doĞan Şİrketler grubu holdİng a.Ş. · pdf filegenel kurula katilim prosedürü...

of 24 /24
1 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE YAPILACAK, 2013 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 15:00’da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır. 2013 hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve “vekâletname formu” ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, Şirket’in www.doganholding.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ( www.kap.gov.tr ) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ( “EGKS”)’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiilen bizzat katılabilecekleri gibi elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.” (MKK)’dan ve/veya “MKK”nın “www.mkk.com.tr” adresindeki web sitesinden edinebilirler. Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, “MKK”’nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na “MKK”dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini ekteki (EK/1) örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme EGKS’den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir.

Author: buidat

Post on 16-Feb-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  DOAN RKETLER GRUBU HOLDNG A..

  31 MART 2014 TARHNDE YAPILACAK, 2013 YILI FAALYETLERNE LKN OLAAN GENEL KURUL TOPLANTISI BLGLENDRME DOKMANI

  GR

  irketimizin 2013 yl hesap dnemine ait Olaan Genel Kurulu, gndemindeki maddeleri grmek ve karara balamak zere 31 Mart 2014 Pazartesi gn saat 15:00da Burhaniye Mahallesi, Kskl Caddesi, No:65, skdar/stanbul adresindeki irket merkezinde toplanacaktr. 2013 hesap dnemine ait, Ynetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotlar (Finansal Rapor), Bamsz Denetim Kuruluu Gr, Ynetim Kurulunun Kar Datm yaplmamas ynndeki teklifi, Kurumsal Ynetim lkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokman ve vekletname formu ile Sermaye Piyasas Kurulunun Kurumsal Ynetim Teblii (II-17.1) kapsamnda gerekli aklamalar ieren bilgi notlar, toplantdan hafta ncesinden itibaren, irket merkezinde, irketin www.doganholding.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydnlatma Platformu (KAP)nda ( www.kap.gov.tr ) ve Merkezi Kayt Kuruluu A.. (MKK)nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ( EGKS)nde pay sahiplerimizin incelemesine hazr bulundurulacaktr.

  GENEL KURULA KATILIM PROSEDR

  Pay sahiplerimiz, 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi hkmleri uyarnca toplantya fiilen bizzat katlabilecekleri gibi elektronik ortamda da katlarak oy kullanabilirler. Toplantya elektronik ortamda katlmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik mza Sertifikasna sahip olmalar gerekmektedir. Olaan Genel Kurul Toplantsna, elektronik ortamda katlmak isteyen elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz, 28 Austos 2012 tarih ve 28395 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Anonim irketlerde Elektronik Ortamda Yaplacak Genel Kurullara likin Ynetmelik ile 29 Austos 2012 tarih ve 28396 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Anonim irketlerin Genel Kurullarnda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakknda Tebli hkmlerine uygun olarak ilemlerini tamamlamalar gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantsna katlmlar mmkn olmayacaktr. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katlma ilikin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayt Kuruluu A.. (MKK)dan ve/veya MKKnn www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden edinebilirler. Pay sahiplerimizin Olaan Genel Kurul Toplants'na katlmak istemeleri durumunda, Trk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanunu hkmleri dahilinde, paylarn herhangi bir kurulu nezdinde depo ettirme zorunluluklar bulunmamaktadr. Genel Kurul Toplantsna katlmak isteyen pay sahiplerimizin, MKKnin kamuya ilan ettii prosedrleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantsna MKKdan salanan pay sahipleri listesi dikkate alnarak oluturulan hazr bulunanlar listesinde ad yer alan pay sahipleri katlabilir. Olaan Genel Kurul Toplantsna katlmak iin fiziken toplant salonuna gelen kiilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadnn kontrol anlan liste zerinden yaplacaktr. Toplantya bizzat itirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarn vekil araclyla kullanabilmeleri iin, vekletnamelerini ekteki (EK/1) rnee uygun ekilde dzenlenmeleri ve Sermaye Piyasas Kurulunun Vekaleten Oy Kullanlmas ve ar Yoluyla Vekalet Toplanmas Teblii (II-30.1) ile dzenlenen dier hususlar da yerine getirerek, imzas noterce onaylanm olarak irketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekletname formu rnei irketimiz merkezinden veya irketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki irket internet sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) zerinden yaplmsa vekilin (temsilcinin) ad ve soyad MKKdan alnan listede bulunmaldr. Yetkilendirme EGKSden yaplmamsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibraz gerekmektedir.

