do celu nr11

of 16/16
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISSN: 1897–4368 nr www.malopolska.do-celu.eu

Post on 25-Dec-2014

745 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012 to będzie dobry rok!

TRANSCRIPT

 • 1. nr www.malopolska.do-celu.euISSN: 18974368 Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego
 • 2. www.malopolska.do-celu.euFot. Archiwum w numerze Temat numeru Grayna Dutkiewicz Wydawca 3. Temat numeru: Nie tylko jedna rolaW itam 4. SONDA: Zmiana zawodu serdecznie wNowym 2012 Roku iycz Pastwu, aby nowy trend na rynku pracy? speni pokadane w nim oczekiwania i nadzieje. Po- Uczelnia Liderwwodzenia yczymy szczeglnie modym ludziom, ktrzy rozpo-czynaj swoj karier zawodow. 2012 To bdzie dobry rok 5. Wywiad: Zmiana zawodupolecam artyku oszansach zawodowych modych, urodzonych Przygotuj si do pracyw latach 80. pracownikw. Zachcam take do lektury artykuuoKole Naukowym Strateg, zaoonym w2001 roku, ktrego misj Wieci z regionujest umoliwienie aktywnego rozwoju czonkom poszukujcymczego wicej oraz organizacji osb zinicjatyw. 6. 2012 to bdzie dobry rok Kobiety maj rwne prawa, ale nie maj rwnych szans imo-liwoci uwaaj specjalici zajmujcy si problematyk rynku Instytucje szkoleniowepracy. Dotyczy to szczeglnie matek polecam lektur artykuu Pra- 7. Koo Naukowe Strategca przyjazna mamie. Niezmiennie zawodem, ktry gwarantuje prac i wysokie za- Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnejrobki, jest zawd informatyka. Prezentujemy wyniki najnowszegobadania dotyczcego informatykw. Szkolenia Tym, ktrzy nie s zadowoleni zwybranego przez siebie zawo-du lub wyksztacenia, Monika Szostek zWyszej Szkoy Europej- 8. Znajd szkolenie dla siebieskiej im. ks. Jzefa Tischnera wKrakowie radzi, jak bezboleniezmieni zawd lub dokona zmian na ciece rozwoju kariery. W styczniu polecamy ycz miej lektury, Szkolimy si w Maopolsce Reporta 10. janusz radek Genialny samoukMagazyn Maopolska do celu.eu Na rynku pracy i edukacjiWYDAWCAGrayna Dutkiewicz 12. DOrADcA ZAWODOWy:Agencja Artystyczna Promot 1 Sp. z o. o. Outplacement, czyli agodne zwolnieniaAl. 3 Maja 14/45 00-381 WarszawaREDAKCJA 13. PrOjEKTy:ul. Sienkiewicza 27, 30-033 Krakw Trudna edukacjatel. 012 634 20 99, e-mail: [email protected] NACZELNY 14. KUrS NA ZAWD:joanna jaowiec rynek pracy ITSEKRETARZ REDAKCJIKatarzyna jura On i OnaZESPKazimiera Przekwas, joanna jaowiec, jacek Stryczek 15. Praca przyjazna mamieKOREKTAMagdalena Kdzioka FelietonOPRACOWANIE GRAFICZNEstudio projektowe ArTcArDS 16. ZmianaDRUKDrukarnia: VErSO Usugi Drukarskie i PoligraficzneOkadka: fot. jacek PorembaProjekt Promowanie i upowszechnianie ksztacenia ustawicznego zaporednictwem nowoczesnych mediw wspfinansowany z Europej-skiego Funduszu Spoecznego, dziaanie 9.3 Programu OperacyjnegoKapita Ludzki.WND-POKL.09.03.00-12-003/10
 • 3. Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego TEMAT NUMErU j estemy otwarci na tego zmiany wyciu zawodowym. Mimo du- Olga, 35-letnia trenerka icoach, wacicielka prywatnej firmy szkolenio- ego ryzyka 94 proc. Polakw byoby gotowych przekwalifikowa wej skoczya zwyrnieniem informatyk na krakowskiej Akademii Gr- si, by znale prac - wynika zdanych portalu Pracuj.pl. Tak de- niczo-Hutniczej. Rozpocza rwnie studia doktoranckie, awkrtce po- cyzj warto dobrze przemyle. Kursy, studia, szkolenia to kosztowna tem prace dla jednego zgigantw IT. Od modoci przejawiaa zdolnoci inwestycja, ktra moe nie przynie spodziewanych efektw. matematyczne, bya typowym umysem cisym. Szybko uczya si rw- nie jzykw obcych. Pomimo zdolnoci, zadowalajcej pensji i dobre- Motywacja do dalszej edukacji izmiany zawodu wduej mierze zaley go stanowiska (szefowa projektu) wswoim zawodzie wytrzymaa cztery od brany. Najwiksz elastyczno deklaruj pracownicy dziau sprzeda- lata. - Przez przypadek trafiam na szkolenie zcoachingu. By to impuls y ihandlu a 52 proc. takich osb dopuszcza myl oprzebranowie- imotywacja do tego, by zmieni zajcie opowiada Olga. Przez kolej- niu. Rwnie wysoki wskanik odnotowuj dziay marketingu oraz obsugi ne dwa lata inwestowaa wwiedz ztej dziedziny. Zdobya uprawnienia klienta icall center, odpowiednio 55 proc. i52 proc. zzakresu coachingu izacza pracowa wnowym zawodzie. Dzi szkoli Nie ma jednak szczegowych bada odnonie tego, jak te deklaracje przedstawicieli rnych bran, szlifuje umiejtnoci trenerskie inie wyob- maj si do zachowa pracownikw iczy rzeczywicie chtnie zmieniaj raa sobie powrotu do posady informatyka. Wjej przypadku motywacj bran lub zawd. byo niezadowolenie zwykonywanego wczeniej zawodu iodkrycie no- Badanie internetowe z2010 r. pokazao na przykad, e a 41 proc. an- wej pasji. kietowanych nigdy nie zmienio pracy. Raz wyciu przekwalifikowao si Partycja skoczya kierunek zwizany z ochron rodowiska na Poli- 17 proc. ankietowanych, dwa razy 15 proc. Blisko 1/3 zmieniaa zawd technice Krakowskiej. W midzyczasie, w ramach wymian studenckich co najmniej trzy razy wcigu swojej kariery zawodowej. miaa okazje przebywa kilka miesicy w Niemczech i Wielkiej Bryta- nii, gdzie intensywnie uczya si jzykw obcych. Po studiach trafia na CASE STUDY sta do jednej z firm produkcyjnych, do dziau ksigowoci. Jej atutem Olga, Patrycja iMarcin. Trzy osoby itrzy rne sposoby zmiany cieki bya bardzo dobra znajomo jzyka niemieckiego. Poniewa ofert pra- zawodowej. cy wwyuczonym zawodzie brakowao, Partycja zwizaa si zzawodem ksigowej na duej. Podja studia podyplomowe na Uniwersytecie Eko- nomicznym izmienia prac na lepiej patn. Dzi pracuje wcentrum out-Fot. 123rf