dokumentacija o nabavi - kdvik-rijeka.hr · rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih...

Click here to load reader

Post on 29-Aug-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 1

  DOKUMENTACIJA O NABAVI

  REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA U TRUPU DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC 8,

  DIONICE 003, 004 I 104 (KREŠIMIROVA I ADAMIĆEVA ULICA) U RIJECI -I FAZA-KREŠIMIROVA

  UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  PROJEKTNI ZADATAK

  http://www.kdvik-rijeka.hr/

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 2

  1. Cilj, svrha i očekivani rezultati

  1.1. Uvod

  Projekt „REKONSTRUKCIJA DIJELA DRŽA VNE CESTE OZNAKE DC 8, DIONICE 003, 004 I 104 (KREŠIMIROVA I ADAMIĆEVA ULICA) U RIJECI TE REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I POBOLJŠANJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE NA LOKACIJI KRIŽANJA MLAKA-I FAZA-KREŠIMIROVA“ sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020.

  Projekt će doprinijeti ostvarivanju Prioritetne osi 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti“.

  Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17i 18/17), određena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta:

  - Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

  - Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo financija,

  - Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,

  - Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

  - Posredničko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,

  - Posredničko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode,

  - korisnik projekta i Naručitelj je KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU RIJEKA

  Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta „ REKONSTRUKCIJA DIJELA DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC 8, DIONICE 003, 004 I 104 (KREŠIMIROVA I ADAMIĆEVA ULICA) U RIJECI TE REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I POBOLJŠANJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE NA LOKACIJI KRIŽANJA MLAKA-I FAZA-KREŠIMIROVA “ i s tog osnova pristup svim informacijama.

  Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu kontrole projekta „ REKONSTRUKCIJA DIJELA DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC 8, DIONICE 003, 004 I 104 (KREŠIMIROVA I ADAMIĆEVA ULICA) U RIJECI TE REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I POBOLJŠANJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE NA LOKACIJI KRIŽANJA MLAKA-I FAZA-KREŠIMIROVA “ i s tog osnova pristup svim informacijama.

  Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak kontrole Projekta „REKONSTRUKCIJA DIJELA DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC 8, DIONICE 003, 004 I 104 (KREŠIMIROVA I ADAMIĆEVA ULICA) U RIJECI TE REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I POBOLJŠANJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE NA LOKACIJI KRIŽANJA MLAKA-I FAZA-KREŠIMIROVA“, te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17i 18/17) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 3

  koji su financirani stvarno isporučeni, jesu li izdatci koje je korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere korištenja europskih sredstava prije isplate istih prema korisniku projekta.

  Ove provjere naročito se odnose na:

  provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera na terenu,

  nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome

  dostava informacija o provjerenim izdatcima nacionalnim tijelima,

  provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,

  osiguravanje korištenja posebnog računovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta,

  provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe ovih mjera od strane korisnika i ostalo.

  1.2. Svrha Ugovora

  Svrha Ugovora o uslugama tehničke podrške upravljanja projektom „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA“ je omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu Projekta putem sljedećih grupa aktivnosti:

  Upravljanje Projektom

  Administriranje provedbe svih ugovora o radovima i uslugama na Projektu

  Izvještavanje o provedbi svih ugovora o radovima i uslugama na Projektu

  Savjetovanje Naručitelja s obzirom na sve aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta i/ili dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora.

  1.3. Rezultati koje treba postići Izvršitelj

  Upravljanje projektom provedeno u potpunoj sukladnosti s ovim Projektnim zadatkom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU na način da se Projekt implementira:

  Unutar predviđenog vremena i buđeta

  U skladu sa predviđenim procedurama utvrđenim između EU, PT2 i Naručitelja

  2. Rizici

  U nastavku se navode rizici koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Prije svega se to odnosi na troškove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima. Troškove proizašle iz potrebe tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom u ugovornim rokovima Izvršitelj snosi o svom trošku. U nastavku se navode primjerice, ali ne isključivo, rizici na koje se odnosi ova točka:

  - Kašnjenja u sufinanciranju; - Kašnjenja i druge poteškoće s nadmetanjem te postupkom vrednovanja nadmetanja te zakašnjelo

  potpisivanje ugovora o radovima; - Kašnjenje uslijed neizvršavanja Izvođača; - Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla, arheoloških nalaza na

  gradilištu;

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 4

  - Nužnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili opremanja; - Ukoliko definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno

  razmotriti prioritete; - Neuspješna suradnja između Izvršitelja, Naručitelja i Izvođača; - Tehnička i administrativna podrška upravljanja projektom u ugovornim rokovima.

  Navedeni rizici su oni koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Većinom su to rizici na koje Izvršitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi računa prilikom formiranja svoje cijene.

  3. Opseg usluga

  3.1. Općenito

  3.1.1. Općeniti opis Projekta Rijeka

  Studijom izvodljivosti je definirana granica aglomeracije, te optimalna varijanta sustava odvodnje. Unutar područja aglomeracije nalaze se gradovi Rijeka i Kastav, te općine Viškovo, Jelenje i Čavle.

