dnevnik stručne prakse - srđan mladenović

Click here to load reader

Post on 26-Jun-2015

4.804 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Direkcija za prenos Pogon Beograd

Dnevnik strune prakse

Mentor Branislav Prodanovi

Student (dipl.el.ing.) Sran Mladenovi

Sadraj:

19.07. 23.07. 26.07. 30.07. 02.08. 06.08. ... 09.08. 13.08. 16.08. 20.08. 23.08. 03.09. 06.09. 10.09. 13.09. 17.09. 20.09. 24.09. 27.09. 01.10. 04.09. 08.10.

3 4 7 9 11 16 16 19 21 23 24

2

Na osnovu ugovora U 585 od 15. juna 2010. godine zakljuenog izmedju JP EMS i Beogradskog Univerziteta, sa ciljem boljeg povezivanja poslovne i akademske zajednice u oblasti organizovanja i realizacije studentske prakse, JP EMS sa jedne strane i ja (Sran Mladenovi) sa druge strane , potpisali smo ugovor o obavljanju strune prakse u trajanju od 3 meseca, sa poetkom 19.jula 2010. godine. Radna organizacija u koju sam rasporeen radi sticanja novih praktinih znanja je Pogon Beograd direkcija za prenos elektrine energije. Takodje dodeljen mi je mentor Branislav Prodanovi , rukovodilac Slube odravanja visokonaponske opreme postrojenja. Shodno uputstvu za izvoenje strune prakse studenata Beogradskog univerziteta u JP EMS 2010. godine ja sam pristupio voenju dnevnika strune prakse.

19.07.2010. godine 23.07.2010. godine Prva nedelja je predviena je za upoznavanje radne organizacije (kolektiva i poslova u njenoj nadlenosti). Moram da napomenem da je dana 19.07.2010. poslodavac JP EMS kao odgovorna kompanija organizovala obuku iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu kao i Zatite od poara kako bi nas to bolje upoznala sa naim pravima i obavezama. Takoe u toku prve nedelje upoznao sam se sa delom opreme (strujni merni transformatori, rasklopna oprema, energetski transformatori) ije je redovno odravanje u nadlenosti Slube u kojoj ja obavljam strunu praksu.

3

26.07.2010. godine 30.07.2010. godine 26.07.2010. i 27.07.2010. radio sam na auriranju baze podataka prekidaa 35, 110, 220, 400 kV koje odrava ova sluba , izraene u Microsoft Excel-u, a sve sa ciljem boljeg sagledavanja prioriteta pri planiranju sledeih remonata . 28.07.2010. je moj prvi dan proveden na terenu, zajedno sa starijim i iskusnijim kolegama Dejanom Stamenkoviem i Dejanom eatoviem . Na radni zadatak bilo je provera automatike i ispitivanje hlaenja energetskog transformatora koji je u redovnom godinjem remontu . Lokacija je bila Miljakovac, TS Beograd 11 110/35/10 kV, a objekat ispitivanja transformator T-1 (slika 1) . Proizvoa: Minel Tip: TPv 7614 63 Fabriki broj: 09771362 Snaga: 63 MVA

Slika 1 Sobzirom da je navedeni transformator ispitivan pre dva meseca, nije bilo potrebno uzorkovanje ulja i merenje otpora iizolovanosti (MEGER-om), ve je trebalo proveriti ispravnost funkcionisanja ormana hlaenja transformatora i da li u dzepovima u kojima su uronjene sonde za merenje temperature ima dovoljno ulja.4

Jedna sonda alje informaciju o temperaturi kontaktnom termometru sa kapilarom koji po potrebi pali ili gasi odreene ventilatorske grupe, dok druga (PT100) slui za termiku sliku transformatora (jedna od osnovnih zatita transformatora).

