diplomski rad hidroenergija

109
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Mentori Prof. dr.sc. Željko Bogdan Prof. dr.sc. Neven Duić Kata Sušac Zagreb, 2007.

Upload: ervin-custovic

Post on 09-Sep-2015

92 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

...

TRANSCRIPT

 • SVEUILITE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

  DIPLOMSKI RAD

  Mentori Prof. dr.sc. eljko Bogdan Prof. dr.sc. Neven Dui

  Kata Suac

  Zagreb, 2007.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  2

  SAETAK

  Ovaj rad pokuat e pribliiti strukturiranje i informatizaciju Registra obnovljivih izvora

  energije i kogeneracije kojeg vodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva.

  Najprije su objanjena prava koja nositelj projekta stjee upisom u Registar, a zatim

  njegove dunosti. Nakon toga detaljno je objanjen postupak ishoenja prethodnog

  energetskog odobrenja, te evidentirana sva potrebna dokumentacija za ishoenje istog.

  Nadalje, opisan je postupak dobivanja energetskog odobrenja, sa svim detaljnim uputama

  oko potrebne dokumentacije i zakonskih rokova. Takoer je dan postupak dobivanja

  prethodnog rjeenja i rjeenja o stjecanju statusa povlatenog proizvoaa elektrine

  energije, te prava i obveze koje s istim stjee.

  Ovime je na jednom mjestu opisan postupak do stjecanja statusa povlatenog proizvoaa

  sa svom popratnom dokumentacijom, pravima i dunostima koja nositelja projekta prate

  od mjerenja potencijala do zadnje faze, odnosno do isplate isporuene elektrine energije

  po povlatenoj tarifi. Takoer objanjeni su kriteriji koje pojedina postrojenja moraju

  zadovoljiti da bi stekli status povlatenosti.

  U drugom dijelu na primjeru male kogeneracije za potrebe stambene zgrade od 20

  stanova na podruju Zagreba, napravljen je proraun za stjecanje statusa povlatenog

  proizvoaa elektrine energije kogeneracijskog postrojenja sa i bez suizgaranja biomase

  i prirodnog plina. Kako za energanu na biomasu zbog izgaranja biomase nije potrebno

  raditi proraun za status povlatenosti, opisan je postupak odreivanja poticajnih tarifa za

  istu.

  Ekonomskom analizom obuhvaen je izraun dodatnih trokova zbog primjene energane

  odnosno mikrokogeneracijskog postrojenja sa i bez suizgaranja biomase, te izraun

  uteda zbog primjene istog. Na osnovu toga, dobiveni su ekonomski pokazatelji

  isplativosti investiranja u energanu na biomasu te mikrokogeneracijsko postrojenje.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  3

  SADRAJ

  POPIS SLIKA................................................................................................................................................4 POPIS TABLICA ..........................................................................................................................................5 POPIS OZNAKA...........................................................................................................................................6 IZJAVA ..........................................................................................................................................................9 1 UVOD..................................................................................................................................................10

  1.1 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE .....................................................................................................11 1.2 KOGENERACIJA ...........................................................................................................................14 1.3 MEHANIZMI POTPORE ZA DRAVE LANICE EU ..........................................................................16

  2 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I KOGENERACIJA ...........................................................18 2.1 ENERGIJA SUNCA.........................................................................................................................18 2.2 ENERGIJA VODENIH SNAGA .........................................................................................................22 2.3 ENERGIJA VJETRA........................................................................................................................27 2.4 ENERGIJA IZ BIOMASE .................................................................................................................32 2.5 GEOTERMALNA ENERGIJA ...........................................................................................................37 2.6 ENERGIJA MORSKIH VALOVA.......................................................................................................41 2.7 ENERGIJA IZ KOGENERACIJSKIH POSTROJENJA ............................................................................42

  3 STRUKTURIRANJE PODATAKA ZA STATUS PP ....................................................................45 3.1 POVLATENI PROIZVOA...........................................................................................................45 3.2 UVJETI ZA STJECANJE STATUSA POVLATENOG PROIZVOAA ...................................................46 3.3 STJECANJE, PRODUENJE I GUBITAK STATUSA PP........................................................................47 3.4 DUNOSTI POVLATENOG PROIZVOAA....................................................................................50

  4 STRUKTURIRANJE REGISTRA...................................................................................................52 4.1 PRETHODNO ENERGETSKO ODOBRENJE .......................................................................................53 4.2 ENERGETSKO ODOBRENJE ...........................................................................................................58 4.3 PRETHODNO ENERGETSKO ODOBRENJE ZA ZATEENE PROJEKTE.................................................62 4.4 ODOBRENJE ZA IZGRAENA POSTROJENJA ..................................................................................64

  5 INFORMATIZACIJA REGISTRA .................................................................................................67 5.1 DIJELOVI SUSTAVA......................................................................................................................68 5.2 GEODETSKI PARAMETRI ..............................................................................................................72 5.3 GRAFIKA BAZA PODATAKA .......................................................................................................74

  6 MODEL MIKROKOGENERACIJSKOG POSTROJENJA ZA PRORAUN ..........................76 7 PRORAUN ZA STATUS POVLATENOG PROIZVOAA .................................................81

  7.1 PRORAUN ZA BIOENERGANU .....................................................................................................82 7.2 PRORAUN ZA KOGENERACIJU, SA I BEZ IZGARANJA BIOMASE....................................................84

  8 EKONOMSKA ANALIZA ...............................................................................................................90 8.1 TROKOVI INVESTICIJE ENERGANE I KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA.......................................93 8.2 TROKOVI INVESTICIJE U ODVOJENOJ PROIZVODNJI ENERGIJE.....................................................95 8.3 RAZLIKA U INVESTICIJSKIM TROKOVIMA ZBOG PRIMJENE KOGENERACIJE ................................96 8.4 TROKOVI ZBOG POVEANJA POTRONJE GORIVA .......................................................................97 8.5 UTEDE ZBOG VLASTITE PROIZVODNJE ELEKTRINE ENERGIJE ...................................................99 8.6 ANALIZA ISPLATIVOSTI ULAGANJA U MIKROKOGENERACIJSKO POSTROJENJE ...........................102

  9 ZAKLJUAK ..................................................................................................................................106 10 LITERATURA.................................................................................................................................108

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  4

  POPIS SLIKA

  Slika 1. Obnovljivi izvori energije u EU Slika 2. Uinkovitost kogeneracije u odnosu na konvencionalne elektrane Slika 3. Ukupna godinja ozraenost Hrvatske [7] Slika 4. Efikasnost ravnih kolektora Slika 5. Funkcionalna zagrijavanja vode sunevom energijom [7] Slika 6. Krivulja trajanja protoka [11] Slika 7. Krivulja trajanja protoka za sijeanj u razdoblju od 10 godina [10] Slika 8. Veliina izgradnje [11] Slika 9. Shematski prikaz vjetroturbine Slika 10. Brzina zraka prije i nakon VA Slika 11. Dijagram Cp o omjeru dolazne i odlazne brzine Slika 12. Utjecaj razvoja lokacije na brzinu vjetra Slika 13. Kruenje ugljika kod koritenja biomase Slika 14. Potencijal bioenergije u Hrvatskoj po regijama Slika 15. Temperature u Zemlji Slika 16. Shema geotermalnog postrojenja Slika 17. Temperaturni gradijent Slika 18. Primjer temperaturnog gradijenta u podruju geotermalnog izvora Slika 19. Shema postrojenja na morske valove Slika 20. Shema kogeneracijskog postrojenja Slika 21. Shema postupka za stjecanje statusa povlatenog proizvoaa Slika 22. Shematski prikaz postupka za dobivanje prethodnog energetskog odobrenja Slika 23. Shematski prikaz za izdavanje energetskog odobrenja Slika 24. Shematski prikaz dobivanja prethodnog energetskog odobrenja za zateene projekte Slika 25. Shematski prikaz podnoenja zahtjeva za energetsko odobrenje za izgraena postrojenja Slika 26. Shematski prikaz postupka od prethodnog odobrenja do HROTE Slika 27. Funkcionalna shema postrojenja Slika 28. Shema prikljuenja kogeneratora na niskonaponsku mreu Slika 29. Mikrokogeneracija sa Stirling motorom Slika 30. Raspodjela investicijskih trokova za pojedine dijelove kogeneracijskog postrojenja [20]

