dokumentacija o nabavi - · pdf file 2018-05-29 · dokumentacija o nabavi | 3...

Click here to load reader

Post on 24-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DOKUMENTACIJA O NABAVI | 1

  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK NA ADRESI KNEZA TRPIMIRA 41, TROGIR

  „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

  DOKUMENTACIJA O NABAVI

  ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

  ZA PREDMET NABAVE:

  IZVOĐENJE RADOVA - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK

  Evidencijski broj nabave: 15/18 MV

  Trogir, svibanj 2018.

 • DOKUMENTACIJA O NABAVI | 2

  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK NA ADRESI KNEZA TRPIMIRA 41, TROGIR

  „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

  SADRŽAJ

  1. OPĆI PODATCI

  1.1. Podaci o Naručitelju 5

  1.2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima 5

  1.3. Evidencijski broj nabave 5

  1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa 5

  1.5. Vrsta postupka javne nabave 6

  1.6. Procijenjena vrijednost nabave 6

  1.7. Vrsta ugovora 6

  1.8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum 6

  1.9. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave 6

  1.10. Navod provodi li se elektronička dražba 6

  1.11. Prethodno savjetovanje 6

  1.12. Način dostave ponude 6

  2. PODATCI O PREDMETU NABAVE

  2.1. Opis predmeta nabave 7

  2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave 7

  2.3. Količina predmeta nabave 7

  2.4. Tehničke specifikacije 7

  2.5. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave 7

  2.6. Troškovnik 8

  2.7. Mjesto izvršenja ugovora 8

  2.8. Rok početka i završetka izvršenja ugovora 8

  2.9. Opcije i moguća obnavljanja ugovora 8

  3.

  OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA I DOKUMENTI

  KOJIMA GOSPODARSKI SUBJEKT DOKAZUJE ODSUTNOST OSNOVA ZA

  ISKLJUČENJE

  3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskih subjekata 11

  3.2. Ostale osnove za isključenje 12

  3.3. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje 13

  4. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – UVJETI

  SPOSOBNOSTI

  4.1. Uvjeti sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 16

  4.2. Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti 16

 • DOKUMENTACIJA O NABAVI | 3

  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK NA ADRESI KNEZA TRPIMIRA 41, TROGIR

  „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

  4.3. Uvjeti tehnička i stručna sposobnost 17

  4.4. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata 18

  4.5. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta 19

  5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI

  5.1. Navod da subjekt u ponudi obvezan dostaviti eESPD 22

  5.2. Upute za popunjavanje eESPD obrasca 22

  6. PODACI O PONUDI

  6.1. Sadržaj i način izrade 24

  6.2. Način dostave (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima 6.3.komunikacije koja nisu elektronička, ako je primjenjivo)

  24

  6.3. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje

  26

  6.4. Način određivanja cijene ponude 26

  6.5. Valuta ponude, ako se cijena ne izražava u kunama 26

  6.6. Kriterij za odabir ponude 26

  6.7. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ili njezin dio, ako se ne izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

  27

  6.8. Rok valjanosti ponude 27

  7. OSTALE ODREDBE

  7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi, ako je potrebno

  28

  7.2. Podaci potrebni za provedbu elektroničke dražbe, ako se provodi 28

  7.3. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta 28

  7.4. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje 29

  7.5. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva 30

  7.6. Datum, vrijeme i mjesto (javnog) otvaranja ponuda 32

  7.7. Rok za donošenje odluke o odabiru 32

  7.8. Rok, način i uvjeti plaćanja 33

  7.9. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora 33

  7.10. Bitni uvjeti za izvršenje ugovora 35

  7.11. Raskid ugovora 36

  7.12. Posebne odredbe 36

  7.13. Uputa o pravnom lijeku 37

 • DOKUMENTACIJA O NABAVI | 4

  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK NA ADRESI KNEZA TRPIMIRA 41, TROGIR

  „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

  Temeljem otvorenog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, objavljenog 22.11.2016., za Projekt 4c1.3 – Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Referentni broj poziva: KK.04.2.1.03, koji se provodi sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnoj osi 4., Investicijskom prioritetu 4c, te Specifičnom cilju 4c1 – Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Grad Trogir je podnio projektni prijedlog za Projekt rekonstrukcije Dječjeg vrtića „Maslačak“ u Trogiru, te je 15. studenog 2017. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - Referentni broj KK.04.2.1.03.0081, za financiranje projekta „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Maslačak na adresi Kneza Trpimira 41, Trogir“.

  Kako je jedna od projektnih aktivnosti predviđenih projektnom prijavom, ali i Dodatkom 1.1. – Opis i proračun Projekta, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - Referentni broj KK.04.2.1.03.0081, provedba mjera energetske učinkovitosti, odnosno energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Maslačak“ u Trogiru, to je Grad Trogir, kao javni naručitelj, odlučio zatražiti/osigurati predmetne radove, te provodi postupak nabave radova za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića „Maslačak“, na adresi Kneza Trpimira 41 u Trogiru.

 • DOKUMENTACIJA O NABAVI | 5

  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK NA ADRESI KNEZA TRPIMIRA 41, TROGIR

  „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

  1. Opći podaci 1.1. NARUČITELJ

  Naziv: Grad Trogir Sjedište: Trg Ivana Pavla II. br.1, 21220Trogir OIB: 84400309496 Poslovna banka: Hrvatska poštanska banka IBAN: HR4323900011846300007 Internet adresa: www.trogir.hr Adresa elektroničke pošte: [email protected]

  1.2. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

  1. [email protected],

  Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavlja se isključivo na hrvatskom jeziku, elektroničkim sredstvima komunikacije sukladno članku 59. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), dalje u tekstu: ZJN 2016, putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) i po potrebi elektroničke pošte osoba zaduženih za komunikaciju s Ponuditeljima.

  Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi i svu moguću dodatnu dokumentaciju neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Glavni projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Maslačak na adresi Kneza trpimira 41, Trogir“, dodatno je moguće vidjeti i u prostorijama Naručitelja po želji ponuditelja, uz prethodni dogovor, koristeći elektronička sredstva komunikacije.

  Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi ovog predmeta nabave. Naručitelj će odgovoriti na svaki pojedinačni, pravodoban zahtjev na hrvatskom jeziku, i odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Odgovori će se staviti na raspolaganje gospodarskim subjektima na istovjetan način kao i osnovna dokumentacija o nabavi, putem EOJN RH. Pravodobnim se smatra onaj zahtjev koji je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

  1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  15/18 MV

  1.4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

  U smislu članka 76. stavka 2. ZJN 2016, a vezano uz ovaj postupak javne nabave, ne postoje gospodarski subjekti s kojima Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

 • DOKUMENTACIJA O NABAVI | 6

  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK NA ADRESI KNEZA TRPIMIRA 41, TROGIR

  „Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

  1.5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

  Otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti

  1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

  941.000,00 kuna bez PDV-a

  Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, što se izričito određuje u dokumentaciji o nabavi.