  Odabrane opcije prema Studiji izvodljivosti uključuju:

  1. izgradnju centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti

  2. zadržavanje u funkciji postojećeg većinski mješovitog sustava odvodnje uz mjere optimizacije (izgradnja/rekonstrukcija kišnih preljeva i izgradnja retencijskih bazena)

  3. Proširenje sustava odvodnje na nepokrivena područja izgradnjom razdjelnog tipa sustava odvodnje te spajanje direktno na UPOV izgradnjom novih transportnih kolektora.

  4. Zamjena dijela vodoopskrbnih cjevovoda uz trasu kanalizacije

  Na grafičkom prikazu u nastavku prikazana je aglomeracija Rijeka s usvojenim rješenjem sustava odvodnje koji je podijeljen na kratkoročni i dugoročni programski period.

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 5

  Zahvati u pročišćavanju otpadnih voda uključuju radove koji su predmet ovog Ugovora.

  3.1.2. Planirani zahvati na sustavu odvodnje otpadnih voda (predmet usluga Izvršitelja u okviru ovog Ugovora

  Radovi u okviru Projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA“ na dionici kroz Krešimirovu ulicu.

  Izgradnja kanalizacijskog kolektora profila DN 800, rekonstrukcija vodovoda profila DN 300 i izgradnja svjetlovodne kabelske kanalizacije u dužini 1.055 m

  Na lokaciji Mlaka, križanja Krešimirove ulice i ulice Milutina Barača, u sklopu ovoga projekta izvesti će se polaganje kraćih dionica kolektora ∅1500 sa dva revizijska okna i tlačnim vodom K9 profila ∅250. Navedeni koelektori dio su projekta čija se realizacija predviđa u kasnijoj fazi.

  3.1.3. Mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša

  Za planirane investicije izrađena je studija o utjecaju na okoliš i ishođeno valjano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Dio usluga u okviru ovog Ugovora će biti i osiguravanje poštivanja propisanih mjera zaštite okoliša.

  Studija o utjecaju na okoliš dostupna je na slijedećoj poveznici:

  http://www.mzoip.hr/doc/studija_o_utjecaju_na_okolis_79.pdf

  http://www.mzoip.hr/doc/studija_o_utjecaju_na_okolis_79.pdf

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 6

  Sažetak Studije o utjecaju na okoliš dostupan je na slijedećoj poveznici:

  http://www.mzoip.hr/doc/sazetak_studije_10.pdf

  Rješenje Ministarstva s integriranim mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša dostupno je na slijedećoj poveznici:

  http://www.mzoip.hr/doc/18022016_-_rjesenje_ministarstva_od_9_veljace_2016_godine.pdf

  3.2. Detaljan opis obveza Izvršitelja

  Svi zadaci izvršavati će se poštujući zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva te u skladu s obvezama ugovora o sufinanciranju (sporazum o financiranju zaključen između Europske unije i Republike Hrvatske; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju potpisan između Naručitelja, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i sufinancijera projekta).

  Posebnim ugovorom biti će ugovorena usluga nadzora nad provedbom ugovora za građenje i to nije zadatak Izvršitelja. Prema posebnim uvjetima Ugovora Nadzorni inženjer u određenim slučajevima ne smije izdati odluku bez suglasnosti Naručitelja, u tim slučajevima Izvršitelj je dužan pružiti potporu Naručitelju.

  Izvršitelj je u obvezi biti na raspolaganju Naručitelju nakon provedbe projekta, a vezano za naknadne revizije projekta nakon završetka provedbe u roku propisanom od EU.

  Izvršitelj se obvezuje, u okviru po Naručitelju zahtijevanog Opsega usluga upravljanja projektom za predmetni Projekt obaviti dalje specificirane usluge:

  - Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta; - Upravljanje rizicima; - Koordinacija trećih strana; - Administrativno i tehničko upravljanje Projektom; - Izvješćivanje; - Dokumentiranje; - Aktivno sudjelovanje tijekom revizije i/ili kontrola; - Financijsko praćenje projekta;

  Svi podaci koje Naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, Izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja ovog Ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama.

  Izvršitelj ima pravo i obvezuje se da će u provedbi projekta donositi relevantne operativne i radne odluke kojima će usmjeravati razvoj projekta na način da će u potpunosti poštovati projektna ograničenja koja mu je postavio Naručitelj, a naročito u vezi troškova, zadane kvalitete i rokova realizacije projekta.

  Izvršitelj je, u slučaju moguće pojave ili pojave projektnih promjena, obvezan o mogućnosti pojave ili same pojave istih obavijestiti Naručitelja te ga upoznati s mjerama koje planira poduzeti ili je poduzeo s ciljem:

  sprečavanja pojave promjena ili

  otklanjanja eventualnih posljedica pojave.

  Izvršitelj je autoriziran da samostalno odluči:

  o primjeni mjera kojima sprečava pojavu promjena ili

  http://www.mzoip.hr/doc/sazetak_studije_10.pdfhttp://www.mzoip.hr/doc/18022016_-_rjesenje_ministarstva_od_9_veljace_2016_godine.pdf

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 7

  o načinu otklanjanja posljedica pojave promjena.

  Primijenjene mjere kojima Izvršitelj sprečava pojavu promjena ne smiju povećavati troškove projekta, smanjivati zahtijevanu kvalitetu projekta ili uzrokovati produljenje vremena realizacije projekta. U tom slučaju Izvršitelj je obvezan o mogućnosti pojave ili same pojave projektnih poremećaja obavijestiti naručitelja te mu neodložno predložiti mjere i postupke za:

  sprečavanja pojave poremećaja ili

  saniranje posljedica poremećaja.

