bibliography - brill

of 29 /29
Bibliography Acker, William Reynolds Beal. Some T’ang and Pre-T’ang Texts on Chinese Painting. Leiden: E. J. Brill, 1954. Ai Qing 艾青. “Tan Zhongguohua” 談中國畫. Wenyibao, August 15, 1953. Ai Zhongxin 艾中信. “Huishi sanji” 繪事散記. Meishu yanjiu 1995, no. 1: 10–17. ———. “Youhua fengcai tan” 油畫風采談. Meishu 1962, no. 2: 2–9, 46. Andrews, Julia Frances. “Luotihua lunzheng ji xiandai Zhongguo meishushi de goujian” 體畫論爭及現代中國美術史的構建. In Haipai huihua yanjiu wenji, 117–50. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 2001. ———. Painters and Politics in the People’s Republic of China, 1949–1979. Berkeley: University of California Press, 1994. ———. “Traditional Painting in New China: Guohua and the Anti-Rightist Campaign.” Jour- nal of Asian Studies 49, no. 3 (1990): 555–85. Andrews, Julia Frances, and Kuiyi Shen. e Art of Modern China. Berkeley: University of California Press, 2012. ———. “e Japanese Impact on the Republican Art World: e Construction of Chinese Art History as a Modern Field.” Twentieth Century China 32, no. 1 (2006): 4–35. ———. “Traditionalism as a Modern Stance: e Chinese Women’s Calligraphy and Painting Society of 1930s Shanghai.” Modern Chinese Literature and Culture 11, no. 1 (Spring 1999): 1–29. ———. “e Traditionalist Response to Modernity: e Chinese Painting Society of Shang- hai.” In Visual Culture in Shanghai, 1850s–1930s, edited by Jason Kuo, 79–93. Washington, DC: New Academica Publishing, 2007. Averill, Stephen C. Revolution in the Highlands: China’s Jinggangshan Base Area. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2003. Bai Ding 白丁 , and Tao Ying 陶鷹. “Ji Kangri zhanzheng qijian de sumeizhuan Yixing fen- xiao” 記抗日戰爭期間的蘇美專宜興分校. Yixing wenshi ziliao 5 (1983): 93–94. Bai Yu 白雨. “Guohua yu xihua zhi renshi” 國畫與西畫之認識. Beiyang huabao, no. 337 (1929): 3. “Baihua yingchun: ji Beijing Zhongguo huayuan ‘yingchun huazhan’ zuotanhui” 百花迎春: 記北京中國畫院 迎春畫展座談會. Meishu 1961, no. 2: 7. Bao Limin 包立民. “Ye Qianyu yu Guan Shanyue” 葉淺予與關山月. In Guan Shanyue yanjiu, edited by Guan Shanyue meishuguan, 176–78. Shenzhen: Haitian chubanshe, 1997. Yi Gu - 9781684176137 Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM via free access

Upload: khangminh22

Post on 23-Jan-2023

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

B i b l i o g r a p h y

Acker, William Reynolds Beal. Some T’ang and Pre-T’ang Texts on Chinese Painting. Leiden: E. J. Brill, 1954.

Ai Qing 艾青. “Tan Zhongguohua” 談中國畫. Wenyibao, August 15, 1953.Ai Zhongxin 艾中信. “Huishi sanji” 繪事散記. Meishu yanjiu 1995, no. 1: 10–17. ———. “Youhua fengcai tan” 油畫風采談. Meishu 1962, no. 2: 2–9, 46.Andrews, Julia Frances. “Luotihua lunzheng ji xiandai Zhongguo meishushi de goujian” 裸

體畫論爭及現代中國美術史的構建. In Haipai huihua yanjiu wenji, 117–50. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 2001.

———. Painters and Politics in the People’s Republic of China, 1949–1979. Berkeley: University of California Press, 1994.

———. “Traditional Painting in New China: Guohua and the Anti-Rightist Campaign.” Jour-nal of Asian Studies 49, no. 3 (1990): 555–85.

Andrews, Julia Frances, and Kuiyi Shen. The Art of Modern China. Berkeley: University of California Press, 2012.

———. “The Japanese Impact on the Republican Art World: The Construction of Chinese Art History as a Modern Field.” Twentieth Century China 32, no. 1 (2006): 4–35.

———. “Traditionalism as a Modern Stance: The Chinese Women’s Calligraphy and Painting Society of 1930s Shanghai.” Modern Chinese Literature and Culture 11, no. 1 (Spring 1999): 1–29.

———. “The Traditionalist Response to Modernity: The Chinese Painting Society of Shang-hai.” In Visual Culture in Shanghai, 1850s–1930s, edited by Jason Kuo, 79–93. Washington, DC: New Academica Publishing, 2007.

Averill, Stephen C. Revolution in the Highlands: China’s Jinggangshan Base Area. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2003.

Bai Ding 白丁, and Tao Ying 陶鷹. “Ji Kangri zhanzheng qijian de sumeizhuan Yixing fen-xiao” 記抗日戰爭期間的蘇美專宜興分校. Yixing wenshi ziliao 5 (1983): 93–94.

Bai Yu 白雨. “Guohua yu xihua zhi renshi” 國畫與西畫之認識. Beiyang huabao, no. 337 (1929): 3.

“Baihua yingchun: ji Beijing Zhongguo huayuan ‘yingchun huazhan’ zuotanhui” 百花迎春:

記北京中國畫院‘迎春畫展’座談會. Meishu 1961, no. 2: 7.Bao Limin 包立民. “Ye Qianyu yu Guan Shanyue” 葉淺予與關山月. In Guan Shanyue

yanjiu, edited by Guan Shanyue meishuguan, 176–78. Shenzhen: Haitian chubanshe, 1997.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 276 —

Bao, Weihong. Fiery Cinema: The Emergence of an Affective Medium in China, 1915–1945. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015.

Bao, Yuheng, Mu Lin, and Letitia Lane. Art and Artists of Chinese Modern Painting, 1890–1949. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2005.

Barmé, Geremie. An Artist Exile: A Life of Feng Zikai (1898–1978). Berkeley: University of California Press, 2002.

Barnhart, Richard. “Figures in Landscape.” Archives of Asian Art 42 (1989): 62–70.Beijing huayuan 北京畫院, ed. 20 shiji Beijing huihuashi 20 世紀北京繪畫史. Beijing:

Renmin meishu chubanshe, 2007.Belting, Hans. Florence and Baghdad: Renaissance Art and Arab Science. Cambridge, MA:

Belknap Press of Harvard University Press, 2011.Bermingham, Ann. Learning to Draw: Studies in the Cultural History of a Polite and Useful

Art. New Haven: published for The Paul Mellon Centre for Studies in British Art by Yale University Press, 2000.

Bian, Morris L. “The Sino-Japanese War and the Formation of the State Enterprise System in China: A Case Study of the Dadukou Iron and Steel Works, 1938–1945.” Enterprise and Society 3, no. 1 (2002): 80–123.

Bichler, Lorenz. “Coming to Terms with a Term: Notes on the History of the Use of Social-ist Realism in China.” In In the Party Spirit: Socialist Realism and Literary Practice in the Soviet Union, East Germany and China, edited by Hilary Chung, 30–43. Amsterdam: Rodopi, 1994.

Bieler, Stacey. “Patriots” or “Traitors”?: A History of American-Educated Chinese Students. New York: M. E. Sharpe, 2004.

Birnbaum, Phyllis. Glory in a Line: A Life of Foujita—the Artist Caught between East and West. New York: Macmillan, 2007.

Boime, Albert. The Academy and French Painting in the Nineteenth Century. London: Phaidon, 1971.

Bush, Susan. The Chinese Literati on Painting: Su Shih (1037–1101) to Tung Ch’i-ch’ang (1555–1636). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Bush, Susan, and Hsio-yen Shih, eds. Early Chinese Texts on Painting. Cambridge, MA: Harvard-Yenching Institute, Harvard University Press, 1985.

Cahill, James. The Painter’s Practice: How Artists Lived and Worked in Traditional China. New York: Columbia University Press, 1994.

———. “Tung Ch’i-ch’ang’s ‘Southern and Northern Schools’ in the History and Theory of Painting: A Reconsideration.” In Sudden and Gradual: Approaches to Enlightenment in Chinese Thought, edited by Peter N. Gregory, 429–46. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1987.

Cai Ruohong 蔡若虹. “Guanyu guohua chuangzuo de fazhan wenti” 關於國畫創作的發展問

題. Meishu 1955, no. 6: 14–16.———. “Yinian lai de meishu chuangzuo he meixie gongzuo” 一年以來的美術創作和美協工

作. Meishu 1954, no. 11: 5–6.Cai Sui’ang 蔡睟盎. “Cai Yuanpei zai Kangri zhanzheng qijian” 蔡元培在抗日戰爭期間.

Shaoxing wenshi ziliao 12 (1998): 27–36.Cai Tao 蔡濤. “Guan Liang, Tan Huamu, Ding Yanyong de xiandai yishu shijian yu ‘dong-

yang huigu’ xianxiang” 關良、譚華牧、丁衍庸的現代藝術實踐與‘東洋回顧’現象. Wenyi yanjiu 2018, no. 8: 109–25.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 277 —

———. “Nanguo huariji: xin Zhongguo shiqi Tan Huamu de huihua shijian” 南國畫日記:新

中國時期譚華牧的繪畫實踐. In Nanguo: Tan Huamu de huariji, edited by Cai Tao, 3–138. Shenzhen: He Xiangning meishuguan, 2018.

———. “Saishang, jietouju he tuyouhua: yishujia Hu Yichuan de kua meijie shijian shang” 塞尚、街頭劇和土油畫:藝術家胡一川的跨媒介實踐上. Meishu xuebao 2018, no. 4: 75–89.

———. “Xianggang Lingying zhongxue de Kangzhan Jianguo bihua (1939): jianlun kangzhan shiqi meishujie de meijie jingzheng xianxiang” 香港嶺英中學的《抗戰》《建國》壁畫 (1939)—兼論抗戰時期美術界的媒介競爭現象. Meishu xuebao 2016, no. 1: 56–72.

———. “1938 nian: guojia yu yishujia, huanghelou da bihua yu kangzhan chuqi Zhongguo xiandai meishu de zhuanxing” 1938年:國家與藝術家,黃鶴樓大壁畫與抗戰初期中國現

代美術的轉型. Ph.D. dissertation, Zhongguo meishu xueyuan, Hangzhou, 2013.Cai Yuanpei 蔡元培. “Replacing Religion with Aesthetic Education.” Translated by Julia F.

Andrews in Modern Chinese Literary Thought: Writings on Literature, 1893–1945, edited by Kirk A. Denton, 182–89. Stanford, CA: Stanford University Press, 1996.

———. “Zai Beida huafa yanjiuhui zhi yanshuoci” 在北大畫法研究會之演說詞. In Cai Yuanpei meixue wenxuan, edited by Wenyi meixue congshu bianji weiyuanhui, 80–81. Beijing: Beijing daxue chubanshe, 1983.

Callen, Anthea. The Work of Art: Plein Air Painting and Artistic Identity in Nineteenth- Century France. London: Reaktion Books, 2015.

Cao Hongmao 曹鴻茂. Xinsijun qibingtuan zhengzhan fazhan jishi 新四軍騎兵團征戰發展

紀實. Beijing: Junshi kexue chubanshe, 2009.Cao Qinghui 曹慶暉. “Beiping yizhuan huaxue chenfu yu wojian” 北平藝專畫學沉浮與我

見. Meishu 2013, no. 8: 97–102.———. “Makeximofu youhua xunlianban de jiaoxue neirong he yingxiang” 馬克西莫夫油畫

訓練班的教學內容和影響. Zhongguo meishu 2012, no. 6: 13–17.———. “Xu Beihong meishu jiaoyu xuepai chuyi” 徐悲鴻美術教育學派芻議. Zhonghua

shuhuajia 2013, no. 6: 116–23.———. “‘Xuedaoshou zaibian’: youhua minzuhua sichao zhong de Luo Gongliu youhua yan-

jiuban jiaoxue yanjiu” 學到手再變. Wenyi yanjiu 2007, no. 12: 101–14.Cao Xinlin 曹新林. “Jingshen qinghuai de shanguang: Xie Ruijie xiansheng zaonian youhua

yishu zhuitan” 精神情懷的閃光:謝瑞階先生早年油畫藝術追談. Meishu xuekan 2010, no. 3: 19–24.

Carrier, David. “Book Review of Jonathan Crary’s Suspensions of Perception: Attention, Spec-tacle, and Modern Culture (Cambridge, MA: MIT Press, 1999).” The Burlington Magazine, no. 1170 (2000): 576.

Cassagne, A. Toushixue 透視學. Translated by Shen Liangneng 沈良能. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1917.

Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Chang Shuhong 常書鴻. Chang Shuhong zizhuan: jiushi chunqiu, Dunhuang wushinian 常書

鴻自傳:九十春秋,敦煌五十年. Beijing: Beijing daxue chubanshe, 2011.Chang Youming 常又明. Shafulasuofu [“Savrasov] de Baizuiya feilaile” 沙弗拉索夫的“白嘴

鴉飛來了.” Meishu 1956, no. 7: 61–63.Chen Baoyi 陳抱一. “Yanghua yundong guocheng lüeji” 洋畫運動過程略紀. In Zhongguo

youhua wenxian, 1542–2000, edited by Zhao Li and Yu Ding, 785–97. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2002. Originally published in Shanghai yishu yuekan 1942, nos. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 278 —

Chen Duxiu 陳獨秀. “Meishu geming: da Lü Cheng” 美術革命:答呂澂. Xin qingnian 6, no. 1 (1919): 86.

Chen Jichun 陳繼春. “Yu Ben zaonian xingzhuang de tansuo: cong wenxian chufa” 余本早年

行狀的探索 : 從文獻出發. In Yongheng de pusu: Yu Ben zuopin ji pinglunji, edited by Xie Jun, 430–33. Guangzhou: Lingnan meishu chubanshe, 2017.

Chen Jiejin 陳階晉, and Lai Yuzhi 賴毓芝, eds. Zhuisuo zhepai 追索浙派. Taipei: Guoli gugong bowuyuan, 2008.

Chen Jiru 陳繼儒. “Nigu lu” 泥古錄. In Zhongguo shuhua quanshu, vol. 3, edited by Lu Fusheng, 1038–59. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 1992.

Chen Junyu 陳俊宇. “Bieyou renjian xinglunan: lüelun Guan Shanyue zaonian huihua yishu tezheng” 別有人間行路難:略論關山月早年繪畫藝術特征. In Bieyou renjian xinglunan: ershi shiji sishi niandai Pang Xunqin, Wu Zuoren, Guan Shanyue, Sun Zongwei xinan xibei xiesheng zuopinji, 198–204. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2013.

———. “Danqing xie bujin, tantao yi weiqiong: shilun Guan Shanyue zaonian yitu shang de yichang zhenglun” 丹青寫不盡,探討意未窮:試論關山月早年藝途上的一場爭論. In Shidai jingdian: Guan Shanyue yu 20 shiji Zhongguo meishu yanjiu wenji, edited by Guan Shanyue meishuguan, 213–19. Liuzhou: Guangxi meishu chubanshe, 2009.