sourcingowym, dobrze zarabia inie myli opowrocie do zawodu iny- niera. Byoby trudne rwnie ztego powodu, e wCV nie ma adnego dowiadczenia wtym zakresie. Marcin skoczy Akademi Rolnicz. Po studiach wyjecha na dwa lata do USA, gdzie pracowa dorywczo wrnych branach iszlifowa jzyk. Po powrocie do Polski utrzyma si zkorepetycji, ale postanowi poszuka staej posady. Dosta prac w banku, gdzie zajmowa si wpisywaniem prostych danych do systemu komputerowego. Marcin po dwch latach pracy na tym stanowisku, bez moliwoci awansu izredni pensj wkie- szeni, postanowi zmieni zawd. Zapisa si na kurs e-learningowy zsy- stemu CISCO isamodzielnie zdobywa wiedz zzakresu administracji sie- ciami komputerowymi. Po roku nauki zamierza intensywnie szuka pracy wnowym zawodzie. Wiem, e bd znw startowa od zera. Wmoim przypadku, zmiana stanowiska wbanku nie bya moliwa, nie mam od- powiedniego wyksztacenia, wic postawiem na zawd, ktry wie si zmoj pasj komputerami podkrela Marcin. JAK ZmIENI ZAWD? Jakie rady maj Olga, Patrycja iMarcin dla osb, ktre zastanawiaj si nad zmian zawodu. Pierwsza sprawa, to znalezienie takiego obszaru za- wodowego, ktry wie si znasz pasj iztym co lubimy robi. Przy wyborze drugiego fachu, zperspektyw ponownej nauki, taka motywa- cja jest bardzo wana nie ma wtpliwoci Marcin, ktry swoje studia na AR wybra, jak dzi to ocenia, zbyt pochopnie. Drugim krokiem powinna by analiza wiedzy iumiejtnoci, ktre mona przenie do drugiego zawodu. Okazao si, e mj logiczny umys iumiejtno czenia fak- tw s atutem wpracy coacha mwi Olga. Doradcy zawodowi polecaj te dobre rozpoznanie terenu zanim zmienisz zawd, dobrze go poznaj. Warto dotrze do osb, ktre dzia- aj wbrany, pozna jej realia, anawet powieci czas na sta lub prak- tyki wfirmie, wktrej chcielibymy pracowa izawodzie, ktry chcemy wykonywa. Joanna Jaowiec 3
 • 4. www.malopolska.do-celu.eu WIecI z ReGIONu Fot. Arch. Gabriela Jaboska, Specjalista ds. ryn- ku pracy Sedlak & Sedlak uczelnia liderw jeszcze kilkadziesit lat temu zmiana zawodu w trakcie ycia bya w naszym kraju kompletn abstrakcj. Polacy nie- Konkurs Uczelnia Liderw organizowany ju po raz dru- jednokrotnie przez cae ycie przywizani gi pod egid Fundacji Rozwoju Edukacji iSzkolnictwa Wy- byli do jednego pracodawcy, aco za tym szego adresowany jest do szk wyszych, ktre staraj si idzie do jednej brany. Obecnie powoli ksztaci absolwentw atrakcyjnych dla rynku pracy, krea- zaczyna si to zmienia. Wiele osb, ktre tywnych, innowacyjnych, twrczych. ukoczyy studia wysze, staje przed prob- lemem braku pracy w zawodzie. W tym W II edycji konkursu, ktra rozpocza si w styczniu 2012, wypadku decyzja odoksztaceniu iprzeskoczeniu do innej brany azakoczy wmaju 2012 roku, jury zwrci szczegln uwag na jest nieunikniona. jak si do tego przygotowa? Trudno wskaza aktywno uczelni wobszarze wsppracy zotoczeniem (wtym idealn recept. Na pewno wane jest nastawienie na stay rozwj, zwaszcza ze rodowiskiem pracodawcw), realizowania przez podwyszanie iuzupenianie swoich kwalifikacji. Zmiana zawodu uczelnie programw europejskich (np. Erasmus) oraz wsppra- jest trudna, ale przecie nie niemoliwa. c zabsolwentami imonitorowanie ich karier. Redakcja O przyznaniu certyfikatu Uczelnia Liderw decyduje komi- sja konkursowa zoona zwybitnych przedstawicieli wiata pol- skiej nauki, ktrzy specjalizuj si w problematyce szkolnictwa wyszego, systemu edukacji i rynku pracy. Komisji przewodni- w Nowy zawd za i przeci czy prof. Dariusz rott czonek rady Gwnej Szkolnictwa Wy- szego, wykadowca Uniwersytetu lskiego, rzeczoznawca Mini- sterstwa Edukacji Narodowej. certyfikaty Uczelnia Liderw przyznawane s przez komisj konkursow, ktra ocenia ankiety wypenione inadesane przez Plusy: szkoy wysze ina tej podstawie przyznaje certyfikaty oraz na- gradza szkoy tytuem Uczelnia Liderw. certyfikaty zostan nowy zawd to nowe wyzwania, ludzie, rodowisko to bodziec wrczone wtrzech kategoriach: dla osb, ktre miay kopot zwypaleniem zawodowym publiczne uczelnie akademickie, poszerzenie moliwoci zawodowych uczelnie niepubliczne, zdobycie nowych umiejtnoci ikwalifikacji pastwowe wysze szkoy zawodowe. poszerzenie osobistego krgu kontaktw zawodowych Ankieta, ktr naley przesa do siedziby Fundacji do 2 mar- nowy zawd to nowy wpis wCV, wiadczy oelastycznoci, krea- ca 2012 r., daje uczelniom moliwo zaprezentowania osigni tywnoci ichci zdobywania wiedzy wzakresie ksztacenia dla rynku pracy, rozwijania przedsibior- perspektywa lepszej pracy, lepszych zarobkw, awansu zawodo- czoci akademickiej, wsppracy z otoczeniem oraz wspierania wego wprzypadku, gdy wdotychczasowym zawodzie takie mo- karier absolwentw. Komisja konkursowa ocenia uczelnie yczli- liwoci s ograniczone. wie iprzyjanie, starajc si doceni wysiki na rzecz ksztacenia dla rynku pracy. Wrczenie certyfikatw, bdcych efektem tej Minusy: oceny, nastpi na przeomie maja iczerwca 2012 r. podczas uro- czystej gali finaowej konkursu, organizowanej w murach Uni- duszy okres poszukiwania atrakcyjnych ofert pracy wersytetu jagielloskiego wKrakowie. na pocztku moliwe mniejsze zarobki z racji mniejszego do- Wicej informacji www.fundacja-edukacja.org.pl. wiadczenia istartu wnowym zawodzie nisze stanowisko whierarchii firmy Redakcja konieczno budowania autorytetu zawodowego od podstaw stres zwizany zutrat marki wypracowanej wpoprzednim za- wodzie konieczno inwestycji czasu ipienidzy wdoszkalanie wypadnicie zrynku zwizane znowym zawodem moe utrud- ni ewentualny powrt na stanowiska zajmowane w zwizku zpierwszym naszym zajciem.4 Wicej na: www.malopolska.do-celu.eu.
