diplomski rad lauc.pdf

30
Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku Vlatko Lackovi Duhovne odrednice organizacije Diplomski rad Osijek, rujan 2012.

Upload: vlackov

Post on 05-Jan-2016

46 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: diplomski rad lauc.pdf

Sveu�ilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Vlatko Lackovi�

Duhovne odrednice organizacije

Diplomski rad

Osijek, rujan 2012.

Page 2: diplomski rad lauc.pdf

Sveu�ilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Vlatko Lackovi�

Duhovne odrednice organizacije

Diplomski rad

Mentor: Prof. emeritus Ante Lauc

Osijek, rujan 2012.

Page 3: diplomski rad lauc.pdf

I. Sadržaj………………………………………………………………………………… 1 II. Sažetak……………………………………………………………………………....... 3 III. Summary……………………………………………………………………………… 4 1. Uvod………………………………………………………………………………….. 6 2. Klju�ne kategorije.......................................................................................................... 7 2.1 Ljubav............................................................................................................................ 7 2.2. Istina.............................................................................................................................. 8 2.3 Pravednost..................................................................................................................... 10 3. Po�etak otpada............................................................................................................... 11 3.1. Lucifer - svjetlonoša...................................................................................................... 11 3.2. Nebo je podijeljeno........................................................................................................ 12 3.3. Porijeklo paradigme konkurencije................................................................................. 13 3.4. Stvaranje �ovjeka kao odgovor na pobunu.................................................................... 13 3.5. Sotona - otac laži........................................................................................................... 15 4. Opstojnost Božje organizacije....................................................................................... 17 4.1. Božji moralni zakon...................................................................................................... 17 4.2. Hijerarhija, harmonija i sinergija.................................................................................. 19 5. Pripadnost Božjoj organizaciji...................................................................................... 21 5.1. Osnovni kriteriji............................................................................................................ 21 5.1.1. Vjera............................................................................................................................. 21 5.1.2. Svjedo�enje za istinu.................................................................................................... 22 5.2. Punina istine................................................................................................................. 23 6. Budu�nost Božje organizacije..................................................................................... 24 6.1. Pobuna dolazi kraju..................................................................................................... 24

1

Page 4: diplomski rad lauc.pdf

6.2. Vje�no kraljevstvo nebesko........................................................................................ 24

IV. Zaklju�ak..................................................................................................................... 26 V. Popis literature............................................................................................................ 27

2

Page 5: diplomski rad lauc.pdf

Sažetak: Cilj ovog diplomskog rada je u osnovnim crtama predstaviti na�ela Božje organizacije koja je opisana u Bibliji. Bog nam je svojom objavom dao znanje i svjetlo istine o svojem karakteru, svojem kraljevstvu i svojem planu spasenja ljudske rase. Kroz niz pravila, obreda i simbola predstavljene su neke od najmisterioznijih istina o prirodi Božjih stvorenja i Njegovom karakteru. Iako Božje kraljevstvo nije od ovog svijeta, jedini na�in kako ga možemo postati dostojni je da u�emo u osoban odnos s Bogom i postanemo njegovi ljudski suradnici na ovom svijetu. Božje kraljevstvo stoji nasuprot organizacijama ovog svijeta stvorenim po ljudskom otpalom karakteru i ljudskoj volji, a bez poznavanja vje�nih kategorija ljubavi, istine i pravednosti. Ovaj rad je moj odgovor na sve propale ljudske modele organizacije ljudskih aktivnosti, po�evši od najmanjih tvrtki pa sve do država ili nadnacionalnih unija. Klju�ne rije�i: Božja organizacija, ljubav, istina, pravednost, vje�nost

3

Page 6: diplomski rad lauc.pdf

Summary: The goal of this graduate thesis is to present in its main lines the principles of God˙s organization that has been presented in the Scripture. God with his revelation to the man gave us knowledge and light of the truth about his character, his kingdom and his plan of salvation. Trough the use of series of rules, rituals and symbols some of the most mysterious truths about the nature of God˙s creations and his character had been presented to us. Although God˙s kingdom is not of this world, the only way we can become worthy of it is to step in a personal relationship with God and become his human associates in this world. God˙s kingdom stands opposed to the organizations of this world molded by fallen human nature, and human will without any awareness of eternal categories of love, truth and righteousness. This thesis is my answer to all dysfunctional and corrupt human models of organization, starting from the smallest of firms and ending with countries or even with supranational unions. Keywords: God˙s organization, love, truth, righteousness, eternity

4

Page 7: diplomski rad lauc.pdf

Zahvaljujem Stvoritelju, neka je vje�na hvala, vlast i slava našem Ocu na nebesima, Stvoritelju ljudske rase i Stvoritelju sveg svemira. Po Njegovoj milosti dano nam je svjetlo i dar života, da nitko tko u Njega povjeruje ne propadne i ne plati smr�u danak grijeha i prekršaja. Otac nam je po svojoj beskrajnoj milosti i ljubavi prema ljudskom rodu odlu�io �ak i nakon dubokog pada u grijeh dati novu priliku žrtvom svog Sina, našeg Mesije i našeg Stvoritelja po �ijoj slici i prilici smo stvoreni. Vje�no hvala.

Page 8: diplomski rad lauc.pdf

1. Uvod Rije� Božja predstavlja jedino svjetlo u tami ovog svijeta, jedinu istinu koja se može oduprijeti laži i propasti koju laž uzrokuje. Duh Božji održava sav život i poštivanje pravila koja nam je Bog objavio donosi prosperitet, blagostanje i blagoslov narodima. Božji karakter je temelj svega i po Njegovom karakteru je definiran sav život, sve akcije i svaki rezultat koji odre�eno ponašanje može proizvesti. Nepoznavanje klju�nih kategorija kroz koje je definirano samo postojanje života, a primjena pravila koja su u suprotnosti s Božjim zakonima donosi sigurnu propast i zatiranje svih oblika organizacija koje se suprotstavljaju izvornom Božjem modelu. Božji model ne oslanja se na empirijska istraživanja, niti promatranja uzro�no-posljedi�nih veza s ciljem izvo�enja zaklju�aka. Sin Božji cijeli je svemir prvo konceptualizirao u svojim mislima, da bi ga potom svojom rije�ju stvorio kao materiju, bilo nama vidljivu ili nama nevidljivu. U konceptualizaciji oslanjao se na prirodu Oca, na samu bit njegovog karaktera, na jedini na�in na koji se uop�e može stvoriti i održavati život koji dolazi i jedino može dolaziti od Oca, a to su najprije kategorije ljubavi, istine i pravednosti. Iz toga proizlazi slobodna volja svih inteligentnih bi�a, njihova sloboda odabira, zadovoljenje svih njihovih potreba i vje�ni život u blagostanju i miru, dok god prepoznaju i pokoravaju se stvarnom poretku i nepromjenjivim zakonima svemira. Baš zbog toga, nužno je bilo koristiti laž, manipulaciju i obmanu da se uspostavi druga�iji poredak i da se inteligentna bi�a dovede u situaciju da svojom slobodnom voljom odbace istinu i vladavinu Stvoritelja. Posljedice takvog odabira su uvijek identi�ne, patnja, smrt i propast pratile su ljudski od trenutka odbacivanja Božje istine kao nevaže�e i kao ne�eg što nema nikakvu snagu i autoritet. Umjesto na izre�enu zapovijed i zabranu, prvi ljudi oslonili su se na svoje emocije i prosudbe, bez dovoljnog poznavanja Božjeg karaktera, bez imalo sposobnosti da sagledaju posljedice svojih odluka i procijene kakve �e to u�inke imati. Sva ljudska djelatnost od tih vremena pa do dana današnjeg odvija se u tom smjeru, u smjeru zamijene Božjih kategorija ljudskim, Božjih zapovijedi ljudskim zakonima, Božje istine ljudskom istinom. Cilj ovog rada je u kratkim crtama objasniti osnovne pretpostavke Božjeg modela organizacije, identificirati klju�ne kategorije unutar kojih se model odvija, objasniti devijacije i zašto su nastale.

