dmt - duhovna molekula - dr. med. rick strassman com

Download DMT - Duhovna Molekula - Dr. Med. Rick Strassman com

Post on 06-Mar-2015

564 views

Category:

Documents

63 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DMT Duhovna molekula

Revolucionarno istraivanje jednog lijenika o biologiji stanja na rubu smrti i mistinih iskustava

Dr. med. Rick Strassman

Nedostaje nam mate da naslutimo to sve proputamo. Jean Toomer 1

SadrajZahvale Uvod Prolog: Prve seanse I. dio: Graevnu blokovi 1 Psihodeline droge: znanost i drutvo 2 to je DMT? 3 Epifiza: upoznajte duhovnu lijezdu 4 Psihodelina epifiza II. dio: Z a e e i p o e t a k 5 89-001 6 Labirint III dio: Dispozicija, o k r u e n j e i D M T 7 Biti volonter 8 Ubrizgani DMT 9 Pod utjecajem IV. dio: S e a n s e 10 Uvod u izvjetaje 11 Osjeanje i razmiljanje 12 Nevidljivi svjetovi 13 Kontakt kroz veo: 1 14 Kontakt kroz veo: 2 153 156 176 184 201 121 135 142 89 99 23 43 57 68 xi xv 3

15 Smrt i umiranje 16 Mistina stanja 17 Bol i strah

218 231 245

V. dio: Pauza18 Ako i jest tako, pa to? 19 Potekoe 20 Kako stadoh na sveti ulj 265 277 293

VI. dio: to je moglo i to moe biti?21 DMT: duhovna molekula 22 Budunost istraivanja psihodelika Epilog Biljeke O autoru 309 327 341 345 359

Zahvale

Mnogi su kolege, odbori i agencije pomogli u svim fazama ovog istraivanja. Neki od njih zasluuju da ih se posebno spomene. Pokojni dr. Daniel X. Freedman s Katedre za psihijatriju sveuilita UCLA zalagao se za ove projekte na svim razinama i pomogao da dobijem prva financijska sredstva, to je bilo od presudne vanosti. Osoblje u amerikoj Dravnoj upravi za hranu i lijekove i Upravi za suzbijanje droga bilo je izuzetno fleksibilno i puno razumijevanja s obzirom na neuobiajene okolnosti istraivanja. Dr. sc. Clifford Quails, biostatistiar Sveuilita New Mexico, proveo je mnoge sate, dane i tjedne u obradi brojeva u Istraivakom centru, u svom i mom domu. Dr. sc. David Nichols, sa Sveuilita Purdue, stvarao je DMT bez kojeg se istraivanje nikada ne bi moglo provesti. U svakom trenutku Medicinski fakultet Sveuilita New Mexico pruao mi je u radu akademsku, fiziku i administrativnu podrku. Dr. Walter Winslow, proelnik Katedre za psihijatriju, dao mi je veliku slobodu djelovanja kao jednom od njegovih tada malobrojnih istraivaa znanstvenika. Dr. Samuel Keith nastavio mi je pruati iznimnu administrativnu i akademsku pomo te savjete nakon to je dr. Winslow otiao u mirovinu. Dr. Alan Frank, predsjednik sveuilinog Odboraxi