Chen Luohui 陳羅輝, and Yan Jinling 顏金玲. “Xiesheng jidi de jianshe yu guanli yanjiu” 寫生基地的建設與管理研究. Meishu jiaoyu yanjiu 2015, no. 7: 116 and 118.

Chen Lüsheng 陳履生. “Jianshe xin Zhongguo: 20 shiji 50 niandai Zhongguohua zhong de jianshe” 建設新中國:20 世紀 50 年代中國畫中的建設. In Jianshe xin Zhongguo: 20 shiji 50 zhi 60 niandai zhongqi Zhongguohua zhuantizhan, edited by Guan Shanyue meishuguan, 12–25. Nanning: Guangxi meishu chubanshe, 2005.

Chen Lüsheng, and Zhang Weixing 張蔚星, eds. Zhongguo shanshuihua: xiandai juan 中國

山水畫:現代卷. Nanning: Guangxi meishu chubanshe, 2000.Chen Shiju 陳世局. “Guoshiguan guancang guomin zhengfu shiqi gugong haiwai zhanlan

shiliao jieshao” 國史館館藏國民政府時期故宮海外展覽史料介紹. Guoshi yanjiu tongxun, no. 7 (2014): 175–81.

Chen Shuren 陳樹人. Guilin shanshui xieshengji 桂林山水寫生集. Shanghai: Hepingshe, 1932.

———. “Xinhuafa” 新畫法. Zhenxiang huabao 1, no. 12 (1912): 11–14.Chen Ting 陳挺. “Gaonianji shiwu xiesheng yu linhua de bijiao shiyan baogao” 高年級實物

寫生與臨畫的比較實驗報告. Jiaoyu zhoukan, no. 188 (1934): 35–40.Chen Yingmei 陳影梅. Goutufa shili 構圖法實例. Shanghai: Kaiming shudian, 1936.Cheng, Meiling. “De/Visualizing Calligraphic Archaeology: Qiu Zhijie’s Total Art.” TDR: The

Drama Review 53, no. 2 (2009): 17–34.Cheng Zhize 程致澤. “Huangshan lingzhua lu” 黃山鱗爪錄. Lüxing zazhi 8, no. 7 (1934):

29–36.Chou, Diana Yeongchau. A Study and Translation from the Chinese of Tang Hou’s Huajian

(Examination of Painting): Cultivating Taste in Yuan China, 1279–1368. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2006.

Chow, Rey. Primitive Passions: Visuality, Sexuality, Ethnography, and Contemporary Chinese Cinema. New York: Columbia University Press, 1995.

Chuandao 川島. “Yi Lu Xun xiansheng 1928 nian Hangzhou zhiyou” 憶魯迅先生 1928 年杭

州之遊. In Huiyi weida de Lu Xun 回忆偉大的魯迅, edited by Shen Yinmo, 26–34. Shang-hai: Xinwenyi chubanshe, 1958.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 279 —

Chung, Anita. Chinese Art in an Age of Revolution: Fu Baoshi (1904–1965). Cleveland: Cleve-land Museum of Art, 2011.

“Chuxuezhe de goutufa” 初學者的構圖法. Keda zazhi 5, no. 3 (1934): 17.Clark, John. Japanese-British Exchanges in Art 1850s–1930s: Papers and Research Materials.

Canberra: Australian National University, 1989.———. Japanese Exchanges in Art, 1850s to 1930s, with Britain, Continental Europe, and the

USA: Papers and Research Materials. Sydney: Power Publications, 2001.———, ed. Modernity in Asian Art. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1993.Clarke, David. Chinese Art and Its Encounter with the World. Hong Kong: Hong Kong

University Press, 2011.Claypool, Lisa. “Habitat Dioramas: Liu Kuiling’s Animal Paintings in Republican-Era Tian-

jin.” Archives of Asian Art 64, no. 2 (2014): 165–90.Clunas, Craig. Chinese Painting and Its Audiences. Princeton, NJ: Princeton University Press,

2017.———. Pictures and Visuality in Early Modern China. Princeton, NJ: Princeton University

Press, 1997.Cohen, Paul A. Discovering History in China: American Historical Writing on the Recent

Chinese Past. New York: Columbia University Press, 1984.Cong, Xiaoping. Teachers’ Schools and the Making of the Modern Chinese Nation-State,

1897–1937. Vancouver: University of British Columbia Press, 2007.Conisbee, Philip, Lawrence Gowing, and J. A. Gere. Painting from Nature: The Tradition of

Open-Air Oil Sketching from the 17th to the 19th Centuries. London: Royal Academy of Arts, 1980.

Crary, Jonathan. Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

Croizier, Ralph. Art and Revolution in Modern China: The Lingnan (Cantonese) School of Painting, 1906–1951. Berkeley: University of California Press, 1988.

———. “Post-Impressionists in Pre-War Shanghai: The Juelanshe (Storm Society) and the Fate of Modernism in Republican China.” In Modernity in Asian Art, edited by Jonathan Clark, 135–54. Sydney: Wild Peony, 1993.

Dainihon kokumin Chugakukai 大日本国民中学会, ed. Kaiga dokushūsho 絵画独習書. Tokyo: Tōkyō kokumin shoin, 1909.

Damisch, Hubert, and John Goodman. The Origin of Perspective. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.

Dao Cheng 道誠. “Kangzhan hou de yishu” 抗戰後的藝術. Yinyue yu meishu 2, no. 3 (1941): 7.

Daston, Lorraine, and Peter Galison. Objectivity. New York: Zone Books, 2007.Debevoise, Jane. Between State and Market: Chinese Contemporary Art in the Post-Mao Era.

Leiden: E. J. Brill, 2014.Deng Gewei 鄧格偉. “Nanguo wenhua mingren Ruan Tuizhi” 南國文化名人阮退之. Ling-

nan wenshi, no. 8 (1998): 22–23.Deng Yizhe 鄧以蟄. “Guan Lin Fengmian de huihua zhanlanhui yin lunji Zhong-Xi hua

de qubie” 觀林風眠的繪畫展覽會因論及中西畫的區別. In Bainian Zhongguo meishu jingdian wenku, 3: Meishu sichao yu wailai meishu (1896–1949), edited by Gu Seng and Li Shusheng, 94–96. Shenzhen: Haitian chubanshe, 1998. Originally published in Deng Yizhe, Yishujia de nanguan. Beijing: Gucheng shushe, 1928.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 280 —

Denton, Kirk A., ed. Modern Chinese Literary Thought: Writings on Literature, 1893–1945. Stanford, CA: Stanford University Press, 1996.

Ding Lanxiang 丁瀾翔. “Renmin de fengjing: 20 shiji 50 niandai Guan Shanyue yu Beijing diqu huajia yishu zhong de shoudu jiqi shijuexing” 人民的風景:20 世紀 50 年代關山月與

北京地區畫家藝術中的首都及其視覺性. Meishu yanjiu 2015, no. 1: 75–83.———. “Tuxiang, diyu, minzu: Guan Shanyue xiesheng zuopin zhong de xibei tujing yu

minzu guannian” 圖像,地域,民族:關山月寫生作品中的西北圖景與民族觀念. In Bieyou renjian xinglunan: ershi shiji sishi niandai Pang Xunqin, Wu Zuoren, Guan Shanyue, Sun Zongwei xinan xibei xiesheng xieshengji, edited by Guan Shanyue meishuguan, 205–15. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2013.

———. “Zai jiti de tudi shang: 1950–1970 nian xin Zhongguo nongcun tudi de shijue xing-xiang jiqi guannian biaoda” 在集體的土地上: 1950–1970 年新中國農村土地的視覺形象及

其觀念表達. Meishu yanjiu 2016, no. 6: 64–72.Ding Qilin 丁其麟. “Xieshenghe zhizaofa” 寫生盒製造法. Shaonian 14, no. 12 (1924): 27–29.Ding Song 丁悚. “Shanghai zaoqi de xiyanghua meishu jiaoyu” 上海早期的西洋畫美術教育.

In Shanghai difangshi ziliao 5. Shanghai: Shanghai shehui kexueyuan chubanshe, 1986.Dong Feifei 董菲菲. “Ershi shiji sishi niandai zoujin ganxin diqu de Zhongguo youhuajia

yanjiu” 20世紀40年代走進甘新地區的中國油畫家研究. Ph.D. dissertation, Xi’an meishu xueyuan, 2012.

Dong, Madeleine Yue. “Shanghai’s China Traveler.” In Everyday Modernity in China, edited by Madeleine Yue Dong and Joshua Goldstein, 195–226. Seattle: University of Washington Press, 2006.

Dong Qichang 董其昌. “Huachanshi suibi” 畫禪室隨筆. In Zhongguo shuhua quanshu, vol. 3, edited by Lu Fusheng, 999–1033. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 1992.

Dong Xiwen 董希文. “Cong Zhongguo huihua de biaoxian fangfa tandao youhua Zhongguo feng” 從中國繪畫的表現方法談到油畫中國風. Meishu 1957, no. 1: 6–9.

———. Dong Xiwen huaji 董希文畫集. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1996.Dongnan jiaotong zhoulanhui xuanchuanzu 東南交通周覽會宣傳組, ed. Dongnan lansheng

東南攬勝. Shanghai: Lianhe guanggao gongsi, 1935.Du Jiutian 杜就田. Xinbian sheyingshu 新編攝影術. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1913.Duiker, William. “The Aesthetic Philosophy of Ts’ai Yuan-P’ei.” Philosophy East and West 22,

no. 4 (1972): 385–401.Dunning, William. Changing Images of Pictorial Space: A History of Spatial Illusion in Painting.

Syracuse: Syracuse University Press, 1991.Edwards, Louise. “Drawing Sexual Violence in Wartime China: Anti-Japanese Propaganda

Cartoons.” Journal of Asian Studies 72, no. 3 (2013): 563–86.Efland, Arthur D. A History of Art Education: Intellectual and Social Currents in Teaching the

Visual Arts. New York: Teachers College, 1990.———. “School Art and Its Social Origins.” Studies in Art Education 24, no. 3 (1983): 149–57.Elkins, James. The Poetics of Perspective. Ithaca: Cornell University Press, 1994.Elliot, Jeannette Shambaugh, and David Shambaugh. The Odyssey of China’s Imperial Art

Treasures. Seattle: University of Washington Press, 2007.Elman, Benjamin A. From Philosophy to Philology: Intellectual and Social Aspects of Change

in Late Imperial China. Cambridge, MA: Council on East Asian Studies, Harvard Univer-sity, 1984.

Fang, Ji. “The Scenery of Guilin.” In Chinese Landscapes: Themes in Motifs in Literature, edited by Ruiqi Xu, 172–81. San Francisco, CA: Long River Press, 2005.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 281 —

Farrer, Anne, ed. Wu Guanzhong: A Twentieth-Century Chinese Painter. London: British Museum Press, 1992.

Feng 風. “Tan suxie” 談速寫. Xunzhong xiaokan 1, no. 5 (1944): 5.Feng Fasi 馮法祀. Yiwei rensheng: 20 shiji Zhongguo youhua mingjia Feng Fasi 藝為人生:20

世紀中國油畫名家馮法祀. Hefei: Anhui meishu chubanshe, 2014.Feng Zikai 丰子愷. Goutufa ABC 構圖法 ABC. Shanghai: shijie shuju, 1929.———. “Huangshan yinxiang” 黃山印象. In Feng Zikai youji, 93. Liuzhou: Guangxi shifan

daxue chubanshe, 2004.———. “Kan zhanlanhui yongde yanjing: gao yiban ruchangzhe” 看展覽會用的眼鏡:告一般

入場者. Meizhan 1929, no. 6: 4.———. “Meishu de zhaoxiang: gei ziji hui zhaoxiang de pengyoumen” 美術的照相:給自己會

照相的朋友們. Yiban 2, no. 3 (1927): 375–85.———. “Wo de xuehua” 我的學畫. Sheyuan julebu, no. 1 (1932): 31–34.———. “Xiesheng shijie” 寫生世界. Sheyuan julebu, no. 3 (1933): 63–64.———. “Xiesheng shijie 2” 寫生世界 2. Sheyuan julebu, no. 4 (1933): 245–48.———. “Zhongshi zhi xiesheng” 忠實之寫生. Meiyu 1, no. 2 (1920): 36–42.Fogel, Joshua A. The Role of Japan in Modern Chinese Art. Berkeley: University of California

Press, 2012.Fong, Wen, ed. Images of the Mind: Selections from the Edward L. Elliot Family and John

B. Elliott Collections of Chinese Calligraphy and Painting at the Art Museum, Princeton University. Princeton, NJ: The Art Museum, Princeton University, 1984.

Fong, Wen, and Alfreda Murck. “The Three Perfections: Poetry, Calligraphy, and Painting.” In Words and Images: Chinese Poetry, Calligraphy, and Painting, xv–xxii. New York: The Metropolitan Museum of Art and Princeton University Press, 1991.

Fong, Wen, and James Watt, eds. Possessing the Past: Treasures from the National Palace Museum. Taipei: National Palace Museum, 1996.

Fraser, Sarah E. “Sha Bo Tshe Ring, Zhang Daqian and Sino-Tibetan Cultural Exchange, 1941–1943: Defining Research Methods for MDO Regional Painting Workshops in the Medieval and Modern Periods.” In Art in Tibet: Issues in Traditional Tibetan Art from the Seventh to the Twentieth Century, edited by Erberto F. Lo Bue, 115–36. Leiden: Brill, 2011.

Fu Baoshi 傅抱石. “Chulun Zhongguo huihua wenti” 初論中國繪畫問題. In Fu Baoshi meishu wenji, edited by Ye Zonggao, 361–67. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 2014.

———. “Dongbei xiesheng zayi” 東北寫生雜憶. In Zhuangyou wanli hua danqing, edited by Fu Baoshi et al., 8–22. Nanjing: Jiangsu renmin chubanshe, 1962.

———. “Sixiang bianle, bimo jiu buneng bubian: da youren de yifengxin” 思想變了,筆墨就

不能不變:答友人的一封信. Renmin ribao, February 26, 1961, sec. 7.Fu Baoshi et al., eds. Zhuangyou wanli hua danqing 壯遊萬里話丹青. Nanjing: Jiangsu

renmin chubanshe, 1962.Fukuda Yoshiki 福田德樹, ed. Ōshita Tojiro bijutsu ronshū 大下藤次郎美術論集. Tokyo:

Bijutsu shuppansha, 1988.Galassi, Peter. Before Photography: Painting and the Invention of Photography. New York:

Museum of Modern Art, 1981.———. Corot in Italy: Open-Air Painting and the Classical-Landscape Tradition. New Haven:

Yale University Press, 1991.Gao, Minglu, ed. Inside/Out: New Chinese Art. Berkeley: University of California Press, 1998.Ge Lu 葛路. “Chuangzaoxing de zaixian ziran de mei: tan fengjinghua chuangzuo wenti” 創

造性地再現自然的美:談風景畫創作問題. Meishu 1957, no. 7: 12–13, 47.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 282 —

Gerasimov. “Zhi Zhongguo meishujiamen de youyi zengyan” 致中國美術家們的友誼贈言. Meishu 1954, no. 12: 37.

