Page 149: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI rayakvaar esa koEaI rOnaa Aar saIEaI rayasaIMga jaI DIEaI raja ikSaaor isaMhEaI raja kumaar JaaEaI raja kumaar maaOya-EaI raja emaEaI raja vhI emaEaI rajaa pIEaI rajaa e emaEaI rajaa emaEaI raja manaaohr DI enaEaI rajaa maaohmmad eEaI rajaa pIEaI rajaa p`Bau AarEaI rajaa rama kumaarEaI rajaa vaIEaI rjak esa koEaImatI rajakumaarI jaoEaI rajaamanaaohr esaEaI rajana rajaoSa koEaI rajana esaEaI rajaanaI jao AayaEaI rajapuro DI esaEaI rajaapurkr pI baIEaI rajaasaahba eca pIEaI rajaSaokr jaoEaI rajasaokrna [-EaI rajasaokrna AarEaI rajaSaoKr vaIEaI rajaSaokr maUit- saI TIEaI rajaSaokrOyyaa eca koEaI rajaSaoKr baIEaI RrajaSaoKr Aar enaEaI rajaBaaoja ko emaEaI rajao esa eEaI rajao ivalaasa TIEaI rajaIva pIEaI rajaIvaa kumaarEaI rajaIvana [%tamalaEaI RrajaIvana ema vaIEaI rajaond`na pIEaI rajaond/ kumaar DIEaI rajaoMd` p`saad AayaEaI rajaond` p`saad TI

Page 150: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI rajaoMd`na koEaI rajaoMd`na AarEaI rajaoMd`na esaEaI rajaoMd`na koEaI rajaoMd`na enaEaI rajaond`na esaEaI rajaoSa BartnaEaI rajaoSa koEaI rajaoSa koEaI rajaoSa ko jaIEaI rajaoSa kumaarEaI rajaoSa kumaarEaI rajaoSa kumaarEaI rajaoSa kumaarEaI rajaoSa kumaarEaI rajaoSa kumaar jaalaanaEaI rajaoSa kumaar vaIEaI rajaoSa pI DIEaI rajaoSa esaEaI rajaoSaa saI jaoEaI rajaoSaa koEaI rajaoSa esaEaImatI rajaEaI sauba`maiNayanaEaImatI rajaoSvarI baIEaImatI rajaoSvarI emaEaImatI rajaoEvarI emaEaImatI rajagau$ AiBalaaYaa pIEaImatI rajaI pI AarEaImatI rijalaa ibajauEaI rijat ema koEaI rajaIva ema pIEaI rajaIva kumaarEaI rajaIva rMjanaEaI rajakmala esaEaI rajakumaar eEaI rajakumaar AarEaI rajaaolao baI eEaI rajaaoLo DI efEaI rajaaolao svapnaIla DIEaI rajaaor esa AarEaI rajapala esaEaI rajaput elakumaarI rajapUt naI$ pIEaI rajapUt Aar vaIEaI rjapUt rajaoMd` jaI

Page 151: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI rajaput saKubaa[- ecaEaI rajaUEaI rajaUEaI rajau koEaI rajaU jayaramanaEaI rajaU kumaarEaI rajaU Aar esaEaI rajaU rajagaaopalana AarEaI rak ba`mhdova DIEaI rakoSa e jaIEaI rakoSa kumaarEaI rakoSa kumaarEaI rakoSa kumaarEaI rakoSa rMjanaEaI rakoSa Saonaa^ya AarEaI ra@sao ef [-EaImatI rixat sautpaEaI rama e koEaI rama Ainala koEaI rama BaraosaoEaI rama ibaharIEaI ra,ma ikSanaEaI rama ela AarEaI rama manaaohrEaI rama maT$EaI rama Aar baIEaI rama esa koEaI rama esa koEaI rama sauinala caMcalaEaI rama yau AarEaI ramacand`EaI ramacaMd`a jaokumaarI ramacaMd`na Qanyaa [-EaI ramacadM`a`na AyyarEaI ramacaMd`na TIEaI ramaOyyaa e [-EaI ramaOyyaa jaoEaI ramakumaar ema pIEaI ramamauit- pIEaI rmaNaa baabau jaoEaI ramaanand rmaNaEaI ramaaNao jaI esaEaI ramanajanaoyaulau ko vaIEaI ramaNNaaEaI rmaNyao saI

Page 152: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ramar eEaI ramaaEaya AarEaI ramasauba`maiNayana koEaI ramaasauba`mainayana\ emaEaI ramaasvaamaI sauMdrEaI ramaasvaamaI vaI ecaEaI ramabaabau jaIEaI raMbaaDo Aar baIEaI ramadasa vaI baIEaI ramadova kIrkumaarI rmaIsa hsnaa ko eEaI rmaoSa baI e vaIEaI rmaoSa TIEaI rmaoSa e esaEaI rmaoSa Arilak+I jaIEaI rmaoSa baabau elaEaI rmaoSa baabaU emaEaI rmaoSa saIEaI rmaoSa caMd`EaI rmaoSa caMd```````````` ko esaEaI rmaoSa jaIEaI rmaoSa koEaI rmaoSa kinaitEaI rmaoSa kumaarEaI rmaoSa kumaarEaI rmaoSakumaar esaEaI rmaoSa kumaar ecaEaI rmaoSa RelaEaI rmaoSa emaEaI rmaoSa ena AarEaI rmaoSa Paa^laEaI rmaoSa AarEaI rmaoSa AarEaI rmaoSa AarEaI rmaoSa esaEaI rmaoSa TIEaI rmaoSa vhIEaI rmaoSa ecaEaI rmaoSaa AarEaI rmaoSakumaar emaEaI ramaIyaa pT\TaEaI ramajaI laalaEaI ramakumaar jaIEaI ramarajao jaI emaEaI ramasaUrt

Page 153: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ramaToko gaaOtma DblyauEaI ramaToko ela Aa[-EaI ramaToko Aar baIEaI ramaToko EaIkaMt AayaEaI ramaugaDo esa yaukumaarI ramaugaDo vhI jaoEaI raNaa baI saIEaI raNaa ikSaaorIlaalaEaI raNaa ema eEaI raNaa ema esaEaImatI raNaa maayaadovaI ena esaEaI ranaa pI esaEaI rNaa iptbaasaEaI raNaa Aar koEaI raNaa Aar esaEaI raNaa Aar esaEaI raNaa rajaoXa kumaarEaI raNaa rajaoSa emaEaI raNaa esaEaI raNaa ivajaya kumaarEaI raNaPpa emaEaI ranavaDo vhI jaoEaI rnavaro jaI vhIEaImatI rMQayao rSmaI esaEaI rMiQa yaosau baabauEaI rNaQaIr kumaarEaI rNaidvao e enakumaarI rNaidvao ekta AarEaI rNaidvao laalaasahovaEaI rNaidvao esa AarEaI raNao AitSa jaoEaI raNao DI emaEaI raNao DI AarEaI raNao jao baIEaImatI raNao ela DIEaI raNao ema DIEaImatI raNao ena yaUEaI raNao pI koEaImatI raNao ?tujaa AarEaI raNao esa DIEaI raNao esa jaIEaI raNao esa emaEaImatI raNao esa esaEaImatI raNao esa esaEaImatI raNao esa esa

Page 154: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI raNao esa vaayaEaI raNao svaPnaIla vaIEaImatI raNao TI esaEaImatI raNao ko esaEaI raMgaa ijaEaI rMganaaqa Aaya elaEaI rMgaPpa esaEaI rMgadlao esa esaEaImatI ranaI emaEaI rMjana ko AarEaI rMjana pI koEaI rMjana rajaIvaEaI raMjaNao esa emaEaI rMjaya kumaarEaI rMjaIt kumaarEaI rNajaIt kumaarEaI rMjaIt kumaarEaI rNajaIt DI baIEaI rMijat e@kaEaI rMjaIt kumaarEaI rNajaIt kumaarEaI rMjaIt AarEaI rMjaIt esa koEaImatI rnjaU jaaosaofEaI roMkvaar dIpkEaI rNaisaMga ivakasa esaEaI rNaivajaya kumaarEaI rava ko vhI jao AarEaI rava ikSaaor jaIEaImatI rava lailata AarEaI rava p`dIp kumaarEaI rava esa DIEaImatI rava ko esaEaImatI rava ivajayalaxmaI esaEaI ravaraNao esa baIEaI rafola TI eEaI rsaala PaI jaIEaImatI rsaaL esa AarEaI rSaId ha$na ]laEaI rSaId maaohmmadEaI rasakr EaIQar DIEaImatI rstaogaI caotnaa pIEaI rat DI esaEaI rat jao esaEaI rataMbao Aar jaI

Page 155: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI rqa baIEaImatI rqa ko DIEaI rqa pI DIEaI rat Aar enaEaI rtIYa koEaI ratIYa ema pIEaI raqar e emaEaI raqar Abdula maijadEaI raqar ef eEaI raqar pI eEaI rtISa ko AarEaImatI r%namalaa[- esaEaImatI r%nammaa ko pIEaI rtnapaMDI eEaI razaoD e koEaI razaoD baI AarEaI razaoD DI saIEaI razaoD DI AarEaI razaoD DI AarEaI razaoD idnaoSa emaEaI razaoD jaI esaEaI razaoD jao pIEaI razaoD jao AarEaImatI razaoD jao yaUEaI razaoD ikSaaor jaoEaI razaoD pI ecaEaI razaoD p`omalaalaEaI razaoD esa emaEaI razaoD taranaaqa koEaI razaoD ivaSaala jaoEaI razaOr jao ecaEaI razaOD PaI esaEaI razaor AarEaI razaOD esa esaEaI razvaa vhI efEaI r<naakr iD jaoEaI ra]Da EaIik`YNaaEaI ra}L e baIEaI ra}la e DIEaI ra}la e DIEaI ra}la e ecaEaI ra}la e pIEaI ra}la e AarEaI ra}la baI vaayaEaI ra}la jaI ema

Page 156: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ra}L eca vhIEaI ra}la eca baIEaImatI ra}la eca ecaEaImatI ra}la eca ecaEaI ra}la jao jaIEaI ra}L jao ecaEaI ra}la jao pIEaI ra}la ko baIEaI ra}la ko baIEaI ra}L ko ecaEaI ra}la ela eEaImatI ra}la ema DIEaImatI ra}la ema emaEaI ra}la ena baIEaI ra}la ena jaIEaI ra}L ena esaEaI ra}la ena vaayaEaI ra}L pI baIEaI ra}la pI koEaI ra}la pI elaEaImatI ra}la pI enaEaI ra}la pI TIEaI ra}L Aar eEaI ra}la Aar DIEaI ra}L esa baIEaI ra}L esa koEaI ra}la esa emaEaI ra}la esa enaEaI ra}L esa AarEaI ra}la esa AarEaImatI ra}la ismata esaEaI ra]L yaU esaEaI ra}la vhI elaEaI ra}la vhI esaEaImatI ra}la vaI vaIEaI ra}t e eEaI ra}t e DIEaI ra}t e koEaI ra}t e koEaI ra}t e emaEaI ra}t e TIEaI ra}t saI eEaI ra}t DI eEaI ra}t DI koEaI ra}t jaI saI

Page 157: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ra}t jaI emaEaI ra}t eca AarEaI ra}t eca TIEaImatI ra}t jao vhIEaI ra}t ko eEaI ra}t ema eEaI ra}t ema jaoEaI ra}t ema esaEaImatI ra}t ema esakumaarI ra}t maoGaa eEaI ra}t ena\ baIEaImatI ra}t ena enaEaI ra}t pI baIEaI ra}t pI baIEaImatI ra}t pI pIEaI ra}t pI pIEaImatI ra}t pUva-a pIEaI ra}t Aar baIEaI ra}t Aar jaIEaI ra}t Aar jaIEaI ra}t Aar jaoEaI ra}t Aar elaEaI ra}t Aar enaEaI ra}t Aar enaEaImatI ra}t Aar pIEaI ra]t Aar AarEaI ra}t Aar esaEaI ra}t Aar TIEaI ra}t Aar vaayaEaI ra}t rahula vaIEaI ra}t esa jaoEaI ra}t esa koEaI ra}t esa emaEaI ra}t esa enaEaI ra}t esa enaEaI ra}t esa pIEaImatI ra}t esa esaEaImatI ra}t esa esaEaI ra}t esa esaEaI ra}t esa TIEaI ra}t esa TIEaI ra}t esa DblyaUEaI ra}t saagar emaEaI ra}t samaIr ecaEaImatI ra}t SaItla esa

Page 158: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ra}t svaiPnala enaEaI ra}t vhI DIEaI ra}t vhI koEaI ra}t vaI enaEaI ra}t vhI TIEaI ra}t vaaya enaEaI ra}t vaaya vhIEaImatI raotolaa sauinataEaI ravala Aar vhIEaI rvaI eEaI rvaI AarEaI AraoikyaDaosa rvaI jaIEaI riva Aaya-naEaI riva kumaarEaI rvaI kumaar baIEaI rvaI kumaar enaEaI riva kumaar AarEaI rvaI elaEaI riva emaEaI rvaI maunaavaqaEaI rvaI enaEaI rvaI TI AarEaI riva toja BaaoiyaEaI riva vaaya esaEaI rivacaMd`na esa AarEaI rivacaMd`na emaEaI rivacaMd`na emaEaI rivacaMd`na AarEaI rvaIcaMd`na AarEaI rivakant kumaarEaI rivaikrNa e enaEaI rvaIkumaarEaI rvaIkumaar koEaI rvaIkumaar AarEaI rivakumaar esaEaI rivakumaar vaIEaI rivanaaqa ADPpa ema\EaI rivand` kumaarEaI rvaInd` kumaarEaI rvaInd` kumaarEaI rvaInd` ema saIEaI rvaInd` p`saad isaMhEaI rivaMd` Aar ]DupIkrEaI rvaInd` isaMhEaI rivand`na pI jao