  Prijedlog mjera i postupaka obvezno sadrži očekivane posljedice za daljnju provedbu projekta.

  Naručitelj će u razumnom roku, donijeti odluku o mjerama koje mora poduzeti Izvršitelj s ciljem:

  sprečavanja pojave poremećaja ili

  saniranje posljedica poremećaja.

  Primijenjene mjere i postupci kojima će Izvršitelj spriječiti pojavu poremećaja ili sanirati posljedice poremećaja, u pravilu, povećavaju troškove projekta i/ili smanjuju zahtijevanu kvalitetu projekta i/ili uzrokuju produljenje vremena realizacije projekta. Naručitelj će, na osnovu prijedloga Izvršitelja, donijeti relevantnu odluku o postupanju u konkretnom slučaju.

  U slučaju da Naručitelj donese odluku u potpunosti u skladu s prijedlogom Izvršitelja, za rezultat mjera i postupaka pri djelovanju tima za upravljanje na sprečavanju pojave poremećaja ili otklanjanju posljedica poremećaja, u cijelosti je odgovoran Izvršitelj.

  U slučaju da Naručitelj donese odluku u potpunosti ili u dijelu protivnu prijedlogu Izvršitelja, za rezultat mjera i postupaka pri djelovanju tima za upravljanje na sprečavanju pojave poremećaja ili otklanjanju posljedica poremećaja, u dijelu na koji njegova odluka utječe odgovoran je Naručitelj.

  3.2.1. Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta

  Izvršitelj će utvrđivati, pregledavati i ažurirati Plan provedbe Projekta (PPP) koji se financira iz sredstava Europske unije. PPP će obuhvatiti sve aspekte provedbe Projekta te će između ostalog uključivati:

  - Program Projekta – detaljni program Projekta koji prikazuje sve aktivnosti i ključne događaje za projektiranje, revalorizaciju prometnog rješenja, odobrenja, izgradnju, puštanje u pogon, dovršenje, itd. U tijeku procesa izrade ovog plana Izvršitelj će provjeravati jesu li identificirane sve dozvole i suglasnosti nadležnih tijela vezane uz predmet Projekta;

  - Proračun Projekta – detaljni proračun troškova kao i prognoza tijeka novca za cijeli Projekt; Proračun će se izraditi na temelju postojećih prijedloga procjene troškova;

  - Vremenski plan aktivnosti i njegovo usklađenje s nastalim promjenama na terenu u realnom vremenu te usklađenje sa planom odvijanja prometa;

  - Matrica rizika Projekta – matrica rizika koja prikazuje ključne izazove i rizike povezane s Projektom i predložene mjere za njihovo rješavanje.

  Izvršitelj će ažurirati PPP sukladno promjenama u Projektu, odmah po nastupu promjena u Projektu, a najkasnije u roku 7 dana.

  3.2.2. Upravljanje rizicima

  Upravljanje rizicima pomaže zaštiti Naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe Projekta. Nadgledajući provedbu ugovora koji čine ovaj Projekt, te praćenjem ključnih procesa, Izvršitelj će pružiti koordinirane savjete tijekom upravljanja rizicima.

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 8

  Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika Projekta na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje bi ublažile vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme.

  Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu:

  analizu procesa u nadležnosti Naručitelja,

  identificiranje rizika za postizanje ciljeva Naručitelja,

  identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika.

  Izvršitelj će razviti metodologiju upravljanja rizicima na temelju identifikacije rizika, procijene utjecaja rizika i procjene vjerojatnosti pojave rizika, a koja će sadržavati najmanje:

  a) prikaz početne matrice rizika izvedenih iz Projektnog zadatka uz naknadno ažuriranje b) način vrednovanja rizika (utjecaj na projekt, vjerojatnost pojave) c) postupci prepoznavanja pojave rizika sa relevantnom komunikacijskom matricom (metodama i

  učestalosti izvještavanja) d) mjere za upravljanje rizicima (sprečavanje, otklanjanje, umanjivanje rizika)

  3.2.3. Koordinacija trećih strana

  a. Drugi ugovori

  Izvršitelj će povezivati i usklađivati rad drugih strana uključenih u Projekt (projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji) te vršiti nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa Naručitelja. U tom smislu, Izvršitelj će također aktivno sudjelovati u sljedećim aktivnostima Naručitelja:

  - Sudjelovanje u osiguravanju raspoloživosti sve potrebne dokumentacije i drugo sudjelovanje s drugim stranama uključenim u Projekt, a kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka;

  - Pregled zahtjeva drugih sudionika i pripremanje odgovora na te zahtjeve, kada je potrebno.

  b. Nadležna tijela državne i javne uprave

  Izvršitelj će aktivno sudjelovati u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti.

  c. Nadležne institucije i tvrtke

  Obveza Izvršitelja je savjetovanje s nadležnim institucijama i tvrtkama s ciljem da se osiguraju svi potrebni ugovori za priključenje na komunalnu infrastrukturu, te organizacija provedbe kompletnih postupaka nesmetanog priključenja projekta na komunalnu infrastrukturu.