Goldman, Merle. “The Party and the Intellectuals.” In Cambridge History of China, vol. 14: The People’s Republic, Part 1: The Emergence of Revolutionary China, 1949–65, edited by Roderick MacFarquhar and John K. Fairbank, 218–58. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1987.

Goldstein, Carl. Teaching Art: Academies and Schools from Vasari to Albers. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996.

Gombrich, E. H. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989.

Greenbaum, Jamie. Chen Jiru (1558–1639): The Background to Development and Subsequent Uses of Literary Personae. Leidon: Brill, 2007.

Greenstein, Jack M. “On Alberti’s ‘Sign’: Vision and Composition in Quattrocento Painting.” The Art Bulletin, no. 79 (1997): 669–98.

Gu, Yi. “Scientizing Vision in China: Photography, Outdoor Sketching, and the Reinvention of Landscape Perception, 1912–1949.” Ph.D. dissertation, Brown University, 2009.

———. “What’s in a Name? Photography and the Reinvention of Visual Truth in China, 1840–1911.” The Art Bulletin 95, no. 1 (2013): 120–38.

Guan Ruizhi 關瑞之. “Qingsong ting qie zhi: jinian Guan Songfang xiansheng danchen yibailingwu zhounian” 青松挺且直:紀念關松房先生誕辰一百零五週年. Xinmeiyu, 2005, no. 3: 124–35.

Guan Shanyue 關山月. Guan Shanyue jiyou huaji: diyiji, xinan xibei lüxing xieshengxuan 關山月紀遊畫集:第一集,西南西北旅行寫生選. Guangzhou: Guangzhou shili yishu zhuanke xuexiao, 1948.

———. “Huai Guolao” 懷郭老. Guo Moruo yanjiu 1988, no. 6: 6–12.———. “Tonghang ru shouzu, yiyuan zan zhiyin: guan Zhao Wangyun huazhan ganhuai”

同行如手足,藝苑贊知音:觀趙望雲畫展感懷. In Zhao Wangyun yanjiu wenji, edited by Shaanxisheng wenshi yanjiuguan, 1: 80–81. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 2012.

Guan Shanyue meishuguan 關山月美術館, ed. Guan Shanyue quanji 關山月全集. Nanning: Guangxi meishu chubanshe, 2013.

———, ed. Jianshe xin Zhongguo: 20 shiji 50 niandai zhi 60 niandai zhongqi Zhongguohua zhuantizhan 建設新中國:20 世紀 50 年代至 60 年代中期中國話專題展. Nanning: Guangxi meishu chubanshe, 2005.

———. Yiyu xinglü: 20 shiji 50–70 niandai Zhongguo huajia guowai xiesheng zhuantizhan 異域行旅:20 世紀 50–70 年代中國畫家國外寫生專題展. Nanning: Guangxi meishu chubanshe, 2011.

Guan Songfang 關松房. “Guan Songfang zixu” 關松房自敘. Xinmeiyu 2005, no. 3: 136–41, 122–23.

———. “Xizuo de shouhuo” 習作的收穫. Xinmeiyu 2006, no. 1: 4–5.———. “Zhongguohua yao fang yicai” 中國畫要放異彩. Meishu 1959, no. 1: 10.Guan Yi 關怡. “Bu xunchang de huazhan: ji Guan Shanyue zai Aomen de liangci huazhan”

不尋常的畫展:記關山月在澳門的兩次畫展. In Guan Shanyue yanjiu, edited by Guan Shanyue meishuguan, 200–201. Shenzhen: Haitian chubanshe, 1997.

Guan Zhendong 關振東. Qingman Guanshan: Guan Shanyue zhuan 情滿關山:關山月傳. Beijing: Zhongguo wenlian chubanshe, 1990.

Guangxi dabaikequanshu weiyuanhui 廣西大百科全書委員會, ed. Guangxi dabaike quan-shu, lishi 廣西大百科全書.歷史. Beijing: Zhongguo dabaike quanshu chubanshe, 2008.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 283 —

Guangzhoushi Dongshanqu. Guangzhoushi Dongshanqu qiaowuzhi 廣州市東山區僑務志. Guangzhou: Guangzhoushi Dongshanqu renmin zhengfu qiaowu bangongshi, 1999.

Gui Shuqin 桂署欽. “Kangri zhanzheng shiqi Guangxi tielu jianshe shuping” 抗日戰爭時期

廣西鐵路建設述評. Liuzhou shizhuan xuebao 2001, no. 3: 44–49.Guoli lishi bowuguan bianji weiyuanhui 國立歷史博物館編輯委員會, ed. Zhang Daqian

shuhuaji 張大千書畫集. Taipei: Guoli lishi bowuguan, 1981.Guoli meishu chenlieguan 國立美術陳列館. Jiaoyubu dierci quanguo meishu zhanlanhui

zhanpin mulu 教育部第二次全國美術展覽會展品目錄. Nanjing: Guoli meishu chen-lieguan, 1937.

Han Lichao 韓立朝. Zaichang de xianshi: 20 shiji 20 niandai zhi 60 niandai shanshuihua xiesheng yanjiu 在場的現實:20 世紀 20 年代至 60 年代山水畫寫生研究. Beijing: Qing-hua daxue chubanshe, 2015.

Hang Chunxiao 杭春曉. “Huihua ziyuan: you ‘micang’ zouxiang ‘kaifang’: guwu chenliesuo de chengli yu minguo chuqi Zhongguohua” 繪畫資源:由“秘藏”走向“開放”:古物陳列

所的成立與民國初期中國畫. Wenyi yanjiu 2005, no. 12: 118–27.———. “Wenhe de jianjin zhilu: yi Minchu Beijing diqu Zhongguohua chuantongpai huajia

wei zhongxin de kaocha” 溫和的漸進之路:以民初北京地區中國畫傳統派畫家為中心的

考察. Ph.D. dissertation, Zhongguo yishu yanjiuyuan, 2006.———. “Xin guohua: Zhongguohua budebu jinxing de gaizao” 新國畫:中國畫不得不進行的

改造. Wenyi yanjiu 2012, no. 11: 122–28.Hanyu dacidian bianji weiyuanhui 漢語大詞典編輯委員會, ed. Hanyu dacidian 漢語大詞典.

Shanghai: Hanyu dacidian chubanshe, 1997.Haojiangke 蠔江客. “Guan Shanyue geren kangzhan huazhan” 關山月個人抗戰畫展. In

Guan Shanyue yanjiu, edited by Guan Shanyue meishuguan, 159. Shenzhen: Haitian chubanshe, 1997.

Harrist, Robert E., Jr., and Virginia Bower. Power and Virtue: The Horse in Chinese Art. New York: China Institute Gallery China Institute, 1997.

Hay, John. “The Body Invisible in Chinese Art?” In Body, Subject, and Power in China, edited by Angela Zito and Tani E. Barlow, 42–77. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Hay, Jonathan. “Qi Baishi: Three Questions.” In Qi Baishi guoji yantaohui lunwenji, edited by Mingming Wang, 422–35. Beijing: Wenhua yishu chubanshe, 2010.

He Tianjian 賀天健. Xuehua shanshui guocheng zishu 學畫山水過程自述. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1991.

———. “Zhedong shanshui zai huaxue shang zhi zhengyanji” 浙東山水在畫學上之證驗記. In Dongnan lansheng, edited by Dongnan jiaotong zhoulanhui xuanchuanzu bianji, 3–5. Shanghai: Lianhe guanggao, 1935.

He Xiaozhou 賀曉舟. “Jindai Zhongguo yishu jiaoyu yanjiu” 近代中國藝術教育研究. Ph.D. dissertation, Huadong shifan daxue, 2010.

He Yanzhe 何延喆, and Liu Jiajing 劉家晶. Liu Zijiu 劉子久. Shijiazhuang: Hebei jiaoyu chubanshe, 2008.

Hearn, Maxwell K., and Judith G. Smith, eds. Chinese Art: Modern Expressions. New York: Metropolitan Museum of Art, 2001.

Heinrich, Larissa. The Afterlife of Images: Translating the Pathological Body between China and the West. Durham, NC: Duke University Press, 2008.

Henri, Adrian. Total Art: Environments, Happenings, and Performance. New York: Praeger, 1974.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 284 —

———. Zongti yishu 總體藝術. Translated by Mao Junyan 毛君炎. Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1990.

Ho, Wai-kam. “Tung Ch’i-ch’ang’s New Orthodoxy and the Southern School Theory.” In Artists and Traditions: Uses of the Past in Chinese Culture, edited by Christian F. Murck, 113–30. Princeton, NJ: The Art Museum, 1976.

Ho, Wai-kam, and Dawn Ho Delbanco. “Tung Ch’i-ch’ang’s Transcendence of History and Art.” In The Century of Tung Ch’i-ch’ang, 1555–1636, edited by Wai-kam Ho and Judith G. Smith, 3–42. Seattle: The Nelson-Atkins Museum of Art in association with The University of Washington Press, 1992.

Hong, Jeesoon. “The Chinese Gentlewoman in the Public Gaze: Ling Shuhua in Twentieth- Century China and Britain.” In The Quest for Gentility in China: Negotiations beyond Gender and Class, edited by Daria Berg and Chloe Starr, 235–52. New York: Routledge, 2007.

Hong Zaixin 洪再新. “Xueshu yu shichang: cong Huang Binhong yu Zhang Hong de jiaowang kan Guangdongren de yishu shiyan” 學術與市場:從黃賓虹與張虹的交往看廣

東人的藝術實驗. Rongbaozhai 2004, no. 3: 58–73.Hopfener, Birgit. “Qiu Zhijie as Historian: Media Critique as a Mode of Critical Historical

Research.” World Art 5, no. 1 (2015): 39–61.———. “Qiu Zhijie’s Self-Conception as an Artist: Doing Art in a Critical Historical and

Transcultural Perspective.” Journal of Art Historiography, no. 10 (2014): 1–23.Hsu, Ginger Cheng-chi. “Traveling to the Frontier: Hua Yan’s Camel in Snow.” In Lifestyle

and Entertainment in Yangzhou, edited by Lucie B. Olivova and Vibeke Børdahl. Copenha-gen: NIAS Press, 2009.

Hu Bing 胡斌. Shijue de gaizao: 20 shiji Zhongguo meishu de qiemian lijie 視覺的改造:20 世紀中國美術的切面理解. Guangzhou: Guangzhou renmin chubanshe, 2016.

Hu Peiheng 胡佩衡. Guilin xiesheng 桂林寫生. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1957.———. Hu Peiheng Guilin xiesheng huaxuan 胡佩衡桂林寫生畫選. Beijing: Renmin meishu

chubanshe, 1962.———. Shanshui rumen 山水入門. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1921.———. “Zhongguo shanshuihua xiesheng de wenti” 中國山水畫寫生的問題. Huixue zazhi,

no. 3 (1921): 3–11.Hu, Ying. “Qiu Jin’s Nine Burials: The Making of Historical Monuments and Public

Memory.” Modern Chinese Literature and Culture 19, no. 1 (2007): 138–91.Hu Zhichuan 胡志川, and Ma Yunzeng 馬運增. Zhongguo sheying shi: 1840–1937 中國攝影史.

Beijing: Zhongguo sheying chubanshe, 1987.Huang Binhong 黃賓虹. “Da Liu Yixin wen” 答劉一馨問. In Huang Binhong wenji, shuhua-

bian, shang, edited by Shanghai shuhua chubanshe and Zhejiangsheng bowuguan, 412–13. Shanghai: Shanghai shuhua, 1999. Originally published in Yiguan 1929, no. 3.

Huang Gongwang 黃公望. “Xie shanshui jue” 寫山水訣. In Zhongguo shuhua quanshu, vol. 2, edited by Lu Fusheng, 762. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 1993.

Huang Hongshi 黃宏時. “Xieshengban zhizaofa” 寫生板製造法. Shaonian 14, no. 4 (1924): 47–49.

Huang Junbi 黃君璧. “Guohua yu xiesheng” 國畫與寫生. Meishu 1935, no. 3: 21–22.Huang Mao 黃茅. “Tan zhandi xieshenghua” 談戰地寫生畫. Dazhan huaji 1945, no. 5: 30.Huang Mingqian 黃名芊. Bimo jiangshan: Fu Baoshi shuaituan erwan sanqianli xiesheng

shilu 筆墨江山:傅抱石率團二萬三千里寫生實錄. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 2005.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 285 —

Huang Qiyuan 黃憩園. Shanshui huafa leicong 山水畫法類從. Qingjiangpu, Jiangsu: Hong dao she, 1930.

Huang Weiyu 黃渭漁. “Guangdongsheng gaodeng meishu yuanxiao de yuanyuan jiqi yanjin” 廣東省高等美術院校的淵源及其演進. In Guangzhou meishu xueyuan 40 zhounian xiao-qing zhuanji meishu lunwenxuan, edited by Guangzhou meishu xueyuan sishi zhounian xiaoqing chouweihui, 228–41. Guangzhou: Lingnan meishu chubanshe, 1993.

Huang Xinbo 黃新波. “Guan Shanyue huaji qianyan” 《關山月畫集》前言. In Guan Shanyue yanjiu, 17. Shenzhen: Haitian meishuguan, 1997.

Huang Yanghui 黃養輝. Gange piaobo: Huang Yanghui huaji 干戈漂泊:黃養輝畫集. Beijing: Beijing baoli guoji paimai youxian gongsi, 2010.

———. Huang Yanghui yishu wenji 黃養輝藝術文集. Nanjing: Nanjing daxue chubanshe, 1991.

Huang Zhaochang 黃肇昌. “Zhandi xieshengdui” 戰地寫生隊. In Zhengrong suiyue, edited by Xiao Pingdong, 301–14. Changsha: Hunan renmin chubanshe, 1983.

Huang Zongxian 黃宗賢. Da youhuan shidai de jueze: kangzhan shiqi dahoufang meishu yanjiu 大憂患時代的抉擇:抗戰時期大後方美術研究. Chongqing: Chongqing chuban-she, 2000.

———. Kangri zhanzheng meishu tushi 抗日戰爭美術圖史. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2005.

Hung, Chang-tai. Mao’s New World: Political Culture in the Early People’s Republic. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011.

Hutchings, Graham. “A Province at War: Guangxi during the Sino-Japanese Conflict, 1937–45.” China Quarterly, no. 108 (1986): 652–79.

International Exhibition of Chinese Art, ed. Catalogue of the International Exhibition of Chinese Art. London: Royal Academy of Arts, 1935.

Ivins, William M., Jr. Papers: On the Rationalization of Sight, with an Examination of Three Renaissance Texts on Perspective. New York: Metropolitan Museum of Art, 1938.

Jain, Kajri. “Gods in the Time of Automobility.” Current Anthropology 58, no. S15 (2017): 13–26.

Jay, Martin. “Scopic Regimes of Modernity.” In Vision and Visuality, edited by Hal Foster, 3–28. Seattle: Bay Press, 1988.