Page 159: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI rivaraja eEaI rvaISa AarEaI rivaSaMkr pasavaanaEaI ravato esa enaEaI ravaurI pI pI AarEaI ravala ko baIEaI ravat baI saIEaImatI ravat ela esaEaI ravat mahod` esaEaI ravat esa esaEaI Rravat saMtaoYa kumaarEaI ravaLo esa jaIEaI ra}L e emaEaI ra}L e enaEaImatI ra}L ema esaEaI ra}L pI elaEaI ra}L rajaoSa jaIEaI ra]la esa koEaI rayaBaana esa DblyauEaImatI rayacaaOQaurI maumtajaEaI romaND jaUD esaEaImatI roD\DI Annaamaala jaoEaI roD\DI jao AarEaI roD\DI ko AarEaI roD````DI ko esaEaI roD\DI k`aMit ko emaEaI roD\DI ema jaIEaI roD\DI esa ela enaEaI roD\DI yau esaEaI roD\DI vhI DIEaI roiDja vaI DIEaImatI roDkr hYa-da eEaI roDkr mainaYa emaEaI roDkr vhI jaoEaImatI rIjaa jaIsasa saIEaI rogar DI ecaEaImatI rogar jaI emaEaI rohro esa koEaImatI rojanaI jayap`kaSaEaImatI rijata yaUEaI roLo kaMcana pIEaImatI romaa saunaIlaEaI rmaoSa ko elaEaI rmaoSa TIEaI rmaoSa e jaI

Page 160: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI romyaa esaEaImatI ronsaI ip`nsaEaI roinavaaL pI AarEaI rMjaIt ema AarEaI roMijat AarEaI rMjaIt kumaar e yauEaImatI roNau dIpk kumaarEaImatI roNauka koEaI ropaL ivak`ma ekumaarI roSamaa ko AarEaI rovaMDkr svapnaIla esaEaImatI rovaNakr esa esaEaI rovaNakr SaOlaoSa esaEaI rovant kumaar vaaya TIkumaarI rovatI AarEaI ircaD- jaIEaI rIDlaana ema DIEaI irhala manaIYaEaI rIMtU baa]rIEaI irYaI ijatond` isaMhEaI ?iYapalaEaI irturajaEaI iryaaja AhmadEaI raoDo Aar jaIEaI raoDo esa eEaI raoiD/@sa pI jaoEaI ra^iD``/@sa DblyaU TIEaI ra^D/Igja\ e vaIEaImatI RRra^D/Iksa pI vhIEaI ra^iD`/gja esa emaEaI raohna kumaarEaImatI raoihllaa vhI jaoEaI raohImala Atula pIEaI raoiht kumaarEaI raoiht tayavaaDoEaI raohra baI pIEaI raojana TI jaoEaI raokDo pI pIEaI raokDo esa baIEaImatI raosailana ema TIEaI raoJa pI enaEaI raoj,a pMkja pIEaImatI raoj,ailana raja [-EaI ra^ya e koEaI ra^ya jaaosaof

Page 161: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI ra^ya maohaEaI raya esa koEaI raya saMjayaEaI raoyakuT``\TI DIEaI raojaairAao manaaohr eEaI $d`svaamaI ela esaEaI $kmaraja maINaaEaI $maDo Aar emaEaImatI $pvato ena eEaI $poSa kumaarEaI $pkumaar KanaEaI saabaLo ema enaEaI saabaLo pI koEaI saabalao Aar esaEaI saabaLo rivaMd` emaEaI saabau Aba`ahmaEaI saabau saI esaEaI sacaana ena ko DIEaI saacana Aar koEaI saicana kumaarEaI sacaIramana esaEaI saadro e enaEaI sadavat-o esa enaEaI saDokr DI esaEaImatI saDokr ivaVa esaEaI sad\gau$ SarNaEaI saaidgalao esa vhIEaI saadyao ko TIEaI saagadovana saIEaI saagar baalaa SaaOrI pIEaImatI saagar p`imalaa eEaI saagar ivajayarajaU emaEaI sagaayanaaqanaEaImatI saagavaokr ema\ esa\EaImatI saagavaokr saujaata esaEaI saah ibaMdoSvarIEaI saah eca baIEaI saah jao vaayaEaI saah ko elaEaI saah naagaoSaEaI saah navanaIt kumaar AarEaI saah Aar jaoEaImatI saaha TI AarEaI sahdovana koEaI saharo ena\ Aar

Page 162: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saharo esa eEaImatI sahsa`bauQdo vhI DIEaI sahs~bauQdo vhI esaEaI saahU e saIEaI saahu Arao kumaarEaI saahu baIEaI saahU baIEaI saahU baI saIEaI saahU baIPalabaEaI saahu ikSaaor caMd`EaI saahU laxmaIQarEaI saahU manaaorMjanaEaI saahU PaI koEaI saahU p`dIp koEaI saahU Pa`maaod kumaarEaI saahU Aar koEaI saahU Aar koEaI saahu samaIr koEaI saahU e kokumaarI saahu Aca-naa DIEaI saahU baI baIEaI saahU baI koEaI saahu caMd`SaoKrEaI saahU dobaaiSaYaEaI saahu duyaao-QanaEaI saahU jaI pIkumaarI saahU gairmaaEaI saahu hirSa saIkumaarI saahu jyaaoit vaIEaI saahu kmalaona kumaarEaI saahu kRYNaa kumaarkumaarI saahu mainaYaa DIEaI saahu naMdIGaaosaaEaI saahu narisaMGaaEaImatI saahu naIlamaEaI saahU inaitna esaEaI saahU AarEaI SaahU rajaoSa esaEaI saahu rakoSaEaI saahu rmaakaMtEaI saahU esaEaI saahu esa koEaI saahU esa koEaI saahuu saicana kumaarEaI saahu sadanaMd

Page 163: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saahu saudIp kumaarkumaarI saahu sauriBaEaI saahU TI koEaI saahU yaaogaoSa koEaI saaiyakRYNa enaEaI saa[-la baI pIEaI saa[-la EaIrama DblyaUEaImatI saayalaI laxmaNa maaoroEaI saa[-naMd rovaNakr jaIEaI saOMdaNao Aar baIEaI saOMdaNao ivakasa DIEaI saOnaI PauYpond`EaI saOnaI raoSana kumaarEaI saOtvaala ]lhasa pIEaI sajaIva pI TIEaI saajaImaona ko TIEaI saijana jaI esaEaI saijat ko saIEaI saijat iT iTEaImatI saijaqaa esaEaI saajaU jaokbaEaI sakt TI esaEaI sakTo saicana AarEaI saaKrkr esa jaIEaI sakpaala pI pIEaI sakpala esa DIEaI sakpaL esa jaoEaI Sai@t mau$gana emaEaI sakitvaola emaEaI saala rajakumaarEaImatI saalasakr babaIta vaIEaI saalasakr DI eEaI saaLvao esa eEaI saalagaaMvakr eca esaEaI saaLgaaMvakr esa DIEaImatI saaLgaaMvakr esa esaEaI salaI eca emaEaI saalaI puYpiSala AayaEaImatI saailayana inavaoidta saIEaImatI sailamaaola saajauEaI saaLao#ao baI koEaI saalpokr DI AarEaI saaLuMko AaOduMbar baIEaI saaLuMko DI enaEaI saaLuMko jaI DI

Page 164: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saaLuMko ema eEaI saalauMko ema jaIEaI saaLuMko pI baIEaI saaLuMko esa vhIEaI saaLuMko esa vhIEaI saaLuMko TI ecaEaI saaLuMko ivanaaod eEaI saaLuMKo AaSaISa baIEaI saaLuMKo inaitna vhIEaI saaLuMKo pI baIkumaarI saaLuMKo Aar eEaI saaLuMKo esa pIEaI saaLuMKo esa vaayaEaI saaLuMKo saMidp esaEaI saaLuMKo saMtaoYa koEaImatI saaLuMKo vhI eEaI saaLuMKo vaI AarEaI saaLvao e enaEaI saaLvao e AarEaI saalavao ko enaEaI saalavao maukoSa koEaI saaLvao pI eEaI saaLvao pI efEaI saaLvao Aar baIEaI saaLvao Aar esaEaI saaLvao esa esaEaI saaLvao satISa DIEaImatI saaLvao vaI pIEaI saaLvao vaaya baIEaImatI saaLvaI e eEaImatI saaLvaI saI vaIEaI saalavaI jaI vaayaEaImatI saalavaI naUtna eEaI saalavaI pI baIEaI saaLvaI esa baIEaImatI saaLvaI sauinata pIEaI saaLvaI esa esaEaI saalavaI samaIr DIEaI saalavaI isad\Qaaqa- esaEaImatI saalavaI saugaMQaa enaEaImatI saaLvaI vaaya emaEaI ifilap esa koEaI saamaMta saaOmaoMduEaI saamantraya ibajayaEaI saamaMtraya jao esa

Page 165: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saaMbaiSavaa rava baIEaImatI samaoL jyaaotI jaIEaI samaoL Aar eEaI samaoL saMjaya esaEaI saamakuT\TI saI jaoEaI saMptkumaar vaIEaImatI saMpUNaa- SaMkrnaEaI saOmauAla isa_Ppa emaEaI saamavaod isaMgaEaI saanakro esa vaIEaI sanala kumaar baI esaEaI sanala kumaar pIEaI saanap Bagavaana AarEaImatI saanap caOtalaI esaEaI saanap pI yauEaImatI saanap puYpa AarEaI saanaPa ivaYNau esaEaI saNasa pI AarEaI saNasa rivaMd` esaEaI sanat baIEaI sanayao ena koEaI sanayao sauroSa esaEaI saMdIPa kumaarEaI saMdIPa Aao esaEaI saMdIpa elaEaImatI saMQyaa gau$rajaEaImatI saMQyaa emaEaImatI saMQyaa esaEaImatI saMQyaa esa esaEaI saMdImanaI idpk AarEaI saaNao e TIEaImatI saanao ApNaa- DIEaI saanao caotna AarEaI saanao eca koEaI saanao eca enaEaI saanao jao emaEaI saanao ko jaoEaI saanao ema DIEaI saanao ema vhIEaI saanao pI vaIEaI saanao Aar vhIEaImatI saanao esa esaEaI saanao esa vhIEaImatI saanao sauYamaa pIEaI saanao vhI jaI

Page 166: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saanao vaI TIEaImatI saaMgalao e eEaI saaMgalao e elaEaI sanagaalao yau DIEaI sanagaaLo ivh yauEaI saMgaPpa rovaDIhala esaEaI saMgaranaarayaNana jaIEaI saMgaaro vaOBava esaEaI saMgaIt esa jaoEaImatI saMgaIta paqa- GaaoYaEaI saaMgaLo esa DIEaImatI saMihta vaIEaI saMjaya kumaarEaI saMjaya kumaarEaI saMjaya kumaarEaI saMjaya kumaarEaI saMjaya kumaarEaI saMjaya kumaarEaI saMjaya kumaarEaI saMjaya kumaarEaI saMjaya kumaarEaI MsaMjayakumaar emaEaI saMjaIt kumaarEaI saMjaIva kumaarEaI saMjaIva kumaar enaEaI saMjaIva kumaarEaI saMjaIva kumaarEaI saMjaya kumaar gauhaEaI SaMkr eEaI SaMkr AarEaI saMKo Aaid%ya AarEaImatI saMKo AmaRta eEaI saMKo ena AarEaI saMKo Aar jaIEaImatI saMKo esa enaEaI saMKo vaOBava DIEaI saMkpaL e esaEaI saMkpala esa baIEaI sanaUPa koEaI saMtakumaar koEaI saMtakumaar emaEaImatI SaaMtI enaEaI saMtaoYa DIEaI saMtaoYa ko baIEaI saMtaoYa kumaar ema

Page 167: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saMtaoYa ema AarEaI saMtaoYa AarEaI saMtaoYa esaEaI saMtaoYaa jaIEaI saMtaoYa kumaar ema AarEaI saMtaoYakumaar jaI AarEaI saMtaoYa icaMtavaar AarEaI saMtaoYa [saa[-EaI saMtaoYa koEaI saMtaoYa kumaarEaI saMtaoYa kumaarEaI saMtaoYa p`saadEaI saMtaoYa AarEaI saMtaoYa iSarsagaIEaImatI saMtraEaI saa^Mtra ibasvanaaqaEaI saava lailat kumaarEaI sapkaL e esaEaI sapkala baI AarEaI sapkala DI vaIEaI sapkaL ihtoSa emaEaImatI sapkala iva esaEaI sapkalao jaI DIEaI saapLo DI AarkumaarI saaplao vhI emaEaI sapo` yaU enaEaI saPt?iYa pI baIEaImatI Saarda esaEaI sark ]%tma emaEaI sark ivanaaod esaEaI saarMga esa pIEaI saarMga saMtaoYa vaayaEaI sarNakr ena jaIEaI saarsvat DI koEaI saraTo jaI [-EaI Sart cand`naEaI sart kumaar vaIEaI saarqa TI esaEaI sarvado yau vhIEaI saravanana AarEaI SarvaNana baIEaI sarvaNana DIEaI sarvaNana enaEaI sarvanana esaEaI sarvanana TI