  3.2.4. Administrativno i tehničko upravljanje Projektom

  Izvršitelj će obavljati dužnosti administrativnog i tehničkog upravljanja Projektom sukladno uvjetima pojedinih ugovora predmetnog Projekta, relevantnim zakonima i propisima te će kontrolirati usklađenost s uvjetima iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predmetnog Projekta.

  Izvršitelj će suportirati Naručitelja u pridržavanju odredbi ugovora o radovima, stručnom nadzoru, vidljivosti projekta i dobavi opreme, a koji su predmet Projekta.

  a. Ugovori o radovima

  Tijekom provedbe ugovora o radovima u sklopu Projekta, zadaci Izvršitelja su:

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 9

  - Provjera i odobravanje jamstva, garancija i polica osiguranja dostavljenih od Izvođača radova; - Osiguranje međusobne usklađenosti projektne i druge dokumentacije koju izrađuje Izvođač

  radova na svim ugovorima; - Sudjelovanje na redovitim gradilišnim sastancima, svim gradilišnim koordinacijama te tjednim

  obilascima gradilišta; - Provedba praćenja napretka Projekta (Izvršitelj će promptno izvijestiti Naručitelja o detaljima bilo

  kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak radova kao i o mogućim implikacijama koje takvi čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka radova ili izvorno planirane troškove radova);

  - Priprema mjera za prevladavanje takvih čimbenika; - Praćenje provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih čimbenika; - Provedba dokumentiranja i praćenje troškova ugovora o radovima; - Provjera privremenih i okončanih situacija, računa i ostale dokumentacije metodom uzorkovanja

  (na temelju analize rizika); - Koordinacija aktivnosti provjere privremenih i okončanih situacija, računa i dokumentacije

  sukladno razvijenoj metodi do 15-og u mjesecu; - Vođenje evidencije o postupcima Izmjena i usklađenja; - Praćenje provedbe predviđenih mjera zaštite okoliša i zaštite na radu; - Provedba postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju uporabne dozvole; - Organizacija i putem trećih, otklanjanje razloga primjedbi Komisije za tehnički pregled, kao i

  organizacija i provedba postupaka za otklanjanje uočenih nedostataka, po Komisiji ili po predstavnicima Naručitelja;

  - Primopredaja (su-potpis potvrde o primopredaji) i arhiviranje sve projektne dokumentacije uključujući projekt izvedenog stanja, priručnike za korištenje i održavanje, administrativnu dokumentaciju;

  - Priprema i vođenje korespondencije vezane uz Ugovor o radovima; - Postupci Potraživanja i Sporova pred Vijećem za rješavanje sporova.

  b. Ugovor o nadzoru

  Zadaci Izvršitelja su pratiti usluge Stručnog nadzora u provedbi zakonskih obveza i obaveza iz pripadajućeg ugovora, a osobito glede:

  - Provjere garancije dostavljene od Izvršitelja usluge nadzora sukladno pripadajućem ugovoru o uslugama stručnog nadzora;

  - Trošenja sredstava po pripadajućim Ugovorima o radovima i to po namjeni, dinamici i iznosima; - Održavanju ugovorenih rokova; - Kontrole kvaliteta usluge nadzora; - Usklađenosti gradnje s građevinskom dozvolom/potvrdom glavnog projekta i izvedbenim

  projektima; - Vođenja dokumentacije na gradilištu; - Izvještavanja i analiza; - Postupcima primopredaje i završnog obračuna; - Kontrole i odobravanja izvještaja Izvršitelja usluge nadzora sukladno pripadajućem ugovoru o

  uslugama stručnog nadzora; - Kontrole i odobravanja mjesečnih situacija Izvršitelja usluge nadzora sukladno pripadajućem

  ugovoru o uslugama stručnog nadzora do 15-og u mjesecu; - Pripreme i vođenja korespondencije od strane Naručitelja, vezane uz Ugovor o stručnom nadzoru.

  3.2.5. Izvještavanje

  Izvršitelj će izraditi prijedlog izvještaja, koji će zadovoljiti zahtjeve vezane uz izvješćivanje prema zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju.

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 10

  Tu se podrazumijeva izrada Mjesečnih i Kvartalnih izvješća kao i izrada Završnog izvješća, a sve sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK, te zahtjevima i metodologiji iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

  Izvješća se sastoje od narativnog i financijskog dijela.

  Narativni dio izvješća uključuje:

  - Aktivnosti provođene tijekom izvještajnog razdoblja s kratkim opisom svih poduzetih koraka, datumom provođenja aktivnosti i procijenjenim postotkom izvršenja cjelokupne aktivnosti;

  - Aktivnosti planirane za sljedeće izvještajno razdoblje s kratkim opisom planiranih koraka, planiranim datumom provedbe;

  - Rezultati (postignuće određenih indikatora, ostvarenje unaprijed određenih očekivanih rezultata Projekta);

  - Problemi do kojih je došlo u izvještajnom razdoblju i prijedlog rješavanja problema; - Financijski napredak Projekta (potrošena sredstva u odnosu na planirana sredstva); - Male i velike izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nastale u izvještajnom razdoblju.

