913 gednjeelva 01 kongsfjord ii.pdf

of 68 /68

Upload: khangminh22

Post on 07-Jan-2023

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SAMLA PLAN FOR VASSDRAGFl NNI'lAR K FYLKE

VASSDRAGSRAPPORT

PROSJEKT : ~13 GEDtIJEELV

I SBN 8 2-72 43 - 5 06- 3,JUN I 19SQ

Forord

Deler av Kongsfjordvassdraget ble utbygd for kraftproduksjoni perioden 1944 - Sl, ved Kongsfjord kraftverk som utnytterfallet fra Buevatna og nesten ned mot Buet jern. Stasjonenligger omlag ISO m.o.h.Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftutbyg­ginger videre nedover i vassdraget, beskriver brukerinteresseri området og vurderer konsekvenser ved ei eventuell utbygging.

Det foreligger vurdering av to alternativer, mens et tredjealternativer gitt en kort beskrivelse i kapitel 3. I beggede vurderte alternativer er kraftstasjonen plassert på vest­sida av elva.

Kapitel 5 (gul del) inneholder el kort oppsummering, med etskjema hvor det er foretatt klassifisering av prosjektområdetsverdi før eventuell utbygging. Videre er det foretatt vurderingav konsekvensene om utbygging blir aktuelt.Det understrekes at konsekvensvurderingene er foreløpig og harskjedd ut fra vurdering av prosjektet isolert. Den forelØpigekonsekvensvurderinga vil kunne endres når prosjektet seinereskal sammenlignes med andre prosjekter i Samla plan.

Vassdragsrapporten er sammensatt og redigert av Samla Plan­medarbeider i Finnmark fylke, Fritz Rikardsen. En rekke fagrned­arbeidere har bidratt, jfr. oversikt bakerst i rapporten.

Rapporten sendes berØrte kommuner, lokale interesseorganisa­sjoner m.v. til uttalelse og vil sammen med innkomne merknaderdanne grunnlag for vurdering av prosjektet i Samla Plan.

TromsØ, juni 1984

f~ ·/J::-/Cc~C'C~~Fritz Rikardsen

INNHOLD

Forord

Fortegnelse over kartbilag

l NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN

1.lNaturgrun~låg

1.1.1 Beliggenhet1.1.2 Geologi1.1.3 Klima, hydrologiske og limnologiske

forhold1.1.4 Vegetasjon1.1.5 Arealfordeling

1.2 Samfunn og samfunnsutvikling

1.2.1 Befolkning, bosetting og kommunikasjon1.2.2 Næringsliv og sysselsetting1.2.3 Kommunale ressurser

2 BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET

2.02.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11

Vanntemperatur og isNaturvernFriluftslivViltFiskVannforsyningVern mot forurensningKulturminnevernJordbruk og skogbrukReindriftFlom- og erosjonssikringTransport

3 VASSKRAFTPROSJEKTENE. ~.

3.1 Utbyggingsplaner

3.1.1 Kraftverkprosjektene

3.2 Hydrologi. Reguleringsanlegg3.3 Vassveier og fallhØyder3.4 Kraftstasjoner3.5 Anleggsveier, tipper, masseuttak3.6 Kompenserende tiltak3.7 Innpassing i produksjonssystemet,

linjetilknyttning3.8 Kostnader

4 VIRKNINGER AV UTBYGGINGA

4.0 Virkninger på naturmiljØet

4.0.1 Arealkonsekvenser4.0.2 Lokale klimaendringer4.0.3 Vanntemperatur 00 is

4.1 Naturvern4.2 Fr iluftsl iv4.3 Vilt'1.4 Fisk'1.5 Vannforsyning4 . (, V(, r n rno t f o r LI r c Il S fl LClq

Il • 1 K u l L LI r rn i nil (' V (\ r-Il

tJ.H .to rr i l i r u k l)'! :;k0'1IJ1"llk

'1.9'1.10<1 • l l4 . l 2

HcincJrift~lom- og erosjonssikringTrans~ort

Regional økonomi

5 OPPSUMMERING

5.0 Utbyggingsplan5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging

KILDER

FORTEGNELSE OVER KARTBILAG

Alle kartbilag er samla bakerst i rapporten, med unntakav kartbilagene som viser utbyggingsplan med anleggsveier,dammer og linjer. Disse fØlger etter kapitel 3. Øvrigetema har fØlgende kartbilags nr.:

Bosetting/kommunegrenser

Naturvern

Friluftsliv

Vilt

FiskVannforsyning . _

Vern mot forurensning _

Kul turminnevern . . _

Jord- og skogbruk. _

Reindrift , _

Flom- og erosjonssikring

Is/vanntemperatur/klima

nr.l

~)

-7f.-.

~

3clqq10

For tema merket med stjerne * er det ikke utarbeidet temakart.

l. NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN

I.l Naturgrunnlag

Utbyggingsprosjektet ligger i Kongsfjorddalen, Berlevågkommun~. Kraftstasjonen er tenkt plassert på vestsida avKongsf]ordelva i begge de vurderte alternativer.

1~1.2.1. Berggrunnsgeologi.

Bergartene i området tilhører Barentshavregionen som finnes

på den nordøstlige halvdelen av VarangerhalvØya. En stor

forkastning, Trollfjord - Komagelv - bruddlinjen danner den

sØrvestlige grensen for Barentshavregionen. Bruddlinjen

løper omtrent nordvest-sørøst på tvers av VarangerhalvØya, og

danner den sørvestre bredden av Gednjevatn og Oardujavri.

Buevatna ligger omlag 0,5 km nordØst for bruddlinjen.

Den sørvestre del av Barentshavregionen består 'av en ca. 10 km

brei sone av grovkornete, feltspatrike sandsteiner og konglo­

merater med boller av flere bergartstyper. Bergarten finnes

altså ved Gednjevatn, Buevatn og Oadujavri. Den nordlige

grensa finnes ca. 0,5 km nord for Buet jern.

Videre nedover langs Kongsfjordelva består bergartene av mØrk

grågrønn leirstein og kvartsittisk sandstein. Sentralt i

Magerdalen er det kartlagt en sone av grå og gul sandsteinmed overganger til mørkegrå leirstein med dolomittlag. Mellom

Magerdalen og ørretvatn går en l km brei sone av rØd kvartsit­

tisk sandstein i tykke lag. Bergarten finnes nord til

'ørretvasshØgda (268 m o.h.), hvor den grenser til den mØrke

grågrønne leirsteinen og kvartsittiske sandsteinen som finnes

videre mot nord.

på den sØrvestlige siden av Trollfjord - Komagelv - bruddlinjen

består berggrunnen vesentlig av kvartsitter, sand- og siltstein.

I.l

1.1.2.2. Geomorfologi.

Gednjeelv/Kongsfjordelv renner sentralt i et 6 - 8 km bredt

dalfØre som starter ved Gednjevatn og munner ut ved Straumen

innerst i Kongsfjorden. Dalsidene stiger slakt opp mot det

jevne viddeområdet ca. 400 m o.h. Langs vassdraget finnes

flere myrområder, og lØsmassedekket er forholdsvis mektig.

Sentralt i dalen finnes flere mindre åsrygger med hØyder opp

mot 100 m over dalbunnen. Sidedalene er smale, og skjærer

seg dypt ned i det jevne viddeplatået.

HØydeområder har ofte en langstrakt form som gjenspeiler inn­

landsisens bevegelse~mot NNØ. Denne stØt- og lesidetopografien

er utformet både i lØsmasser og fast fjell.

1.1.2.3. Kvartærgeologi.

For omlag 13 000 år siden lå innlandsisen med fronten innerst

i Kongsfjorden og avsatte de markerte Straumsnesa, som til­

hØrer Ytre Porsanger Trinnet. Den videre tilbaketrekkingen

skjedde hurtig, og ingen markerte brerandavsetning er tidligere

registrert innover sentrale deler av VarangerhalvØya.

Flybildetolkningen kan imidlertid tyde på at en randmorene

krysser dalen midt mellom de planlagte kraftstasjonene for

alternativ 2 og 3. Det vil si at brefronten har stått 100 ­

200 ro nord for Fossvatna som er en kulp i Gednjeelva. Morene~

materialet er vasket bort i elvas umiddelbare nærhet, men

finnes videre langs begge dalsidene. Avsetningen på vest­

siden av elva er best bevart, og en randmorenerygg/-sone kan

fØlges uavbrutt minst 3 km mot VSV. Morenen skjærer nordenden

av Vidartjernet, krysser Dagenelva 700 m nord for Buet jern,

og går så mot sØrenden av Dagenvatn.

Randavsetningen kan representere Korsnes Trinnet, som tidligere

bare er registrert ved Laksefjorden og videre mot vest. Av­

setningen er noe yngre enn ytre Porsanger Trinnet (100-300 år?),

men vest for Laksefjorden lØper disse to trinnene flere stedersammen.

1.2

Fra bunnen av Kongsfjorden og videre oppover dalen er de

kvartære avsetningene dominert av bunnrnorene. Den nedre delen

av dalen inneholder imidlertid også mektige glasifluviale

akkumulasjoner, avsatt under isens tilbaketrekking. Mektige

glasifluviale deltaterrasser finnes opp til 59 m o.h., som

representerer marin grense for området. Avsetningene er sen­

ere erodert av elva, og de mektigste terrassene finnes i dag

på Østsiden av elva. De hØyeste terrasseflatene framtrer med

et godt utviklet polygonmØnster dannet av periglasiale prosesser.

Videre oppover dalfØret er det ikke registrert avsetninger som

bØr nevnes spesielt. Området er dominert av morenernateriale,

med stor mektighet i dalsØkk. Overflata er gjennomskåret av

glasifluviale dreneringsspor. En del steder finnes også glasi­

fluvialt materiale i form av korte eskere, som er avsatt av

smeltevann under isen.·

Sidedalene som vil bli berØrt av alternativ l, inneholder store

mengder morenemateriale, som stedvis er spylt bort under av­

smeltingen. Overflata er også her ujevn på grunn av drenerings­

spor.

1.1.3 ~!!~~L_hY~fQ!Q9!~~~_Q9_!!~~Q!Q9!§~~_~gEhQ!~

Denne delen av VarangerhalvØya vil ha kystklima med forholdsviskjØlige somrer og milde vintrer. Gjennomsnittlig julitemperaturligger omkring lOoC mens januartemperaturen i gjennomsnitt ernoe over 4oC.

Den årlige nedbØrmengden i området ligger på ca. 600 mm, noe merjo lenger innover i vassdraget en kommer.Det foreligger ikke hydrologiske målinger fra Kongsfjordelva.Gjennomsnittlig avrenning i vassdraget ligger omkring 35 L/S/krn2.

Kongsfjordelva er variert med fosser, stryk og stille elveloner.Vassdraget er tidligere regulert.Det foreligger ingen direkte opplysninger, men det er grunn tilå anta at innsjØene i området er islagt fra november/desember tilapril/mai. Elvene har noe kortere isperiode.

1.1.4 Y~9~E~§jQ~

l . Cin" å d e~__ Ce d n j e v a t n - Bue v a t n a - Bue t j e ril

Denne delen av nedbørsfeltet er skogløst. Vierbelte finnes

langs Cednjeelva, Buet jern og ellers spredt ved vatn o q bekker.

Mindre, hovedsaklig fattige myrer med molte, finnes spredt p~

flate partier og i forsenkninger. Størstedelen av arealet

domineres av hei- og rabbevegetasjon, vegetasjons løse om­

råder og blokkmark.

l l . KOQgsfjorddalen og sidedalene fra Buet jern

Langs Kongsfjordelva og Doaresjåkka vokser

vier og spredt rogn. Stedvis finnes svært

og nedover.bjørk, høgvokste

frodig vierskog

dominert av svartvier og grønnvier, med høge viertrær (opp­

til 5 m høge). Urte- og grasvegetasjonen i vierkrattet og

-skogen er svært frodig og domineres av høgstaudearter som

turt, kvann, hundekjeks, skogstjerneblom og kvitbladtistel,

samt den høgvokste, østlige arten nyserat.

I større avstand fra elva og på de markerte grusterrassene

finnes hovedsaklig karrig hei- og rabbevegetasjon. Ellers

har området store areal uten vegetasjon, tildels blokkmark.

Stormyra, den største myra i området, ligger nederst Kongs-

fjorddalen. Vegetasjonen varierer mellom regnvassmyr med

molte og fuktigere grasmyr med torv~ og duskull og starr.

Spredt finnes rikere partier med m.a. jåblom.

1.1.5.

Gednjevassdraget har et naturlig nedbØrfelt på ca. 280 km2.Av dette vil noe over 170 ~n2 bli utnytta i den foreslåtte ut~

bygging.Det er ingen jord- eller skogbruksarealer i nedbØrfeltet. Gjen­nom Kongsfjorddalen går riksvei 890 til Berlevåg, der finnes ca.200 hytter, 30 nye under planlegging, kafe og grustak.stØrstedelen av arealet er fjellområder.

1.2 Samfunn og samfunnsutvikling

Anleggsvirksomheta vil foregå i Berlevåg kommune. Dagpendli.ngs­området består i tillegg til Berlevåg av Båtsjord kommune.Kommunene tilhØrer VardØ handelsdistrikt og er siden omtalt somregion.

1.4

1 1•• J :_; t. v l k : .i ri 9 i f (I l L t- ~' Q 1 l E' t r r ti 1 '~':: D f ~-. ~;7. ~. ~ r : .:;~:~ .' •

:...~ t. ~: G rj ~ 2 ri a. \~ cf. r e t.

17001 ':;461 '.':"::7!;Jo J J '-.'

1 .~!.:,r,J, J '-O\...'

1';::::2

,. ,-,..-.o '7 Li

14:::(:.

1 1_ c,:.Jo ._.""' .....

15::: 1

"::-"7 C.l,,,:,'- J I J

27552t.'14

44134275

Tabell 1.2 Naturlig tilvekst, flytting og samla ti102kst i %,g.jennomsnitt fo,- årEne 1980-82

Natu(l~Q

t i l ~; eks t"'.! .- ". ~ 0-.i"l (:I' \,- l, '_'

f~yt.t.ing

::; d Iii l ii

t. i 1 ~; ~ kst.

.~' ..- i- 1/1 .i

-2.D

0.7

-1.:::

-1.1

O I•.":'

-1.1

-o.t.------_._-------------------------------------------------

Kilde: Statistisk sentralbyr~

Av tabellene over framgår at regionen har hatt betydelig tilbake­gang i folketallet siden 1970. Dette vil stabilisere seg noe frammot år 2000 hvor Båtsfjord forventes å ha en svak oppgang fra år1990 til år 2000.

2000-------5:-1L=---T(. t. 15 (;. L. ( 7+

l'j'jO-------5:-It,:---T(I t. 15 u. f.:. 7+15 1:...1:.. /:.,7+T _ •

i l' l·

1 (~..:,.~.... , \.." i--------;:;---1"7----

u- b-

Folketallet i kommunene pr 31.12.1982 og framskriui~9au folketallet i kommunene, fordelt p~ aldersklasset •~1. VI 07 _ kl·tu~11·n til'l~~s. ~1lJl~·:> fl"ttinq ut fraH ... "".I'Q \..'L.. ,~c1 • -l ~ .... '\.'1;'"'" "" .... ", - .l' "-

flyttetendensen siste 3 ~r._._-----------_~_---------------------------------------------------

ZCl '~' 'j' ,~1

14372615

ZD 6'-:-; ro

20 t./:;, 1421 71 ~:

40'~'O.-,C·

.-. # ,',

Ltl \,:.i;.

24 ':"4 1115~: 12· t.'j'';

4275

------------ _.--------------------------------------------------------[: E' r l 2 ~; i;. l:l:: d -~' o::. f .j (i r j

Det er ikke fast bosetting innafor anleggets nedbørsfelt. Omla~

170 hytter finnes langs vassdraget samt to hqliger l til kn y t n i n-jtil eksisterende kraftanlegg.

L5

Anleggsområdet ligger ca. 45 km fra kommunesenteret Berlevåg ogomla~ 50 km fra Båtsfjord. 'Fjellovergangene her er tidvis stengtvinterstid. Berlevåg og Båtsfjord har kortbaneflyplass.

,~L·~._ 1.4 Yrke5~ktiv~. 16 ~r 00 ov~r, ~lt2r narir'Q oø k.jønr,.1'770 {i rIGferltE':i) ('ti l·i~:O. 0\12,. 5DO tirher.

r.~. j.,.lll; r, t-

-----------"----E(~~~~~-!-~!(~~2!g(~~~~~·7----P,. i n, ~ r &,;: p r (; ,I 9 By\1 \:I / Vt.L r P fl • Tr it fl s ~I • U 1 l ~I r l ~,

T0t~lt ~~rinQ indust.~rllE~g ~I.ID. l.J~f1~5le

::~ '" 1i- ,; c;. I)[: ~ ~ ; f .j (.r d

402: 5111 2~9: LLL. 6511 7331 12(17) 33(37) 12: 6) JOlll) 7(10) 26:1b)t.:;:5( ezi : 451( 409~ ll:::{;.( 12':::O~ ;;:(Z'O} 4(.(4~:} 7( t,) 11(1:::} :,( s: 2:::"(~2'

Tabell 1.5 Arbeidskraftregnskap for kommunene. Alle tall for1980, arbeidsledighetstall for 1982 i parentes.

-._------------------------------------------------------------------Berleu~g Bitsfjord

-----------------------------------------~------------- - - - - - - - - - - - - -

Tilbud d.rta.kraft l. -1"7 1171\-f I I

- Arbeidsløshet 21:.. (36) ..... e (40)":' ...':::vsse.1si!tte bo-satt i k ommunen 651 1136- Ut p e ndl ing z« 37+ Innpendling 18 ::: 1Ettersp. arb.kraft t.43 1180

Kilde: Folke- og boligtellinga 1980, SSB

(): Personer meldt ~ii arbeidskontorene som helt arbeidslØse, etterkjØnn og alder, gjennomsnitt for 1982.

Sysselsatte i primærnæringene har gått kraftig tilbake i tiåretfra 1970 til 1980. Antall sysselsatte er redusert til det halve,likt gjennomsnittet for fylket. Fisket sysselsetter omtrent allei primærnæringer. Berlevåg har 2 og Båtsfjord l sysselsatt i jord­bruk (bruk med minst 5 daa jordbruksareal i drift) der kun en fårmer enn 90% av inntekta fra bruket, de andre to under 50%.

Det finnes ingen helårsleveranse av grus og sand i regionen.Berlevåg har et mindre transportselskap og få private maskineiere,med oppdrag for lokal bygge- og anleggsvirksomhet. Det finnesmindre entreprenørfirmaer i regionen samt byggevarefirma, elektriskinstallatØr- og rØrleggerfirma.