Page 168: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI sardaro e TIEaImatI sardosaa[- AiSvanaIEaImatI sarokrI maInaaxaI koEaI sarona caunaukumaarI sarIqaa ema baIEaI sarkar eEaI sarkar bapIEaI sarkar ijatEaI saka-r maanaIkEaI sarkar prIixatEaI sarkTo DI AarEaI samaa- ko vaI esaEaI saraodo Aar eEaI saraodo Aar baIEaI saraodo Aar vaIEaI saraodo rakoSa baIEaI saraodo esa pIEaI saraodo satIYa kumaarEaI saraodo yaU esaEaI sarvado Aar jaIEaI saraoja sa%ya p`kaSaEaImatI saraoja dovaIEaI saraoja jao esaEaI saraoja Aar esaEaI saraoja esa koEaImatI saraojaa dovaI AarEaI sarpaolao esa saIEaI saarsvat AimatEaI saa$@to baI koEaI saa$@to homaMt eknaaqaEaI sarvaOyaa ihrona enaEaI EavaNa kumaarEaI sarvaTo esa esaEaI sava-okr Aar pIEaI savaao-SaEaI sarvaNakr esa baIEaI Saasamala samaIr kumaarEaI sasaaNao Aar AarEaI sasao ema koEaI sasaIdrna pI koEaI sasaIndrna koEaI SaSaI kumaar ena esaEaI Saas~I Aaya DIEaI saaTma ema\ jaIEaImatI saaTma pI vaI

Page 169: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saaTma esa DIEaI saaTma esa enaEaI saaTma vaaya DIkumaarI saatmakr esa esaEaI saataD-okr baI vhIEaI saatidvao gaaOtma pIEaI saatdIvao esa AarEaImatI saatdIvao saMgaIta jaIEaI sa%yaooond` kumaarEaI satOyaa jaIEaI sadaisavama eEaI saazo jao DIEaI saazo pI ecaEaImatI saazo rjainaEaI ema\EaImatI saazo esa jaoEaI saazo saujaIt DIEaI satISa kumaar vhIEaI satIYa pI emaEaI saazI DI eEaI satISa kumaar AarEaI satISa emaEaI satISa saailayana koEaI saitSa vaIEaI satISakumaar TIEaImatI sa%yaa yauEaI satIYa baabau enaEaI satISa caMdEaI satISa ca`Md`aEaI satISa kumaarEaI satISa kumaarEaI satISa kumaarEaI satISa kumaar jaIEaI satISa mahalao vaIEaI satIYa vamaa- jaI esa enaEaI saatkr saMdIp esaEaI saataosao ko koEaImatI saataosao roSmaa kokumaarI saataosao esa elaEaI saataosao vaI AarEaI saatputo e ecaEaImatI saatputo nama`ta pIEaI saatputo rajaoSa yaUEaI saatputo esa jaoEaI saatputo svaraja esaEaI saatputo vaI Aaya

Page 170: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI saatputo pI pIEaI sa%trkr vhI DblyaUEaI saatvaokr e AarEaI sa%ya naarayana emaEaI sa%ya p`kaSaEaI sa%yama k$AaEaI sa%yanaarayaNaa ema vaIEaI sa%yaanaarayaNa AayaEaI sa%yanaarayanaa vhI vhI vEaI sa%yap`kaSaEaI saava prmaoSvar koEaI savaNao e ecaEaImatI savanao mainaYaa esaEaI saavaMt Baaosalao baI esaEaImatI saavarDokr PallavaI pIEaImatI saavao jyaaotI eEaI saavao Aar vaIEaImatI saavao esa pIEaI saavao esa vaayaEaI saivata esa koEaImatI saivata eca pIEaI saavajaI ela [-EaI saava lalana kumaarEaI savaa[- e yauEaI saavaLkr yaaogaoSa vaIEaI savanao maMgaoSa jaoEaI saavaMt esa esaEaImatI saavaMt e eEaI saavaMt e eEaImatI saavaMt e eEaImatI saavaMt e eEaI saavaMt e baIEaI saavaMt e pIEaI saavaMt e pIEaI saavaMt e TIEaI saavaMt e vaIEaImatI saavaMt AidtI eEaImatI saavaMt Axata esaEaI saavaMt Amaaola esaEaI saavaMt Atula pIEaImatI saavaMt DI DIEaI saavaMt DI vaIEaI saavaMt dIpoSa emaEaI saavaMt idnaoSa vaIEaI saavaMt [ Aar

Page 171: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saavaMt eknaaqa baIEaI saavaMt jaI ecaEaI saavaMt jaI emaEaImatI saavaMt jaI vaIEaI saavaMt jao eEaImatI saavaMt jyaaotI esaEaImatI saavaMt ema jaIEaI saavaMt ema jaIEaI saavaMt ema esaEaImatI saavaMt mayaurI pIEaI saavaMt ena emaEaI saavaMt naarayana DIEaI saavaMt pI baIEaI saavaMt pI jaIEaI saavaMt pI jaIEaI saavaMt pI koEaI saavaMt pI esaEaI saavaMt pI TIEaI saavaMt pI vhIEaI saavaMt p`dIp enakumaarI saavaMt Pa`itBaa emaEaI saavaMt Aar eEaI saavaMt Aar baIEaI saavaMt Aar DIEaI saavaMt Aar jaIEaImatI saavaMt Aar elaEaI saavaMt Aar pIEaI saavaMt Aar esaEaI saavaMt Aar vhIEaI saavaMt rajaoSa pIEaI saavaMt esa eEaI saavaMt esa\ baIEaI saavaMt esa DIEaI saavaMt esa DIEaI saavaMt esa jaIEaI saavaMt esa elaEaImatI saavaMt esa enaEaI saavaMt esa PaIEaImatI saavaMt esa AarEaI saavaMt esa AarEaI saavaMt esa esaEaI saavaMt esa esaEaImatI saavaMt esa esaEaImatI saavaMt sMapda eEaI saavaMt saMtaoYa DI

Page 172: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saavaMt isaGdoSa AarEaImatI saavaMt snaoha esaEaImatI saavaMt sauYamaa esaEaI saavaMt TI emaEaI saavaMt tukarama baIEaImatI saavaMt vaI saIEaI saavaMt vhI jaIEaI saavaMt vhI enaEaI saavaMt vhI esaEaI saavaMt vhI esaEaI saavaMt vaI JaoDEaImatI saavaMt vaOdohI esaEaI saavaD-okr e DIEaI saavaD-okr esa emaEaImatI saavaro ela jaIEaI saavarkr ema jaIEaImatI saavaTkr e AarEaI sa@saonaa AimatEaI sa@saonaa manaIYaEaI sa@saonaa AarEaImatI sa@saonaa Aar eEaImatI sayanaa ko esaEaI sayyad [ koEaI sayyad ena vaIEaI sayyad vhI eEaI sayyad DblyaU emaEaI sayaISa esaEaI saa[-rama AarEaI sayyad Ansaar AarEaI sayyad kfIla ema eEaI sayyad fa$kEaI saOyyad naaj,aIma A#tr JaEaI saobaaisTyana jaaosaofEaImatI saInaa saMgamap`saadEaI isanau ena\EaI saIrma EaI kaMtEaImatI SaItla jaa^nsanaEaI saItaramau enaEaI saogar esaEaImatI sahgala SacaI TIEaI sao[dU AlaI esaEaI saokr e koEaI saokr eEaI saolvaakumaar eEaI saolavaakumaar e

Page 173: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saolvakumaar [-EaI saolvama TIEaI saolvama koEaI saolvama enaEaI saolvama esaEaI saolvaamaiNa enaEaI saolavana pIEaI saolvaraja eoEaI saolvaraja koEaI saolvaraja emaEaImatI saolavaaranaI TIEaImatI saolavaI pIEaI saona baI enaEaI saOna BaagaIrqaEaImatI saona snaoha DIEaI saoMgar DI esaEaImatI saoMgaundr dovaI DIEaImatI saoMqaaimala saolvaI baIEaI saMoqaIla ko saIEaI saoMqaIlakumaar DIEaI saoMitla kumaar ko AarEaI saoMitla kumaar esaEaI SaoYaaid` enaEaI saoz ena kokumaarI saoiz ibajayalaxmaIEaI saozI jao esaEaI saozI rajaoMd`EaI saozI naumaoSa saIEaI saoT\Tu saIEaI SabbaIr AalamaEaI YafIk ecaEaImatI Saah AmaI$naIsaa esaEaI Saah saI eEaI Saah ema enaEaI Saah maaohmmad rihsa emaEaI Saah saaihla vaI emaEaI Saha esa AarEaI Sahabaajao saI jaoEaImatI Saharo Aar esaEaI Saharo esa koEaI Sahasanao esa emakumaarI Saihda p`vaInaEaI saahu esa koEaI SaoK Amaonau_Ina esa emaEaI SaoK paSaa

Page 174: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Saok rmajaanapaYaaEaI SaoK e eEaI SaoK e eEaI SaoK e ecaEaI SaoK AbbaasaEaI SaoK Abadula baIEaI SaoK caa^MdbaaSaa eoEaI SaoK ef eEaI SaoK ef koEaI SaOK eca emaEaI SaoK eca emaEaI SaoK eca emaEaI SaoK hmaIdEaI SaoK [smaa[-laEaImatI SaoK [samat jao eEaImatI SaoK jaasmaIna esaEaI SaoK ko e AarEaI SaoK ko jaIEaI SaoK ema eEaI SaoK ema AayaEaI SaoK ema Aa[-EaI SaoK ema jaoEaI SaoK ema ema DIEaI SaOK ema ema jaoEaI SaoK ema Aar eEaI SaoK ema Aar ko ecaEaI SaoK ema Aar esaEaI SaoK ema esa e jaIEaI SaoK ema esa e koEaI SaoK mau@tar ecaEaI MMSaoK maunaaf emaEaI SaoK ena ecaEaI SaoK naagaur baIEaI SaoK nasa$dIna e AarEaI SaoK Aar jaoEaI SaoK rmajaana esaEaI SaoK esa AayaEaI SaoK esa emaEaI SaoK esa AarEaI SaoK yau eEaI SaoK yaUsauf jaIkumaarI SaOla SaOilanaIEaI SaOlaoSa kumaarEaI SaOlaoSa kumaarEaImatI SaOlaoSa maaohna

Page 175: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI SaOtanaEaI Saajana saI vhIEaI Saajana vaGaI-sa koEaI SaajaI baalaaramaEaI YaajaI saI TIEaI SaajaI jaa^naEaI SaajaI laukaosaEaI SaajaI vagaI-saEaI Saijala vaJaa@kalaIlaEaI YaajaImaaona saIEaI Sa@yaa hrI koEaI SaalaIvanaEaI Saamaa e eEaI SammaIEaI Sanavaar jaI esakumaarI Saanabaaga svaait elaEaI Saa^MiDlya baIEaI SaMkr jaIEaI SaMkr jaoEaI SaMkr kMuBaar efEaI SaMkr vaIEaI SaMkr esaEaI SaMkrOyyaa esa baIEaI SaMkrOyyaa Aar enaEaI SaNmaugama eEaI YaNamaugama DIEaI Sanmaugama koEaI SaMmaugama esaEaImatI Sana\maugaaqa[- pIEaI Saanaup pIEaImatI SaaMta saIEaImatI SaaMtakumaarI AarEaImatI SaaMtI ramacaMd`naEaImatI Sa^nTI saoisalaEaI SarNa e baIkumaarI SarNa dIpaEaI SarNa gaaOrvaEaI SarNa jagatmaEaI SarNa basaPpaEaI SarnaPpa gaurIkrEaI Sart baabau emaEaImatI SarayaU mahoSaEaI YarIf PaI koEaI Samaa- e jaoEaI Samaa- e ko

Page 176: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Samaa- e koEaI Samaa- e AarEaI Samaa- Ajaya koEaI Samaa- Ajaya kumaarEaI Samaa- Ajaya kumaarEaI Samaa- AimatEaI Samaa- baI koEaI Samaa- BaaskrEaI Samaa- saI AarEaI Samaa- DI koEaI Samaa- DI koEaI Samaa- DI AarEaI Samaa- jaI esaEaI Samaa- gaaOrvaEaI Samaa- gaaopalakumaarI Samaa- gauMjanaEaI Samaa- [kbaalaEaI Samaa- jaoEaImatI Samaa- jao eEaI Samaa- jao ela\EaI Samaa- jao esaEaI Samaa- ko DIEaI Samaa- ko jaIEaI Samaa- ko jaIEaI Samaa- kRparamaEaImatI Samaa- ela koEaI Samaa- lavakoSa baIEaImatI Samaa- ema\ jaIEaI Samaa- ema koEaImatI Samaa- ema pIEaImatI Samaa- ema yauEaI Samaa- mahatmaEaI Samaa- ena saIEaI Samaa- ena DIEaI Samaa- ena koEaI Samaa- pI koEaImatI Samaa- parimatakumaarI Samaa- pUjaa jaIEaI Samaa- pu$Yaao<amaEaImatI Samaa- Aar DIEaI Samaa- Aar AarEaI Samaa- rahulaEaI Saamaa- raja ikSaaorEaI Samaa- rMjaItkumaarI Samaa- ircaa

Page 177: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Samaa- esaEaI Samaa- esa koEaI Samaa- esa baIEaI Samaa- esa koEaI Samaa- esa koEaI Samaa- esa koEaI Samaa- esa koEaI Samaa- esa emaEaI Samaa- esa esaEaImatI Samaa- esa esaEaI Samaa- esa esaEaI Samaa- esa esaEaI Samaa- saa[-vaajayaEaImatI Samaa- saMQyaa vaIEaI Samaa- saMjayaEaI Samaa- saarsvatEaI Samaa- SaOlaoSa baIEaI Samaa- iSava kumaarEaI Samaa- saItaramaEaI Samaa- sauimatEaI Samaa- vhI DIEaI Samaa- vhI kokumaarI Samaa- vaYaa- AarEaI Samaa- ivanaya kumaar AarEaI Samaa- ivapna koEaI Samaa- ivarond` saIEaI Samaa- ivaYNau p`saadEaI Samaa- ivavaokEaI Samaa- vaaya AarEaI SaSaaMk esaEaI SaiSaQar jaI enaEaImatI SaiSaklaa p`saadEaI SaiSakaMtEaI SaiSakumaar baIEaI YaiYTkumaar ema TIEaI Saatlavaar naagaoSa esaEaI saava SamBaUEaI SaoDgao vhI DIEaImatI SaoDama vaI emaEaI SaoDgao eca\ vaIEaI SaoDgao esa esaEaImatI SaIbaa p`dIp kumaarkumaarI SaIlaa ga`osaEaImatI SaIlaa rajanaEaImatI SaIlaa esa