  Financijski dio izvješća ukuljučuje:

  - Detaljni prikaz svih troškova po stavkama, označenim datumima nastanka troška, opisom troška i svom pratećom dokumentacijom potrebnom za dokazivanje prihvatljivosti troška;

  - Prikaz svih dozvoljenih re-alokacija usporedno s originalnim proračunom Projekta; - Prikaz svih promjena proračuna po velikim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; - Prikaz odobrenih korištenja rezervi i ušteda (ukoliko postoje).

  Uz izvješća se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troškova, ugovori o sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvršenje određenih aktivnosti (npr. potpisne liste, fotografije i slično) te ostala prateća dokumentacija sukladno zahtjevima nadležnih tijela.

  Na zahtjev Naručitelja Izvršitelj je također zadužen za pripremu i izradu javnih/internih prezentacija projekta (ppt format) i njihovo održanje.

  3.2.6. Dokumentiranje

  Izvršitelj će postavit i održavati sustav dokumentiranja sve potrebne dokumentacije kako bi se omogućila sljedivost praćenja dokumentacije, a sve prema zahtjevima ovlaštenih tijela.

  3.2.7. Aktivno sudjelovanje tijekom revizija i/ili kontrola

  Izvršitelj će zajedno s Naručiteljem sudjelovati u pripremi sve potrebne dokumentacije za revizije i/ili kontrole nadležnih tijela s obzirom da je Naručitelj kao Korisnik bespovratnih sredstava dužan ovlaštenim tijelima i osobama omogućiti provođenje potrebnih provjera, praćenje provedbe Projekta i vršenje postupka pune revizije. Izvršitelj će aktivno sudjelovati u pripremi očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola. Očitovanja će se izrađivati na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola. Izvršitelj izrađuje svu potrebnu dokumentaciju za potrebu revizije ili kontrole projekta.

  3.2.8. Financijsko praćenje Projekta

  Izvršitelj će obavljati poslove financijskog praćenja Projekta u skladu sa zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

  Financijsko praćenje projekta uključuje:

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 11

  - Priprema prognoze novčanih tokova pojedinih ugovora i Projekta u cijelosti, financijsko planiranje, provjera računa i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore;

  3.3. Upravljanje projektom

  3.3.1. Odgovorno tijelo

  Naručitelj za provedbu Projekta te za upravljanje ovim Ugovorom je KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU RIJEKA.

  Naručitelj će imenovati Voditelja projekta koji će u njegovo ime upravljati provedbom projekta.

  Kontrolno tijelo za ovaj Ugovor su Hrvatske vode, koje obavljaju funkcije Posredničkog tijela razine 2. Hrvatske vode obavljati će provjere provedbe projekta koje se odnose na provjere Dokumentacije o nabavi, na provjere odabira Ponuditelja u postupcima nabave, provjere potpisanih ugovora, provjere provedbe projekta u smislu provjera napretka projekta, rezultata projekta, troškova projekta i da li su isti stvarno nastali na projektu te da li navedeni elementi provjere udovoljavaju europskim pravilima i nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, provjere eventualnih nepravilnosti na provedbi projekata i izvještavanje o istima ostalim odgovornim tijelima, i izvještavanje o projektu ostalim nadležnim tijelima.

  Institucionalno okruženje u kojem se Projekt provodi je dano u poglavlju 1.1.

  3.3.2. Sadržaji koje pruža Naručitelj i / ili ostale strane

  Naručitelj će:

  - Osigurati da Izvršitelj ima pristup podacima, sadržajima i logističkoj podršci, što je potrebno da bi se učinkovito ispunile njegove obveze, gdje je Izvršitelj obvezan pridržavati se uvjeta o povjerljivosti koje odredi Naručitelj;

  - Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim područjima projekta i instalacijama za osoblje i opremu Izvršitelja.

  3.3.3. Komunikacija

  Sva komunikacija između Naručitelja i ostalih ugovornih strana na Projektu će se odvijati pisano preko Izvršitelja ovog ugovora.

  Službeni jezik Projekta je Hrvatski jezik, a pismo latinično.

  4. Trajanje Ugovora

  Izvršenje usluga počinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga od strane Naručitelja.Izvršitelj je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvršavanjem usluge nadzora stvarnim rokovima početka i završetka realizacije projekta, tj. Izvršitelj se obvezuje uslugu obavljati prema ugovorenim rokovima između Naručitelja i Izvođačima radova nad kojima se vrši usluga.

  Predviđeni rok završetka radova je 10 (deset) mjeseci od uvođenja Izvođača u posao. Po završetku radova u roku od 2 (dva) mjeseca uslijediti će tehnički pregled građevine i primopredaja radova te se po uspješno obavljenoj primopredaji radova i ovjerenoj okončanoj situaciji Ugovor smatra izvršenim.

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 12

  5. Ostali zahtjevi

  5.1. Stručno osoblje

  Zahtijeva se da stručno osoblje Izvršitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju Projekta.

  Tijekom faze građenja, Izvršitelj mora biti kontinuirano prisutan na lokaciji Projekta s dovoljnim brojem osoblja u svako doba, kako bi se osiguralo da se usluga učinkovito provodi. Ukoliko Izvršitelj ne izvrši navedene obveze glede prisustvovanja na lokaciji Projekta i nakon upozorenja kojeg mu je dao Naručitelj, Naručitelj ima pravo uskratit dostavljenu privremenu situaciju za 10% od vrijednosti izvršenih usluga od podnošenja upozorenja, i to sa svakom sljedećom privremenom situacijom dok Izvršitelj u potpunosti ne bude u skladu s navedenim zahtjevima Naručitelja.