“Jianbian xieshengfa” 簡便寫生法. Kexue de Zhongguo 3, no. 4 (1934): 29.Jiang Danshu 姜丹書. Jiang Danshu yishu jiaoyu zazhu 姜丹書藝術教育雜著. Hangzhou:

Zhejiang jiaoyu chubanshe, 1991.———. Toushixue 透視學. Shanghai: Zhonghua shuju, 1933.Jiang Xizeng 蔣錫曾. “Zhongguohua zhi jiepou” 中國畫之解剖. Dongfang zazhi 27, no. 1

(1930): 59–65.Jiangsusheng guohuayuan 江蘇省國畫院, ed. Shanhe xinmao 山河新貌. Nanjing: Jiangsu

renmin chubanshe, 1962.“Jiangsusheng Zhongguohua zhanlanhui zaijing zhanchu” 江蘇省中國畫展覽會在京展出.

Meishu 1959, no. 1: 9.Jiaoyubu dierci quanguo meishu zhanlanhui guanli weiyuanhui 教育部第二次全國美術展覽

會管理委員會, ed. Jiaoyubu dierci quanguo meishu zhanlanhui zhuanji: dierzhong, xiandai shuhuaji. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1937.

Jiaoyubu quanguo meishu zhanlanhui 教育部全國美術展覽會. Jiaoyubu quanguo meishu zhanlanhui chupin mulu 教育部全國美術展覽會出品目錄. Shanghai: Jiaoyubu quanguo meishu zhanlanhui, 1929.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 286 —

Jin Cheng 金城. “Huaxue jiangyi” 畫學講義. In Hualun congkan, edited by Yu Anlan, 698–747. Hong Kong: Zhonghua shuju, 1977.

Jin Shangyi 靳尚誼, and Wang Chengyi 汪誠一. “Huainian women de laoshi: K. M. Makesi-mofu” 懷念我們的老師:K.M.馬克西莫夫. Meishu 1994, no. 7: 57–60.

Jin Yongquan 晉永權. Hongqi zhaoxiangguan: 1956–1959 nian Zhongguo sheying zhengbian 紅旗照相館 : 1956–1959 年中國攝影爭辯. Beijing: Jincheng chubanshe, 2014.

———. Meiyisheng kuaimen dou youshang 每一聲快門都憂傷. Beijing: Zhongguo sheying chubanshe, 2015.

Johnson, Scott. “The Artists Stretch Their Legs: The ‘Sketch-Tour’ Books and Other Devel-opments in Japanese Graphic-Arts of the Early Twentieth Century.” Kansai daigaku tozai gakujutsu kenkyūjo kiyo 19 (1986): 21–39.

Jordan, Brenda G. “Kawanabe Kyosai’s Theory and Pedagogy: The Preeminence of Shasei.” In Copying the Master and Stealing His Secrets: Talent and Training in Japanese Painting, edited by Brenda G. Jordan and Victoria Weston, 86–115. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2003.

Kaneko Kazuo 金子一夫. Kindai Nihon bijutsu kyoiku no kenkyū: Meiji, Taisho jidai 近代日

本美術教育の研究:明治,大正時代. Tokyo: Chūō kōron bijutsu shuppan, 1999.Kang Wen 康文. “Yu Huang Yanpei xiansheng gongfu zhedong kaocha” 與黃炎培先生共

赴浙東考察. In Qian Ding jinian wenji, edited by Qian Xuyang, 274–77. Shanghai: Qian family, 2004.

Kao, Mayching. “European Influences in Chinese Art, Sixteenth to Eighteenth Centuries.” In China and Europe: Images and Influences in Sixteenth to Eighteenth Centuries, edited by Thomas H. C. Lee, 251–303. Hong Kong: Chinese University Press, 1991.

———. “Reforms in Education and the Beginning of the Western-Style Painting Movement in China.” In A Century in Crisis: Modernity and Tradition in the Art of Twentieth-Century China, edited by Julia Frances Andrews, 146–71. New York: Guggenheim Museum, 1998.

———, ed. Twentieth-Century Chinese Painting. Hong Kong: Oxford University Press, 1988.Karatani, Kōjin. Origins of Modern Japanese Literature. Translated by Brett de Bary. Durham,

NC: Duke University Press, 1993.Ke Wenhui 柯文輝. Guan Liang 關良. Shijiazhuang: Hebei jiaoyu chubanshe, 2003.Kleutghen, Kristina. “Bringing Art to Life: Giuseppe Castiglione and Scenic Illusion

Painting.” In Portrayals from a Brush Divine: A Special Exhibition on the Tricentennial of Giuseppe Castiglione’s Arrival in China, 324–37. Taipei: National Palace Museum, 2015.

———. Imperial Illusions: Crossing Pictorial Boundaries in Eighteenth-Century China. Seattle: University of Washington Press, 2015.

Klonk, Charlotte. Science and the Perception of Nature: British Landscape Art in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries. New Haven: Yale University Press, 1996.

Kobayashi, Hiromitsu. “Suzhou Prints and Western Perspective: The Painting Techniques of Jesuit Artists at the Qing Court, and Dissemination of the Contemporary Court Style of Painting to Mid-Eighteenth-Century Chinese Society through Woodblock Prints.” In The Jesuits II: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540–1773, edited by John W. O’Malley, 262–86. Toronto: University of Toronto Press, 2006.

Kono Motoaki 河野元昭. “Edojidai ‘shasei’ kō” 江戶時代「写生」考. In Nihon kaigashi no kenkyū, edited by Yamane Yūzō Sensei koki kinenkai hen, 389–427. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1989.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 287 —

———. “‘Shasei’ no gensen.” 「写生」の源泉. In Akiyama Terukazu hakushi koki kinen bijutsushi ronbunshū, edited by Akiyama Terukazu Hakushi koki kinen ronbunshū kankōkai hen, 481–514. Tokyo: Benridō, 1991.

Kuo, Jason, ed. Visual Culture in Shanghai, 1850s–1930s. Washington, DC: New Academia Publishing, 2007.

Kuriyama, Shigehisa. The Expressiveness of the Body and the Divergence of Greek and Chinese Medicine. New York: Zone Books, 1999.

Kwok, D. W. Y. Scientism in Chinese Thought 1900–1950. New Haven: Yale University Press, 1965.

Lachman, Charles. Evaluations of Sung Dynasty Painters of Renown: Liu Tao-ch’un’s Sung-ch’ao ming-hua p’ing. Translation with an Introduction. Leiden: E. J. Brill, 1989.

Laing, Ellen Johnston. Selling Happiness: Calendar Posters and Visual Culture in Early Twentieth-Century Shanghai. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2004.

———. The Winking Owl: Art in the People’s Republic of China. Berkeley: University of Cali-fornia Press, 1988.

Lam, Tong. A Passion for Facts: Social Surveys and the Construction of the Chinese Nation-State, 1900–1949. Berkeley: University of California Press, 2011.

Lan, Yang. “‘Socialist Realism’ versus ‘Revolutionary Realism plus Revolutionary Romanti-cism.’” In In the Party Spirit: Socialist Realism and Literary Practice in the Soviet Union, East Germany and China, edited by Hilary Chung, 88–105. Amsterdam: Rodopi, 1994.

Lang Shaojun 郎紹君. “Boshi duoneng, yidai mingjia: Hu Peiheng he tade yishu” 博師多能,

一代名家:胡佩衡和他的藝術. Guohuajia 2008, no. 5: 2–5.Lao She 老舍. “Yingchun huazhan” 迎春畫展. Meishu 1961, no. 2: 6.“Laodongzhong quhua laodong renmin: Zhejiang meishu xueyuan shisheng sixiang, chuang-

zuo dafengshou” 勞動中去畫勞動人民:浙江美術學院師生思想、創作大豐收. Renmin ribao, August 22, 1958, 7.

Lary, Diana. Region and Nation: The Kwangsi Clique in Chinese Politics, 1925–1937. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1974.

Lei Jiajun 雷家俊. Aimeisheng xuehuaji 愛美生學畫記. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1933.Leng Ding 楞定. “Tan guohua” 談國畫. Wenhua yishu yuekan 1930, no. 9: 44–45.Levin, D. M., ed. Modernity and the Hegemony of Vision. Berkeley: University of California

Press, 1993.Li Anyuan 李安源. “Liu, Cai xingyi jiqi shehui jichu” 劉、蔡行誼及其社會基礎. Jiefangjun

yishu xueyuan xuebao 2009, no. 1: 34–39.Li Chao 李超, ed. Yongmeng jingjin: Zhongyang daxue yishuxi de xihua shijian 勇猛精進:中

央大學藝術系的西畫實踐. Shanghai: Shanghai jinxiu wenzhang chubanshe, 2009.Li Chenhui 李晨輝. “Kangzhan shiqi Guangxi yishu shizi xunlianban de fazhan licheng” 抗

戰時期廣西藝術師資訓練班的發展歷程. Yishu tansuo 23, no. 5 (2009): 71–80.Li Gongming 李公明. “Lun Li Keran duiyu xinguohua gaizao de gongxian: yi shanshui

xiesheng he hongse shanshui wei zhongxin” 論李可染對於新國畫改造的貢獻:以山水寫

生和紅色山水為中心. Dangdai Zhongguohua, no. 11 (2007): 104–10.Li Lincan李霖璨. Shanshuihua cunfa taidian zhi yanjiu 山水畫皴法苔點之研究. Taipei:

Guoli gugong bowuyuan, 1976.Li Shusheng 李樹聲, ed. Nuhou de Huanghe: Kangri zhanzheng de Zhongguo meishu 怒吼的

黃河:抗日戰爭的中國美術. Nanchang: Jiangxi meishu chubanshe, 2005.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 288 —

Li Taixuan 李泰鉉, and Luo Mengxing 羅猛省. “Fengjing xiesheng jiaoxue suibi” 風景寫生

教學隨筆. Dongjiang xuekan 16, no. 1 (1999): 55–56.Li Wanwan. 李万万. Yu Feng yishu pingzhuan 郁风艺术评传. Beijing: Zhongguo shuili

shuidian chubanshe, 2014.Li Weiming 李偉銘. “Gao Jianfu ji qi xinguohua lilun: Gao Jianfu shiwen chubian qianyan”

高劍父及其新國畫理論:《高劍父詩文初編》前言. In Tuxiang yu lishi: 20 shiji Zhongguo meishu lungao, edited by Li Weiming, 129–47. Beijing: Zhongguo renmin daxue chuban-she, 2005.

———. “Jiuxue xinzhi: bowu tuhua yu jindai xieshi zhuyi sichao” 舊學新知:博物圖畫與近

代寫實主義思潮. In Chuantong yu biange: Zhongguo jindai meishu shishi kaolun, edited by Li Weiming, 151–203. Beijing: Shangwu yinshuguan, 2015.

———. “Li Xiongcai, Gao Jianfu yishu yitonglun: jianlun jindai Ribenhua dui Lingnan huapai de yingxiang” 黎雄才、高劍父藝術異同論:兼論近代日本畫對嶺南畫派的影響. In Tuxiang yu lishi: 20 shiji Zhongguo meishu lungao, edited by Li Weiming, 84–88. Beijing: Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2005.

———. “Wenhua celüe yu quanli yizhi: ‘Fuxing Zhongguohua de shinian jihua’ ji Gao Jianfu jiaoyu shengya zhong de ruogan wenti” 文化策略與權力意志:“復興中國畫的十年

計劃”及高劍父教育生涯中的若干問題. In Tuxiang yu lishi: 20 shiji Zhongguo meishu lungao, edited by Li Weiming, 149–65. Beijing: Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2005.

———. “Xieshi zhuyi de sixiang ziyuan: yi Lingnan Gaoshi zaoqi huaxue wei zhongxin” 寫實

主義的思想資源:以嶺南高氏早期畫學為中心. In Chuantong yu biange: Zhongguo jindai meishu shishi kaolun, edited by Li Weiming, 52–69. Beijing: Shangwu yinshuguan, 2015.

———. “Yizhong Riben jindai meishu shiguan de Zhongguo zhilü: cong huihua duxifa dao Xinhuafa, Xinhuaxun jianlun Huang Binhong Xinhuafa de guanxi” 一種日本近代美術史

觀的中國之旅:從《繪畫獨習法》到《新畫法》《新畫訓》兼論黃賓虹《新畫法》的關係. In Haipai huihua yanjiu wenji, 273–99. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 2001.

———. “Zai jieru yu chaotuo zhijian: Chen Shuren jianlun” 在介入與超脫之間:陳樹人簡論. In Tuxiang yu lishi: 20 shiji Zhongguo meishu lungao, edited by Li Weiming, 201–6. Beijing: Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2005.

Li Xiangyang 李向阳, and Xu Jiang 许江, eds. Reactivation: 9th Shanghai Biennale. Shanghai: Power Station of Art, 2012.

Li Zhenjing 李鎮靖. “Guanyu Li Jishen zai Kangri zhanzheng houqi ji jiefang zhanzheng shiqi huodong de huiyi” 關於李濟生在抗日戰爭後期及解放戰爭時期活動的回憶. Guangdong wenshi ziliao 40 (1983): 184–96.

Liang Qichao 梁啟超. “Meishu yu kexue” 美術與科學. In Liang Qichao quanji, vol. 7, 3960–62. Beijing: Beijing chubanshe, 1999.

Lim, Lucy. Wu Guanzhong: A Contemporary Chinese Artist. San Francisco: Chinese Culture Foundation of San Francisco, 1989.

Lim, Tai-Wei. China’s Quest for Self-Reliance in Oil: The Story of Fushun, Yumen, and Daqing. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2008.

Lin, Hsiao-Ting. “From Rimland to Heartland: Nationalist China’s Geopolitics and Ethno-politics in Central Asia, 1937–1952.” International History Review 30, no. 1 (2008): 52–75.

———. “Nationalists, Muslim Warlords, and the ‘Great Northwestern Development’ in Pre-Communist China.” China and Eurasia Forum Quarterly 5, no. 1 (2007): 115–35.

———. “War, Leadership and Ethnopolitics: Chiang Kai-Shek and China’s Frontiers, 1941–1945.” Journal of Contemporary China 18, no. 59 (2009): 201–17.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 289 —

Lin, Po-ting. “Changes in the Meaning of Hsieh-Sheng.” National Palace Museum Bulletin 28, no. 6 (January 1994): 1–16.

Lin Yong 林鏞. “Jieshao Guan Shanyue gezhan” 介紹關山月個展. In Guan Shanyue yanjiu, 2. Shenzhen: Haitian meishuguan, 1997. Originally published in Guangxi ribao, October 31, 1940.

Ling Hongxun 凌鸿勋. Zhonghua tielushi 中華鐵路史. Taipei: Taiwan shangwu yinshuguan, 1981.

Ling Shuhua 凌叔華. “Women zenyang kan Zhongguohua” 我們怎樣看中國畫. In Yishu yongtan, edited by Yu Min and Yang Jing, 257–64. Tianjin: Renmin chubanshe, 1998. Orig-inally published in Dagongbao yishu zhoukan, October 21, 1934.

Liscomb, Kathlyn M. Learning from Mount Hua: A Chinese Physician’s Illustrated Travel Record and Painting Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993.

