doğtaş kelebek mobilya sanayi ve ticaret a.Ş. ve ... doğtaş kelebek mobilya sanayi ve ticaret...

Click here to load reader

Post on 23-Feb-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Doğtaş Kelebek Mobilya

  Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2019

  Tarihinde Sona Eren

  Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait

  Özet Konsolide Finansal Tablolar

  07 Kasım 2019

 • DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI

  30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA

  HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

  İÇİNDEKİLER SAYFA

  ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2

  ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

  3-4

  ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 5

  ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU 6

  ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI

  DİPNOTLAR Dipnot 1 Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu 7-8

  Dipnot 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 9-25

  Dipnot 3 Nakit ve nakit benzerleri 26

  Dipnot 4 Finansal borçlanmalar 26-28

  Dipnot 5 İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlar 29-30

  Dipnot 6 Maddi duran varlıklar 31-32

  Dipnot 7 Karşılıklar, taahhütler ve şarta bağlı varlık ve yükümlülükler 33-34

  Dipnot 8 Vergi varlık ve yükümlükler 35-38

  Dipnot 9 Niteliklerine göre giderler 38-39

  Dipnot 10 Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler 39

  Dipnot 11 Finansal gelirler ve giderler 40

  Dipnot 12 Finansal risk yönetimi ve politikaları 40-45

  Dipnot 13 TMS açıklama zorunluluklarına ek açıklamalar 46

  Dipnot 14 Hisse başına kazanç 46 Dipnot 15 Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46

 • DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI

  30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET

  KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmştir.)

  İlişikteki dipnotlar, bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

  1

  Bağımsız

  denetimden geçmemiş

  Bağımsız

  denetimden geçmiş

  Varlıklar

  Dipnot

  30 Eylül 2019

  31 Aralık 2018

  Dönen varlıklar

  416.912.414

  354.119.357

  Nakit ve nakit benzerleri

  3

  1.141.808

  3.566.888

  Ticari alacaklar 128.622.646 95.915.273

  - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 5 1.684.609 1.110.954

  - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 126.938.037 94.804.319

  Diğer alacaklar 3.444.273 2.872.979

  - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 3.444.273 2.872.979

  Stoklar 233.492.719 212.208.688

  Peşin ödenmiş giderler 42.576.743 31.668.883

  Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 8 679.419 654.410

  Diğer dönen varlıklar 6.463.606 6.741.036

  416.421.214 353.628.157

  Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar 491.200 491.200

  Duran varlıklar 315.642.013 283.263.188

  Diğer alacaklar

  5.116.956

  2.461.967

  - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 5.116.956 2.461.967

  Finansal varlıklar 9.469.958 9.469.958

  Yatırım amaçlı gayrimenkuller 25.845 25.214

  Maddi duran varlıklar 6 243.262.478 249.063.153

  Kullanım Hakkı Varlıkları 30.981.023 -

  Maddi olmayan duran varlıklar 20.011.602 22.242.896

  Peşin ödenmiş giderler - -

  Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.774.151 -

  Toplam varlıklar 732.554.427 637.382.545

 • DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI

  30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET

  KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmştir.)

  İlişikteki dipnotlar, bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

  2

  Bağımsız

  denetimden geçmemiş

  Bağımsız

  denetimden geçmiş

  Kaynaklar

  Dipnot

  30 Eylül 2019

  31 Aralık 2018

  Kısa vadeli yükümlülükler 491.799.873 470.311.426

  Kısa vadeli borçlanmalar

  4

  98.897.814

  94.575.077

  Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 4 126.344.114 119.879.404

  Ticari borçlar 133.356.580 139.747.411

  - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 133.356.580 139.747.411

  - İlişkili taraflara ticari borçlar - -

  Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 8.029.504 5.240.814

  Diğer borçlar 46.173.449 57.870.163

  - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 1.189.432 1.143.164

  - İlişkili taraflara diğer borçlar 5 44.984.018 56.726.999

  Ertelenmiş gelirler 67.189.685 42.094.258

  Kısa vadeli karşılıklar 11.374.930 10.693.468

  - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 3.803.709 3.800.626

  - Diğer kısa vadeli karşılıklar 7 7.571.221 6.892.842

  Diğer kısa vadeli yükümlülükler 433.796 210.831

  Uzun vadeli yükümlülükler

  196.372.667

  170.759.079

  Uzun vadeli borçlanmalar

  4

  189.798.088

  161.800.015

  Diğer borçlar 1.899.788 711.204 - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 1.899.788 711.204