xii Zahvale

za etiku istraivanja na ljudima, rjeavao je moje zahtjeve dosljedno i nepristrano. Opem klinikom istraivakom centru Sveuilita New Mexico dugujem zahvalnost na desetljeu pomoi u svim mojim istraivanjima: melatonina, DMT-a i psilocibina. Dr. Jonathan Lisansky, kolega iz Centra za psihijatriju i istraivanja Sveuilita Nevv Mexico, upoznao me s pokojnim dr. Glennom Peakeom, znanstvenim direktorom Opeg klinikog istraivakog centra. Zajedno su me nagovorili da 1984. odem u Albuquerque. Dr. Philip Eaton uspjeno je preuzeo upravljanje Opim klinikim istraivakim centrom poslije iznenadne smrti dr. Peakea i jedva da je okom trepnuo kad sam rekao da sam odluio prouavati psihodeline droge. Dr. David Schade, Joy McLeod i Alberta Bland pomagali su mi tijekom godina vjetom laboratorijskom podrkom. Lori Sloane iz Raunalnog centra odravala je sve strojeve maksimalno djelotvornima, naizgled zapanjujuom lakoom, i nauila me koristiti programe za ije bi mi razumijevanje inae bile potrebne godine. Najljepa hvala bolnikom i ambulantnom medicinskom osoblju, kao i kuhinjskom i administrativnom, posebno Kathy Legoza i Irene Williams. Via medicinska sestra Laura Berg i medicinska sestra Cindy Geist pruale su junaku, veselu i discipliniranu podrku tijekom svih istraivanja. Medicinska sestra Katy Brazis takoer je svojim vjetinama doprinijela prvim psihijatrijskim intervjuima. Velikoduna istraivaka potpora Zaklade kotskog obreda za istraivanje shizofrenije pomogla je da utvrdim znanstvenu vrijednost najranijih faza projekta DMT. Kasnije je obilnija potpora istraivanjima DMT-a i psilocibina stigla od Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga, odjela amerikih Nacionalnih instituta za zdravlje.1 Pri pisanju ove knjige John Barlow i Zaklada Rexx kao i Andrew Stone pruili su presudnu prvu financijsku injekciju, a kasnija potpora Zaklade Barnhart omoguila projektu da se zahukta. Rick Doblin, iz Multidisciplinarnog udruenja za psihodelina istraivanja ljubazno nam je i velikoduno dodijelio Stoneovu i Barnhartovu potporu. Ned Naumes iz Zaklade Barnhart te Sylvia Thiessen i Carla Higdon iz Multidisciplinarnog udruenja za psihodelina istraivanja vjeto su koordinirali prijenos novca od potpora.

Zahvale xiii

Prijatelji, kolege, studenti, uitelji i mentori svojim su idejama i podrkom tijekom godina doprinijeli ovom projektu: Ralph Abraham, Debra Asis, Alan Badiner, Kay Blacker, Jill i Lewis Carlino, Ram Dass, David Deutsch, Norman Don, Betty Eisner, Dorothy i James Fadiman, Robert Forte, Shefa Gold, Alex Grey, Charles Grob, Stan Grof, John Halpern, Diane Haug, Mark Galanter, Mark Geyer, Chris Gillin, George Greer, Abram Hoffer, Carol i Rodney Houghton, Daniel Hoyer, Oscar Janiger, David Janowsky, Karl Jansen, Sheperd Jenks, Robert Jesse, Robert Kellner, Herbert Kleber, Tad Lepman, Nancy Lethcoe, Paul Lord, David Lorimer, Luis Eduardo Luna, John Mack, Dennis i Terence McKenna, Herbert Meltzer, David Metcalf, Ralph Metzner, Nancy Morrison, Ethan Nadelmann, Ken Nathanson, Steven Nickeson, Oz, Bernd Michael Pohlman, Karl Pribram, Jill Puree, Rupert Sheldrake, Alexander i Ann Shulgin, Daniel Siebert, Wayne Silby, Zachary Solomon, Myron Stolaroff, Juraj i onja Styk, Steven Szara, Charles Tart, Requa Tolbert, Tarthang Tulku, Joe Tupin, Eberhard Uhlenhuth, Andrew Weil, Samuel Widmer i Leo Zeff. Moja biva supruga Marion Cragg bila je uz mene i pomagala u istraivanju tijekom svih preokreta, pruajui vrijedne savjete i preporuke. Vie ljudi dodatno je proitalo dijelove ili itav rukopis, te su dali slobodne i korisne komentare radne verzije, medu kojima su: Robert Barnhart, Rick Doblin, Rosetta Maranos, Tony Milosz, Norm Smookler, Andrew Stone, Robert Weisz i Bernard Xolotl. Najljepa hvala Danielu Perrineu to je izradio najbolje mogue raunalne slike molekularnih struktura iz knjige. Alexu Greyu veliko priznanje za sliku na naslovnoj stranici, kao i za to to me doveo u Inner Traditions gdje se Jonu Grahamu svidjelo to sam predloio. Rowan Jacobsen bio je sve to jedan urednik moe biti, pa i vie od toga. Nenadmana redaktura Nancy Ringer unijela je u tekst brojna poboljanja. Zahvalan sam pokojnom glavaru zajednice zen budista, kao i samostanskim i laikim zajednicama na njihovom uenju, vodstvu i snanom modelu mistikog pragmatizma. Najdublje se zahvaljujem mojoj obitelji, jer bez roditelja Alvina i Charlotte Strassman, moga brata Marca Strassmana i sestre Hanne Dettman nita od ovoga ne bi bilo mogue.