Liu Haisu 劉海粟. “Hanjia Xihu xieshengji” 寒假西湖寫生記. Meishu 1, no. 2 (July 1919): 10–17.

———. “Huainian Chen Baoyi” 懷念陳抱一. In Xiandai meishujia Chen Baoyi, edited by Chen Ruilin, 129–33. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1988.

———. Zhongguo xiandai minghua 中國現代名畫. Shanghai: Shangwu chubanshe, 1925.Liu Qirang 劉其讓. “Shaanxi yishu xiesheng jidi jianshe de xianzhuang yu celüe” 陝西藝術

寫生基地建設的現狀與策略. Xin xibu 2017, no. 6: 76–77.Liu Shimin 劉世敏. Lin Fengmian 林風眠. Tianjin: Baihua wenyi chubanshe, 2011.Liu Xiaochun 劉驍純, ed. Luo Gongliu yishu duihualu 羅工柳藝術對話錄. Taiyuan: Shanxi

jiaoyu chubanshe, 1999.Liu, Yujen. “Publishing Chinese Art: Issues of Cultural Reproduction in China, 1905–1918.”

Ph.D. dissertation, Oxford University, 2010.———. “Second Only to the Original: Rhetoric and Practice in the Photographic Reproduc-

tion of Art in Early Twentieth-Century China.” Art History 37, no. 1 (2014): 68–95.———. “Zhaoxiang fuzhi niandaili de Zhongguo meishu: Shenzhou guoguangji de fuzhi taidu

yu wenhua biaoshu” 照相複製年代裡的中國美術:《神州國光集》的複製態度與文化表

述. Guoli Taiwan daxue meishushi yanjiu jikan, no. 35 (2013): 185–244, 258.Lloyd, Gregory Arthur. “Poems in Dreams and Dreams in Poems: The Search For “Self” in

the Dream Poetry of Song Dynasty Poet Lu You.” Ph.D. dissertation, University of Califor-nia, Berkeley, 1991.

Long Hong 龍紅, and Liao Ke 廖科, eds. Kangzhan shiqi peidu Chongqing shuhua yishu nianpu 抗戰時期陪都重慶書畫藝術年譜. Chongqing: Chongqing daxue chubanshe, 2011.

Long Xizu 龍熹祖, ed. Zhongguo jindai sheying yishu meixue wenxuan 中國近代攝影藝術. Tianjin: Tianjin renmin meishu chubanshe, 1988.

Lu Lin 魯琳. “Guan Shanyue minghua Lijiang bailitu” 關山月名畫《灕江百里圖》. In Guan Shanyue yanjiu, 9. Shenzhen: Haitian meishuguan, 1997. Originally published in Guilin dagongbao, March 15, 1941.

Lü Peng 呂鵬. Hushe yanjiu 湖社研究. Beijing: Wenhua yishu chubanshe, 2010.Lu You 陸遊. Jiannan shigao jiaozhu 劍南詩稿校注. Edited by Qian Zhonglian. Shanghai:

Shanghai guji chubanshe, 2005.Lu Yuanding 陸元鼎. “Guohua de tuichen chuxin” 國畫的推陳出新. Renmin ribao, October

10, 1956, 7.Luo Gongliu 羅工柳. Geming lishihua chuangzuo jingyantan 革命歷史畫創作經驗談.

Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1963.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 290 —

Luo Shuzi 羅叔子. “Shanshuihua de lilun tixi jiqi fazhan” 山水畫的理論體系及其發展. In Zhuangyou wanli hua danqing, 37–50. Nanjing: Jiangsu renmin chubanshe, 1962.

Ma Guoliang 馬國亮. Liangyou yijiu: yijia huabao yu yige shidai 良友憶舊:一家畫報與一個

時代. Beijing: Xin sanlian shudian, 2002.Ma Hongzeng 馬鴻增. Qian Songyan yanjiu 錢松喦研究. Nanjing: Jiangsu meishu chuban-

she, 1990.———. Xin Jinling huapai wushinian (1953–2002) 新金陵畫派五十年. Nanjing: Jiangsu

meishu chubanshe, 2008.Ma Keming 馬克明. Lunhua jiyao 論畫輯要. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1928.Ma Lin 馬琳. “Zhou Xiang yanjiu xianzhuang pingshu” 周湘研究現狀評述. Nanjing yishu

xueyuan xuebao, no. 3 (2006): 81–86.———. Zhou Xiang yu Shanghai zaoqi meishu jiaoyu 周湘與上海早期美術教育. Tianjin:

Renmin meishu chubanshe, 2007.———. “Zhou Xiang yu Zhonghua meiyuhui ji Meiyu zazhi guanxikao” 周湘與中華美育會

及《美育》雜誌關係考. Nanjing yishu xueyuan xuebao 2005, no. 4: 78–79.Macarthur, John. The Picturesque: Architecture, Disgust and Other Irregularities. London:

Routledge, 2007.Machida shiritsu kokusai hanga bijutsukan 町田市立国際版画美術館, ed. “Chūgoku no

yofūga” ten: minmatsu kara shin jidai no kaiga, hanga, sashiebon 「中国の洋風画」展:明

末から清時代の絵画・版画・挿絵本. Machida: Machida shiritsu kokusai hanga bijutsu-kan, 1995.

Maeda, Robert J. Two Twelfth Century Texts on Chinese Painting. Ann Arbor: University of Michigan, Center for Chinese Studies, 1970.

Maksimov, Konstantin M. 馬克西莫夫. “Guanyu goutu de tanhua” 關於構圖的談話. Meishu yanjiu 1957, no. 2: 45–50.

———. “Sulian huajia Maksimov zai meixie quanguo lishihui dierci quanti huiyi shang de jianghua” 蘇聯畫家馬克西莫夫在美協全國理事會第二次全體會議上的講話. Meishu 1955, no. 7.

———. “Youhua he youhua jiaoxue” 油畫和油畫教學. Meishu 1957, no. 1: 10–13, 41.March, Benjamin. “Linear Perspective in Chinese Painting.” Eastern Art 3 (1931): 113–39.Masuda, Kingo. “A Historical Overview of Art Education in Japan.” Journal of Aesthetic

Education 37, no. 4 (2003): 3–11.Mi Fu 米芾. “Huashi” 畫史. In Zhongguo shuhua quanshu, vol. 1, edited by Lu Fusheng,

978–89. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 1992.“Mingri de fumu yu ertong jiankangying” 明日的父母与儿童健康营. Xiandai fumu 2, no. 7

(1934): 28.Mitchell, W. J. T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago:

University of Chicago Press, 1994.Mitter, Rana. “Classifying Citizens in Nationalist China during World War II, 1937–1941.”

Modern Asian Studies 45, no. 2 (2011): 243–75.Mo Xiaoye 莫小也. 17–18 shiji chuanjiaoshi yu xihua dongjian 17–18 世紀傳教士與西畫東漸.

Hangzhou: Zhongguo meishu xueyuan chubanshe, 2002.Moxey, Keith. “Is Modernity Multiple?” Multiple Modernities. Accessed March 20, 2015.

http://www.columbia.edu/cu/arthistory/courses/Multiple-Modernities/moxey-essay .html#_ftn2.

Ni Yide 倪貽德. “Fengjinghua zhi miaoxie yu goutu” 風景畫之描寫與構圖. Qingnianjie 7, no. 1 (1935): 110–16.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 291 —

———. “Huashi suibi: tan suxie, xiesheng de ziyou” 畫室隨筆:談速寫、寫生的自由. Shengliu 4, no. 9 (1946): 22–24.

———. “Shanghai meishu xuexiao chunji lüxing xiesheng ji” 上海美術學校春季旅行寫生記. Meishu 1921, no. 1: 95–102.

———. “Xiyang shanshuihua jifa jiantao” 西洋山水畫技法檢討. Guohua yuekan 1, no. 4 (1934): 76–91.

Nickel, Douglas R. “An Art of Perception.” In Carleton Watkins: The Art of Perception, edited by Douglas R. Nickel, 19–35. San Francisco: San Francisco Museum of Modern Art, 1999.

Nie Chongzheng 聶崇正. “Xianhuafa xiaokao” 線畫法小考. Gugong bowuyuan yuankan 1982, no. 3: 85–88.

Nishida Masanori 西田正典. “Meiji kōki no gaka Takashima Hokkai ni miru sangaku-kei e no manazashi no tokushitsu” 明治後期の画家高島北海にみる山岳景へのまなざしの特

質. Randoskēpu kenkyū 67, no. 5 (2004): 419–22.Nylan, Michael. “Beliefs about Seeing: Optics and Moral Technologies in Early China.” Asia

Major 21, no. 1 (2008): 89–132.Ōshita Tōjirō 大下藤次郎. Suisaiga no shiori 水彩画之栞. Tokyo: Shinseisha, 1901.Palmer, Rodney. “‘All Is Very Plain, upon Inspection of the Figure’: The Visual Method of

Andrea Pozzo’s Perspectiva Pictorum et Architectorum.” In The Rise of the Image: Essays on the History of the Illustrated Art Book, edited by Rodney Palmer and Thomas Frangenberg, 157–96. Burlington, VT: Ashgate, 2003.

Pan Jiezi 潘絜茲. “Rang hua’er kaide gengmei gengsheng” 讓花兒開的更美更盛. Meishu 1956, no. 8:14, 17–18.

———. “Zan Hongyan” 贊《紅岩》. Meishu 1964, no. 4: 12–13.Pan Zhizhong 潘致中. “Baocanshi xiesheng zaji” 抱殘室寫生雜記. In Guangdong xiandai

huatan shilu, edited by Huang Xiaogeng and Wu Jin, 19–27. Guangzhou: Lingnan meishu chubanshe, 1990.

———. “Zhongguohua ji xieshenghua shuo” 中國畫即寫生畫說. In Guohua yanjiuhui tekan, 28–37. Guangzhou: Guohua yanjiuhui, 1926.

Pang, Huiping. “Strange Weather: Art, Politics, and Climate Change at the Court of North-ern Song Emperor Huizong.” Journal of Song-Yuan Studies 39 (2009): 1–41.

Pang, Laikwan. The Distorting Mirror: Visual Modernity in China. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2007.

Panofsky, Erwin. Perspective as Symbolic Form. Translated by Christopher S. Wood. New York: Zone Books, 1991.

Pevsner, Nikolaus. Academies of Art, Past and Present. Cambridge, UK: The University Press, 1940.

Phimister, Evelyn J., Stephanie Wiles, and Cara D. Denison. Sketching at Home and Abroad: British Landscape Drawings. New York: Pierpont Morgan Library, 1992.

Pietz, David A. The Yellow River: The Problem of Water in Modern China. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.

Prakash, Gyan. Another Reason: Science and the Imagination of Modern India. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.

Purtle, Jennifer. “Scopic Frames: Devices for Seeing China circa 1640.” Art History 2010, no. 1: 55–73.

Purtle, Jennifer, and H. B. Thomsen, eds. Looking Modern: East Asian Visual Culture from Treaty Ports to World War II. Chicago: University of Chicago Press, 2009.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 292 —

Puttfarken, Thomas. The Discovery of Pictorial Composition: Theories of Visual Order in Painting 1400–1800. New Haven: Yale University Press, 2000.

Qian Songyan 錢松喦. “Chuangzuo Hongyan diandi” 創作紅岩點滴. Meishu 1963, no. 4: 10–11.

———. Qian Songyan 錢松喦. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 2006.———. Yanbian diandi 硯邊點滴. Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1962.Qian Tonghe 千同和. Lanzhou chengguan shihua 蘭州城關史話. Lanzhou: Gansu wenhua

chubanshe, 2008.Qian Zhongping 錢忠平. “Zhongguo chuantong shanshuihua yu sandian toushi de wuhui”

中國傳統山水畫與散點透視的誤會. Meiyuan 2006, no. 4: 41–46.Qin Xiaoyi 秦孝儀. Zhonghua minguo zhongyao shiliao chubian: Duiri kangzhan shiqi, di 4

bian, Zhanshi jianshe 中華民國重要史料初編:對日抗戰時期.第四編.戰時建設. Taipei: Zhongguo guomindang dangshi weiyuanhui, 1988.

Qin Zhongwen 秦仲聞. “Daonian Hu Peiheng xiansheng” 悼念胡佩衡先生. Meishu 1962, no. 3: 64.

Qiu Di 丘堤. Qiu Di/Schudy 丘堤. Nanjing: Jiangsu jiaoyu chubanshe, 2006.Qiu Shiming 邱石冥. “Guanyu guohua chuangzuo jieshou yichan de yijian” 關於國畫創作接

受遺產的意見. Meishu 1955, no. 1: 37–41.Qiu Zhijie 邱志杰. “Total Art Based on Social Investigation.” Yishu 5, no. 3 (2006): 77–85.———. Zongti yishu chuangzuo jichu jiaochen 總體藝術創作基礎教程. Wuhan: Hubei

meishu chubanshe, 2008.———. Zongti yishulun 總體藝術論. Shanghai: Shanghai jingxiu wenzhang chubanshe, 2012.Rahav, Shakhar. The Rise of Political Intellectuals in Modern China: May Fourth Societies and

the Roots of Mass-Party Politics. New York: Oxford University Press, 2015.Rawski, Evelyn S., and Jessica Rawson, eds. China: The Three Emperors, 1662–1795. London:

Royal Academy of Arts, 2005.Reid, Susan. “Destalinization and Taste, 1953–1963.” Journal of Design History 10, no. 2 (1997):

177–201.———. “De-Stalinization and the Remodernization of Soviet Art: The Search for a Contem-

porary Realism, 1953–1963.” Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania, 1996.———. “The Soviet Art World in the Early Thaw.” Third Text 20, no. 2 (2006): 161–75.Ren Hongjun 任鸿隽. “Kexue yu jiaoyu” 科學與教育. Kexue 1, no. 12 (1915): 1352.Ren Weiyin 任微音. “Lüxing xiesheng mantan” 旅行寫生漫談. Lüxing zazhi 21, no. 9 (1947):

66.———. “Zai hushang xiesheng” 在湖上寫生. Lüxing zazhi 23, no. 2 (1949): 31–33.Renmin meishu chubanshe 人民美術出版社, ed. Shisanling shuiku huaxuan 十三陵水庫畫

選. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1958.———, ed. Xizang xiesheng huaji 西藏寫生畫集. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1962.Roberts, Claire. “The Dark Side of the Mountain: Huang Binhong (1896–1955) and Artistic

Community in Twentieth Century China.” Ph.D. dissertation, Australian National Univer-sity, 2005.

Ruan Rongchun 阮榮春, and Hu Guanghua 胡光華. Zhongguo jinxiandai meishushi: 1911–1949 中國近現代美術史: 1911–1949. Tianjin: Tianjin renmin meishu chubanshe, 2005.

Sha, Richard. The Visual and Verbal Sketch in British Romanticism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998.

Shang Hong 商宏. Wu Zuoren nianpu, daidingben 吳作人年譜.待定本. Beijing: Wu Zuoren bainian jinian huodong zuweihui, 2010.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 293 —

———. “Xixing wudao” 西行悟道. In Bieyou renjian xinglunan: ershi shiji sishi niandai Pang Xunqin, Wu Zuoren, Guan Shanyue, Sun Zongwei xinan xibei xiesheng zuopinji, 188–92. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2013.