6

Page 9: diplomski rad lauc.pdf

2. Klju�ne kategorije Božje kraljevstvo temelji se na odre�enim modelima ponašanja, kako me�usobno svih pripadnika nebeskog kraljevstva, tako i u odnosu prema Bogu, Stvoritelju i vrhovnom autoritetu. "U�itelju, koja ja zapovijed najve�a u Zakonu? A on mu re�e: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najve�a i prva zapovijed. Druga, ovoj sli�na: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.“(Mt 22,36-40). Božja inteligentna stvorenja nikada nisu bila poticana da se oslanjaju na snagu svojeg karaktera, integriteta ili da svojim promišljanjem i istraživanjem dolaze do istina o Božjem karakteru. “Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj“(Ps 118,14). “ Ali u Njemu mudrost je i snaga, u Njemu savjet je i sva razumnost.“(Job 12,13) Sva istina koju su trebali znati bila im je objavljena i bili su upu�eni u namjere i ustroj Božje organizacije. Sva stvorenja bila su obdarena dovoljnim intelektualnim sposobnostima da mogu služiti Ocu, shvatiti Njegov karakter i namjere te obavljati službu koju im je Bog namijenio. “Jahvinom su rije�ju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova“(Ps 33,6). Tri klju�ne kategorije, ljubav, istina, pravednost su ustvari jedna kategorija koja proizlazi iz O�evog karaktera i sve su nužne za održavanje i razvoj života. Poštivanje te tri kategorije stvara preduvjete da Duh Božji može u�i i unijeti život u organizacije svojih stvorenih bi�a i postati njihov zaštitnik i suradnik. Neophodno je poznavati Božji karakter i imati vjere u njegovu ljubav i dobre namjere prema stvorenim bi�ima ako želimo ostvariti bilo kakav prosperitet i blagostanje. Tako�er, ignoriranje ovih kategorija, ili njihovo zamjenjivanje ljudskim kategorijama pohlepe, socijalnog darwinizma, manipulacije i idolopoklonstva donosi propast i dezintegraciju svih oblika organizacije. 2.1. Ljubav Bog je ljubav. Njegova priroda, Njegov zakon je ljubav. Oduvijek je bio i uvijek �e biti[12]. Božja ljubav nije ljudska emocija, niti ima ikakve veze s ljudskim konceptom ljubavi koji se danas propagira. Nije promjenjivi i nepostojani koncept raspaljivanja ljudskih strasti, nego samo utjelovljenje Božjeg karaktera iz kojeg proizlaze Božja djela. “A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone. da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima“(Mt 5,44-45). Božja ljubav prema ljudima o�ituje se kroz njegovu milost i životvornu snagu kojom nam daje sve što nam je potrebno za život na ovom planetu, ali i kroz plan spasenja kojim nam je osiguran povratak u blisku zajednicu s Bogom i život vje�ni. “Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoro�enca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vje�ni“(Iv 3,16). “Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vje�ni i ja da ga uskrisim u posljednji dan“(Iv 6,40). “I ovo je obe�anje, koje nam on obe�a, život vje�ni“(1 Iv 2,25). “Držite sami sebe u ljubavi Božjoj i �ekajte milost Gospodina našega Isusa Krista za život vje�ni“(Jd 1,21).

7

Page 10: diplomski rad lauc.pdf

Božja ljubav prema griješniku ja�a je od smrti[16]. Bog je dao ono najvrjednije što je imao, dao je svog Sina, fizi�ko utjelovljenje samog sebe, da spasi otpalu ljudsku rasu od propasti. “On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom“(Fil 2,6).

“On, koji je odsjaj Slave i otisak Bi�a njegova te sve nosi snagom rije�i svoje, pošto o�isti grijehe, sjede zdesna Veli�anstvu u visinama; postade toliko mo�niji od an�ela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime. Ta kome od an�ela ikad re�e: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja �u njemu biti otac, a on �e meni biti sin“( Heb 1,3-5). U 13. poglavlju svoje prve poslanice crkvi u Korintu, apostol Pavle naglašava bezvrijednost svih velikih darova ukoliko nisu pra�eni i prožeti ljubavlju. �ak i žrtvovanje bez ljubavi „ništa ne pomaže“ [16]. “Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi“(1 Kor 13,4-7). Dakle vidimo da je ljubav bila temelj za Božju milost i vjernost ljudskom rodu. “Jahve pro�e ispred njega te se javi: "Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernoš�u“(Izl 34,6). Sva Božja stvorenja i sve stvoreno proizlazi iz ljubavi, održava ih ljubav i mogu živjeti i napredovati samo ako se nalaze u zajednici temeljenoj na ljubavi. U kona�nici to �e biti glavni razlog propasti svih svjetovnih organizacija utemeljenih na sebi�nim interesima, željom za dominacijom i vladanjem nad ljudima. Stvoritelj služi svojim stvorenjima, koristi svoje sposobnosti da bi osigurao drugima ispunjenje svih njihovih potreba te žrtvuje sam sebe da bi sa�uvao druge. “I tko ho�e da me�u vama bude prvi, neka bude svima sluga“(Mk 10,44). “Ja, Ivan, �uo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i �uo, padoh pred noge an�elu koji mi to pokaza da mu se poklonim. A on �e mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i bra�a tvoja proroci i svi koji �uvaju rije�i ove knjige. Bogu se pokloni!“(Otk 22,8-9). Upravo to je jedina kategorija koja može osigurati vje�nost i vje�no postojanje, ono što nam je Bog ponudio kao dar koji ne možemo zaraditi nikakvim svojim djelima. Iako toga nismo dostojni, karakter nebeskog Oca nas �ini dostojnima. “Jer dobar je Jahve, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova“(Ps 100,5). “Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je vje�na ljubav njegova!“(Ps 106,1). “ Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!“(Ps 117,2). 2.2. Istina Uz ljubav Bog je i istina. Sve rije�i i sva djela Božja su istinita i istina. “Posveti ih u istini: tvoja je rije� istina“(Iv 17,17). “Bog nije �ovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne u�ini, zar obe�a, pa ne ispuni?“(Br 23,19). Istina je svjetlo koje dolazi od Oca, rije� Božja, Božji karakter koji ne pozna i ne može biti ništa drugo nego istina. “U po�etku bijaše Rije� i Rije� bijaše u Boga i Rije� bijaše Bog. Ona bijaše u po�etku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze“(Iv 1, 1-5).

8

Page 11: diplomski rad lauc.pdf

Nakon pada u grijeh Bog više nije neposredno komunicirao s ljudima i prenosio im istine, nego su taj posao obavljali proroci i objavljivali ljudima Božju volju i naredbe. “Ne dirajte u moje pomazanike, ne �inite zla mojim prorocima“(1 Ljet 16,22). “ U Gospoda je Boga našega smilovanje i oproštenje jer smo se odmetnuli od njega i nismo slušali glas Jahve, Boga našega, da slijedimo njegove zakone što nam ih dade po svojim slugama, prorocima“(Dn 9,9-10). “�itaju�i to, možete doku�iti kako ja shva�am Kristovo otajstvo, koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima“ (Ef 3,4-5). Sve to do vremena dok se Sin Božji ne utjelovi i osobno nam prenese istinu o O�evom karakteru, njegovom planu za spasenje ljudskog roda i njegovoj ljubavi prema vjernoj ljudskoj djeci. Svojim prebivanjem me�u nama, Isus je otkrio Boga i ljudima i an�elima. On je bio Rije� Božja, Božje misli koje su ljudi mogli �uti[9]. Mesija je došao do kraja razjasniti Božje istine, objasniti i utješiti ljude da Otac nije digao ruke od nas, te da je On došao kao davno najavljeni Mesija žrtvovati sebe da bi ljudi koji mu povjeruju jednog dana mogli vidjeti istinu koja im je sada zbog otpada sakrivena. “Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa re�e: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta“(Iv 1,29). Kao posljedica pada u grijeh i djelovanja palih an�ela kroz vjekove, ljudi su bili u velikoj tami, skoro bez ikakvog znanja o pravoj prirodi Boga i pravoj naravi njegovog kraljevstva i vladavine. Bez imalo poznavanja istine odali su se štovanju lažnih bogova(an�ela sotone), posvetili se destruktivnim ritualima, klanjali se totemima i nižim bi�ima. Sve je to bilo posljedica ljudske prirode koja traži sigurnost i zaštitu koju nam je Bog ponudio ako ga prihvatimo kao vladara, ali tako�er i koju podme�u oni koji sebe žele ustoli�iti kao vladare nad ljudima i nad ovim svijetom. “Gdje god boravili, gradovi �e vaši biti opustošeni, uzvišice poharane, žrtvenici �e vam opustjeti i biti uništeni, kumiri �e vaši biti oboreni i nestat �e ih, stupovi �e vaši biti smrvljeni, sva �e djela vaša propasti“(Ez 6,6). Slije�enje i povo�enje za raznim lažnim bogovima �esto je odvodilo Izrael u otpad od njihovog Boga. �esto su se oglušili na Božju zapovijed da ne izvode poganske rituale, ne klanjaju se nižim bi�ima, ne slijede božanstva okolnih naroda, ne polažu svoju nadu i vjeru u prirodne fenomene ili sile kojima je svejedno Bog gospodar. Sve to je doprinijelo da Izrael bude u velikoj tami u trenutku dolaska Mesije. “I re�e mi: "Sine �ovje�ji, podigni o�i prema sjeveru!" I podigoh o�i prema sjeveru. I gle, kumir, ljubomora, bijaše i na sjeveru, kraj vrata žrtvenika, na strani prema ulazu. I re�e mi: "Sine �ovje�ji, vidiš li što oni ovdje �ine? Velike su to gnusobe što ih dom Izraelov ovdje �ini, samo da me udalji iz mojega Svetišta. A vidjet �eš i gorih gnusoba! I povede me do vrata predvorja. Pogledah, i gle: u zidu pukotina. I re�e mi: "Sine �ovje�ji, probij taj zid!" Probih zid, a ono - ulaz! I re�e mi: "U�i i pogledaj strahovite gadosti što se ovdje �ine! U�oh i pogledah. I gle, svakojake slike gmazova i gnusnih životinja - sve kumiri doma Izraelova, našarani na zidu, svuda uokolo. A pred tim kumirima sedamdesetorica ljudi od starješina doma Izraelova, i me�u njima i Šafanov sin Jaazanija. I svakome od njih u ruci kadionica iz koje se podiže oblak kada miomirisnoga. I re�e mi: "Sine �ovje�ji, vidiš li što u toj tami rade starješine doma Izraelova, svatko u svojoj oslikanoj komori? I još govore: Jahve nas ne vidi jer je Jahve napustio zemlju! I re�e mi još: "A vidjet �eš i gorih gnusoba što se ovdje �ine! I povede me do vrata Doma Jahvina što su okrenuta prema sjeveru. I gle, ondje sje�ahu žene i oplakivahu Tamuza.