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  5

  POPIS TABLICA

  Tablica 1. Mjesene prosjene dnevne ozraenosti na horizontalnu plohu Tablica 2. Gorive vrijednosti krute biomase u ovisnosti o sadraju vlage i pepela u MJ/kg Tablica 3. Prosjena ogrjevna vrijednost tekuih i plinovitih goriva u MJ/m3 odnosno MJ/l Tablica 4. Kriterij za odreivanje veliine potrebnog prostora ispitivanja za vjetroelektrane Tablica 5. Godinji iznosi elektrine energije Tablica 6. Tipine tehnoloke karakteristike za manje kogeneracijske tehnologije [25] Tablica 7. Cijena elektrine energije za poduzetnitvo (bez PDV-a) Tablica 8. Trokovi kotlovnice 135 kW [20] Tablica 9. Izraun trokova zbog poveane potronje goriva Tablica 10. Trokovi elektrine energije u sluaju da se sva kupuje (klasini kotao) Tablica 11. Uteda zbog koritenja kogeneracije na prirodni plin Tablica 12. Utede zbog koritenja kogeneracije na prirodni plin i 10% biomase Tablica 13. Utede zbog koritenja energane na biomasu

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  6

  POPIS OZNAKA

  Oznaka Mjerma jedinica Fizikalna veliina AH km2 Povrina Hrvatske

  Ak m2 Povrina kolektora

  Az m2 Povrina kroz koju struji zrak

  C kn Visina tarifne stavke

  Cbio kn/kg Cijena biomase/peleti

  CGk,m kn/kWh Poticajna cijena za tekuu kalendarsku godinu

  CGoie kn/kWh Poticajna cijena za tekuu kalendarsku godinu

  CGoie-1 kn/kWh Poticajna cijena za prethodnu kalendarsku godinu

  Cp Omjer snaga turbine i vjetra

  Cpl kn/m3 Cijena prirodnog plina

  CPLIN2006 kn/kWh Prodajna cijena prirodnog plina

  CPLINm kn/kWh Prodajna cijena prirodnog plina

  DBP god Diskontirano vrijeme povrata investicije

  E W Potencijal energije vode

  Eu MWh Elektrina energija proizvedena u kogeneraciji

  Eu MWh Godinja proizvedena elektrina energija u kogen. postrojenju

  Ez Ws Energija koju sa Sunca primi Zemlja

  F Faktor prijenosa topline iz apsorbera na medij

  fGk,m Korekcijski faktor za godinu Gk i obraunsko razdoblje m

  G W/m2 Globalno (ukupno) ozraenje

  g m/s2 Ubrzanje sile tee

  G0 W/m2 Snaga suneva zraenja na rubu atmosfere

  Gk Indeks godine, najmanja vrijednost 2007. godine

  Goie Indeks godine, najmanja vrijednost 2008. godine.

  H m Neto pad, koji ukljuuje gubitke

  Ho Wh/m2 Ozraenost

  Hb MJ Toplina proizvedena u kog. postrojenju izvan kogeneracije

  Hd MJ/m3 Donja ogrjevna vrijednost prirodnog plina

  Hg MJ Gubici topline zbog kogeneracije

  Hk MJ Korisna toplina proizvedena u kogeneracijskom postrojenju

  Hp MJ Povratna toplina je ukupna god. toplina povratnog kondenzata

  Hu MJ Ukupna godinja proizvedena toplina

  i Diskontna stopa

  ICMGoie-1 Godinji indeks cijena na malo prema slubenim podacima

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  7

  IRR % Interna stopa povrata

  k W/m2K Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka

  K Indeks prozranosti

  n Ekonomski vijek trajanja postrojenja

  N Odnos toplinske i elektrine snage

  NP Godinji netto primitak (cash flow)

  NPV kn Sadanja vrijednost trokova investicije

  P kW Snaga

  Pe kW Elektrina nazivana snaga postrojenja

  PPC2006 Prosjena proizvodna cijena elektrine energije u 2006. godini

  PPCGk-1 Prosjena proizvodna cijena elek. energije u prethodnoj godini

  Pt kW Toplinska nazivana snaga postrojenja

  Q MJ Godinja potronja primarne energije

  Qe,kup kWh Kupljena elektrina energija iz mree

  Qe,poizv kWh Elektrina energija koju postrojenje proizvede Qe,pot kWh Potronja elektrine energije objekta

  Qe,prodano kWh Prodana elektrina energiaj u mreu Qf MJ Potronja primarne energije iz fosilnih goriva

  Qk W Korisna toplinska snaga

  Qsi m3/s Srednji iskoristivi protok

  Qsr m3/s Srednji godinji protok vodotoka

  Rz m Polumjer zemlje

  SPBP god Vrijeme povrata investicije

  t sati Broj sati na dan koliko sunce sja

  t h/godinje Trajanje brzine vjetra

  Tgor,,pl kn/god Troak goriva kogeneracijskog postrojenja na plin

  Tgor,bio kn/god Troak goriva kogeneracijskog postrojenja na biomasu

  Tgor,pl-bio kn/god Troak goriva kogeneracijskog postrojenja na plin i biomasu

  Tinv, kog kn Troak investicje za kogeneracijsko postrojenje

  Tinvesticije kn Investicijski trokovi

  UPE Uteda primarne energije

  Uuk,plin-bio kn Prihod od utede zbog korietnja kog. na plin i biomasu

  Uukupno,bio kn Prihod od utede zbog korietnja bioenergane

  Uukupno,plin kn Prihod od utede zbog korietnja kogeneracije

  v m/s Srednja godinja brzina vjetra

  VAg m3 Koliina vode koja protee kroz praomatrani profil vodotoka

  Vi m3 Iskoristivi volumen vode

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  8

  Ukupna efikasnost

  kog Stupanj iskoristivosti kogeneracijskog postrojenja

  kg/m3 Gustoa fluida

  kg/m3 gustoa zraka

  e Prosjena god. uinkovitost proiz. el. en. kogen. postrojenja

  t Prosjena godd uinkovitost proiz. korisne toplinske energije

  k Ukupna godinja energetska uinkovitost

  u Ukupna uinkovitost kogeneracijskog postrojenja

  u K Ulazna temperatura medija

  z K Vanjska temperatura zraka

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  9

  IZJAVA

  Izjavljujem da sam ovaj rad izradila samostalno na temelju znanja steenih na Fakultetu

  strojarstva i brodogradnje i sluei se navedenom literaturom.

  Zahvaljujem se mentorima prof. dr. sc. eljku Bogdanu i prof. dr. sc. Nevenu Duiu na

  pruenoj pomoi za vrijeme izrade ovog diplomskog rada.

  Zahvaljujem se gospodinu Igoru Raguzinu i doc. dr. sc. eljku Tomiu koji su mi

  omoguili izradu diplomskog rada u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetnitva, te

  sudjelovanje pri izradi podzakonskih akata koji su vezani za Registar i status

  povlatenosti.

  Zahvaljujem se gospodinu Mladenu Globanu, kolegama Marku Lipoaku i Goranu

  Krajaiu na savjetima i podacima koje su mi dali na uvid i koritenje.

  Na kraju zahvalila bih se svojoj obitelji, suprugu Damiru, roditeljima, te sestrama Mariji

  i Ivanki, na pomoi i razumjevanju za sve vrijeme studiranja.

  Kata Suac

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  10

  1 UVOD

  Sigurnost opskrbe energijom je uz trgovinsku bilancu kao makroekonomski i jedan od

  najznaajnijih stratekih problema svake zemlje. Sadanjom energetskom strategijom

  predvia se da e tijekom narednih desetljea znatnije porasti ovisnost Hrvatske o uvozu

  energije od sadanjeg 55 % do oekivanog uvoza u 2030. godini od preko 70 %. Takva

  energetska budunost je vrlo nepovoljna i gospodarski i politiki zbog sve vee ovisnosti

  o uvozu energije i energenata, to je posebno vidljivo u vremenu sve izraenijih

  klimatskih promjena. U srpnju 2005. godine cijena nafte je prela granicu od 60 US$ po

  barelu to je izazvalo veliku zabrinutost u svijetu. Iako je trite nafte nepredvidljivo,

  analitiari predviaju dalji porast cijena. Posljednjih nekoliko godina pojavilo se vie

  utjecaja ije je kombiniranje dovelo do poveanog zanimanja za smanjenje emisije CO2,

  programe energetske uinkovitosti ili racionalnog koritenja energije, zahtjevi za

  samoodrivosti nacionalnih energetskih sustava. Utjecaj na okoli jedan je od znaajnih

  faktora u razmatranju prikljuenja novih proizvodnih objekata na mreu. Uz zabrinutost o

  emisiji tetnih plinova iz elektrana na fosilna goriva, obnovljivi izvori dobivaju svoju

  priliku. Na temelju Kyoto Protokola mnoge zemlje trebaju smanjiti emisiju CO2 kako bi

  se smanjio utjecaj na klimatske promjene. Stvaraju se programi za iskoritavanje

  obnovljivih izvora koji ukljuuju vjetroelektrane, male hidroelektrane fotonaponske

  izvore, zemni plin, energiju iz otpada, te iz biomase. Kogeneracijske sheme koriste

  toplinu termalnih proizvodnih objekata bilo za industrijske procese ili grijanje, te su vrlo

  dobar nain poveanja ukupne energetske uinkovitosti [1]. Obnovljivi izvori imaju

  znatno manju energetsku vrijednost u usporedbi s fosilnim gorivima, zbog ega su

  njihove elektrane manje veliine, te geografski iroko raspodijeljene. Obnovljivi izvori

  poveavaju samoodrivost elektroenergetskog sektora u sluajevima eventualne

  energetske krize u proizvodnji elektrine energije koja je danas ovisna o isporuci ugljena,

  plina i nafte.