Shanghai meishu chubanshe 上海美術出版社, ed. Shisanling shuiku gongdi sheying zuopin-xuan 十三陵水庫工地攝影作品選. Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1959.

“Shanghai meizhuan yange ji jiaozhiyuan minglu” 上海美專沿革及教職員名錄. Dang’an yu shixue 1995, no. 3: 34.

Shao Yuxiang 邵雨湘. “Chongyou Huangshan ji” 重遊黃山記. Lüxing zazhi 9, no. 9 (1935): 29–39.

———. “Huangshan jiyou” 黃山紀遊. Lūxing zazhi 8, no. 7 (1934): 23–27.Shapiro, Judith. Mao’s War against Nature: Politics and the Environment in Revolutionary

China. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001.Shen Benqian 沈本千. “Hupan tongchuang xuehuashi” 湖畔同窗學畫時. In Feng Zikai yanjiu

ziliao, edited by Feng Huazhan and Yin Qi, 144–48. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe, 1988.

Shen, Grace Yen. “Taking to the Field: Geological Fieldwork and National Identity in Repub-lican China.” Osiris 24, no. 1 (2009): 231–52.

Shen, Kuiyi 沈揆一. “Entering a New Era.” In Between the Thunder and the Rain: Chinese Paintings from the Opium War through the Cultural Revolution 1840–1979, 97–117. San Fran-cisco: Asian Art Museum, 2000.

———. “Zheng Wuchang de huihua yishu” 鄭午昌的繪畫藝術. In Zheng Wuchang, by Zheng Chang, 5–19. Shanghai: Shuhua chubanshe, 2000.

Shen Sung-chiao 沈松僑. “Jiangshan ruci duojiao: 1930 niandai de xibei lüxing shuxie yu guozu xiangxiang” 江山如此多嬌: 1930 年代的西北旅行書寫與國族想象. Taida lishi xuebao, no. 37 (1995): 145–216.

Shen Xiayun 沈夏雲, and Du Jiutian 杜就田, eds. Kedake sheyingshu 柯達克攝影術. Shang-hai: Shangwu yinshuguan, 1923.

Shi Jifa 史濟法. “Goutu he yongguang” 構圖和用光. Sheying huabao 11, no. 21 (1935): 284–85.Shih Shou-ch’ien 石守謙. “Mingshan qisheng zhilü yu ershi shiji qianqi Zhongguo shanshui

huihua de xiandai zhuanhua” 名山奇勝之旅與二十世紀前期中國山水畫的現代轉化. In Lüxing de shixian: xiandai Zhongguo yu Taiwan de guanguang wenhua, edited by Su Shuo-bin, 13–67. Taipei: Guoli yangming daxue renwen yu shehui kexueyuan, 2012.

Shirley, Rachel. Oil Paintings from the Landscape: A Guide for Beginners. East Sussex: Guild of Master Craftsmen Publications, 2004.

Shui Zhongtian 水中天, and Wang Hua 汪華, eds. Wu Guanzhong quanji 吳冠中研究. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2007.

Silbergeld, Jerome. “Back to the Red Cliff: Reflections on the Narrative Mode in Early Literati Landscape Painting.” Ars Orientalis 25 (1995): 19–38.

———. Chinese Painting Style: Media, Methods, and Principles of Form. Seattle: University of Washington Press, 1982.

Siu Wai-man 蕭瑋文. “Jin Cheng (1878–1926) yanjiu” 金城研究. Ph.D. dissertation, The Chinese University of Hong Kong, 2001.

Smith, Greg. The Emergence of the Professional Watercolourist: Contentions and Alliances in the Artistic Domain, 1760–1824. Aldershot, UK: Ashgate, 2002.

“Song Xu Daoning Guanshan mixue tu” 宋許道寧關山密雪圖. Gugong, no. 9 (1930): 6–7.“Song Xu Daoning Xuexi yufu tu” 宋許道寧雪溪漁夫圖. Gugong, no. 12 (1930): 14–15.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 294 —

“Song zhandi xieshengtuan” 送戰地寫生團. Kangzhan huakan 2, no. 1 (1940): 5.Songshou 松壽. “Sheying yu goutu” 攝影與構圖. Sheying huabao 13, no. 5 (1937): 169–72.Stafford, Barbara. Voyage into Substance: Art, Science, Nature, and the Illustrated Travel

Accounts, 1760–1840. Cambridge, MA: MIT Press, 1984.Stanley-Baker, Joan. “The Development of Brush-Modes in Sung and Yuan.” Artibus Asiae 39,

no. 1 (1977): 13–59.———. Old Masters Repainted: Wu Zhen (1280–1354): Prime Objects and Accretions. Hong

Kong: Hong Kong University Press, 1995.Stonehill, Brian. “The Debate over ‘Ocularcentrism.’” Journal of Communication 45, no. 1

(n.d.): 147–52.Strassberg, Richard E. Enlightening Remarks on Painting by Shih-T’ao. Pasadena, CA: Pacific

Asia Museum, 1989.Sturman, Peter C. “Landscape.” In A Companion to Chinese Art, edited by Martin J. Powers

and Katherine R. Tsiang, 177–94. Malden, MA: John Wiley and Sons, 2016.Sullivan, Michael. Art and Artists of Twentieth-Century China. Berkeley: University of Cali-

fornia Press, 1996.———. The Meeting of Eastern and Western Art. Berkeley: University of California Press,

1989.———. Modern Chinese Artists: A Biographical Dictionary. Berkeley: University of California

Press, 2006.———. The Three Perfections: Chinese Painting, Poetry, and Calligraphy. New York: George

Braziller, 1997.———. “Wu Guanzhong: Reflections on His Life, Thought, and Art.” In Wu Guanzhong: A

Contemporary Chinese Artist, edited by Lucy Lim, 1–8. San Francisco: Chinese Culture Foundation of San Francisco, 1989.

Sun Fuxi 孫福熙. “Yi Xihu fengxian Lin Fengmian xiansheng” 以西湖奉獻林風眠先生. Zhongyang ribao tekan 1928, no. 2: 60–61.

Sun Guangyong 孫廣勇. “Jiangsusheng jiaoyuhui de lishi yanbian yu zuoyong” 江蘇省教育

會的歷史演變與作用. Guangdong peizheng xueyuan xuebao 2005, no. 4: 26–31.Sun Qifeng 孫奇峰. “Guanyu Zhongguohua de toushi wenti” 關於中國畫的透視問題.

Meishu 1958, no. 1: 43–44.Sun Yu 孫瑜. “Cong Beida huafa yanjiuhui dao Zhongguo huaxue yanjiuhui: Minchu huatan

zhili huaxue jinbu de liangzhong quxiang” 從北大畫法研究會到中國畫學研究會:民初畫

壇致力畫學進步的兩種取向. Meishu yanjiu 2005, no. 4: 39–45.Suzuki, Tomi. Narrating the Self: Fictions of Japanese Modernity. Stanford, CA: Stanford

University Press, 1997.Takashima Hokkai 高島北海. Shasan yoketsu 寫山要訣. Tokyo: Tōyōdō, 1903.———. Xieshan yaofa 寫山要法. Translated by Fu Baoshi 傅抱石. Shanghai: Shanghai renmin

meishu chubanshe, 1957.Tang Jun 唐雋. “Shanghai meishu xuexiao qiuji lüxing xiesheng jilüe” 上海美術學校秋季旅

行寫生記略. Meishu 2, no. 4 (1921): 91–92.Tang Niyan 湯霓岩. “Duiyu xiesheng diyi jianyifa zhi yijian” 對於寫生第一簡易法之意見.

Meiyu, vol. 1, no. 7 (1920): 76–77.Tang, Xiaobing. Origins of the Chinese Avant-Garde: The Modern Woodcut Movement. Berke-

ley: University of California Press, 2008.Tanner, Jeremy, ed. The Sociology of Art: A Reader. London: Routledge, 2003.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 295 —

Taylor, Nora A. Painters in Hanoi: An Ethnography of Vietnamese Art. University of Hawai’i Press, 2004.

Tian, Xiaofei. “Seeing with the Mind’s Eye: The Eastern Jin Discourse of Visualization and Imagination.” Asia Major 18, no. 2 (2005): 67–102.

Tianzhen 天真. “Sheying yu goutu” 攝影與構圖. Sheying huabao 12, no. 38 (1936): 1483–86.Tomizō Yorozu 富三万. Shaseiga to kozu 写生画と構図. Zuga kyōju 図画教授 1. Tokyo:

Tōkyō hōbunkan, 1924.Tseng, Lillian Lan-ying (Zeng Lanying) 曾藍瑩. “Bianjiang yu neidi de huzhi: Wu Zuoren

huazhong de xibei yixiang” 邊疆與內地的互指:吳作人華中的西北意向. In Quyu yu wangluo: jin qiannian lai Zhongguo meishushi yanjiu guoji xueshu yantaohui lunwenji, 669–700. Taipei: Guoli Taiwan daxue yishushi yanjiusuo, 2001.

———. “Tuxiang zaixian yu lishi shuxie: Zhao Wangyun lianzai yu Dagongbao de nongcun xiesheng tongxin” 圖像再現與歷史書寫:趙望雲連載于《大公報》的農村寫生通信. In Hua zhong you hua: jindai Zhongguo de shijue biaoshu yu wenhua goutu, ed. Huang Kewu, 63–122. Taipei: Institute of Modern History, Academia Sinica, 2003.

Tsung Paihwa. See Zong Baihua.Vinograd, Richard. Boundaries of the Self: Chinese Portraits, 1600–1900. New York:

Cambridge University Press, 1992.———. “Relocations: Spaces of Chinese Visual Modernity.” In Chinese Art: Modern Expres-

sions, edited by Maxwell K. Hearn and Judith G. Smith, 163–81. New York: Metropolitan Museum of Art, 2001.

Wan Junchi 萬峻池, ed. Ershi shiji Zhongguo xueyuanpai huihua 二十世紀中國學院派繪畫. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 2007.

Wan Qingli 萬青力. “Li Keran and His Exhibition Paintings.” In Chinese Art: Modern Expressions, edited by Maxwell K. Hearn and Judith G. Smith, 183–211. New York: Metro-politan Museum of Art, 2001.

———. “Zhongguo xiyanghua zhi yaolan” 中國西洋畫之搖籃. Xiongshi meishu 1994, no. 2: 98–104.

Wan Xinhua 萬新華. Fu Baoshi huihua yanjiu, 1949–1965 傅抱石繪畫研究, 1949–1965. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 2014.

———. Fu Baoshi yishu yanjiu 傅抱石藝術研究. Nanchang: Jiangxi meishu chubanshe, 2009.———. “Guan Shanyue Dongbei xiesheng zhi kaocha: jianji Fu Baoshi, Guan Shanyue

xiang hu zhi yingxiang” 關山月東北寫生之考察:兼及傅抱石、關山月相互之影響. Meishu xuebao 2012, no. 6: 31–41.

———. Jiangshan ruci duojiao 江山如此多娇. Beijing: Wenhua yishu chubanshe, 2010.———. “Tushi gexin yu quwei zhuanbian: yi shiqinian Jiangsu guohuajia bixia de jian-

she zhuti weili” 圖式革新與趣味轉變:以十七年江蘇國畫家筆下的建設主題為例. In Tuxiang, gengge, guannian: Zhongguo xiandai huihuashi yanjiu conggao, 109–42. Ji’nan: Shandong meishu chubanshe, 2013.

———. Yuedu Fu Baoshi 閱讀傅抱石. Nanjing: Jiangsu fenghuang meishu chubanshe, 2018.Wang, Ban. The Sublime Figure of History: Aesthetics and Politics in Twentieth-Century

China. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.Wang Bihua 王碧華. Wang Hui yanjiu 王翚研究. Taipei: Guoli Taiwan daxue wenxueyuan,

1982.Wang, Cheng-hua. “New Printing Technology and Heritage Preservation: Collotype Repro-

duction of Antiquities in Modern China, circa 1908–1917.” In The Role of Japan in Modern

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 296 —

Chinese Art, edited by Joshua A. Fogel, 273–308. Berkeley: University of California Press, 2012.

Wang Chengyi 汪誠一, ed. Xin’anjiang shuidianzhan gongdi xieshengji 新安江水電站工地寫

生集. Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1960.Wang, Eugene Y. “How Was a Gesamtkunstwerk or ‘Total Artwork’ Mapped Out in Shang-

hai in 2012? Qiu Zhijie’s Reactivation and Beyond.” In Qiu Zhijie: Unicorns in a Blueprint, edited by Defne Ayas, 40–47. Rotterdam: Witte de With Center for Contemporary Art, 2016.

———. “Perceptions of Change, Changes of Perception—West Lake as Contested Site/Sight in the Wake of the 1911 Revolution.” Modern Chinese Literature and Culture 12, no. 2 (Fall 2000): 73–122.

———. Shaping the Lotus Sutra: Buddhist Visual Culture in Medieval China. Seattle: Univer-sity of Washington Press, 2005.

———. “Watching the Steps: Peripatetic Vision in Medieval China.” In Visuality before and beyond the Renaissance: Seeing as Others Saw, edited by Robert S. Nelson, 116–42. New York: Cambridge University Press, 2000.

Wang Gai 王槩. Jieziyuan huapu 芥子園畫譜. Tianjin: Tianjinshi guji chubanshe, 1995.Wang Keyu 汪珂玉. “Shanhuwang” 珊瑚網. In Zhongguo shuhua quanshu, vol. 5, edited by

Lu Fusheng, 713–1240. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 1992.Wang, Meiqin. “Officializing the Unofficial: Presenting New Chinese Art.” Modern Chinese

Literature and Culture 21, no. 1 (2009): 102–40.Wang Qi 王琦. “Dao Liang Yongtai tongzhi” 悼梁永泰同志. In Wang Qi meishu wenji:

xuyan, zhici, zhuisu, jinian, by Wang Qi, 202–3. Beijing: Zhongguo wenlian chubanshe, 2007.

Wang Xianyue 王先岳. “Xiesheng yu xin shanghsuihua tushi fengge de xingcheng” 寫生與新

山水畫圖式風格的形成. Ph.D. dissertation, Zhongguo yishu yanjiuyuan, 2010.Wang, Xiaoyan, and Liu, Jian. “China’s Higher Education Expansion and the Task of

Economic Revitalization.” Higher Education, no. 62 (2011): 213–29.Wang Yachen 汪亞塵. “Fengjing xiesheng de bianli fangfa” 風景寫生的便利方法. In Wang

Yachen yishu wenji, edited by Wang Zhen and Rong Junli, 288–91. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 1990. Originally published in Meishu 2, no. 3 (1920).

———. “Guohua shang dili de guancha” 國畫上地理的觀察. In Wang Yachen yishu wenji, edited by Wang Zhen and Rong Junli, 205–8. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 1990. Originally published in Shishi xinbao, January 16, 1924.

———. “Jindai yishu yundong yu yishu jiaoyu” 近代藝術運動與藝術教育. In Wang Yachen yishu wenji, edited by Wang Zhen and Rong Junli, 328–34. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 1990.