9

Page 12: diplomski rad lauc.pdf

I re�e mi: "Vidiš li, sine �ovje�ji? A vidjet �eš i gorih gnusoba od ovih! I povede me u unutrašnje predvorje Doma Jahvina. Ondje, na ulazu u Hekal Jahvin, izme�u trijema i žrtvenika, bijaše oko dvadeset i pet ljudi, okrenutih le�ima Hekalu Jahvinu, a licem prema istoku, i ondje se prema istoku klanjahu suncu“(Ez 8,5-16). Zbog ovakvog otpada Izrael je gadno stradavao kroz svoju povijest, jer su pogazili i odbili prihvatiti istinu koju im je Bog preko proroka navješ�ivao, a oni ih ismijavali, mu�ili i ubijali. Tako je i danas vrlo lako vidjeti što se doga�a u zajednicama i organizacijama koje po�ivaju na laži, manipulaciji i obmani, koliko patnje i smrti to uzrokuje, koliko straha i neizvjesnosti. Jedinu pravu sigurnost i mir ljudi mogu imati kad upoznaju istinu, svjedo�e za nju i vjeruju u nju, vjeruju u Onoga tko nam govori samo istinu i pokoravaju se njegovoj vlasti. Uz ljubav i istina je neophodna za bilo kakvu opstojnost organizacije u Božjem svemiru i što je više istine, to �e i sama organizacija biti dugovje�nija, uspješnija i po mjeri inteligentnih bi�a. Naravno da je za vje�nost potrebna samo istina bez imalo laži, bez imalo tame i otpada. To je ono što nam je Otac obe�ao i to je budu�nost koja �eka sve koji ju prihvate. 2.3. Pravednost Bog je pravedan, njegov zakon je pravedan. Kao i u slu�aju ljubavi i istine, tako i Božja pravednost nije ljudska pravednost i ne pokorava se ljudskim zakonima. “Slijedite potpuno put koji vam je Jahve, Bog vaš, ozna�io, da tako uzmognete živjeti, imati sre�u i dug život u zemlji koju �ete zaposjesti“(Pnz 5,33). Držanje propisa koje nam je Bog odredio donosi sre�u i dug život, a kršenje istih uzrokuje smrt i propast. “Al` ljubav Jahvina vje�na je nad onima što ga se boje i njegova pravda nad sinovima sinova“(Ps 103,17). Božji sudovi proizlaze iz Njegove pravednosti, Bog je taj koji ispituje srca i zna sve namjere i motive, sve modele ponašanja i otkuda dolaze. Zato nam je dan zakon da iz njega izvodimo što je po volji Bogu, to�nije što može donijeti mir i prosperitet, a što donosi destrukciju i degeneraciju. “Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi; pouzdano je Svjedo�anstvo Jahvino - neuka u�i; prava je naredba Jahvina - srce sladi; �ista je zapovijed Jahvina - o�i prosvjetljuje; neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni dragocjeniji od zlata, od zlata �istoga, sla�i od meda, meda samotoka“(Ps 19,8-11). Bog vlada pravedno nad svojim kraljevstvom, traži pravednost od svih svojih bi�a, makar oni bili u otvorenoj pobuni. Zanimljiva je situacija kada se susre�e s pobunjenim an�elima i komentira njihove postupke sa zaklju�kom da �e propasti i biti uništeni iako su Božja stvorenja ukoliko ne budu sudili pravedno, jer to ruši Božji nebeski poredak i potkopava temelje zemlje. Naziva ih bogovima, jer su se kao takvi prikazali ljudima u što su ljudi i povjerovali i po�eli ih štovati kao bogove “ Psalam. Asafov. Bog ustaje u skupštini "bogova", usred "bogova" sud održava. "Dokle �ete sudit` krivo, i�` na ruku bezbožnima? Štitite slaba i sirotu, vratite pravicu jadniku i siromahu! Izbavite potla�enog i ubogog: istrgnite ga iz ruku bezbožnih! Ne shva�aju nit` razumiju, po mraku hodaju: poljuljani su svi temelji zemlje. Rekoh doduše: "Vi ste bogovi i svi ste sinovi Višnjega! Ali �ete k`o svi ljudi umrijeti, past �ete kao svatko od velikih! Ustani, Bože, i sudi zemlju, jer si s pravom gospodar svih naroda“(Ps 82,1-8).

10

Page 13: diplomski rad lauc.pdf

Zbog pale prirode �ovjeka, nitko nije pravednik pred Bogom osim preko vjere u Mesiju koji je postao pravednost za nas, platio naš grijeh umjesto nas. Njegova pravednost �e postati mogu�nost spasenja za griješnike, mogu�nost vje�nog života za sve koji Mu povjeruju. “A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, o�ito je jer: Pravednik �e od vjere živjeti“(Gal 3,11). “Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina kora�aju pred tobom“(Ps 89,15). Iz ljubavi, istine i pravednosti proizlaze i druge kategorije kao vjernost, milosr�e, strpljivost, blagost, itd. Bitno je uo�iti da niti jedna od ovih kategorija, ali izvornih kategorija kako ih Bog definira, nije nimalo cijenjena niti prihva�ena u današnjem svijetu. Božji koncepti i sadržaj kategorija su zamijenjeni ljudskim sadržajem, tako da su nam ostale samo isprazne rije�i �ije dublje duhovno zna�enje malo tko razumije. Upravo razumijevanje ovih koncepata i kategorija vodi do razumijevanja Božjeg karaktera i zakona svemira. Baš to je bio povod zašto su toliko iskrivljene i zašto je ljudska emocionalnost i traženje istine u ljudskim emocijama i zaklju�cima zamijenilo nepromjenjive Božje istine. 3. Po�etak otpada Bog želi službu iz ljubavi od svih svojih bi�a, služenje koje potje�e od poštovanja prema Njegovom karakteru. On nema nikakvog zadovoljstva u ne�ijem prisilnom služenju. Svim inteligentnim bi�ima je dao slobodnu volju, da mu mogu slobodnom voljom služiti[12]. Na samom po�etku, nakon stvaranja, sve je bilo u savršenom redu i harmoniji, svatko je znao što mu je �initi i bio je zadovoljan svojim položajem. Najvišu poziciju imao je Otac, a odmah do njega Sin Božji. Oni su bili vladari nebeskog kraljevstva, kao što �e to biti i cijelu vje�nost. Odmah do njih bio je postavljen mo�an an�eo, zvan Lucifer, pronositelj Rije�i Božje i nadglednik nad svim ostalim an�elima. Podre�eni mu an�eli duboko su ga poštovali, jer mu je sam Bog dodijelio tu poziciju. Iako je Lucifer na po�etku bio savršeno zadovoljan svojom pozicijom, nešto se s vremenom promijenilo. Nemogu�e je objasniti što to to�no, jer nikome od svih nebeskih stvorenja nije nedostajalo ništa. Sam misterij otpada biti �e nerazjašnjen kroz cijelu vje�nost, jer jednostavno nije bilo razloga da se pobuna dogodi. Nemogu�e je objasniti porijeklo grijeha tako da navedemo razlog zbog kojeg je nastao[7]. Od trenutka od kada je Lucifer proglasio pobunu protiv Božjeg poretka i vladavine, pa do danas, uspio je zavesti i upropastiti nebrojene ljudske duše s katastrofalnim posljedicama za planetu, ali i za svoj karakter. Svojim primjerom i vladavinom na ovom planetu pokazao je što �e se dogoditi ako se ikada netko suprotstavi ili makar posumnja u dobronamjernost Oca i njegovu vladavinu i pokuša uspostaviti svoju. 3.1. Lucifer - svjetlonoša Lucifer, svjetlonoša, pronositelj svjetla rije�i Božje bio je stvoren kao prekrasno bi�e, velikog uma i vrhunske inteligencije. Njegovo mjesto bilo je odmah do Mesije, nebeskog kralja i Sina Božjeg. "Sine �ovje�ji, zakukaj tužaljku nad tirskim kraljem. Reci mu: `Ovako govori Jahve Gospod: Gle, ti bješe uzor savršenstva, pun mudrosti i �udesno lijep! U Edenu, vrtu Božjem, ti življaše, resio te dragulj svaki, sard, topaz i dijamant, krizolit, oniks i jaspis, safir, smaragd i zlato. Na�injeni bjehu bubnjevi i frule, na dan ti ro�enja bjehu pripravljeni. Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika: bio si na svetoj gori Božjoj, hodio si posred ognjena kamenja“(Ez 28,12-14).

