distribÚcia ako súčasť marketingového mixu

17
DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu Ing. Iveta Ganajová

Upload: presley

Post on 21-Jan-2016

70 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu. Ing . Iveta Ganajová. 1. POJEM. Súbor operácií, prostredníctvom ktorých sa tovar, služba z oblasti výroby odovzdáva k dispozícii zákazníkovi alebo užívateľovi v správnom množstve, kvalite, cene, mieste a čase. 2. PRVKY DISTRIBÚCIE. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

Ing. Iveta Ganajová

Page 2: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

1. POJEM

Súbor operácií, prostredníctvom ktorých sa tovar, služba

z oblasti výroby odovzdáva k dispozícii zákazníkovi alebo užívateľovi v správnom množstve, kvalite, cene, mieste a čase.

Page 3: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

2. PRVKY DISTRIBÚCIE

Distribučná politika – je súhrn cieľov, rozhodnutí a spôsobov o tvorbe kontaktov medzi dopytom a ponukou, medzi miestami výroby a miestami tovaru.

Zahŕňa : 1. rozhodovanie 2. voľbu odbytovej cesty 3. určenie formy odbytu

Page 4: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

2. PRVKY DISTRIBÚCIE

Distribučný kanál – tvorí súbor organizácií, ktorých úlohou je zabezpečovať tovar a služby pre uspokojovanie potrieb zákazníkov.

Priamy distribučný kanál – výrobca sa uplatňuje na trhu sám bez sprostredkovateľa

Nepriamy distribučný kanál – výrobca sa uplatňuje na trhu prostredníctvom sprostredkovateľa.

Page 5: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

2. PRVKY DISTRIBÚCIE

Distribučný systém – je súhrn organizácií alebo jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na toku tovarov a služieb od výrobcu až ku konečnému spotrebiteľovi

Page 6: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

3. FYZICKÁ DISTRIBÚCIA

Zahŕňa :

DOPRAVU – preklenuje časové a priestorové rozdiely medzi výrobou a spotrebou

SKLADOVANIE – uskladnenie tovaru vo vlastných alebo verejných skladoch

Page 7: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

3. FYZICKÁ DISTRIBÚCIA

DOPRAVA : Letecká

Automobilová

Železničná

Vodná

Page 8: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Správna distribučná politika vytvára

- Preferencie pre výrobcu- Zabezpečuje mu trhy - Podiel na trhu - Obrat na trhu a jeho rast

Page 9: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Základným východiskom pre výber správnej distribučnej stratégie je frekvencia nákupu a frekvencia predaja tovaru

Page 10: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Podľa frekvencie nákupov a ďalšieho

spotrebiteľského správania tovar delíme :

1. Tovar každodenného dopytu –

mlieko, chlieb, nealko, drobný drogériový tovar

Page 11: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

2. Tovar občasného a dlhodobého dopytu – ošatenie, nábytok, biela technika, auto

Page 12: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

3. Tovar občasného a dlhodobého dopytu so špecifickými vlastnosťami pre spotrebiteľa – umelecké predmety, značkové odevy a pod.

Page 13: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Uvedeným skupinám tovaru zodpovedajú tri stratégie distribúcie :

1. Intenzívna 2. Selektívna 3. Exkluzívna

Page 14: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Intenzívna stratégia Predaj prostredníctvom čo najväčšieho počtu

predajní v určitej oblasti : Univerzálna masová distribúcia Obmedzená masová distribúcia Masová distribúcia v niektorých kategóriách Lokálna masová distribúcia ohraničená

predajným okruhom

Page 15: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Selektívna distribúcia

Výrobca spolupracuje s väčším počtom

distributérov, avšak právo predávať jeho tovar

nezíska každý. Výrobca si vyberá partnerov, u

ktorých je predpoklad dobrej spolupráce.

Page 16: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Exkluzívna distribúcia

Výrobca predaj výrobkov realizuje

prostredníctvom veľmi obmedzeného počtu

predajcov a distributérov. Ide o tovar, ktorý má

exkluzívny a luxusný charakter, tým aj vyššie

ceny.

Page 17: DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