Page 178: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI SaIlavaMt`a ismata esaEaImatI SaInaa ivanauEaImatI SaItla gaaopalanaEaI SaItvaala AnaUp AarEaI SaItvaala $pcandEaI Saogar DI esaEaI Saogaaokr idpk esaEaI MSaoK e @yaUEaI SaoK DI eEaI SaoK ef eEaI SaoK ema eEaI SaoK ema eEaI SaoK esa eEaI Saojaaola saMidp DIEaI Saojaaolao esa emaEaI SaojavaL esa baIEaI Saojavaala esa emaEaI SaojavaL esa pIEaI YaojaI jaaosafEaI SaokDo sauBaaYa eEaI SaoK himad AarEaI SaoK Aaya baIEaI maMgauisaMh esa baIEaImatI SaoLkoo ema vaIEaI SaoLko vhI emaEaI Saolaar e enaEaI Saolaar saI vaIEaI Saolaar ko esaEaI Saolaar ena AarEaI Saolaar p`baaoQana pIEaI Saolaar irtoSa esaEaI Saolaar esa koEaImatI Saolaar esa esaEaI Saolaar vaI DIEaI Saolaar vhI emaEaImatI Saolakr SauBaaMgaI eEaI Saolako e AarEaI Saolako Baaskr esaEaI Saolako maukuMd eEaI Saolako pI baIEaI Saolako p`saad baIEaI SaoLko esa jaoEaI SaoLko esa elaEaImatI Sao$lau pI DIEaI SaoMDgao Aar Aar

Page 179: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI SaoMDo e koEaI SaoMDo AanaMd jaIEaI SaoMDo baI esaEaI SaoMDo DI saIEaImatI SaoMDo ema DIEaI SaoonDo esa esaEaI SaoMDo EaIkaMt esaEaI SaoMDgao EaImaMt DIEaI SaoMgaLo idpk elaEaI SaoMgalao saMdIp elaEaI SaoNaa[ Aar koEaImatI SaoNaa^ya eca pIEaI Saormakr ena esaEaI SaorIgar vhI esaEaImatI Saorkanao saI emaEaI SaorKanao ela baIEaI SaorKanao pI DIEaImatI SaorKanao esa esaEaI saoSaacalama enaEaImatI SaoT ivadyaa saIEaI SaoTgao baI esaEaI SaoTo Aar DIEaImatI SaoTI Pa`itBaa jaIEaI SaoTkr saurja DIEaI SaoT\TI e koEaI SaoT\TI AnaIla kumaar emaEaI Sao+I ArivMadEaImatI SaoT\TI pI jaIkumaarI SaoT\TI PaI esaEaImatI SaoT\TI svarnalata saIEaI SaoTyao e esaEaI SaoTyao ena vaIEaI SaoTyao pI AarEaI SaoTyao Aar AarEaImatI SaoT\yao esa AarEaI SaoT\yao esa esaEaImatI SaoTyao TI emaEaI Saovaalao Amaaola jaoEaI Saovaalao ko DIEaI SaovaaLo esa DIEaI Saovalakr jaI eEaImatI iSabaI AnavarEaImatI iYaiba ijanadovaIEaImatI iSabau jaosaIEaI iSadPpagaaola jaI pI

Page 180: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI iSagavaNa e DIEaI iYajaU eEaI iSaKro ko esaEaI iSaKro ema esaEaI iSaKro TI saIEaI iSalaodar Aar DIEaImatI iSalpa saI TIEaImatI iSalpEaI saIEaI iSamaaoQa saI vaIEaI iSaMpI ema eEaI iSaMPaI esa eEaI iSaMdo e baIEaI iSaMdo e elaEaI iSaMdo e enaEaI iSaMdo e esaEaI iSaMdo e esaEaI iSMdo Aimat eEaI iSaMdo AnaIla emaEaI iSaMdo baI ecaEaI iSaMdo baI esaEaI iSaMdo baI esaEaI iSaMdo baajaIrava enaEaI iSaMdo saI eEaImatI iSaMdo saI DIEaI iSaMdo DI DIEaI iSaMdo DI DIEaI iSaMdo DI jaIEaI iSaMdo DI ecaEaI iSaMdo DI AarEaI iSaMdo idpk TIEaI iSaMdo jaI DIEaI iSaMdo eca AarEaI iSaMdo hnamaMt ivaEaImatI iSaMdo jao emaEaImatI iSaMdo jao enaEaI iSaMdo ko baIEaI iSaMdo ko DIEaI iSaMdo ko enaEaI iSaMdo kmalaoSa DIEaI iSaMdo kuNaala baIkumaarI iSaMdo ema emaEaImatI iSaMdo ema pIEaI iSaMdo ema esaEaImatI iSaMdo ema esaEaI iSMado ema vhI

Page 181: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI iSaMdo ena AarEaI iSaMdo inakoSa DIEaI iSaMdo inatoSa DIEaI iSaMdo pI pIEaI iSaMdo pI AarEaImatI iSaMdo pI esakumaarI iSaMdo ip`yaa esaEaI iSaMdo Aar baIEaI iSaMdo Aar koEaI iSaMdo Aar AarEaI iSaMdo Aar vhIEaI iSaMdo Aar DblaUkumaarI iSaMdo $palaI jaIEaI iSaMdo esa baIEaI iSaMdo esa baIEaImatI iSMado esa baIEaI iSaMdo esa DIEaI iSaMdo esa jaIEaI iSaMdo esa jaIEaI iSaMdo esa jaoEaI iSaMdo esa jaoEaI iSaMdo esa elaEaI iSaMdo esa emaEaImatI iSaMdo esa pIEaI iSaMdo esa esaEaImatI iSaMdo esa esaEaI iSaMdo esa esaEaImatI iSaMdo saivata TIEaI iSMado esa vaayaEaI iSaMdo esa vaayaEaI iSaMdo sa%yaijat esaEaI iSMado SaSiar emaEaImatI iSaMdo saaonaalaI vaayaEaI iSaMdo saunaIla pIEaI SaIMdo TI jaIEaI iSaMdo yaU emaEaImatI iSMado yaU esaEaI iSaMdo vhI baIEaI iSaMdo vhI jaIEaI iSaMdo vaI enaEaImatI iSaMdo vhI esaEaI iSaMdo vhI TIEaI iSaMdo vasaMt AarEaI iSando ivajaya jaIEaI iSaMdo vaaya esa

Page 182: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI iSaMdo yaaogaoSa eEaI iSaMdo yaaogaoSa enaEaI iSaMgaaDo e AarEaI iSaMgaaDo DI vaIEaI iSaMgaaDo ema esakumaarI iSaMgaaDo ivajayaa ecaEaImatI iSaMgaaro sauinata eEaI iSaMgaaolao Aar AarEaImatI iSaMgaro e eEaI iSaMgaro p`maaod jaoEaI iSaM~o ena emaEaImatI Saa[naI saama ebana DIEaI iSaravalao ena vhIEaI iSargaaMvakr e elaEaI iSargaaMvakr DI jaIEaI iSargaaMvakr ema pIEaI iSargaaMvakr ema esaEaI iSargaaMvakr Aar esaEaI iSargaaolao ikrNa esaEaI iSargauMpI esa vaayaEaI iSarkr pI pIEaI iSarkr vaaya baIEaI iSako- e esaEaImatI iSak^o Bai@t esaEaI iSako- gaNaoSa jaoEaI iSako- ko ecaEaI SaIk^o Aar baIEaImatI iSako- $palaI AarEaI iSako- esa DIEaI iSako- esa\ jaIEaI iSako- esa enaEaI iSako^ esa AarEaI iSako- saMdIPa esaEaI iSako- tuYaar koEaI iSak^o vaI pIEaI iSak^o vhI esaEaImatI SarlaI Aar emaEaI iSaraoDo DI baIEaI iSaraoDo esa baIEaI iSaraoDkr DI elaEaI iSaraoDkr ena esaEaI iSaraooLo rajaoSa pIEaI iSaraoLo esa ecaEaI iSarsaaT e ecaEaI iSarsaaT e Aar

Page 183: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI iSarsaaT AivanaaSa baIEaI SaIrsaaT baI ecaEaI SaIrsaaT pI emaEaI isarsaaT pI AarEaI iSarsaaT Aar jaIEaI iSarsaaT Aar ecaEaImatI iSarsaaT esa pIEaI iSarsaaT esa\ pIEaI iSarsaaT vhI elaEaI iSarsaaz ko baIEaI iSarsaaz mahoSa ecaEaI iSarsaaz tukarama vaIEaI iSarsaaz yaaogaoSa pIEaI SaIrsaokr e eEaI oiSasao-kr ko AarEaI iSarvalao rahula eEaI iSarvalao esa eEaI iSaiSar yauEaI iSaSaupala esa elaEaImatI iSatUt esa koEaI iSava SaMkr ramaEaI iSavaa baIEaI iSavakumaar PaI vaIEaI iMSava kumaar emaEaI iSava kumaar jaI koEaI iSavaajaI ko ko EaI iSavaakRYNaa emaEaI iSavakumaar eca enaEaI iSavalakr eo jaIEaI iSavalakr kmalaoSa emaEaI iSavalakr pI emaEaI iSavanagaaOD paTIlaEaI iSavaanaMd koEaI iSavaanaMdma esaEaI iSavaNNaaEaI iSavannaaEaI iSavaNNaa koEaI iSavaNNa emaEaI iSavaraja halaIvaaNadEaI iSavaraja yaU,, saIEaI iSavarajau esaEaI iSavarama AarEaI iSavaaSaMkr baIEaI iSavaSarNa ko baIEaI iSavaond` kumaar

Page 184: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Saaoeoba AalamaEaImatI SaaoBaa elaEaImatI SaaoBanaa e^nqaaonaIEaImatI SaaoBanaa esaEaI SaaoDo Aar DIEaI SaaosaTo Aar DblyaUEaI Eaavagao Aar koEaI EaoNaI kRiptEaI EaoYz baIEaI EaoYza ena baIEaI EaIQar maUtI- saI vhIEaI EaImaMgalao esa\ koEaI EaImaMgalao ivaz\zla esaEaI EaIinavaasa rava DIEaI EaIramao esa baIEaI EaIvaQa-nakr pI AarEaI EaIvaastva baI elaEaI EaIvaastva jaI pIEaI EaIvaastvaa esa saIEaI EaIvaastvaa esa koEaI EaIvaastva yau pIkumaarI Eauit ena esaEaI SauwaoQanaEaI Sau@laa e pIEaI Sau@laa AiKlaoSa kumaarEaI Sau@laa Aimat kumaarEaI Sau@laa Anant pIEaI Sau@laa AMikt kumaarEaI Sau@laa jao kokumaarI Sau@laa imanaI jaIEaI Sau@laa ena jaoEaI Sau@la ena koEaImatI Sauklaa ena AaoEaI Sau@laa pI koEaI Sau@laa Aar enaEaI SauNmaugasaamaI koEaI SaNamauGama vhIEaI Syaala pI TIEaI Syaama kumaar pIEaI Syaama maaohnaEaI Saama emakumaarI Syaamalaa emaEaI Syaamasaundr jao emaEaI SyaamasauMdr esaEaImatI Saayamaa saI

Page 185: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI Saojau ivasavaanaEaImatI SaOlajaa emaEaI iSabaanaMda saahUEaI isaibana vagaI-saEaI isadar ema koEaI isadNNaa BaaovaIEaI isad\drajauEaI isa_rajau EaI isa_rajaU esaEaI isawaqa-EaI isa_IkI ema jaIEaI isaQavaanaI ema AarEaI isadlaPpa ko AaoEaI isadnaaLkr ena esaEaI isala saaomanaaqa EaImatI isalpa pIEaImatI isanagaaro jyaaotI eEaI isaMdiga mau<aPpEaImatI isaMndu jaa^naEaImatI isanQaU sauinalaEaI isaMga Aar koEaI isaMh e DIEaImatI isaMh ivajaya laxmaIEaI isaMh e eEaI isaMh e koEaI isaMh e koEaI isaMh e koEaI isaMh e koEaI isaMh e koEaI isaMh e koEaI isaMh e koEaI isaMh e koEaI isaMh e koEaI isaMh e koEaI isaMh e pIEaI isaMh e pIEaI isaMh e AarkumaarI isaMh AakaMSaaEaI isahM AmarEaI isaMh AmarEaI isaMga AmaIt kumaarEaI isaMh Aimat kumaarEaI isaMh Anaup kumaarEaI isaMh ASaaok kumaarEaI isaMh Avatar