11

Page 14: diplomski rad lauc.pdf

Zbog prirode svoje službe bio je upoznat s Božjim istinama i Božjim karakterom, ali s vremenom po�eo je osje�ati otpor prema Božjoj vladavini. Zaslijepljen svojom ljepotom i položajem, po�eo je zavidjeti Mesiji na njegovom položaju i kovati plan kako da sam sjedne za Božje prijestolje. “ Savršen bješe na putima svojim od dana svojega ro�enja dok ti se u srcu ne za�e opa�ina. Obilno trguju�i, napuni se nasiljem i sagriješi. Zato te zbacih s gore Božje, istrgoh te, kerube zaštitni�e, isred ognjenoga kamenja. Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje, mudrost svoju odnemari zbog svojega blaga! Na zemlju te bacih i predah te zemaljskim kraljevima da te prezirno gledaju“(Ez 28,15-17). Vremenom taj otpor prerastao je u otvorenu mržnju prema Bogu i njegovom Sinu. Lucifer je po�eo iznositi dijelove svog plana i drugim an�elima pod maskom dobrote i pravednosti. Tvrdio je da su an�eli uzvišena bi�a, stvoreni savršeni, da je Božji zakon upisan u njihova srca te da se ne trebaju pokoravati Božjoj rije�i. Njihova djela su sama po sebi savršena i nepogrešiva zbog svojeg božanskog porijekla te da ih Božji zakon sputava i ograni�ava. Ostalim an�elima nije do kraja bilo jasno zašto Lucifer to tvrdi niti su im bile jasne posljedice takvog razmišljanja, ali su ga slušali i uvažavali zbog pozicije koju mu je Bog dodijelio. Vjerni an�eli upozoravali su ga da griješi i da je najbolje da se ostavih takvog razmišljanja, jer je dobio bezbrojne dokaze o pravoj prirodi Božjeg karaktera. Lucifer je ustrajao u svojim tuma�enjima, bez obzira na sve pozive da se pokaje. 3.2. Nebo je podijeljeno Brojni an�eli povjerovali su Luciferu i njegovim tuma�enjima. Na nebu se po�eo osje�ati razdor. Na kraju je Bog sazvao sabor na nebu na kojem je Luciferu i njegovim sljedbenicima dana posljednja šansa da se pokaju i vrate u Božji poredak. Objavio je da ukoliko �e an�eli stajati �vrsto uz njega, mogu dobiti sve što traže[12]. Odbio se više ikada pokoriti Mesiji, prozvao njegove vjerne an�ele robovima, ostao �vrst u svojim zahtjevima da ga se postavi na mjesto kralja neba i obe�ao vladavinu slobode svima ako ga podrže. Tre�ina an�ela povjerovala je Luciferu i njegovim rije�ima, bez da su znali išta o njegovima stvarnim namjerama, njegovoj pohlepi i mržnji prema Bogu. Oni su bili njegov instrument kako da uzdigne sebe pod okriljem bolje vladavine i slobode. “I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povla�i tre�inu zvijezda nebeskih - i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, �im rodi, proždre Dijete. I ona porodi sina, muški�a, koji �e vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A Žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pripravi sklonište da se ondje hrani tisu�u dvjesta i šezdeset dana. I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi an�eli zarate se sa Zmajem. Zmaj u�e u rat i an�eli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zba�en je Zmaj veliki, Stara zmija - imenom Ðavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Ba�en je na zemlju, a s njime su ba�eni i an�eli njegovi“(Otk 12,3-9). Bog nije preostalo ništa drugo nego da ih zbaci s neba. Nakon svih neuspješnih pokušaja razuvjeravanja i dokazivanja da su u krivu, nakon otpada u grijeh, nisu više mogli biti u Božjoj blizini. Sotona je prozivao Boga da ukoliko istjera njega, mora istjerati i sve an�ele koji ga podržavaju te da �e tako nastati praznina na nebu, ali nije bilo druge opcije.

12

Page 15: diplomski rad lauc.pdf

Tako je Lucifer sam sebe osudio na smrt i od nekada najuzvišenijeg an�ela, postao najniži u Božjem kraljevstvu. “ Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda? U svom si srcu govorio: `Uspet �u se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto �u sebi di�i. Na zbornoj �u stolovati gori na krajnom sjeveru. Uza�i �u u visine obla�ne, bit �u jednak Višnjemu.` A sruši se u Podzemlje, u dubine provalije“(Iz 14,12-15). Oslanjanjem na svoje emocije i svoje prosudbe, motiviran željom za samouzdizanjem, Lucifer je izgubio sve što je imao. Tek nakon izbacivanja s neba pokazao je svoj pravi karakter i koliko je ve� onda bio izopa�en u svojoj mržnji i zavisti. To �e postati tehnologija stvaranja svojih sljedbenika kroz vjekove koji su dolazili, uvijek �e im pokušati predstaviti svoja uvjerenja kao nešto pozitivno, nešto što �e ih uzdi�i, što �e im donijeti više slobode i pravedniji poredak. Uvijek �e probati podvaliti svoj sadržaj u Božjim kategorijama i prikazati sebe kao istinitog i pravednog, a Boga kao tirana i mrzitelja. Zato je Bog i dopustio pobunu da se pred cijelim svemirom o�ituje pravi Luciferov karakter i da se jasno pokaže kakvim djelima �e to rezultirati. 3.3. Porijeklo paradigme konkurencije U po�etku, nakon stvaranja, sva inteligentna bi�a bila su u savršenom redu i harmoniji. Koncept neprijateljstva ili razdora bio je nepoznat, svega je bilo u obilju i svi su bili dionici Božje slave. Tek nakon pobune, otvorile su se kategorije do onda nepoznate. Nastala je laž, nastao je otpad, pojavila se zavist, mržnja, oholost, a nedugo nakon stvaranja �ovjeka i smrt. Svi su bili kao jedno, razmišljali su isto, osje�ali isto. Sve je bilo usmjereno Ocu, Otac je bio središte svega. Luciferova pobuna i želja za položajem kojeg nije mogao obavljati na kraju je podijelila nebo. Lucifer je želio imati Kristovu vlast, ali ne i njegov karakter. Posljedica njegove sebi�nosti i mržnje biti �e njegov izopa�en karakter i želja za opstruiranjem svakog Božjeg koncepta i kompromitiranje svake istine. Tako je nastalo neprijateljstvo izme�u Oca istine i oca laži koje �e obilježiti ljudsku povijest i zauvijek promijeniti kraljevstvo nebesko. Božji model je harmonija i sinergija koja proizlazi iz O�evog karaktera, da svako stvorenje služi Njemu i drugima prema danim mu sposobnostima i položaju. To je jedini na�in kako se može o�uvati odre�eni poredak i pove�ati sre�a svih u njemu. To je model za opstojnost organizacije u Božjem svemiru. Sve to je znao i Lucifer i baš zato je od po�etka okretao Božje an�ele jedne protiv drugih, da sruši Božju vladavinu. Isto to je radio i s ljudima, hranio ih lažima, stvarao cijele sustave stvorene na laži, za koje je samo bilo pitanje vremena kada �e se srušiti kao kula od karata. Dominacija je oduvijek bila njegov model, model koji je preslikao na svoje kraljevstvo smrti na ovom svijetu. Zato jer on želi dominirati nad Bogom, tako i njegovi sljedbenici žele dominirati nad drugim ljudima, strahom, prijetnjama, nasiljem održavaju svoju vladavinu. Božje svjetlo teško se probija kroz tamu laži i obmane, Božje istine su s velikom mržnjom zatirane i gažene na ovom svijetu. 3.4. Stvaranje �ovjeka kao odgovor na pobunu Nakon što je Lucifer uspio podijeliti nebo, zavesti tre�inu an�ela, podi�i pobunu protiv Boga i kao posljedicu toga biti izba�en iz neba, Bog je morao brzo odgovoriti na ovu okolnost.