  Hrvatska je prepoznala obnovljive izvore i kogeneraciju kao kljune faktore u postizanju

  smanjenja emisije stakleninih plinova, zatiti okolia i energetskoj uinkovitosti te

  smanjenju ovisnosti o uvozu elektrine energije [2].

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  11

  1.1 Obnovljivi izvori energije

  Obnovljivim izvorima energije (OIE) smatraju se izvori energije koji su sauvani u

  prirodi i koji se obnavljaju u cijelosti ili djelomino. To se posebno odnosi na energiju

  vodotoka, vjetra, neakumuliranu sunevu energiju, biogoriva, biomasu, bioplina,

  geotermalnu energiju, energiju valova, energiju plime i oseke, energiju plina iz deponija

  ili postrojenja za preradu otpadnih voda.

  Poticanje koritenja OIE je strateki cilj Europske unije (EU), jer je u skladu sa

  strategijom odrivog razvoja i omoguava ostvarenje ciljeva Kyoto protokola u smislu

  smanjenja emisije staklenikih plinova i zatite okolia. Dana 27. rujna 2001. godine

  donesen je dokument europskog energetskog zakonodavstva - Direktiva 2001/77/EC

  Europskog parlamenta i Vijea o promicanju uporabe elektrine energije iz obnovljivih

  izvora energije na unutarnjem tritu elektrine energije [3].

  Svrha ove Direktive je:

  smanjenje ovisnosti o uvoznim energentima i time poveanja sigurnosti opskrbe,

  zatita okolia,

  mogunost ostvarenja regionalnog razvoja i time poveanja zaposlenosti

  otvaranjem novih radnih mjesta.

  Direktivom se od zemalja lanica trai prihvaanje mjera i poticaja za ostvarivanje cilja

  da do 2010. godine elektrina energija dobivena iz OIE iznosi 22,1 % od ukupne

  potronje elektrine energije u EU. U skladu s tim, Ministarstvo gospodarstva, rada i

  poduzetnitva donijelo uredbu o minimalnom udjelu elektrine energije proizvedene iz

  obnovljivih izvora energije i kogeneracije ija se proizvodnja potie,1 te je odredilo

  postii da do 31. prosinca 2010. godine minimalni udio u ukupnoj potronji elektrine

  energije u Republici Hrvatskoj bude 5,8 % elektrine energije proizvedene iz OIE [4].

  1 Uredba stupa na snagu 1. srpnja 2007. godine, a objavit e se u Narodnim novinama. http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/1080.htm

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  12

  Ova uredba se ne primjenjuje na elektrinu energiju proizvedenu u hidroelektranama

  instalirane snage vee od 10 MW, te na elektrinu energiju proizvedenu u kogenercijskim

  postrojenjima u kategoriji javnih toplana koja proizvode elektrinu energiju i toplinsku

  energiju radi opskrbe kupaca, a ne za vlastite potrebe. Proizvodnja elektrine energije iz

  postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja se potie

  sve dok se tehnolokim razvojem opreme i razvojem trita elektrine energije ne stvore

  uvjeti za plasman i prodaju elektrine energije proizvedene iz postrojenja koja koriste

  obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja na otvorenom tritu elektrine

  energije. Pravo na poticajnu cijenu za proizvodnju elektrine energije iz postrojenja koja

  koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja primjenom tarifnog

  sustava za proizvodnju elektrine energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  mogu ostvariti energetski subjekti koji su na temelju rjeenja Agencije stekli status

  povlatenog proizvoaa elektrine energije. Minimalan udio elektrine energije odreen

  ovom Uredbom predstavlja osnovu za odreivanje dinamike ulaska u pogon povlatenih

  proizvoaa elektrine energije ija se proizvodnja potie, te za sklapanje ugovora o

  otkupu elektrine energije s operatorom trita. Svu energiju koju proizvode povlateni

  proizvoai elektrine energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i

  kogeneracijskih postrojenja, a ija se proizvodnja potie, otkupljuje operator trita,

  odnosno preuzima svaki pojedini opskrbljiva na nain i pod uvjetima propisanim

  Uredbom. Budui da se pod zelenom energijom smatra i elektrina energija dobivena iz

  hidroelektrana, u Hrvatskoj se trenutano priblino 50 % ukupno proizvedene energije

  dobiva iz OIE.

  Obnovljivi izvori energije, ne ukljuujui hidroenergiju, daju manje od 1% ukupno

  potrebne energije. Taj udio u budunosti treba znatno poveati jer neobnovljivih izvora

  energije ima sve manje, a i njihov tetni utjecaj sve je izraeniji u zadnjih nekoliko

  desetljea. Sunce isporuuje Zemlji 15 tisua puta vie energije nego to ovjeanstvo u

  sadanjoj fazi uspijeva potroiti. To je jedan od primjera iz kojeg se vidi da se obnovljivi

  izvori mogu i moraju poeti bolje iskoritavati.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  13

  Razvoj obnovljivih izvora energije (osobito od vjetra, vode, sunca i biomase) vaan je

  zbog nekoliko razloga:

  obnovljivi izvori energije imaju vrlo vanu ulogu u smanjenju emisije ugljinog

  dioksida (CO2) u atmosferu. Smanjenje emisije CO2 u atmosferu je politika

  Europske unije, pa se moe oekivati da e i Hrvatska morati prihvatiti tu politiku.

  poveanje udjela obnovljivih izvora energije poveava energetsku odrivost

  sustava. Takoer pomae u poboljavanju sigurnosti dostave energije na nain da

  smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i elektrine energije.

  oekuje se da e obnovljivi izvori energije postati ekonomski konkurentni

  konvencionalnim izvorima energije.

  Nekoliko tehnologija, osobito energija vjetra, male hidroelektrane, energija iz biomase i

  suneva energija, su ekonomski konkurentne. Ostale tehnologije su ovisne o potranji na

  tritu da bi postale ekonomski isplative u odnosu na klasine izvore energije. Proces

  prihvaanja novih tehnologija vrlo je spor i uvijek izgleda kao da nam izmie za malo.

  Glavni problem za instalaciju novih postrojenja je poetna cijena. To die cijenu

  dobivene energije u prvih nekoliko godina na razinu potpune neisplativosti u odnosu na

  ostale komercijalno dostupne izvore energije. Velik udio u proizvodnji energije iz

  obnovljivih izvora rezultat je ekoloke osvijetenosti stanovnitva, koje usprkos poetnoj

  ekonomskoj neisplativosti instalira postrojenja za proizvodnju "iste" energije. Europska

  unija ima strategiju udvostruavanja upotrebe obnovljivih izvora energije od 2003. do

  2010. godine. To znai da bi se ukupni udio obnovljivih izvora energije poveao sa

  sadanjih 6% na 12% 2010. godine. Taj plan sadri niz mjera kojima bi se potaknule

  privatne investicije u objekte za pretvorbu obnovljivih izvora energije u iskoristivu

  energiju (najveim dijelom u elektrinu energiju).

  Kretanje udjela obnovljivih izvora u proizvodnji elektrine energije zemalja EU, bez

  hidroelektrana prikazan je na slici 1.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  14

  Slika 1. Obnovljivi izvori energije u EU

  1.2 Kogeneracija

  Kogeneracija (Combined Heat and Power ili CHP) je istodobna proizvodnja dva korisna

  oblika energije (elektrine i toplinske) u jedinstvenom procesu. Toplinska energija koja

  ostaje neiskoritena u konvencionalnoj elektrani (ili se isputa u okoli uz negativne

  uinke) koristi se za potrebe u raznim proizvodnim procesima ili, to je ei sluaj, za

  grijanje pojedinanih graevina ili ak cijelih naselja. Toplinska energija moe se koristiti

  za proizvodnju pare, zagrijavanje vode ili zraka. Jedan od naina koritenja kogeneracije

  je i trigeneracija2, gdje se dio energije koristi i za hlaenje. Kao gorivo moe se koristiti

  prirodni plin, biomasa, drvna graa ili vodik (u sluaju gorivih elija), a izbor tehnologije

  za kogeneraciju ovisi o raspoloivosti i cijeni goriva. Osnovna prednost kogeneracije je

  poveana uinkovitost energenta u odnosu na konvencionalne elektrane koje slue samo

  za proizvodnju elektrine energije, te industrijske sustave koji slue samo za proizvodnju

  pare ili vrue vode za tehnike procese.