 • 5. Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego czy wobecnej sytuacji na rynku pracy jeste- kach. Wwarunkach tak dynamicznie zmieniaj- sowe lub informatyczne na zasadach outsou- my zmuszeni rozwaa kilka drg ksztace- cego si rynku pracy niezbdne jest korzysta- rcingu. To, co szczeglnie rzuca si w oczy, to nia ikariery? nie zpomocy wksztaceniu waciwych postaw wyjtkowa odwaga i przedsibiorczo bada- wzgldem planowania swojej kariery ifunkcjo- nych absolwentw, wyraajca si w zaoe- Monika Szostek, koordynator ds. promo- nowania w rnych rolach zawodowych. Po- niu wasnej firmy. Absolwenci czsto znajduj cji wWyszej Szkole Europejskiej im. ks. Jzefa radnictwo zawodowe, prowadzone przez Biuro zatrudnienie rwnie wmarketingu ireklamie, Tischnera wKrakowie: Czowiek uczy si przez Karier Wyszej Szkoy Europejskiej im. ks. Jze- mediach i handlu. Absolwent WSE w oczach cae ycie. Stwierdzenie to, szczeglnie wobec- fa Tischnera wKrakowie, przyczynia si do uda- pracodawcy nie jest tylko osob wyksztacon nych czasach, nabiera duego znaczenia. Sytu- nego przejcia zroli ucznia na rynek pracy oraz w okrelonym kierunku, ale przede wszystkim acja ekonomiczna na wiecie iwPolsce spot- pomaga przy ewentualnej zmianie specjalno- kandydatem posiadajcym cechy dobrego pra- gowaa potrzeb zmiany w postawie pracow- ci. cownika. Podobnie, jak w przypadku miejsca nikw, ktrzy powinni wykaza si wiksz ela- zatrudnienia, du rnorodnoci cechuj si stycznoci iustpliwoci wstosunku do pra- Przykadem zawodu, ktry czsto bywa rwnie wskazane przez respondentw zawo- codawcy. zmieniany na bardziej atrakcyjny na ryn- dy istanowiska pracy. Najczciej byy one kwa- ku pracy jest dziennikarz po praktyce lifikowane jako praca biurowa/administracyjna. Wjaki sposb mona bezbolenie zmieni w mediach takie osoby czsto podejmuj 10 proc. pracujcych okrelio si jako wacicie- zawd? czy przy podejmowaniu takich de- dodatkowe studia izpowodzeniem prbu- le. Wdalszej kolejnoci wymieniane byy nast- cyzji potrzebna jest pomoc specjalisty lub j swoich si np. w dziedzinie marketingu pujce zawody i stanowiska: analityk, kierow- odpowiednia wiedza? internetowego lub PR. Jakie s inne, czsto nik projektu, nauczyciel/wykadowca, doradca spotykane cieki zmiany zawodu? klienta/konsultant. Na tle oglnych wynikw Pasja, ktra przeradza si w zawd, to zde- inaczej prezentuje si sytuacja absolwentw cydowanie najmniej bolesna inajkorzystniej- Z raportu bada nad losami absolwentw lingwistyki stosowanej, ktrzy wwikszoci (72 sza zmiana. Nowe moliwoci otwieraj si rw- Wyszej Szkoy Europejskiej wynika, e naj- proc.) deklaruj prac zgodn z ukoczonym nie wwyniku dalszego pogbionego rozwo- wikszy odsetek naszych absolwentw pracu- kierunkiem studiw. ju, ktry ewoluuje w zrnicowanych kierun- je w korporacjach wiadczcych usugi bizne- Rozmawiaa: Joanna Jaowiec PRzyGOTuJ SI dO PRacy Do kogo s skierowane?Fot. 123rf Do osb, ktre studiuj oraz planuj rozpo- Na czym polega specyfika szkole zwiza- cz prac lub praktyk zawodow, jak rwnie nych z kreowaniem cieki rozwoju zawo- do absolwentw, ktrzy poszukuj pracy lub dowego wPastwa uczelni? chc j wkrtce zmieni. Nasz grup docelo- Marta Czepukoj coach itrener wsppra- w s ci, ktrzy pragn rozwin umiejtnoci cujcy zWysz Szko Europejsk im. ks. Jzefa mikkie oraz bliej pozna siebie samych, chc Tischnera wKrakowie: bardziej wiadomie zarzdza swoj ciek ka- Szkolenia z zakresu rozwoju zawodowego riery zawodowej. Adresatami szkole s take maj na celu wesprze uczestnikw wokrele- osoby pracujce wzawodach, wktrych wyko- niu celw zawodowych zgodnych zich poten- rzystuje si kompetencje zarzdzania procesem cjaem oraz aspiracjami. Istotnym elementem budowania kariery. zaj jest nauka budowania profesjonalnych Jakie korzyci moe przynie skorzystanie planw dziaania, ktre zawieraj m.in. eta- ztakich szkole? py oraz terminy realizacji wyznaczonego celu Uczestnicy zaj przede wszystkim s bar- zmiany zawodowej. Osoba, ktra uczestniczy dziej wiadomi swojego potencjau oraz po- wwarsztatach tego typu, przyglda si osobi- siadanych kompetencji, zmotywowani do re- stej motywacji do wasnej zmiany zawodowej; alizacji osobicie stworzonego planu rozwo- odpowiada sobie na pytanie: dlaczego zmiana ju zawodowego wokrelonym czasie. Poznaj oraz rozwj s dla mnie wane; okrela posiada- praktyczne metody itechniki wspierajce pro- ne umiejtnoci izasoby, ktre wykorzysta; na- ces przejcia przez zmian zawodow, zdoby- zywa takie umiejtnoci, ktre potrzebuje roz- waj wiedz iumiejtnoci profesjonalnego de- win, aby osign wyznaczony cel. finiowania celw zawodowych oraz wiedz, jak tworzy skuteczne strategie ich realizacji. Rozmawiaa: Joanna Jaowiec 5
 • 6. www.malopolska.do-celu.eu WIEcI Z rEGIONU STRACONE POKOLENIE? Fot. AA Modzi ludzie urodzeni wlatach 80. maj dyplomy, znaj jzyki, s zde- terminowani. Ale nie maj pracy. Dokadnie rok temu byo prawie p mi- liona bezrobotnych, ktrzy nie skoczyli 25 lat. Do dzisiaj ta liczba raczej nie zmalaa. Wiele mdrych gw wymylio iwypowiedziao mnstwo schematw na temat naszego pokolenia: e jestemy niekomunikatywni, sfrustrowani, zachowawczy izamknici, e mamy somiany zapa ijeste- my przerostem formy nad treci. Namawiamy Was, abycie sami zabrali gos we wasnej sprawie. Niech zaczn silniejsze iodwaniejsze jednostki, areszta ruszy za nimi. Wypo- wiadajcie si na portalach spoecznociowych, na miecie, na uczelni, wpracy ina imprezach. NASZ GOS! Wbrew niektrym opiniom, ycie nie dzieli si na szalony irozrywkowy czas studiw, apniej monotonn codzienno wypenion nudn pra- c zarobkow. Kiedy wszyscy chcielimy by specjalistami wciekawych dziedzinach biznesu, menederami, wacicielami firm. Przede wszystkim pragniemy by lubiani iszanowani wzawodzie iprywatnie. Rezygnacja ztych marze nie jest rozwizaniem nie wyrczajcie swoich wrogw. Zmieniajcy si rynek pracy jest ciekawy iwymagajcy. Jest peen za- Fot. AA groe, ale istwarza nowe moliwoci. To nowe technologie, nowe me- dia, nowe potrzeby ipomysy na biznes, nowe zawody. adne dotych- czasowe schematy si nie sprawdzaj, trzeba mie otwarty umys iby elastycznym. Po kryzysie nawet najwikszy biznes zrozumia wreszcie, e najwaniejsza jest relacyjno widzenie czowieka, jego potrzeb iumie- jtne nawizanie relacji. Nie jest wcale trudno zobaczy potrzeby rynku przecie Wy te jestecie rynkiem. SIA KOmPETENCJI OSOBISTYCH Pracodawcy, ktrzy wprzyszoci bd sprawowa piecz nad firmami odnoszcymi najwiksze sukcesy, ju teraz zaczynaj dyktowa warunki na rynku pracy. Oni wiedz, e podstawa ich sukcesu tkwi