Page 186: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI isaMh baIEaI isaMh baI koEaI isaMh baI koEaI isaMh baI enaEaI isaMh baI pIEaI isaMh baI AarEaI isaMh baI AarEaI isaMh baI esaEaI isaMh baabaUEaI isaMh baccaa baabauEaI isaMh baOjanaaqaEaI isaMh BaagaIrqaEaI isaMh BaUrIEaI isaMh BaUpond` koEaI isah^M ibamala kumaarEaI isaMh ibanaaod koEaI isaMh saIEaI isaMh saI koEaI isaMh saI vaIEaI isaMh DI enaEaI oisaMh dnaEaI isaMh DIEaI isaMh idpkEaI isaMh dIpk EaImatI isaMga dIipkaEaI isaMh Qamao-Md`EaI isaMh Qamao-nd`EaI isaMh Qama-vaIrEaImatI isaMh idpalaI AnaupEaI isaMh jaI enaEaI isaMh gaItmaEaI isaMh gaaoivandEaI isaMh hirp`kaSaEaI isaMh ihmmatEaI isaMh ihtoSvarEaI isaMh Aaya jaoEaI isaMh Aaya koEaI isaMh [nd`jaItEaI isaMga jao jaIEaI isaMh jabbarEaI isaMh jagadISaEaI isaMh jaya p`kaSaEaI isaMh ijatoMd`EaI isaMh jaaogaoMd`EaI isaMh ko

Page 187: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI isaMh koEaI isaMh ko koEaI isaMh ko koEaI isaMh kmalaEaI isaMh kaSaIEaI isaMh KImaEaI isaMh kulaBaUYaNaEaI isaMh ela baIEaI isaMh laalajaIEaI isaMh ema koEaImatI isaMh ema\ esa\EaI isaMh emaEaI isaMh mahoSaEaI isaMh mainaYa kumaarEaI isaMh manaIYa kumaarEaI isaMh imaqaunaEaI isaMh maaormaukuTEaI isaMh maukoSa baIEaI isaMh ena pIEaI isaMh naagaond` pIEaI isaMh narond`EaI isaMh navala ikSaaorEaI isaMga naIrja kumaarEaI isaMh naIrja kumaarEaI isaMh naomaEaI isaMh pIEaI isaMh pllava kumaarEaI isaMh pMkjaEaI isaMh Pa`maond``EaI isaMh p`itk DIEaI isaMga p`ivana kumaarEaI isaMh p`vaINa kumaarEaImatI isaMh p`oma lataEaI isaMh punaIt eEaI isaMh Aar baIEaI isaMh Aar baIEaI isaMh Aar baIEaI isaMh Aar koEaI isaMh Aar koEaI isaMh Aar koEaI isaMh Aar koEaI isaMh Aar pIEaI isaMh Aar pIEaI isaMh Aar pIEaI isaMh Aar Aar

Page 188: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI isaMh Aar AarEaI isaMh Aar esaEaI isaMh Aar esaEaI isaMh Aar vhIEaI isaMh rGaubaIrEaI isa,Mh raja kumaarEaI isaMh rajaoMd`aEaI isaMh rajaond`EaI isaMh rajaoSakumaar elaEaI isaMh rajapalaEaI isaMh rama baIEaI isaMh ramajaIEaI isaMh ramanaMdna baIkumaarI isaMh ranaI vhIEaI isaMh rivaMdrEaImatI isaMh ?tuEaI raoiht isaMhEaI isaMh raohtaSaEaI isaMh raoSana koEaImatI isaMh esa eEaI isaMh esa baIEaI isaMh esa saIEaI isaMh esa koEaI iosaMh esa koEaI isaMh esa koEaI isaMh esa koEaI isaMh esa koEaI isaMh esa enaEaI isaMh esa enaEaI isaMh esa pIEaI isaMh esa pIEaI isaMh esa pIEaI isaMh esa AarEaI isaMh esa AarEaI isaMh esa esaEaI isaMh esa esaEaI isaMh saMdIpEaI isaMh saMdIpEaI isaMga saMjaya AayaEaI isaMh saMjaya kumaarEaImatI isaMh saraoja vaIEaI isaMh sa%yavaIrEaI isaMh saaOrBaEaI isaMh saornaolaEaI isaMh SaOlaond` pI

Page 189: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI isaMh SaiSakaMtEaI isaMh SaosanaaqaEaI isaMh iSavarajaEaImatI isaMga sauQaa pIEaI isaMh sauQaIr kumaar koEaI isaMh saunaIla kumaarEaImatI isaMh sauip`yaa esaEaImatI isaMh sau$caI baIEaI isaMh saUya- p`kaSaEaI isaMh yau koEaI isaMh vaI ecaEaImatI isaMh vaI jaoEaI isaMh vhI koEaI isaMh vhI pIEaI isaMh ivajayaEaI isaMh ivajaya Pa`kaSaEaI isaMh ivaroMd`EaI isaMh yaduvaIrEaImatI isaMh yaSaaodaEaI isaMGaa e koEaImatI isaMGaa AivalaaSaa eEaI isaMGaa ra^ya esa pIEaI isaMGala ela koEaI isaMganaurkr ena AarEaI isanha e koEaI isanha e koEaI isanha baI baIEaI oisanha ena koEaImatI isanha naItuEaI isanasa kuiryanaEaImatI sardoSapaMDo pI DIEaImatI isarIyapuYpma jaoEaI isaraohI tnaujaEaImatI isarsaala Aca-naa enaEaI isarsaaT Ainala emaEaI isarsaaT esa DIEaI isasaI-kr Aar enaEaI saIsaaoidyaa esa koEaImatI isasaaoidyaa saumanaEaI iSava Baaskr AarEaI iSava SaMkr pIEaI iSava SanamaugamaEaI iSavadasana ko pIEaI iSavadasana emaEaI isavaMgyaanama ema

Page 190: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI iSavaaganaanaasaMbaMqama emaEaI maDugaulaa iSavaajaIEaI isavaakumaar koEaI isavaakumaar emaEaI isavaakumaar vaIEaI iSavakumaar eEaI isavaakumaar ko esaEaI isavakumaar emaEaI iSava kumaar ema eEaI iSavakumaar vaIEaI iSavakumaar vaIEaImatI iSavalaxmaI [ pIEaI isavaailaMgama vhIEaI iSavap`saad ena baIEaI iSavarama kumaar koEaI isavasaMkrna koEaI iSavaSaMkrI esaEaI isavaSaoKr esaEaI SaoK maaojammaola husaOnakumaarI ismata ema baIEaImatI ismata esaEaImatI snaoha pd\manaaBanaEaI saaOrz AvaQaoSaEaI saaobana Aar DIEaImatI SaaoBanaa ko AarEaImatI saaoD,I baI koEaI saaoDnar vhI koEaI saaohna laala doPanaEaI saaolaMkI e emaEaI saaolaMkI e emaEaI saaolaMkI baI baIEaImatI saaoLMkI saI TIEaI saaolaMkI jao baIEaI saaolaaMkI ko vaIEaImatI saaolaMkI imanaaxaI ecaEaI saaolaMkI pI pIEaI saaolaMkI Aar pIEaI saaolaMkI esa DIEaImatI saaolaMkI esa emaEaI saaolaMkI esa yauEaI saaolaMkI vhI saIEaImatI saaolaMkI vaOSaalaI TIEaI saaoLsao Aar koEaI saaoLsao saicana esakumaarI saaolakr idipka jaI

Page 191: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saaomaNa yaaogaIMd` eEaI saaomaPpa eca AarEaI saaomaraja TI baIEaI saaomaSao#arna e saIEaI saaomaSaoKraEaI saaomaSaoKr elaEaI saaomaSaokrPpa jaI enaEaI saaomaSaokrPpa ema koEaI saaomausaUMdrma vaIEaI saaomaoSaa esaEaI saaomaIroD\DI jaIEaI saaomakuvar vaI enaEaI saaomau emaEaI saaonaaga`a ema koEaI saaonaar esa eEaI saaonaar vhI DIEaImatI saaonaavaNao Aa[- pIEaI saaonaavaNao e pIEaImatI saaonavaNao e esaEaI saaonavaNao e vhIEaI saaonavaNao ema jaoEaI saaonavaNao ena baIEaI saaonavaNao pI baIEaI saaonaavaNao esa baIEaI saaonavaNao esa saIEaI saaonavaDokr Anaup eEaI saaonavanao e baIEaI saaonavaNao e koEaImatI saaonaavanao AartI DIEaI saaonaavaNao DI vaIEaI saaonaavaNao idlaIp DIEaI saaonaavaNao jaI enaEaI saaonaavanao eca baIEaI saaonavaNao hrISa vaamanaEaI saaonavaNao [-Svar esaEaI saaonaavaNao ema jaIEaImatI saaonaavaNao ema AarEaI saaonavaNao mahoMd` ecaEaImatI saaonaavaNao maMda vaIEaI saaonavaNao Aar eEaI saaonaavaNao Aar koEaI saaonavaNao Aar vaIEaI saaonavaNao rajaIva esaEaI saaonavaNao esa eEaI saaonaavaNao esa ema

Page 192: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saaonavaNao esa enaEaI saaonavaNao esa enaEaI saaonavaNao SaMkr jaIEaI saaonaavaNao vhI koEaI saaonaavanao vhI AaoEaImatI saaonaavaNao vaYaa- esaEaI saaonaavaNao ivaSaala DIEaI saaonaavaairyaa eca pIEaI saaoMDkr e jaIEaI saaonaovaaDIkr TI esaEaI saaoMgara Aar pI esaEaImatI osaaonaigaro pllavaI pIEaI saaonaI Axaya kumaarEaI saaonaI eca saIkumaarI saaonaI inalaImaaEaI saaonaI pvana kumaarEaI saaonaI esa AarEaI saaonakusalao yaSavaMt DIEaI saaonakusaro pI jaIEaI saaonamaLo vhI esaEaI saaonnar esa emaEaI saaonaT@ko baI esaEaImatI saaonaT@ko lata AarEaI saaonaT@ko ivajaoMd` koEaI saaonau kumaarEaI saaonavaaNaI krNa kumaarEaImatI saUsammaa qaa^masaEaI saaoparkr esa eEaI saaorTo eca koEaI saaorTo pI esaEaI saaorona Syaama saMudrEaI saaorona iSabauEaI saaorTo DI AarEaI saaorto esa jaIEaImatI saaorzI snaoha emaEaI saaosao Ajau-na AarEaI saaosao ema jaIEaI saaosao esa baIEaImatI saaOmyaa emaEaI saU^Mza eca saIEaI saa^Mya Aar enaEaI EavaNa kumaar esaEaI EaIbaIna kaoTayaIla TIEaI EaIQar ko emaEaI EaIQarna e

Page 193: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

kumaarI EaIjaa koEaI EaIjaoSa EaIqaarNaEaI EaIijat [ koEaI EaIjaIt ko AarEaI EaIjaIt TI pIEaI EaIkumaar pI AarEaI EaIkumaarna pI esaEaI EaIlaoSa koEaImatI caaOQarI EaIlataEaI EaIinavaasa ema pI baI esaEaI EaIinavaasa rava baIEaI iEainavaasaacaarI baIEaI EaIinavaasana TI koEaI EaIinavaasaulau koEaI EaIraga EaIQarnaEaImatI EaIYmaa ko PaIEaImatI EaIdovaI baOjaUkumaarI EaIdovaI saIEaI EaIQar baI esaEaI EaIQar emaEaI EaIQar TI enaEaI EaIkaMtEaI EaIkaMt Samaa- ema enaEaI EaIkaMt jaIEaI EaIkant TIEaI EaIinavaasa koEaI EaIinavaasa elaEaI EaIinavaasa enaEaI EIinavaasa ko AarEaI EaInaIvaasaa enaEaI EaIinavaasa enaEaI EaIinavaasaa rajaU koEaI EaIinavaasa rava caovaUrIEaI EaIinavaasa rava jaIEaI EaIinavaasa rava koEaI EaIinavaasa rava enaEaI EaIinavaasa rava pI esaEaI EaIinavaasaOyyaa AarEaI EaIinavaasana eEaI EaIinavasana saIEaI EaIinavaasana jaoEaI EaIinavaasana pI koEaI EaIinavaasana AarEaI EaIinavaasana vaIEaI EaIinavaasana baI

Page 194: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI EaIinavaasana DIEaI EaIinavaasana emaEaI EaIinavaasana pIEaI EaIinavaasana AarEaI EaIinavaasana esaEaI EaIinavaasana vaIEaI EaIinavaasaulau baIEaI EaIpala pIEaI EaIpit ko AarEaI EaIrama eEaI EaISaOlama saIkumaarI EaIvaastva gairmaaEaI EaIvaastva pI koEaI EaIvaastva AiBaYaokEaI EaIvaastvaa e koEaI EaIvaastvaa e koEaI EaIvaastva e pIEaI EaIvaastvaa Aimat ekumaarI EaIvaastva AmaRtaEaI EaIvaastvaa DI koEaI EaIvaastvaa DI koEaI EaIvaastva jao pIEaI EaIvaastva ema koEaI EaIvaastva Aar koEaI EaIvaastvaa esa esaEaImatI EaIvaastva saunaItaEaI EaIvaastvaa TI koEaI EaIvaastvaa vhI koEaI EaIvaastva esa koEaI sT/aonaa^ca e baIEaI saubaasa caMd` Baaosa koEaImatI saubaaiSanaI esaEaImatI saubaaEaI pI AarEaImatI saubbammaaEaI saubbayaa pIEaImatI SauBalaxmaI jaoEaI sauBaaYa TI koEaImatI sauBaaiSanaI koEaI saubaaoQa kumaarEaI sauba`manyama esa Aar vaIEaI sauba`amaiNayana pIEaI sauba`maiNayana esa pIEaI sauba`maiNayana koEaI sauba`manaIyana koEaI sauba`maiNayana Aao ko

