dossier lag

Download Dossier LAG

Post on 26-Jul-2015

43 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. DOSSIERCARLA SOLER FIOLSOM?LUMIRERESUM 2012 2. 2 3SOM?Som? consisteix en captar imatges reflectides en diferents miralls, aquestes imatges ensenyen la personaque hi s reflectida i el que t al seu voltant. Les escenes sn captades en moments ntims de cada indivi-du. Per aquests moments dintimitat estan envats per la condici de classe, de gnere o de raa i aix hoplasmen els miralls. Els miralls tenen la funci de corrector o de duana, perqu aix un mateix pugui veuresi s apte per sortir a lespai pbic i relacionar-se, ja sigui a la feina, a lescola, al carrer... Cadas-c t els seus gustos i es vesteix com li agrada per realment est molt condicionat per la publicitat i lamoda. Els moments dintimitat privats estan controlats pels rols i les esttiques que configuren la societati la seva cultura. Les imatges reflecteixen diferents persones en els seus espais ms ntims i personals omoments que els identifiquen. Per els moments dintimitat privats estan controlats pels rols i les estti-ques que configuren la societat i la seva cultura. Som o volem ser?NDEX- SOM?.............................................3- Lumire.........................................10- Resum 2012......................................15 3. 4 5 4. 6 7IDENTITATPer captar la identitatdels individus ens hem defixar en all que transme-ten. Cada individu t unaidentitat que ha anat ad-quirint amb el temps de di-verses maneres. La forma-ci de la identitat no svoluntria de cada personasin que ens ve determina-da per diferents factors,alguns dels quals, ara veu-rem.Les persones ens movem endiferents espais depenentde les activitats que rea-litza cadasc. Aquestesactivitats estan determi-nades per la feina, loci,la famlia, les relacionsentre individus... A par-tir daquesta idea podemsituar els espais en duesesferes, lesfera pblicai lesfera privada. No po-dem referir-nos a una sen-se evidenciar que existeixlaltra. Lesfera pblicasentn que est a labastde tothom. J. Habermasdefinia lespai pblic comlespai on lespontanetatsocial campa lliurementsense la intellignciadels poltics, les regu-lacions dels mercats o elspoderosos mitjans de comu-nicaci, tot i que realmentlesfera pblica est to-talment controlada per lapublicitat i els mitjans decomunicaci i la societatpateix el control daquestespai pblic que vol esta-bilitzar-la i ordenar-la.Lesfera privada sentncom lespai de llibertatindividual, lespai ntimde cada persona, en de-finitiva, lespai doms-tic. Potser semblaria ques en lespai privat onles persones configuren laseva identitat, que in-clou: la seva personalitat,lesttica, la ideologia,les maneres de fer,... sen lespai privat on ca-dasc es comporta a la sevamanera sense tenir en comp-te qu s all que sentncom a normal o correcte.Per crec que hi ha dosfactors que hem de teniren compte i que ens allun-yen daquesta afirmaci.El primer fa referncia acom hem adquirit la nostraidentitat, la identitat nolhem decidit ni escollit,sin que ens ha estat im-posada. Ens ve definidaper la famlia que ens hacriat, el que hem aprs alescola, els rols que ens 5. 8 9hem adquirit segons laraa, el sexe o la clas-se social que ens hatocat viure. Per tantla llibertat que podemtenir en lespai privats una llibertat entrecometes. El que entenemcom a llibertat tam-b depn de la nostraidentitat, que com queens ha estat imposadano la realitzem amb lavoluntat prpia real.A ms, la nostra mane-ra dentendre la vidaprivada tamb ens haestat imposada segonsla nostra cultura. Perexemple si en una cul-tura all habitual stenir parella o casar-sei tenir fills formantuna famlia, qui no viuen aquestes condicionssentn com alg que noactua segons les normesi costums establerts.Ttol: Som?Any: 2012Tcnica: FotografiaanalgicaMida: 20x30cm 6. 10 11LUMIRE 7. 12 13Ttol: LumireAny: 2012Tcnica: Fotogrames 8. 14 15RESUM 2012Ttol: Resum 2012Any: 2012Tcnica: Fotografiaanalgica 9. 16 17 10. 18 19 11. 20 21