wwiedzy, ale te iwosobowociach pracownikw. Dobra firma to dobre pienidze, komfort pracy i wysoki poziom sa- tysfakcji. Kady, kto chce w takiej pracowa, powinien postawi na kil- ka sprawdzonych sposobw. Ten, kto umie da si odnale, stawia si wlepszej sytuacji, bo to po niego sigaj. Osoby wyraziste zcharakterem dziaaj, a nie kolekcjonuj certyfikaty. Rozsdne przystosowywanie si do wymogw rynku, to nie gonienie za kad okazj, lecz planowanie rozwoju. atwo zapamita umiejtnoci, ktre gwarantuj sukces wka- Fot. AA dej dziedzinie biznesu KOZA: Komunikacja, Organizacja, Zarzdzanie, Aktywno. Na Zachodzie Europy ju dawno definiuje si najlepsze wa- ciwoci pracownika jako PROACTIVE. Kieruj te sowa do was Paula, Agata iKatarzyna Zarzd Stowarzysze- nia SAWARES, ktre od ponad czterech lat realizuje z powodzeniem te zasady wpraktyce. Pomoemy Wam zrozumie iwystartowa wbiznes zkadego poziomu. Kady, nawet najbardziej luksusowy samochd nie pojedzie, jeeli nie wrzuci si pierwszego biegu. Dla zainteresowanych wicej informacji na www.sawares.eu. SAWARES Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Studentw6
 • 7. Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego INSTyTUcjE SZKOLENIOWE W tym dziale przedstawiamy maopolskie instytucje rynku pracy i edukacji, dziki ktrym mona zdoby szlify zawodowe, podwysza swoje kwalifikacje i te, ktre promuj ksztacenie ustawiczne. Zapraszamy instytucje, ktre dziaaj na terenie wojewdztwa, do przysyania informacji o swojej dziaalnoci i ofercie ([email protected]).KOO NAUKOWE Te informacje znajd si te w jedynym maopolskim portalu szkoleniowym www.malopolska.do-celu.eu.STrATEG RedakcjaK oo Naukowe Strateg (KNS) zostao Tworzymy wydajn, dynamiczn grup lu- wdziaania non-profit iwsppracuje zfirmami zaoone w 2001 roku przez omiu dzi, poprzez czynny udzia w projektach KN wzakresie organizacji praktyk studenckich. Bie- studentw wczesnego Instytutu Za- Strateg pragniemy przede wszystkim wspl- rze rwnie udzia w projekcie Oglnopolskierzdzania na Wydziale Zarzdzania i Komu- nie osiga wyznaczone cele wykraczajce po- badanie pracodawcw Kompas.nikacji Spoecznej Uj, zsiedzib koa przy ul. nad rutynowy tok studiw, w praktyce uczy RedakcjaSawkowskiej 32. si funkcjonowa zespoowo, przygotowy- Obecnie KNS funkcjonuje przy Instytucie wa si do przyszych zawodowych rl i wy-Ekonomii iZarzdzania na Wydziale Zarzdza- zwa, zwikszy nasze szanse na odnalezienie Koo Naukowenia i Komunikacji Spoecznej UJ na oddanym si na rynku pracy wprzyszoci pisz osobie Strategniedawno do uytku Kampusie 600-lecia UJ czonkowie Koa. Dziaalno wKN Strateg ka-wdzielnicy Ruczaj. dzie nacisk na dziaanie! Priorytetem jest an- Uniwersytet Jagielloski Misj Koa jest: umoliwienie aktywnego roz- gaowanie si wprojekty, zktrymi czsto ma Wydzia Zarzdzaniawoju czonkom poszukujcym czego wicej, si do czynienia w pracy zawodowej. W ubie- i Komunikacji Spoecznejaktywacja i organizacja osb z inicjatyw, po- gym roku KN Strateg wsplnie zeStudenckim Instytut Ekonomii i Zarzdzaniamoc wpogbianiu wiedzy wdziedzinach za- Towarzystwem Ekonomicznym zorganizowao ul. prof. St. ojasiewicza 4rzdzania, ekonomii, marketingu itp. konferencj naukow Zarzdzanie przedsi- 30348 Krakw Gwne cele to organizowanie i prowadze- biorstwem w warunkach globalnego kryzysu pok. nr 1.312nie bada naukowych, poszerzanie wiedzy finansowego. Razem zKN Meritum przygoto- e-mail: [email protected] zakresie tematyki studiw, propagowanie wao konferencj Event managment powi- www: www.econ.uj.edu.plwiadomoci omoliwociach iszansach stwa- con trendom w dziedzinie edukacji i szkolerzanych przez podjte kierunki studiw. event management. Koo angauje si rwniePOLSKIE STOWArZySZENIE TErAPII BEhAWIOrALNEjO d 1999 roku prowadzi wramach Am- instruowani co do sposobw realizacji progra- Dla rodzin, ktre maj problem dotyczcy za- bulatorium Terapii Behawioralnej mu zdzieckiem. Konsultacje te realizowane s chowania dziecka, niepenosprawnoci, podej- (ATB) wielokierunkow pomoc dla zczstotliwoci dostosowan do indywidual- rzewaj, e dziecko ma autyzm, nie rozwija sidzieci z problemami rozwojowymi i ich ro- nych potrzeb dziecka, jednak nie rzadziej ni je- prawidowo Stowarzyszenie prowadzi rwniedzin. Zesp ATB to wysokiej klasy specjalici den raz na 2 miesice. bezpatn infolini pod numerem 0-800-155-behawioralni, midzy innymi: psychologo- Zespl Interwencji Kryzysowej (ZIK) to krt- 221, pod ktrym dyuruj: prawnik, pedagogwie, pedagodzy, neurologopedzi, lekarz psy- kotrwaa, intensywna (kilka do kilkunastu go- specjalny, psycholog, logopeda ipracownik so-chiatra iinni. dzin na dob) terapia lub opieka nad osoba- cjalny. Dziki dofinansowaniu uzyskanemu z Pa- mi z autyzmem. Trening Umiejtnoci Spo- Redakcjastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Nie- ecznych (TUS) to innowacyjna forma terapii,penosprawnych do projektu Drogi do samo- podczas ktrej zajcia s realizowane w ma-dzielnoci program wielokierunkowej, inten- ych grupach, do ktrych uczestnicy dobiera-sywnej terapii osb zautyzmem jest cakowi- ni s midzy innymi wedug poziomu umiejt- Polskie Stowarzyszeniecie bezpatny. noci i wieku. Zajcia realizowane s cyklicz- Terapii Behawioralnej Formy pomocy: konsultacje diagnostyczne nie. Szereg spotka przeznaczony jest przederealizowane dwuetapowo przez zespl specja- wszystkim dla osb zzespoem Aspergera oraz Os. Zielone 28listw; w pierwszym etapie przeprowadzana HFA. Zajcia integracyjne dla dzieci wwieku 31971 Krakwjest zazwyczaj diagnoza psychopedagogiczna przedszkolnym: Integracja i rozwj kompe- tel./fax: (12) 642-27-90zustaleniem pierwszych wskaza do pracy te- tencji spoecznych maych dzieci zautyzmem. e-mail: [email protected],rapeutycznej; etap drugi obejmuje konsultacj Zajcia s realizowane wgrupie integracyjnej [email protected] medyczn; konsultacje terapeutycz- dzieci wwieku od lat 3 do 6. Spotkania realizo- www.pstb.orgno-instruktaowe (realizowane cyklicznie). Pod- wane s cyklicznie co dwa tygodnie po 2 go-czas kadej konsultacji rodzice s praktycznie dziny lekcyjne. 7