Page 195: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI sauba`maiNayaNa pIEaImatI sauba`maiNayana pI esaEaI sauba`maiNayana eEaI sauba`maiNayama koEaI sauba`maNyaa enaEaI sauba`ta ibaSvaasaEaImatI saudMiqarakNaI emaEaImatI sauQaa esaEaI sauQaakr jaoEaI sauQaakr jaoEaI sauQaakr ko koEaI sauQaIr vhI AarEaI sauQaIr kumaarEaI saudIp ca+aopaQyaayakumaarI saugaMQaI AarEaImatI sauganyaa emaEaImatI saujaa A$Na kumaarEaImatI saujaata ramadasaEaImatI saujaata ivaSvanaaqanaEaI saujaIt kumaarEaI saujaIt kumaarEaI saujaIt kumaarEaI saujaIt emaEaI saukaMta d%taEaI MsaukaMt maaharEaImatI Msauknyaa saIEaImatI saukI rcanaa eEaI saukula saumanaEaI saukula svapnaEaI saukumaarEaI saulao yau esaEaI saulatana ema jaIEaImatI saumalata manaaoja kumaarEaI kmalaoSa kumaar saumanaEaI saumana kumaarEaI saumana kumaarEaI saumana kumaar imaEaaEaI saumana saMjaya kumaarEaI saumaoSa saI jaIEaI saunacaulau baI koEaI saundr raja emaEaI sauMdr rava e vhI elaEaI sauMdr pujaarIEaI saundrma maao<aayanaEaI sauMdr maUit- pI

Page 196: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI saundrI esaEaI saundrknnaa eEaI sauMdrmautI- esaEaI saunaIla kumaarEaI saunaIla saI saIEaI sauinala D^inayala jaa^jaEaI saunaIla jaIEaI sauinala kumaarEaI saunaIla kumaarEaI saunaIla kumaarEaI sauinala kumaar saI emaEaI saunaIla kumaar koEaI saunaIla kumaar pI jaIEaI sauinala kumaar TI esaEaI saunaIla emaEaI saunaIla enaEaI sauinala esaEaI sauinalakumaar esaEaI sannaI [- DIEaI sannaI ko esaEaI sannaI pI koEaI saurDkr e DIEaImatI saurDkr pUnama DIEaI saurDkr p`SaantEaI saurja kumaarEaI saUrja kumaarEaI sauroMnd`EaI saurond` saIEaI saurond` kumaarEaI saurond` kumaarEaI sauroMd` p`saadEaI sauroMd`a esa emaEaI saurond`na ena vhIEaI sauroMd`na vhI baIEaI sauroSa ArsanaEaI sauroSa baabaU [-EaI sauroSa baabaU emaEaI sauroSa [-Da^ Da^ sauroSa jaI pIEaI sauroSa gau%tlaEaI sauroSa haomabalaEaI sauroSa jaoEaI sauroSa koEaI sauroSa kumaar ena\ ena\EaI sauroSa kumaar

Page 197: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI sauroSa kumaar saIEaI sauroSa kumaar DIEaI sauroSa kumaar koEaI sauroSa kumaar emaEaI sauroSa kumaar enaEaI sauroSa kumaar saolvarajaEaI sauroSa kumaar vaIEaI sauroYa elaEaI sauroSa emaEaI sauroSa emaEaI sauroSa enaEaI sauroSa naayar koEaI sauroSa pIEaI sauroSa esaEaI sauroSa esa vhIEaI sauroSa isaMhEaI sauroSa TIEaI sauroSa jaIEaI sauroSabaabau emaEaI sauroSakumaar ko pIEaI saurI domaUDU koEaI saurIna vaIEaI sauirMdr kumaarEaI sauirnd/ isaMhEaI saurkulao e DIEaImatI saurtI pI baIEaImatI sau$ma ema AarEaImatI saurvasao e eEaI sauvao- e enaEaI sauvao- e esaEaImatI sauvao- DI esaEaI sauvao- ema jaIEaI sauvao- pI pIEaI sauva-o esa emaEaI sauva-o yaU koEaI saurvaaDo jaIvana esaEaI saurvasao jaI DIEaI saurvasao eca esaEaImatI saurOyaa baogamaEaI saUya- igairraja manaralaEaI saUya- naarayaNana jaoEaI sauyaa-naarayaNaEaI saUya-Pa`saad Aaya vaI vaEaI sauya-vaMSaI pI jaoEaI sauya-vaMSaI esa\ e

Page 198: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI saUya-vaMSaI esa DIEaI sauya-vaMSaI saI DIEaI sauya-vaMSaI ema baIEaI sauya-vaMSaI pI pIEaI sauya-vaMSaI pI pIEaI sauya-vaMSaI Aar efEaI saUya-vaMSaI esa vaayaEaI sauya-vaMSaI TI DIEaI sauya-vaMSaI vhI vhIEaI saUya-vaMSaI ivajaya esaEaI sauya-vaMSaI vaaya AarEaImatI sausana DOinayalaEaI sauSaaMt kumaarEaImatI sauSaIlaa baIEaI sauiSaibanao e TIkumaarI AlagauvaiDvaola sauYamaaEaI sautar AiBajaIt TIEaI sautar Amaaola esaEaI sautar DI baIEaI sautar Aaya koEaI sautar ko emaEaI sautar mayaur emaEaI sautar esa baIEaI sautar esa jaIEaI sautar esa esaEaI sautar esa esaEaI sautar saMgamaoSvar eEaI sautar TI DIEaI sautar vaaya DIEaI sauqaar ko koEaI sauqaar ema DIEaI svadoSa kumaarEaI svaalama vaIjayanaEaImatI svaamaI [-SavaMtIEaI svaaima naayauDu esaEaI svaamaI pIEaI svaamaI saIEaI svaamaI saI eEaI svaamaI koEaI svaamaI ela TIEaI svaamaI ema vhIEaI svaamaI esaEaI svaamaI esa ekumaarI svaPanalata vaIEaI svaNa-kar maQaur

Page 199: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI svaNa-kar esa koEaImatI svaatI rajaoSaEaI saOyad ASadEaI sa[-d Asala,maEaI sayyad esa emaEaI sayyad isarajauqaIna AaoEaI sayyad vahajaudIna JaoDEaI tDvaI inalaoSa esaEaI taDkaoD ema Aa[EaI tDvaI e enaEaI tDvaI SaMkrBaa[- AarEaI tagaarama TI [-kumaarI TOlar saI AarEaI Tolar DI koEaI Tolar SaiSa PaIEaI Tak sauKpala emaEaImatI Tklao Aar eEaI tKolao vaIr ivajayaEaI TaklaIkr saaomaoSvar [-EaI TaktaoDo baI esaEaI talaa saI vaIEaImatI talaa jao saIEaI tlaokr jayaoSa enaEaI tLokr esa emaEaI tLolao saMjaIva baIEaI tlakr esa AarEaI TaLkuTo baI jaIEaI tallaa vaI vaIEaI tLaokar ema emaEaI tLaolaoo AaiSaYa baIEaI tLaolao gaNaoSa baIEaI tLpaDo rmaoSa AarEaImatI tlarojaa mau@ta jaoEaI taMbaDo saI koEaI taMbao e baIEaImatI taMbao e esaEaI taMbao baI baIEaI taMbao DI koEaI taMbao jaI AarEaI taMbao jao vhIEaI taMbao jaavaod AyyaubaEaI taMbao ena ecaEaI taMbao Aar vhIEaI taMbao esa baIEaI taMbao esa DI

Page 200: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI taMbao esa yaUEaI taMbao esa vaayaEaI taMbao saMdIp pIEaI taMbao yau AarEaI taMbao vhI AarEaI taMbaaolaI rfIk baIEaI tamhaNao ivakasa eEaI timala saolavama TIEaI tamaaoro baI pIEaI tamaaoro saI emaEaI tamaaoro DI jaoEaI tamaaoro iQaroSa ecaEaI tamaaoro idgaMbar ekumaarI tamaaoro gaIta elaEaI tamaaoro eca baIEaI tamaaoro eca emaEaI tamaaoro eca esaEaI tamaaoro jao AarEaI tamaaoro ema esaEaI tamaaoro mayaur ecaEaI tamaaoro Aar pIEaI tamaaoro Aar pIEaI tamaaoro vhI vhIEaI tanavaDo esa enaEaI taMDlao Qama-raja AarEaI taMdLo esa emaEaI taMdLvaaDo vhI jaIEaI taMDola ela ecaEaI taMDola ema TIEaI tMaDola imailaMd emaEaI taMDola Aar TIEaI taMDola esa jaoEaI taMDola esa vhIEaI taMDola saomyaUAla emaEaI taMDola vhI elaEaI taMDola vhI esaEaI tMgauDu baaSaaEaI TaMk hirSa cand`kumaarI tnaujaa rava baIEaI tva^Mr gaaopala isaMhEaI Tapro P`aSaaMt saIEaI Tapro esa DblyauEaI tarkoSvar rava koEaI tDIyaala DI esaEaI tTkro jaI DI

Page 201: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI taOhId emaDIEaI taOkIr AalamaEaI tavadrkr esa enaEaI tavaDo esa baIEaI TvaarIsa ircaD-EaI tavaDo ema esaEaI tavaDo ema vaIEaImatI tavaDo ena enaEaI tavaDo ena esaEaI tavaDo vhI emaEaI tavaDo p`kaSa esaEaImatI tavaDo vhI vhIEaI tayaDo DI elaEaI tayaDo idpk esaEaI tayaDo ela\ DIEaI tayaDo esa\ esa\EaI tayaDo esa pIEaI tayaDo saicana isaQdaqa-EaI toja p`kaSaEaI tojama esa AarEaI tojaavat vaoknnaaEaI TokaDo ena vaIEaImatI TokaDo esa enaEaI TokaLo ema AarEaI ToLo baI pIEaI tolaI jaI elaEaI tolakr esa koEaI tolatMubaDo esa esaEaI Tomak vhI vhIEaI ToMBauNao- maMgaoSa jaIEaImatI ToMbavalakr esa emaEaI Tomakr e jaIEaI Tomakr esa ecaEaImatI toroKaolakr e jaIEaI torvaNakr EaIrama esaEaI zbao Aar esaEaImatI zakr ema pIEaI zakro Aar TIEaI zakro raoSana AarEaI zakro esa emaEaI zakro ivakasa AarEaI t@yaaot daojao-yaEaI zakro p`vaINa emaEaI zakUr jao pIEaI zakUr e jao

Page 202: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI zakUr e koEaI zakUr e vhIEaI zakur AribaMdEaI zakUr baI jaoEaI zakur baabaUlaalaEaI zakur BauYaNa esaEaI zakur DI koEaI zakUr DaoMgarisaMga emaEaI zakur gaNaoSa baIEaI zakUr eca vhIEaI zakur jao DIEaI zakur jao esaEaI zakur ela baIEaI zakur ela DIEaI zakur ema DIEaI zakur ema esaEaI zakur ema esaEaI zakUr ena baIEaI zakur pI esaEaI zakur Aar DIEaI zakUr Aar jaoEaI zakUr Aar AarEaI zakUr esa eEaI zakur esa eEaImatI zakUr esa jaIEaI zakur esa koEaI zakUr esa AarEaI zakur esa esaEaImatI zakur esa esaEaImatI zakur esa esaEaImatI zakur esa esaEaI zakUr esa esaEaI zakur esa vhIEaI zakur saMdIp koEaI zakUr saMklp TIEaI zakur yaU koEaI zakur vhI jaoEaI zakUr vhI koEaI zakUr vhI enaEaI zakur vaaya emaEaI qaLo e enaEaI qaa^masa esaEaImatI qaamaIJaarasaI jaIEaI zaNagao baI DIEaI zaNaokr e DI

Page 203: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI zaNaokr pI jaoEaI zaNaokr esa eEaI qaMgaPpa Aar enaEaI tMgaasvaamaI emaEaI qaMgavaola pIEaI qaaMgaavaola esaEaI zaNagao esa enaEaI tNaIga[-vaola koEaI tMKrajana koEaI qaanaumalaayana koEaI zvaro homaraja saIEaI qaapa baI baIEaI qaapa DI DIEaImatI qaapa dugaa-maayaaEaI qaapa jaI baIEaI qaapa eca baIEaI qaapa Aaya baIEaI qaapa jao baIEaI qaapa ikSaaorEaI qaapa Aar emaEaI qaapa r%naalaalaEaI qaapD maukoSa emaEaI qapilayaala AarEaImatI qa<to pI esaEaI tovar esa esaEaImatI itlakavatI eEaI itmmaPPaa raya DI koEaI it$ptI jaIEaI %yaagarajana baIEaI zaokL pI enaEaI zaokLo e ecaEaI qaa^masa Baaskr TIEaI qaaomasa saI AaoEaI qaaomasa ko koEaI qaa^masa saobaisTyanaEaImatI qaa^masa iSammaIEaImatI qaa^masa sauinata TIEaI qaa^masa vhI jaoEaI qaula maMgaoSa eEaImatI qaaorat saI esaEaImatI qaaorat jao esaEaI qaaorat kbaIr AarEaI qaaorat iParajaI ecaEaI qaaorat p`SaaMt pIEaI qaaorat Aar baI

Page 204: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

kumaarI qaaorat raiQaka gaaoivaMdEaI qaaorat esa jaoEaI qaaorat esa koEaI qaaorat esa AarEaImatI qaaorat esa esaEaI qaaorat Sard jaIEaI qaaorat yaU baIEaI qaaovao- TI esaEaI zaosar yaU vaayaEaI taoTa manaaoja kumaarEaI taoTa saaomayyaaEaImatI ~osaIyammaa esaEaI zUbao Aar emaEaI tu@karama vhIEaI zukrla esa vhIEaI tulasaI Qarna pI eEaImatI tulasaI baIEaI qaulasaIdasa jaoEaI qaulakr esa esaEaImatI tuYaara p`kaSaEaI itDko pI elaEaI itDko Aar esaEaI itDko ramahrI DIEaI itjaaoro esa saIEaI iTko ikrNa saIEaI iTko vhI AarEaI iT@ka ema esaEaI iT@ka Sard pIEaImatI iTkU AnaupmaaEaI itPpo DI esaEaI iTpro pI esaEaI itkI- Aar koEaI itrpuDo ena baIEaImatI itrpuDo saukoSanaI eEaImatI it$ptmmaa baIEaI itqailayaa jao AarEaImatI itvaarI inaSaa jaIEaI itvaarI AivanaaSa koEaI itvaarI jao baIEaI itvaarI jao pIEaI itvaarI ema koDa^ EaImatI Da^ itvaarI ena emaEaImatI itvaarI naUtna TIEaI itvaarI Aar ecaEaI itvaarI Aar ena

