Dotacje dla ngo

Download Dotacje dla ngo

Post on 26-May-2015

759 views

Category:

Economy & Finance

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. 19.02.2014Konkursy, dotacje, granty dla organizacji pozarzdowych. Marcin Germanek Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma</li></ul> <p> 2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Istnieje od roku 2005. Od 2009 roku funkcjonuje jak Program Operacyjny. Cele FIO: zwikszanie dynamiki rozwoju spoeczeostwa obywatelskiego troska o rozwj aktywnoci obywatelskiej wzmocnienie miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadao publicznych 3. FIO 2014 Dotacj mona otrzymad na projekty z zakresu: Mae inicjatywy; Aktywne spoeczeostwo; Aktywni obywatele; Silne organizacje pozarzdowe; 4. FIO 2014 Wysokod rodkw na finansowanie PO FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 z. 1 podmiot moe zoyd 1 ofert w ramach konkursu. W ramach jednej osobowoci prawnej oddziay terenowe mog zoyd maksymalnie 4 oferty. Termin skadania ofert: do 7 marca 2014 r. 5. FIO 2014 Wysokod wnioskowanej dotacji: dla projektw jednorocznych: od 10 tys. z. do 100 tys. z dla projektw dwuletnich: od 20 tys. z. do 200 tys. z (minimalna dotacja w danym roku nie mniej ni 10 tys. z). dla projektw trzyletnich: od 30 tys. z. do 300 tys. z (minimalna dotacja w danym roku nie mniej ni 10 tys. z). 6. FIO 2014 Wkad wasny: Wartod dotacjirodki wasne10 tys. z do 40 tys. z wcznieCo najmniej 10% wartoci dotacji rodki wasne niefinansowe lub finansoweponad 40 tys. z do 300 tys. z wcznieCo najmniej 10% wartoci dotacji rodki wasne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej ni 5% wartoci dotacji wkad finansowy 7. FIO 2014 Przykadowe projekty: Letnia Szkoa Liderw Organizacji Pozarzdowych Olsztyoskie Centrum Organizacji Pozarzdowych organizacja przegldu niemego kina rosyjskiego poprawa komunikacji i wsppracy organizacji pozarzdowych, biznesu i administracji publicznej powiatu Wydanie poradnika dotyczcego funduszu soeckiego 8. FIO 2014 Informacje: http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html www.facebook.com/funduszinicjatywobywatelskich 9. Celem konkursu jest wsparcie projektw organizacji pozarzdowych, ktrych celem ma by rozwj umiejtnoci spoecznych modych ludzi przydatnych zarwno w ich obecnym, jak i dorosym yciu.Podmioty uprawnione do skadania ofert: organizacje pozarzdowe z miejscowoci do 20 tysicy mieszkacw Informacje: www.rownacszanse.pl 10. RWNA SZANSE Wysoko dotacji: 40 000 z Wkad wasny: 20% wartoci projektu (finansowy lub niefinansowy) Czas trwania dziaania: 15 miesicy Termin nadsyania wnioskw: 10 marca 2014 Przykadowe projekty: Projekt edukacyjny: przygotowanie gimnazjalistw do wejcia na rynek pracy Zagospodarowanie czasu wolnego i rozwj zainteresowa modziey Rozwj wiadomoci historycznej regionu wrd modziey 11. Organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Cele konkursu stanowi: pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i upoledzonym umysowo i ich rodzinom przezwycianie trudnych sytuacji yciowych Umoliwienie peniejszej integracji spoecznej Wysoko dotacji: 3.000.000 z na 50 projektw (60 000 z/1 projekt) Wkad wasny: 20% wartoci projektu (10% finansowy i 10% niefinansowy) Termin: 27 lutego 2014 r. 12. Program ten ma charakter otwarty, co oznacza moliwo przystpienia do jego realizacji wszystkich podmiotw i instytucji dziaajcych w obszarze pomocy spoecznej i integracji spoecznej.Otwarto Programu oznacza jednoczenie popieranie wszystkich przedsiwzi echujcych skutecznoci dziaa podejmowanych na rzecz przywracania spoeczestwu osb przewlekle psychicznie chorych i upoledzonym umysowo oraz innowacyjnoci rozwiza. 