  Nakon izdavanja pojedinih potvrda o izvršenju više neće biti potrebno da Izvršitelj bude kontinuirano prisutan tijekom Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova. Međutim, Izvršitelj treba biti dostupan kako bi pružio podršku Naručitelju u vezi s mogućim ugovornim, tehničkim ili operativnim pitanjima koja se mogu pojaviti u tom razdoblju.

  Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troškove i aktivnosti vezane uz angažman dolje pobrojenih stručnjaka, te njihove osnovne zadatke:

  Stručnjak 1: Voditelj projekta

  Predviđen period aktivnosti stručnjaka na projektu je 50 %.

  Voditelj projekta je fizička osoba imenovana od strane Naručitelja posebnom odlukom koja će u njegovo ime preuzeti ulogu Voditelja čitavog Projekta.

  Voditelj projekta dužan je biti prisutan na lokaciji projekta te se u potpunosti pridržavati propisanih obveza, postupaka i odredbi propisanih u relevantnim ugovorima sklopljenim između Naručitelja i Izvođača.

  Voditelj projekta je u svom radu odgovoran Naručitelju. Zastupa interese Naručitelja s tehničkog i financijskog aspekta, nastupa kao predstavnik Naručitelja te daje naloge i prijedloge odluka Naručitelju. Obvezan je uspostavljati kvalitetnu komunikaciju i suradnju sa sudionicima u projektu, izvršavati kontrolu provedbe zadataka sudionika te kontinuirano pratiti izvršenje ugovora radi osiguranja poštivanja vremenskih rokova sukladno opisu Projekta.

  Voditelj projekta ne smije, bez pismenog odobrenja ili pristanka Naručitelja, izdati bilo kakav nalog koji može rezultirati povećanjem troškova i/ili smanjenjem zadane kvalitete i/ili produženjem rokova realizacije Projekta. Kada su prema Naručitelju podneseni zahtjevi za dodatna plaćanja i/ili smanjenje zahtijevane kvalitete projekta i/ili produljenje roka dovršetka ugovora rješava ih u direktnoj suradnji s Naručiteljem na način da savjetuje Naručitelja i predlaže rješenje. Naručitelj je u tom slučaju dužan svojim potpisom ovjeriti svaku takvu Odluku.

  Voditelj projekta:

  Odgovoran je za pregled dokumentacije, ponuda, dopisa, sudjeluje u izradi istih te pruža stručnu pomoć Naručitelju pri donošenju odluka;

  Kontrolira i prati obim radova izvršenih na mjesečnoj osnovi po svakom ugovoru; vrši mjesečnu usporedbu stvarne realizacije prema planiranoj;

  Promptno upozorava Naručitelja ukoliko dođe do promjene u izvršenju ugovora (dinamike i troškova);

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 13

  Prati realizaciju ugovora. Na osnovu (i) programa rada Izvođača i prognoze novčanih tokova koje je potrebno revidirati u određenim vremenskim intervalima, te (ii) na osnovu vlastite prosudbe, Voditelj projekta će pripremati mjesečne tablice isplata na kojima će biti prikazane ranije isplate te okvirna prognoza budućih isplata na mjesečnoj osnovi.

  Kontinuirano prati sustave upravljanja kvalitetom sukladno ugovornim zahtjevima;

  Kontrolira prikupljene rezultate kontrole kvalitete i drugih provedenih ispitivanja;

  Pruža pomoć, mišljenje i vođenje Naručitelju u odobrenju projektne dokumentacije koje pripremi Izvođač;

  Prisustvuje redovnim (tjednim) i ostalim gradilišnim sastancima

  Prisustvuje završnim ispitivanjima i kod preuzimanja objekata koja izvršavaju Izvođač i Nadzorni inženjer;

  Provjerava mjesečna izvješća nadzornog inženjera;

  Kontrolira pravilno evidentiranje napretka izvođenja radova i stvarnih troškova;

  Osigurava redovito izvješćivanje;

  Sudjeluje u svim aktivnostima tijekom Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova;

  Provjerava prihvatljivost financiranja materijala i komponenti projekta;

  Određuje sadržaj i format sustava izvješćivanja od strane nadzornog inženjera prema Voditelju projekta i Naručitelju;

  Vrši i ostale poslove po nalogu Naručitelja.

  Voditelj projekta također dužan je prisustvovati svim sastancima sazivanim od strane Nadzornog inženjera ili Predstavnika Izvođača, koji su temeljem Ugovora dužni pozvati Voditelja projekta.

  Voditelj projekta će pismenim putem pozvati Naručitelja na sve sastanke koji će, ovisno o temi, odlučiti o svojoj prisutnosti na istome.

  Voditelj projekta dužan je voditi Dnevnik Projekta o svim aktivnostima koje se događaju na Projektu, što uključuje:

  zapisnike sa sastanaka i koordinacija,

  praćenje projektnih aktivnosti i izvršenost istih,

  pohranjivati redovitu fotodokumentaciju stanja radova,

  evidenciju zahtjeva od strane Izvršitelja.