13

Page 16: diplomski rad lauc.pdf

An�eli su stvoreni kao bi�a ogromne inteligencije, velike postojanosti i snage, a ipak to im nije bilo dovoljno da se pokažu kao nepokolebljive sluge Božje. Bez obzira na svu mudrost i snagu koji su dobili, svejedno su se pobunili protiv Božje vladavine i tako dokazali svoju nedostojnost najužeg vodstva kraljevstva nebeskog. “Nije doista an�elima podložio budu�i svijet o kojem govorimo“(Heb 2,5). Pobuna Lucifera je uzrokovala šok i �u�enje, ne samo pripadnika neba, nego i svih drugih svjetova koje je Otac preko Sina stvorio. Lucifer je podigao pitanje Božjeg integriteta, namjera, modela vladavine uz otvorenu proklamaciju da �e njegova vladavina biti bolja i pravednija. Zbog svoje prirode Lucifer nije mogao uspostaviti svoju vladavinu nad svojim stvoriteljima, nad Ocem i Sinom i baš je zbog toga bilo bitno stvoriti novu rasu koja �e tako�er imati slobodnu volju, razum, sposobnost shva�anja i prihva�anja Božjih istina, ali �e tako�er biti slabija od otpalih an�ela i oni �e ju mo�i pod�initi sebi. “dok an�eli, iako jakoš�u i snagom od njih ve�i, ne izri�u protiv njih pred Gospodinom pogrdna suda.“(2 Pt 2,11). Ta nova rasa biti �e stvorena na sliku Božju, po obli�ju Sina Božjeg i biti �e im dana vlast da vladaju nad svim stvorenjima na zemlji, kao što Otac vlada nad svime na nebu.“ I re�e Bog: "Na�inimo �ovjeka na svoju sliku, sebi sli�na, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji! Na svoju sliku stvori Bog �ovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih“(Post 1,26-27). �ovjek je dobio sve blagoslove koji su mu bili potrebi i sve što mu je trebalo da živi u svetosti u zajednici s Bogom. Bog i Božji an�eli prenijeli su Adamu istine o Božjem karakteru i prirodi Njegovih stvorenja, ali su ga tako�er upozorili na pobunu koja je izbila na nebu prije stvaranja zemlje. Adam je kao sva bi�a sa slobodnom voljom tako�er morao dokazati da želi iz ljubavi služiti Ocu. Morao je biti testiran. Stablo poznavanja dobra i zla bilo je stvoreno kao test njihove poslušnosti i ljubavi prema Bogu[10]. Jedino tamo je bio dozvoljen pristup Luciferu da testira Adama i Evu. “Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: `Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj, da ne umrete!`(Post 3,3). Unato� svoj istini i upozorenjima koje su dobili od Boga i Njegovih an�ela, prekršili su zabranu, povjerovali laži i tako zaslužili smrt i izgon. “Nato �e zmija ženi: "Ne, ne�ete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit �e vam se o�i, i vi �ete biti kao bogovi koji razlu�uju dobro i zlo. Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za o�i zamamljivo, a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se obadvoma otvore o�i i upoznaju da su goli. Spletu smokova liš�a i naprave sebi prega�e. Uto �uju korak Jahve, Boga, koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakriju se - �ovjek i njegova žena - pred Jahvom, Bogom, me�u stabla u vrtu. Jahve, Bog, zovne �ovjeka: "Gdje si?" - re�e mu. On odgovori: "�uo sam tvoj korak po vrtu; pobojah se jer sam go, pa se sakrih. Nato mu re�e: "Tko ti kaza da si go? Ti si, dakle, jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti? �ovjek odgovori: "Žena koju si stavio uza me - ona mi je dala sa stabla pa sam jeo. Jahve, Bog, re�e ženi: "Što si to u�inila?" "Zmija me prevarila pa sam jela", odgovori žena. Nato Jahve, Bog, re�e zmiji: "Kad si to u�inila, prokleta bila me�u svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat �eš i zemlju jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zame�em izme�u tebe i žene, izme�u roda tvojeg i roda njezina: on �e ti glavu satirati, a ti �eš mu vrebati petu. A ženi re�e: "Trudno�i tvojoj muke �u umnožit, u mukama djecu �eš ra�ati.

14

Page 17: diplomski rad lauc.pdf

Žudnja �e te mužu tjerati, a on �e gospodariti nad tobom. A �ovjeku re�e: "Jer si poslušao glas svoje žene te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti rekavši: S njega da nisi jeo! - evo: Zemlja neka je zbog tebe prokleta: s trudom �eš se od nje hraniti svega vijeka svog! Ra�at �e ti trnjem i korovom, a hranit �eš se poljskim raslinjem. U znoju lica svoga kruh svoj �eš jesti dokle se u zemlju ne vratiš: ta iz zemlje uzet si bio - prah si, u prah �eš se i vratiti. Svojoj ženi �ovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima. I na�ini Jahve, Bog, �ovjeku i njegovoj ženi odje�u od krzna pa ih odjenu. Zatim re�e Bog: "Evo, �ovjek postade kao jedan od nas - znaju�i dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke! Zato ga Jahve, Bog, istjera iz vrta edenskoga da obra�uje zemlju iz koje je i uzet“(Post 3,4-23). Kazna za prekršaj bila je strašna, ne samo da su njih dvoje kažnjeni životom muke i prokletstva, nego su svaki dan svjedo�ili smrti oko sebe, jer je i sama zemlja bila kažnjena zbog njih. Gledali su kako liš�e vene, kako životinje ugibaju i kako sam ljudski rod na kraju umire. To je bila posljedica prekršaja Božje zapovijedi i rezultat odbacivanja istine koji nisu mogli ni zamisliti. Tako je ljudski rod odbacio istinu i postao robom grijeha i njegovih posljedica. “Al` oni su kod Adama prekršili Savez i ondje mene iznevjerili“(Hoš 6,7). 3.5. Sotona - otac laži Od pada Adama do današnjih dana Sotona, obmanjiva�, nanizao je mnoge uspjehe u obmanjivanju ljudske rase. Uspio je zavladati cijelom zemljom i ste�i nebrojene svoje sljedbenike u odbacivanju Boga i Njegove vladavine. “Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se rote protiv Jahve i Pomazanika njegova“(Ps 2,2). Božji vjerni ljudi oduvijek su predstavljali jedini otpor njegovoj vladavini i tiraniji na ovom svijetu zbog �ega su bili progonjeni i ubijani. “Drugi su opet iskusili izrugivanja i bi�eve, pa i okove i tamnicu. Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom ma�a, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potla�eni, zlostavljani-svijet ih ne bijaše dostojan-vrludali po pustinjama, gorama, pe�inama i pukotinama zemaljskim“(Heb 11,36-38). Nao�igled cijelog svemira pokazao je svoj karakter tirana, ubojice, lažova i posljedice pobune protiv Boga. Na ovakav na�in kao što vlada zemljom on bi vladao i nebom da kojim slu�ajem može pod�initi Boga sebi. “ I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha u kojima ste neko� živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima“(Ef 2,1-2). Samim tim sebe je osudio na smrt. “A kad on do�e, pokazat �e svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda: grijeh je što ne vjeruju u mene; pravednost - što odlazim k Ocu i više me ne vidite; a osuda - što je knez ovoga svijeta osu�en“(Iv 16,8-11). Jedini na�in kako mu se možemo suprotstaviti je vjerom u Mesiju kojeg je u svojoj mržnji i strahu da mu ne preotme kraljevstvo na ovom svijetu, nakon što ga nije uspio pridobiti na svoju stranu ubio preko svojih ljudskih robova smr�u na križu. U svojoj nemogu�nosti da razumije i sagleda Božji plan spasenja, upravo tim �inom zabio je posljednji �avao u svoj lijes. Dok je Bog �ovjeku pružio ruku pomirenja, Sotona je zauvijek odba�en i osu�en na smrt u ognjenom jezeru. Sin Božji predložio je da do�e na zemlju i plati za posljedice grijeha i tako ne samo otkupi �ovjeka, nego i povrati izgubljenu vlast nad svijetom[11].

15

Page 18: diplomski rad lauc.pdf

Nekada najuzvišenije Božje stvorenje postalo je najizopa�eniji monstrum u Božjem svemiru i dokaz što proizvodi fabriciranje istine. Otuda potje�e tolika mržnja prema ljudskom rodu, jer bez obzira koliko bili mentalno i fizi�ki slabiji od njega, �ak i onaj najmanji od ljudi je iznad njega u Božjem kraljevstvu i može zadobiti život vje�ni, dok je za njega i njegovu vojsku demona u Božjim o�ima svaka nada za povratak na nebo izgubljena. “I vidjeh an�ela: si�e s neba s klju�ima Bezdana i s velikim okovima u ruci. Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Ðavla, Sotonu, i okova ga za tisu�u godina“(Otk 20,1-3). “A kad se navrši tisu�u godina, Sotona �e iz svoga zatvora biti pušten: izi�i �e zavesti narode sa �etiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit �e ih kao pijeska morskoga. Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj si�e s neba te ih proguta. A njihov zavodnik, Ðavao, ba�en bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje �e se mu�iti danju i no�u u vijeke vjekova“(Otk 20,7-10).