1.6

1.2.1 Kommunale ressurser

Tabell 1.6 Kommunere~nskaper 1981-_._-----"--------------------------------------------------------------

Berleu~g B~tsfjord

Fylket------------------------- .. _---------- ----------------------------

4615 3794Z~:~:7

.~. '')';' "';"ol- .....1-1-

1'j ':' c, 1723~'~.... I J

109:::7 10042'"191:./3 9127

1:::75 1;::489456

2674 77'=162(Kr. pr. innbygger)

1590

--------------------------------------------------------------------

F cd k e t a I l3 1 • 12: • 19:::1

Skatter (lQdo l JiJ. a ~I ~ i f t . 37 ::: 4

Skatteutjamn. 4434Cl ,I e r f. ti l

undervisn. 1506Driftsinnt.* 12482Driftsutg.** 11011Utg. nybygg/

nye anlegg** 3782L~~egjeld 12100

F: e nter / a ,I dr. i:i. a v 5 k att erog skatteutJ. 24

J. ti l s kuddUndervisn. 80

·-re-..:.....1

:::0---------------- ---------------------------------------------------

Kilde: Statistisk sentrdlbyr~* Inkl. skatter. overføringer, ekskl. kommunens forretningsdrift** Ekskl. kommunens forretningsdrift

Tabell 1.7 FullfØrte boliger

år Berlevåg Båtsfjord

1980 6 13

1981 3 8

1982 2 3

Kilde: SSB

Boligbygginga i regionen er sterkt redusert over en treårsoeriode

fra 1980 til 1982. Regionen har god skolekapasitet på grunnskole­

nivd. Båtsfjord har videregående skole.

2. BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET

2.0. Vanntemperatur og is

Det finnes ingen faste målestasjoner for vanntemperaturi vassdraget. En regner ikke med at isen på elvestrekningennedenfor Buet jern er særlig brukt til trafikk.

2.1. Naturvern

Områdets egenart

Vas s dra 9e t l i 9 9 e r inn e n for Il a tur geo g r 3 fis kre 9 i on 4 7 h , (1 s l -

Finnmark kystregion.

5 tør stedel en a var e a let har s væ r l l a v p rod u k t i v i tet. De III es l

produktive områdene er knyttet til valn og elvene, særJiq

bredden av Kongsfjordelva og den nedre delen av Duarcsj5kka.

Faunaen er stort sett triviell, men en del våLmarksfugJ har

tilknytning til elva og vier- og bjørkebeltet.

Vierskogen utgjør en spesiell vegetasjonstype med en noe

uklar plantesasialogisk plassering. Vegetasjonstypen er

også godt utvikla i Syltefjorddalen. Planten nyserot har

sin begrensa utbredelse fra Lebesby og østover. I Kongs­

fjorddalen vokser planten tildels i gode forekomster.

Det er stor kontrast mellom de frodige arealene nærmest

elva og de karrige og snaue dalsidene og viddeområdet.

Hoveddelen av nedbørsfeltet har liten variasjon i natur­

typen og biotoper.

DQ1~n er sterkt påvirka av tekniske inngrep i form av RV 890

til Berlevåg. 200 hytter, kafe og grustak. Elva er allerede

regulert og har ~edusert vassføring.

Verneverdige og interessante områder og forekomster

Det er ingen verna eller foreslått verna områder eller fore­

komster i nedbørsfeltet. Det mest interessante området ligger

utenfor elveutløpet og inkluderer fjordsystemet Austerbotn,

Straumen og Straumsnesa. Dette området er ikke planlagt

berørt aven evt. utbygging.

2.10

Referanseområde

Det er ikke utført spesielle biologiske eller naturhistoriske

undersøkelser i området. Referanseverdien er allerede redu­

sert som følge av vassdragsregulering og mange tekniske inn­

grep. På trass av dette vil vassdraget kunne ha pedagogisk, ,. .. v.. -\lo • ~. • • ' ..... " '.'- .

verdi fo~ s~ole~e i Berlevåg og Kongsfjord i forbindelse med

biologiundervisning.

Vurdering av vassdraget i regional og nasjonal sammenheng

Vassdraget er for så vidt typisk for de skogbevokste dalene

på denne delen av Varangerhalvøya, men pga. tidligere regu­

lering og ma~ge inngrep er verdien som typeområde sterkt

redusert. Vesterelva til Syltefjord er foreslått varig verna

i verneplan rIl. Dette vassdraget er ·bedre egnet snm type­

vassdrag.

2.2 Friluftsliv

Vassdraget ligger på nordsiden av den viddepregete Varanger­

halvøya. Hovedvassdraget, Kongsfjordelva, strekker seg fra

Gednjevatn på Kongsfjordfjellet og har utløpet i Kongsfjorden,

ca. 2 mil lenger nede. Dalføret er åpent og slakt, og vass­

draget har flere vatn av forskjellig størrelse. Størstedelen

av nedbørsfeltet er skogløst, tildels vegetasjonsløst. Langs

Kongsfjordelva og sidedalene i den nedre delen vokser imidler­

tid bjørke- og vierskog, stedvis av rik utforming. Området

har flere myrer, mest moltemyrer.

Området er godt egnet som friluftsområde, særlig fordi det er

lunt og variert forhold til resten av de karrige kyst- og

viddeområdene på nordsiden av Varangerhalvøya. Mulighetene

for sportsfiske, jakt, bærsanking og turgåing er svært gode.

Adkomsten er god, og terrenget er lett å ta seg fram i.

RV 890 til Berlevåg går langs Gednje-/Kongsfjordelva i hele

dens lengde. Det tas ut grus i et massetak Kongsfjord­

dalen. Videre ligger ca. 200 hytter i dalen. Vassdr3get

er regulert, med de store vatna Gednjevatn og Buevatn som

magdsinet', og elva har redusert vassføring om sommeren.

2.2

Bruk

Kongsfjorddalen fra Buet jern til sjøen er det største hytte­

området i Berlevåg kommune med ca. 200 hytter. Ytterligere

30 er planlagt bygget. Det er hovedsaklig folk bosatt

Berlevåg og utflytt~ berlevåginger som har hytte i området.

Kongsfjorddalen ligger 40-50 km fra Berlevåg tettsted og er

lett tilgjengelig som følge av veien. Store deler av Berle­

vågs befolkning tilbringer mye ferie og fritid i Kongsfjord­

dalen.

Konqsfjordelva,er ei attraktiv og mye brukt lakseelv. til-

leg q for e går et ut st l' akt s Port s fis kei . des t.ø l' l' e og 10 i n d l' (~

va t n a i o mr å d e t . Myrene er a t t r ak t j ve for molteplukkir,q.

Småviltjakt er også med å trekke folk tilområdel. Urn r å d o l

brukes mye av t i l re i sende, kanskje først og framst finske

turister.

Vurdering

Det r inn e s f å Cl l ter fl Cl t i ve r l' i l u f l som l' å der a v t. i l s var e fl d e kar-

akter j Berlevåg og det hele på nordsiden av Varangerhalvøya.

Store Molvik og Gulgofjord er attraktive områder ved Tana­

fjorden, men disse er vanskeligerp ti Iqjengelige.

Vestsida av Kongsfjorddalen er generalplanen for Berlevåg

avsatt som hytteområde. Østsida er lagt ut som friluftsområde

med forbud mot hyttebygging. I utkastet til "Handlingsprogram

for friluftsliv i Finnmark" er Kongsfjordfjellet - Konqsfjord­

d a l e n - Ordo utpekt som regionalt v i k t i q friluftsområde.

Området er et viktig friluftsområde særlig for befolkningen

Berlevåg. Dalen med elva og skogen representerer et viktig

alternativ rimelig avstand fra den værharde kysten jfr.

8erlev~gs plassering.

2.3

2.3 Vilt og jakt

[ l 9 il a l' a vog L i I v Ol~ l' L o IIs c l' v e r l ~; oms L r c i f d Yl' K(J [ \ CJ ~; -

fjorddalen, og deLte er blant de nordligste ub s e r v a s j o n o r

:; o III e l' q j ort a var t e fl . Oort s e t. t f r a L3 m l' e i o, fin nes deL

ikke 3ndre hjorLedyr områd2L. Oter opptrer god be-

s L Cl ri d v i] S s d r a (] et, o Cl ;~ l' L c fl ses ~J or l' l i g () r t e () mk l' i [l li l t ;\ r l i) ; \ .

f j e l Ire v k a o a v ()g L i l (J II :j l: l' v ert' S v (J S S d r a 9 c L:5 ø v r c cl I' I

særliq vonlig Vell' dette da d e t f o r e q i k k re i n s l ak t r n q

området ved SLj c r n c v a t n . Av andre p a t t e d y r finnes h a rc ,

rødrev, røysk3tt og s ma q n a o e re .

Det er eng adb e sta o d a v f j e l l l' YPe o e d s l a q sf e l Le t , [fl e ri S

I i l' YP e f O l' e k O In rn e l' me I' få ta J l i q . Sko q - o q v i er bel te o e I a I1 q ~)

vassdraqet er svært viktige vioterbiotoper for ryper fra

større o rn k r j n q Li q q e n d e områder, og o q s å som hekkebiotop

for lirype.

Av rovfugler og ugler skal det være observert dvergfalk,

jaktfalk, fjellvåk og snøugle, men bortsett fra fjellvåk pr

det uvisst om de forekommer faste hekkebestaoder. Havøro

hekker leoger ute fjorden.

tilknytning til vassdraget finnes flere våtrnarksomrAdc,'

med o r nit o l O q i 5 kve l' d i. Sto r my I' o o C) e l v e u t l ø p e L Au s Lc " -

botn er viktigst, men også Fossvatna, Buet jern og myrene

langs elva ovenfor 8uetjern har betydning for vonnfugl.

alt 6 andearter og 10 vadearter ble påvist ved en korl

registrering, dl' fleste ti c k k o n d o . Forøvriq hekker både

sto I' lom og små l ()m, o gele l t' inn e s hos Lras Le p l ass e l' r o I' s a:cl CJ å ~3 .

[t ar r a s I e t en liten flokk sangsvane tilFeldiq v a s s d r a q e l

() m l' ådel v e d e l v (' I J t 1o fl et:; ,J()e Il I) I i r o q s ~l ~; l n r q l' ;1 cl II v t l l' I

;IV sj o ru q l SOlli l i rk k c r 1<llllq·;f'.Illl·lil'II, h l , il. l<ooq:;[)\';I,

Ilc II(lYil tlf) (;k;lr\'llllli1I(~ll Il;IIIJI'r('~>('r\';lt.

I f, Illf' I

,lrll'l' :;(1111 _~~2_1-"~1,--,-,-1,-~, ',11:;/11[11

111' I< k l' r I li I' .

2.4

Io r o r u- med i s o l c r t e c j ø rk c s k o q e r P:J kysten av O~;t-llnnJJI;lrk,

Va Ei Eidra f] ete l' i ITJ i d l c l' tid l' C q u ler l tid l i q e l' e , o q det c rik k ('

IJ t f ø l' t sy ste ma l l S k e f,3 u n a u n cle r søk c l s c l' området. folalt

:,ett S)I fl e s det rn i d l c l' tid i q v e r fl a n a b o v Cls s d l' age t - Ve:, ter ­

(~ l v il ti) :; y I L c f J o l' ei ((J LI [0 d li j ()h k Cl) - i'J v ære /) c cl re e q r I C l. S (J III

L YP e - o f] r e f e r a fl s c o m l' å de.

l) l' Cl rJ li k :; Jon sve I' d j

l Cl k ;J1 sa fJIme fl hen g h a l' o'm l' ådet sto l' p l' o duk s Jon sve r dir o r eli

rekke v i Lta r t e r , bl.

It/C] I .

f3ruksverdi

~C> • oter, ryper, v å t mark Ei fu g log s p li r v (~ -

Hele området

s o rn resten

er

av

statsgrunn og adgangen til småviltjakt

Finnmark. Det finnes ca. 170 hytter

e l' lJ U el

K o II:J:;-

fjorddalen, som er det viktigste rekreasjonsområdet for befolk­

ningen i Berlevåg kommune. Det kan anslås at 30 - 50 jegere

bruker området til jakt, vesentlig på rype. Gm r å d c t må også

tillegges stor pedagogisk verdi, da det ikke finnes alternative

lelt ti l q j e n q e l ige skogområder Berlevåg.

2.4 Fisk og fiske

Deler av mandatområdet har tidligere vært regulert

i forbindelse med kraftutbygging.

Sør i nedslagsfeltet drenerer Faccabæljåkka ned mot Juovl~jåkka,

men demning og oppgravet kanal fører vassdraget til Gædnejavri via

Nastejavri. Tidligere drenerte Faccabæljåkka til Juovlajåkka.

Juovlajåkka fører sjørøye.

I Gednjejavri finnes det en overtallig røyebestand. Det finnes

også en mindre hestand av ørret. Gednjejavri hadde før det bleJ,

rcgul'\2rt en go<l øye og ørret bestand.

2 05

Sørøst for Gednjejavri ligger Oardujavri. Oardujavri fører l~ks,

sjøørret, sjørøye, ørret, røye, trepigget stingsild og nipigget

stingsild.

Oardujavri har stor fiskemessig betydning for de fastboende fra

Syltefjord, Båtsfjord og Kongsfjord, samt for de flyttsamer som opp­

holder seg i området med rein sommerstid. Disse driver delvis

sportsfiske og delvis fiskl til vinterforråd. I Oardujavri drives

også et utstrakt sportsfiske av tilreisende. Oardujavri forpaktes

av Ordo Fiskeforening. Det finnes hytter langs hele Oardujavri

vassdraget. øst for G~dnjejavri ligger Magistervatn. Magistervatn

drenerer ned til Gednjejavri. Magistervatn har en overtallig røye­

bestand. Gednjejavris naturlige utløp Gednjejåkka er stengt

Istedet føres vatnet via tunell til Buevatnet. Buevatnet fører

ørret og røye. Fisken er i dag mer småfallen, enn før regulering.

Fra Buevatn føres vatnpt til kraftstasjonen ovenfor Buet jernet.

Fra Buet jern drenerer vatnet ned til Austerbotn via Kongselva.

Kongsfjordelva fører laks, sjørøye, sjøørret, røye, ørret og tre­

pigget stingsild. Kongsfjo[delvas lakseførende strekning er 11 km.

(Opp til Buet jern) . Det er bygget laksetrapp 3 km nedenfor Buet jern

(ved Kongsfjordfossene) . Kongsfjordelva forpaktes av Berlevåg

sportsfiskerforening. Foreningen driver oppsyn og kultiverin0 i

vassdraget.

øst for Buevatna ligger Silesjavrit~ Silesjavrit drenerer via

Silesjåkka til Kongsfjordelva. I Silesvassdraget finnes røye.

øst for Silesjavri ligger Doaresjåkka, via Doaresjåkka drenerer

de omkringliggende småvatn til Kongsfjordelva. Doaresjåkka fører

røye. Gednjejavri og Buevatn er populære fiskevatn. Vatna brukes

både til sportsfiske 6g husholdningsfiske.

Områdets representativitet:

Vassdragene fører laks, sjørøye, sjøørret, ørret, røye, trepigget

stingsild og nipigget stingsild.

Kongstjordelva er variert med fosser, stryk og stille elveloner.

Vassdraget er tidligere regulert.

2.6

Områdets referanseverdi:

I mandatområdet finnes alle de vanlige fiskeartene for området, l

tillegg finnes nipigget stingsild. Nipigget stingsild er en østlig

innvandrer og hører ikke naturlig til i området. Den kan ha kommet

til vassdraget gjennom utsetting av laksyngel fra klekkeri iPasvik.

Produksjonsverdi.

Gednjejavri, Magistervatn og Ordajavri ble prØvefisket i 1975.

Gjennomsnittlig kond{sjonsfaktor på røya var svært lav i alle tre

vatna, k-faktor fra 0.68 til 0.79. De øvrige vatn i nedslagsfeltet

er ikke prØvefisket.

Kongsfjordelva, strekningen Gednjejavri-Buetjern.

Strekningen har sterkt redusert vassføring som følge av tidligere

regulering. Området ble elfisket i 1975 og det ble tatt en del

stasjonær røye og ørret .. ..

Kongsfjordelva, strekningen Buetjern-Austerbotn. Strekningen er

redusert med elektrisk fiskeapparat flere ganger. Tettheten av

laksunger er høg. 1flg. fangstoppgavene ble det i 1977 tatt ca. 90C

kg. laks, men den reelle fangst ligger sannsynliqvis høgere.

Berlevåg sportsfiskerfnrenirig har i flere år satt ut laksyngel i

vassdraget, senest i 1983.

Bruksverdi:

Kongsfjordelva har stor verdi i forbindelse med sportsfiske etter

laks. Oardujavri, Gednjejavri og Buevatn er populære sportsfiske­

vatn også for utlendinger.

Området er mye brukt av folk fra Båtsfjord, Syltefjord og Kongsfjord

som rekreasjonsområde.

2.5 Vannforsyning

Vassdraget benyttes ikke til vannforsyning til boliger.

Det er i dalen ca. 200 hytter. I tillegg er det planlagt

ca. 30 hytter. En utbygging vil ikke forverre muligheten

for fortsatt vannforsyning til hyttene i dalen.

,2.6 Vern mot forurensing

Det er ingen fastboende i vassdraget. I dalen er det am-I a 9 2OO hy t Ler ogom l a 9 3O hytt e rer p l a n l a 9 L by 9 d . Av Cln n e [1

virksomhet kan nevnes en midlertidig brakkeleir som be­nyttes i forbindelse med veiutbygging til Berlevåg ogBåtsfjord samt en permanent brøytestasjon som er i brukom vinteren. Videre er det Lo maskinistboliger tilhørendeeksisterende kraftstasjon og disse er i bruk noen månederi året.

2.7 Kulturminnevern

Ved kysten av VarangerhalvØya er det gjort mange funn etter

steinalderboplasser. Vest for Kongsfjordelva, ved vakthytta,

er de t funne t en s tei neks fra denne perioden. Ved en grund Lge r-e

arkeologisk undersØkelse er det derfor store muligheter for

flere funn i dette området.

1500- og 1600-tallets skriftlige kildemateriale forteller om

stor samisk bosetning med tilknytning til nedbØrfeltets om­

liggende kystområder. Her er dokumentert jakt og fangstsiidaer

i området. Dette innebærer blant-annet flytting mellom fire

sesongboplasser. Økonomien var basert på jakt og fangst av

villrein, pelsdyr, fiske i havet og l elver og innsjØer, og

videre sanking av bær, dun og egg.

2.8

Etter kildematerialet fra ca. 1700 er flyttesyklusen i et

større omkringliggende område r-ekons t r-ue r-t , en tid som man

nok må karakterisere som veidekulturens siste fase. Området er

tilstØtende til Varangerområdet der ansamlinger av tufter og

en rekke andre kulturminner vitner om veidekultur fra tusener

av år tilbake og fram til vår tid.

Syd for Gu.4l.-lje.,.javri er det registrert 2 lange fangstgjerder.