  http://www.kap.gov.tr/http://www.doganholding.com.tr/

 • 2

  Esas Szlemenin 19. maddesine gre; Genel Kurul toplantlarnda aadaki esaslar uygulanr. a) ar ekli: Genel Kurullar, olaan veya olaanst toplanr. Bu toplantlara davette Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu dzenlemeleri ve yrrlkte bulunan ilgili sair mevzuat hkmleri uygulanr. Genel kurul toplantlarna dair ilanlar, mevzuat ile ngrlen usullerin yan sra, mmkn olan en fazla sayda pay sahibine ulamay salayacak, elektronik haberleme dahil, her trl iletiim vastas ile genel kurul toplant tarihinden asgari hafta nceden yaplr. irketin internet sitesinde, irketin mevzuat gerei yapmas gereken bildirim ve aklamalarn yan sra, genel kurul toplant ilan ile birlikte, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu dzenlemeleri ve yrrlkte bulunan sair mevzuat hkmleri gereince yaplmas gereken bildirim ve aklamalara da yer verilir. b) Toplant Zaman: Olaan Genel Kurul senede en az bir defa toplanr. Bu toplantlarda gndem gereince grlmesi gereken hususlar incelenerek karara balanr. Olaanst Genel Kurul, irket ilerinin gerektirdii hallerde ve zamanlarda Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu dzenlemeleri ve bu Esas Szleme hkmlerine gre toplanr ve gereken kararlar alr. c) Toplant Yeri: Genel Kurullar, irket ynetim merkezinde veya Ynetim Kurulunun verecei karar zerine irket merkezinin bulunduu kentin baka bir yerinde toplanr. d) Temsil: Genel Kurul toplantlarnda pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Vekleten oy verme konusunda, Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu dzenlemelerine ve sair mevzuat hkmlerine uyulur. e) Toplantya Katlm: Genel Kurul toplantlarna murahhas Ynetim Kurulu yeleri ile en az bir Ynetim Kurulu yesinin ve Bamsz Denetim Kuruluu yetkilisinin katlmalar esastr; ayrca gndemdeki konularla ilgili sorumluluklar olanlar ve aklamalarda bulunmas gerekenler de hazr bulundurulurlar. Bu kiilerden kanun gerei toplantda hazr bulunmalar gerekenler dnda kalanlar, toplantda hazr bulunmazlar ise, toplantya katlmama gerekeleri toplant bakan tarafndan Genel Kurulun bilgisine sunulur. Pay sahipleri, Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu ve Merkezi Kayt Kuruluu A.. dzenlemeleri ile yrrlkte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantsna katlabilirler. lgili mevzuata uygun olarak giri belgesi almam pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantya katlp sz almas ve/veya oy kullanmas mmkn deildir. f) Toplant Bakanl: Genel Kurul toplantlarn Genel Kurul tarafndan seilen pay sahibi sfatn tamas art olmayan bir bakan ynetir. Bakan tutanak yazman ile gerek grrse oy toplama memurunu belirleyerek bakanl oluturur. Gereinde bakan yardmcs da seilebilir. g) Bakanlk Temsilcisi: Gerek olaan ve gerekse olaanst genel kurul toplantlarnda Gmrk ve Ticaret Bakanl Temsilcisinin, toplantda bulunmas ile ilgili Trk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlk dzenlemeleri ve sair mevzuat hkmlerine uyulur. h) Oy Hakk ve Kullanm: Genel Kurul toplantlarnda her bir payn bir oy hakk vardr. Fiziki katlmn sz konusu olduu Genel Kurul toplantlarnda oylar el kaldrmak suretiyle verilir. u kadar ki; toplantda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya bavurulmas zorunludur.