Slika 2Otporniki pretvara temperature (PT 100)

Slika 3Termostat

29.07.2010. posetio sam TS Jagodina 4 400/110 kV, koja je putena u pogon 2006. godine. Siemens je bio izvoa radova, pa je i5

kompletna VN oprema instalirana u njoj Siemens-ove proizvodnje. Posle par godina eksploatacije, javio se problem kod jednog prekidaa, preciznije jedan pol prekidaa je kasnio pri delovanju APU-a u odnosu na ostala dva, zbog ega se javljala nesimetrija. Ovakav kvar se ve desio na drugom objektu u vlasnitvu JP EMS-je, koje je u zapisniku izrazilo sumnju da postoji mogunost da je to serijski kvar. Takoe sam prisustvovao dopunjavanju prekidaa SF6 gasom. Uvaavajui injenicu da se trenutna temperatura (29 C) razlikovala od temperature ambijenta (20 C) za 9 C bilo je potrebno kompenzovati pritisak ( za svaki dodatni C 0.03bar = 9*0.03=0.27 bar), tako da smo prestali sa punjenjem kada je manometar pokazao 6.3 bar-a.

Slika 4

30.07.2010. izvrena je provera hlaenja na energetskom transformatoru T3 220/110 kV TS Beograd 17 i zamenjen je kontaktor druge grupe ventilatora .

6

02.08.2010. godine 06.08.2010. godine 02.08.2010. provera hlaenja transformatora T-1 u trafo stanici Beograd 5. Pritom je utvreno da je potrebno izvriti zamenu stakla za termo sliku Minel MTST02 . Takoe pokazivanje kontaktnog termometra za zatitu je bilo 57 C , dosuto je ulje u dzepove. 03.08.2010. Sreivanje dnevnika i rad na unoenju podataka o ispitivanju prekidaa u excel bazu podataka.

Slika 5 04.08.2010. Uzimanje uzorka transformatoru T-7 u TS Beograd 5. ulja novom (rezervnom)

7

05.08.2010. Poseta TS Obrenovac 400/220 kV i ispitivanje Siemens-ovog prekidaa u polju dalekovoda 220 kV broj 228. Za ispitivanje je korien ureaj za kompletno ispitivanje prekidaa Programma TM1800.

Slika 6 Pri ispitivanju u VN postrojenjima mora se jako voditi rauna o indukovanim elektro-motornim silama koje mogu biti i do nekoliko kV. Za njihovu eliminaciju koriste se privremena uzemljenja.

Slika 78

06.08.2010. Trebalo je da se montiraju novi i strujni i naponski merni transformatori, ali su kia i loi vremenski uslovi odloili radove za vikend. 09.08.2010. godine 13.08.2010. godine Unoenje Ostanak u pogonu.9.8.2010. 10.8.2010.

podataka

o

ispitivanju

prekidaa.

Odlazak u TS Beograd 7 , i ispitivanje prekidaa u polju dalekovoda 110 kV broj 1153. Merenjem smo ustanovili da je prekida ispravan .

9

Takoe odlazimo u TS Beograd 5 da bi uzeli uzorak ulja iz naponskog transformatora, faza 4 i 8 , 110 kV, u polju transformatora T-5. Poseta Razvodnom postrojenju 400 kV Drmno, radi ispitivanja prekidaa, ali zbog remonta u samoj elektrani nismo imali tehnikih mogunosti da to i uradimo.11.8.2010.

13.08.2010. Provera hlaenja na transformatoru T-5 u TS Beograd 5 . Provera termoelemenata , funkcionalnosti svih grupa hladjenja, i zamena redosleda aktiviranja hladnih grupa zbog ujednaenosti asova rada svih grupa, podeavanje temperatura na komparatoru.

10

16.08.2010. godine 20.08.2010. godine 16.08.2010. Poto je na TS Panevo 2 bila pri kraju zamena transformatora T-1, od mentora sam dobio zadatak da za isti formiram knjigu (neto kao karton kod doktora). Na narednim slikama se mogu videti pojedine stranice takve knjige.

Slika 8

11

Slika 9

Slika 10

12

18.08.2010. Putanje energetskog transformatora T-1 u TS Panevo 2 u pogon. Podaci o energetskom transformatoru: Proizvoa: Siemens Tip: 1ARZ 300000 420/C Fabriki broj: 30N080808 02 Snaga: 300 MVA

Slika 11 20.08.2010. TS Kraljevo 3, ispitivanje odvodnika prenapona energetskog transformatora T-1 220/110 kV, nakon dobijenih loih rezultata pri merenju otpora izolovanosti. Za merenje smo koristili strujna kleta Tridelta prikazana na slici 12, u kombinaciji sa digitalnim osciloskopom OX7204. (slika 13).