13. Koszty kwalifikowane: 1) zakup podstawowych materiaw, narzdzi lub sprztu technicznego (w klasyfikacji ksigowej nie moe to by rodek trway), oraz zakup przedmiotw i rodkw niezbdnych do organizacji lokalnych dziaa na rzecz osb z zaburzeniami psychicznymi; 2) kwota wydatkw na wynagrodzenia pracownikw realizujcych projekt finansowana z dotacji nie moe by wysza ni 50% kwoty dotacji. 14. Seniorzy w akcji Organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twrczych i Polsko-Amerykaosk Fundacj Wolnoci Konkurs skierowany jest do osb 60+ i do par midzypokoleniowych, ktre chc zrealizowad projekt spoeczny w oparciu o osobiste pasje 15. Seniorzy w akcji Dotacja moe byd przyznana na realizacj przedsiwzid, ktre angauj osoby starsze do dziaania na rzecz otoczenia, promuj wspprac midzypokoleniow, a take sprzyjaj rozwojowi wolontariatu osb starszych. O dotacje mog ubiegad si osoby 60+ lub pary midzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) poprzez organizacj pozarzdow czy instytucj, ktra peni rol podmiotu aplikujcego o dotacj (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury) Wysokod dotacji od 6000 z do 12 000 z Wkad wasny (10% finansowy lub niefinansowy) 16. Seniorzy w akcji DZIAANIA OBYWATELSKIE Reprezentowanie interesw i potrzeb osb starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w rodowiskach lokalnych, dziaania wzmacniajce gos seniorw i ich udzia w rozwizywaniu lokalnych problemw DZIAANIA EDUKACYJNE I KULTURALNE Przedsiwzicia kulturalne, artystyczne i edukacyjne Termin: 10 marca 2014. Informacje: http://www.seniorzywakcji.pl 17. * Konkurs organizowany przez Fundacj Batorego. Dotacje mona otrzyma na: dziaania zwizane z 25. rocznic wydarze, ktre zapocztkoway w Polsce i w innych krajach naszego regionu procesy demokratycznych przemian. Np. festyny, wystawy, koncerty, konkursy, spektakle, spotkania publiczne, gry terenowe, wydarzenia sportowe, etc. Istotne jest, by adresowane byy do jak najszerszego grona odbiorcw i stwarzay okazj do uczestnictwa w zbiorowym wicie. 18. Podmioty uprawnione do udziau: fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne Wysoko dotacji: do 3000 z (brak wkadu wasnego) Termin: do 31 marca 2014* 19. TO DLA MNIE WANE Organizator: Fundacja Aviva Celem konkursu jest wyonienie ciekawych inicjatyw, pomagajcych rodzicom w wychowaniu maych dzieci. Podmioty uprawnione do startu: Organizacje pozarzdowe dziaajce na rzecz dzieci, rodziny i wychowania Wysoko dotacji: 100 000 z do podziau na 20 najlepszych projektw Termin: 28 marca 2014 roku http://www.todlamniewazne.pl/ 20. TO DLA MNIE WANE Przykadowe dziaania: utworzenie lub odnowienie placu zabaw dla dzieci zakup sprztu dla dzieci do wietlicy, sali zabaw utworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i rodzicom na podwrku, osiedlu program zaj artystycznych, sportowych, rozwojowych dla dzieci i rodzicw dziaania zachcajce ojcw do aktywnego spdzania czasu z dziemi dziaania wspierajce rodzicw dzieci chorych i niepenosprawnych inicjatywy w przestrzeni wirtualnej (portal poradnikowy dla rodzicw, mapa miejsc przyjaznych dzieciom, aplikacje mobilne). 