 • 8. www.malopolska.do-celu.eu Cykl szkole przygotowujcych do certyfikacji IPmA poziom D pm2pm sp. z o.o., Krakw Fot. Monika Kozowska Katarzyna Jura sekretarz redakcji Efektywne zarzdzanie projektem jest wdzisiejszych czasach jed- www.malopolska.do-celu.eu nym znajwaniejszych elementw, decydujcym okonkurencyj- noci przedsibiorstwa. Kluczow rol w projektach odgrywaj Zapraszamy na nasz stron interne- ich kierownicy, posiadana przez nich wiedza musi by na wyso- tow www.maopolska.do-celu.eu. kim, midzynarodowym poziomie. Szkolenie przekazuje umiejt- Zainteresowani znajd na niej bogat noci niezbdne do skutecznego zarzdzania projektami. Przygo- ofert szkole, ktre pomog dostoso- towanie do egzaminu na pierwszy (zczterech moliwych D, c, B, wa si do potrzeb rynku pracy, pod- A) poziom certyfikacji International Project Management Associa- nie swoje umiejtnoci ikwalifikacje. tion umoliwi ocen wiedzy oraz zdobycie uznawanego na caym Wane jest, by to, co umiemy, byo po- wiecie certyfikatu. Wysokie midzynarodowe standardy systemu twierdzone certyfikatem, dyplomem, certyfikacji sprawiaj, i uzyskanie pozytywnego wyniku egzami- wiadectwem, na to zwracaj uwag pracodawcy podczas re- nu przekada si na skuteczno certyfikowanych Project Mena- krutacji. Warto wic posiada w przysowiowej kieszeni dyplom gerw. lub certyfikat, ktry daje nam pewno posiadanej wiedzy, ale Adresaci:nowoczesne spojrzenie na bycie aktywnym iatrakcyjnym. To Kierownicy i kandydaci na kierownikw projektw; pamitajmy rwnie, e powinnimy uczy si przez cae ycie Potrzebujemy pozytywnej energii, codziennej adrenaliny aby czonkowie zespow projektowych ina dyplomach nie poprzestawa. Nasza strona Pastwu wtym sprosta wyzwaniom zawodowym inie podda si apatii dnia pomoe. Termin: 13.0124.03.2011 r., 12 dni/96 godzin. atrakcyjnego wize- codziennego. Potrzebujemy naturalnie Pozdrawiam Wicej informacji: tel. (12) 423 05 15, [email protected] runku aby realizowa si wkontaktach zludmi. Zorganizowalimy zatem ciekawe formy treningu. Przypo- mina to rnorodnoci najlepszy koktajl energetyzujcy. Poznaj swj sprawnociowe, diagnoza kompetencji wiczenia potencja zabawy ruchowe, taniec, basen, Kurs opiekunki dziecicej lina, materace, trampolina i wszystko w przyjemnej, roz- Wysza Szkoa Europejska im.Uczestnicy chwal sobie skuteczno rywkowej atmosferze. ks. jzefa Tischnera centrum Ksztacenia Ustawicznego, Limanowa tych warsztatw. Szybko staj si lepiej notowani prywatnie Wyszaw rodowisku jzefa Tischnera zaprasza na szkolenie Po- i Szkoa im. ks. pracy. A niektrzy przychodz si tylko po- Szkolenie skierowane jest do osb, ktre chc zawodowo zajmo- znaj swj potencja diagnoza kompetencji. Uczestnicy wtrakcie mia ipoodchudza. wa si opiek nad dziemi. szkolenia dokonaj diagnozy swoich kompetencji zawodowych Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: psychologi rozwojow, Kontakt: Paula 609-336-929, [email protected] i osobistych; przeanalizuj swoje dotychczasowe dowiadczenia pedagogik zabawy, prac z dzieckiem upoledzonym, dietety- www.sawares.eu zawodowe; uwiadomi sobie, jakie obszary ich kwalifikacji wy- k i ywienie dziecka, pielgnacj i choroby wieku dziecicego, www.facebook.com/sawares magaj szczeglnego rozwoju; uwiadomi sobie wasne prefe- pierwsz pomoc przedmedyczn, profilaktyk zdrowotn. Wcen rencje ipredyspozycje zawodowe oraz ich rol wpodejmowaniu szkolenia wliczone s materiay dydaktyczne. Po ukoczeniu kursu decyzji zawodowych; przygotuj wasn strategi rozwoju zawo- uczestnicy otrzymuj zawiadczenie zgodne ze wzorem Minister- dowego; poznaj metody pogbiania wiedzy na temat swojego stwa Edukacji Narodowej oraz dyplom. potencjau irozwoju. Termin: stycze, luty 2012 r. czas trwania: 2 miesice, 100 godzin Termin: 14.01.2012, godz. 9:0015:45. Miejsce: WSE, ul. Westerplat- (zajcia odbywaj si 23 razy w tygodniu w godzinach popou- te 11, Krakw (sala A104). cena: 290 z, ze znik 20% 232 z, 8 go- dniowych), cena: 750 z. dzin dydaktycznych Wicej informacji izapisy wsekretariacie szkoy ipod numerem Wicej informacji: www.wse.krakow.pl. telefonu: (18) 337-68-32. mobilno na europejskim rynku pracy Kurs florystyczny ukadanie kwiatw centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Tarnw Orodek Szkolenia BIAEcKI, Krakw centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Kurs przeznaczony jest dla osb, ktre dotychczas nie miay kon- zaprasza na spotkanie informacyjne Mobilno na europejskim taktu zukadaniem kwiatw, achciayby podj prac wkwiaciarni, rynku pracy. w studio florystycznym lub uruchomi wasn dziaalno gospo- Termin: 03.02.2012 darcz zwizan zflorystyk, dekoracj wntrz czy rkodzieem ar- Zapisy przyjmowane s wcentrum Informacji iPlanowania Karie- tystycznym. ry Zawodowej wTarnowie, al. Solidarnoci 59, sala 135, Ipitro. Termin: stycze, luty 2012, czas trwania 48 h. Telefon: (14) 626 99 40, e-mail: [email protected] Wicej informacji: Agnieszka Hesse, (12) 397 18 01, kow.pl, online formularz zapisu na [email protected] www.wup-krakow.pl8
 • 9. Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoecznegoZarzdzanie projektami nowe moliwoci Kompleksowe szkolenie dla monterw instalacji i urzdze sanitarnychWysza Szkoa Europejska im. ks. jzefa Tischnera centrum Szkolenia Zawodowego, WieliczkaSzkolenie kierowane jest do osb pracujcych wprzemyle czasuwolnego turystyka, rekreacja, kultura, sport zterenu Maopol- centrum Szkolenia Zawodowego zaprasza na kolejne ogl-ski. rekrutacja potrwa do zgoszenia si pierwszych 52 komplet- nopolskie kompleksowe szkolenie dla monterw: instalacjinych ispeniajcych kryteria naboru aplikacji lub do 13.01.2012. i urzdze sanitarnych, sieci komunalnych, instalacji gazo-Zajcia bd prowadzone od 31 stycznia do maja 2012 wsyste- wych. Wskad kompleksowego szkolenia wchodz: kurs mi-mie weekendowym itygodniowym (2 rne grupy do wyboru). strzowski, kurs energetyczny wzakresie grup 1,2,3, kurs luto-Podczas zaj uczestnicy rozwin umiejtnoci negocjacyjne wacza rcznego miedzi, kurs montau klimatyzatorw.i kierownicze, niezbdne podczas wykonywanej pracy. Zajcia Termin: 20.01.2012.obejmuj 64 godziny zaj + 5 godzin konsultacji wtrzyosobo-wych grupach. Zwieczeniem uczestnictwa w szkoleniu bdzie Wicej informacji: Centrum Szkolenia Zawodowegocertyfikat wydany przez Wysz Szko Europejsk im. ks. j. Tis- w Wieliczce, ul. Grottgera 58 Wieliczka, (12) 289 04 05,chnera. [email protected], www.csz.pl.Dodatkowo dla kadego uczestnika przewidziane jest 5 godzinkonsultacji eksperckich wterminie ustalonym indywidualnie.1-1,5 miesica po zakoczeniu szkolenia kada grupa uczestni- metody komputerowe w budownictwieczy bdzie w dodatkowym spotkaniu (4h), w ramach ktregonastpi prezentacja projektw zaliczeniowych, rozdanie certyfi- Politechnika Krakowska, Wydzia Inynierii Ldowejkatw ukoczenia szkolenia oraz materiaw szkoleniowych.Termin: 31.01.2012; cena: 122,80 z (szkolenie jest dofinansowa- Szkolenia adresowane s do wszystkich osb zainteresowa-ne w90%). cena obejmuje materiay szkoleniowe, indywidualne nych