Fangstanleggene ligger i vannskillet som passerer Østsiden av

Geactriiejavri og mellom Geadnjejavri og Davgejavri. De store. 'villreintrekkene har fulgt vannskillene hvilket fangstfolk

har utnyttet. Her er også opplysninger om et hellig fjell

og 3 offersteder som vitner om intens ressursurnyttelse. På

Nordøstsiden av Geadnjejåvri er det registrert 2 steinrøyser,

en rund og en trekantet. Røysene kan være graver fra veide­kulturens dager. Her er også registrert to lagringsgroper.

Et forholdsvis rikt kildemateriale fra 16-1700-tallet for­

teller om endringer i næringslivet. Villreinbestanden synes å

ha gått tilbake. Nye elementer i Økonomien er fehold, og i

tillegg for noen familier tamreinhold. Fram til slutten av

l700-tallet var kystsamene og nomadiserende reindriftsgrupper

stort sett enerådende i området. Særlig fra slutten av 1700­

tallet og begynnelsen av 1800-tallet skjer det en Økende inn­

flytting av kvensk og norsk bosetning.

Næringslivet fra slutten av 1800-tallet og fram til siste

verdenskrig var basert på fehold, fiske i havet, elver og vann

og en del jakt og fangst. Ennå i begynnelsen av 19:00-tallet bodde

den samiske befolkningen hovedsakelig i gammer. Områdene har vært

nyttet til jakt, fangst og fiske. Disse aktivitetene har etterlatt

sec; kulturminner som gammer, hellere, ildsteder, di ve r-s e

merker etter fiske m.m. Registrerte kulturminner som kan

knyttes til denne periode er en kjerreveg, 2 lagrinf,sgroper,

2 ildsteder og en fellesgamme for husdyr og mennesker. Av

nyere tids kulturminner er det registrert en hyttetuft N

for Uavgeluoppal og en bå t.p La s s SV for Fossvatna. Kilde­

materialet fra slutten av 18dO-tallet ~ir opplysninger om

kystsamisk bosetning i området rundt Kongsfjord der det er

muligheter for kulturminnefunn.

2.9

Etter overgangen fra veidesamfunnet er området blitt brukt

til beite for rein både av innlandssamene og kystsamene.

Disse to driftsformene gikk opp i hverandre etter hvert som

nomadismen utviklet seg, og har vært drevet sammenhengende

fram til i dag.

Den intense bruken i forbindelse med reindriften har etter­

latt seg eh rekki spor i form av boplasser, telt- og gamme­

boplasser og en rekke tekniske anordninger.

Registrerte kulturminner som kan tilknyttes reinnomadismen

er boplasser N for og S for Geadnj jåvri, steingjerde NØ

for samme vatn. Lagringsgropene kan også relateres til

reindriften. Gamle flytteveier går både ø og V siden av Geadnja­

javri.

Området hØrer til reinbeitedistrikt 7 Rakkonj~rge og brukes

som sommer og hØst beiteområde.

Nord-vest for G~h~javri er det for Øvrig et tidligere anleggs­

område for kraftverk med blant annet 3 ~ustufter.

Området er rikt på kulturminner tilbake til steinalderen og

kan dokumentere en variert samisk ressursutnytting og har der­

for en hØy kunnskapsverdi i både lokal og regional sarnrnenhens·

Minnene har også pedagogisk og opplevelsesmessig verdi, samt

stor identitetsverdi og er ledd i levende kultur. Mange av

kulturminnene i dette kulturlandskapet har topografisk til­

knytning til vann. Området er tidligere berØrt av kraftut­

bygging og flere kulturminner er Ødelagt.

