divertikularna bolest

Author: misswitch08

Post on 18-Oct-2015

705 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  1/17

  1

  SADRAJ:

  1.UVOD---------------------------------------------------------------------------------------------------2

  2.1. PODELA DIVERTIKULA PREMA MESTU NASTANKA-----------------------------3

  2.1.DIVERTIKULI JEDNJAKA--------------------------------------------------------------------3

  2.1.1.KLINIKA SLIKA DIVERTIKULA JEDNJAKA---------------------------------------4

  2.1.2.DIJAGNOZA DIVERTIKULA JEDNJAKA-----------------------------------------------4

  2.2.DIVERTIKULI ELUCA-------------------------------------------------------------------------5

  2.2.1.KLINIKA SLIKA DIVERTIKULA ELUCA-------------------------------------------5

  2.2.2.DIJAGNOZA DIVERTIKULA ELUCA---------------------------------------------------6

  2.3.MECKELOV DIVERTIKUL---------------------------------------------------------------------6

  2.3.1.KLINIKA SLIKA MECKELOVOG DIVERTIKULA----------------------------------6

  2.4.DIVERTIKULI DUODENUMA------------------------------------------------------------------7

  2.4.1.KLINIKA SLIKA DIVERTIKULADUODENUMA-------------------------------------7

  2.4.2.DIJAGNOZA DUODENALNOG DIVERTIKULUMA------------------------------------7

  2.5.DIVERTIKULUMI TANKOG CREVA---------------------------------------------------------8

  2.5.1. KLINIKA SLIKA DIVERTIKULUMA TANKOG CREVA---------------------------8

  2.5.2.DIJAGNOZA DIVERTIKULUMA TANKOG CREVA------------------------------------9

  2.6.DIVERTIKULUMI DEBELOG CREVA---------------------------------------------------------9

  2.6.1.KLINIKA SLIKA DIVERTIKULUMA DEBELOG CREVA--------------------------10

  2.6.2.DIJAGNOZA DIVERTIKULUMA DEBELOG CREVA----------------------------------10

  3.DIVERTIKULITISI------------------------------------------------------------------------------------11

  3.1. SIMPTOMI I DIJAGNOZA-----------------------------------------------------------------------11

  3.2.KOMPLIKACIJE-------------------------------------------------------------------------------------11

  3.3.LEENJE---------------------------------------------------------------------------------------12

  4.ISHRANA KOD DIVERTIKULUSA--------------------------------------------------------13

  4.1.ISHRANA I PREVENCIJA-----------------------------------------------------------------13

  5.ZAKLJUAK---------------------------------------------------------------------------------------------15

  6.LITERATURA---------------------------------------------------------------------------------------------16

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  2/17

  2

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  3/17

  3

  1.UVOD

  Divertikuli predstavaljaju kesasta proirenja koja mogu nastati najednjaku,duodenumu,tankom ili debelom crevu.

  Male kesice koje izbijaju kroz zid creva ili jednjaka nazivaju se divertikuli.

  Ako se te vreice upale,to stanje se naziva divertikulitis.

  Veina sluajeva divertikuloze verovatno je posledica ishrane siromanevlaknima, a bogata rafinisanim ugljenim hidratima. Bolest se retko javlja pre

  20-te godine, a proseno oboleva vie od 40% osoba starijih od 50 godina, a

  50% starijih od 70 godina. Mnogi oboleli pate i od sindroma nadraenog creva.Kad jedete rafinisanu hranu, crevni miii moraju dodatno da se napinju kako bi

  pomerili lepljive suve ostatke hrane, pa povremeno moe da ih uhvati gr.Raster pritisak zbog kojeg se crevo iri, a depovi (divertikuli) se pritiskaju

  prema spoljanjoj strani izbaenog zida. Ovi istureni delovi obino ne izazivajutekoe, ali mogu da izazovu zatvor ili proliv ili uporan bol, obino s levestrane, koji ponekad ublaava putanje gasova. Mogue komplikacije sudivertikulitis (upala ili infekcija depa), krvarenje iz naprslog depa i zaplet

  creva.