21. Jest to Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce majcy na celu dofinansowanie programw stypendialnych. Gwne cele Programu to wyrwnywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentw do dalszego rozwoju i pracy, a take popularyzacja idei stypendiw edukacyjnych w Polsce. Uprawnione podmioty: lokalne organizacje pozarzdowe, ktre zgodnie ze swoim statutem mog prowadzi programy stypendialne. Wysoko dotacji: min. 6 840 z - max 13 680 z. Termin: 3 marca 2014 r. 22. wietlica Dzieci Praca Konkurs organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Uprawnione podmioty: gminy lub organizacje pozarzdowe ktre prowadz placwk wsparcia dziennego (wietlice, ognisko wychowawcze, klub modzieowy) Dotacja wysokoci 40.000 zotych wkad wasny 20% (finansowy i niefinansowy) Termin: 21 marca 2014 r. 23. wietlica Dzieci Praca Z dotacji mog byd pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na.: doposaenie danej placwki wsparcia dziennego (wietlicy, ogniska wychowawczego, klubu modzieowego) w celu wzbogacenia oferty zajd programowych; zorganizowanie (w miejscowociach na terenie naszego kraju) wypoczynku, w tym wyjazdw edukacyjno wypoczynkowych tzw. zielonych szk dla dzieci z udziaem rodzicw lub innych czonkw rodziny; organizowanie imprez edukacyjno kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodzicw, w tym wyjcia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno sportowych; zorganizowanie posiku podczas zajd w placwce. 24. MAE PROJEKTY Konkurs ogaszany przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Cele: wsparcie finansowe drobnych, lokalnych inicjatyw; ma wzbudza wiksze zainteresowanie wasnym obszarem, wzmacnia lokaln tosamo, wpywa na wiksz aktywizacj mieszkacw, organizacji i innych podmiotw 25. MAE PROJEKTY Podmioty uprawnione: osoby fizyczne, organizacje pozarzdowe, jednostki samorzdu terytorialnego z terenw wiejskich Wysoko dotacji: min. 4 500 z max 25 000 z Wkad wasny: 30% (finansowy lub rzeczowy) 26. Unijny program na rzecz ksztacenia, szkolenia, modziey i sportu na lata 2014-2020 zastpi m.in. dotychczasowe, dobrze znane polskim szkoom i modziey inicjatywy, takie jak Modzie w dziaaniu oraz Uczenie si przez cae ycie dziaania w zakresie ksztacenia i szkolenia, wspprac modziey i rozwj sportu w ramach Erasmusa Plus Polska dostanie do wykorzystania na edukacyjne programy ponad 102 mln euro 27. Zosta podzielony na trzy akcje mobilno edukacyjna, wsppraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk wsparcie reform polityki edukacyjnej 1 termin: 17 marca 2014 Informacje: http://erasmusplus.org.pl 28. Rzdowy Program na rzecz Aktywnoci Spoecznej Osb Starszych Program na lata 2014 2020. Powsta na bazie dowiadczeo z lat 2012 2013. Cel gwny: poprawa jakoci i poziomu ycia osb starszych dla godnego starzenia si poprzez aktywnod spoeczn. Cel poboczny: praktyczne wczenie sektora organizacji pozarzdowych do dziaao sucych zaangaowaniu seniorw 29. ASOS 2014 - 2020 Dofinansowane projekty: Priorytet I. Edukacja osb starszych 30% Priorytet II. Aktywnod spoeczna promujca integracj wewntrz i midzypokoleniow 40% Priorytet III. Partycypacja spoeczna osb starszych 15% Priorytet IV. Usugi spoeczne dla osb starszych (usugi zewntrzne) 15% 30. ASOS 2014 2020 Koszty kwalifikowane: merytoryczne zwizane z uczestnictwem beneficjentw w zadaniach (w tym koszty wyposaenia zwizane z realizacj zadania;obsugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, a take koszty wyposaenia zwizane z obsug zadania cznie do 20% wartoci dotacji oraz obsugi finansowo-ksigowej do 5% wartoci dotacji;zwizane z dziaaniami informacyjnymi i promocyjnymi (np. ulotki, foldery, plakaty, ogoszenia w prasie lokalnej, itp.) do 5% wartoci dotacji. 31. ASOS 2014 2020 1 podmiot moe zoyd 1 ofert Wysokod dotacji wynosi od 20.000 z do 200.000 z. Wymagany wkad wasny 10% wartoci projektu Za wkad wasny uznaje si wkad finansowy lub wkad osobowy. 32. Gdzie szuka informacji? ngo.pl www.facebook.com/konkursyNGO www.dogmapolis.pl www.facebook.com/stowarzyszeniedogma Zapisz si do mojego newslettera lub przyjd do biura Stowarzyszenia Dogma 33. Dzikuj za uwag Zapraszam do indywidualnych konsultacjiMarcin Germanek marcin.dogma@gmail.com 32 324 82 59</p>