2.8 Jord- og skogbruk

Jordbruk

Det er ingen jordbruksinteresser innenfor det området som vilbli berørt av eventuell utbygging.

~~~~~!~~g§~~!~9b~~~~

Dcpo,tensielle ressurser er meget små, hvis det er noen.

2.fO

Skogbruk

Det er ingen skogbruksinteresser i området.

2.9 Reindrift

Utbyggingsområdet ligger i den østlige delen av distrikt 7

Råggonjårga som er et vår-, sommer- og høstdistrikt. Distriktet

har 8 driftsenheter med ca. 3.400 rein, og har vinterbeiter i

Tanadalen.

Reguleringsområdet ligger i en relativt frodig del av distriktet,.som forøvrig har mye impediment. Området er gjennomflyttings-

land, og tildels ogsåvår-, sommer- og høstbeite. Den østlige

delen er kalvingsland. Distriktet har et par gjeterhytter,

merkegjerde og et slaktegjerde i reguleringsområdet. Området

brukes likevel ikke så intensivt som de naturlige forhold

skulle tilsi, på grunn aven meget sterk konsentrasjon av

konkurrerende arealinteresser (hytteområde, riksvei, tidligere

kraftutbygging).

2.10 Flom- og erosjonssikring

Øvre deler av vassdraget er i dag utnyttet ved Kongsfjord l.NVE, forbygningsavdelingen har ikke hatt henvendelser om flom­og erosjonssikring i dette vassdraget.

2.11 Transport

Det er ingen transportinteresser i vassdraget.

3-1

3 o VASSl<Rj.U~TPROS.JEl<'I'ENE

301 Utbyggingsplaner i 913 Gednjeelva

Gednjevassdraget i Berlevåg og Tana kommuner i Finnmark, med etnaturlig nedbørfelt på ca 280 km2, har sItt utspring ved Gednje­vatn på Kongsfjordfjelleto Herfra renner elven i NNØ-regning ogmunner ut i straumen, innerst i Kono s f jo r de n , Omtrent midt på den­ne i alt vel 20 km lange elvestrelminen løper Gednjeel va sammen medavløpet fra Buet jern (de vestlige delfelter) , og den videre elve­strekning kalles Kongsfjordelvao

Tidligere utbygging

En utbygging i øvre del av vassdraget fant sted i årene 1944-51, daGednjevatn ble regulert 6,35 m (HRV + 228), øvre felt av nabovass­draget Julelven overført til Gudnjevatn og det hele overført viatunnel til Buevatna i vestre delfelto Lille Buevatn ble ved tunnelforbundet med Store Bu€vatn og pegge regulert 10 m (HRV + 226) oKraftverket Kongsfjord (her kalt Kongsfjord I) nytter det vesent­lige av fallet mellom Store Buevatn og det uregulerte Buet jern(+138). Fra undervannet for kraftstasjonen og ned til Buet jern erfallet anslagsvi.s 12 m, og midlere netto fall for Kongsfjord I blirda ca 60 m (Kilde: Varanger Kraftlags årsberetning for 1977, s. 3) o

I stasjonen er installert 2 stk aggregater med en samlet slukeevnepå 6,8 m3/s. Arsproduksjonen er i middel ca 19 GWh, i et bestem­mende år ca 17 GWho'

Samlet magasin er ca 88 mill ro3 og reguleringsgraden sannsynlig­vis noe i underkant av 65%.

Tidligere utbyggingsplaner

Varanger Kraftlag utarbeidet i 1979 forprosjekt som utnyttet falletfra Buetjern til sjøen. Det var forutsatt en dam i Tranga som dem­met elva opp til Buet jern. Tunnelen fra Tranga ville gå under el­vene Silesjåkka, Doa r e s j åkk a og elva fra ørretvatno Alle elvenevar forutsatt ført inn på tunnelen og utnyttet i kraftstasjonen vedSæterbukta. Fra Syltefjordelva var det foreslått å overføre vannetfra Oardujav'ri til Gednjevatn ved at Oardujav'ri ble demmet opp ca5 m. Utbyggingen ville totalt gi ca 100 GWh i kostnadsklasse Ill.Den ville også ødelegge Kongsfjordelva som lakseelv og rekreasjons­område. Entydig motstand og Kongsfjorddalens kvaliteter har førttil at prosjektet er skrinlagto

Nåværende utbyggingsplaner

I prosjektet Samlet Plan for vassdrag er utbyggingsmulighetene ielva utredet i tre alternativero To av alternativene, som beggehar inntak i Buet jern, skal vurderes i sin helhet i Samlet Plan.Det tredje alternativet har inntak i Tranga og berører elvene Siles­jåkka, Doaresjåkka og Ørretelv. Kraftstasjonen får utløp i Kongs­fjordelva ca kote 63. Alternativet vurderes ikke av Samlet Plan,og er bare kort beskrevet i kap , 30 Arsal<en er tvilsom økonomi ogstore negative konsekvenser for vassdraget som rekreasjonsområde.

_3-2

Uansett alternativ var det i befaringsskissene lansert et forslagom å pumpe flomvann fra Oardujav'ri til Gednjevatn. Ved å øke re­guleringen av Gednjevatn med 2 m kan man her oppnå ca 11 mill m3

økt magasinkapasitet. Flomvannet var forutsatt nyttet om sommerenfor å øke vassføringen i Kongsfjordelva. Dersom man kunne pumpet11 mill m3 i vårflommen og 9 mill m3 i flommer på høsten kunnedette gitt grunnlag for ca 3,5 m3/s i økt avløp i Kongsfjord-elva i 2 måneder på sommeren. Utgifter i forbindelse med pumpean­legget ville for en stor del kunne blitt finansiert ved økt produk-­sjon i eksisterende Kongsfjord Iogplanlagt Kongsfjord Il (alt. Aeller B). Det var ikke forutsatt noen regulering av Oardujav'ri.Løsningen ville ikke påvirket Syltefjordelva i lavvassperioder dapumpingen bare var forutsatt å skje i flomperioder hovedsakelig ivårløsningen.

Syltefjordelva er vernet til 1985, og er av Sperstadutvalget fore­slått gitt status varig vern. Alternativet er derfor ikke viderebeskrevet i Samlet Plan.

Hoveddata Alt. A

InstallasjonProduksjonUtbyggingskostnad

Hoveddata Alt."B

InstallasjonProduksjonUtbyggingskostnad

Hoveddata Alt. C

InstallasjonProduksjonUtbyggingskostnad

2,6 MW15,0 GWh31,0 mill kr

4,3 MW25,0 GWh50,6 mill kr

8,9 MW38,4 GWh107,5 mill kr

3.1.A Kraftverksprosjekt Alt. ABilag 3.1 VU-skjemaBilag 3.2 Kart

Ved utbygging etter alt A er stasjonen tenkt lagt på vestsiden avKongsfjordelva ved Fossvatn. Stasjonen blir i dagen med rør inn itilløpstunnelen som blir 1200 m lang. Inntaket er i Buet jern hvoren kort kanal fører vannet inn i tunnelen. Buetjern forutsettesregulert 25 cm opp og 25 cm ned ved at det etableres en overløps­terskel ved utløpsoset. Kraftverket nytter avløpet fra Kongs­fjord I og Buetjerns eget felt.

3.1.B Kraftverksprosjekt Alt. BBilag 3.1 VU-skjemaBilag 3.2 Kart

I dette alternativet legges kraftstasjonen på vestsiden av Kongs­fjordelva med utløp på ca kote 75. Inntaket er i Buet jern som foralt. A med samme regulering. Kraftstasjonen blir liggende i fjellmed atkomsttunnel fra riksvegen. En mindre bekk tas inn på tunnel­en. Sjakten her fungerer også som svingekammer. Driftstunnelenblir 2400 m lang. Gednjeelvas restfelt ovenfor Tranga kan kanal­iseres til Buet jern og gi ca 4 GWh i økt midlere produksjon. Kana­liseringen er ikke forutsatt.

J-3

3.1.C Kraftverksprosjekt Alt C

Alternativet innebærer en mindre inntaksdam i Tranga. Buet jernforblir urørt og dammen hever vannspeilet slik at riksvegen oghytter i området ikke direkte berøres. Elvene Silesjåkka, Ørretelvog Doaresjåkka tas inn på tunnelen. Kraftstasjonen er plassert ifjell med utløp i elva kote 63 slik at ~edre del av Kongsfjordelvafortsatt kan nyttes som lakseelv. Gevinsten fra B til C er hoved­sakelig representert ved de nye feltene som kan utnyttes og noe øktfallhøyde. Tunnellengdene er imidlertid forholdsmessig større ennøkt produksjon, samt at fjellkvaliteten synes dårligere på østsidenav Kongsfjordelva enn på vestsiden. Betydelig økte kostnader samtdet faktum at avløpet fra de nye feltene er uregulert og dermed girkraft av dårlig kvalitet medfører at utbyggingen er tvilsomt økono­misk. Da alternativet i langt størr? grad berører Kongsfjordelvaenn alt A og B, er det ikke videre bearbeidet i Samlet Plan.Alternativet er vist i prinsippet på bilag 3.2.

3.2 Hydrologi - Reguleringsmagasin

3.2.1 Vassmerker

Det foreligger ikke hydrologiske målinger for Kongsfjordelva.Etter anvisning fra NVE-Hydrologisk avdeling er vassmerkene 1237Lillefossen og 772 Polmak i Tana brukt i beregningene avproduksjonen. Spesifikt avløp er hentet fra erfaringer fra driftenav eksisterende Kongsfjord I.

3.2.2 Magasiner

Eksisterende magasin (uregulert vann)Magasin Areal HRV LRV mill m3 NV

km 2

Gednjevatn 228 221,7 32,8Buevatna 226 216,0 55,3Buet jern 138

MagasinGednjevatnBuevatnaBuet jern

EtterHRV229226138,25

reguleringLRV

221,7216,0137,75

mill m3

38,355,30,3

Merknader: Økt magasin i Gednjevatn er beregnet fra kart i måle­stokk 1:50.000. l m er ansett å være maksimalt av hensyn til riks­vegen. Magasinet i Buet jern er beregnet fra økonomisk kartverk medmålestokk 1:5.000.

3-4

3.2.3 Nedbørfelt - Avløp

Alternativ A og B

Feltets navn

Juleelv (tidl.ovf)GednjevatnBuevatnaBuet jernBekk (alt B)

Arealkm 2

89,047,035,20,7

Avløp1/s/km2

31,433,035,031,7

2,791,551,230,02

88,148,938,80,7

3.2.4 Vassføring etter utbygging

Bilag 3.3 viser profil av vassdraget med angivelse av vassføringetter utbygging i middel. Felles for alt A og B i elva i Tranga erat det bare er Gednjeelvas restfelt på 29,6 km2 som vil gi vannher. Rett nedstrøms Tranga løper Silesjåkka inn med avløp fra 24,7km2. I alt. A vil Kongsfjordelva ha full vassføring fra Fossvatnca 800 m nedstrøms Silesjåkkas innløp. I alt. B vil ytterligere ca1200 m av elva bli berørt før elva får full vassføring. Stasjoneneer tenkt kjørt slik i august/september at elva får den vassføring imiddel en ville hatt om vassdraget var uberørt. Tallene er groveog bare ment å skulle gi et bilde som er forskjellig fra driften idag og som kan bidra til å bedre fiskeforholdene i den del av fall­strekningen som ikke utnyttes.

3.3 Vannveier

3.3.1 Overføringer

Det vil ikke bli endring av overføringer til vassdraget.

3.3.2 DriftsvannveierAlternativ A

Fra-tilBuetjern-Kongsfjordelva,(kote 100)

Alternati v B

Fra-tilBuetjern-Kongsfjordelva,(kote 75)

3.3.3 Fallhøyder

TypeKanalTunnelRør (i tu.)

TypeKanalTunnelAvløpstunnel

Alt. A

Lengde ro100

1200200

Lengde m100

2400500

Tverrsnitt

14 m2

ø = 1450

Tverrsnitt

Alt. B

Overvann max/min koteUndervannBrutto fall, middelNetto fall, middel

138,25/137,75100,03836,5

138,25/137,7576,06260,5

3-5

3.4 Kraftstasjonen

304.1 Teknisk beskrivelse

Alternativ A

Kraftstasjonen ligger i dagen nedstrøms Tranga med utløp i en lonei elva. Avløpsrøret legges under eksisterende riksveg. Kraftsta­sjonen kan legges noe inn i terrenget da påhugget for driftstunnel­en krever betydelig r en sk av løse blokker etc. Pga. fjelloverdek­ning er det forutsatt 200 m rør i tunnelen.

Alternativ B

Kraftstasjonen blir liggende i fjell med en 300 m lang atkomsttun­nel fra riksvegen. Det er lokalisert fjell i dagen i påhuggsområd­et for atkomsttunnelen. Avløpstunnelen går under riksvegen og ut iKonqs f jor dql va på ca kote 75.

Krafstasjon Antall Type Turbin Installasjon Brukstidslukeev. m3/s MW timer

Kongsfjord II l Ho r i s , 8,5 2,6 5770alternativ A FrancisKongsfjord II 1 Ho r i s , 8,5 4,3 5815alternativ B Francis

3.4.2 Manøvrering

Ved å øke reguleringen i Gednjevatn og forutsette rensk av eksi­sterende tunnel mellom Gednjevatn og Buevatna vil mag% for Kongs­fjord I bli 68 og for Kongsfjord Il (A, Bl bli 53. Tunnelforbind­elsen mellom Gednjevatn og Buevatna fungerer dårlig i dag, sannsyn­ligvis grunnet ras i tunnelen. Dette medfører at dagens magasin iGednjevatn ikke kan nyttes fullt ut, noe som gir unødig tap av vannog kjøring av Kongsfjord I på mindre optimal fallhøyde enn nødven­dig. Magasinene er tenkt tappet slik at avløpet i elva nedstrømsde nye stasjonene skal være sikret en bestemt vassføring sommers­tid. Dette er nærmere beskrevet under 3.2.4 og 3.6.3.

3.4.3 Beregningsmåte for produksjonen

Simuleringsmodellen Jarsim er brukt ved produksjonsberegningen.Det er her lagt inn følgende restriksjoner. Gjennom turbinene iKongsfjord Il (A eller Bl skal det i månedene juni og juli gå 7,5m3/s. og i august/september/oktober 5,0 m3/s i gjennomsnitt.Forøvrig kjøres stasjonene med utgangspunkt i mest mulig vinter­kraft. Simuleringen er utført med en uke som tidsintervall. Til­løpet til feltene er forutsatt å følge variasjonene ved vassmerkenr 772 Polmak i Tana. Vassmerket ble valgt av praktiske årsakerfor lett å kunne bruke Jarsim. Buetjerns eget felt er tilnærmeturegulert. Da det bare er et lite dempingsmagasin i Buet jern vilen i flomperioder ha overløp over terskelen ved vatnets utløp.Kongsfjord Il vil kjøre på Buetjerns eget tilløp i flomperioderhvor det er ledig magasinkapasitet i Buevatna og Gednjevatn.

)-6

3.4.4 Data for kraftverkene (uten restriksjoner)

Alt. AKraftverk

Alt. B

L O TILLØPSDATANedbørfelt (km2)Midlere tilløp inklusiveflomtap ved inntakene(mill m3/GWh)

Magasin (mill m3/ \ )

2. O STASJONSDATAMidlere brutto fallh. (m)Midlere energiekvivalent(kWh/m3 )Installasjon ved midlerefallhøyde (MW)Maksimal slukeevne vedmidlere fallhøyde (m 3/s)

Brukstid (timer)

3 • O PRODUKSJONMidlere vinterp.Midlere somme rp.Midlere prod.

(GWh/år)(GWh/år)(GWh/år)

171,2 171,9

175,8/15,3 176,6/25,493,9/53,4 93,9/53,2

38 62

0,087 0,144

2,6 4,3

8,5 8,55770 5815

8,9 (7,8) 14,8 (13,0)*6,1 (6,8) 10,2 (11,3)

15,0 (14,6) 25,0 (24,3)

4.0 UTBYGGINGSKOSTNADUtbyggingskostnad inkl.7% rente i byggetiden(kostnadsnivå 1.1.82)(mill kr)Utbygg ingskostn. (kr/kWh)KostnadsklasseByggetid (ca år)

5. O NEDmFORLIGGmDE VERkMidt. energiekv. (kWh/m3)

Økt produksjon (GWh/år)

31,02,07 (2,12)IIIl

50,62,02 (2,08)III1,5

Kongsfjord I har i dag en midlere årlig produksjon på noe under19 GWh. Øking av magasinet i Gednjevatn og utbedring av tunnelfor­bindelsen mellom Gednjevatn og Buevatna vil øke denne til ca19,2 GWh.

3.5 Anleggsveger - Tipper - Masseuttak - Anleggskraft - Samband

3.5.1 AnleggsvegerBilag 3.2 Kart

Alt. A og B er avhengig aven veg til inntaket i byggeperioden.Det er en fordel at denne opprettholdes etter utbyggingen. Mindrevegstubber i forbindelse med kraftstasjonene er påkrevd.

3.5.2 Tipper - MasseuttakBilag 3.2 Kart

Alternativ A

Alternativet vil føre til ca 30 mill m3 steinmasse som mådeponeres. Om ønskelig kan de brukes til vegbygging.

* T~llpne i o~rpntes er med restriksioner

)-7

I\lternativ B

Alternativet vil føre til ca 52 mill m3 steinmasse som må depone­res, eventuelt brukes til vegbygging.

Det er ikke forutsatt masseuttak for noen av alternativene.

3.5.3 Anleggskraft - Samband

Anleggskraft forutsettes tatt fra lokalt nett. Det er forutsattpermanent strømtilførsel i jordkabel til inntaksluka.

3.6 Kompenserende tiltak

3.6.1 Terskler

Terskler er ikke forutsatt i den berørte elvestrekningen

3.6.2 Landskapspleie

Det er forutsatt at tipper vil bli arrondert og tilsådd. Forøvrigvil pussing og tilsåing rundt de enkelte anleggsdelene være aktuelt.

3.6.3 Restriksjoner

Det er i hovedsak Kongsfjordelva som lakseelv og rekreasjonsområdesom kan påvirket valg av restriksjoner. Samlet Plan skal vurdereet prosjekt som tar hensyn til at elva har behov for en sikkervassføring om sommeren av hensyn til laksefisket. Som et eksempelhar en valgt å tilnærme seg den vassføring en mener elva ville hatti middel om sommeren om den var helt uregulert. Vassmerke 1237Lillefossen er brukt for å antyde størrelsesforholdet. Det presi­seres at dataene som er brukt bare gir et egnet bilde for viderediskusjon.

Dersom stasjonene hadde blitt kjørt optimalt ville energiproduksjo­nen sommer og vinter ha blitt:

Midlere sommerproduksjonuten restr. Med restr.GWh GWh

Midlere vinterproduksjonUten restr. Med restr.GWh GWh