  Ertelenmiş gelirler - -

  Uzun vadeli karşılıklar 4.674.791 4.455.132

  - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 2.545.291 2.531.099

  - Diğer uzun vadeli karşılıklar 7 2.129.500 1.924.033

  Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 8 - 3.792.728

  Özkaynaklar

  44.381.887

  (3.687.960)

  Ana ortaklığa ait özkaynaklar

  Ödenmiş sermaye 209.069.767 209.069.767

  Ters birleşme sermaye farkları (159.069.767) (159.069.767)

  Paylara ilişkin primler 9.282.945 282.945

  Geri alınmış paylar (-) (510.991) (510.991)

  Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler

  116.690.771

  116.690.771

  -Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları 115.492.865 115.492.865

  -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları 1.197.906 1.197.906

  Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler

  (628.778) -

  -Riskten korunma kazanç/kayıpları - -

  Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 1.107.177 1.107.177

  Geçmiş yıl zararları (171.257.862) (82.038.854)

  Net dönem karı / (zararı) (20.301.375) (89.219.008)

  Toplam kaynaklar 732.554.427 637.382.545

 • İlişikteki dipnotlar, bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

  3

  DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI

  30 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

  ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmştir.)

  Bağımsız

  denetimden geçmemiş

  Bağımsız

  denetimden geçmemiş

  Bağımsız

  denetimden geçmemiş

  Bağımsız

  denetimden geçmemiş

  Kar veya zarar kısmı

  Dipnot

  1 Ocak -

  30 Eylül 2019

  1 Temmuz -

  30 Eylül 2019

  1 Ocak -

  30 Eylül 2018

  1 Temmuz-

  30 Eylül 2018

  Hasılat 442.025.000 139.315.558 435.840.612 161.825.465

  Satışların maliyeti (-)

  (303.107.769)

  (98.096.254)

  (309.785.078)

  (117.407.295)

  Brüt kar

  138.917.231

  41.219.304

  126.055.534

  44.418.170

  Genel yönetim giderleri (-)

  9

  (18.334.419)

  (5.924.959)

  (24.508.524)

  (9.314.644) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 9 (84.106.077) (31.376.934) (92.815.444) (29.841.885) Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 9 (2.805.072) (909.483) (2.418.932) (872.852) Esas faaliyetlerden diğer gelirler 10 38.389.628 18.522.424 80.609.331 60.016.433 Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 10 (43.344.975)

  (18.299.763)

  (70.188.405)

  (54.784.966)

  Esas faaliyet karı 28.716.316 3.230.589 16.733.560 9.620.256

  Yatırım faaliyetlerinden gelirler

  454.994 125.219 553.210 76.830

  TFRS 9 uyarınca belirlenen değer

  düşüklüğü zararları

  - - (236.032) --

  Finansman geliri / (gideri) öncesi faaliyet karı

  29.171.310 3.355.808 17.050.738 9.697.086

  Finansman gelirleri

  11

  51.862.836 35.863.088 69.517.388 57.064.106

  Finansman giderleri (-) 11 (111.725.052) (44.459.196) (197.469.377) (135.359.027)

  Vergi öncesi kar/ (zarar) (30.690.906) (5.240.300) (110.901.251) (68.597.835)

  Vergi geliri / (gideri)

  - Dönem vergi gelir / (gideri)

  (177.348)

  (177.348)

  -

  - - Ertelenmiş vergi