13

Slika 12

Slika 13

14

odvodnik prenapona

veza odvodnika sa zemljom

poljsko ispitivanje

Analizom dobijenih rezultata detektovan je i potvrdjen kvar na odvodniku u fazi 0, sa strane 220kV.MERENJE METALKOKSIDNIH ODVODNIKA Datum: Temp 29C: TS Kraljevo3 Trafo T1 PRIMAR veliina Imax(mA) Ieff(mA) I3h(mA) PRIMAR veliina Imax(mA) Ieff(mA) I3h(mA) 220kV 0 1.962 1.372 0.071 0 0.555 0.381 0.014 MWL 4 1.438 1.041 0.04 3EP2 4 0.686 0.473 0.016 SEKUNDAR veliina Imax(mA) Ieff(mA) I3h(mA) SEKUNDAR veliina Imax(mA) Ieff(mA) I3h(mA) 110kV 0 0.953 0.665 0.041 0 0.729 0.497 0.019 MWL 4 1.009 0.682 0.028 3EP2 4 0.697 0.479 0.017 TERCIJAR veliina Imax(mA) Ieff(mA) I3h(mA) TERCIJAR veliina Imax(mA) Ieff(mA) I3h(mA)

8 1.291 0.894 0.039 8 0.839 0.583 0.021

8 0.549 0.379 0.014 8 0.682 0.469 0.017

0.53 0.391 0.261

TS Kraljevo3

Trafo T2

0.114 0.067 0.002

Slika 14

15

Slika 15 Sa slike 15 se jasno moe uoiti da je struja odvoenja kod neispravnog odvodnika (na slici oznaena crvenom bojom) aperiodina i harmonijski izobliena. 23.08.2010. godine 03.09.2010. godine Uglavnom sam vreme provodio u pogonu i radio na edukaciji, itao uputstva za razne ureaje koji se koriste u grupi za ispitivanje slube odravanja.

06.09.2010. godine 10.09.2010. godine 07.09.2010. TS Panevo 2, DV 254, VPS2452-4F prekida iz 1971. Izvreno je ispitivanje prekidaa , mereni su prelazni otpori, brzine prekidaa na ukljuenju i iskljuenju. Posto je sa jednog pola prekidaa bila skinuta konica taj pol je bio sporiji na isljkuenju. Izmereni prelazni otpori su 19,19,20 m , respektivno (polovi 0,4,8), a vremena iskljuenja 35, 22, 21 ms.

16

Slika 16 (Ureaj MOM200A)

ema vezivanja za ispitivanje prelaznih otpora kontakata na prekidau data je na slici 17.

Slika 17 Ispitni list za dati prekida prikazan je na slici 1817

[ kV ] -- In [ A ] 2 220 1 DV254 Minel VPS 2452-4F 61/71 2000

"0" "4" "8" [A] 100 100 100 [mV] 19.00 19.00 20.00 [m] 0.19 0.19 0.2

18

"0" "4" "8"

ms 131 133 135

ms 35 22 21

07.09.2010. : 1. 2.

Slika 18 09.09.2010. Na TS Beograd 17, ispitivani su prekidai transformatora T2 na 110kV i 220kV strani. Mereni su prelazni otpori i jednovremenost ukljuenja i iskljuenja. Rezultati su zadovoljavajui. Jedino na 110 kV strani su padovi napona malo poveani u odnosu na prolo merenje. 10.09.2010. T-2. Proizvoa: Minel Tip: TPv 7309 31.5 Fabriki broj: 09781437 Snaga: 31.5 MVA Meren je otpor izolovanosti transformatora i otpor izolovanosti odvodnika prenapona. Rezultati su dobri. Ispitivan je i prekida 110kV , izmereni su prelazni otpori i vremena ukljuenja i iskljuenja. 13.09.2010. godine 17.09.2010. godine TS Beograd 10, T-2. Ispitivanje transformatora

19

14.09.2010. TS Beograd 7, T-1. Izvre

View more