Verdiu.res. m res.m.kr m kr

Alt. AAlt. BKongsfj. I

6,110,2

6,1

6,f}11,37,9

8,914,813,1

7,813,011,3

43,472,258,1

40,968,155,4

3-8

Avløpsvariasjonene i vassdraget fra år til år er meget store. ForLillefossen vassmerke kan en på årsserien 57-69 finne at middelav­løpet i juni varierer med 290% fra laveste avløpsår til høyeste.For august er variasjonen 600%. Konkret betyr dette at middel avløpsvært sjelden inntreffer. For de 12 årene i juni er laveste middel­vassføring 220% under middelet for de 12 årene, mens høyeste er 35%over. Tilsvarende for august måned er 225% og 265%. Dette betyrat det enkelte år ikke er vassmengder i vassdraget til å holde detmiddelavløpet over sommeren som er angitt over, mens det andre årvil være rikelig med vann.

Det er i dette tilfellet valgt en bestemt vannmengde gjennom tur­binene som styremiddel. Med bedre hydrologiske data og tid vil detnormalt være et bestemt punkt i elva der minimumsvassføringen skalangis. En slik vurdering tilhører en eventuell konsesjonsbehand­ling.

Figuren under gir et bilde av avløpsforholdene slik de i middel vilvære for de aktuelle månedene. Det presiseres at tallene er grove,men hovedhensikten med tilnærmet "naturlige" forhold i august/sep­tember skulle gå fram. Vårflommen vil være mindre, men ved Kongs­fjordelvas utløp i sjøen vil avløpene fra de sideelvene som ikke erberørt av utbyggingen bidra til aVløpsvarias~oner. F.eks. vil camiddelavløp i ~uni være 25 m3/s, i juli 20 m /5 i august ogseptember 10 m Is.

m3/S

Månedsmiddel (avløp ved planlagt kraftstasjon Kongsfjord" -A og B)

20

10

22.5 Tilnærmet naturlig avrenning om vassdraget hadde vært uregulertog fell fra .ueeIv kke overført.

14.5

Vassføring i elva om Kongsfjord Il kjører med 7.5m3/s i middelI juni ogjuli. og 5.0m3/s i august. september og oktober

6.4 6.4

5.9

BIdrag fra restfelt om Kongsfjord I stk. <Bue!jems lokalfell rl<IudertJ

2.9 2.9 2.7

Juni Juli Aug. Sept. Okt.

VM nr. 1237 i Lillefossen i Storeelv har vært grunnlag fortallene over. Arsserien 1957-69 er brukt. Etter 69 ervassføringen endret med kunstige inngrep i Storelva.

måned

3.7 Innpassing i produksjonssystemet - Linjetilknytning

Bilag 3.2

S~asjonene vil bli knyttet til linjenettet fra eksisterende Kongs­fJord I. Kraften vil forbedre forsyningsforholdene i Berlevåg kom­mune og i Varanger Kraftlags forsyningsområde.

)-9

308 Kostnader pr 1.1.82 (n rente i byggetiden)

Mill ioner kronerAlt. A Alt. s

L Reguleringsanlegg 0,5 0,52. Overføringsanlegg 5,0 5,03. Dr iftsvassveger 9,8 18,54. Kraftstasjon-bygn.mess. 0,9 5,25. Kraftstasjon-mask.elekt. 6,7 S,66. Transportanl.Anleggskr. 0,2 0,27. Boliger-Verksteder 0,5 0,58. Terskler-Landskapspleie 0,3 0,39. Uforutsett 1,2 1,910. Investeringsavgift 2,6 4,1Il. Planlegging-Adrninistr. 1,5 2,212. Erstatninger (erverv. ) 0,7 1,113. Fi nans Ie r I ngsu tg i fter 1,1 2,5

Sum utbyggingskostnader 31,0 50,6

Uten r e s t r ,

Alt. A: Kostnadsklasse Ill, 2,06 kr/kWh

Alt. B: Kostnadsklasse Ill, 2,02 kr/kWh

Beregnet etter midlere årlig produksjon

20S50/llli

Med restr.

2,12 kr/kWh

2,08 kr/kWh

Alt. A Att. 8 Eksisterende

Gedn jevatn

Buevatna_a3

55.348.92&739.0

Gednjevetn

Buevatna_a5

3~.8

881

-LO

55.3. ag12.419.3-

Gednjevatn

avevetna64.2

93.6 I 137.0

.az; 0. 1417 .3 10.2 85

I

~..:12- 0 .14 1

7.3 10.228I

02KONGSFJORD I

Buetjem0.9

0.339-50 .045.7

02KONGSFJORD I

Buetjem m/bekkeinnlak0.7

88.1 I 13 7.0

.2l..-. 0. 1417.3 I 0.14 1

02l<ONGSFJORD l

~2.&... 0 .0878 5 10,087

0 1

KONGS FJORD M

93 .9 I 176 .5

..id-. 0. 1448.5 1 0 .144

O,KONGSFJORD Il

913 GEDWJEELVAAlt.A AIt .8 Ek.5.

E In( t a/to s 'ow ( MW) ~ .3 8.0 3.7{ HQQl'lsin (Gw. l 2( .n 2' .1 'i /2 .'f

! tuu» (GW' ) J'f.1 If'l.] '9. ,

al_.Øl<O

Co>.~

VU-PROSJEKTTEGNINGER - Karttegn.

SYMBOLOelvls Ikke TEKST EKSEMPEL

Utbygd utbvcd utbygd

Kraftverk • CJ Nr., navn, mak •. ytelae • 04 GRAVFOSS 28.6 (18,6)I MW ml1de;;:al. For

Pumpekraftverk •• en pumpekralln k: Turbln- O 02 JUKLA (35.0/35.0)

Pumpe • Oyt.~•• /pump.ytel...

O 14 ST0LSDAL 4.0Utbygd ytelee I parentea .

Regulert vatn • • • Navn, maga.lnvolum

• EIA VATN 11.0 (6.0)I mlll.m 3 m.ldealmal,

HAV-LAV.Utbygd

Kontur lom ved HRV maga.lnvolum og 139.0-134.0 (139.0-137.5)

HRV-LRV Iperenl...

Uregulert vatn ®r:">

.---.-.....Nedbørfelt

Navn, .,eal I km 2 I .;-;'VERRANA· '.

.'-.",-....J midlere 'rllvlep I mlll.m 3• "1.9/4.2 ).--. .,.,.-.--'Vaaaveg med

€ G:--- eksisterende vegInntaklpunkt ========= planlagt veg

NordplI, milestokk,

Oetaljer til hlelp ved stedfestIngInntegnel med Itandard karttegn.

] ] ) ]

- ... - ... -t--J:--

'--'

ED

ekalaterende kraftlinje

planlagt kraftlinje

taubanedam

tipp

"

."

I",,

vu

'-."

NVE VAS:DRAGSD IREKTORATETAvd. for yosskraftund~rsokelsl! r

,..;;;dl~_ ''' _ . ... ; ;.., t n ::<>. " ~ "I,,.' "" ' )

" ._. ',,- ~ .u"" --- lO

___Tunnel pros jekt • •

___;runnel eks isterende• AIt.C. •• AII-A,_· ••AltB

fUll 1(4"0. 1 ek.!i stt: r~nJe

Gednjeelva LENGDEPROFIL - KONGSFJORDELVA

Austerbotn

Bo tn e lv a

Storkløltelva

Fossvatn

Kong s I jord fos s en

ørretvasselva

+

Silesjåkka

o

40

20

80

60

1",elje" j;» ----

140

100

120

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 okm IraI I I I l I I I I I I I I

havet

Vannføring etter utbygging (j % av dagens forhold) :

Alt. A O 1) 15 - 3{) JNoe mindre vann om vinteren enn praksis i dag.S1lJrre og jamnere sommervannføring.

'"' lAlt. B l-- O 1) 15 - 31 Samme som for alt. A.

1) Praksis i dag er at Kongsfjord I står om i perioder om sommeren. Vassdraget fra Buetjern er sterkt påvirket av driften i Kongsfjord I

roO)(Q

eN.eN

4. VIRKNINGER AV UTBYGGINGA

Det er i kapitel 3 skissert to utbyggingsalternativer.

4.0 Virkninger på naturmiljØet

4.0.1 ~E~~!~QD§~~Y~D§~~ (kartbilag 3.2 i kap. 3)

Vassdraget er berØrt av kraftutbygging ved Kongsfjord kraftverk.De nåværende utbyggingsplaner foreslår inntaksmagasin i Buet jernmed kraftstasjon på vestsida av Kongsfjordelva.

Alternativ A: Buet jern reguleres 0.5 m (0.25 hev, 0.25 senk) ogblir inntaksmagasin. Stasjonen plasseres i dagen på vestsida avelva ved Fossevatn. TillØpstunnelen bli 1200 m.

Alternativ B:. Inntaksmagasin som i alternativ A.

Stasjonen plasseres i fjell på vestsida av Kongsfjordelva på kote75. Adkomsttunnel blir fra riksveien. TillØpstunnelen blir2400 m lang.

Gednjevatn foreslås heva l m./i tilleg til dagens reguleringpå 6.3 mRved begge alternativer. Gednjeelvas restfelt ovenforTranga kan kanaliseres til Buet jern og gi noe Økt midlere pro­duksjon. Ved begge alternativer bygges 100 m kanal ved Buet jern,anleggsvei til inntaket (foreslås beholdt etter endt utbygginW.Mindre veistubber i forbindelse med kraftstasjonene er nØdvendig.Steirunasser (alt. A = 30 mill. m3, alt. B = 52 mill. m3) mådeponeres eller brukes til veibygging.

Vassdraget er regulert ved magasiner, overfØringer og kanalisering.Det foreslås ytterligere regulering av Gednjevatn med l m heving,samt Buet jern med 0.5 m (0.25 hev, 0.25 senk). Kongsfjordelvahar idag sterkt redusert sornrner-/Økt vintervassføring. Detteforeslås endra ved eventuell videre utbygging, slik at sornrner­vassmengda Øker noe.

Trolig små endringer.

Konsekvenser for vanntemperaturen

Konsekvenser for vanntemperaturen \

Elvestrekningen mellom Buet jern og kraftverksutløpet får til delssterkt redusert vassføring, noe som gir raskere reaksjon på variasjoneri lufttemperaturen.

Nedenfor utløpet av kraftstasjonen vil det bli noe overtemperatur omvinteren, men svært lite i forhold til den temperaturen vannet har vedutløpet fra Buet jern under nåværende forhold.

4.1

Konsekvense~ fo~ isfo~holdene

Elvestrekningen mellom Buet jern og utløpet f~a k~aftstasjonen vil kunnefå noe isp~oduksjon, i den grad det bli~ noe vann som is kan dannesav. Nedenfo~ k~aftve~ksutløpetvil det bli noe isf~itt, svæ~t liktslik fo~holdene e~ nedenfo~ utløpet fra Buet jern unde~ nåværende fo~­

hold. Det e~ en mulighet fo~ ~åk eller dårlig is næ~ inntaket i Bue-t j e r n ,

4.1 Naturvern

Verdiendring av vassdraget

Elva sin verdi som -La n d s k a p s e Le me n t vil bli ytterligere

redusert ovenfor kraftstasjon. Veier, tipper og kraft-

stasjonen, vil representere nye inngrep og sår

i en sårbar natur.

Konfliktområder

Se ,:'Verdiendring av vasssdraget".

Positive effekter av utbygginga

Dersom utbygginga vil føre til økt sommervassføring ned­

strøms kraftstasjonen, vil dette øke elvas verdi som

landskapselement.

Kompensasjonstiltak

Det er foreslått restriksjoner på kjøringa av kraftstasjonen

for i middel å få økt sommervassføring i elva nedstrøms sta­

sjonen.

4.2 Friluftsliv

Verdiendring av vassdraget'l t t ytterll'gere inngrep områdetProsjektet Vi represen ere e

[l.g.a. redusert vassføring, veier, tipper og kraftstasJon.

Alle inngrep er planlagt nærområdet til hyttebebyggelsen

Kongsfjorddalen. r dette landskapet vil slike inngrep repre-

l , • a manglende skog og litesentere varige og syn 1ge sar p.g ..

4.2

Elva som landskapselement og fiskeelv vi l f~ redusert verdi

særlig ovenfor kraftstasjonen.

Konfliktområder

De største konsekvensene vi I prosjektet f~ for omr~dct ved

BuelJcrn oCJ Konqsfjorddalen.

lur b e q q e alternativene er

det (1 v r e t u I I e J I i I I n s I age t .

bebyqqelsen ved Buet jern.

veien representere et stort

det p l n n I a q t. il b y q q e v e i fram l i I

Vel (~I I v I I h I i I i q q e I I d c n ;r l' h Y l l (~ ­

53111;oe/1 med t u n e l Li n n s La qe I VI

inngrep næromr~del .

(- J e l' c h ytt e r det l e o III l' ~I d c L s o 11\ V i l fås i l l n a~ r () fli l' å d e

styrret. Også der kraftslasjonen er lenkl plasserl

I igger del hylter p5 begge sider av veien.

il j l .

ved I

B

l r q q e r

for -

Dcl

hyLJlj('1

clva.

1\ e r k ra It u l ;I:;JOIII'/l il I ;1111 a rj l

Cl v d c :, l n r s l (' :; l i l I r: I (J Ilell ('v a l r i som er en

I o r <I I ler I I cl l i v

Bygging av kraftstasjonen og tunelIen vil gl store steinmasser

som må fjernes. Det er ikke avklart hvor massene skal plas­

seres. En fylling dalen vil representere et stort Inngrep

fordi det vil være lell synlig p.g.a. det flate, skogløse

terrenget.

En utbygging vil føre til ytterligere redusert vassføring

elva fra Buetjern til utløpet fra kraftstasjonen. Dette vil

f o l' Cl It. A s i ens tre k n ing p å c a. 2,) km og f o l' a It. B c a 3 km.

En ytterligere redusert vassføring vil representere en for­

ringelse av næromr~det til hyttene som ligger på denne strek­

ningen. Dalen er her på det smaleste og elva er et viktig

landskapselement.

Det negative utslaget redusert vassføring vil ha for fisket

i elva vil og slå ut som en negativ faktor for mulighetene

for å drive friluftsliv.

4.3

Positive effekter av utbygginga

Dersom reguleringa vil føre til økt sommervassføring nedstrøms

kraftstasjonen, vil dette være et pluss for friluftslivet.

Det t e som f ø l 9 e a v bed r e nu l icf1eter for fis k e ogat e l v a i 9 j e n

blir mer markert dalen.

Kompensasjonstiltak

Del er foreslått restriksjoner på kjøringa av stasjonen slik

at s o mm e r v a s s f ø r t n q a middel vil tilnærme seg det elva ville

hatt som uregulert. Da det i k k e er foreslått m i n s t e v a s s fø r i n q

elva, er det usikkert hvor myp vatn det blir

om stasjonen kjøres med r e s Lr Lk s j o n e r .

elva, Sjøl

4.3 Vilt og jakt

~ll._A~ _Ulb~q~i~g_f~a_3~elJ~r~ ti l

Ko n f I i k t o mr å d e r

ca. kole 70

[ I v a v i I f 8 s I e l' k l l' (' cfLI ~; (' l' t v ;1 ~; ;, r o l' l Ill] Il il ~; L rek I1 l IH)(' I I III (' I I ()1\1

13 Il c t .J(' I' I1 r: q kr; il' t ~; l ;.I~;.J li Il (' Il Il ti k o l l' 7 (J •

1I1~ q a l i" c v i r k II : n lJ c r f' o r (J L l' l' Il i Cl l nil f' n

DelLe v i I k u n ru- 'I'

I r Cl Il q il o q v ;1111 I f Ill) I -

b i o t o p e n • O:,SVil t n a ,

'-l i I1 S L(~ v a ~; ~; f 1-' l' I Ill] v t I k u nt u: rt'dll~;t'CI' ~;kdd('v i .. k n 111\11'11".

I) r II~; J "k l I),,:; I- I' I V" I :; I' l' .

1)" l I "

for om r {I dl.' \

vannfugl.

v i l b l i

Vas s d r a IJ c t v I I r fl n o c r c d LJser t p rod uks j o n ~3 v e r cJ i f Cl rot e r o q

De vi ltmessig viktigste delene av Kongsfjorddalen

ile berørt, og verdiendringen må totalt sett vur-

der c ~, :; o III l i t I~ n .

All. 8: Fossv<llna

De['solll del Ikke CJJørL>~, v e s e n t Li q e tekniske Inngrep Fo:;s-

v a t n <3, v i l ~, k il d e v i r k n i n q ene for v Cln Il f LJ fl l b l l noe min d r e

f\, lorovriu VI

4 o 4

4.4 Fisk og fiske

Konfliktområder og kompensasjonstiltak

utbyggingsplanen for alt. A slik den er skissert vil fØre tilkonflikt med fisk og fiske i Kongsfjordelva (Buetjern-kraftverketca. 2 km). Redusert vassfØring på denne strekningen vil vanske­liggjøre oppgangen av anadrom fisk. Endret vassfØring vil D2­virke gyte og oppvekstforholdene. Dette vil igjen påvirkeKongsfjordelvas verdi som fiskeelv og rekreasjonsområde.

Mulige kompensasjonstiltak:

l) MinstevassfØring på lakseførende strekning ..2) Utsetting av yngel eller settefisk.

Utbyggingsplanen for alt.a slik den er skissert vil føre til kon­

flikt med fisk og fiske i Kongsfjordelva. (Buetjern-kraftver~~ca.

3 km.). Redusert vassføring på denne strekningen vil vanskelig-J.

gjøre oppganS av anadrom fisk. Endret vassføring vil også påvirke

gyte og oppvekst forholdene for fisk. Dette vil igjen påvirke

Kongsfjordelvas verdi som fiskeelv og rekreasjonsområde.

Mulige kompensasjonstiltak.

1) Minste vassføring på lakseførende strekning.

2) Utsetting av yngel og settefisk.

Buevatn og Gednjejavri er oppdemt ved tidligere regulerinq.Etter oppdemningen ble fiskebestanden av betydelig dårligere

kvalitet. (Mulige kompensasjonstiltak i disse vatn vil være

uttynningsfiske, evt. utsetting av settefisk av ørret).

En ytterligere oppdemning av Gednjejavri vil etter all sannsynlig­

het føre til en ytterligere forringelse av fiskebestanden.

Verdiendring.

Enhver utbygging av Kongsfjordvassdraget etter de skisserte

planer vil føre til negative konsekvenser for fisk og fiske.

Spesielt vil en utbygging få negative konsekvenser for bestander

av laks, sjøørret og sjørøye.

4.5 Vannforsyning (kartbilag 6)

Det vil ikke oppstå konflikt som fØlge av utbyggingen.

4.5

4.6 Vern mot forurensning

Ko fl r:J S r j () l' del v Cl e l' r (~ s i p i e n t " o l' U Ls l i p P i.l V a v j ø r) S van n" r <J !J l' o yte s t <J S Jon e n og f o l' de ø v l' i CJ c bru k e r i n te rI' ess eneCl' detocller i ferd med {, bygge infilt:'3sjonslcsninger.Berlevag kommune vurderer for tiden k n n il tiJlate bif)­l~~iske do ~or hyttene, da tømming av kjemikaliepriveth2~ mecfz~t periodevis bakteriologisk forurensning av elva.En eventuell utbygging av elva vil ikke føre til for­urensningsmessig konflikt med noen av de nevnte bruker­Interessene.

4.7 Kulturminnevern

For vurderingen av prosjektet for Samlet plan er det

foreta t t befaring i området rundt Davgeluoppal, fra Fossvatn

og ned til kraftstasjonsområdet for alt. 1, samt NØ-delen av