———. “Shanghai meizhuan lüxing chengji zhanlanhui ganyan” 上海美專旅行成績展覽會

感言. In Wang Yachen yishu wenji, edited by Wang Zhen and Rong Junli (Shanghai: Shang-hai shuhua chubanshe, 1990), 513. Originally published in Shishi xinbao, May 25, 1924.

———. “Sishi zishu” 四十自述. In Wang Yachen yishu wenji, edited by Wang Zhen and Rong Junli, 3–5. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 1990.

———. “Zong Bing hualun pingpan” 宗炳畫論評判. In Wang Yachen yishu wenji, edited by Wang Zhen and Rong Junli, 218–28. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 1990. Origi-nally published in Shishi xinbao, September 28, 1925.

Wang Yi 王毅. “Hubei yishu xiesheng jidi jianshe xianzhuang ji duice yanjiu” 湖北藝術惡聲

基地建設現狀及對策研究. Jiazhi gongcheng, no. 34 (2012): 263–64.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 297 —

Wang Yi 汪毅. Zhang Daqian de shijie: jujiao Zhang Daqian 張大千的世界:聚焦張大千. Chengdu: Sichuan meishu chubanshe, 2008.

Wang Yufu 王漁夫. “Zizhuan jielu” 自傳節錄. In Guiyang renwu xu, edited by He Jingwu and Long Shangxue, 365–75. Guiyang: Guizhou jiaoyu chubanshe, 1996.

Wang Zhen 王震, ed. Ershi shiji Shanghai meishu nianbiao 二十世紀上海美術年表. Shang-hai: Shanghai shuhua chubanshe, 2005.

———. Xu Beihong nianpu changbian 徐悲鴻年譜長編. Shanghai: Shanghai huabao chuban-she, 2006.

———, ed. Xu Beihong shuxinji 徐悲鴻書信集. Zhengzhou: Henan jiaoyu chubanshe, 1994.———, ed. Xu Beihong wenji 徐悲鴻文集. Shanghai: Shanghai huabao chubanshe, 2005.Wang, Zhuoyi. Revolutionary Cycles in Chinese Cinema, 1951–1979. Palgrave Macmillan, 2014.Watanabe, Toshio. “Japanese Landscape Painting and Taiwan: Modernity, Colonialism, and

National Identity.” In Refracted Modernity: Visual Culture and Identity in Colonial Taiwan, edited by Yuko Kikuchi, 67–81. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2007.

Wei Hualing 魏華林, and Li Jianping 李建平, eds. Kangzhan shiqi wenhua mingren zai Guilin 抗戰時期文化名人在桂林. Guilin: Lijiang chubanshe, 2000.

Wei Nanchang 魏南昌. “Sheying goutu mantan” 攝影構圖漫談. Huachang sheying yuekan, no. 6 (1936): 17–18.

———. “Tan sheying de goutu” 談攝影的構圖. Feiying, no. 13 (1937): 20–21.Wei Yuanxin 魏元信. Toushixue 透視學. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1936.“Wei zhengqu meishu chuangzuo de gengda chengjiu er nuli: laijing canguan di’erjie quan-

guo meizhan de meishu gongzuozhe dui zhanchu zuopin de yijian” 為爭取美術創作的更

大成就而努力:來京參觀第二屆全國美展的美術工作者對展出作品的意見. Meishu 1955, no. 4: 9.

Wemheuer, Felix. Famine Politics in Maoist China and the Soviet Union. New Haven: Yale University Press, 2014.

West, Stephen H. “Bi Fa Ji (Jing Hao, ‘Notes on the Method for the Brush’) Translation and Commentary.” In Ways with Words: Writing about Reading Texts from Early China, edited by Pauline Yu, Peter Bol, Stephen Owen, and Willard Peterson, 202–12. Berkeley: Univer-sity of California Press, 2000.

Whitfield, Roderick, Susan Whitfield, and Neville Agnew. Cave Temples of Dunhuang: Art and History on the Silk Road. London: British Library, 2000.

Wong, Aida Y. Parting the Mists: Discovering Japan and the Rise of National-Style Painting in Modern China. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2006.

———. “What Is a Masterpiece?: Historiographical Anxieties and Classifications of Painting in Modern China.” In Writing Modern Chinese Art: Historiographic Explorations, edited by Josh Yiu, 94–103. University of Washington Press, 2009.

Wong, Aida Y., and Tamaki Maeda. “Kindred Spirits: Fu Baoshi and the Japanese Art World.” In Chinese Art in an Age of Revolution: Fu Baoshi (1904–1965), edited by Anita Chung, 35–41. New Haven: Yale University Press, 2012.

Wood, Christopher S. “Indoor-Outdoor: The Studio around 1500.” In Inventions of the Studio, edited by Michael Cole and Mary Pardo, 36–72. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005.

Wu Caipo 吳采蒪. “Huangshan jiyou xia” 黃山紀遊下. Lüxing zazhi 9, no. 7 (1935): 17–25.Wu Chengjun 吳承鈞. “Zhongguo shanshuihua jifa zai shijianzhong de yunyong: ji Taihang-

shan xiesheng de jidian tihui” 中國山水畫技法在實踐中的運用:記太行山寫生的幾點體

會. Anyang shizhuan xuebao 1983, no. 7: 135–36.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 298 —

Wu Fangzheng 吳方正. “Luo de liyou: ershi shiji chuqi Zhongguo renti xiesheng wenti de taolun” 裸的理由:二十世紀初期中國人體寫生問題的討論. Xin shixue 15, no. 2 (1993): 55–113.

———. “Wanqing sishinian Shanghai shijue wenhua de jige mianxiang” 晚清四十年上海視

覺文化的幾個面向. Zhongyang daxue renwen xuebao, no. 26 (2002): 49–95.———. “Xiyang huihua de Zhongguo zai quanshi: you Shenbao ziliao kan Zhongguo xiandai-

hua de yixie shijue mianxiang” 西洋繪畫的中國再詮釋:由申報資料看中國現代化的一些

視覺面向. Zhongyang daxue renwen xuebao, no. 25 (2002): 133–58.Wu Guanzhong 吳冠中. “Jinggangshan xiesheng sanji” 井岡山寫生散記. Meishu 1959, no.

7: 20.———. “Tan fengjinghua” 談風景畫. Meishu 1962, no. 2: 27–28.———. Wo fu danqing: Wu Guanzhong zizhuan 我負丹青:吳冠中自傳. Beijing: Renmin

meishu chubanshe, 2004.———. Wu Guanzhong bairitan 吳冠中百日談. Edited by Yanzi. Beijing: Dongfang chuban-

she, 2009.———. Wu Guanzhong wenji 吳冠中文集. Shanghai: Wenhui chubanshe, 1998.Wu Hongliang 吳洪亮. “Mandao xunzhen: Pang Xunqin, Wu Zuoren, Sun Zongwei, Guan

Shanyue 20 shiji 30, 40 niandai xinan, xibei xiesheng jiqi chuangzuo” 漫道尋真:龐薰琹、

吳作人、孫宗慰、關山月 20 世紀 30 、 40 年代西南、西北寫生及其創作. In Bieyou renjian xinglunan: ershi shiji sishi niandai Pang Xunqin, Wu Zuoren, Guan Shanyue, Sun Zongwei xinan xibei xiesheng zuopin ji, edited by Guan Shanyue meishuguan, 160–78. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2013.

Wu, Hung. Contemporary Chinese Art: A History, 1970s–2000s. London: Thames and Hudson, 2014.

———. The Double Screen: Medium and Representation in Chinese Painting. Chicago: Univer-sity of Chicago Press, 1996.

Wu Jialing 吳嘉陵. Qingmo Minchu de huihua jiaoyu yu huajia 清末民初的繪畫教育與畫家. Taipei: Xiuwei zixun keji gufen gongsi, 2006.

Wu, Jingping. “Revenue, Finance, and the Command Economy under the Nationalist Government during the Anti-Japanese War.” Journal of Modern Chinese History 7, no. 1 (2013): 49–63.

Wu Liande 伍聯德, ed. Zhongguo daguan: tushu nianjian 中國大觀:圖書年鑒. Shanghai: Liangyou tushu gongsi, 1930.

———, ed. Zhonghua jingxiang: quanguo sheying zongji 中華景象:全國攝影總集. Shanghai: Liangyou tushu yinshua youxian gongsi, 1934.

Wu Linghua 吳令華. “Huainian fuqin Wu Qichang jiaoshou” 懷念父親吳其昌教授. In Luojia suiyue, 188–97. Wuhan: Wuhan daxue Beijing laoxiaoyou hui, 2003.

Wu Mengfei 吳夢非. “Hongyi fashi he Zhejiang de yishu jiaoyu” 弘一法師和浙江的藝術教

育. Zhejiang qingnian 3, no. 1 (1936): 1–5.———. “Wusi yundong qianhou de meishu jiaoyu huiyi pianduan” 五四運動前後的美術教

育回憶片段. Meishu yanjiu 1960, no. 1: 42–46.Wu Qichang 吳其昌. “Guan Shanyue xiansheng Lijiangtu changjuanba” 關山月先生灕江圖

長卷跋. Xuesi 2, no. 6 (1942): 21.Wu, William. “Kung Hsien’s Style and His Sketchbooks.” Oriental Art 16, no. 1 (1970): 72–80.Wu Xiaolong 吳小龍. Shaonian Zhongguo xuehui yanjiu 少年中國學會研究. Shanghai:

Shanghai sanlian shudian, 2006.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 299 —

Wu Xueshan 吴雪杉. Changcheng: yibu kangzhan shiqi de shijue wenhuashi 長城:一部抗戰

時期的視覺文化史. Beijing: Xinlian shudian, 2018.———. “Gu Yuan 1978 nian yihou de shuicaihua” 古元 1978 年以後的水彩畫. In Gu Yuan

quanji, shuicai, xia 古元全集, 水彩, 下, edited by Gu Yuan quanji bianji weiyuanhui. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2019.

———. “Meijie yishi xingtai: 1950 niandai de ‘suxie’ yundong” 媒介意識形態: 1950 年代的

‘速寫’ 運動. Meishu yanjiu 2015, no. 1: 62–70.———. “Qidi xiangle: jieji shijiao xia de shengyin yu shijian” 汽笛響了:階級視角下的聲音與

時間. Meishu yanjiu 2016, no. 5: 72–79.———. “Tizhi neiwai: Ye Qianyu Zhongguohua de ‘xin’ yu ‘jiu’” 體制內外:葉淺予中國畫的

“新” 與 “舊.” Meishu xuebao 2014, no. 1: 30–40.———. “‘Xin’ kaifa de gonglu: 1950 niandai de gonglu tuxiang jiqi huayu kongjian” ‘新’ 開發

的公路: 1950 年代的公路圖像及其話語空間. Meishu xuebao 2016, no. 5: 71–82.Wu Zuoren 吳作人. “Dui youhua ‘minzuhua’de renshi” 對油畫‘民族化’的認識. Meishu

1959, no. 7: 10–18.———. “Fengjinghua yaobuyao duijing xiesheng: huabi suilu” 風景畫要不要對景寫生:畫筆

隨錄. Guangming ribao, November 9, 1961, 2.———. “Zuohua bixian liyi: huabi suilu” 作畫必先立意:畫筆隨錄. Renmin ribao, November

9, 1961, 5.Wue, Roberta. Art Worlds: Artists, Images, and Audiences in Late Nineteenth-Century Shang-

hai. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2014.Xia Gui 夏圭. Xia Gui Changjiang wanlitu 夏圭長江萬里圖. Beiping: Beiping gugong

bowuyuan, 1931.Xia Yan 夏衍. “Guanyu Guan Shanyue huazhan teji” 關於關山月畫展特輯. In Guan Shanyue

yanjiu, edited by Guan Shanyue meishuguan, 1. Shenzhen: Haitian meishuguan, 1997.“Xiangdang jiaoxin, shaojin zichanjieji sixiang: ji Zhongyang meishu xueyuan jiaoxin

yundong” 向黨交心,燒盡資產階級思想:記中央美術學院交心運動. Meishu 1958, no. 5: 8.Xiao, Zhiwei, and Yingjin Zhang. Encyclopedia of Chinese Film. London: Routledge, 2002.Xie Honggan 解宏乾. “Shu Yi: fuqin Lao She de canghua” 舒乙:父親老舍的藏畫. Guojia

renwen lishi, no. 14 (2013): 98–101.Xie Jun 謝鈞, ed. Yongheng de pusu: Yu Ben zuopin ji pinglunji 永恆的樸素:余本作品及評論

集. Guangzhou: Lingnan meishu chubanshe, 2017.Xie Ruijie 謝瑞階. “Shuoshuo wo zhe yisheng xia” 說說我這一生下. Zhongzhou gujin 1994,

no. 6: 7–11.Xie Wei 謝巍. Zhongguo huaxue zhuzuo kaolu 中國畫學著作考錄. Shanghai: Shanghai

shuhua chubanshe, 1998.Xu Beihong 徐悲鴻. “Mantan shanshuihua” 漫談山水畫. In Xu Beihong wenji, edited by

Wang Zhen, 152. Shanghai: Shanghai huabao chubanshe, 2005.———. Xu Beihong huaji 徐悲鴻畫集. Beijing: Beijing chubanshe, 1988.Xu Dishan 許地山. “Zhongguo meishujia de zeren” 中國美術家的責任. In Yishu yongtan,

edited by Yu Min and Yang Jing, 240–45. Tianjin: Tianjin renmin chubanshe, 1998. Origi-nally published in Chenbao, January 8, 1927.

Xu Huan 徐緩. “Xiesheng jidi de bianqian yu qilu meishu de fazhan” 寫生基地的變遷與齊

魯美術的發展. Shandong yishu xueyuan xuebao 2011, no. 1: 47–66.Xu Jiahan 徐家涵. “Huangshan daoyou” 黃山導遊. Lüxing zazhi 10, no. 4 (1936): 43–52.Xu Jianrong 徐建融, ed. Dafengtang zhong longmenzhen 大風堂中龍門陣. Shanghai: Shang-

hai shuhua chubanshe, 2005.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 300 —

Xu Jing 徐京. “Guohua yu xiesheng” 國畫與寫生. Yilang, no. 6 (1931): 15–17.Xu Ling 徐翎. “Yilin zazhi yanjiu” 《藝林》雜誌研究. Ph.D. dissertation, Zhongguo yishu

yanjiuyuan, 2009.Xu Weinan 徐蔚南. “ABC congshu fakan zhiqu” ABC叢書發刊旨趣. In Goutufa ABC, by

Feng Zikai. Shanghai: Shijie shuju, 1929.Xu, Xiaoqun. Chinese Professionals and the Republican State: The Rise of Professional Associa-

tions in Shanghai, 1912–1937. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001.Xu Youcheng 許有成, and Xu Xiaobin 徐曉彬. Yu Youren zhuan 于右任傳. Shanghai: Fudan

daxue chubanshe, 1997.Xu Zhihao 許志浩. Zhongguo meishu qikan guoyanlu, 1911–1949 中國美術期刊過眼錄,

1911–1949. Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 1992.Xue Yongnian 薛永年. “Huajia cunfa ru chanjia gangzong: Dong Qichang de Yulin qiangtou

cun shanshuitu jiqi cunfa guan” 畫家皴法如禪家綱宗:董其昌的雨淋墻頭皴山水圖及其

皴法觀. Wenwu 1991, no. 9.Yaegashi Haruki 八重樫春樹. “Shasei” 写生. In Nihon daihyakka zensho, 11:366. Tokyo:

Shōgakukan, 2001.Yan Chonglou 閻重樓. “Chunyou dao Huangshan” 春遊到黃山. Lüxing zazhi 11, no. 6 (1937):

43–51.Yan Juanying 顏娟英. “Buxi de biandong: yi Shanghai meishu xuexiao wei zhongxin de

meishu jiaoyu yundong” 不息的變動:以上海美術學校為中心的美術教育運動. In Shang-hai meishu fengyun: 1872–1949 Shenbao yishu ziliao tiaomu suoyin, 47–90. Taipei: Zhong-yang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo, 2006.

