reserven 2012 nr. 1

Download Reserven 2012 nr. 1

Post on 28-Mar-2016

296 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reserven 2012 nr. 1

TRANSCRIPT

 • reserven/1/2012 1

  RESERVENHovedorganisationen for Personel af reserven i Danmark

  Til krykhusar p et jeblik

  Forsvarskommandoens Feltsportskursus 2012

  Reserveofficersuddannelsen og den frste rdighedskontrakt

  Indkaldelse til generalforsamling

  JanuaRnR. 1/2012

  nyT HPRDkuRsuskaTalog

  nu kan vI komme vIDeRe

  aIRBoRne

  Reserven og Forsvarsforlig 2010 til 2014

  aesoR har afholdt militr 7-kamp konkurrence i Toledo, spanien.

 • 2 reserven/1/2012

  Hovedorganisationen for Personel af reserven i danmarkProtektor Hans Kongelige Hjhed Prins Joachim

  Hans kongelIge HJHeD PRIns JoacHIms nyTRsHIlsen

  Som en del af samfundets civile og militre ressourcer har For-

  svarets personel af reserven ogs i 2011 ydet et betydeligt bidrag

  til forsvarets deltagelse i den nationale og internationale opgave-

  lsning.

  Som aktiv i Forsvarets reserve glder det mig, at den nye uddan-

  nelse af officerer til reserven ved Sekondljtnantsskolen i Oksbl

  har fet godt fat. De nye sekondljtnanter udfylder sammen med

  det faste personel vigtige funktioner i forbindelse med Hrens

  Basis Uddannelse og Flyvevbnets grunduddannelser, og der er

  hermed genskabt synlighed omkring reserveofficeren og dennes

  udfrelse af de daglige opgaver som en integreret del af Forsvarets

  samlede officerskorps.

  Det glder mig tillige, at der i 2011 er blevet genskabt et vrns-

  flles videreuddannelsestrin I for officerer af reserven p Hrens

  Officersskole en uddannelse, som efter sit forml ogs vil vre

  vigtig for officerer af reserven i Svrnet, i Hjemmevrnets Re-

  gionale Fringsstruktur, for sprogofficererne under Forsvarsaka-

  demiet og lgerne under Forsvarets Sundhedstjeneste.

  I 2012 vil der fortsat vre fokus p det nye forsvarsforlig med

  tyngde omkring implementering af den fremadrettede organisa-

  tion, herunder sprgsmlet om oprettelse af nye reserveentiteter,

  hvor det ikke allerede er sket.

  Jeg vil udtrykke min anerkendelse for den indsats, alt personel af

  reserven har udfrt i 2011, ligesom jeg nsker hver enkelt og den-

  nes nrmeste et godt nytr.

  Hans Kongelige Hjhed Prins Joachim

  Hans kongelige Hjhed Prins Joachimsnytrshilsen 2012 til personel af reserven

  sekReTaRIaTHovedorganisationen for Personel af Reserven i DanmarkRigensgade 91316 Kbehavn KTlf. 3314 1601 Fax 3314 3667 mail@hprd.dkwww.hprd.dk

  Sekretariatet har bent dagligt mandag til fredag fra kl. 09.00 til 14.00.

  sekretariatschef Peter Henrik Lynarde-mail phl@hprd.dk

  forsidefoto: Academia de Infanteria i Toledo, Spanien. Ls artiklen Til krykhusar p et jeblik. Foto overkonstabel af reserven Jrgen Tang Nielsen.

  ReseRvenansvarshavende redaktr oberstljtnant-R Peter Henrik Lynard

  redaktionMajor-R Bengt Laier

  artiklerForslag til artikler sendes til:Hovedorganisationen for Personel af Reserven i DanmarkRigensgade 91316 Kbenhavn Ke-mail mail@hprd.dk

  Manuskripter sendes i Word eller et kompatibelt format som vedhftet fil til en e-mail.Fotos sendes i et af formaterne JPEG, EPS eller TIFF som en selvstndig fil.

  Redaktionen forbeholder sig ret til at korrekturlse samt forkorte og redigere manuskripter.

  design og trykKLS Grafisk Hus A/S

  oplag: 3.000

  issn 1902-5750

  ophavsret og presseansvarBladets artikler m kopieres og eftertrykkes, nr kilden angives. Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening, som ikke ndvendigvis deles af HPRD.Rettigheder til fotos uden credit tilhrer forfatteren af pgldende artikel eller HPRD.

  abonnementReserven tilsendes gratis medlemmer af HPRD.Institutioner og biblioteker kan tegne abonnement til en pris af kr. 410 rligt (momsfrit).Adressendring eller udeblevet blad meddeles HPRDs sekretariat.

  kommende udgivelsernr. 2 /2012 den 31. maj (stoffrist den 8. maj).nr. 3 / 2012 den 13. september (stoffrist den 28. august).nr. 4 / 2012 den 29. november (stoffrist den 13. november).