  2 Trigeneracija - Elektrane koje proizvode elektrinu energiju, toplinsku energiju i hlade

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  15

  Slika 2. Uinkovitost kogeneracije u odnosu na konvencionalne elektrane

  Ukupna uinkovitost kogeneracije iznosi od 70 do 85 % (od 27 do 45 % elektrine

  energije i od 40 do 50 % toplinske energije), za razliku od konvencionalnih elektrana gdje

  je ukupna uinkovitost od 30 do 51 % (elektrine energije). Kogeneracije imaju znaajnu

  ulogu kao distribuirani izvor energije zbog pozitivnih uinaka: manji gubici u mrei,

  smanjenje zaguenja u prijenosu, poveanje kvalitete napona i poveanje pouzdanosti

  opskrbe elektrinom energijom. Uz sve navedeno, smanjen je i tetan uinak na okoli.

  Komercijalno dostupne kogeneracijske tehnologije su parne i plinske turbine,

  mikroturbine, motori s unutranjim izgaranjem, Stirlingov motor i gorive elije, u

  irokom rasponu snage od 1 kW za Stirlingov motor do 250 MW za plinske turbine.

  Dana 11. veljae 2004. godine donesen je dokument europskog energetskog

  zakonodavstva - Direktiva 2004/8/EC Europskog parlamenta i Vijea o promicanju

  kogeneracije na temelju potronje korisne energije na unutarnjem tritu energije [5].

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  16

  Svrha ove Direktive je:

  promocija visokouinkovite kogeneracije temeljene na uinkovitoj toplinskoj

  potronji (uteda primarne energije najmanje 10 posto u odnosu na odvojenu

  proizvodnju toplinske i elektrine energije),

  smanjenje gubitaka u mrei,

  smanjenje emisije staklenikih plinova.

  1.3 Mehanizmi potpore za drave lanice EU

  Cijena elektrine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije znatno je vea od

  prosjene proizvodne cijene u klasinim elektranama. Zato Direktiva 2001/77/EK

  Europskog parlamenta i Vijea Europe o promicanju uporabe elektrine energije iz

  obnovljivih izvora energije na unutarnjem tritu elektrine energije obvezuje svaku

  dravu lanicu EU da zakonom definira neki od mehanizama potpore.

  Dva najea mehanizma potpore koji se danas primjenjuju u Europi su sustav

  zajamenih cijena i sustav obvezujuih kvota [6].

  Sustav zajamenih cijena (feed-in tariff system, pricing system) definira sljedee

  obveze:

  obvezu operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava da

  prikljue povlatenog proizvoaa na elektroenergetsku mreu,

  obvezu otkupa elektrine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije,

  obvezu primjene tarifnog sustava za proizvodnju elektrine energije iz obnovljivih

  izvora energije.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  17

  Ovaj sustav danas je najzatupljeniji u Europi, i to u dravama koje imaju najvie

  instaliranih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije (npr. Njemaka,

  panjolska, Danska, Nizozemska, Francuska, Portugal).

  Sustav obvezujuih kvota (system quota obligations) je zakonom definirana obveza

  energetskih subjekata da proizvedu ili preuzmu odreenu koliinu elektrine energije

  podrijetlom iz obnovljivih izvora energije. Dostizanje obvezujue kvote nadzire nadleno

  tijelo ovlateno i registrirano od strane drave. Dostizanje obvezujue kvote obvezani

  subjekt moe potvrditi sa zelenim certifikatima. Obvezujue kvote su dostignute kada

  subjekt dokae nadlenom tijelu da je kupio odgovarajui broj zelenih certifikata. Trite

  zelenim certifikatima je paralelno tritu elektrine energije. Proizvoa elektrine

  energije iz obnovljivih izvora energije prodaje proizvedenu energiju po trinoj cijeni, ali

  takoer prodaje i zelene certifikate dobivene za svaki MWh proizvedene elektrine

  energije iz obnovljivih izvora energije. Ovaj dodatni prihod od prodaje zelenih certifikata

  omoguava pokrivanje njegovih veih trokova proizvodnje koje ima u odnosu na ostale

  proizvoae.

  Zelene certifikate izdaje tijelo nadleno za izdavanje certifikata, ovlateno i registrirano

  od strane drave. Budui da je zeleni certifikat elektroniki zapis koji sadri sve potrebne

  podatke, kao i jamstvo podrijetla, neophodno je uvesti jedinstveni registar u kojem se

  biljee sva kretanja zelenih certifikata kako bi trite bilo razvidno i nediskriminirajue.

  Zeleni certifikati imaju odreeni ivotni ciklus koji podrazumijeva njihovo izdavanje

  od strane nadlenog tijela, trgovanje certifikatima budui da isti zeleni certifikat moe

  promijeniti vie vlasnika i konano iskoritenje kada je koliina energije za koju je izdan

  odreeni zeleni certifikat prodana krajnjem kupcu. Ovakav sustav je trino orijentiran i

  primjenjuje ga samo est drava u Europi: Velika Britanija, vedska, Belgija, Italija,

  Rumunjska i Poljska.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  18

  2 Obnovljivi izvori energije i kogeneracija 2.1 Energija sunca

  Energiju koju sa Sunca primi Zemlja i Hrvatska u jednom danu (24 sata) rauna se prema

  izrazu:

  tPE zz = [Ws] (1)

  AGKPz = 0 [W] (2)

  = zRA 2 [m2] (3)

  gdje je:

  Ez - energija koju sa Sunca primi Zemlja,

  G0 = 1370 W/m2 - snaga suneva zraenja na rubu atmosfere, 6378,6 eRz = m - polumjer zemlje,

  AH = 56594 km2 - povrina Hrvatske,

  K = 0,5 - indeks prozranosti,

  t = 12 sati, Sunce sja 12 sati na dan.

  Zraenje na ravnoj plohi moe biti:

  o globalno (ukupno),

  o direktno i

  o difuzno (raspreno)

  Vaan je iznos i trajanje dnevne ozraenosti (insolacije). Najee se mjeri samo globalna

  (ukupna) ozraenost. Tada je potrebno izraunati udio direktne i difuzne komponente.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  19

  Slika 3. Ukupna godinja ozraenost Hrvatske [7]

  Rezultati mjerenja su dostupni kao ozraenost na ravnu plohu za prosjeni dan u mjesecu.

  Ozraenost se oznaava s H, a izraava u [Wh/m2 ili J/m2]. esto su dostupne vrijednosti

  kao u tablici 1.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  20

  Tablica 1. Mjesene prosjene dnevne ozraenosti na horizontalnu plohu

  H

  [MJ/m2]

  sije. velj. ou. tra. svib. lip. srp. kol. ruj. lis. stu. pro. GOD

  Split 6,5 9,8 14,3 18,6 23,3 25,9 25,4 22,4 17,4 12,7 7,4 5,7 1600

  Zagreb 3,7 6,5 9,7 14,8 19,3 20,6 21,3 18,7 14,0 8,3 3,6 2,7 1200

  Suneva energija se moe koristiti za grijanje (pasivno i aktivno) i za proizvodnju

  elektrine energije direktno u elektranama. Kod aktivnog solarnog grijanja solarni

  toplinski kolektori preuzimaju energiju svjetlosnog zraenja i griju vodu. Solarni

  toplinski kolektori se mogu kategorizirati prema temperaturi na kojoj griju vodu:

  niskotemperaturni kolektori, srednje temperaturni kolektori i visokotemperaturni

  kolektori. Efikasnost ravnih kolektora prikazana na slici 4. jednaka je korisnoj toplini u

  odnosu na solarno zraenje.

  Slika 4. Efikasnost ravnih kolektora

  Efikasnost je korisna toplina kroz sunevo zraenje.