 • 3

  Bir payn intifa hakk ile tasarruf hakk baka baka kimselere ait bulunduu takdirde, bunlar aralarnda anlaarak kendilerini uygun grdkleri ekilde temsil ettirebilirler. Anlaamazlarsa Genel Kurul toplantlarna katlmak ve oy vermek hakkn intifa hakk sahibi kullanr. ) Toplant ve Karar Nisab: irketin tm Genel Kurul toplantlarnda toplant ve karar nisaplar bakmndan srasyla Sermaye Piyasas Kanunu ve Trk Ticaret Kanunu hkmleri uygulanr. i) Ynerge: Ynetim Kurulu, Trk Ticaret Kanununun ilgili hkmleri ve bu Kanun erevesinde karlan ynetmelik ve teblilere uygun olarak Genel Kurulun alma usul ve esaslarna ilikin kurallar ieren bir i ynerge hazrlayarak Genel Kurulun onayna sunar. Genel Kurulun onaylad i ynerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. j) Genel Kurul Toplantsna Elektronik Ortamda Katlm: irketin genel kurul toplantlarna katlma hakk olan hak sahipleri bu toplantlara, Trk Ticaret Kanunu nun 1527 nci Maddesi uyarnca elektronik ortamda da katlabilir. irket yrrlkteki mevzuat erevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantlarna elektronik ortamda katlmalarna, neride bulunmalarna ve oy kullanmalarna imkan tanyacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecei gibi bu ama iin oluturulmu sistemlerden de hizmet satn alabilir. Yaplacak tm genel kurul toplantlarnda esas szlemenin bu hkm uyarnca, kurulmu olan sistem zerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarn kullanabilmesi salanr.

 • 4

  RKETN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; MTYAZLI PAYLAR VE HER BR MTYAZLI PAY GRUBUNU TEMSL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BLG

  - irketin Ortaklk Yaps:

  Ortan Ticaret Unvan/Ad Soyad Sermayedeki Pay (TL) Sermayedeki Pay (%)

  Adilbey Holding A.. 1.290.679.019,428 52,68

  Doan Ailesi 354.664.092,733 14,48

  Borsa stanbulda lem Gren Ksm ve Dier Ortaklar

  804.656.887,839 32,84

  TOPLAM 2.450.000.000,00 100,00

  - irketin Ortaklk Yapsn Yanstan Toplam Pay Says:

  2.450.000.000 adet

  - irketin Ortaklk Yapsn Yanstan Toplam Oy Hakk :

  2.450.000.000 adet

  - mtiyazl Pay :

  YOKTUR.

 • 5

  GENEL KURUL GNDEM VE GNDEME LKN AIKLAMALAR

  Genel Kurul Gndemine ilikin aklamalarmz aada yer almaktadr; GNDEM 1. Al ve Toplant Bakanlnn tekili.

  Gereke : Trk Ticaret Kanunu (TTK) hkmleri ile Anonim irketlerin Genel Kurul Toplantlarnn Usul ve Esaslar ile Bu Toplantlarda Bulunacak Gmrk ve Ticaret Bakanl Temsilcileri Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) dorultusunda genel kurulu ynetecek bakan ve heyeti (Toplant Bakanl) seilecektir.

  2. Toplant tutanann imzalanmas hususunda Toplant Bakanlna yetki verilmesi.

  Gereke : Genel Kurul, Toplant Bakanlna genel kurul tutanann imzalanmas hususunda yetki verecektir.

  3. 2013 hesap dnemine ait Ynetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmas, grlmesi ve onaya

  sunulmas.

  Gereke : TTK hkmleri ile Gmrk ve Ticaret Bakanl Ynet