pogbieniem wiedzy z dziedziny MES, stosujcych tkonsultacje zekspertami, podrcznik zzakresu zarzdzania pro- metod w praktyce, pragncych podnie swoje kwalifikacjejektami, catering. izwikszy atrakcyjno na rynku pracy. celem szkole jest przekazanie najnowszej wiedzy ooblicze- Wicej informacji: www.wse.krakow.pl, niowym modelowaniu obiektw inynierskich metod ele- rekrutacja: Magorzata Tondryk, tel.: (12) 683 24 79, mentw skoczonych (MES) oraz podniesienie umiejtnoci [email protected], [email protected] efektywnego wykorzystania metody w rozwizywaniu prak- tycznych problemw inynierskich. Oprogramowanie oparte na MES usprawnia projektowanie ianaliz konstrukcji inynier-Zarzdzanie projektami w brany budowlanej skich takich jak budowle, maszyny iich elementy. Znajomo metodologii MES jest niezbdna dla nowoczesnego inyniera.pm2pm sp. z o.o. Krakw Termin szkolenia: 01.02.12 zapisy ju trwaj!Szkolenie skierowne jest do kadry kierowniczej przedsibiorstw Kontakt: Politechnika Krakowska Wydzia Inynieriizsektora budowlanego, kierownikw projektw inwestycyjnych, Ldowej, Krakw, ul. Warszawska 24, tel. (12) 628 2541.czonkw zespow projektowych. www.wil.pk.edu.pl , [email protected] jego ukoczeniu uczestnik:Wie, czym jest projekt inwestycyjny ina czym polega jego specy-fika wbrany budowlanej; potrafi unika oraz zidentyfikowa b- Kurs stylizacji i przeduania paznokcidy popenione wczasie realizacji projektu inwestycyjnego wsek- metod elowtorze budowlanym; rozumie rol oraz znaczenie analizy otoczeniaioczekiwa interesariuszy wdefiniowaniu zakresu projektu; po- centrum Ksztacenia Ustawicznego, Limanowasiada umiejtno precyzyjnego definiowania gwnych iczst-kowych celw projektu inwestycyjnego; umie zorganizowa izre- Kurs przeznaczony jest dla osb, ktre dotychczas nie zajmo-alizowa projekty wrnych strukturach organizacyjnych przed- way si profesjonalnie stylizacj paznokci, achciayby pod-sibiorstwa oprofilu budowlanym; potrafi wykorzysta: struktur j prac wtej brany. Udzia wkursie daje moliwo zdoby-podziau prac, diagram siecowy, metod cieki krytycznej ika- cia praktycznej umiejtnoci stylizacji iprzeduania paznok-mieni milowych wprojekcie inwestycyjnym; zna zasady budowa- ci. Wcen kursu wliczony jest profesjonalny zestaw kosmety-nia budetu oraz harmonogramu projektu inwestycyjnego; pre- kw zlamp UV. Po zakoczonym kursie uczestnicy otrzymu-cyzyjnie definiuje zasoby osobowe, materiaowe, sprztowe ifi- j certyfikat izawiadczenie zgodne ze wzorem Ministerstwanansowe konieczne do realizacji projektu wbrany budowlanej; Edukacji Narodowej.potrafi monitorowa przebieg realizacji projektu; potrafi identyfi- Termin: stycze, luty 2011.kowa ryzyka wprojektach inwestycyjnych iwie, jak nimi zarz- czas trwania: 3 tygodnie, 30 godzin (zajcia 3 razy w tygo-dza; zna podstawowe uwarunkowania prawne zwizane zpro- dniu wgodzinach ustalonych zuczestnikami szkolenia). Opr. Redakcjacesem inwestycyjnym. cena: 580 z. Termin: 1921.01.2012 r., czas trwania: 3 dni/24 godziny. Wicej informacji i zapisy w sekretariacie szkoy i pod nr tel.: Wicej informacji: tel. (12) 423 05 15, [email protected] (18) 337-68-32. 9
 • 10. www.malopolska.do-celu.eu j eden z najzdolniejszych i najbardziej siadaczem cztero- ip oktawowego gosu, nie dek zabiera j na swoje spektakle. Ma bardzo oryginalnych wokalistw w Polsce. Za- zdecydowa si nigdy na szko muzyczn. Ro- dobr pami muzyczn iwysoki gos. Bardzo skakuje barw gosu izdolnociami wcie- dzice doradzali zdobycie bardziej konkretnego adnie piewa mwi zdum. Zrozbawieniem lania si rne sceniczne role. Udowadnia, e fachu itym sposobem Janusz Radek zacz stu- wspomina, jak kiedy, widzc go w ktrym wPolsce mona tworzy muzyk skierowan diowa prawo na Uniwersytecie Jagielloskim. z spektakli pomalowanego farb, powiedziaa do ambitnych suchaczy. Stworzy swj was- Po niezdanym egzaminie z prawa rzymskiego zlekk dezaprobat: Tato, id si umyj. ny gatunek: janusz radek. przenis si na wydzia historii. Syszc moliwoci i technik Janusza Rad- Jestem najlepiej piewajcym history- Na uczelni pozna mio swojego ycia ka na scenie, widzc zjak atwoci wciela si kiem w kraju! artuje Janusz Radek. Byskot- iprzysz on Beat, zzawodu sdzin karn. w przypisane role, a trudno uwierzy, e ni- liwy, dowcipny, przystojny, bardzo inteligentny Tworz bardzo zgrany duet. Pani Beata, liczna gdy profesjonalnie nie uczy si piewu ani ak- pierwsze wraenie, ktre robi na rozmw- brunetka, bardziej pragmatyczna itwardo st- torstwa. Zmaym wyjtkiem. Kiedy chodzi do cach, nie znika przy bliszym poznaniu. Janu- pajca po ziemi, jak mogoby si wydawa zra- szkoy podstawowej, rodzice zapisali go do sza Radka uwielbia sucha i oglda wierna cji zawodu, zawsze wspieraa artystyczne cie- ogniska muzycznego. Potem piewu uczy si publika. Nic dziwnego doskonale wpasowuje ki ma. Kiedy po urodzeniu crki, Janusz Radek wgwnej mierze sam. Zanim zacz wystpo- si wdefinicj mczyzny zklas, ma lekko iro- zacz pracowa wagencji reklamowej, to ona wa i nagrywa pyty, poszed na konsultacj niczne poczucie humoru inie boi si przyzna, namwia go, by nie porzuca swojej najwa- do pewnej profesor krakowskiej Akademii Mu- z waciw sobie mieszank poczucia wasnej niejszej pasji muzyki. zycznej, od ktrej usysza, e powinien sko- wartoci idystansu do showbiznesu, e kocha Wsplnie stworzyli wymarzony, dopieszczo- czy ze piewaniem. Wtedy postanowi, e nie samego siebie. ny wdetalach dom, wktrym mieszkaj zcr- bdzie szkoli gosu na uczelni, ale piewa kami starsz Zuzi ikilkuletni Anielk. Zuzan- owszem. wiczy m.in. wstudenckim centrum BARDZO ZDOLNY SAmOUK na jest pierwsz recenzentk piosenek, ktre kultury Rotunda, bo na pocztku nie mia swo- Wychowa si w Starachowicach, w dobrej, tworzy jej tata. Bez ogrdek mwi, kiedy co jego fortepianu. Jedn fraz potrafi powtarza porzdnej robotniczej rodzinie. Cho jest po- jej si nie podoba. Od dziecistwa Janusz Ra- nawet 100 razy.10