  AHQ

  AGQ kk

  =

  =

  &

  (4)

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  21

  Korisna toplina je primljeno minus gubici:

  [ ] tTkGaAFQk = (5)

  [ ]tTkHaAFQ k = (6)

  Pa se efikasnost moe izraziti kao:

  =

  GTkaF

  (7)

  gdje je:

  A [m2] - povrina kolektora,

  G [W/m2] - globalno (ukupno) ozraenje,

  F - faktor prijenosa topline iz apsorbera na medij (vodu),

  kQ& [W] - korisna toplinska snaga,

  k [W/m2K] koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka,

  u - ulazna temperatura medija,

  z - vanjska temperatura zraka,

  transmitivnost pokrova

  apsorptivnost apsorbera

  zuT = (8)

  =a (9)

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  22

  Slika 5. Funkcionalna zagrijavanja vode sunevom energijom [7]

  Mogunost kolektora da tijekom dana mijenja svoj poloaj znatno utjee na njegovu

  efikasnost. Promjena poloaja kolektora: u jednoj osi tijekom dana daje 25% do 30% vie

  energije a u dvije osi tijekom dana daje 30% do 40% vie energije. Kolektori koji mogu

  mijenjati poloaj imaju vie koristi na sunanijim lokacijama. Kolektor koji moe

  mijenjati poloaj tijekom dana poskupljuje instalaciju duplo, oteava odravanje i vea je

  masa instalacije.

  2.2 Energija vodenih snaga

  Hidroelektrane su postrojenja u kojim se energija poloaja pretvara u elektrinu energiju.

  Elektrina energija u hidroelektranama dobiva se pretvorbom potencijalne energije vode

  u mehaniku energiju okretanja turbine, koja potom pokree elektrini generator.

  Procjena vodnih potencijala raspoloivih za proizvodnju elektrine energije zahtjeva

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  23

  detaljne informacije o lokalnim, geografskim karakteristikama vodotoka kao to su neto

  pada, volumni protok u jedinici vremena itd.

  Hidroelektrane sudjeluju u ukupnoj proizvodnji elektrine energije u Europi sa 17%. Taj

  postotak je primjerice u Norvekoj 99 %, dok je u Velikoj Britaniji i jo nekim zemljama

  svega 3% pa ak i manje. Dok se na svjetskoj razini energija dobivena iz hidroelektrana

  kree oko 20% u odnosu na ukupnu proizvodnju elektrine energije. U Hrvatskoj 50 %

  elektrine energije dobije se iz hidroelektrana [10].

  Koliina vode koja pritjee u vodotoke definira se faktorom otjecanja koji iznosi od

  zanemarivo do 0,95, a definira se prema izrazu:

  faktor otjecanja=voda u promatranom vodotoku/oborinsko podruje koliina padavina

  Mogunost pretvorbe energije poloaja u elektrinu energiju ovisi o poznavanju koliine

  vode u vodotoku po iznosu i vremenu (H=f(Q) konsupciona krivulja). Koliina vode u

  vodotocima ovisi o koliini oborina, sastavu i topografiji tla i vremenskom rasporedu

  oborina. Osnovno mjerenje razine vode u vodotoku (vodostaj) vri se pomou vodokaza.

  Konsumpciona krivulja podrazumijeva istovremeno mjerenje protoka na odreenom

  mjestu vodotoka, odnosno na odreenom profilu. Krivulja je ovisna o obliku korita na

  mjestu vodokaza.

  Slika 6. Krivulja trajanja protoka[11]

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  24

  Ukupna koliina vode koja protee kroz promatrani profil vodotoka rauna se prema

  izrazu:

  dttQdttQV TAg )()()365(12

  0

  )365(12

  0 == [m3] (10)

  Srednji godinji protok vodotoka rauna se prema izrazu:

  61054,31 = Agsr

  VQ [m3/s] (11)

  Krivulja trajanja protoka predstavlja krivulju vjerojatnosti koja kae da je vjerojatnost

  pojave protoka QTA jednaka omjeru vremena TA i ukupnog vremena promatranja.

  Slika 7. Krivulja trajanja protoka za sijeanj u razdoblju od 10 godina [10]

  Maksimalni protok je protok koji HE moe propustiti kroz pretvorbeni sistem. Iskoristivi

  volumen vode Vi odgovara veliini izgradnje, a definira se:

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  25

  =iQ

  i dQtV0

  ( 12)

  Srednji iskoristivi protok definira se prema izrazu:

  0tV

  Q isi = [m3/s]

  (13)

  Potencijal energije vode definira se prema izrazu:

  hgmE = [W] (14)

  hgtmP

  tE

  == [W] (15)

  gdje je :

  m - maseni protok

  Slika 8. Veliina izgradnje [11]

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  26

  hgQhgtVP ==

  (16 )

  tVV =& [m3/s] volumni protok

  hQP = 31080665,9 [W] (17)

  Snaga hidroelektrane definira se prema izrazu:

  hQP si = 80665,9 [kW] (18)

  ili

  hQgP = [kW] (19)

  gdje je:

  - ukupna efikasnost,

  [kg/m3] - gustoa fluida, (za vodu 1000= kg/m3),

  g [m/s2]- ubrzanje sile tee (9,81 m/s2),

  Q [m3/s] - protok,

  h [m] - neto pad, koji ukljuuje gubitke,

  Mogua godinja elektrina energija definira se prema izrazu:

  PE = 8760 [kWh] (20)

  gdje je:

  P [kW] snaga hidroelektrane,

  8760 - maksimalni broj radnih sati u godini.

  S obzirom na neto pad, hidroelektrane dijele se na:

  visokotlane (100 m i vie),

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  27

  srednjetlane (30 do 100 m),

  niskotlane (2 do 30 m).

  Prema nainu koritenja vode dijele se na:

  - protone,

  - akumulacijske:

  - dnevna akumulacija (punjenje po noi, pranjenje po danu),

  - sezonska akumulacija (punjenje u kinom, pranjenje u sunom periodu).

  Prosjena koliina padalina razlikuje se od regije do regije. Koliina padalina takoer se

  mijenja iz godine u godinu, to uzrokuje promjenjivu godinju proizvodnju elektrine

  energije u hidroelektranama. Male hidroelektrane i male akumulacije, za razliku od

  srednjih i velikih, bolje se uklapaju u okoli i izazivaju manje po okoli tetnih posljedica

  [9]. Koritenje hidroenergetskog potencijala za dobivanje elektrine energije danas je u

  irokoj uporabi svugdje u svijetu. Kao primjer mogu se navesti Norveka i Paragvaj, koje

  skoro cijelu proizvodnju elektrine energije temelje na hidroenergiji. Premda

  hidroelektrane imaju brojne prednosti kao i ostali obnovljivi izvori energije, mogu je

  njihov negativan utjecaj na okoli - primjerice, poremeaj tokova podzemnih voda, te

  utjecaj na ivot flore i faune.

  2.3 Energija vjetra

  Energija vjetra za proizvodnju elektrine energije najisplativija je u izoliranim

  podrujima, udaljenim od elektroenergetske mree, ije su energetske potrebe relativno

  male, uobiajeno manje od 10 kW. Do kraja 2002. godine, ukupno instalirani kapaciteti u

  vjetroelektranama u svijetu iznosili su oko 30.000 MW, od ega oko 22.000 MW u

  Europi, veinom u Njemakoj, panjolskoj i Danskoj. tovie, proizvodnja elektrine

  energije iz vjetroelektrana prikljuenih na elektroenergetsku mreu biljei impresivan

  godinji porast od oko 30% [9].

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  28

  Najznaajnije tehnike karakteristike vjetroturbina su orijentacija osi turbine, broj

  lopatica te naini regulacije izlazne snage rotora. Vjetroturbine mogu imati vertikalne ili

  horizontalne osi. No, sve suvremene turbine imaju horizontalne osi. Veina dananjih

  turbina izvedena je s tri lopatice, iako ih ima i s dvije pa i s jednom lopaticom. Dva su

  osnovna naina upravljanja snagom turbine: aktivno (zakretanjem lopatica) i pasivno

  (pomou turbulentnog strujanja vjetra uz lopatice pri viim brzinama), a sve vei broj

  turbina danas se izrauje s kombinacijom ove dvije metode upravljanja. Shematski prikaz

  vjetroturbine dat je na slici 9.

  Energija mase zraka je kinetika energija, definira se prema izrazu:

  2

  3vmEk

  = (21)

  Masu zraka odreuje gustoa, povrina kroz koju struji brzina i vrijeme:

  tvAm = (22)

  tvAEk

  =2

  3 (23)

  gdje je:

  [kg/ m3] - gustoa zraka (npr. kod 15C, =1,225 kg/m3),

  A [m2] - povrina kroz koju struji zrak,

  v [m/s] - srednja godinja brzina vjetra,

  t [h/godinje] - trajanje brzine vjetra.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  29

  Slika 9. Shematski prikaz vjetroturbine

  Snaga vjetra (energija/m2) je proporcionalna gustoi zraka i treoj potenciji brzine vjetra,

  odnosno snaga vjetra je derivacija energije po vremenu:

  2

  3vAP = (24)

  Gustoa zraka:

  - ovisi o temperaturi, tlaku i vlanosti,

  - za standardne uvjete na moru =1,225 kg/m3 (101325 Pa i 15 C),

  - unutar uobiajenih promjena temperature i tlaka gustoa varira do 10 %.