  Dužan je svaki mjesec nakon što nadzorni Inženjer odobri plaćanje privremene situacije temeljem podnošenja privremene situacije od strane Predstavnika Izvođača (uključivo popratna dokumentacija i odgovarajuće izvješće o radu) izvršiti ovjeru plaćanja. Ukoliko smatra da je Nadzorni inženjer pogriješio u odobravanju mjesečnih prihvatljivih troškova po privremenoj situaciji, dužan je Nadzornog inženjera na isto uputiti i ukoliko se temeljem upozorenja utvrdi da je Nadzorni inženjer stvarno pogriješio, od njega zahtijevati da izvrši korekciju.

  Za sve prethodno navedeno je ovlašten od strane odgovorne osobe Naručitelja, da u njegovo ime donosi odluke i svojim potpisom ih ovjerava izuzev situacija kada su prema Naručitelju podneseni zahtjevi za dodatna plaćanja i/ili smanjenje zadane kvalitete radova i/ili produljenje roka dovršetka ugovora.

  Voditelj projekta brine da se obavljaju svi zadaci koji su predmet ugovora; radom na istim zadacima ili delegiranjem tih zadataka drugim članovima Projektnog tima sukladno kvalifikacijama članova Projektnog tima i zahtjevima pojedinog zadatka te brine o ispunjavanju zahtjeva za koje su zaduženi ostali sudionici u gradnji u pogledu kvalitete pružene usluge kao i o pridržavanju zadanih rokova.

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 14

  Stručnjak 1: Voditelj projekta

  (1 osoba)

  Minimalna opća stručna kvalifikacija:

  Ovlaštenje za upravljanje projektom - ovlašteni voditelj projekta

  Minimalna razina iskustva:

  Minimalno 1 izvršena usluga na projektima gradnje u fazi građenja na infrastrukturnim projektima na kojima je stručnjak bio voditelj projekta

  5.2. Prateće osoblje i podrška

  Prateće osoblje i podrška (kratkoročni stručnjaci, administracija, prevođenje i sl.) koji su nužni za realizaciju ugovora, a koje angažira Ponuditelj moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu.

  5.3. Sadržaji koje osigurava Izvršitelj

  Izvršitelj mora osigurati da njegovo stručno osoblje ima adekvatnu podršku i opremu. Posebice treba osigurati dovoljne administrativne, tajničke i po potrebi prevodilačke kapacitete kako bi se Stručnjacima omogućilo da se koncentriraju na svoje primarne odgovornosti. Izvršitelj također mora osigurati da njegovi zaposlenici budu plaćeni redovito i pravodobno.

  Svi troškovi za opremu te administrativnu i logističku podršku osoblja bit će u nadležnosti Izvršitelja uključujući:

  - sve troškove koji proizlaze iz aktivnosti njegova osoblja tijekom ugovornog razdoblja, uključujući smještaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje itd.;

  - automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti funkcionalan;

  - sve troškove komunikacije, uključujući faks, e-mail, telefon itd.; - sve troškove pisanog i usmenog prijevoda te javnobilježničke troškove; - svu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebne za provedbu ugovora, te sve

  troškove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.; - ostalu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebnu za provedbu ugovora.

  Svi navedeni troškovi moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu.

  Izvršitelj je dužan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, plaćati sve naknade i doprinose, kao i sve druge elemente potrebne za rad svog stručnog osoblja koji on angažira o svom trošku za izvršenje ovog Ugovora.

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 15

  6. Izvještavanje

  6.1. Zahtjevi izvještavanja

  Izvršitelj će pripremiti i predati sljedeća izvješća:

  Izvješće Sadržaj Vrijeme predaje

  Početno izvješće Kako je opisano u točki 6.1.1

  Ne kasnije od 1 mjeseca nakon početka

  izvršavanja ugovora o uslugama

  Tjedna izvješća Kratak opis napretka radova

  opisan pod točkom 6.1.2.

  Svaki petak do 15:00 sati (odnosno prethodni dan

  ako je petak neradni)

  Mjesečna i kvartalna izvješća o napretku Projekta

  Kako je opisano u točki 6.1.3

  Ne kasnije od 10 dana nakon isteka mjeseca Ne kasnije od 30 dana

  nakon isteka tromjesečja

  Izvještaj po potvrdi o preuzimanju ugovora

  Kako je opisano u točki 6.1.4 Ne kasnije od 1 mjeseca

  prije završetka ugovora o uslugama

  Završno izvješće Kako je opisano u točki 6.1.5 U roku od 10 dana od primitka komentara o

  nacrtu završnog izvješća

  Izvješća na zahtjev Kako je opisano u točki 6.1.6 Kako je dogovoreno s

  Naručiteljem

  Izvršitelj je u obavezi prilagoditi format izvještaja prema zahtjevima Naručitelja o zahtjevima i sadržaju redovnih izvješća kako bi se informacije ujednačile s informacijama o projektu te administracijom kao što to traži Naručitelj.

  U izvješćima u kojim je tražen prikaz odvijanja dinamike radova i financijskog toka, isti će biti prikazani numerički (tablično) i grafički. Grafički prikazi dinamike odvijanja radova će biti prikazani gantogramski, a financijski odgovarajućim grafikonom.