Geadnjej~vri.

4.J.2 Konfliktområder

Alt. 1: s~~j~javri er allerede regulert med 6,35m og flere

kulturminner er blitt ødelagt. Rundt vatnet er registrert

en lagringsgrop, gamm21 kjerrevei, to boplasser, naust,

hustuft, gamme og flere samiske boplasser på sydvest-siden

av vatnet. 1m tillegsheving av Geo...Jkjejavri vil ødelegge

flere av disse kulturminnene og ytterligere forringe

kulturlandskapet rundt vatnat. Reguleringen av Davgeluoppal!

Buet jern, tipp, anleggsvei og kraftstasjon i dagen vil kunneberøre kulturminner.

Redusert vannføring i deler av vassdraget villrunne berøre

kulturminner indirekte.

Alt. 2: Anleggsarbeid i forbindelse med kraftstasjonen (i fjell)

og bekkeinntak vil kunne berøre kulturminner. Ellers virknin~er

som for alt. 1.

Reduksjon av kunnskapsverdi, pedagogisk verdi og opp-

levelsesverdi. Inngrep i et særlig verdifullt

kulturlandskap med meget stor identitetsverdi.

Det er behov for systematiSke registreringer.

4.8 Jord- og skogbruk

Det vil ikke oppstå noen konflikt for jord- eller skog­bruket som fØlge av ei eventuell utbygging.

4.9 Reindrift

Litt beite vil gå tapt ved tilleggsreguleringen av Gædnajav'ri,

spesielt på de flate partiene der elvene renner ut i vatnet.

Flytteleia over isen i østenden og trekkleia mellom østenden

av vatnet og sperregjerdet mot Varjjatnjarga distrikt vil kunne

forstyrres.

Forøvrig vil virkningene være avhengig av hvordan isforholdene

i nedre del av Kongsfjordelva blir om våren, da det går ei

viktig flyttelei og ei trekklei over isen her. Hvilket av

alternativene A og B som velges, spiller sannsynligvis liten

rolle. Men alternativ C bør ikke velges, både fordi utløpet

blir lenger nede i elva og tunnelstrekningene er lengre, og

fordi noen av inntakene berører kalVingsområdet.

Det er viktig at flytte- og trekkmulighetene over og rundt

Gædnajav'ri og over Kongsfjordelva søkes sikret, og at anleggs­

arbeidene planlegges og gjennomføres i samråd med reineierne.

4.7

4.10 Flom- og erosjonssikring

En videre utbygging av vassdraget vil både for alternativA og B gi liten grunn til å tro at flom- og erosjonsproblemeneskal bli endret. Det vil ikke bli endring av overføringentil vassdraget.

4.11 Transport

Ingen berØrte interesser.

4.12 Regional Økonomi

" • 1 -.

l; "-:- ,~.J "'l,~."> r 'O t r ~ '.' C> <: "t ,i f" P t- t- r r f j r (1 " '" r! p \/ lir ri p r i '1 Cl pr'> r 'l (> h ~ f t p t-"1 c' r! " -; i I, ,~ o r ':" t. "r; Il f" ,..J ~ "1 l, L i,! ~ I, r i I/ (> r :1 er", (1 n~ 'l ,: <:" <; ~ " k '" r ~; et" r se'fr7:'! ',.::It T"t-t:ll'-' -r t- ,~Ir:'i ~.;lfl_lnn~""'0~-::;i~~r-r. fr:>r!:nlr' ~0r"1 ;'-'/L\"'--,~r 'It(j.'nc~~-

I~ l I n 1/ t f 'l r ~--: r (~ -~ I ~ '1 I:,' ~!"l P '.'I tl t'-' r f:'l r ~ ~ _~ n \J ert i ri r l 0., I.'~ t 2" f ~ r ~ ~ t r::: .: ~; :: , r-, ~ 1: .... n r> t t.. ,., j '" 1-/" r t , p v, <: • f o') r h., I ri n ... I, r i 'l (' '" r ,'I" i ri c: r " r k '" ri n q

~., ri. Cl L,; r, ~ t- r .;" I '" Cl ..,.., Il r, ri L ,,~k ,.,'l n -, i (> ~j k r ,'1 -f t Il ~ r k h f> ~ k ? t '1" r Cl _ T <: p I") e r p

\/IJr""'ri'l',"r -'\1 ',')nkrat-r, ~,t'l\1'--'Gi'1'coC:('lVnrl'if"r '/il "'1 "'Crfnr kll"'npk ., rnrrt " -7' r ,'~1 t:" l r " "" J Lt ;j tar <: I) '7J .'1 Il I/ i k ~ r f r a ri" s ') -, fl p r fe r S j P. '1 ',l ~ t t •,,/ \/ n r C; t 'l r r r ~ i ',I{~ r " p t p r: '" r k" n \I ,'''1 C; k n , i C ;> n <; 11 'O .c n "l 'l t ? r :Ol t t;J I t p n ~

:, I") \/ ~ ri C; '1 I, ;:> r ' Il rik t i <; t ,;I r r p L <; ':' S n r ri en,., c: ri ~ r m ~ (i Cj irr i 'n p L "~

~ :-, -, 'I ;o 'l I i Cl 'l i 'l '1 co, ri' n n I ,'l(, ') r "" j re> ,. t '" 'l P i "1 P I. , fl m •

l'" :I ~! ,.'; i~ '1 ,...~ ~

,:"k fl 'l 'l "1 i l

'" ;O fl. -I. ')

.--j" t -, C)"1 ile fnl r '1 i r ", COY ~ s e t <; e t- t in (j" ') e nf I in r:[lt~YJ':inC'<;k0rn."t,nf'n nq ti l :lrpnc::ende reJ "inn,

";:<'11fllnll o r: sC1",f,lrn<;lltll;'<l.i'1q.

np kn m"llln;} tvt i <; " c; cl p. t t ~ l

, t " 'l t Il t !) f ,'f -; fl r ~ " /, t " r 'l ~ t ill e 'l e 1/ tir cl e r e <; i ! e 'l 'l e ~1 ro> m P '1 I: e 'l (J eip. t -:] p. c; t

n'11f·ttl"'l'lf" ll,C " r rQ t i ll n'lr rj"t r;j~lr!~r ut'"ly!1oinr;<;koc::t n r> rl ()(; ornrjIJkc:jon,1 p. t 'J i L c; i '1 '- t .' • 1\ l t. fj er '10 e no; i r') ti r e enn riett e •

:Jr'jr';rl<;­

mprJ nnp

fri'l8~llr

v~rp 2 5r. B"hovpt fnr

ajpnno rn hele 'ler ~I)rlp'l,

04 ~rhpirjc;nnnri'lc;j"nprfl r •

P(Flpt

p.r i'lnt;ltt '1nfl 9r<:\I"ri.'

F")rrJpl.inr

~yc::c::aLs"tti'ln \la~ 1'11

Pvnl P t i rl f'lr ;1'lL"'nn p tI( r Cl -F t Il i I i It,,) j 11 r p. r: ~ _

""Iri""Jnn fr,lr til,\/ t l 'l e /. /. en.

F'lrr'",/.in,; =IV -,rr:eidcn!1prCl<;jon:->r '19 nr<:lIer", f,'lc;pr lnl('C1~JC;-

'l n r in'! re> '1 nr, f' r ,') 'l n n '; '" f') r (l j p n n n " c:: nit- t- c; ~ ys S p I c; ro> t tir'] ,':) n Il.'~ r 'l r ro> t

''\ n t ? I ,

'l r "" I" r '<.'1 r:l • l'

rI.'l "Tl'"l p r

'! r ri f t --; t . • r.i r '" t ~ r Cl. Il •

T1lI')n 0 l. pr

\/ " : I l' r, "r ri :' " ''> I. " -; r re. I.' •

n

2

4.8

~ ri t ;, '- '-~ r <: I/ ,,", r f'

r;jp"l'():1~~

",'" '/ <: o:; ~ I c:ett i 'l ' n II to r J r n t

",----------------------------------------------------------------------r, il l "> , 'l c; "l r'>o i dprc> " '] 7 i, ,I,,') ," ,'l ~ IrI r ~ kl< '? p." r 0:;0.'1'1 le k .)

" S " ~ l ("\,) j

F , ,J) t- " J () '1~l rp r ;, 1 ,'.. S 7 Il " (1

~---~---------~~-----------~----------------------~----~--------------fl

-~---~--~-----------~-------------~-------------------- - - - - - - - - - - - - - - -

, ) '~ ;1 \f ;] n '- '" Gl -:; r: t 'j r ': p for hr;:>!:!< ,,>;, '"' r '"n ri» I , , 1 l "Il."" for

r ,J ' I r p 'l n r II i <; t h \f ord l n rj., ," n l, ,''> I t.,.: . l .l ;1 'I li,::' I" '} t; {-; ~ r ~;:],.! -~ n r.. '- e !. J "l 0' r~ l "~p 'l

'C "l 'j t t <;,~ :-t r; -:; p l, o:; n t t i n l n n n I/ a r

,r"t 'l' r '" "lI I '- i c' 'l i ('\ l d CC j,~ \I 'l

"Ir"t Fnr

, I, t i'l it (' t

~r~pidr;'ppr"c;jo'pr ~;:>o p~"r;ns

;' [1.-1 r' r 'I I n fl ~ n f ') r :"1 j (}r\ ~l 'l ro-,_

'j,., f I p c: t:., n p p r l o:; j n n p r II i !, , rv n'l !'1n l, p I p 'l r et.

!_f) I" l! r n V r ! , t t r r i n (1 p f l ytt i n (" • p <'< n'~ I i n '1 Il Il rJ" r l "1 I ro o (1 '" n f> ri') .--1 rv n

~. 'l L P fl : J C; ;'1 r J,eir: p. r p

f' "r / r I( " o:; !: ;1 t Or: n r i on'" il n In!, c, <; " r h '" i d (' r"'. -;: n r c: " C1 L i ') 'l r, C; 'l n l· I, n re" 'i jnr n ­,,~ - "1 .J: rp, "l e 'l 0'1 C; ,IJ f () r p 'l k r l tek Cl t' (~~;,.., r i:~ r r;l,,!: ~ ni,: j Gr:, rp, il? r

'" r " " i d o:; Cl 'l r I, '" rip t :, r ("~ ~ ,,1 \I'" r ,., Il,' S j "'l " L t, ,l r '') p i ,~l.<: t ;l ': .o r n '" , ytt n r- ,r; n '1 t r e o r e nr: r r> n 'l II n r ,'1('te l " Il d '" t p l t r~ r t . r j o ',I-, l' P. r :i\1 O r I, () '" fl r> ­

t 1 'l <; '" 'l P t t " r o:; I; i1 r r :'" ,; .

C:1Cltidi,., <'-''1 rlpt\,f -) r n \/ f1 "1 ~ 1< e L i '1

<;C;P ::,'t"'n0ric>r, s:;:ri iln ro" f (' '- fr me.-j p r frir in,:

t'l ri ri r> 1;'1 r" r» i ri pr"',ln'~?tt.

lIi ,nt;lr fl1/qpndp r"'vrflttprinr' rn0i0n;-rJ.t:5,11rf)c;ent ?-\1 :=tlllp'(1(:c;c;ryrkl?n tit kr?-ft<:t:1c;joner,

1'\ 1rnc;pnt FlII tIJnnOI,"r:l"'i,--jor pve~:er. m.lI.

f)"n r"\li'l'l:.lp r""rlli:tprino lIi' 0:;,'1 f:.lI. lJt(Jj(~rp ri'l. 7.(1 proc;P'lt "'"d p '" ()." P r s V C;sel C;;) t t 'i h 'l r (; n ;' Cl'l l. p ,'; 'l i 'l r P n f () r r p (' inn p. '. i d,1:).

1\ 'l I '" '11 p. t I/ i' s :~ l e ri p c: \I ~l r ? ;) \I '. i t ~ n I-,n t y -l n i 'l Cl C; n." h i ri r :"q t i 1,1 n r Fl r p t t -h0lrJe r:!"SJpnc; p lier 'lke sysc;pl<>cttin;l<;n ;11.'jCt: innenfor hyrHP- o:'

"\ n l'" flf) Sil r;"j n s j F' n.

~ 'l S L;oJ -! s 1/ 'i SI/i li -:; ~ 1 t te'" e <; si,:

:;J- f., i'lr',f';rjer p

f n r <; t "l n ri, () (- rf~-ia f1rst" [l"r"1:(1 f1rniLie.

,9 r flytt" ti/

') r ~, k k ~ r ~ r <; (1 neI lf1 a n'l p '! ril rr p nut fJ j 01 r r:: <; ri ri." ~ r t "1 Il",torp kr~v til farmelI lJtriC'ln'lin,;.r/ i c; r: n rp": r tIt t f' r'" c; l () l:: ;-, t tIr p fl i o n ri I

t"rin,j hlir Sf"1"'l i t;oJl)pll 2.

k () f~ fr ,., r o Q r: f' r Il n r i n q s p ~ r c; ("1 n i'l L'" p li t p n\I ire (~ n i'! t ~ e d Cl t o n r ros F! n t 'l \I

t, ()n8rOCn0SP fnr rrai!)();){ rplrrtlt-

I' ;! ,} p

r·, .'1 r ~ n '1,1 l. ,~

: i' ;:1 1< k P P p r <;o 'l ;] I ,,,r 'llf:'!i:1S;)rbe idere

fl P ~l i Cl n "I lr {-l ,~ r. ~(

0'"

7. (' •

')

11

",

l,

t\r.lf'Gc;s'lr~ li

ro l]

(1

Li, n n n

4 • 9

F' ln ':,j ... .,·' .C' r

!'l '" f r ""<::t,,, '1/ f ir 1H'OP"": "T1"'r!le"'"'1pr - r o:::np<:;i<lttr ~n~ l l~ f"t~ <;" .... f , ~ I : ;"'r' , " 1''''1 f r ;> '';t,, 01 til e t e f , ~ n le"' '' .'l"~ .' 'It c'. 4 '1 p r o s e n r ;> \1 r' ; <:; <; ..

r1;-t-t <>r '"led -::;'1 f;"lmiti'l til. r o c f-ro e : -i -::!:<ittf"':l,?<;<:;,j fnrc:t,l"ri .

Fl~'; t " p'r t f""

": "'~ "" 'n " n ., ';." '11. -ir ,""

~ " -il" "'''l'": fl ytt",. i""ln "''' d~ n lf"q ~ " t ~r f"'r~i~. <:; t i ~

,.., .. - v t ""'rt'!lr ~.~.

'r n l e q re t It

a t ,.. f f .. I-1';""

il .,nt'l oet~ ;J

pi 1--,,"'''',''') ,' 1f ..... ri , t e•., ie ..... n n "l i

f, . 1<'.I,

Ln ~ "' r ... ,,1 "''''":''::J'~ r;'' Jnr

"" cL c r '1 ' 1 "'H'r ' '' ',) '' 1. -ive t ..,,,..., ' : ;'1 '1 " 11t 1 <; ,'l tj ~n(' '),'1 a n l e o q e t e r i": 'l'1r: e l. .": " ~' 1 r · ·J(, ,,,., o'ri " ,, • .., .. f.. , ,, ;<:; \- ... "" rl-<;t"',.1", 0 '1 t r "l " <: r n r t <:: oo l <;k,,~. ""r ~;>r i n lpr

t r » "'Hf r ~ tv u e r 1n l'"' ;' ;i t yc.e r- p;j a t r;~ Jvir!.rn in q{!ne t ~ q , : e r ~

"' t ·",..r "l <;~<; or rlf' n 1 r)- ;?r. u r o s e n t !1 ' 1 re giJ1nniv ,i .. <l"!1f'ngi 9 a v t t e'r e f n r -~') In ': 0'1 n ,;; ri~ l<;<;tr lll~t'lr .. l n l- :> [ ; -;"' r i "'l r, nq t;t r ;'l<;-::inl '::-/ .... nnl~,lrr,..n"<;"' -

(> " " "' . T 01 "' ., ,, (> r"' ~linnp., f o r- .. t e e t t e r "i 'It: (l e t 1 .... r ~ ,"f'r "lnt"'-' ~ ;~'lrhf' ~rl~_

i , I. :.. " , ', l i r 'J . n'i "r 'l"'i rl~,, ' ., ... <; .. r 1 rl",,: :· 'J r i c: ~ n "' rin !":,c:lill. F.... r r<' li nn ",'"c:"", ! '~ L it'> t " -d -t s t t c " t :]j :"'r f' r:'l !. 'l r ':l,~ir;c: nL ;'l,,<:p r n r , '"j r .

'l . -i t f o r- "nlol'l(l<; p"'ri 'l ·l<> n .<: sr o t t

<:; ~.i r "t ""~ l"' '1 ;'>\1 -te on e 'liri<"'li"'lC''''''''' " il 'I.:l'!r'" a v mirlll"r'l: id i~ v'I r'll<t <"r ,..-va r v e f e t v i L so t t e 11 f' ~k e r t e r t l t hY(' Q i n .l f' n ~ s lu t t , ~ n~ f' I. f" f' fn r1?t;\kv i I i -,i-ll"' rtirl 'e u n n » I!t" y tt~ o t ..,,,r'< .. r! 1.,.,1:,..lt .,1.1.r>( rø /) ;nn.., lt e t t e r." ., l p ,! ; .::. '!' ;> " p ., . I) i c: c; p 'lr"~i("!<: ::d~<;,::O'ne h l ir v a r -ue , n e t t e 1~;:>,'1 fnr",l~,:: <> .., ) ", l ~ t" j " .... 111';; ' '1 '' t ly"'~~<; :'! f;"ln,'" o r m I"n t t ft f o o r-» l~j C'r<>t .... l~kl o; i ø

t ~t c:t f:>' ip r 'lt(>nf""r ': n '- "" I'1 "' n e Lt e r- r~ " "!"nen.

Fnr ,jpLin ry ... " r e -r i o n a l r e'c ru t t e r t n o n C) " '1l. prl ", t sy e e ø l e o r t ':n ;jr- t; '(1')1T'''' ' lnpn",

l",,, r ,~ , ' in., '1 Le s v e s e t s e t t in q",n Il it s o r o e L« <:;P " n 'l t l e r e ,'1 1/ I.(n",,,,,, ,,,Pfl,?, "'f " ~ 1 " " ., ('1 i ", "' " ,', n I"" 1 1 ... t , r t;,h'" II ., r",r \li~ ut f I"" ,1 rll"n "'r k .. tt e kn 'l'! " lI n<> <:;<tc r r ~lc:p "TI <> <j l,~.,<: y, til f ("llk"'t..,. L '"l i; ,,, c: t ::> llr'l t il A"'j:> l T ~ 'et~ l ·.,.,. t '~t t

r!" n n " f ,.., r ,~p li nrj ", n . FOI""' !" ' i ""l " v t on f t v t r e r ne inno .'J r o ~~~ ; t i1 ·'<>!.l e n ,

3 . r"lr d"l. i n g "'v iP f/ ;on,,1s v s s e t s e t t i n ~ ; me l l "'''''

r e e ru r t e r t n c O ~ l

v o o nu n e ne

i p l"" l " v;~ o

r; q t c: f jn r ' !

I:I!. I. r e vr ;:~ -fnrd .

1 '1n .

1 nl

s y e e e t s e e t ~n c

2 '1

11

1"

P 1"". ,1 rl

nn

n

r­O

(]

t, . l!.') ~ .. {")t l: ni :"l j <; IJ t v i " i fl "re r e o -i e t 'of' f olk" in ;'j'::'lltv ;Id in :; etter s t a t f s t ; <:; k <;~ntf::ltbyr ! ! <:; fr'lm ­

<: ~rivi n ~s ~ ~ t ,.., ( ~ .. nr " i s t ; 1.(;> 0 . 1..2. ~ntpca .. t \l il ;~ ~P I/ ~ r p 1 r,;;"~ t ils t o r e ,1 \1 ,, ; ', f r' rl~ t t "' . S n~ fr< tJ ~ :l V :l.,le c ~(> t I1 il ;nl1flvtt i" ~ le..., t il

n'l l,. <> I t '" " ' I t-,.., n .," llp n", ,"Il " " nn ", ri '" f Clr"t" l' " rI r 1 11 "nt '~ (" 'J<:: per i n rl"'n. ne.,.t: e vit -i -i i rt Ie r t vrt \/;;>rp t et c i fo ,.lo l.'1 t, 1

n 'l r "l ,'l t ;n,.,fl;tti""q. Anl.p(';()"t v-i ! <:'11(>1"'<:: holl.pr ; kk r> v :.. r'" 9 r ~ ;<t "" tilv e s e n t t ; '1 '!l "'t n r p<: <: o~ bn ti ;"j.., ;> r lcerlpt i ,. e n i", ,, e n .

I, • 1 I) I. n ~ '1 I f-] l 'l c' p I r;" t \- r r - '1 ,1 r C; '" LJn (~ '~ r l r , fl ,~1 'S p .~ r i n i ~ r: ,...

I't, 'l' ,.-, ." 'l <; " -l f" or

" • 'I •

," ,'r; I, i 'lP r n,''o • " • ). ~ p 'l

:: r f, r ~ 'l,: ert -;, " l pr, t ~ ') -I.:) t' r f) -:; n n t 'I' t f) t " I" ,'-' I p "'1 C; I( () c; tro, r1" r " l

:, L ~ n / t t p t t l t ': j7l:l l \I -r n t (' r ," '"' '., l r (' r Cf n Il t? ,.-I ri e ! "'l ri Il r~ e t t » .: j (>! i (' rI I t C; tyr n r o rll I ,~ (' r t ri \I C; t 'l r'" C; ,., n t r ri l. p 'l P ri r i f t p r (t, I r ': ., ,,(' r

d " L, ~ r \/ ~ I r,': <: '/ , I 'l r (' I r '., " r r' C; In" -, I.. t p I l '" r fr, ',~ -l r '~ t c' r

') (> t t '" '1 j " I I I r' r C;'" r , l" '0;-: t -, ri,' pr" -l n t r '" , l C; t, <:" n ,c, " " '1 r 'l t

\/ ~ f r- r l l t ~ r~ ~ t r:! r (I t ~ 1-) r (' ,r:: 2 fl 1- l \ f ..., t') !. fl (' ! c:: \/ ;-, r 0 n e '- f:' \/ P r p ~ f r ~

r ...., , i·; 'i ,=, (1 , ... ~ r - r ':l t 1 t: p r r ' ,... t 1- rv t-.j I ":. 'I r] -"1 f' rv t rr i .'1 ,,": ~ 'J r- r _I i f T) r r"'" 1 i l ~-~ ,., r-.

.... "1 -; I I • :,' r " ,', r . r- ~ r:: (~ t- ~ i:1 ;~? r' ~I i L vr : , r (.l f n r'~ ~ 't- '1\1 (7'0 ri? ! I' '" Yl f (,

r ti1"'1 ~~ , , i I \ I ~ r r:l r l'l, ~ \I r p'F 'I r ~ rI! L· r:- \,/ "l r r. r;~ j -, n ., r) ',l C; '1 i r i: I 'j Il 'l r : l " t r- f 'l r t j ., n p <; t Cl 1/ n ri , '1 I p,' q C; ;> r " ('·1 ri I],' r I n'~ :'

r :1 " r ; t l, r' " "nl r) r. '1 r " 1,' it:' r "t r '1 ~ , ' <; 'l I I r; '-' t '1 t ( ':. n 11'1 ;) 1/ ,I i '" '".. I t t,-, t 1"1 r " r ' I '/ n ') '1 p r 1 r ,-:> t " c~ ,t f f) r '1"" l n n '" Fl .., Cl I In.., l'! , C I l ,l 1/" r "r n,

";" r ' ", r- '\ r ~', r',' r( <; I/ " r pr'" r r.;; ;> f , r n " " , t n (' l' l" I r', C; p r, t . '.l i r 01 n co r ·1"1' ,1-0 ";""-',,[ "rp, l"...,{L/ttrrn c!~',I"cr "l i .. rn'OC'lt nI: '" nrr--;p"~- ~"

-.. ~ I: 'I \/ '"3 t f 'I r ti (' n h () , (I rI./ i ~ ;1,~ ~--; , i (i \1 l rp r n'~ ~, \/ rir:.0 ~ ') r ':1 r t ,'," r: \/ ;l r 0 r i~, rl~) ': 7- () rr -j"'lerl"::: rf"":ns~rV' ilnvp--J~:1I(~'- ~C' il j ..",!"'"'I.~'lMr.-1rnpr.. !!t"f7:iPn,-!! rr(?' pt-;--/'r-

~ ) ;'"j r ":\ n r:: r. ? ~ J ~ \, i, Ir (1 f.) r 0 c; ~ n t n "I ~ ~) r ri ~ (.l n t ;:\ \1 ',p h r') \/ P t f (J r (I pr:::;) r"l '1 p

" ,I r (' r i ~., rl n f (" r r p ~ n n f' n r.:

'O ,-'"1' p': './ i I..

rl L 1 ""'j! \/ '"') 'l L(~ r' '~"':)