Page 205: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI itvaarI Aar pIEaI itvaarI Aar AarEaI itvaarI esaEaI itvaarI esa enaEaI itvaarI esa AarEaI itvaarI saMdIpEaI itvaarI saMjaya kumaarEaI itvaarI SaSaI kantEaI itvaarI yaU esaEaI itvaarI vaIEaI itvaarI vaI koEaI itvaarI vaaya AarEaI taoDNakr ema vaayaEaI taoDNakr Aar eEaI Taokro saI emaEaImatI taolaanaI ivamalaa eEaI TaoLo e koEaImatI Taolao ema eEaI taomar baI esaEaI taomar [ndr isaMhEaI taomar mainaYaEaImatI taomar vaI emaEaI taoMDo kumaar gaNaoSa esaEaI taoMDlaokr pI jaoEaI TaoNapo Aar pIEaI Taopo e jaIEaI Taopao BaaolaanaaqaEaI TaoPpao dsartEaImatI taopvaala esa AarEaI taorsao Aar esaEaImatI taoTa naIta esaEaI taoTa sauijat emaEaI taotro e enaEaI taoTo yaSaaodIp enaEaI i~Mbako esa AarEaImatI i~Mbako yau esaEaImatI i~Mbak\kr ela DIEaI i~mauKo ena emaEaI i~mauKo esa enaEaI ``i~naad rava esaEaI i~pazI Aalaaok koEaI i~pazI baI enaEaI i~pazI eca enaEaI i~pazI ema esaEaI i~pazI mahoSa kumaar

Page 206: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI i~pazI enaEaI i~pazI Aar AarEaI i~pazI esa kokumaarI i~pazI SauBalaxmaIEaI i~pazI vaaya AarEaImatI i~vaoiNa piCpoMTaEaI tuDu saI saIEaI TuDu Kolaa ramaEaI TuDu saaMba`oEaImatI TuDu svanaa- saIEaI Tukrala esa vhIEaI tuMbaDa sauinala esaEaI tupo e ela\EaI tupo raoihdasa enaEaI tuBa-okr DI saIEaImatI tuBao-kr eca pIEaI tuBao^kr Aao pIEaI tuskanaao saI pIEaImatI tuskanaao sa^ND/a jaoEaI %yaagaI ArivaMdEaI }baalao e eEaI ]baalao ema koEaI ]baaLo ena jaoEaI ]baaLo pI pIEaI ]baaLo esa elakumaarI ]baaLo svaatI TIEaImatI ]caalao ivaSaaKa esaEaI ]damalao ena\ ema\EaI ]dyakumaar yauEaI ]dmalao esa\ esa\EaI ]Dumaulaa esaEaI ]galao inalaoSa AarEaImatI ]galao vhI vhIEaI ][-ko Aao [-EaI }[-ko ema jaIEaI ][-ko esa AarEaI ]ijanavaala rmaoSa AarEaI ]jjavala kumaarEaI ]ko ko pIEaI }ko ema emaEaImatI ]maa magaoSvarI emaEaImatI ]maa mahoSvarI vaaya emaEaI ]maalao ivaXaala iPaEaImatI ]maarIyaa taramatI baIEaI ]maaSaMkr Aar

Page 207: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ]Mbarkr DI DIEaI ]Mbarkr ena DIEaI ]maoSa cand`EaI ]maoSa kumaarEaI ]maoYa Aao koEaI ]maoSa Sao+I pIEaI ]maoSa emaEaI ]maoSa AarEaI ]maroDkr Aao TIEaI ]Navanao jaI baIEaI ]MDo baI jaIEaI ]MDo DI AarEaI ]inayaala ema pIEaI ]inayaala pI koEaI ]inayaala vhI pIEaI ]innakRYNana [-EaI ]innakRYNana [-EaI ]nnaIkRYNana ko vaIEaI ]pacaaya- e esaEaI ]paQyaaya jao jaoEaI ]paQyaaya ema koEaImatI ]paQyaaya pI esaEaI ]paQyaaya rtna elakumaarI ]PaaQyao TI esaEaImatI }prkr esa saIEaI ]pond` kumaarEaI ]Ppar gaaopala mahadovaEaI ]rNakr esa jaIEaI ]sarkr saicana jaIEaImatI }Yaa ramaacaMd`EaImatI ]tokr AMkIta esaEaI ]%tokr jaI pIEaImatI ]tokr esa esaEaI ]tKoDo pI baIEaI vaaGao DI baIEaI vaaGaolaa AiBaYaok enaEaI vaaGamaaro esa jaIEaI vaayadMDo ema jaIEaImatI vaOdohI eca AarEaImatI vaOV DI DIEaI vaOV DI jaoEaI vaOV jaI DIEaI vaOV pI vhIEaI vaOd\ya esa DIEaImatI vaOV esa vhI

Page 208: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI vaOdya yaU jaoEaI vaOraLkr ema eEaI vaOralakr maMgaoSa pIEaI vaOralakr ena AarEaI vaOraLkr pI enaEaI vaOravaola vaIEaI vaOtI eca ecaEaI vaOit eca pIEaI vaOtI ema ecaEaI vaOtI naroSa DIEaI vaOtI pI DIEaI vaOtI Aar eEaI vaOtI esa pIEaI vaOtI saicana eEaI vaOyaapurI koEaImatI vaajaPaoyaI idpalaI elaEaImatI vaaklao vaI jaIEaI vaalaa e DIEaI vaLMjau pI ecaEaI valasaMga e DIEaImatI valaocaa ema eEaImatI vaalaocaa ema eEaI vaalmaIkI Aar enaEaImatI vaalaaod`a esa enaEaI valavaI ema TIEaImatI vaLvaI rajaEaI AarEaI vamasaI BauYaNa koEaI vaNavao esa vaIEaImatI vaMdnaa ko kokumaarI vainata SaoKrkumaarI vainata jaoEaI vaNakud`o Aar jaokumaarI vaanamatI jaI pIEaI vannaoladasa Aar elaEaI vardrajau esaEaI vardrasau AarEaI varaDo ena elaEaI vark esa enaEaI varakumaar Aaya vaI jaIEaI varalao esa emaEaI varp`saad vaa[- vaI vaI eEaI varsakr saMjaya vaayaEaI varza jaI elaEaI vado-kr esa saIEaI vaQa-na ko Aar

Page 209: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI varo baI baIEaI varokr gaNaoSa eEaI varokr ela jaIEaImatI vaiga-saI jaa^laIEaI vaiga-sa kuT\TI e pIEaI vamaa- banaIt kumaarEaI vamaa- eca jaIEaI vamaa- raoiht yauEaImatI vamaa- snaoha baI koEaI vaNa-okr ena koEaI vaYa-Naoya saMtaoYaEaI varsaaolaIkr Aar vhIEaI vat-k DI jaoEaI vat-k eca DIkumaarI vat-k maaQavaI vaIEaI vat-k ena AarEaI vat-k Aar baIEaI vaartk Aar vaIEaI vat-k esa AarEaImatI vat-k sauiSmata eEaI vat-k vhI vhIEaI vaasaa sauroSaEaI vasaMt kumaar koEaI vasaMta kumaar esaEaImatI vasaMtI AarEaImatI vasaMqaI AarEaI vasaavaa ema jaoEaI vasaavaa ena AarEaI vaasakr e emaEaI vaasakr ko baIEaI vas~d esa vaIEaI vaasau emaEaI vaasau vaI baIEaImatI vasaumait esaEaImatI vasaumaqaI AarEaI vaasavaanaI ema koEaI vaasavaanaI ena pIEaI vaasavaanaI pI pIEaI vaayadaMDo esa jaokumaarI vaaJa eirka [ saIEaImatI vaaJa DblyaU pIEaI vaJao esa jaIEaI vaod ramaEaI vaodaigarI DIEaI vaodaigarI pI

Page 210: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI vaodpazk ema emaEaI vaodpazk PaMkja baIEaI vaIrBatIrna jaIEaI vaIrmaiNa pIEaI vaIrna eEaI oMvaoKMDo naarayaNa esaEaI vaolaasvaamaI pIEaI vaolaayauQana ko TIEaI vaolaayautma vaI emaEaI `vaolaayauqana eEaI ivalaOmauqau vaIEaI vaollaIyana [-EaI vaolmainakma enaEaI vaolaumau$gana esaEaI vaolamaurugana baIEaI vaolau AarEaI vaoMgaTcalapit pIEaI vaoMkTosana vaIEaI vaoMkTnaarayaNa pIEaI vaoMkT vaaya koEaI vaoMkT APprava koEaI vaoMkT kRYNaarava koEaI vaoMkTa ena jaIEaI vaoMkTacalapit jaIEaI vaoMkTrmana AarEaI vaoMkT raima roD\DI emaEaI vaoMkTasaolama pIEaI vaoMkTsauba`maNaIyana baIEaI vaoMkTsauba`maiNayana koEaI vaoMkTosana eEaI vaoMkTosana AarEaI vaoMkToSana eEaI vaoMkToSana emaEaI vaoMkToSana pIEaI vaoMkToSana AarEaI vaokMToSana esaEaI vaoMkTosana esaEaI vaoMkToSana vaIEaI vaoMkToSa pIEaI vaoMkToSa baI esaEaI vaoMkToSa DIEaI vaoMkToSa koEaI vao-kToSa ko jaIEaI vaoMkToSa ko enaEaI vaoMkToSa ko Aar

Page 211: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI vaoMkToSa elaEaI vaoMkToSa pIEaI vaoMkToSa eca AarEaI vaoMkToSa baI emaEaI vaoMkToSa emaEaI vaoMkToSvara rava baIEaI vaoMkToSvar naayaDu enaEaI vaoMkToSvara rava saIEaI vao-kToSvar rava koEaI vaoMkTosvarlau jaIEaI vaoMkToSava$lau jaIEaI vaoMkTosvalaU- esaEaI vaoMkTramaNa koEaI vaonaU enaEaI vaoNau pulakunaaqaEaI vaoNaugaaopala AarEaI vaoNaugaaopalana eEaI vaoNaugaaopalana saI esaEaI vaIroSa kumaarEaI vaiga-sa ko jaoEaI vamaa- e koEaI vamaa- e AarEaI vamaa- Aaid%yaEaI vamaa- AmarjaItEaI vamaa- Ainalakumaar emaEaI vamaa- BaunaoSvar pIEaI vamaa- saI esaEaI vamaa- dyaaramaEaI vamaa- idpkEaI vamaa- doSa DIEaI vamaa- idnaoSaEaI vamaa- dugaa- SaMkrEaI vamaa- homaond` koEaI vamaa- jao baIEaI vamaa- jaSanaond`aEaI vamaa- laIlaaQarEaI vamaa- ema koEaI vamaa- manaaoja kumaarEaI vamaa- pI enaEaI vamaa- Parmaa%maa pIEaI vamaa- pvanakumaar jaoEaI vamaa- esaEaI vamaa- EaIkantEaI vamaa- sauroSa caMd`aEaI vamaa- yau ko

Page 212: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI vaotla eca vaIEaI vhTkr saI jaIEaImatI vhTkr ema AaoEaImatI vhTkr raoihNaI eEaI ivacaaro e eEaImatI ivacaaro ko pIEaImatI ivacaaro esa koEaI ivacaaro esa esaEaImatI ivacaaro sauip`yaa esaEaI ivacaaro vhI esaEaI ivh@Tr saayamanaEaImatI iva@Taoiryaa raNaI eEaI ivaQau emaEaImatI ivaVa esaEaImatI ivaVa TIEaImatI ivaVa mahond``EaI ivajaya AanaMdEaI ivajaya kumaarEaI ivajaya kumaar Aayaa-EaI ivajaya porIyasvaamaI eEaI ivajaya SaoKrEaImatI ivajayaa jaIEaI ivajaya kumaar jaIEaI ivajaya maiNakMDna vaIEaI ivajayaa p`asad koEaImatI ivajayaa EaInaaqa yaUEaI ivajayakumaar enaEaI ivajayakumaar saI pIEaI ivajayakumaar koEaI ivajayakumaar emaEaI ivajayakumaar vaI ena\EaI ivajayakumaarna vhIkumaarI ivajayaalaxmaI jaIEaImatI ivajayaalaxmaI vaIEaI ivajayana naayar pI AarEaI ivajayaraGavana koEaI ivajayaoMidrna esaEaI ivajayakumaar ko enaEaI ivajaISa saI pIEaImatI ivajaIta AadSa-EaI ivajaU ivajayana koEaI ivakasaEaI ivakasaEaI ivakasa kumaarEaI ivakasa kumaar