  6.1.1. Početni izvještaj

  Izvršitelj će Naručitelju podnijeti izvještaj četiri tjedna po početku izvršavanja ugovora o uslugama. Izvještaj treba sadržavati informacije o statusu Projekta, raspored provođenja aktivnosti Projekta usklađen sukladno realnom stanju te plan rada Izvršitelja za sljedeći kvartal.

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 16

  Sadržaj izvještaja potrebno je prilagoditi sukladno fazi Projekta u kojoj se sklapa ugovor o uslugama.

  Rok podnošenja izvještaja će se, prema potrebi, uskladiti s rokovima podnošenja izvještaja koje je Naručitelj obvezan podnositi sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

  Prema potrebi, Izvršitelj će komentirati probleme koji već postoje ili je njihovo javljanje izgledno te imaju ili mogu imati utjecaj na proces provedbe Projekta.

  6.1.2. Tjedna izvješća

  Izvješća o napretku radova s naglaskom na prikaz realizacije radova i planiranu dinamiku. U tjednom izvješću obuhvatiti protekli tjedan (odnosno tjedan u kojem se izrađuje izvješće) i nadolazeći tjedan. Prikaz dinamike radova mora sadržavati grafički dio, tekstualni dio i fotodokumentaciju.

  Grafički dio sadrži: orto-foto situaciju sa označenim pozicijama izvedenih/planiranih radova, grafički dio mora biti u digitalnom DWG formatu koji je sukladan naručiteljevom softveru.

  Tekstualni dio mora imati poveznicu sa grafičkim dijelom – kratak opis izvedenih radova u proteklom tjednu i planirane radnje za sljedeći tjedan (uključujući sljedeće podatke: područje realizacije, grupe radova, resursi u realizaciji – mehanizacija, radnici, specifična oprema i ostalo).

  Izvještaj je potrebno dostaviti na kraju radnog tjedna (petak) ili prethodni dan ako je petak neradni, najkasnije do 15:00 sati.

  6.1.3. Mjesečni i kvartalni izvještaj o napretku Projekta

  Tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta, Izvršitelj će Naručitelju podnositi mjesečne izvještaje o napretku Projekta koje predaje najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, te kvartalne izvještaje o napretku Projekta koje predaje najkasnije do kraja prvog mjeseca sljedećeg kvartala. Izvještaj mora sadržavati:

  - prikaz poduzetih aktivnosti od strane Izvršitelja te status po svakom od glavnih obaveza Izvršitelja. - usporedbu stvarnog stanja Projekta i planiranog napretka Projekta u referentnom razdoblju

  (uključujući i postotak završenosti određene aktivnosti); - detalje o svakoj prepreci koja može ugroziti završetak svakog pojedinog ugovora predmetnog

  Projekta te mjere koje su poduzete ili će biti poduzete kako bi se prevladalo te prepreke; - financijski sažetak referentnog razdoblja i plan za buduće izvještajno razdoblje; - ostale informacije sukladno dogovoru s Naručiteljem.

  6.1.4. Izvještaj po Potvrdi o preuzimanju Ugovora

  Izvršitelj će za svaki ugovor o gradnji ili uslugama na Projektu zasebno, a nakon Preuzimanja izraditi izvještaj o predmetnom ugovoru. Izvještaj će sadržavati pregled svih zadataka Izvršitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zaključke. Naručitelj će po primitku nacrta završnog izvještaja Izvršitelju dostaviti komentare i preporuke. Ukoliko u roku 21 dan od dostave nacrta završnog izvještaja Naručitelju Izvršitelj ne primi nikakve komentare i preporuke, smatrati će se da ih nije bilo. Po primitku komentara i preporuka Naručitelja Izvršitelj će u roku petnaest dana izraditi završnu inačicu izvještaja.

  6.1.5. Završni izvještaj

  Izvršitelj će dostaviti nacrt završnog izvještaja jedan mjesec prije završetka ugovora o uslugama. Izvještaj će sadržavati pregled svih zadataka Izvršitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zaključke. Naručitelj će po primitku nacrta završnog izvještaja Izvršitelju dostaviti komentare i preporuke. Ukoliko u roku 21 dan od dostave nacrta završnog izvještaja Naručitelju Izvršitelj ne primi nikakve komentare i

 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA I. FAZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  Projektni zadatak 17

  preporuke, smatrati će se da ih nije bilo. Po primitku komentara i preporuka Naručitelja Izvršitelj će u roku petnaest dana izraditi završnu inačicu izvještaja.

  6.1.6. Izvješća na zahtjev

  Naručitelj može od Izvršitelja zatražiti da dostavi specifična izvješća o temama u vezi s provedbom i financiranjem radova. Izvršitelj će na takav zahtjev izraditi traženo izvješće u razumnom roku.

  Izvršitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvješća o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu specificirana u točki 6. – Izvještavanje, a zahtijevati će i h nadležna stručna tijela koja sudjeluju u kontroli projekta (PT1, PT2, EK).

  6.2. Predaja i odobrenje izvješća

  Sva službena komunikacija u vezi s provedbom projekta ići će preko Naručitelja.

  Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Izvršitelja može se obavljati poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkom poštom (uz obaveznu potvrdu primitka svake službene poruke) ili kombinacijom istih št o će se smatrati službenom komunikacijom.

  Sva izvješća moraju biti napisana na hrvatskom jeziku te predana u 6 tiskanih kopija, uključujući i elektronsku verziju (CD) Naručitelju.