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  4/17

  4

  2. PODELA DIVERTIKULA PREMA MESTU NASTANKA

  2.1. DIVERTIKULUM JEDNJAKA

  Proirenje jednjaka odnosno divertikulm nastaje zbog poputanja tonusamuskulature,pareza ili paraliza dela celog jednajka (ezofagusa)

  Najee se javljaju neposredno iznad gornjeg ezofagusnog sfinktera (Zenkerovdivertikul),u sredini ezofagusa (trakcioni divertikul) ili iznad donjeg

  ezofagusnog sfinktera (epifreniki divertikul).Razlikuju se dva tipa:pulsioni itrakcioni divertikuli.

  Najei je pulsioni divertikulu gornjem delu jednjaka koji potie od zadnjeg

  zida farinksa.nastaje usled uroene smanjene otpornosti zida a i zbogdugotrajnog pritiska unutar farinksa.Smatra se da za nastanak ovog oblikadivertikula najvei znaaj ima neusklaenost kontrakcija miinog sloja zidafarinksa i normalnog oputanja gornjeg ezofagusnog sfinktera.

  Zid proirenog dela jednjaka sastoji se obinood mukoze i submukoze,ali bezmiinog sloja.Ovaj divertikul se postepeno poveava zbog irenja pri gutanjuhrane.ei je kod mukaraca.

  Trakcioni divertikulje najee posledica adhezija u visini ravebronhija.Etioloki uzrok je obino tuberkuloza bronhijalnih limfnih lezda.

  Epifreniki divertikulje kombinacija pulsionog i trakcionog tipa.

  Obino je udruen sa ahalazijom (poremeaj pokretljivosti (motiliteta) jednjaka)i tadaje teko razlikovati simptome ahalazije od divertikula.

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  5/17

  5

  Slika1.;pulsioni divertikul

  2.1.1Klinia slika divertikuluma jednjaka

  Najranjiji simptom je iritacija drela sa obilnim luenjem sluzi.Disfagija jeprolazna,javlja se neprimetno i u najranijoj fazi bolesti,ali se moe razviti ibrzo.Uporan kaalj,glasno krkljanje pri gutanju tenosti,regurgitacija nesvarenehrane i zadah iz usta su est nalaz.Osim ovih simptoma,prisutan je i epigastriniili prekordijalni bol,povraanje posle jela,tucanje,regurgitacija,disfagija,a unekim sluajevima prisutno je i krvarenje.

  2.1.2.Dijagnostika divertikuluma jednjaka

  Rendgenski snimak je od najvee koristi u otkrivanju ezofagusnogdivertikuluma,posebno ako se koristi kosi i laterarni poloaj.tada se jasnouoava kesasto proirenje divertikula kai i vrat divertikuluma koji gapovezujesa lumenom jednjaka.Ako je vrat divertikuluma irok,njegovo pranjenje je

  brzo,tako da je neophodno napraviti rendgendki snimak u leeem poloaju.

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  6/17

  6

  Ezofagoskopski pregled nije od koristi a i moe biti rizian u sluaju postojanjaZenkerovog divertikuluma.Indikovan je jdino u sluaju da postoji sumnja naudruenost karcinoma jednjaka i divertikuluma

  2.2 DIVERTIKULUM ELUCA

  Divertikulum eluca predstavlja slepo, kesasto izboenje od lumena put spolja,svih ili pojednih slojeva zida eluca.Divertkulumi eluca nastaju na mestu gde je miini sloj predstavljen samocirkularnim slojem sa dva snopa za malu i veliku krivinu. Grana leve gastrinearterije doprinosi slabljenju zida eluca i u uslovima poveanog intragastrinog

  pritiska omoguava nastanak divertikuluma.