Page 213: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI ivakaSa kumaarEaI ivakaSa caotna koEaI ivakasa kumaarEaI ivakaSa kumaarEaI ivak`rma isaMhEaI vaIlanakr ema [-EaI vaImala kumaarkumaarI ivamalaa Aima`tailaMgamaEaI ivamalaanaqana AarEaI ivamalaoSa kumaarEaI ivanaya kUcanaaEaI ivanaya kumaar ija koEaI ivanaayagama enaEaI ivMasaoMT iDsaaoJaaEaI ivando ko baIEaI ivanaIt kumaarEaI ivanaok maINaaEaI ivanaaod TI emaEaI ivanaaod saI koEaI ivanaaod DIEaI ivanaaod kumaarEaI ivanaaod kumaarEaI ivanaaod kumaar pIEaI ivanaaod p`saadEaI ivanaaod saaonaIEaI ivanaaodna ena emaEaI ivanaaod e koEaI ivanaaoqa kumaar esaEaI ivaMJaUDa ema esaEaI ivaroMd` kumaar p`saadEaImatI ivarkr esa DIEaI ivarNak esa DIEaI iva$paxa baI enaEaI iva$paxaa saI AarEaI iva$p&OPpa p+rEaI ivasaL jaI enaEaI ivaSaaK ivajayanaEaI ivaSaala vaalmaIkIEaI ivaSao idnaoSa kaLuramaEaI ivaSao ikrNa koEaI ivaSao pI koEaI ivaSao esa DIkumaarI ivaSao saMQyaa elaEaI ivaYNau saIEaI ivaYNau maaohna

Page 214: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI OoivaYNau P`asaad esaEaI ivaYNau vaI AarEaI ivaYNau vaQa-na rava AarEaI ivaSvakmaa- e koEaI ivaSvakmaa- AiBaYaokEaI ivaSvakmaa- AMgadEaI ivaSvakmaa- saI elaEaImatI ivaSvakmaa- jao pIkumaarI ivaEvakmaa- jayaadovaIEaI ivaEvakmaa- ema pIEaI ivaSvakmaa- manaaohrEaI ivaSvakmaa- pvanaEaI ivaEvakmaa- Aar baIEaI ivaSvakmaa- Aar saIEaI ivaSvakmaa- esa AarEaI ivaSvakmaa- santaoYa koEaI ivaSvakmaa- satISa koEaI ivaSvakmaa- vaI esaEaI ivaSvakmaa- maQausaudnaEaI ivaSvanaaqa pIEaI ivaSvanaaqa pI eEaI ivaSvaasarava esa saIEaImatI ivaSvao ]Yaa koEaI ivasaputo Amaaola pIEaI ivaSvanaaqa DI elaEaI iovaSvanaaqana vaI esaEaI ivaTmala esa AarEaI ivavaokanand kumaarEaI va`jaond` baabau vaIEaImatI va`Ijaulaa e vaIEaImatI vaRMda rajaaramaEaI vauMdo manamaaohnaEaI vyavaharo yaaogaoSa pIEaImatI vaaDyao p`aja@ta pIEaI vaDo ijatoMd` jaoEaI vaaDo ema koEaI vaDo inaitna jaoEaImatI vaaDo vhI AarEaI vaaDokr jaI baIEaI vaaDokr ko emaEaI vaaDokr manaaoja kumaar AEaImatI vaaDokr maugQaa DIEaI vaaDokr ena pIEaI vaaDokr rajaoSa jaoEaI vaaDokr esa pI

Page 215: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI vaaDIGaro maaonaoSa jaIEaImatI vaaDIkr A$MQatI vaIEaI vaaiDlao laaoTna JaoDEaI vaaDkr Aar jaIEaI vaaDkr esa emaEaI vaaDkr esa vhIEaI vaDko esa elaEaI vaDralao DI emaEaI vaagao ema eEaImatI vaaGa ip`tI jao EaI vaaGa baI baIEaI vaaGa baI emaEaI vaaGa [- pIEaI vaaGa jaI enaEaI vaaGa eca DIEaI vaaGa ema pIEaI vaaGa mahoMd`aEaImatI vaaGa mainaYaa esaEaI vaaGa mayaur pIEaI vaaGa naarayaNa emakumaarI vaaGa inavaoidta AarEaI vaaGa pI eEaI vaaGa Aar DIEaI vaaGa esa AarEaI vaaGa esa esaEaI vaaGa esa esaEaI vaaGa vaaya koEaImatI vaaGamaaro nama`ta eEaI vaaGacaaODo inaitna enaEaI vaaGacaaOro Aar DIEaI vaaGaolaa Bart idlaIPaEaI vaaGaolaa Aar jaIEaImatI vaaGaolaa esa jaoEaI vaaGaINakr jaI elaEaI vaaGamaaro e jaIEaI vaaGamaaro e enaEaI vaaGamaaro Aijat emaEaI vaaGamaaro baI eEaI vaaGamaaro baI pIEaI vaaGamaaro DI baIEaI vaaGamaaro DI emaEaI vaaGamaaro DI enaEaI vaaGamaaro eca emaEaI vaaGamaaro ena DIEaI vaaGamaaro pI ena

Page 216: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaImatI vaaGamaaro PaI PaIEaI vaaGamaaro Aar baIEaI vaaGamaaro rvaI koEaI vaaGamaaro Aar TIEaImatI vaaGamaaro roKa esaEaI vaaGamaaro esa eEaI vaaGamaaro esa DIEaI vaaGamaaro esa TIEaImatI vaaGamaaro sauvaNaa- AarEaI vaaGamaaro svaiPnala jaIEaImatI vaaGamaaro svaatI vaIEaI vaaGamaaro TI DIEaI vaaGamaaro TI esaEaI vaaGamaaro vhI esaEaI vaaGamaaoDo e DIEaI vaaGamaaoDo DI emaEaI vaaGaaolao esa emaEaI vaayadMDo ema elaEaI vaayadMDo ena ecaEaImatI vaayadMDo Aar esaEaI vaayadaMDo esa jaoEaI vaayadMDo esa emaEaI vaayadMDo esa emaEaI vaayadMDo esa AarEaI vaa[-kr ikSaaor yaUEaI vaayaMgaNakr jaI vaayaEaI vaayaMgaNakr pI eEaI vaayaMgaNakr esa ekumaarI vaayaMgaNakr vaOBavaI esaEaI vaayaMgaNakr vaaya esaEaI vaOtI Aar jaIEaI vaajao ijatond` emaEaI vaajagao esa esaEaI vaak\caaOro idnaoSa vaIEaI vaa@kr pI esaEaI vaakaoDo esa esaEaI vaakaoDo vhI TIEaI vaakaoDIkr ena enaEaI vaakaoDIkr Aar DIEaI vaakaoDIkr Aar ecaEaImatI va@to PauYPaa PaIEaImatI vaalaavalakr maaoihnaI PaEaI vaalaavalakr PaI enaEaI vaildyaa vhI esaEaI vaalao ena baI

Page 217: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI vaalaIkr e DIEaI vaaiLMjakr vhI pIEaI vaalmaIkI baI koEaI vaalaaod`a ena enaEaI vaaLuMja DI baIEaI vaaLMuja maa$tI AarEaI vaaLuMja esa AarEaI vaamana satISa ecaEaI vaNagao gaaOrva jaIEaI vanavao paMDurMga baIEaI vaMQaaro ]maoSa emaEaI vaaMZokr Amaaola esaEaImatI vaaNaI baI esaEaI vaanaI jaI eEaI vaanaI ema eEaI vaaNaI rahula DIEaImatI vaaNaI esa DIEaI vaMjaarI idvaakr TIEaI vaMjaarI saicana emaEaI vaMjaarI saMdIop emaEaI vaanaKDo mayaur pIEaI vaanaKoDo baI TIEaI vaanaKoDo BaUpoMd` enaEaI vaanaKoDo iba+U ecaEaI vaanaKoDo ena elaEaI vaanaKoDo p`SaaMt esakumaarI vaanaKoDo esa emaEaI vaanaKoDo esa pIkumaarI varaDkr vaRYaalaI esaEaI vaarMga DI koEaI vaarMga [- DIEaI vaarMga Aar jaIEaI vaaro esa esaEaImatI vaaro esa vaIEaI vaaro ivaYNaU jaIEaI varGaT saI koEaI vaTI- rama jaIEaI vaasaaDo pI esaEaI vaasanaIk baI DIEaI vaasainak ema emaEaI va%saya pMkja kumaarEaImatI vaavailae PaI AarEaI vaavaro saI DIEaI vaavaro sauKdova emaEaI vaavhL ko ema

Page 218: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI vaayaala ivajaya ramadasaEaI vaayacaL Aar koEaI vaayadMDo esa ecaEaI ivalbaT- jaoEaI ivalsana e efEaI varLIkr pI emaEaI Jaaivayar Baaskr eEaI yaadyyaa eEaI yaadyyaa baIEaI eDto tukarama ema\EaI yaadva e e vaIEaI yaadva e jaIEaI yaadva e koEaI yaadva e koEaI yaadva e AarEaI yaadva e esaEaI yaadva AijaM@ya esaEaI yaadva Aanand kumaarEaI yaadva Ainala kumaarEaI yaadva AMkuSa TIEaI yaadva Arivand koEaI yaadva AaSaIYa EaI yaadva AiSvanaI koEaI yaadva baI eca EaI yaadva baI AarEaImatI yaadva baI esaEaI yaadva Baart baIEaI yaadva ba`Ija maaohnaEaI yaadva DI koEaI yaadva DI vhIEaI yaadva d%ta eEaI yaadva doSa rajaEaI yaadva jaI eEaI yaadva jaI pIEaI yaadva gaNaoSa baIEaI yaadva gaaoivandEaImatI yaadva eca DIEaI yaadva eca pIEaI yaadva hirAaomaEaI yaadva ihtoMd` kumaarEaI yaadva Aaya DIEaI yaadva jagannaaqaEaI yaadva jayaihnd esaEaI yaadva jayarama koEaI yaadva ko jao

Page 219: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI yaadva ko koEaI yaadva ko vaIEaI yaadva ema elaEaI yaadva ema pIEaI yaadva ema AarEaI yaadva mahond` pIEaI yaadva maMgalaEaI yaadva manaaojaEaI yaadva manaaoja kumaar isaMhEaI yaadva manaaojakumaar AarEaI yaadva maukoSaEaI /yaadva maukoSa kumaarEaImatI yaadva naIlama eEaI yaadva naIrja elaEaI yaadva Aaomap`kaSa esaEaI yaadva pIEaI yaadva pI esaEaI yaadva pMkjaEaI yaadva Aar eEaI yaadva Aar baIEaI yaadva Aar koEaI yaadva Aar elaEaI yaadva Aar pI esaEaI yaadva Aar AarEaI yaadva Aar AarEaI yaadva Aar esaEaI yaadva Aar esa yauEaI yaadva Aar TI esaEaI yaadva rahulaEaI yaadva rahula kumaarEaI yaadva ramauEaI yaadva ramayatnaEaI yaadva rNaQaIrEaI yaadva esa baIEaI yaadva esa saIEaI yaadva esa koEaI yaadva esa koEaI yaadva esa elaEaI yaadva esa pIEaI yaadva esa AarEaI yaadva esa AarEaI yaadva esa AarEaI yaadva esa esaEaI yaadva esa vaIEaI yaadva saagar pI

Page 220: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI yaadva saMdoSa esaEaI yaadva saMjaIva kumaarEaI yaadva saMtaoYa jaIEaI yaadva iSavamautI- AarEaI yaadva Syaama esaEaI yaadva isaQaramaEaI yaadva saaomanaaqaEaI yaadva saubaodarEaI yaadva sauBaaYa kumaarEaI yaadva sauQaIr koEaI yaadva sandIp Aar pIEaI yaadva tpoSa kumaarEaI yaadva vhI baIEaI yaadva vhI koEaI yaadva vaI koEaI yaadva ivaipna kumaarEaI yaadva ivaYNaU esaEaImatI yaadva vaaya vaayaEaI yaadvar esa koEaI yaadva esa koEaImatI yadugaaoivaMd ko esaEaI yalamaalao gaaODa Aar koEaI yalagaoTI esa esaEaI yallaPpa dovanaUr emaEaI yamajanavaar saicana eEaI yamaunaakrna esaEaI yarga+I Aar elakumaarI yaSaisvanaI ema vaIEaI yaSavaMqakumaarI yaSaaoda AarEaI yaSavaMt kumaar yauEaI yaTma saicana esaEaI yaatU baI eEaI yaokaLo saI baIEaI yaollaPpa Aar AayaEaI eMgaDo rahula emaEaImatI yaovalao pT\yama esa vaIEaI yao$Dkr ko jaoEaI yao$Nakr imailaMd eEaI yao$Nakr Aar pIEaImatI yaoSaudasana ela esaEaI yaotala rvaInd` baalauEaI yaovaaro rjainakaMt vaIEaI yaovalao inalaoSa emaEaI yaovalao saMjaya ela

Page 221: EaI AbdagaIro DI esa EaI Abdula hmaId ko EaI Abdula … bagaLo pI ena EaI baagalakr ema jaI EaI baagavao Aar vhI EaI baagcaI e ko EaI baagaDo pMkjakumaar saI EaImatI baagaDo saumana

EaI yaaogadasana pIEaImatI yaaogamaitEaI yaaogaond` kumaarEaI yaaogaI ena koEaI yaaogaond` isaMhEaI yaunausa ko pIEaI yaaovana\ esa\EaI yaUsaUf emaEaI yausaUf ema emaEaI JaDo Aar esaEaI jahIr Abbaasa jao eEaI JaahUr ema esaEaI jaOdI ema eEaI JaMabaro pI vhIEaImatI Janako vhI esaEaI JaNaJaNao eca emaEaI Jarkr e esaEaI JaaTo pI ecaEaI Jaavaro DI DIEaI Jaavaro homaraja PaIEaI Jaavaro esa emaEaI JaoMDo jaI AarEaI iJaMgao esa pIEaI JaIMJauvaaDIyaa jaI TIEaI iJarvaala eca vhIEaI iJarvaaL hircaMd` DIEaI ijaSaana emaDIEaI Jaaoro do} jaoEaI Jaaoro jao jaoEaI Jaaoro esa\ baIEaI Jaunagauro ]maoSa emaEaI Jauro gau$p`saad pIEaI Jauro sauyaaoga ema


Top Related