  Brzina zraka je promjenjiva sa visinom i vremenom. Iskoritena energija ovisi o brzini

  kojom vjetar dolazi (v) i brzini kojom odlazi (w).

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  30

  Slika 10. Brzina zraka prije i nakon VA

  Omjer brzina w/v oznaavamo sa . Pa je maksimalno iskoritena snaga vjetra definirana

  prema izrazu:

  )(22

  22 wvwvAP

  +

  =

  (25)

  )1(2

  12

  23

  +

  = vAP

  (26)

  pCvAP = 3

  2

  (27)

  Dobivena snaga iz vjetra se razlikuje od ukupne energije vjetra. Cp je omjer snaga turbine

  i vjetra. Za pCvw == 31 maksimalnu vrijednost je:

  %3,5927/16max. ==pC .

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  31

  Slika 11. Dijagram Cp o omjeru dolazne i odlazne brzine

  Danas se praktino pretvara do 40% energije vjetra u drugi oblik energije pa je i snaga

  vjetroturbine umanjena za koeficijent Cp koji je vei od koeficijenta koji daje najveu

  snagu, Cpmax.

  Brzina vjetra pri kojoj su vjetroelektrane u pogonu u rasponu je od 3 do 25 m/s. Pri veim

  brzinama vjetra upravljaki mehanizam zaustavlja rad postrojenja kako bi se zatitilo od

  mogueg oteenja. Nedostatak koritenja ovih tehnologija je ovisnost o stohastikoj

  naravi vjetra. Ukoliko imamo vie vjetroagregata na istoj lokaciji brzina vjetra slabi.

  Turbine postavljene niz vjetar:

  - manje brzine: manje snage

  - vee turbulencije: vie optereenja

  - vei broj vjetroagregata u VE poveava gubitke

  Kako bi se optimiziralo postrojenje vjetroelektrane za snagu i troenje koriste se razni

  raunalni programi za simulaciju i mjerenje.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  32

  Slika 12. Utjecaj razvoja lokacije na brzinu vjetra

  Vjetroelektrana na okoli utjee radom, izgledom i zvukom. Udaljenost stalnog

  ovjekovog prebivalita od vjetroelektrane treba biti vea od 300 m, tako da je razina

  zvuka prihvatljiva. Treba imati u vidu da se poveanjem brzine vjetra poveava i prirodni

  huk vjetra to relativno umanjuje umove koji dopiru iz vjetroelektrane [10].

  2.4 Energija iz biomase

  Biomasa je najstariji izvor energije koji je ovjek koristio i predstavlja skupni pojam za

  brojne, najrazliitije proizvode biljnog i ivotinjskog svijeta. Biomasa se moe podijeliti

  na energetske biljke i ostatke ili otpad. Energetske biljke mogu biti brzorastue drvee,

  viegodinje trave ili alge, dok ostaci ukljuuju poljoprivredni, umski i industrijski otpad

  koji se koristi za proizvodnju toplinske i elektrine energije te prerauje u bioplinove i

  tekua biogoriva. Biorazgradiva frakcija komunalnog otpada, takoer se smatra

  biomasom. Biomasa je obnovljivi izvor energije koji ukljuuje ogrjevno drvo, grane i

  drvni otpad iz umarstva, te piljevinu, koru i drvni ostatak iz drvne industrije kao i slamu,

  kukuruzovinu, stabljike suncokreta, ostatke pri rezidbi vinove loze i maslina, kotice

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  33

  vianja i kore od jabuka iz poljoprivrede, ivotinjski izmet, i ostatke iz stoarstva,

  komunalni i industrijski otpad [13].

  U drvno-preraivakoj industriji Hrvatske nastaju velike koliine razliitog drvnog

  ostatka. Taj se ostatak trenutano najee koristi samo djelomino i to samo za

  podmirenje osnovnih toplinskih potreba pogona (grijanje i tehnoloke potrebe). Dio

  drvnog ostatka koji se ne koristi na razliite se naine uklanja iz pogona uz dodatni troak

  i tetan utjecaj na okoli. Najdue istraivani i najpoznatiji su energetski nasadi na kojima

  se uzgaja brzorastue drvee kod kojeg trajanje ophodnje (vrijeme od osnivanja do sjee)

  iznosi od 3 do 12 godina. Na njima se mogu uzgajati razne vrste drvea, a u Hrvatskoj se

  najvei prinosi postiu s topolama i vrbama dobivenim razliitim metodama

  oplemenjivanja. Prinos drvne mase na takvim plantaama kree se od 8 do 25 tona suhe

  tvari po hektaru godinje. Nasadima se pokuava smanjiti potronja fosilnih goriva,

  poveati raznolikost kultura na poljoprivrednim povrinama, a slue i za uklanjanje

  tetnih tvari iz otpadnih voda odnosno, spreavanje zagaenja (biofilteri). Ovakva

  istraivanja u Hrvatskoj provode umarski fakultet Sveuilita u Zagrebu i umarski

  institut Jastrebarsko.

  Glavna prednost biomase u odnosu na fosilna goriva je njena obnovljivost i potrajnost.

  Rauna se da je optereenje atmosfere s CO2 pri koritenju biomase kao goriva

  zanemarivo, budui da je koliina emitiranog CO2 prilikom izgaranja jednaka koliini

  apsorbiranog CO2 tijekom rasta biljke. Od svih obnovljivih izvora energije, najvei se

  doprinos u blioj budunosti oekuje od biomase. Biomasa, kao i njezini produkti -

  tekua biogoriva i bioplin, nije samo potencijalno obnovljiva, nego i dovoljno slina

  fosilnim gorivima da je mogua izravna zamjena. Republika Hrvatska postala je 1996.

  godine lanica Okvirne konvencije o promjeni klime, odnosno Kyoto Protokola, iz ega

  proizlazi obveza smanjenja emisije staklenikih plinova. Na prvi pogled se biomasa i

  fosilna goriva ne razlikuju, jer se spaljivanjem uvijek oslobaa CO2. Meutim, ako se

  biomasa proizvodi odrivo, rast umske sastojine i druge biljne zajednice vezat e CO2 iz

  atmosfere i pohranjivati ga u biljnu strukturu. Spaljivanjem biomase ugljik e se

  oslobaati u atmosferu da bi se opet asimilirao s novom generacijom biljaka. Tako

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  34

  koritenje biomase umjesto fosilnih goriva, ugljik pohranjen u fosilnim gorivima, ostaje u

  tlu, a ne oslobaa se u atmosferu kao CO2 pa je ukupna bilanca jednaka nuli, odnosno

  biomasa se moe smatrati CO2 neutralnim gorivom.

  Slika 13. Kruenje ugljika kod koritenja biomase

  Utjecaj na zapoljavanje te ostali socijalno-ekonomski aspekti predstavljaju najveu

  prednost koritenja biomase, kao i ostali obnovljivih izvora energije. Razvijene drave

  Europske unije i svijeta svjesne su ovih pozitivnih aspekata i u znatnoj mjeri pomau

  projekte koritenja energije biomase.

  Trite biomase u Hrvatskoj jo je jako nerazvijeno. Na podruju Europske unije postoji

  ve uspostavljeno trite biomasom pa su i cijene transparentne i poznate. Tako se

  tijekom 2005. godine cijena iverja (drvne sjeke) u Austriji ovisno o sadraju vlage

  kretala izmeu 14,8 i 18,3 /m3, dok je cijena peleta iznosila oko 170 /t [17].

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  35

  Energetski sadraj biomase, ali i drugih goriva moe se prikazati njihovom gorivom

  vrijednou. S obzirom na znatnu nehomogenost biomase, na gorivu vrijednost utjee

  nekoliko imbenika. Osnovni pokazatelj raspoloive energije iz drvne biomase je udio

  vlage. Tako se u ovisnosti o udjelu vlage goriva vrijednost drva kree od 8,2 do 18,7

  MJ/kg. U tablici 2. dane su gorive vrijednosti raznih vrsta krute biomase u ovisnosti o

  sadraju vlage i pepela, a u tablici 3. prosjene ogrjevne vrijednosti nekih tekuih i

  plinovitih biogoriva [14].