  2.2.1Klinika slikadivertikuluma eluca

  Divertikulumi eluca najee protiu asimptomatski ili je klinika slikanekarakteristina. Mogu da se jave titei bolovi u epigastrijumu posle obroka,munina, gaenje, povraanje i oteano gutanje.U velikim divertikulumima sa uzanim otvorom moe doi do retencije hrane ieludanog sadraja pa se moe razviti divertikulitis. U sluzokoi divertikulumamoe se pojaviti peptina ulceracija koja moe da se komplikuje krvarenjem ili

  perforacijom.

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  7/17

  7

  2.2.2Dijagnoza divertikuluma eluca

  Postavlja se na osnovu anamneze, klinike slike, objektivnog pregleda,radiolokog pregleda eluca barijumom, endoskopije eluca.

  Slika2.;divertikul eluca

  2.3.MECKELOV DIVERTIKUL

  Meckelov divertikul je uroena anomalija koja predstavlja ostatakomfalomezenterijumskog kanala.Ako se on ne zatvori moe se stvoriti fistulaizmeu tankog creva i umbilikusa.meckelov divertikul se obino nalazi na

  suprotnoj ivici od mezenterijuma,duine je oko 2-3cm.

  2.3.1Klinika slikaSimptomi ove anomalije zavise od komplikacija.krvarenje je najeakomplikacija a izaziva ga peptiki ulkus na heterotopnoj gastrikoj sluznici usamom divertikulu.Krvarenje je obilno,gotovo nikad nije okultno i ee je koddece.Stolica je svetlo crvena ili tamo crvena,a ponekad crna kao katran.Ostale

  komplikacije su:ivaginacija,inkanceracija u ingvinalnu herniju,strangulacija i

  torzija samog ventrikula.

  Slika3.;Mecekelov divertikul

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  8/17

  8

  2.4.DIVERTIKULI DUODENUMA

  Divertikuli su kesaste tvorevine koje se nalaze van zida duodenuma a u vezi su

  sa lumenom creva preko otvora i uzanog kanala,kojim se pune i

  prazne.Duodenuski divertikuli su najee lokalizovanina unutranjoj ivicidrugog i treeg dela duodenuma,tako da esto urastaju u tkivo pankreasa.

  Etiologija nastanka duodenumskih divertikula nije u potpunosti razjanjena,alise pretpostavlja da znaajnu ulogu u nastanku ovih divertikula imaintralumenski pritisak,nekoordinisana aktivnost cirkularnih i longitudinalnih

  miinih vlakana zida creva,kao i uroena slabost duodenalnog zida.

  Divertikuli su obino pojedinani,retko su multipli i njihova veliina varira od0.5 do 10 cm.Njiho oblik je loptast,poluloptast ili krukast.

  2.4.1 Klinika slika duodenalnih divertikula

  Simptomi divertikula su u veini sluajeva nekarakteristini.

  Ako postoje oni su obino blagi u vidu dispepsije ili blagih bolova u gornjemdelu abdomena.Jedino u sluaju nastanka divertikulitisa bolovi mogu biti

  intenzivni,stalni i lokalizovani.

  Bolovi se pojaavaju nakon jela,a smanjuju nakon podrigivanja ilipovraanja.Ponekad su simptomi slini onoha kod peptikogulkusa.Duodenumski divertikul moe mehanikim pritiskom holedohus izazvati

  produen ikterus.U duodenumskom divertikulu mogu se stvoriti kalkulusi kojiponeka mogu biti uzrok crevne okluzije.Jedna od pojava koja nije retka jeste i

  krvarenje iz duodenumskog divertikula.Krvarenje moe nastati zbog peptikogulkusa,ulceracije ili perforacije.

  2.4.2. Dijagnostika duodenalnih divertikuluma

  Rendgenski pregled ima presudni znaaj u dijagnostici divertikula.Nativnisnimak moe otkriti kolekciju vode i vazduha kao znak postojanjadivertikula.Ako je prethodnih dana bolesnik pregledan sa barijumom onda se

  moe videti zadrani kontrast u divertikulu.