 • 11. Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego100 PROCENT CHARYZmY Nie daje si zaszufladkowa, puszcza oko do mkowych Spotkaniach z Poezj w Olsztynie, Robert Kasprzycki, znany krakowski woka- widza, czaruje, zaskakuje inieustannie wysoko nieustannie szuka innych ni tylko poezja pie-lista i dawny kolega Janusza Radka z kabare- ustawia poprzeczk. Jestem ciekawy reakcji wana rodkw wyrazu. Przez kilka lat by wo-tu Zielone szkieko, powiedzia o nim w jed- widzw. Popisuj si, rozmieszam, ale iwpro- kalist rockowych zespow, m.in.Moonwalkernym zwywiadw: To kameleon, zwierz, ywio. wadzam wzakopotanie mwi Janusz Radek. iObcy. Ale granie rockendrollowca walczcegoMoe piewa delikatnie iniedelikatnie, ekspre- Wbardzo popularnym recitalu Krlowa nocy ze wiatem szybko mu si znudzio. Zwasz-syjnie iintymnie, paszcz rockow iscenicznie. wciela si na przemian wmskie ikobiece role. cza, e bycie buntownikiem, majc jednocze-Jak kto powiedzia, na scenie nie zdziera gar- Brawurowo wykonuje piosenki najsynniejszych nie ustatkowan sytuacj rodzinn, zakrawaoda, lecz serce. wokalistek XX wieku: Marleny Dietrich, Edith na mieszno wspomina. Ten, kto widzia Radka wakcji, wie, e nie ma Piaf, Ute Lemper, Niny Hagen czy Violetty Villas. Koledzy podziwiaj jego zdolnoci modu-wtych sowach ani grama przesady. Jego nie- Dla sztuki jest gotowy rwnie na zmiany lowania gosu nie tylko w czasie piewania.zwyky gos, kontratenor, pozwala mu wypie- swojego wygldu. Bez wahania ogoli gow, Wczasie wystpw na przegldzie kabaretwwa bardzo wysokie dwiki podobne do ko- kiedy poprosi go oto Wojciech Kocielniak, re- PaKa naladowa gardem cay front wist kul,biecego sopranu. A reyserzy spektakli mu- yser Kombinatu, spektaklu oGrzegorzu Cie- warkot silnikw czogw, wybuchy.zycznych, w ktrych wystpowa, wiedz, e chowskim ijego zespole Republika. Piosenki Janusza Radka rzadko mona usy-nie ma oporw z wcielaniem si w przerne sze wradiu. Za to czsto mona zobaczy gorole. WOpowieciach jedenastu katw wje- GATUNEK: JANUSZ RADEK na koncertach. Artysta podkrela, e sprawiajda na scen w pmetrowym torcie, ubrany Janusz Radek nie lubi szufladkowania. Ni- mu nieustannie bardzo wiele radoci.wstrojn sukni na stelau, kilkunastocentyme- gdy nie chciaem by przypisany do jednego Im wicej ich gram, tym lepiej piewam trowe buty na koturnie do kompletu oraz rw- nurtu, gatunku, na przykad poezji piewanej nie ma wtpliwoci.nie wysok rokokow peruk. Wnowszej wersji podkrela. Bo do tego wystarczy zaoy za Jak sam podkrela, cho fanki nie mdlej natego przedstawienia wystpuje jako wojujca duy, czarny sweter ipiewa zesmutn min. jego widok, na wiern publik narzeka niesufraystka Dlatego, cho debiutowa w 1990 roku na Za- moe. Koledzy z brany muzycznej zazdrosz- cz mu gestu sympatykw, ktrzy sami sfinan- sowali kolekcjonerskie wydanie jednej z jego pyt (Dom za miastem przyp. red.)! Izajli si jej sprzeda przez Internet. To prawdziwy fe- nomen idowd wiernoci fanw Janusza Rad- ka. Wczasie swej dotychczasowej kariery zagra w siedmiu musicalach w teatrach Gdyni, Cho- rzowa, Wrocawia, Kielc iKrakowa. Nagra sze solowych pyt, z ktrych trzy osigny status Zotej pyty. Nie chce si powtarza. Woli by bezczelnym piewakiem, ktry cigle pod- a nowymi artystycznymi drogami ni serwo- wa publicznoci cigle to samo. Znajc krea- tywno iodwane pomysy Janusza Radka, nie mamy co do tego wtpliwoci. Joanna Jaowiec Janusz Radek: Zagra rol Krzysztofa Kamila Baczyskiego w fabularyzowanym dokumencie Do potom- nego wre. A. Krauzego. By jednym zsolistw Tryptyku witokrzyskie- go (oratoria witokrzyska Golgota, Tu es Pe- trus iPsaterz Wrzeniowy) Zbigniewa Ksika iPiotra rubika. Zwyciy w 24. Przegldzie Piosenki Aktor- skiej we Wrocawiu, na ktrym poza Grand Prix, przyznano mu Nagrod Dziennikarzy iNagrod Publicznoci za brawurowe wykonanie piosenki ja jestem wamp. Na 40. KFPP wOpolu wykona utwr czesawa Niemena Dziwny jest ten wiat, za ktry otrzy- ma Nagrod Dziennikarzy. Nagrywa piosenki do filmw animowanych dla dzieci Pokemon i Orety! Psoty Dudusia We- soka. 11
 • 12. www.malopolska.do-celu.eu DOrADcA ZAWODOWy Doradca zawodowy bdzie odpowia- Historia outplacementu rozpoczyna si wla- placementu, tym wicej moliwoci proponuje da na Pastwa pytania dotyczce cie- tach 40. XX wieku, kiedy quasioutplacemento- osobom, ktre straciy prac itym wiksze bu- ki kariery, wyboru zawodu, sposobw we programy oferowane byy onierzom od- dzi wnich zaufanie do programu ipracodawcy. podnoszenia kwalifikacji oraz prezento- chodzcym z armii amerykaskiej. W latach Wrd rde udzielanej pomocy znajduj wa case study dotyczce rnych prob- 60. z kolei wykorzystano te metody w bizne- si m.in.: doradztwo zawodowe ipsychologicz- lemw zwizanych z edukacj i karier. sie, by poradzi sobie z rozprzestrzeniajcymi ne, pomoc wszukaniu nowego miejsca pracy, si zwizkami zawodowymi. Lata 70. przynio- okrelenie potencjau zawodowego, finanso- Kontakt: [email protected] sy ze sob masowe zwolnienia oraz liczne fuzje wanie szkole ikursw doszkalajcych, pomoc Redakcja i przejcia firm, zwaszcza w Stanach Zjedno- w rozpoczciu wasnej dziaalnoci gospodar- czonych. Wtym wanie okresie outplacement czej. przesta by kojarzony z ekskluzywn usug serwowan wycznie pracownikom wysze- Najwaniejsze jest jednak podejcie samego Z wolnienie z pracy moe wyglda jak go szczebla, asta si do popularnym narz- zainteresowanego. Naley pamita, e utra- to zaprezentowane wdokumencie Mi- dziem stosowanym take wobec pracownikw ta pracy to przecie nie koniec wiata. Odpo- chaela Moorearoger ija. reyser rela- szeregowych. wiednia motywacja do dziaania sprawi, e bez cjonowa wnim histori masowych zwolnie mrugnicia oka znw znajdziemy si na waci- w korporacji General Motors, w ktrej prac W Polsce zjawisko outplacementu zacz- wym torze. Waciwie przeprowadzone doradz- w okresie wit Boego Narodzenia stracio o kiekowa dopiero w latach 90. w zwizku two w trakcie programu outplacementowego ponad 30 tysicy osb, ana poegnanie do- zokresem transformacji, ktrego konsekwencj pozwoli nam uwiadomi sobie swoje mocne broduszny waciciel roger Smith wrcza im bya prywatyzacja czy zmiana wasnoci wielu strony i zapozna nas z nowymi skutecznymi bukiety kwiatw. przedsibiorstw, co nioso za sob oczywicie technikami poszukiwania pracy. masowe zwolnienia. Poechtanym tym faktem pracownikom W 2004 roku wesza w ycie Ustawa o pro- Outplacement to doskonae narzdzie daj- nie pozostao nic innego, jak yczy swojemu mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra- ce pracownikowi moliwo przygotowania si wspaniaomylnemu zwierzchnikowi Weso- cy, ktra w peni reguluje zaoenia zwizane do nadchodzcej zmiany i odnalezienia si na ych wit. zusugami wiadczonymi wramach outplace- rynku pracy od nowa. Przynosi wymierne ko- Skdind jednak wiadomo, e sytuacja nie- mentu. Ustawa wprowadzia m.in. termin zwol- rzyci nie tylko pracownikowi, ktremu oferuje przyjemnego momentu zwalniania pracownika nie monitorowanych, ktre zobowizuj pra- si pomoc wporadzeniu sobie zsytuacj zwol- moe wyglda zgoa inaczej. Iwcale nie musi codawcw zwalniajcych co najmniej 50 pra- nienia, ale ipracodawcy. Pomaga przedsibior- ona wywoa