  Tablica 2. Gorive vrijednosti krute biomase u ovisnosti o sadraju vlage i pepela u MJ/kg

  Sadraj vlage u postocima suhe tvari biomasa Sadraj pepela u postocima

  80 40 15 0

  drvo 1 9,4 12,6 16,0 18,7 5 8,3 11,2 14,2 16,7 biljni ostaci 10 7,8 10,6 13,5 15,8 20 8,5 11,4 14,5 17,0 ivotinjski

  izmet 25 7,9 10,6 13,6 16,0

  Tablica 3. Prosjena ogrjevna vrijednost tekuih i plinovitih goriva u MJ/m3 odnosno MJ/l

  biogoriva goriva vrijednost

  bioplin (60% metana) 22,0

  metan 35,8

  biodizel 37,2

  metanol 19,9

  etanol 26,8

  Energija sadrana u biomasi nastaje fotosintezom, a posljedica je Sunevog zraenja.

  Energija iz biomase moe se proizvoditi na mnogo naina. Osim izravne proizvodnje

  elektrine energije ili topline mogue je biomasu konvertirati u vei broj krutih, tekuih

  ili plinovitih goriva i produkata koja se mogu upotrijebiti za daljnju proizvodnju energije

  [15]. Izuzetno velika prednost biomase u odnosu na druge obnovljive izvore energije

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  36

  (primjerice vjetar ili Sunce) jest injenica da se ona moe spremiti i koristiti kada je

  potrebno. Dakle, biomasa moe osigurati konstantnu, nepromjenjivu opskrbu energijom.

  Raspoloive tehnologije iskoritavanja biomase za proizvodnju toplinske i elektrine

  energije mogu se podijeliti na sljedei nain:

  Proces sa Stirling motorom,

  Inverzni plinsko-turbinski ciklus,

  Indirektni plinsko-turbinski ciklus,

  Parni proces,

  Organski Rankineov ciklus.

  Na slici 14. prikazan je energetski potencijal bioenergije u Hrvatskoj. Vidljivo je da

  kontinentalni dio ima puno vei biopotencijal od primorskog, jer je veliki dio naeg

  primorja vrlo krto kamenito tlo. Prema dokumentima EU predvia se da e proizvodnja

  energije iz biomase u odnosu na ostale obnovljive izvore energije 2010. iznositi 73%.

  Slika 14. Potencijal bioenergije u Hrvatskoj po regijama

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  37

  2.5 Geotermalna energija

  Geotermalna energija definira se kao toplinska energija proizvedena u unutranjim

  slojevima Zemlje. Koliine ove energije su ogromne, te su procijenjene na 4,87 x 1025

  GJ (1,16 x 1028 kWh). Geotermalna energija prenosi se razliitim fluidima, a preteito

  vodom, koja ili sama pronalazi put od unutranjosti Zemlje do njezine povrine ili se

  prisilno, kroz buotine i pomou pumpi, vodi do povrine.

  Toplina iz Zemljine jezgre kontinuirano se prenosi prema njezinoj povrini, te zagrijava

  okolni sloj stijena. Kada temperatura i tlak postanu dovoljno visoki, dio kamenog

  omotaa se topi, pri emu nastaje magma. Budui da je laka (rjea) od okolnog stijenja,

  magma se polagano die prema Zemljinoj kori te prenosi toplinu iz unutranjosti prema

  povrini. Ponekad vrua magma dospije do povrine, a pojava je poznata kao lava. No,

  najee magma ostaje ispod Zemljine kore te zagrijava okolne stijene i vodu (kinicu

  koja prodire u dubinu Zemlje) ponekad ak na temperaturu od 300 C. Dio ove vrue

  geotermalne vode putuje kroz rasjede i pukotine te dospijeva na povrinu u obliku vruih

  izvora ili gejzira. Ipak, veina te vode ostaje duboko ispod povrine, zarobljena u

  pukotinama i poroznim stijenama. Ovakvi prirodni spremnici vrue vode nazivaju se

  geotermalnim rezervoarima.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  38

  Slika 15. Temperature u Zemlji

  U geotermalnim elektranama, za pogon turbine koristi se izravno para ili vrua voda iz

  geotermalnih rezervoara, ili se posredno koristi toplina geotermalnog fluida za

  zagrijavanje drugog radnog fluida. Iskoritena geotermalna voda se potom vraa u

  rezervoar kroz utisnu buotinu. Svrha vraanja vode je njezino ponovno zagrijavanje,

  odravanje tlaka, te odravanje rezervoara [13].

  Tri su tipa geotermalnih elektrana, a odabir ovisi o temperaturama i tlakovima u

  rezervoaru:

  1. Suhi rezervoari sadre vodenu paru s vrlo malim sadrajem vode. Para se vodi

  direktno na lopatice parne turbine. Najvea geotermalna elektrana koja koristi

  suhu paru je elektrana Geysers, oko 145 km sjeverno od San Francisca.

  Proizvodnja elektrine energije u elektrani Geysers zapoela je 1960. godine. Ova

  je elektrana postala najuspjeniji projekt obnovljivih izvora energije u povijesti.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  39

  2. Geotermalni rezervoari koji proizvode veinom vruu vodu koriste se za

  proizvodnju elektrine energije koritenjem tzv. flash procesa. Voda

  temperature vie od 150 C vodi se do povrine kroz proizvodnu buotinu. Nakon

  to izae iz rezervoara, voda ulazi u separator, u kojem vlada nii tlak nego u

  rezervoaru, to uzrokuje isparavanje vode. Para se potom koristi za pogon parne

  turbine.

  3. Rezervoari s vruom vodom temperature izmeu 90 150 C ne mogu proizvesti

  dovoljno pare u flash procesu, no ipak se mogu koristiti za proizvodnju elektrine

  energije u elektranama koje koriste binarni proces. U binarnom procesu,

  geotermalna voda prolazi kroz izmjenjiva topline, gdje predaje toplinu

  sekundarnom fluidu, kao to je primjerice izopentan, koji ima niu toku vrelita

  od vode (lako hlapljivi fluid). Zagrijavanjem, sekundarni fluid isparava, a para se

  koristi za pokretanje turbine. Para se potom kondenzira. Ta ovaj se nain radni

  fluid koristi u zatvorenom krugu, ime se izbjegavaju emisije u zrak.

  Osim za proizvodnju elektrine energije, geotermalna energija moe se koristiti izravno

  ili primjenom geotermalnih dizalica topline.

  Izravno koritenje geotermalne energije omoguava dvije primjene:

  grijanje Zemljina toplina (razlika izmeu vie temperature tla i nie temperature

  okolnog zraka) prenosi se kroz ukopane cijevi na cirkulirajui radni fluid, a potom

  na prostor kojeg treba grijati,

  hlaenje tijekom toplih razdoblja, radni fluid na sebe preuzima toplinu iz

  prostora i na taj ga nain hladi, a preuzetu toplinu predaje hladnijem tlu.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  40

  Slika 16. Shema geotermalnog postrojenja

  Temperaturni gradijent, odnosno poveanje temperature po kilometru dubine, najvei je

  neposredno uz povrinu, a s poveanjem udaljenosti od povrine postaje sve manji.

  Slika 17. Temperaturni gradijent

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  41

  Slika 18. Primjer temperaturnog gradijenta u podruju geotermalnog izvora

  Za praktino iskoritavanje geotermalne energije potrebno je iskoristiti prirodno strujanje

  vode ili stvoriti uvjete za takvo strujanje. Osnovno naelo je da se voda dovodi s povrine

  Zemlje u dublje slojeve, u njima se ugrije preuzimajui toplinu nagomilanu u Zemljinoj

  unutranjosti i tako ugrijana ponovno pojavljuje na povrini.

  2.6 Energija morskih valova

  Stalni oceanski vjetrovi stvaraju valovitost oceanske povrine to prua mogunost

  iskoritavanja energije valova. Isplativost koritenja energije valova upitna je zbog vie

  razloga. Uz obalu, gdje bi bilo jeftinije graditi postrojenja, energija valova je slabija, dok

  izvedba postrojenja na puini poskupljuje njihovu izgradnju. Prisutan je i problem

  prijenosa elektrine energije i odravanja postrojenja.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  42

  Slika 19. Shema postrojenja na morske valove

  Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina prolog stoljea provedena su mnoga

  ispitivanja, koja su sponzorirale vlade i industrijske korporacije, a rezultati su skromni i

  svode se na prototipove ili demonstracijske ureaje. Ipak, prva elektrana pokretana

  energijom valova, nazvana Okeans, gradi se u Portugalu, u blizini mjesta Pvoa de

  Varzim. U prvoj fazi, ija je izgradnja planirana u 2006. godini, elektranu e initi 3

  proizvodne jedinice ukupne instalirane snage 2,25 MW. U 2008. godini planirano je

  proirenje na 28 proizvodnih jedinica ukupne snage 24 MW [6]. Zanimljivo je da bi 10 %

  energije proizvedene u ovoj elektrani trebalo biti na raspolaganju mjesnim vlastima.