  Pri rendgenskom pregledu sa kontrastom,konture divertikula su ovalne i pod

  kompresijom se zapaa da nabori duodenumske sluznice prodiru kroz vratdivertikula.

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  9/17

  9

  Osim rendgenskim snimanjem,duodenalni divertikulumi mogu se otkriti i

  endoskopskim pregledom

  Slika 4.;diverkul tankog creva

  2.5.DIVERTIKULI TANKOG CREVA

  Najee su kongenitalnog porekla i nalaze sena unutranjoj ivici creva.Nastajuna mestima na kojima krvni sudovi probijaju miini sloj crevnog zida.obino

  su multipli i udrueni sa divertikulima duodenuma i debelog creva.

  2.5.1.Klinika slika divertikula tankog creva

  Klinika slika moe biti potpuno nekarakteristina tako da se divertikuli otkrijupri rutinskom pregledu gastrointestinalnog trakta.Ree se javljaju abdominalnibol,nadimanje i tekoe posle jela.Ako se jave komplikacije simptomi sudramatini.Najea komplikacija je krvarenje,ree sejavlja perforacija,ali kadse javi njeni simptomi se ne razlikuju od peritonitisa druge etiologije.

  Multipla divertikuloza tankog creva moe u znatnoj meri oteati apsorpcijuhrane iz creva tako da se mogu javiti i znaci sindroma loe apsorpcije.Ako jedivertikul tankog creva tako postavljen da sadraj creva lako ulazi,a teko izlaziiz divertikula javlja se sindrom slepe vijuge i dolazi do brzog razmnoavanja

  bakterija koje koriste endogeni i egzogeni vitamin B12 tako da dolazi do

  makrocitne anemije.

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  10/17

  10

  2.5.2.Dijagnoza divertikula tankog creva

  Divertikuli tankog creva najee se otkriju rendgenskim snimkom gde se jasnovide okruglaste i ovalne tvorevine koje su irokim vratom povezane sa zidom

  creva.

  2.6. DIVERTIKULOZA DEBELOG CREVA

  Divertikuli kolona su relativno esta pojava kod osoba srednjeg i starijegivotnog doba.Mogu se javiti u bilo kom delu debelog creva ali se u 95%sluajeva nalaze u sigmoidnom delu kolona.Veliina divertikula je razliita,odnekoliko mm do 7 cm.U sigmiodnom delu kolona nekada se nalaze divertikuli

  ogromnoh razmera.Divertikuli kolona mogu biti pojedinani ili multipli.Kao uzronici za nastanak divertikula navode se pritisak u kolonu,otvor umezenterijumu izmeu krvnih sudova,opstipacija,gojaznost,dugotrajnosedenje,uroena ilisteena ishranjenost i atrofija miinog sloja zida creva.Takoe se i nain ishrane smatra jednim od znaajnih uzroka za nastanakdivertikula.

  Slika 5. Divertikul sigmoidnog dela kolona

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  11/17

  11

  2.6.1.Klinika slika

  Divertikuli kolona obino su asimptomatski,ponekad postoje neodreene

  tegobe,smetnje u crevnom pranjenju,opstipacija,a ponekad znaci iritabilnogkolona.Divertikul je zbog nedostatka miinog sloja nesposoban da se prazni pa sezbog zastoja crevnog sadraja i razmnoavanja bakterijajavlja zapaljenski

  proces.Vrat i otvor divertikula suava se zbog edema i hiperemije tako da jepranjenje jo vie oteano.Divertikuloza kolona je najei uzrok obilnog crevnog krvarenja osobasrednjeg i starijeg ivotnog doba i obino se javljaju kod bolesnika sa multiplomdivertikulozom kolona.