 • reserven/1/2012 3

  FasT I BlaDeT

  Hans kongelige Hjhed Prins Joachimsnytrshilsen 2012 til personel af reserven

  INdhold 1/2012 HoveDorganisationen for Personel af reserven i Danmark

  Boganmeldelser 21

  Nyt fra hPRd-kredse

  kbenhavnskredsen 23

  lillebltskredsen 23

  nordjyske kreds 23

  Fynskredsen 24

  storstrmskredsen 25

  sydvestjyske kreds 25

  nordvestjyske kreds 25

  snderjyske kreds 25

  midtjyske kreds 26

  en aktiv forening 4

  Indkaldelse til ordinr generalforsamling 5

  kandidater til valg til bestyrelsen 6 nijmegen 2011: 9 tog derned, 9 fik medaljer 14

  HPRD kursuskatalog 15

  Reserveofficersuddannelsen og den 18frste rdighedskontrakt

  nu kan vi komme videre 20 nyt kursus giver mulighed for kompetencelft til reserven

  Jobmuligheder I cIoR 27

  ekstraordinr mulighed 28

  6

  8

  12

  18

  14

  aIRBoRne 8

  FoRsvaRskommanDoens FelTsPoRTskuRsus 9

  Reserven og Forsvarsforlig 2010-2014 10

  uddannelse p lige vilkr 11

  Til krykhusar p et jeblik 12

 • 4 reserven/1/2012

  leDeR

  Foreningen er fortsat optaget af bl.a. at sge information

  om, vurdere og pvirke, hvor Forsvaret og dets myn-

  digheder i den sammenhng inklusive Hjemme-

  vrnet bevger sig hen dels som led i den fort-

  satte implementering af indevrende forsvarsforlig 2010 - 2014,

  dels som flge af de over en bred kam fremkomne politiske

  tilkendegivelser om strre besparelser, der fremkom tidligt i 2011.

  Hvad angr varetagelsen af Reservens interesser i den fortsatte

  implementering af indevrende forsvarsforlig, vil jeg i nrv-

  rende udgave af Reserven p dette sted njes med at henvise til

  omtalen andetsteds i bladet af de mange gode og vigtige resul-

  tater, som foreningen i samvirke med myndighederne har op-

  net og stedse opnr.

  Sprgsmlet om strre besparelser er blevet viderefrt i rege-

  ringsgrundlaget fra september 2011 og forekommer belbsms-

  sigt ganske forstrket i den retorik, som den nuvrende rege-

  ring, folketingsmedlemmer og Forsvarets myndigheder synes at

  arbejde ud fra som mere eller mindre en kendsgerning.

  Hvad angr det mere fremadrettede perspektiv, deler forenin-

  gens medlemmer sledes spndingen nogle vil mske mene

  usikkerheden med de fastansatte i Forsvaret og deres organi-

  sationer med hensyn til dels omfanget af de fortsatte omlg-

  ninger i almindelighed, dels hvorledes resultatet heraf vil pvirke

  Forsvarets indretning og operative kapaciteter i srdeleshed

  mske begyndende allerede i indevrende forligsperiode.

  Jeg m formode, at Forsvarets ledelse som hidtil vil bestrbe

  sig p at fastholde mest mulig operativ kapacitet og evne til ka-

  pacitetsopbygning til at kunne hndtere en palette med ndret

  og potentiel stor opgavekompleksitet inklusive fra at kunne

  kmpe og vinde til mere humanitrt orienteret opgavelsning

  i uniform. I en sdan dynamisk tilgang passer personel af

  reserven fortsat godt ind i helheden ud fra at vre til rdighed

  som en fleksibel, robust og kosteffektiv kapacitet herunder

  gennem Reservens unikke kompetencemssige kobling mel-

  lem omfattende civil uddannelse og det mere militre.

  I tilflde af et sdant udviklingsperspektiv tnker jeg med hen-

  syn til personelsiden, at Forsvarets mde at tnke uddannelse,

  karriere og tjeneste formentlig kan blive undergivet et ganske

  nje eftersyn ogs ud fra et investeringsmssigt perspektiv.

  Det vil i givet fald ogs vil f indflydelse p, hvorledes personel

  af reservens grund- og videreuddannelse tilrettelgges m-

  ske mere integreret sammen med det faste personel end hidtil

  kendt. Forventningerne om Reservens tilstedevrelse i Forsvaret

  mske tilsvarende nppe blive mindre end i dag, sfremt fr-

  nvnte dynamiske betragtning mtte lgges til grund og ud-

  fordre bde kreativitet og vilje.

  Bestyrelsen vil selvsagt hndtere udfordringen vedr. tilrettelg-

  gelsen af fremtidens forsvar ud fra bl.a. den af bestyrelsen i slut-

  ningen af 2011 forelbigt fastlagte vision og mission for for-

  eningen, der vil blive fremlagt p foreningens generalforsamling

  i april 2012 og lyder sledes:

  HPRD sikrer faglige og politiske interesser for Reserven igen-

  nem arbejdet for, at Reserven forbliver en fleksibel, attraktiv og

  vrdiskabende kapacitet, som komplementerer samfundets

  ressourcer med militre og civile kompetencer. Gennem syn-

  lighed sikrer HPRD kendskab til og forstelse for Reserven og

  dens virke.

  HPRD skal understtte, at Reserven udgr en fleksibel ressource, der til

  stadighed har et hjt kompetenceniveau, og som imdekom-

  mer Forsvarets behov

  facilitere, at Forsvaret har kvalificeret reservepersonel til rdig-hed

  synliggre og profilere Reserven i forhold til samfundet gene-relt, Forsvarsministeriets omrder og foreningens medlem-

  mer.

  Til gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven.

  Birger Kjer Hansen

  En aktiv FOREnInG

 • reserven/1/2012 5

  HoveDoRganIsaTIonen FoR PeRsonel aF

  ReseRven I DanmaRk

  indkaldelse til

  ordinr generalforsamling

  lrdag den 14. april 2011 kl. 1400, Ryes Kaserne

  , Fredericia

  dagsorden

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning om Foreningens v

  irk-

  somhed i det forlbne r.

  3. Det reviderede regnskab for det forlbne

  r

  fremlgges til godkendelse.

  4. Medlemskontingent for kontingentret fas

  tst-

  tes p grundlag af et fremlagt budget.