Xiv

Zahvale

I, naposljetku, estitam, klanjam se i divim dobrovoljcima. Njihova hrabrost da putuju na krilima duhovne molekule, povjerenje da istraivaki tim pazi na njihova tijela i umove dok oni idu naprijed te njihova ljubaznost u krajnje asketskoj i nezamislivo strogoj okolini s obzirom na uzimanje psihodelinih droga sluit e kao nadahnue generacijama drugih tragalaca.

UVOD

Prva novija istraivanja u Sjedinjenim Dravama, nakon praznine od dvadeset godina, o uincima psihodelinih droga (ili halucinogena) na ljude poela su 1990. godine. Ta su istraivanja ispitala uinke N,N-dimetiltriptamina, ili DMT-a, izrazitog i jakog psihodelika brzog djelovanja. Tijekom pet godina koliko je trajao projekt dao sam oko etiri stotine doza DMT-a dobrovoljcima kojih je bilo ezdesetak. Istraivanje se odvijalo na Medicinskom fakultetu Sveuilita New Mexico u Albuquerqueu gdje sam bio stalni izvanredni profesor psihijatrije. DMT me privukao zato to je prisutan u tijelima svih nas. Vjerovao sam da je izvor DMT-a zagonetna lijezda epifiza, siuan organ smjeten u sreditu mozga. Dananja medicina nedovoljno poznaje ulogu te male lijezde koja ima bogatu metafiziku" povijest. Descartes je, primjerice, vjerovao da je epifiza "sjedite due", a i zapadne i istone mistike tradicije smjetaju na najvii duhovni centar u okvire njezinih granica. Stoga sam se pitao nije li povieno stvaranje DMT-a u epifizi odgovorno za psihodelina" stanja koja se javljaju prirodno? Takva stanja mogla bi ukljuivati roenje, smrt i iskustva na rubu smrti, psihoze te mistina iskustva. Tek kasnije, kad su istraivanja ve poodmakla, poeo sam razmatrati ulogu DMT-a u iskustvima izvanzemaljskih otmica".XV

x v i Uvod

Projekt DMT temeljio se na najnovijim dostignuima znanosti o mozgu, posebno o psihofarmakologiji serotonina. Meutim, moja iskustva koja sam stekao kroz desetljea dugu povezanost sa samostanom za razvoj i usavravanje zenbudistikog nauka snano su utjecala na nain na koji smo pripremali ljude i nadzirali ih tijekom seansi s drogama. DMT: Duhovna molekula iznosi dosadanja znanja o psihodelinim drogama openito, a posebno o DMT-u. Zatim prati projekt istraivanja DMT-a od samih poetaka, kroz labirint komisija i revizijskih odbora do konane provedbe. Iako smo svi vjerovali u potencijalno korisna svojstva psihodelinih lijekova, studije nisu bile zamiljene kao terapijske pa su nai istraivaki subjekti bili zdravi dobrovoljci. Projekt je dao obilje biolokih i psiholokih podataka koje sam velikim dijelom ve objavio u znanstvenoj literaturi. Nasuprot tome, nisam napisao gotovo nita o priama dobrovoljaca. Nadam se da e mnogi izvaci iz preko tisuu stranica mojih biljeki koje sam ovdje unio dati uvid u iznimne emocionalne, psiholoke i duhovne uinke tog kemijskog spoja. Problemi unutar i izvan istraivake okoline 1995. godine doveli su ta istraivanja do njihova kraja. Usprkos tekoama na koje smo nailazili optimistian sam s obzirom na mogue koristi od kontrolirane upotrebe psihodelinih lijekova. Na temelju onoga to smo nauili iz istraivanja u Nevv Mexicu nudim cjelovitu viziju uloge DMT-a u naim ivotima i zakljuujem prijedlogom plana istraivanj