  2.6.2.Dijagnoza divertikula debelog creva

  Rendgenskim pregledom,irigografijom sa kontrastom,sigurno se otkriva

  divertikul koji se vidi kao manja ili vea ovalna izboina koja se nalazi na ivicibarijumom ispunjenog kolona.

  Osim irigografije divertikuli kolona mogu se otkriti jo iirigoskopijom,kolonoskopijom,rektosigmoidoskopijom ili laparatomijom.

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  12/17

  12

  3.DIVERTIKULITISI

  Divertikulitis je upala ili infekcija jednog ili vie divertikula.Divertikulitis je rei kod ljudi ispod 40 godina nego u kod iznad 40. Meutim,

  moe biti teak u bilo kojoj dobi. Meu ljudima ispod50 godina, koji zbogdivertikultisa treba se operiu, mukaraca ima u odnosu na ene 3:1, u dobiiznad 70 godina, odnos ena prema mukarcima je 3:1.

  3.1.Simptomi i dijagnoza

  Tipino su poetni simptomi bol, osetljivost (obino u donjem lievom dieluabdomena) i poviena temperatura.

  Ako lekar zna da osoba ve ima divertikulozu, dijagnoza divertikulitisa sepostavlja gotovo potpuno na temelju simptoma. Pretraga u smislu Rtg slikanjanakon davanja klizme sa barijumom, kojom se potvruje dijagnoza ili

  procenjuje stanje, obino se nekoliko nedelja odgaa, jer bi mogla otetiti iliprobiti upaljeno crevo.

  Apendicitis i rak debelog crijeva ili jajnika najee se zamenjuje sadivertikulitisom. Kako bi se ustanovilo da se ne radi ni o apendicitisu niti o

  apscesu moe biti potreban CT ili UZ. Da iskljui rak,moe se napravitikolonoskopija, naroito ako postoji krvarenje. Za potvrdu dijagnoze moe biti

  potreban i hirurki zahvat kojim se pregleda (eksplorira) abdomen.

  3.2.Komplikacije

  Upala koja nastaje pri divertikulitisu moe dovesti do nenormalnog spajanja(fistule) izmeu debelog crijeva i drugih organa. Najvie se fistula napraviizmeu sigmoidnog debelog creva i mokranog beike. Te su fistule ee kodmukaraca nego ena, ali rizik kod ena poveava histerektomija (uklanjanjeuterusa). Sa takvom fistulom, crevni sadraj ukljuujui i normalne bakterije,

  ue u mokrani beikui dovede do infekcije mokranog sistema. Druge sefistule mogu razviti izmeu debelog i tankog creva, uterusa, vagine, trbunogzida pa ak i bedra ili grudnog koa.

  Druge mogue komplikacije divertikulitisa ukljuuju upalu okolnih struktura,irenje upale u crevni zid, proboj zida divertikula (perforacija), apsces, infekcijuabdomena (peritonitis), krvarenje i suenje creva.

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  13/17

  13

  3.3.Leenje

  Blagi divertikulitis se moe lijeiti kod kue odmaranjem, tenomhranom idavanjem antibiotika per os. Simptomi obino brzo nestanu. Nakon nekoliko

  dana osoba moe poeti jesti mekanu hranu siromanu vlaknima . Nakon mesecdana moe se ponovno uzimati hrana sa visokim sadrajem vlakana.

  Osobe sa teim simptomima, kao to su lokalizovana bol u stomaku, povienatemperatura i drugi znakovi teke infekcije ili komplikacija, smetaju se u

  bolnicu. Dobivau intravenski trastvore i antibiotike i ostaju u krevetu, nita neuzimaju na usta sve dok simptomi ne nestanu.

  Ako se stanje ne popravlja, osobu treba operisati, naroito ako se bol, bolnaosjetljivost i poviena temperatura poveavaju. Zbog toga to se stanje ne

  popravlja, hirurki zahvat treba samo oko 20% ljudi sa divertikulitisom, od toganjih oko 70% ima bol i upalu, a ostali krvarenje, fistule ili suenje. Ponekad seoperacija zbog divertikulitisa preporuuje kada osoba nema znakova upale,infekcije ili komplikacija, jer je rizik od nastajanja problema koji e zahtevatioperaciju vei i jer e operacija uinjena pre nego problem nastane biti

  jednostavnija i sigurnija.