16

Page 19: diplomski rad lauc.pdf

4. Opstojnost Božje organizacije To je bila dobrovoljna žrtva. Isus je mogao ostati s Ocem. Mogao je zadržati slavu na nebu, poštovanje i nadre�enost nad an�elima, ali odlu�io je vratiti žezlo u O�eve ruke, si�i s prijestolja svemira da može donijeti svjetlo onima u tami i život osu�enima na propast[8]. “Ali za Sina: Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo - žezlo je tvog kraljevstva. Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga Bog, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova“(Heb 1,8-9). “Uprimo pogled u Po�etnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega“(Heb 12,2). Rije� Božja, Sin Božji svojom je žrtvom spasio od smrti sve koji to žele, On kao otac ljudske rase došao se žrtvovati i platiti kaznu za grijeh svoje ljudske djece. Time je nao�igled cijelog svemira pokazao svoj karakter i prirodu svoje vladavine. Prinio je jednu savršenu žrtvu, samog sebe za o�iš�enje od svih grijeha. “A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu“(Heb 10,12). 4.1. Božji moralni zakon Božje zapovijedi sukus su moralnog zakona koji je dan ljudima za njihovu sre�u i blagostanje kao i o�uvanje od propasti koje donosi duboki otpad u grijeh. “Kad bi samo njihova srca bila takva da me se uvijek boje i drže sve moje zapovijedi, da tako vazda budu sretni, oni i njihovo potomstvo!“(Pnz 5,29). “Pazite, dakle, da radite kako vam je Jahve, Bog vaš, naložio! Ne skre�ite ni desno ni lijevo. Slijedite potpuno put koji vam je Jahve, Bog vaš, ozna�io, da tako uzmognete živjeti, imati sre�u i dug život u zemlji koju �ete zaposjesti“(Pnz 5,32-33). 10 Božjih zapovijedi kako je sam Bog dao Mojsiju na Horebu:“ `Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz ku�e ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene! Ne pravi sebi lika ni obli�ja bilo �ega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do tre�eg i �etvrtog koljena, a iskazujem milosr�e tisu�ama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Jahve, Bog tvoj. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, po�inak posve�en Jahvi, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni k�i tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo živin�e tvoje, niti došljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpo�inuti i sluga tvoj, i sluškinja tvoja kao i ti. Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Jahve, Bog tvoj, rukom jakom i ispruženom mišicom. Zato ti je zapovjedio Jahve, Bog tvoj, da držiš dan subotnji. Poštuj oca svoga i majku svoju, kako ti je Jahve, Bog tvoj, zapovjedio, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje. Ne ubij! Ne u�ini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedo�i lažno na bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga! Ne poželi ku�e bližnjega svoga, ni njive njegove, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga. Te je rije�i na brdu, isred ognja, oblaka i guste tmine, jakim glasom upravio Jahve svemu vašem zboru. Ništa nije dodavao nego ih je ispisao na dvije kamene plo�e te ih predao meni“(Pnz 5,6-22).

17

Page 20: diplomski rad lauc.pdf

Božji zakon je kraljevski zakon i zakon slobode. “Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro �inite; ako li ste pristrani, grijeh �inite i Zakon vas osu�uje kao prijestupnike. Ta tko sav Zakon uš�uva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega. Jer tko re�e: Ne �ini preljuba, re�e i: Ne ubij. Ako dakle i ne �iniš preljuba, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona. Tako govorite i tako �inite kao oni koji imaju biti su�eni po zakonu slobode“(Jak 2,8-12). Božji zakon je napisan Božjim prstom na kamenim plo�ama. “Kad Jahve svrši svoj razgovor s Mojsijem na Sinajskom brdu, dade mu dvije plo�e Svjedo�anstva, plo�e kamene, ispisane prstom Božjim“(Izl 31,18). “Plo�e su bile djelo Božje; pismo je bilo pismo Božje u plo�ama urezano“(Izl 32,16). Božji zakon definira grijeh i prekršaj. “Tko god �ini grijeh, �ini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje“(1 Iv 3,4). “Zato se po djelima Zakona nitko ne�e opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu - samo spoznaja grijeha!“(Rim 3,20). “Ta Zakon ra�a gnjev; gdje pak nema Zakona, nema ni prekršaja“(Rim 4,15). “Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona“(Rim 5,13). “Što �emo dakle re�i? Je li Zakon grijeh? Nipošto! Nego: grijeha ne spoznah doli po Zakonu jer za požudu ne bih znao da Zakon nije govorio: Ne poželi!“(Rim 7,7). Božji zakon je vje�an. “ Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, stalne su sve naredbe njegove, utvr�ene za sva vremena, dovijeka, sazdane na istini i na pravdi“(Ps 111,7-8). “Zaista, kažem vam, dok ne pro�e nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezi� iz Zakona ne�e pro�i, dok se sve ne zbude“(Mt 5,18). Božji zakon je duhovan. “Zakon je, znamo, duhovan; ja sam pak tjelesan, prodan pod grijeh“(Rim 7,14). Božji zakon je svet, pravedan, dobar i savršen. “Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi; pouzdano je Svjedo�anstvo Jahvino - neuka u�i“(Ps 19,8). “Tako: Zakon je svet, i zapovijed je sveta, i pravedna, i dobra“(Rim 7,12). Božji zakon je skup pravila ponašanja prema Stvoritelju i prema drugim ljudima. Napisan je Božjim prstom na dvije plo�e. Na prvoj plo�i su �etiri zapovijedi koje definiraju odnos s Bogom, a na drugoj plo�i je šest zapovijedi koje definiraju me�uljudske odnose. Postojao je i ceremonijalni zakon koji se imao držati dok ne do�e savršena žrtva i bio je samo sjena budu�e Mesijine žrtve za otkupljenje svijeta.“ Takav nam Veliki sve�enik i bijaše potreban - svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa - koji ne treba da kao oni veliki sve�enici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on u�ini jednom prinijevši samoga sebe.“(Heb 7,26-27). Božji moralni zakon je vje�an i za njegovo vje�no držanje svi koje Bog sebi odabere po uskrsnu�u dobiti �e nova proslavljena, an�eoska tijela koja ne�e biti podložna grijehu. Nakon što Bog uguši pobunu i iskorijeni grijeh, ne�e više postojati opasnost od otpada, a Njegov zakon koji je gotovo nemogu�e držati na ovom svijetu postat �e nešto savršeno normalno i prirodno. Jedino Mesija se savršeno držao Božjeg zakona od svih ikada ro�enih ljudi na ovom svijetu, svi ostali su sagriješili i treba nam njegova milost i zagovor.

18

Page 21: diplomski rad lauc.pdf

Jedino On nije zaslužio smrt zbog prekršaja zakona, a nama jedino što preostaje je pouzdanje u Božju milost, u Njegova obe�anja, vjera u Mesiju i pokajanje pred Bogom. 4.2. Hijerarhija, harmonija i sinergija Od samog stvaranja nije bilo nikakvih nedoumica oko poretka i ustroja na nebu. U središtu sve ga Otac, a Sina je postavio da upravlja nad svim stvorenjima koja je preko Sina stvorio. Taj poredak na nebu je zadržan do danas. Bog nam je svojom objavom dao informacije o nebeskom ustroju, ali tako�er i o Njegovom planu spasenja vjernih na ovom svijetu. “ I ne dajte da vas vo�ama zovu, jer jedan je vaš vo�a - Krist“(Mt 23,10). U Bibliji dane su usporedbe Krista s glavom tijela, a vjernika s udovima. To nam otkriva da i na ovom planetu postoji koordinirano djelovanje Božje crkve kojom upravlja sam Mesija. “Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.“˙(1 Kor 12,12-14). “A vi ste tijelo Kristovo i, pojedina�no, udovi“(1 Kor 12,27). “ On je Glava Tijela, Crkve; on je Po�etak, Prvoro�enac od mrtvih, da u svemu bude Prvak“(Kol 1,18). Tako�er i s trsom. “ "Ja sam istinski trs, a Otac moj - vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on sije�e, a svaku koja rod donosi �isti da više roda donese. Vi ste ve� o�iš�eni po rije�i koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete u�initi ništa“(Iv 15,1-5) Zbog otpada u grijeh Božja hijerarhija na ovom planetu izgleda malo druga�ije. Posljedica grijeha je da ne možemo više direktno komunicirati licem u lice s Bogom, nego preko Duha i preko svjedo�enja ljudskih suradnika. “A kada do�e Branitelj koga �u vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on �e svjedo�iti za mene. I vi �ete svjedo�iti jer ste od po�etka sa mnom“(Iv 15,26-27). Taj Duh osvjedo�en je u Božjem zakonu, kao i u cijeloj objavi. Ljudi se ra�aju bez ikakve spoznaje Boga. O�evim odabirom oni postaju dio Božje zajednice na ovom svijetu, svaki pojedinac kojeg Bog odabere. Zajednica je iznad pojedinca i pojedinac je na neki na�in oblikovan zajednicom u kojoj se nalazi bez obzira da li to želio ili ne. Kroz upoznavanje s istinom, upoznaje se zakon, prekršaj i grijeh. Zakon definira zajednicu, pravila ponašanja, vrijednosti i relacije izme�u ljudi. Kroz spoznaju, vjeru u i osobni odnos s Mesijom pojedinac upoznaje milost i pravo nali�je Božjeg karaktera kojem je milosr�e iznad kazne ako povjerujemo Njegovim obe�anjima. Vjera je iznad zakona, kroz vjeru u Mesiju može se dobiti oprost grijeha kao posljedicu prekršaja Božjeg zakona i život vje�ni u Božjoj zajednici. Kona�no, kroz to se reflektira Bog koji stoji iznad svega, koji je po�etak i mjerilo svega.