'1'lI.PlC,"tt , • I( f' n n p r"t 11/ i t i? t .

t '. l I' n "'" '" " t ni., (1 <: ,;j '( 'l i ni f n r .- l co <; p

..... pd no" l];)rlCl<:jnFl fr'1 ir til" l r r:: r ~.-!

:1 r ;1 \I '-, ,-, n 'I i (-

':: t t ~ r, il t fl ',l ,/ <; li ':' r -; n ri en~; <; I l I t t:

r: it' I ;> c; j ') n "'''I 1/ i '- 'I Cl r Cl r '1l t: r" n t co o 'r) I-., p s le r p 1/ p t I I Fl (~(' r " . ;'. 7, fl I' 'l I~ t r1

f r '1 ,C; r t l I.'~ r, ri " h '" (~ r:. "::~nl"nopt rjannn'lsni~t'-io

pr. l r (1 II "r 2 'I r •

i. I. :) ,,( ',,' i r '(r i 'l '~ P r Fn r I.: !l r 'n , In"

~. 'Jn~ar :>Fllr''l-I<;p''rinlPn1.: fl fl t· (~ ~< t ~ c: '< ri 1: t

r-., I'()'l"llln-'ll" <::"1Tteinnt'~kt0r \Ill. IIi'lriere nn"

"i \/ ,n '- " fl Cl <:: ,"i '< t l Il i t p t . F fl r h '" I '" r " fl i fl n P Fl Il ir: '1 • r, • 1 rn'" l l • k r fl n (> r <; k: Cl t t,~ i n'l tek t p r

s 1< '1 ~ t p (' Ir 'l ~ n 1 ,~n I/ l l.C r l

I ,) r •

f' ,/tt in:

~ I,' k:" ,,\I C' r <; t i:i 0 ri" r:: k '1 +: t p II t j ;l 'l n l n ;; <;,.. i 'O) Lp r l. (' "1 ~ I1 n 0 n (>

I') "n 11'<

() n n '7l i s ,( ~ p ff Cl l( t f () r I~ n III 'l I In" n k ri n d pr', p ·-i ',I i I. it., n ,r ~ <; i k: p r pr;:> t C; k- '1 t t p, r t j <1 "1 'li n :' <; rn i.--J '- p n p s k j .,., r p ,<:: r p .-j t i l CO \' l r p r d (> •

pr,,,,! (' t ,., I I I i ~ .., 1: :'I ro I., (' M'" I I n ;,f Il t " 1ft "r 'll( pr. cl" r <: (' "1 i r 'l -

." p' I f Cj r " r h n ;: ('" f nrk fl r'1"" In rl I. ro i"1Il f' <:: t n ri..., :1 pr.

21'1

, ,1 'j.:'t n

i '1" t

T n r~ t " '< t r:: - fn r 'll' 1'-' <; - "1 n Co i p n ,oh '" <; C;'( rl 'I' t f r l kr:) f t '1 n , p n Cl "trI " I c, , ',;" t r; hr" t t n f fl r ..,' r (' pr h p rp,:; n" t t li ~ ,'1 • ? ').:~ rn i II . l: r nr r r •I-, ,-' ,., n (1 ri <: l " :1 <:: f '" , t '" t I l n Cl Cl r :, p ri"" 1 Cl k n rn rn I Jr')", !l 'l d ('

'~ I, :' + j' ': i "1 'l t p I, ter f 'l r len n p l, n o, r " 'l n n 1/ -i I "t cJj ~j rp:

'l ~ t r p 'l t

r I i c' ..,

F f) ,. " I r ,', " '( ri t t fr" v r ri f t '" n l .T n 'l t Cl Ir t C; <; k "I t t f r "i kr, f t ;1 n Ir: ',I I~ ti t I I n l t p; p. n .-; '1 'Tl ~ C' \, -. t t

(, • 1

no 1l.l- fl.?

m i L t •11 i I I •(r l L I. •

1.. r •

kr.I( r •

') r •

ur., r •

irjr

,] r

S I I '" C; i<;-: t t e inn tek ter (].:5~ fLI. mill. i<r. pr.'lr

\./ :~ ,,1 .; '1 n f ,1 rir') .:r; -:~ t t i "lf -f '" k t 1"3 fl

4.11

flett" IJt:;j'1r c a , (-, o r o s e o t ,""Ill -1(' ~.,-nterje s"'1tteinntekter k0rTHT'IJncn

'" o t: t -, r () Il "1; n r< r '" p n n ri '" t k o '1'" II n " r') rn .... t t o I( e I~ ;, t t '" ti t j ;~ '" n ; 'le s-ne c J I ., r 1 Cl '\ 1. .J " t t () p ff" '" t '" r') r.- C1 'l ",'1 l. p. ( : e ~ b'; ('l 11 tre n t l ~" n! I l l, d p r <:: nr').., '( .Cl ~ t .~ I ,t j .'1'1 'l ; n '.1 <;~ i rl , ~ nr>' e t '~ '" r , , t ') Y r'J! ; n gen e, '- ; r r '" ri Il <; P r t r i l. <:: 1/ " r " 'l d p •

,l" nytt ir"l'1te'<t"sy-;tP"l pr Het "Clr"l<;!(AI is! 'l <::; !<',nrd.""lnr n r '(·n "lm" n "n '; l ; r , il e <; e k t o r \I isf' t i l " '( ()t t ( ,-, l. • ;j. t ~ l

','l -I ~ r',1 i " n ; n ,) ti' k n C'J ri J n p r It i 1-, n t .-, 1 '" l i q f n r 'l I i II r .A It i r k p t "1'./ k r "l f t -Ilth:"")i'lJ"n, ,.,,,'1"; r:eri."nt c1pt r;r>'1er"'lle tit,,1(0tt Krtl"l hl i re·i'lsert..... , ~ r 1!, r> ., Il -, t l, n r- '1 , In'" 'l c- P '; n" <;!<? t t co i ., 'l t p I, t "r '1 '" (> r •

,<':Jr')<:: "j"lnskr,'lftTf,:jl ,,'1vo:rnn,ln rp'l"'I.I/r->rk Y.""lr '1"'rørt0 '(nM'1II'l·"r/fytk,.,r '<rp"", <,l/q;lI-

p l <:: ev ., II ; r:n t ~ '. 1 Il >1 r n "e 'l t ;') Il ,- r Cl f t m(' 'l c, rJ e n ~ f nr'" ri V kn n se" j f') n s kr? f t •,~., \1 i'" -:; t '" n ~ n (' ri .., ... t P \1 i l :"11/ h "n r: p :"1" pr; c; " n <; n '" k: () ''1 Ol' ti fl '" n '11 .~ ~ p t ri t '" f n r!~ n " re c' -:; j f') Il ':: k r ::1 f 1: p Yl n '" ~ r k p ro s p ri" '~'l f n r '~ r ,"'; f t f Cl r :"\" r .; C; • f) p t 'n ,] l ~ k p.-

'f" l, I t"c: '1 t 'f P r:1 i ro n It i '- :, '- ire l. ., t i \It 'J <O> ~ le j ",1" n c:;J "l'n p 'l '- i ') n .'"t f'1 P d (, P

'"': '( ,-I 7- ~ :; l n n ~ p '~ t p. r !~ (') ri fl' r n P:"l f .c~ r ;:o, \/ !(" r ., f tI' t l--) Y ~. (" .;~ ~ 1 e ., •

" " r i 'l ] <; f n n d

f~ 0 "l <; ;.> '; j "l '1 c; -'1 \I ,: i f ter ~ " k f:' 1:-, (O r f:' ~. n et. :'1 rt k <; ~ M:) '- ;1 I1 Ol' i f tc: s:> t c; er, it '1 I. i' er P! .., l.!'" r '" ..., t, <; Cl t t t; f kr. 1 'l , - I) r. ; n n Ifl Inn p t n" t (f r he" t p '< r ;> f t, () (1

~'ln"''''<t'''''lP \/~l '1nr'11~lt l,t~ij·1rp 15-2'1 rrnc:ent?v c:k2ltte~nntektene fr::J" r, f" \I'~ r !( ..,t • Fn ril t ., fl S k .'1 t t pr f') fl le n n C; e <; jon <; :j \I S i f t ~ r k;>n (jp t 'l j :1 r" <;

'l \I t 'l l ~ r n ,., <; fl E' S i p l l p 1: i I. s k ,J .-! ri • '); c; c; e k ;'l n I ltf n r "Il p c; ~ I. tet t p r rJe h e hn I1

S,'" ~ r ti! s t p r!p () '1 ·-1 (' n f '1 n t .-, <: i l, n rn r,'\ I J n p n ... rln '/ i <; o c; i n e I( r Cl I1 •

Tr;,'Jic;jn""'!t 0pClr ptt ps ·-;pt f0N1 'Jprp'!net p~ tilskudrl til. nil'!rinCJs­d r i " -,Id p _ Sær l i CJ \1"1 'l ti rJ er j ,., r ri'" ril k s f n 'l ri c; I"l "I ~J i r t"; l s k' r dr! t': l ny­rlyr~i'0, v;l'1nin'<::rlnl"'oq nsv. ~tt"'r~ifprt h::Jr det ngs~ hl.itt ~1'l1in-

n e L i.J l -,, ,p i fl ri I I <;tri f n '1 ~ f:' t I. e r ~ Cl r f:' n'J' r i n ,l sf n '1 d • f) P t t P 1.-'1 n biriril t ~ l:1 <: " -, ff,., n :/ \I i r I( c; .') m~ '" t t i I i i c: tri k t .o t •

~ . OPPSUMMERING

5 . 0 Utbyggingspl aner

Oednjee.lvvassdraqot. ligge r i Berl evåg kcmmnc , Ut.byqq dnq sproajekt x-t.ligger anlag mid t på den 20 km l a nge c l vesurekrunqa [ra Ccdnjevatn tilAus t e r botn . Prosj ekt et er ut.reda i tre alterna tiver . 'lb av a l t e r na t i vene,scm beqqe har inntak i Buetjern, skal vurderes i sin he lhe t i Samle t Pl a n.Det tredje a lternativet har inntak i Tranga og berører elvene S iles ­jAkka , Doares jåkka og Ørre telv. Kra ftstasjonen får utløp i Kongs ­fjordelva ca kote 63 . Alternativet vurderes ik ke av Samlet Plan,og er bare kort beskrevet i kap. 3 . Ars aken er tvil som økonomi ogstore negative ko nsekve nser for va ssd raget s om rekreasjonsområde.

Ved ut bygging e t tc r a l t A er s t a s j o ne n tenkt l ag t på vests iden avKongsfjordelva ved Fossvatn. Stasjonen blir i dagen med rør i nn itill øpstunnelen som blir 1 200 m l a ng . In ntaket er i Buet jer n hvoren kort kanal f ører vannet inn i tunnele n . Buet jern forut settesr eg ul e r t 25 cm opp og 25 c m ned ved at det etableres en o ve r l øps­eer ske t ved utløpsoset . Kraftverket nytter avløpet fra Kongs ­f jo r d I og Buet je rns eg e t f elt .

Hoveddata A.lt . A

InstallasjonProduksjonUtbygging s kostnad

2 , 6 MW15,0 GWh31 , 0 mill kr

Alt . BI dette alternati vet l egges kraftstasjonen på vest s i den a v Ko ngs­fjord elva med utløp på ca ko t e 75. Inntaket er i Bue t jern som f o ralt . A med samme re g ul e r i ng . Kraftstasjonen blir l igg e nde i fjel lmed at kom s t tunnel fr a r iksvegen . En mindre bekk tas inn på tunnel­en . Sj a kte n he r f ung e r e r og så som s v i nge kam me r . Drift stunnelenblir 24 00 m lang . Gednjeelvas restfel t ovenfor Tranga kan kana l ­iseres til Buet jern og gi ca 4 GWh i økt midlere produksjon . Kana­li ser ingen er ikke forutsatt .

Hoveddat a Alt . B

InstallasjonProduksjonUtbygg i ngskos tnad

4,3 MW25 , 0 GWh50 , 6 mill kr

5. l

S.l Konsekvenser ved e ven t u e l l utbygging

Vus s d r a ge t e r r eg u l e r t . Gedn j evatn reguleres opp ytterl iger el Jn. Buet jern heves 25 cm og s enkes tilsvarende, tils. 0 .5 mreg u l e r i ng. VassfØringa i Kongsfjord elva endres f ra der elvafr a Bu et jer n kommer innpå og t i l sjøen. Kra ftverkene (ek s is te ­r ende stas jon plu ss en e v t. ny) foreslås kjørt i ~erioden j u ni ­o ktober etter e n modell med tilnærma "normal" vassføring fr au tl ø pe t av d en nederste stasjonen (evt . alt. A eller B).

Tro l i g små e nd r i ng e r .

De t blir svært små endringer i vanntemperaturen og isforho ld e ne.

Natu r v e r n

Konf likten med na turverninteressene ans es som mode rat da

vd s s d r a g e t dllered e er utbygd og er s t e r k t p r ega av andre

tekni ske inngrep.

Fri l u f t s l i v

lJnlr~ d flt er b l ;l rlt de v ikt iq ste friluftsom r 5de r 8erlev 5q.

Det c r 200 hy t t e r dal e n og det dr ive s f i s ke, sm å v i ttj uk t ,

b ~ r sanki ng sam t s ki- o g 3 fln en tur gå i ng .

V() l byqqi nq, t u nel i, kr a ft s t as jo n og r edus ert vassførinq

elva Cl" planlHql utfø rt næromr~dene til hyttebebygg el sen

(la lprl. De t te vil Sk HP l' v3 ri q e s å r de lte sArbare l a nd-

~; k .lP(' 1 I l q ()1J~;;l vi rk r- [l l'fFl! i v t p å clv a s o m ak tivum

!J5dl' nurn II Sk c E' l v , lan rh k a pse le me n t o g d e l a v h y ltene s na- r- ,

I!Il J.l U.

5 .2

B J Il,"i<- oq vr r- r u el t cn. J;HHJS Lt'll f'JI"'!vd rinr -,(or verdi lJalJl'

~illP1 prudlll<~;Jons(}mr;';dl' Ut; vr o t e r ur o t cp for vilt f r a c t o r r e

nmk r r nq L r qq e n de o mr åo c r .

VIII. rm-n del fln n"S o q s å t t e r e v å t ma re s o mr åo e r med o rn r t o

Inql~k v('fd • . l r uc rt e o q s å r-b a r r- art e r som fjel l r ev . Sll il-

r-r \I VI .'il om de r o r e c omm cr

fli uu l o n-st c I t ct

-t t o r br sve rd l u q oq!.i.:i pl'd:lljo q ls k verdi for he fo l k fl l llfl l' 1l

Oerl c \' ;iq kanmu llC . Ij t b v r j q r nq v r I (11 V I'iS P n c nar r v e v r r t, ;

nr ru j cr- for o t er o g v;J n rl f u q l . m e ll v er d i end r ruqe o som V I I t ­

o lnr.id!' nd; tolalt s et t vurrfr-rr- r, S li m 11l '~11.

Erl hver ut b y y g inq av Kongsfj ordvassd raget ett e r d e skisse r t e

pla ner v i l fø re t i l nega tive ko nsekv e nser fo r f i s k og f i s ke.

Spe s i el t vi l en ut b yg g i ng få neg a t i v e kon s ekven s er for b e s t a nd e r

a v l ak s , sjøørre t og sj ø røye.

En evnetu e ll ut iJygg ing vi l ikke medf ø re kon f lik t med vann f o r ­s y n i ngs i ntere ssp ne .

En u tbygqing a v Kong sf jordel v a ans e e s å vær e l i t e kon f l i k t ­fy l t i foruren~ , ni ngssammenheng . Spes I e Ll e t i l ta k er i. k k e

nø dv e nd i g.

Kul t.u rm Lnnever n

Onn'åde u h ar- s tor- variasjon <.IV ku Lt.u r-mi nne r sum t i l.h ø r-e r- u l

c t.n iske gru p pe) ' og som v i s e r forskjellig samis k r e s su r s ­

u tnytti ng, og . pe nne r over et la ngt t i d nr-o m. Her e r stor'

nn saml i ng I'a ng s. t.g r-a ve r- som lig~er Ic t t tilgjenge l igogi n::.tl'u k t.i 'l

t ct-r-e nge t o g gjør' at det e r godt e g u e t i u n de r-v i s n ings>

.' Y - I l' lo I.n e vvn t ucl I kr ,f ' l, thyr;~lll~'; v i ! føl" 1

I l l ll , ' 1 "P l 't. vc r-d i r'u Ll ' ku Lt.ur ln nd s kap og v i I f Ø I' L' ti] .n.

I ·J l I' III I f1I P '" : , 1 i r- : rl ~ ' l ' l g t o~' r'lll.'r ut ' i V. III .-:l :ll"ll-tl ru

5 .3

Det f orv e n t e s i ng e n konfli kt med jord- el ler s ko gbruk sinteressene ved ei evntue l l utbygging.

B~'!Q9 !:! !:!=

Reguleringsområdet ligger i den østlige delen av Råggonjårga

di str ik t , o g ~r je l s g jennomflyttincsområde, dels vår-,

s o mme r- o g høstbeite.

. b bar-e t» .k j e ce n t be t t e t ap . me n flytt i ngUtbyggingen inne ærer. .,og t r e k k kan bli vanskeliggj ort eller sperret et par steder.

Bl .a. av he nsyn t il dette bør alte rnativ A e lle r B ve lges .

En v i de r e utbyg ging v i lvedrørende dette tema .

Ingen berørte interesser .

trolig ikke gi noen negativ virkning

·1.... 'l1 .... -r a I <"''::f)'1n,i1:"., . , t " Y H'l i rlJ ," 'I v r a s t n r o e j e ... t e t 'I il f .' ....... <: "j~ ' :e ., .,i r !(";"g f .... r ri e .,,.. .. ., i ..,~I ... _.. \:'1"."i .... '1 . I)". tt ... nj!'" 1"' '' ,,; '"; '1 fnl' l .. ,. I"' '' ~ 1 " o ...., U'1". .

~ t: t: t <: - • .",., ,. .... 11 ... - nr "ip ... '"!...... '::'::"'"tt ~,.:.. ... ,. .. ~t "l,...lf"~ ! :f" t le;> ..., p rr '·" '" d "' t n " r l "' v l , fl r p"""" . I'l'" ' .?":1 r .' "' 'il.l. vr , :J r • .'t r ,I) .. t t ... e r ... t-i -t r c ~.-; ., rl~t !-:("., ...· , r(>., ,-,n ·t" r .; <; l· :. .. t '"Ilt j " ... n j 1"l C]" ... i rl l <;or .",~. , · '(0., ·, 1 ':: 1<'(> ... "''fp''tpn f ("r '~n-"'Inp., k,,'" rl"' r~ r ,. ~l i I. -i t e n , i.-jp t

"' ''"t r i .. i r ... ,. :>t "'<;> f> t<>tl tj;>, ., i n ~,<: ·.;t4I -;on '" 'r ti r ,,"" 'lo '''':f" rt til<: v "Ir<>n rl <> •• 'i l Le ' .l t i l ~~·t". k (" ,o-f'r ....,;r" ... r t i r! i ........ t~'·t (·,. f r.:'! lcnro<:p <:jnr"::'lv ~,':f t<;o r

... , "" . ·~ n!" ·I .. r I ... l "'v i ,, -:t "' r fr ., <:.... 1. 1 .' v "'nn,,:'" " j...,f' '':Ic: ,. "ft •1\ , 1 · et ., ; 1 " " ' pr "t~' Y ·' f' i" .i<:f' f'r inr!"'., ~ Il ? -t r . .. ~ j f" " " f) ,., <: n -: ,. t

":. / <: ~ ",, <: ... tt ... r " 1 .', o ... r<: .... n ... r f r '" ' '' r ' p v'l n .... ~ r"(l in ., ,,,.,~ "'r · " r ~ .

)aml<!t plan O MRAoE KlASSIFIS ERING , FORElOPIG KQ NSEKVENSKlASSlflSUIlNG.DATAG RUN NLAG

- ------ -Pro~l "k l 913 Ko ng s f j ord Atrumanv A Va s stll ,l(l Ge dnjcc- lvj ~ I ~e( r) Fin nma rk Komm unet r ] ue r L ev åq

-- ---Mil ks v tetse (MW)- 2 . 6 Spesurk k kos tnad (kr / k W h} 2 .06

M, (Jlerc fl rswod uksJon {GWh/årj 1 5 . O Kc stnod skla sse Il I-- -

Brukerinte resse/tem a 1 Om råd ets 2 Foreløpige 3 Data- 4 M erknaderverdi før konsekvenser g ru nn -

utbygging av evt. utbygging "9- -- - ---Nal tJr\lel n " fe s. negative B

~ r dults l i v I" '" j( i< st. negati ve B-- -v.n " ;f. midd . necrat.Ivc C- --

I.. .;{ il-f l <,~ i m. s t. negative B II

~ - - --

~-----

Vann lorSYrlIn g t røen ~---

Vern mot forure nsning s. neaative C

Kulturminne vern '. midd . neqat.t ve-

Jord · og skogbruk % ;~~~ ~ .Hcmdnft

IB:-."-"~'B

små neqat Ive h i--- t

Ftom - og ero sjonssikring % .C b l ir ~lio

Tran sp ort Iw :: C--

Is og vannt em peratu r• sv necrat.Ive C---

K lom a •Heq ronatak onorru,

se s iste avsnitt kap. 5

l OmrJdets verdi ter u tbygg/flg: A n gir en k lassi fi sering av prosj ektområdet s generelle Klassillsefl /Igsnok kef:verd i/bruk sett uavhengig av prosjektet. En sli k prosjekt uavhengig områdevurdering • ••• M eget hev verdier e t nødvendig utga ngspunkt fo r konsekven svu rderingen for Here fnt eresser, Leks. ... Hov verd•naturv ern og fri lu ft sliv. .. M ,ddels verd ,. litenl ing en vet dr

- - - -- --

2 For('/op /ge ko nsek venser av evt. u tb ygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert pa envurd eri ng av pro sj ektet isol ert. Konsekven svurder ingene vil/ kan for flere interesser/temaer endres nårp ro sjekt et vurderes sam men m ed andre p rosjekter , Sam le t Plan.Føl! JtJflde klassilisefi ngsnøkke l b l ir bruk t

'NGlOO

(m .st. ) (s t. ) (midd) (s ) PUSl1IVIlUIR

~'l 0,1' OO'GA'OV! ....1<,1 1'," u" ',HlIlt .... 'OUII S '"' ~n OOSI ~vI OOSI A SMA M,Ol>tI S '> ' '' '' 1 '> Ion,I 1. - L -- - I I I I j I

• '< '''AI ''''' ' '' OOSI '''' ' OOSI '' " (I' ," 'v , " '''' ' ,0'"" ..." " •- --