  Hitni hirurki zahvat je potreban kod bolesnika koji su smeteni u bolnicu zbogperforacije creva i peritonitisa. Hirurg uklanja probijeni segment i napravi otvor

  izmeu debelog crijeva i povrine koe, zvan kolostoma. U narednoj seoperaciji iseenikrajevi creva ponovno spajaju, a kolostoma se zatvara.

  Kada doe do jakog krvarenja, izvor mu se moe odrediti injciranjem kontrastau arterije koje opskrbljuju debelo crijevo i zatim rtg-om, postupkom koji se

  zove angiografija pratiti gde je izvor krvarenja. Krvarenje se moe suzbitiinjiciranjem vazopre-sina (leka koji stee arterije), ali to moe biti opasno,

  posebno kod starijih osoba.

  U nekim sluajevima moe nakon nekoliko dana doi do ponovnog krvarenja

  koje trai hirurko zbrinjavanje. Uklanjanje zahvaenog dela creva je moguesamo ako se zna izvor krvarenja. Inae se mora ukloniti znatno vie crevapostupkom koji se zove nepotpuna ko-lektomija. Ako krvarenje prestane (ili se

  znatno uspori) bez leenja, najbolji nain da se otkrije uzrok krvarenja jekolonoskopija.

  Leenje fistule ukljuuje uklanjanje dela debelog creva u kojem fistula poinje iponovno spajanje iseenihkrajeva.

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  14/17

  14

  4.ISHRANA KOD DIVERTIKULOZA

  Divertikuloza, koja se obino javlja kod starijih od 50 godina predstavlja

  poremeaj kod kojeg se na zidu debelog creva stvaraju mnogobrojni epovi(divertikuli). Kad se sluzokoa jednog ili vie takvih depova upali, nastajedivertikulikus. Manje je verovatno da e se pojaviti neki od ovih poremeajaukoliko se u ishrani koristi mnogo vlakana u ishrani.

  Veina sluajeva divertikuloze verovatno je posledica ishrane siromanevlaknima, a bogata rafinisanim ugljenim hidratima. Bolest se retko javlja pre

  20-te godine, a proseno oboleva vie od 40% osoba starijih od 50 godina, a50% starijih od 70 godina. Mnogi oboleli pate i od sindroma nadraenog creva.Kod upotrebe rafinisane hrane, crevni miii moraju dodatno da se napinju kako

  bi pomerili lepljive suve ostatke hrane, pa povremeno moe da ih uhvati gr.Raster pritisak zbog kojeg se crevo iri, a depovi (divertikuli) se pritiskaju

  prema spoljanjoj strani izbaenog zida. Ovi istureni delovi obino ne izazivajutekoe, ali mogu da izazovu zatvor ili proliv ili uporan bol, obino s levestrane, koji ponekad ublaava putanje gasova. Mogue komplikacije sudivertikulitis (upala ili infekcija depa), krvarenje iz naprslog depa i zapletcreva.

  4.1.Prevencija i ishrana

  Divertikuloza je retka u zemljama u kojima normalna ishrana sadri dovoljnovlakana. To znai da u ishrani treba koristiti vie voa i povra, kao ikotuniavo voe i semenke. Osim toga, treba biratijela od integralnih itarica,a ne od belog brana ili belog pirina. Ne trebadodavati penine mekinje idruga nerastvorljiva vlakna u ishranu, jer mogu da nadrae creva. Kod ishrane

  bogate vlaknima potrebno je i mnogo tenosti. Jo jedan vaan nain u

  spreavanju bolesti je svakodnevno bavljenje fizikom aktivnou. Time semasiraju creva i spreava zatvor, koji je vaan faktor rizika kod divertikulitisa.Uzimanje sveeg belog luka spreava nenormalnu bakterijsku aktivnost i takomoe da doprinese spreavanju divertikulitisa.