19

Page 22: diplomski rad lauc.pdf

Bog( je iznad svega) |

Vjera(je iznad zakona i spašava) |

Zakon(definira zajednicu) |

Zajednica(definira pojedinca) |

Pojedinac(�ini osnovu)

20

Page 23: diplomski rad lauc.pdf

5. Pripadnost Božjoj organizaciji Pripadnost Božjoj zajednici predmet je najve�ih kontroverzi i rasprava me�u ljudskim crkvama. Interesi ljudskih crkava uspjeli su unijeti pomutnju u to koji su kriteriji pripadnosti Božjoj crkvi i kako se uop�e možemo spasiti vje�ne smrti i propasti. Ono što je klju�no za shvatiti je da to uop�e ne ovisi o ljudskoj volji kao takvoj, niti bilo koji �ovjek može sam za sebe odlu�iti da li �e ili ne�e i�i u raj u zajednicu s Bogom. Bilo što što nas odvaja od Mesije i od Oca koji ga je za tu mesijansku ulogu odabrao, nas odvaja i od mogu�nosti spasenja od vje�ne smrti. Naša vjera, naša djela i svjedo�enje za istinu su bitni, ali nikakvim svojim naporom ili zaslugama ne možemo postati dostojni života u Božjoj blizini. Vrata su otvorena svima, ali na kraju Bog je taj koji odlu�uje tko je dostojan u�i u život vje�ni. “ Nitko ne može do�i k meni ako ga ne povu�e Otac koji me posla; i ja �u ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi �e biti u�enici Božji. Tko god �uje od Oca i pou�i se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vje�ni“(Iv 6,44-47). 5.1. Osnovni kriteriji 5.1.1. Vjera Prvi i osnovni kriterij je vjera u Mesiju. Vjera da je Sin Božji, da ga je poslao Bog Otac, da je preslika Njegovog karaktera, da nam je došao objaviti istinu, došao platiti cijenu prekršaja Božje zapovijedi i podnijeti težinu kazne za sve koji mu povjeruju i prihvate ga. Vjera nije od razuma, vjera se ne može formirati iz informacija koja dobivamo ljudskim osjetilima, niti samim prou�avanjem prirode. Jedino preko informacija koja nam je Bog dao možemo zaklju�iti da je bila potrebna savršena žrtva Stvoritelja ljudske rase da skine prekršaj i izbriše prokletstvo. Vjerom su se opravdavale sve generacije od Adama na dalje. “A vjera je ve� neko imanje onoga �emu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. Zbog nje stari primiše svjedo�anstvo. Vjerom spoznajemo da su svjetovi ure�eni rije�ju Božjom tako te ovo vidljivo ne posta od ne�ega pojavnoga. Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedo�anstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedo�i - po njoj i mrtav još govori. Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iš�eznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedo�anstvo da omilje Bogu. A bez vjere nemogu�e je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže. Vjerom Noa, upu�en u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerni�ke pravednosti. Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znaju�i kamo ide. Vjerom se kao pridošlica naseli u obe�anoj zemlji kao u tu�ini, prebivaju�i pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obe�anja, jer iš�ekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog. Vjerom i Sara unato� svojoj dobi zadobi mo� da za�ne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obe�anje od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj. U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obe�anja, ve� su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. Doista, koji tako govore, jasno o�ituju da domovinu traže.

21

Page 24: diplomski rad lauc.pdf

Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju. Ali sada oni �eznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad. Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obe�anje, kome bi re�eno: Po Izaku �e ti se nazivati potomstvo! - uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi“(Heb 11,1-19). “ Ta miloš�u ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!“(Ef 2,8).

“ Tako Abraham povjerova Bogu i ura�una mu se u pravednost. Shvatite dakle: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi“(Gal 3,6-7). 5.1.2. Svjedo�enje za istinu Drugi kriterij je svjedo�enje za istinu. Djela koja proizlaze iz vjere, da �inimo i svjedo�imo ono što nas je Bog nau�io. Djelima dokazujemo svoju vjeru, jer proizlaze iz koncepcije svijeta koju imamo i istina o svijetu koje smo prihvatili. Zanimljiva je situacija kada je Mesija ve� visio pribijen na križ zajedno s dva razbojnika do sebe. Jedan od razbojnika mu se rugao, ali drugi je u ono malo života što mu je preostalo svjedo�io i vjerovao da je pravednik bez prekršaja. Kroz tu situaciju pokazuju se dva osnovna kriterija ulaska u raj, bez obzira na sav grijeh i zla djela koja je netko napravio do tog trenutka što je zasigurno bio slu�aj s oba razbojnika, jer su se sa smrti na križu kažnjavali najteži zlo�ini. Iako je morao �initi monstruozna djela da bi bio osu�en na takvu smrt, Mesija nije odbacio razbojnika, nego mu je njegovu vjeru i svjedo�enje za istinu ura�unao u pravednost pred Ocem. “Jedan ga je od obješenih zlo�inaca pogr�ivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas! A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne u�ini. Onda re�e: "Isuse, sjeti me se kada do�eš u kraljevstvo svoje. A on �e mu: "Zaista ti kažem: danas �eš biti sa mnom u raju!“(Lk 23,39-43). “Budite vršitelji rije�i, a ne samo slušatelji, zavaravaju�i sami sebe. Jer ako je tko slušatelj rije�i, a ne i izvršitelj, sli�an je �ovjeku koji motri svoje ro�eno lice u zrcalu: promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše“(Jak 1,22-24). “Što koristi, bra�o moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: "Hajdete u miru, grijte se i sitite", a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi. Ina�e, mogao bi tko re�i: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja �u tebi djelima pokazati svoju vjeru. Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro �iniš! I �avli vjeruju, i drš�u. Ho�eš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova?“(Jak 2,14-20).

22

Page 25: diplomski rad lauc.pdf

5.2. Punina istine Da bi mogli svjedo�iti za istinu i imati djela koja proizlaze iz toga, moramo poznavati istinu. Sam Mesija je došao s tom svrhom, da nam donese svjetlo rije�i Božje, rastuma�i plan spasenja do kraja, rastuma�i Božju volju do kraja i prenese to svjedo�anstvo svojim u�enicima u generacijama koje dolaze. Danas On nije više s nama na zemlji, ali zato je poslao u�itelja, Duha koji izlazi od Oca koji i dan danas pronosi istinu po svijetu i otvara umove za primanje rije�i Božje. Sve nam je otkriveno, sve nam je Otac otkrio, svatko tko želi može dobiti puninu istine, istine koja dolazi od Boga, istine koja donosi život vje�ni. “A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo �ime nas je obdario Bog. To i navješ�ujemo, ne nau�enim rije�ima �ovje�je mudrosti, nego naukom Duha izlažu�i duhovno duhovnima“(1 Kor 2,12-13). “Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedo�anstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, u�inio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedo�anstvo kojim je svjedo�io Bog za Sina svoga. I ovo je svjedo�anstvo: Bog nam je dao život vje�ni; i taj je život u Sinu njegovu“(1 Iv 5,10-11). “Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posve�ujem samog sebe da i oni budu posve�eni u istini. Ne molim samo za ove nego i za one koji �e na njihovu rije� vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, O�e, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao“(Iv 17,18-21). “Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše: "Ako ostanete u mojoj rije�i, uistinu, moji ste u�enici; upoznat �ete istinu i istina �e vas osloboditi“(Iv 8,31-32). “Ali ja imam svjedo�anstvo ve�e od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja �inim, svjedo�e za mene - da me poslao Otac. Pa i Otac koji me posla sam je svjedo�io za mene. Niti ste glasa njegova ikada �uli niti ste lica njegova ikada vidjeli, a ni rije� njegova ne prebiva u vama jer ne vjerujete onomu kojega on posla“(Iv 5,36-38).