Yang Taiyang 陽太陽. “Xunxun zhangzhe, zhunzhun jiaohui” 循循長者,諄諄教誨. In Xiandai meishujia Chen Baoyi, edited by Chen Ruilin, 136–41. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1988.

Yang Yiqun 楊益群, ed. Kangzhan shiqi Guilin meishu yundong (xia) 抗戰時期桂林美術運

動(下). Guilin: Lijiang chubanshe, 1995.Yang Zheng 養正. “Huangshan zhi you” 黃山之遊. Xin Zhonghua zazhi 4, no. 3 (1936): 67–71.Yao Yuxiang 姚漁湘, ed. Zhongguohua taolunji 中國畫討論3. Beiping: Lida shuju, 1932.Ye Qianyu 葉淺予. “Guamu kan shanshui” 刮目看山水. Meishu 1961, no. 2: 3.Yi Ran 毅然. “Zhandi xiesheng zhi biyao” 戰地寫生之必要. Zhandou meishu 1939, nos. 2–3:

11–12.Yin Ji’nan 尹吉男. “Dong Yuan gainian de lishi shengcheng” 董源概念的歷史生成. Wenyi

yanjiu 2005, no. 2: 92–100.Yin Shuangxi 殷雙喜. “Yige zhishuaizhengzhi de zhishifenzi” 一個直率正直的知識分子.

In Wu Guanzhong zhuisi wenji, edited by Qinghua daxue Wu Guanzhong yishu yanjiu zhongxin, 360–63. Beijing: Qinghua daxue chubanshe, 2012.

———. Yongheng de xiangzheng: renmin yingxiong jinianbei yanjiu 永恆的象征:人民英雄紀

念碑研究. Shijiazhuang: Hebei meishu chubanshe, 2006.Yu Anlan 于安瀾, ed. Hualun congkan 畫論叢刊. Beiping: Zhonghua yinshuju, 1937.Yu Ben 余本. Yu Ben huaji 余本畫集. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1982.Yu Feng 郁風. “Xiesheng he liyi: tan youhuajia Yu Ben de xiesheng fangfa” 寫生盒立意:談油

畫家余本的寫生方法. Renmin ribao, November 2, 1961.“Yu gongnong jiehe: geming meishujia de biyou zhi lu” 與工農結合:革命美術家的必由之路.

Meishu 1958, no. 1: 3–5.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 301 —

Yu Jianhua 俞劍華. “Duiyu Zhongguo shanshuihua xiesheng zhi shangqu: jingda Wu Yinghe xiansheng” 對於中國山水畫寫生之商榷:敬答吳英鶴先生. Guohua yuekan, no. 8 (1935): 179–80.

———. “Duiyu Zhongguo shanshuihua xiesheng zhi shangqu: jingda Wu Yinghe xiansheng 2” 對於中國山水畫寫生之商榷:敬答吳英鶴先生 2. Guohua yuekan, no. 9 (1935): 197.

———. “Guohua yanjiu” 國畫研究. In Yu Jianhua meishushi lunji, edited by Zhou Jiyin and Geng Jian, 106–69. Nanjing: Dongnan daxue chubanshe, 2009.

———. “Hualun zuiyan ershiyi ze” 畫論罪言二十一則. In Yu Jianhua meishushi lunji, edited by Zhou Jiyin and Geng Jian, 66–76. Nanjing: Dongnan daxue chubanshe, 2009.

———. “Wei wode huazhan shuo jijuhua” 為我的畫展說幾句話. In Yu Jianhua meishu lunwenxuan, edited by Zhou Jiyin, 364–66. Ji’nan: Shandong huabao chubanshe, 1986.

———. “Xiesheng lüxing zai jiaoyu shang de jiazhi” 寫生旅行在教育上的價值. Hanmoyuan banyuekan, no. 10 (1925): 7.

———. “Yandang xiesheng ji” 雁蕩寫生記. Lüxing zazhi 6, no. 2 (1932): 15–24.———. “Yandang xiesheng ji 2” 雁蕩寫生記 2. Lüxing zazhi 6, no. 3 (1932): 33–44.———. “Yandang xiesheng ji 3” 雁蕩寫生記 3. Lüxing zazhi 6, no. 5 (1932): 29–36.———. Zhongguo huihuashi 中國繪畫史. Shanghai: Shanghai shudian, 1984.———. “Zhongguo shanshuihua zhi xiesheng” 中國山水畫之寫生. Guohua yuekan, no. 4

(1935): 71–75.Yu Qi 余琦. “Xiesheng diyi jianyifa” 寫生第一簡易法. Meiyu 1, no. 4 (1920): 38–40.Yu Shaosong 余紹宋, ed. Huafa yaolu, liujuan 畫法要論.六卷. Beijing: Jingcheng yinshuju,

1926.Yu Suoya 余所亞. “Guanshi huazhantan” 關氏畫展談. In Guan Shanyue yanjiu, 8. Shenzhen:

Haitian meishuguan, 1997. Originally published in Jiuwang ribao, November 5, 1940.Yu Yanjun 于雁軍. Luo Gongliu zhuan 羅工柳傳. Changchun: Jilin meishu chubanshe, 1989.Yu Zhonghe 於中和. “Zhongguo meishujie hechuqu” 中國美術界何處去. Kangzhan daobao,

no. 5 (1939): 7–9.Yuan Songnian 袁松年. “Lujiang mingsheng xieshengji” 鷺江名勝寫生記. Lüxing zazhi 11,

no. 7 (1937): 143–46.Yuan Yunfu 袁运甫. “Xingwu miezi, renren jiaoxin: Zhongyang gongyi meishu xueyuan

shuangfan yundong baodao” 興無滅資,人人交心:中央工藝美術學院雙反運動報導. Meishu 1958, no. 5: 13–14.

Zelin, Madeleine. The Merchants of Zigong: Industrial Entrepreneurship in Early Modern China. New York: Columbia University Press, 2005.

Zhang Anzhi 張安治. Zhang Anzhi huaji 張安治畫集. Beijing: Guoji wenhua chuban gongsi, 1991.

Zhang Erbin 張爾賓. “Du Gong Xian Huajue” 讀龔賢《畫訣》. Dongnan wenhua 2000, no. 1: 110–11.

Zhang Jichang 張吉昌. “Woguo zhuming guohuajia Li Shuoqing shilüe” 我國著名國畫家李

碩卿事略. Quanzhou wenshi ziliao 11 (1993): 18–23.Zhang Wei 張偉, and Huang Wei 黃薇, eds. Tiebi fenghua 鐵筆風華. Hefei: Anhui renmin

chubanshe, 2015.Zhang Wenjun 張文俊. “Xuexi Zhongguohua chuangzuo de tihui” 學習中國畫創作的體會.

Meishu 1959, no. 1: 6–7, 20.Zhang Ying 張瑩. “Ziyun jizhu, huamei rensheng: Zhang Xuefu” 自運機杼,畫美人生:張雪

父. Dongfang cangpin 2015, no. 7: 50–55.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

Bibliogr aph y

— 302 —

Zhang Yinwu 張吟午. Wuhan kangzhan meishu yundong 1938 武漢抗戰美術運動 1938. Wuhan: Hubei meishu chubanshe, 2015.

Zhang Yuan 張援, and Zhang Xian 章咸, eds. Zhongguo jinxiandai yishu jiaoyu fagui huibian (1840–1949) 中國近現代藝術教育法規彙編 (1840–1949). Beijing: Jiaoyu kexue chubanshe, 1997.

Zhang Yuanheng 張沅恆. “Huajia dao nongcunqu” 畫家到農村去. Liangyou, no. 157 (1940): 23–24.

Zhao Li 趙力, and Yu Ding 余丁, eds. Zhongguo youhua wenxian, 1542–2000 中國油畫文獻, 1542–2000. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2002.

Zhao Panchao 趙盼超. “Beijing daxue huafa yanjiuhui shimo” 北京大學畫法研究會始末. Nanjing yishu xueyuan xuebao 2010, no. 3: 53–57.

Zhao Wangyun 趙望雲. “Yao chuangzuo gengyao duo suxie” 要創作更要多速寫. Kangzhan huakan vol. 2, no. 2 (1940): 13.

Zheng Chang 鄭昶 (Wuchang 午昌). Zheng Wuchang 鄭午昌. Shanghai: Shuhua chubanshe, 2000.

———. Zhongguo huaxue quanshi 中國畫學全史. Shanghai: Zhonghua shuju, 1929.———. “Zhongguohua zhi renshi” 中國畫之認識. In Bainian Zhongguo meishu jingdian

wenku, 1: Zhongguo chuantong meishu (1896–1949), edited by Gu Seng and Li Shusheng, 43–50. Shenzhen: Haitian chubanshe, 1998. Originally published in Dongfang zazhi 28, no. 1. Later reprinted in Guohua mianmianguan, edited by Wang Yunwu and Li Shengwu. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1933.

Zhong Han 鐘涵, and Shao Dazhen 邵大箴. Disandai Zhongguo youhuajia yanjiu, Zhong Han 第三代中國油畫家研究, 鐘涵. Nanning: Guangxi meishu chubanshe, 2001.

Zhonggong Taishan shiwei dangshi yanjiushi 中國台山市委黨史研究室. Taishan wenhua mingren 台山文化名人. Huhehaote: Yuanfang chubanshe, 1996.

Zhongguo meishu xueyuan xiaoyou zonghui 中國美術學院校友總會, ed. Man’ge huaiyi: Zhongguo meishu xueyuan bashi huadan huiyilu 漫歌懷憶:中國美術學院八十年華誕回

憶錄. Hangzhou: Zhongguo meishu xueyuan chubanshe, 2008.Zhongguo meishuguan 中國美術館, ed. Liuxue dao Sulian 留學到蘇聯. Beijing: Zhongguo

meishuguan, 2013.Zhongguo xiandai meishu quanji bianji weiyuanhui 中國現代美術全集編輯委員會, ed.

Zhongguo xiandai meishu quanji: Youhua 中國現代美術全集.油畫, vol. 2. Tianjin: Tianjin renmin meishu chubanshe, 1997.

Zhou Chunlin 周純麟, ed. Jin’ge tiema: Xinsijun sishi qibingtuan huiyilu 金戈鐵馬:新四軍

四十騎兵團回憶錄. Zhengzhou: Henan renmin chubanshe, 1984.Zhou Gonghua 周功華. Youhua minzuhua: Dong Xiwen de lilun yu shijian yanjiu 油畫民族

化:董希文的理論與實踐研究. Changsha: Hunan renmin chubanshe, 2008.Zhou Jiyin 周積寅. “Yu Jianhua xiansheng de yishu he shengping” 俞劍華先生的藝術和生

平. In Yu Jianhua huaji, n.p. Ji’nan: Shandong renmin chubanshe, 1981.Zhou Jiyin, and Geng Jian 耿劍, eds. Yu Jianhua meishushi lunji 俞劍華美術史論集.

Nanjing: Dongnan daxue chubanshe, 2009.Zhou Shaolian 周少連. Weixin, jishi, jiuwang: jinian Xiong Xiling xiansheng danchen yibai

ershi zhounian wenji 維新、濟世、救亡:紀念熊希齡先生誕辰一百二十週年文集. Beijing: Zhongguo wenshi chubanshe, 1990.

Zhou Shoujuan 周瘦鵑. “Huangshan jiyou” 黃山紀遊. Lüxing zazhi 10, no. 1 (1936): 50–54.Zhou Yang 周揚. “Guanyu meishu gongzuo de yixie yijian” 關於美術工作的一些意見.

Meishu 1955, no. 7: 15–18.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access

bibliogr aph y

— 303 —

Zhu, Pingchao. Wartime Culture in Guilin, 1938–1944: A City at War. Lanham, MD: Lexing-ton Books, 2015.

Zhu Qi 朱琦. Xianggang meishushi 香港美術史. Hong Kong: Sanlian shudian, 2005.Zhu Sha 朱沙. Sulian meishu yu xin Zhongguo youhua 蘇聯美術與新中國油畫. Nanjing:

Dongnan daxue chubanshe, 2013.Zhu Xiaohong 朱曉紅. “Waichu xiesheng jiaoxue chutan” 外出寫生教學初探. Nandu xuetan

14, no. 1 (1994): 115–16.“Zichan jieji yishu sixiang bixu dadao, Zhongyang meishu xueyuan zhankai jiaoxue yu

chuangzuo shang liangtiao daolu de douzheng” 資產階級藝術思想必須打倒,中央美術學

院展開教學與創作上兩條道路的鬥爭. Renmin ribao, April 20, 1958, 2.Zong Baihua 宗白華. “Lun Zhong-Xi huafa zhi yuanyuan yu jichu” 論中西畫法之淵源與基

礎. Guoli zhongyang daxue wenyi congkan 1, no. 2 (1934): 47–68.———. (Tsung Paihwa). “Space-Consciousness in Chinese Art.” In Contemporary Chinese

Aesthetics, edited by Liyuan Zhu and Gene Blocker, 31–54. New York: Peter Lang Publish-ing, 1995.

———. “Zhong-Xi huafa suo biaoxian de kongjian yishi” 中西畫法所表現的空間意識. In Zong Baihua quanji, vol. 2, 141–48. Hefei: Anhui jiaoyu chubanshe, 1994.

———. “Zhongguo shihua zhong suo biaoxian de kongjian yishi” 中國詩畫中所表現的空間

意識. Xin Zhonghua 12, no. 10 (1949): 33–36, 31.Zou Shifang 鄒士方. Zong Baihua pingzhuan 宗白華評傳. Hong Kong: Xianggang xinwen

chubanshe, 1989.Zou Yuejin 鄒躍進. Mao Zedong shidai meishu (1942–1976) 毛澤東時代美術 (1942–1976).

Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2005.———. Xin Zhongguo meishushi 新中國美術史. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2002.“Zouding gaodeng xuetang zhangcheng” 奏定高等学堂章程. In Zhongguo jinxiandai yishu

jiaoyu fagui huibian (1840–1949), edited by Zhang Xian and Zhang Yuan, 115–16. Beijing: Jiaoyu kexue chubanshe, 1997.

Yi Gu - 9781684176137Downloaded from Brill.com01/29/2022 09:32:06PM

via free access