:l II./" ., ,, /i."' III1Y <I V dafiJ9fUlIfI!,I!ll ,,1"",,<1., klass, l. stJ''' lgsIl0kke l hh . h .uk t/I. M.' ,W' Hud l B Gocn c M " l dels tl M Ul d,e hlfredsshlleruk

st

i g

.rvc

)amlC!t plan OMRAoEKlASSlfISERING. FORElOPIG KONSEKVENSKLASSlFIS EH1 NG,DATAGRUNNLAG

- - -- --- - -- -- ---Prosjekt : 913 Ko ng s f j o r d A lt e rnativ ' B Vils~d l ag

(;ednjeelvfy lkelr) F innma rk Kommune(r) : Be r Levåq- --- ----- ---- - --- - - ~--- - --Mak s ytelse (M W): 4. 3 Spesit.kk kostnad t k r./kW h l 2, 0 2

M ,tlle rc års p rod u ks jo n (GW h/år): 25 .0 Kostnadskfasse: III--- --- --- -

fli uk enoteresse/t erna 1 Områdets 2 Foretøpiqe 3 Data - 4 Merknaderverdi før konsekvenser qrunn -

utbygging av ev!. utbygging ".- - - - - -

Nat urvern "- '- midd . negative B- ---- - - -Frilu f tsliv I ,,- ,, ~ ... m, s t. negative B- - -- - - - - -Vi lt ,.. ...... mi dd. nortd r--_._ - - -- - -F,sk f- '" {. li. m. st. rieca t ive B- -- --

~- - --

Val Ulforsyning Lnqen C---- - - -Vern mol forurensning .Wff. s . neg-ative C

--- - ----K ulturmmn evern

- midd. neaative R- - - -.Jord . au skogbruk ingen C Merk ; små neaa

Reindrift" -ti<

mi dd .negati ve 1) B hvit flyt t ing--- l

Flom - og erosjonssikring

. ~~ r

Transport i% ingen C

Is og vanntemperatur a l<

~

Kli ma W-.æwa,

Regionaløkonomise s iste avsni t t kap . 5

1 Områdets verdi fo r utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle K/assifiseringsnvkke/:verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering •••• Meget hov verd ier et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser. t.eks. ... Høy verd inaturvern og fr iluftsliv . .. Middels verdi. liten/ingen verd i

- -_. _- - -

2 Fore/op,ge konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på envurd ering av prosjektet isolert. Ko nsekvensvurderingene vil/kan for flere mteresser/temaer endres nårprosjektet vurderes sam m en me d andre prosjekter i Sam let Plan .Føln ende klassifiseringsnøkkel blir brukt :

'NGfN

m.st. )eosuw r

(st) (midd . ) Is.1 H~tR

"" ' . 1 1 N(G"'HII( .... , (,l!~ ' nl<' , . W '" '''''1II'1t5 '"' ~O"S f ~IIE"' Sl'R '"' M,oml S S TOA. " To m

I 1 __ _ - .I - - ..1 I - _L _- __ l ---- - I _ J, NI(,A I'" ! ~(>NS' ~Vf ..~, n PO~" IV! « ( ,..slov l ..<;1 1< •

- - - --- - -:l Klassd,sf!llII y øv daragIUIII/1d9.

~ øl 'lende Idass,f ,seflngsnøk kel hhr bruktA Meqet qodt B Godt C MIddels O MlIldre t ilf redSSIlIlende

Faq r appo r t.e r og/ e l l e r b t d r aq dl- rekte t i I va s sd r aq s r appo r t..fo r p ros jek tene i Fi n n ma r k er gitt ,IV følQPnde :

Is og vanntemperatur

Kl i ma

- NVE, iskontoret v/Knut wo l d ,Os lo , 1983/84

- De t nor sk e me t ere ol ogi s k e instituttv/Gustav Bjørbæk og Eirik J.FørlanlOs l o . 1983 / 34.

Na tu rve rn , fr iluf ts l iv ,v r Lt; o g fi sk - Mi l j ø v e r n a vd e l i n g a ,

i f i nnmark , Vads ø ,f y l k e s ma n n e n1983 / 84

Va nn fors y n i n g - finn mark f y l k e s ko mm u ne , pl a nkonto r~t

v /Roger Ha Lve z-L , vad so , 1983/3 4

- Miljøver nde par teme n t e t v/Anne B.0 . Bo r chg r e v i nk, Os lo , 1 983 /84

Ver n mot f oru r e nsning

Kulturmi n never:1

- Hiljøvernavde linga ,i F i n nmark, Vadsø,

Fylkesm ann en1 98 3 / 8 4

J ord- o g s kogb r u k

Re ind ri f t

r lom- og ero sj onss i k r ing

Va s s dragspro s j e ktene(kap . 3)

- Fylkes landbruk skontore t i f innma r k,j o rdbruk setate n v /Beri t M.Sivertse n , Vadsø , herred s s kogme s t e rOl e Ryd n i ngen , 9500 Alta, 19 8 3 / 8 4

- Steinar Hermansen o g Arvid Ho lte,Re ind r i f t s a dm in i s t r a s j o n e n ,9 500 Alta, 1 983 / 84

- NVE , Forbygning savdelin g e n s Nord­Norg e skon t o r, v/Ar ne Sol v o l l.Narv ik , 1 9 8 3 / 84

- NVE, Va s sdragsdi r e k t o r.a t e t , Os lo.Grø ner , R~dgivend e inge n i ør,Sa ndvika , Ingeniør Bre d al A/ S ,Sandvi k a o g S i v . i n g . E . S t r ø mmeA/ S , Os l o , 1983/84

Regiona l ø ko n( mi - Asplan A/S, Sandvi ka, 1983 /84

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG

Finnmark: KONGSFJORD 11 ALT.A + B

913 GEONJEELVA

TEMANAVN: Målestokk: 1 :100000.

o 1 3km

BOSETTINGI KARTUTFORMINGIREPRO:

KOMMUNEGRENSERnProsjekt Temak~rt.relem8rk~.Bø Papir og Trykk, Bø I Telemllrk.

TRYKK:

1Norges GeogrBliske oppmåling.

KartbIlag nr.

Basls kart: NGO,serie l1oi711, ..... ZD5 1_-"

TEGNFORKLARING BOSETTING

2000

TETTSTED (TYKK STREKIAREALET AV SIRKELENER PROPORSJONALT MEOANTALL INNBYGGERE

KRAFTLEDNING. PLANLAGT

ANLEGGSVEG, PLANLAGT

TIPP, PLANLAGT

NR. NAVN OG YTELSE IMW pA KRAFTSTASJONEN

REGULERINGSHØYDER

HRVI LRV

REGULERT SJø, PLANLAGT

REGULERT SJø, EKSISTERENDE

UTBYGGING

_-1---1--- 1000

ENKELTSIRKEL 50 PERSONER\TYNN STREK)

BOSI'TTINGSSIRKLI'R:

ENKE1.TSIRKEL 10 PERSONER

\TYNN STREK)

KOMMUNE-Nt""N (eks.)

KOMMUNEGRENSE I FYLKESGRENSE

_.J--h~---200

o

O

AL

VANNINNTAK

TEGNFORKLARING

OAM

R0RGATE I TUNNEL, PLANLAGT

RØRGATEI TUNNEL, EKSISTERENDE

KRAFTSTASJON, PLANLAGT

KRAFTSTASJON, EKSISTERENDE

GRENSE FOR NEDBØRFEL r TILKRAFTSTASJON

+Vier'ca..

Ho nlun c-

\ HanglefjeU,

TEGNFORIU.MIJrtG

--'OP'"_rm~!'~- ~ ...... C ,-.,,_1••-- .. •

FtJ:. ...--- g...-,--.. *--.u~ . ..........., ./"0 --........ ,...- ._._-_........_,,----E-E ..~_•• -O- ..-.a' ''''''' '''' 0 - ..... - '..[f) .......,........... L:s:l "'..lO"....... @ ..........,._...-...,.e ""'·wHMS-.o.' t:::. - - 4IlIlIl1111::=00'-.'l!!!!t ....'H..............,...-... .lI_·,IT.--.· ....._ ..'

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG

Flnnm.rk : KONGSFJORD Il ALT. ... + •913 GEDNJEELVA

TEMANAVN : --,.:--• . .-

FRILUFTSLIV.......,. • rr=,- '-'-.._...........,-"'....---._. 3 ......,., :NGO. _ ""1. _ øst I -",

•,

"-t-

....•

s ", ," , ,"

--..- t.

,

,~,<;<tJ::iSi' 'fOQrdtorjQ r·

.--' ,-/

/

\ /

I tIl

'~=l:--J--~

"

" "x

:'-~~"

"'" t-

•" .

t --,'"'. -,

~. 2!-

,

j

-Ju -;-1"..;';

. "Jo> ..~ ..t.

'" ..

...•...... .........

- +Vl .r·~

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG

Finnmark: KONGSFJORD" ALT. A + B

913 GEDNJEELVA

TEMANAVN:Målestokk: 1 :100000.

o , »m

VILTKARTUTFORMINGIREPRO:nProsJekl Ternllk.lIrl, Telemark,,_BD Papir og Trykk, BB I reremere.

TRYKK:

KartbllElgflr. 4Norges Geografiske oppmåling.

Basiskart: NGO, serie M711, b1M12335 1- ZD6 ti

TEGNFORKLARING

VIKTIG VILTOMRADE:VILTARTER: FUNKSJON:

,.----"REGISTRERTE ARTER ER UNDERSTREKET

FUGL E RY RYPE å HELARSOMRAoE

, ELG..._---->

S SOMMEROMRAoE

CJ R RADYR LR~PATTEDYR

h HØSTOMRAoE

H HJORT FR~SF SKOGSFUGL

V VIt-lTEROMRloE

V VILLREIN vå VAROMRADE

ANTYDET BIOTOP UTENST STORFUGL

AVGRENSNING B BEVER

"'-.../ Ha~OF ORRFUGL + LOKALT VIKTIG OMRADE

/6",O~

JE JERPE ++ REGIONALT VIKTIG OMRAoE

VA~ +++ NASJONALT VIKTIG OMRADE

LO~MÅ~EARK;:ROG

TREKKVEG FOR STORVILT GH GRÅHEGRE A FALKEFUGL

- ... AN~ DU DUER TEGNFORKLARING TIL

SV SVANER SPE SPETTER UiBVGGINGSPROSJEKTET

GJGJESS SP SPURVEFUGL

FINNES I KARTBILAG NR. 1

EN~ KF KRÅK",UGlDY DYKKORE FK FOSSEKAll

/

.'•

t-o~'t'd-=-+--'"'t.:'"

~ \_ ll ,..

"

I

..

•"

r••

,.-u ---.- '.

.. •....., ....,... .. -

-t-)----t.~+~~t- .·1r'.-rM---1~-\-~

> " .... • •.. ql ...·••ø.rre

, ..H~

•C- - H-

~ .H " ~

/;:

l•

r •rJ "" ., "av·g . ~ e.'

q

,/ -S- ,<-- ..\ 11

os:>

"'Y' ... ,<,

"

•,,~

~

---So:;--

/~~

;11 c-=~~~:: ,

I '+-F'l----i""-~ - "

- , ' ,..

'-< '._.d ........

I ,-

--. -;

p

~

, Jo ...·1.

(/ i '~/ n, ah'auto

..<.l

\-+

..- "\

.. / /

•;;;

.I./

..

"O o ~ d jar .

.. - -t

"'.::.

[ l .~ ' .•~~·t~· .I

L. \

-~

'cl.. l ·

/,

::....'-~-

,...... ,.

TEONFORKLAl'lIMG

olu10l" DIll"VUØlTUII-Oo.o:- " @lL'lR. -OO'f'nl . ......fllØ IIIIE. _ '

oYTWPPVEKSTOMAADE" OG .-c:L:'':::::::=:'"''''-=-UTØVING AV FlSlIf ' • &-Iijij5 .-c: .-rwo"'_OOoP"t• •-.AM

......_..-" ~ ..",..""l ......... ..........- ~ . ..IT ......_'00

ffilIITI[llDL G:)4' .....--.......- •• '_l~,

-~.. R ... . ~FØKEARTER; b -L - A -'-""'- 5 -_DG"-'__ "1 -' ·'-.,._" 0 'M'"

IAi4l(~___--a.

A.~ G -_....._-- Rj _ . • H -L_ -..---...----- Å5 0< .._N. R- •-,_ ...... 00 _"" _ '''--''" '

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG

Finnm. rk: KONGSF JORD 11 ,m.A + •913 GEDNJEElVA

TEMANAVN : ____, 1: 100 _

• , ...FISK

~ 00-'-'-.. _ .. '-'00"-_.---_. • _ ... , IlOO. __" , . _ _ 1_.

TEQNFOIIKLAIIING

o- :.:,,~:~~....=:..;,=_.....-._...o=~__..

_ ' 1:__. ,..._ ,.." • "lo-'-'­.._..-..,'-to"""'---

.........-.,.-_... ,

...........:NOO._ ''''". _ l _"

-"'" H......... ,.... .Ue, . ...,...00"' '' ...... -_,_ ......_""", ..._.- ., .

- ..... ....."...

.._­<7 __

..._...."...

0 ..·-. - '-u _ - ....

0·...·-...-_...-

_M. 8

KULTURMINNEVERN

TEMANAVN:

0 ,_..OO0Oס0..0·· ·""• :.=: .:.""._,...---......,

SAMLET PLAN FOR VASSDRAGFlnnm.rk: KONGSFJORD Il ALT. ... + 8

913 GEONJEELVA

... . ... .........ouuT...~-'..:::--'-"

Il ::-".-.-=".....I"!l =.'=-.~=---g =::.:'"=:--.Iil - - -.IJ _""""._-

Cl =,~~_X=·_...·*==,:~=..":"':'ff :;:~~~'::=" :'::':" ~J":(.'

ll. !V

."""'.-

./

"­'tl-

-+ /\

\ ' -'

t

TEGNFORKLARING ...""',.---,(jf;:, -<D-o..do~~ Dl~ n se"TUGse.., L1., u." n . : .' \

0'.'" "U~ l ~U Ml O eeet

.:ÆJ ..""'",..,, ""'.... ~ ...............- ---®-- ,,~, , .....---. .00 .." ' _ ..-@-- ...,..,.._" ~ ..........",.....~.'.,- _ ........- -<I>-- -_••

...-...'- ..iiL--""""""--- - --.......... -._..'_........ " ....T_'.--...·TEGNFORKLARING -

_ ....DEII 01'11 'IfV.Mn.Ili 0;000_ ' UfO o .,..OO"l'S'A".IIR~ lI'P .U ..O,

U -"...aa.o.RlOAL' --~......,F --"- ...............-"" • -- ._-= ""...........,..............- ..,..."..

00 - 'Æ; ''')M<J_n-• . uu...·u............ *0) ...........G....oo Ld:. """"'''''• ..Ol.llON"ETSANGIVElSE' ~NN A AREAL,, ..T._....."" _oo<,,_'l'" • "..• ..........

OVAK'NGSOUR .lDER 0 - -11 11111111 - '-- - ' , ............ ,<><0 "" Tlns" o,....,,-_..,""""""fU._'.--...·.--... ....

TEGNFORKLARING -'_lIlDI;. lIl!lI _ "nM1 -_ ..., .......e.. \."'-" lOPO'SI.l • .-I_1H.O _,

~ ------ - ---~

.......~..~-_... ......-t-+ :="'- -60YE ___

--'" o ~,-• -- -:=:ii: ...- ,.~ • -,,_lUta \-"'-" ..--lU{:u'~ • ......._ """"""' +R ...,., ..". ....T.'....." 'N

1__ M'"'''' ....- V ,,,'""0''' ',......,........e 10••••",". 00~"".'.OO" o d.,mO

____ :::_'AT

~.M.M,,""'.... •

_ _ m

~- h

__o

-.---S __....." .. .....TIT_._··

SAMLET PLAN FOR vASSDRAG811l "KONGSFJORD Il ALT. ... +FInnm. "

913 GEDN.lEElVA

TEMANAVN : - ,.:_-LANDBRU K • , .-REINDRIFT ......' "

__o

-'-"-FLOM· OG -_ ..-_..--'EROSJONSSIKRING ---._ ...9

. ...... rI : NGO, _ ..711._""1 _"

.....

!;

.I/- ;,

./\.

--_ ._.. ".I, I\

Vier'e. ;

• ..,•_.I . ~ --~(

te --.I· ./ •,t , I \ .~

~ .. ,.. \ I .r-n'", \ n ,.

.• J \ ./),\ i :;

~

" ...../ " ----.-,

•~~ -..

,•

{o.h ,--.; ---

l ,..

./.<,

~ -~-.- ~ ,~r

• -~ .,.....,- t •

I' .. " "1 ..~

+ -'f r/--J.. t - " -t--

\ 4-,/- + \

, ,Vi . r' e

TEGNfOllKLARING

n",,"___

0III~"Df-~ DU VnEJ.TllQ IO N.l"" ....N ,.. ~Æ.\ -0-00' ..., 1 " " RU AU MED A.DT

aJ Ol.".." ..." "",ol" ~ .....'..."" '... ~".,OOG, , ...----...,. ....- ...-@-- .....TIlIITE._BO" ~ ..........,,- -0- ''''- ''''''' .~IT."'_ _ '00""_

...-AG'_'_~---I-~---- ~--.....- - ,_... . 10 -,.,._.............

"- 'TEGNF ORKLARING -

OOOIU.Of:II Ol" WMlllOG lOOO'l,aT ""'" O .,.._TIl _PlO _ MDT

U ~"5K()GAM1ol. : ._-

~REAl :

-~"......-._"" • -- F ._-= ",,_.-u"_'_......... m -- 'Æ ....-....". ...., .... ..<lool ....... * 0) ...._ ~_..• •••

8ONIU1S"'NG IV~Ult : " NNA "'A EAL:l "'.'"G". lIaG "'....... -"" • ,..• 00'-'"D, Ro<.I N<)SOM ".l.DER (::J .............<Mo"""," ',," "","" '''''01111111111---- ··- t, -"--'"............_.........-...T_... ~' · '··

TEGNfOlIKLARING -OOOaADf.••11 _N......-..-1 ..... ,.. :\.'\." A_ • .1. _".IIIIID_'

~ ---- ...........- ::"' ':.:O..---~ --~-~ ~- -~

60YE _ _ _ - --- O .-.-.. --- -,-,---.- ;.~ • -~- ~'\.,, ---JiJI"- '_ _ o

• -- -}R ...,,--T..........•-- ..,- l -- • ...._ Jf•,....... ..-...--- .......... e ............... o .~ • ••lT'f----- ...."_..~

....." ........ • _ ...0 . ..' ••• - h

_ _ o

---...--S -_....,.., ,.........-...---.

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG

•. KONGSFJORD Il ALT.A +Finnmark.913 GEDNJEElVA

TEMANAVN: _ _ :1:_-'

LANDBRUK • , .-REINDRIFT ......... = , n O:- '-'-FLOM- OG .._..,-....-_.EROSJON SSIKRING ---__ _.9

.......orl : NOO. _ Mnl . _ _ t_.

TEGNFORKLARING - TEGNFORKLARING •

~.- ....--,_ .... _..._-.-_....- 1. <..- _...,.... -.1 - ....................._. , • """ _ ,_'"

""..,. .".......-.

-q[ - "'''I''''' .''''''''... ....... 0010 '"._,.... ..- I. ~+......~ ..,-

...""..........._. • - ....................-..."" .•.. .n:.•" ' "" ' . ...0 ....

~I. A:>

_.-... ....~-

....,..-""-........-- • • .",,- -""........... ...-_,.nø

@Ø_......

~-1. &

..---_ ...___I

--- , • --- -00'. .....~ -_.---• - • -• . M .. - ""....., '---.1.'---,----_ ....,., .,...... =:::"'==::.:~ , .. ,......._,......-M_.

TEGNFORKLAfllNG._,..........

........._ ,..- ..-----ro

_....~ _..... Tl ..." .,....,-, • _..........-...- ..-- "" ..--""_...............,. • -.....",..._•........-_......".,.......,"" ... ....,,_..tu.

T ••....._,_-..0,. __ u .......

, -_.....-...,...-.........__.- --',_......, _...-.......--.

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG

Flnnm.rtr.: KONGSFJORD Il ALT. ... + •913 GEDNJEELVA

TEMANA VN :VIRKNING pA

__0" _ -'

'S• , .-

VANNTEMPERATUR - , =O'-'-'-KLI MA.._..-...,-......,

_",. 10 -- -••• 1... ... '

000. _ 111711 . _ lUl ,_.

GJELDER ALT A

"

..~.r-r-:

••

I.J

-

"

I .+-=--".+-­<,

o

..+

• "d il l ·(

I

i••• fd;

l,,- ___

'"... ,-.

"• ........'<,

}-

\ ,~

- u

. •

•o' ., •.~

I- ~."- t

'.--"r:-.J

I

-

/I

.r'

,\ ()

(

I+

Vi.r"c

.~.;/

\..

;:i.~:~r*t.~;r'::=iF-",,;k.~ ~l. , n

TEGNFORKLARING - TEGNFORKLARING •

~-----,_... ~--.-......- ,.'''- _lTC......'-

l.MIG...._l...~-. • • ."..._.-"" .~,. '"'""'"-- "

<%:1'o.uo"n ."",_ _ ......" •• 00 .. ...._,........ .... ,.>+ '""N" ." '_'........ " . .....u ..o•• o • 1'.-. ..............

00 " '."'<:.......,......-

I.e._..._......

,;: ·"tl - ,- .......-.. ...-_..-- o • .""---......_......_.......

0d1............-"'..--- I.Æ:::. •..___n

..._-- , -.-_.--~-.... ....,..---_1---• - • -• . N .. - ._--.1_'_--'--"'"iI," " ..oen

,_... ..., _ti'-,......---, -,--_.

TEGNfORKLARING ._,--...-...._,- ...- ._.-

T<_....._.... Tl ....l .".n ......·'

, • ........ . .... " .......TvII

•__00"_ •""_..... ... ....., , - ........-..,.-.......-..........."'. ,,-,,_ M'"

T ••.....,..._......,. _ ... . 1 _ ...

, -_.....-..._"'"lU.I. ....... _---i_O,_...... , oUlnn _"'__--.

SAM LET PLAN FOR VASSDRAG

Flnnm.rk : KON GSFJORD Il ALT.A + 8

913 GEDNJEELVA

TEMANAVN:VIRKNING pA

__: 1,--IS

t . .-VANNTEMPERATUR

......."se • .,._.-.,-KLIMA

.._..'.......,-_.._...10 ---

• • •IO~ :NGO. _ UlI l . ... . d u n I n H n

GJELDER ALT B

I•• • rd ;

...~.

'd u l -

-

,

'" -

.....,- -,.-

$ •• , Ilj . I • •

I

" U ' O .. l •

~.•• n .-o

o-

-.- "

"'-/ •

• -

•li \

"n " I

~- ---T • -t- <,

.....~ ..~ /, ~

",." "• - \~

I~/,

.......

,

"

u

,-

. '

';

.I

:)

/

...

.~"

- +Vi . r'e

---;;;

\l""'~,·.."' "