niesmaku na myl o tym przy- cownikw wcigu 3 miesicy do przesania po- stwu wutrzymaniu dobrego wizerunku na ze- krym incydencie pozostajcym wwiadomoci wiatowemu urzdowi pracy informacji ozwol- wntrz firmy i wewntrz: odchodzcy z pracy zwalnianego na dugo po fakcie. nieniach oraz zaproponowania wsparcia dla zachowuj dobr opini opracodawcy, apozo- Cho wielu pracodawcw, co wida na przy- zwalnianych osb. stajcy czuj si bezpieczni izmotywowani do kadzie Smitha, o tym zapomina, istnieje me- dalszej pracy. chanizm zwany outplacementem, czyli system Wsparcie udzielane przez pracodawc moe agodnych zwolnie powizanych z progra- by rnorakie. Oczywicie, im wicej usug ofe- Nie mona jednak zapomina otym, i out- mem wsparcia dla pracownikw. rowanych jest w ramach prowadzonego out- placement, mimo i zagodzony, to jednak sy- stem zwolnie. Nieumiejtnie przeprowadzo- ny moe narazi obie strony na wiele nieprzy- jemnoci. Podsumowaniem niech bd so- wa Bartomieja Piotrowskiego, autora artykuu Outplacement Podstawowy Pakiet Informa- cji, ktry mwi: Jeeli dziaania outplacemen- towe maj by dowodem dbaoci pracodaw- cy olosy zwalnianych, wysiek irodki woone wprzygotowanie irealizacj programw oso- nowych powinny by realne iwidoczne. Naley jednak pamita, i nawet najlepiej zaprojekto- wany plan zwolnie zpewnoci nie zlikwiduje wszystkich negatywnych emocji. Moe jednak osabi je na tyle, by nie stay si destrukcyjne dla samego zakadu pracy. Doradca zawodowy Fot. 123rf12
 • 13. Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego W tej rubryce bdziemy prezentowa naj- ciekawsze projekty, w tym rwnie te dofi- nansowane przez Uni Europejsk, inicjaty- j ak edukowa dziecko zautyzmem? co zrobi, kiedy ma trudnoci wy i szkolenia dla osb w trudniejszej sytua- z koncentracj? Takimi problemami zajmuje si zesp specjali- cji zawodowej na rynku pracy kobiet z te- stw zPolskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej zKrakowa. renw wiejskich, dugotrwale bezrobotnych oraz niepenosprawnych. Wasza organizacja zajmuje si m.in. edukacj dzieci cierpicych na Redakcja rnego rodzaju zaburzenia. Na czym polega oferowana przez PSTB pomoc? Przemysaw Mleczkowski, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej zKrakowa: Najwaniejsze dwa projekty, ktre prowadzimy iktre s do- finansowane zerodkw PFRON to: Drogi do samodzielnoci iCzas na zainteresowanych osb. Do ich dyspozycji oddajemy pracownika socjal- dialog. Projekt Drogi do samodzielnoci skada si zkilku dziaa, m.in. nego, psychologa, pedagoga specjalnego iprawnika. Prowadzimy rw- prowadzimy Ambulatorium Terapii Behawioralnej. Pracuj wnim psycho- nie kilka projektw finansowych ze rodkw Urzdu Miasta i Urzdu lodzy, pedagodzy, logopedzi, lekarz psychiatra, rehabilitant, ktrzy po- Marszakowskiego. Jeden znich Przede wszystkim bezpieczestwo to magaj dzieciom cierpicym na autyzm iinne trudnoci rozwojowe np. program interwencji kryzysowej u dzieci z gbokimi zaburzeniami za- ADHD czy inne zaburzenia. Wyglda to wten sposb, e specjalici zam- chowania wszkoach masowych. bulatorium wpierwszej kolejnoci okrelaj diagnoz funkcjonaln lub kli- niczn, przeprowadzaj wywiad zrodzicami, ustalaj program pracy be- Na czym polega ten projekt? hawioralnej oraz instrukta dla rodzicw. Potem kade dziecko prowadzo- Nasi terapeuci odwiedzaj szkoy iklasy, wktrych ucz si uczniowie ne jest przez wasnego terapeut. zzaburzeniami rozwojowymi. We wsppracy znauczycielem opracowu- j wytyczne dla takiego ucznia, caej klasy isamych pedagogw. Ten pro- Oferujecie pomoc tylko dla dzieci? gram cieszy si coraz wikszym zainteresowaniem. Organizujemy rw- Nasza pomoc terapeutyczna, rwnie ambulatoryjna, skierowana jest nie konferencje naukowe powicone problemom zwizanym zpeda- do osb wrnym wieku. Najmodszy klient aktualnie ma 1,5 roku, anaj- gogik specjaln, niepenosprawnoci w dorosym yciu. Prowadzimy starszy 37 lat. Prowadzimy rwnie program Czas na dialog, wramach trening umiejtnoci spoecznych (dla dzieci wwieku od 8 do 12 lat) iza- ktrego udzielamy poradnictwa dla nauczycieli irodzicw, iwszystkich jcia integracyjne przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym i przed- szkolnym. Zajcia prowadzone s wbardzo maych grupach, zczterema terapeutami imaj na celu ksztatowanie zachowa spoecznych ielimi-Fot. 123rf nacj zachowa trudnych. Staramy si ouzyskanie statusu organizacji po- ytku publicznego. Wsppracujemy rwnie zorodkami zagranicznymi. do kogo w pierwszej kolejnoci kierujecie pomoc mieszkacw Krakowa? Zapraszamy wszystkich. Wikszo osb, ktre si do nas zgasza, jest spoza Krakowa, najczciej zterenu wojewdztwa maopolskiego. Przy- jedaj pacjenci nawet zTrjmiasta czy Szczecina. Jeli kto chce zgosi si do nas po pomoc, to nie obowizuj go adne skierowania, podzia na wojewdztwa itp. Wymagany jest tylko pesel dziecka, bo na tej podsta- wie rozliczamy si zPFRON-em. czy istnieje due zapotrzebowanie na tego typu pomoc? Tak, zapotrzebowanie jest olbrzymie. Jest tak wiele osb, ktre zga- szaj si zproblemami, e wtym momencie prowadzimy zapisy na maj 2012 roku. Jest wicej chorych dzieci czy wiksza wiadomo problemu? Jedno idrugie. Ronie wostatnich latach zarwno epidemiologia za- burze (np. dla autyzmu wroku 1995 wynosia 4-5/10 tysicy urodze, aaktualnie ok. 1/100 urodze). Poza tym, dziki dostpowi do rde wie- dzy, rodzice szybciej reaguj na problemy dziecka. Nie czekaj ju do ja- kiego wieku, tylko zgaszaj si, kiedy dziecko ma 2-3 lata, aoni zauwa- co niepokojcego wjego zachowaniu zaburzony kontakt wzroko- wy, opniony rozwj mowy, problemy w kontaktach z rwienikami itp. A warto doda, e terapia rozpoczta we wczesnym wieku, zwik- sza szanse na popraw funkcjonowania dziecka. WKrakowie pomoc dla dzieci zzaburzeniami jest dostpna, ale wwielu rejonach kraju jest znacz- nie gorzej. Ztego powodu otworzylimy fili naszego orodka we Wroc- awiu. Nasi terapeuci jed tam raz w miesicu. Prowadzimy rwnie szkolenia dla rodzicw, nauczycieli, pedagogw. Ich pen list mona znale na stronie www.pstb.org. Rozmawiaa: Joanna Jaowiec 13
 • 14. www.malopolska.do-celu.eu Kurs na zawd jakie wymogi trzeba spenia na danym stanowisku, kto jest idealnym kandydatem do zawodu? jak wyglda cieka edukacji ikariery? Wtej rubryce pokazu- jemy, jak zdoby kwalifikacje wrnych zawodach. Redakcja W ci wysokie zarobki i krtki, cho staj iwjakich programuj. Polscy informatycy ZAROBKI IRYNEK PRACY ju nie tak jak kiedy, okres poszuki- najczciej wykorzystuj w pracy takie jzyki Mediana wynagrodze informatykw wPol- wania pracy to cech