23

Page 26: diplomski rad lauc.pdf

6. Budu�nost Božje organizacije 6.1. Pobuna dolazi kraju Pobuna na ovom planetu ne�e trajati vje�no, kako je Sotona to zamislio. Od Adama na dalje svi ljudi su bili testirani da li �e jednog dana mo�i živjeti u zajednici s Bogom. Kad se navrši broj onih koji su po volji Ocu, pobuna �e biti ugušena po povratku Mesije s an�eoskom vojskom. Nitko osim Oca to�no ne zna u kojem �e to trenutku biti. Tada �e žito i kukolj biti odvojeni, žito ide u žitnice, na život vje�ni, a kukolj u pe� ognjenu, ognjeno jezero, na vje�no brisanje iz svemira. Rezultat pobune na ovom planetu pokazao je pravo nali�je Sotoninih obe�anja o pravednoj vladavini i slobodi za njegove podanike, kao i optužbe za tiransku vladavinu Boga. Svijet �e skon�ati u velikim mukama, velikom razaranju, velikom strahu i patnji svi otpadnika, ali i vjernih Božjih ljudi koji �e biti progonjeni. Svi koje je Bog odabrao ipak �e izdržati sve strahote i do�ekati novi dolazak Mesije. Ovaj svijet je smr�u na križu pobije�en, žezlo vladavine je preoteto Sotoni i vra�eno Bogu. Svima koji to žele dana je mogu�nost povratku Ocu i život u zajednici s Njim. Božji plan time �e biti izvršen, broj �lanova budu�e Božje kraljevske obitelji koja �e vladati svemirom biti �e napunjen, a Sotona raskrinkan, poražen i kona�no uništen. “Jer kao što u Adamu svi umiru, tako �e i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom - svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit �e obeskrijepljena Smrt jer sve podloži nogama njegovim. A kad veli: Sve je podloženo, jasno - sve osim Onoga koji mu je sve podložio. I kad mu sve bude podloženo, tada �e se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu“(1 Kor 15,22-28). Ciljevi koji se postižu realizacijom plana spasenja[14].: - spasenje otpalog �ovjeka - obnova Božjeg obli�ja u �ovjeku koja donosi kvalifikaciju za vje�ni život - krunidba Sina Božjeg kao vje�nog cara svemira i planeta Zemlje - opravdanje Božjeg karaktera ljubavi, milosti, pravde i Njegovog zakona - uklanjanje svih spornih pitanja i nedoumica iz umova svih stvorenih bi�a, uklju�uju�i i an�ele - uvi�anje apsolutne pravednosti i ljubavi Božje u osudi zlih ljudi, Sotone i demona. - obnova anarhijom i pobunom degradiranog svemira i planete Zemlje. - vje�ni mir, sklad i ljubav u svemiru. 6.2. Vje�no kraljevstvo nebesko Ljudskom umu je nepojmljivo što �eka i kako �e izgledati obnovljeno kraljevstvo nebesko na ovom svijetu. “Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne �u, i u srce �ovje�je ne u�e, to pripravi Bog onima koji ga ljube“(1 Kor 2,9). Mesija nam je to pokušao približiti raznim metaforama i usporedbama:

24

Page 27: diplomski rad lauc.pdf

“ I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad �ovjek uze goruši�ino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, ve�e je od svega povr�a. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama. I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne“(Mt 13,31-33). "Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: �ovjek ga prona�e, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. "Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: prona�e jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga“(Mt 13,44-46). Planet Zemlja biti �e glavni grad svemira i Božje prebivalište. Bog i njegova kraljevska porodica vladat �e cijelu vje�nost nad svim svemirom i svim Božjim stvorenjima u njemu. Ne�e više biti tuge, boli, patnje, smrti, sva Božja djeca živjet �e u neopisivoj sre�i i blagostanju zajedno sa Stvoriteljem. “ I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaru�nica naki�ena za svoga muža. I za�ujem jak glas s prijestolja: "Evo Šatora Božjeg s ljudima! On �e prebivati s njima: oni �e biti narod njegov, a on �e biti Bog s njima. I otrt �e im svaku suzu s o�iju te smrti više ne�e biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više ne�e biti jer - prijašnje uminu. Tada Onaj što sjedi na prijestolju re�e: "Evo, sve �inim novo!" I doda: "Napiši: Ove su rije�i vjerne i istinite. I još mi re�e: "Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Po�etak i Svršetak! Ja �u žednomu dati s izvora vode života zabadava. To �e biti baština pobjednikova. I ja �u njemu biti Bog, a on meni sin“(Otk 21,1-7). Velika borba je završena. Grijeha i grješnika više nema. Cijeli svemir je �ist. Potpuni sklad i radost vladaju u cijelom neizmjernom djelu stvaranja. Od Onoga koji je sve stvorio teku život, svjetlost i radost, ispunjavaju�i sve svjetove u beskrajnom prostranstvu. Od najmanjeg atoma pa do najve�eg svijeta, sve, živo i neživo, u svojoj nepomu�enoj ljepoti i savršenoj radosti, objavljuje da je Bog ljubav[7].

25

Page 28: diplomski rad lauc.pdf

Zaklju�ak: Cilj ovog rada bio je u kratkim crtama prikazati osnovne postavke Božjeg modela zajednice svih stvorenih bi�a sa Stvoriteljem. To znanje je danas ignorirano, zaboravljeno, odba�eno i zamijenjeno ljudskim modelima organizacija, zajednica, država. Rezultat toga je da se više bavimo problemima koji nastaju zbog takvog na�ina rada, nego samim aktivnostima kako osigurati mir, prosperitet i blagostanje nekog društva. Bez poznavanja onih najviših vrijednosti i kategorija kroz koje je sve ostalo definirano i ure�eno ne�emo biti u stanju osigurati zadovoljenje niti osnovnih ljudskih potreba, biti �emo konstantno u me�usobnom sukobu, u nesigurnosti i neizvjesnosti što nam donosi budu�nost i što �e biti sutra. Dominantni ljudski modeli otkrivanja istine ignoriraju duhovnu dimenziju koja je nama nevidljiva, a zbog svojih ograni�enja ljudi nisu u stanju povezati sve varijable u svemiru, niti razjasniti njihovu me�usobnu povezanost. Ignoriranje Božje objave kojom nam je Stvoritelj objasnio svoje namjere, svoj karakter i svoj odnos prema nama dovodi u potpunu tamu i potpuno nepoznavanje što i kako treba raditi želimo li si osigurati prosperitet. Bog nam je obe�ao i pripremio mnogo više od ovog svijeta, koji je samo test da se vidi da li �emo odabrati zajednicu s Njim ili zajednicu s pravilima i “istinama“ ovog svijeta. Svima koji Ga budu slijedili i povjerovali Mu, �eka vje�no kraljevstvo i kraljevski status sina Božjeg. Nikakva ljudska mudrost, pametovanje ili znanje ne mogu unijeti Duh životni niti osigurati opstojnost, a kamoli vje�nost nekoj zajednici bez Božje milosti i suradnje. Bog je izvor života i samo Njegov Duh može oživljavati i održavati život. Svaki �ovjek �e biti testiran, svaka generacija �e biti testirana. Zbog toga svaki �ovjek i svaka generacija ima priliku stvarati organizacije, te tako oblikovati svoj karakter, aktualizirati istine koju su prihvatili u materiju i tako vidjet rezultat toga, rezultat tih istina. To je smisao i svrha ovog svijeta i zato je poznavanje Božje istine, istine koju nam je Stvoritelj objavio klju�no kako za opstanak, tako i za ulazak u vje�ni život.

26

Page 29: diplomski rad lauc.pdf

Literatura: Knjige: 1. priredio Adalbert Rebi� (2007). Jeruzalemska Biblija, Krš�anska sadašnjost, Zagreb Web stranice: 2. http://biblija.biblija-govori.hr/ 3. http://thelivingwords.ancient-hebrew.org/ 4. http://markwoodman.blogspot.com/ 5. http://egwwritings.org/ 6. http://pavlescg.bc-cetinje.com/ Elektroni�ke knjige: 7. Ellen Ghould White - The Great Controversy(1911.), Ellen G. White Estate, Inc. 2010. https://egwwritings.org/media/pdf/en_GC.pdf 5.8.2012. 8. Ellen Ghould White - The Acts of the Apostles(1911.), Ellen G. White Estate, Inc. 2010. http://egwwritings.org/media/pdf/en_AA.pdf 6.8.2012. 9. Ellen Ghould White - The Desire of Ages(1898.), Ellen G. White Estate, Inc. 2010. http://egwwritings.org/media/pdf/en_DA.pdf 9.8.2012. 10. Ellen Ghould White - Patriarchs and Prophets(1890.), Ellen G. White Estate, Inc. 2010. http://egwwritings.org/media/pdf/en_PP.pdf 10.8.2012. 11. Ellen Ghould White - Patriarchs and Kings(1917.), Ellen G. White Estate, Inc. 2010. https://egwwritings.org/media/pdf/en_PK.pdf 11.8.2012. 12. Kompliacija spisa Ellen Ghould White - The Beginning of the End(2007.), Ellen G. White Estate, Inc 2012. http://egwwritings.org/media/pdf/en_BOE.pdf 11.8.2012 13. Kompilacija spisa Ellen Ghould White - Story ot Redemprion(1947.), Ellen G. White Estate, Inc 2010. http://egwwritings.org/media/pdf/en_SR.pdf 8.8.2012.

27

Page 30: diplomski rad lauc.pdf

Skripte: 14. Pavle Simovi� - Božji plan spasenja http://pavlescg.bc-cetinje.com/files_2008/PLAN_SPASENJA.pdf 7.8.2012. 15. Pavle Simovi� - Agape ljubav http://pavlescg.bc-cetinje.com/baza/Agape_ljubav.doc 6.8.2012. Software: 16. Interlinear Scripture Analyzer 2 17. BibleWorks 8

28