dokumentacija za nadmetanje ... 3.3.2 za potrebe utvrđivanja nepostojanja okolnosti iz točke...

Click here to load reader

Post on 06-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost društva Milsing d.o.o.

  Milsing d.o.o.

  Velika cesta 99, 10 020 Zagreb

  OIB: 02914711498

  DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

  Naziv nabave: Nabava i ugradnja opreme za zgradu

  Broj nabave: 23

  Naziv projekta:

  Izgradnja i opremanje proizvodno poslovne zgrade tvrtke Milsing d.o.o. s

  ciljem povećanja konkurentnosti

  KK.03.2.1.15.0079

  Financirano iz Poziva: IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA

  MSP (KK.03.2.1.15)

 • 1

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost društva Milsing d.o.o.

  SADRŽAJ

  1. INFORMACIJE O NABAVI ........................................................................................................... 2 1.1 Opće informacije .......................................................................................................................2

  1.2 Kontakt osoba ...........................................................................................................................2

  1.3 Evidencijski broj nabave:...........................................................................................................2

  1.4 Sukob interesa: .........................................................................................................................2

  1.5 Vrsta postupka nabave i vrsta ugovora ....................................................................................2

  1.6 Objašnjenja i izmjene Dokumentacije za nadmetanje ..............................................................2

  2. PREDMET NABAVE .................................................................................................................... 3 2.1 Opis predmeta nabave ..............................................................................................................3

  2.2 Tehničke specifikacije i troškovnik ............................................................................................3

  2.3 Količina predmeta nabave ........................................................................................................4

  2.4 Procijenjena vrijednost nabave ................................................................................................4

  2.5 Mjesto isporuke predmeta nabave ...........................................................................................4

  2.6 Posjet mjestu isporuke..............................................................................................................4

  2.7 Rok za isporuku .........................................................................................................................4

  3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA ........................................................................................ 5 4. SPOSOBNOST PONUDITELJA ..................................................................................................... 6

  4.1 Pravna i poslovna sposobnost ..................................................................................................6

  4.2 Financijska sposobnost .............................................................................................................7

  4.3 Tehnička i stručna sposobnost ..................................................................................................7

  5. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA ................................................................ 9 6. PONUDA .................................................................................................................................. 10 7. KRITERIJ ODABIRA ................................................................................................................... 13 8. JAMSTVA ................................................................................................................................. 14 9. OSTALE ODREDBE ................................................................................................................... 16

 • 2

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost društva Milsing d.o.o.

  1. INFORMACIJE O NABAVI

  1.1 Opće informacije

  Naručitelj: MILSING d.o.o.

  Adresa: Velika cesta 99, 10 020 Zagreb

  OIB: 02914711498

  Telefon: +385 1 6379 444

  Telefaks: +385 1 6216 333

  URL: https://www.milsing.hr/

  Adresa e-pošte: [email protected]

  1.2 Kontakt osoba

  Romana Čičak Pećin

  Telefon: +385 1 6379 439

  Mobitel: +385 99 497 1055

  E-mail: [email protected]

  1.3 Evidencijski broj nabave:

  23

  1.4 Sukob interesa:

  Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu Priloga 4. Pravila o

  provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN):

  - NUTRIPHARM d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb - Milsing d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 16V/18, 11070 Beograd - Projekt jednako razvoj d.o.o., Petrovaradinska , 10000 Zagreb - Studio Vranjican d.o.o. Treščakovec 6, 10000 Zagreb - Interforma d.o.o. Treščakovec 6, 10000 Zagreb

  1.5 Vrsta postupka nabave i vrsta ugovora

  Naručitelj primjenjuje postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi. Vrsta ugovora je ugovor o nabavi

  robe.

  1.6 Objašnjenja i izmjene Dokumentacije za nadmetanje

  a. Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije

  vezane za dokumentaciju za nadmetanje, a Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na

  istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja

  podataka o podnositelju zahtjeva.

  b. Zahtjevi za pojašnjenjem dostavljaju se isključivo elektronskim putem na elektroničku adresu:

  [email protected]

  https://www.milsing.hr/ mailto:[email protected] mailto:[email protected] mailto:[email protected]

 • 3

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost društva Milsing d.o.o.

  c. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Naručitelju najkasnije tijekom sedmog (7) dana prije

  dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

  d. Pod uvjetom da je Zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj je obvezan odgovor staviti na

  raspolaganje najkasnije tijekom petog (5) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu

  ponuda.

  e. Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, osigurat će

  dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim

  internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te će gospodarski subjekti od izmjene

  imati najmanje sedam (7) dana za dostavu ponude.

  2. PREDMET NABAVE

  2.1 Opis predmeta nabave

  Predmet nabave je nabava namještaja i opreme te dostava i ugradnja iste sukladno detaljnom opisu i

  zahtijevanim minimalnim tehničkim karakteristikama koji se nalaze u Troškovniku/Tehničkim

  specifikacijama, a koji čini Prilog II ove Dokumentacije za nadmetanje.

  Predmet nabave treba biti izvršen prema tehničkim nacrtima koji se sastoje od tlocrta zgrade s

  ucrtanim dispozicijama namještaja te zasebno tlocrta svih kuhinja i pripadajućim spremištem koji čine

  Prilog VIII ove Dokumentacije za nadmetanje.

  Isporučena oprema mora biti nova i nekorištena.

  2.2 Tehničke specifikacije i troškovnik

  Detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave sadržane su u Prilogu II ove Dokumentacije za

  nadmetanje.

  Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojima se traži ili navodi proizvođač, marka, tip

  opreme ili uređaja, norme, standardi, licence ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi

  „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom bez obzira je li taj proizvod popraćen izrazom „ili

  jednakovrijedan“ (ako je primjenjivo).

  Jednakovrijedan proizvod ili obilježje proizvoda nudi se na način da se u Troškovniku/Tehničkim

  specifikacijama u koloni „Ponuđeni proizvođač/tip/ karakteristike“ upiše naziv jednakovrijednog

  proizvoda ili njegovog obilježja (ako je primjenjivo).

  U koloni „Ponuđeni proizvođač/tip/karakteristike“ obavezno se unose tip opreme i/ili kataloški broj i

  proizvođač (ako je primjenjivo).

  Naručitelj neće odbiti ponudu Ponuditelja koji u svojoj ponudi na zadovoljavajući način, bilo kojim

  prikladnim sredstvom, dokaže da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju

  zahtjeve određene Tehničkim specifikacijama. Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti Ponuditelj.

 • 4

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost društva Milsing d.o.o.

  Proizvođač/marka/tip/norme, standardi, licence koji su u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje navedeni

  kao primjeri