  Kod bolova treba pustiti da se debelo crevo opusti tako to ete izbegavatimlene proizvode (osim jogurta) i hranu od penice i drugih itarica. Moe se

  jestu zobena kaaod zobi koja je stajala potopljena preko noi, a kuva se u

  sojinom mleku. Jedite povre, supe, pire od jabuka, ribu, mahunarke. Nanormalnu ishranu moe se vratiti kada se simptomi povuku.Za dugorono

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  15/17

  15

  zdravlje creva treba uzimatijednu kaiku orahovog, maslinovog ili lanenog uljadnevno, ime seu organizam unose esencijalne masne kiseline koje pomausuzbijanju upala.

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  16/17

  16

  5.ZAKLJUAKDivertikularna bolest je verovatno prouzrokovana poveanim pritiskom unutar

  gastrointestinalnog trakta,koji tjera depove crevne sluznice kroz mii kojiokruuje spoljnu stranu creva. Taj poveani pritisak verovatno je uzrokovanzbog ishrane s malo vlakana.

  Nekomplikovana divertikularna bolest obino nije povezana sa simptomima.Simptomi se odnose na komplikacije divertikularne bolesti, ukljuujuidivertikulitis i krvarenja. Divertikularna bolest je est uzrok znaajnogkrvarenja iz debelog creva.

  Diverti kul itis - infekcija diverti kula- moe izazvati jedan ili vie od sljedeihsimptoma: bol u stomaku, groznicu, temperaturu i promjene u radu creva.

  Intenzivniji simptomi su povezani s ozbiljnijim komplikacijama kao to superforacije (puknua), apsces ili formacija fistula (abnormalna povezanostizmeu crijeva i drugih organa ili koe).

  Uzrok divertikuloze i divertikulitisa nije poznat, ali se ee javljakod osobakoje u ishranu unose malo vlakana.

  Poveanje koliine dijetalnih vlakana (itarice, mahunarke, povre, itd.) - aponekad i ograniavanje unosa odreenih namirnica smanjuje pritisak na debelocrijevo i mogu smanjiti rizik od komplikacija uzrokovanih divertikularnom

  bolesti.

  Divertikulitis zahteva drugaiji tretman. Blagi sluajevi mogu se leiti oralnimantibioticima, promenom prehrambenih navika i eventualno omekivaimastolice. Tei sluajevi zahtevaju bolniko leenje s intravenoznim antibioticimai ogranienjima u ishrani. Veina akutnih napada moe se izleiti takvimmetodama.

  Operacija je rezervisana za bolesnike s ponavljajuim epizodama divertikulitisa,komplikacijama ili tekim napadima kada ima malo ili nema odgovora na

  lekove. Operacija takoer moe biti potrebna kod pojedinaca s jednomepizodom tekog krvarenja iz divertikula ili ponavljajuim epizodamakrvarenja.

  Hirurko leenje divertikulitisa uklanja bolesni deo debelog creva; najee leviili sigmoidni kolon.

  Osobe koje u svakodnevnoj ishrani uzimaju premalo vlakana i nedovoljno

  povra i voa imaju vee anseda dobiju divertikularnu bolest. Starenjem ansa

  da se bolest razvije sve je vea.

 • 5/28/2018 Divertikularna bolest

  17/17

  17

  6.LITERATURA:

  1.S.Stefanovi,Specijalna klinika fiziologija,Medicinska knjiga,Beograd-Zagreb,1978.

  2.V.Perii,LJ.Glii,Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika ugastroenterologiji i hepatologiji,Medicinska biblioteka,Zajear-Beograd,1981.

  R.Miji,Interna medicina,Visan,Zemun,2009.