  2.7 Energija iz kogeneracijskih postrojenja

  Kogeneracija (Combined Heat and Power ili CHP) je sekvencijalno koritenje primarne

  energije goriva za proizvodnju dvaju korisnih energetskih oblika: toplinske energije i

  mehanikog rada slika 20.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  43

  Slika 20. Shema kogeneracijskog postrojenja

  Ovako dobiveni mehaniki rad se najee koristi za dobivanje elektrine energije, dok se

  toplinska energija moe koristiti u raznim tehnolokim procesima, procesima grijanja te u

  procesima hlaenja. Kao gorivo moe se koristiti prirodni plin, biomasa, drvna graa ili

  vodik (u sluaju gorivih elija), a izbor tehnologije za kogeneraciju ovisi o raspoloivosti

  i cijeni goriva. Uinkovitost kogeneracije iznosi od 70 do 85 % (od 27 do 45 % elektrine

  energije i od 40 do 50 % toplinske energije), za razliku od konvencionalnih elektrana gdje

  je ukupna uinkovitost od 30 do 51 % (elektrine energije). Prednosti kogeneracijskih

  sustava pred klasinim sustavima s odvojenom opskrbom raznih oblika energije proizlaze

  prije svega iz visoke efikasnosti kogeneracijskih sustava. Pritom treba istaknuti da je

  ovakav stupanj iskoristivosti kogeneracijskog postrojenja svojstven reimu rada pri

  kojem se utroi sva toplinska energija proizvedena u sustavu [27].

  Direktna posljedica visoke efikasnosti kogeneracijskih postrojenja niske su vrijednosti

  emisija CO2 u atmosferu pri njihovom radu. Komercijalno dostupne CHP tehnologije su

  parne i plinske turbine, mikroturbine, motori s unutranjim izgaranjem, Stirlingov motor i

  gorive elije, u irokom rasponu snage od 1 kW za Stirlingov motor do 250 MW za

  plinske turbine. Konvencionalne elektrane emitiraju toplinu kao postprodukt pri

  generiranju elektrine energije u okoli kroz tornjeve za hlaenje, kao ispune plinove, ili

  nekim drugim sredstvima. CHP troi toplinsku energiju ili za industrijske potrebe ili za

  domainstva. Toplinska energija dobivena kogeneracijskom tehnikom takoer moe biti

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  44

  koritena i u apsorpcijskim hladnjacima za hlaenje. Elektrane koje proizvode struju,

  toplinu, hlade nazivaju se i trigeneracijama, ili openito poligeneracijama. Kogeneracija

  je termodinamiki najpovoljnija u iskoritavanju goriva. U odvojenoj proizvodnji

  elektrine energije toplina koja se javlja kao nusprodukt mora biti baena kao toplinski

  otpad. Termoelektrane (ukljuujui i nuklearne) i openito toplinski strojevi ne pretvaraju

  svu raspoloivu energiju u koristan oblik (II. glavni stavak). CHP hvata odbaenu toplinu

  i time omoguava veu iskoristivost od oko 70%. To znai da se manje goriva mora

  potroiti za isti iznos korisne energije. CHP je efikasniji ako je mjesto potronje blie

  mjestu proizvodnje, dok mu korisnost pada sa udaljenou potroaa. Udaljenost znai da

  mu trebaju dobro izolirane cijevi, to je skupo, dok se struja moe transportirati na daleko

  veu udaljenost za iste gubitke. Kogeneracijska postrojenja se mogu nai u podrujima sa

  centralnim grijanjem ili u velikim gradovima, bolnicama, rafinerijama. CHP postrojenja

  mogu biti dizajnirana da rade s obzirom na potranju za toplinskom energijom ili

  primarno kao elektrana iji se toplinski otpad iskoritava. Tipine CHP elektrane su:

  Plinske turbine; CHP elektrane koriste otpadnu toplinu iz plinova turbine,

  CHP elektrane s kombiniranim ciklusom,

  Parne turbine CHP elektrane koriste otpadnu toplinsku energiju iz pare nakon to

  napusti turbinu,

  gorive elije s rastaljenim karboratima.

  Manje kogeneracijske jedinice obino koriste Stirling-ov motor. Neke kogeneracijske

  elektrane koriste i biomasu za pogon. Takoer postoje i bojleri koji slue samo za grijanje

  tople vode za centralno grijanje.

  Mikrokogeneracija je takoer naziv za distribuirani energijski izvor i red veliine je

  kuanstva ili male proizvodne jedinice. Umjesto da se sve gorivo potroi na grijanje, dio

  se koristi i za proizvodnju elektrine energije. Ta se elektrina energija moe koristiti

  unutar domainstva (obrta), ili uz doputenje mree prodavati je natrag u istu. Postojee

  mikroCHP instalacije koriste etiri razliite tehnologije: motore na unutranje izgaranje,

  Stirling-ove motore, krune procese s vodenom parom i gorive elije.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  45

  3 STRUKTURIRANJE PODATAKA ZA STATUS PP

  3.1 Povlateni proizvoa

  Povlateni proizvoa je energetski subjekt koji u pojedinanom proizvodnom objektu

  istodobno proizvodi elektrinu i toplinsku energiju, koristi otpad ili obnovljive izvore

  energije na gospodarski primjeren nain koji je usklaen sa zatitom okolia [4].

  HEP-Operator prijenosnog sustava i HEP-Operator distribucijskog sustava duni su

  preuzeti ukupno proizvedenu elektrinu energiju od povlatenog proizvoaa, dok je

  svaki opskrbljiva duan, prema propisanim uvjetima iz Uredbe o minimalnom udjelu

  elektrine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ija se

  proizvodnja potie [2] preuzeti minimalni udjel elektrine energije koju su proizveli

  povlateni proizvoai s pravom na poticajnu cijenu.

  Status povlatenog proizvoaa elektrine energije stjee se temeljem rjeenja Hrvatske

  energetske regulatorne agencije, u skladu s uvjetima koje Pravilnikom o stjecanju statusa

  povlatenog proizvoaa elektrine energije [7] propisuje ministar gospodarstva, rada i

  poduzetnitva. Povlateni proizvoa, osim hidroelektrana snage vee od 10 MW, moe

  stei pravo na poticaj primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju elektrine energije iz

  obnovljivih izvora energije i kogeneracije [30].

  Hrvatski operator trita energije (HROTE):

  sklapa ugovore o otkupu elektrine energije proizvedene iz obnovljivih izvora

  energije i kogeneracije s povlatenim proizvoaima koji imaju pravo na

  poticajnu cijenu,

  sklapa ugovore sa svim opskrbljivaima radi provoenja uredbe o minimalnom

  udjelu elektrine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  46

  kogeneracije koju su proizveli povlateni proizvoai s pravom na poticajnu

  cijenu,

  prikuplja naknadu za poticanje proizvodnje elektrine energije iz obnovljivih

  izvora energije i kogeneracije od opskrbljivaa,

  obraunava i raspodjeljuje poticajnu cijenu na povlatene proizvoae temeljem

  sklopljenih ugovora.

  3.2 Uvjeti za stjecanje statusa povlatenog proizvoaa

  Nositelj projekta ili proizvoa moe stei status povlatenog proizvoaa ako je

  prikljuen na elektroenergetsku prijenosnu ili distribucijsku mreu, te ako uzimajui u

  obzir sva prirodna i prostorna ogranienja i uvjete te mjere zaite prirode i okolia,

  proizvodi elektrinu energiju u:

  postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije,

  malim i mikro-kogeneracijskim postrojenjima koja ostvaruju utedu primarne

  energije (UPE>0),

  kogeneracijskim postrojenjima koja ostvaruju utedu primarne energije od

  najmanje 10% (UPE0,10) [4].

  U sluaju da nositelj projekta ili proizvoa odvojeno ili u sklopu sloenijih energetskih

  objekata uz postrojenja propisana Pravilnikom o koritenju OIEK koristi i druga

  postrojenja, status povlatenog proizvoaa i prava koja iz njega proizlaze odnose se

  samo na proizvodnju elektrine energije u postrojenjima odreenim Pravilnikom.

  Svako postrojenje u kojem nositelj projekta ili proizvoa primjenjuje tehnoloke procese

  iz Pravilnika o koritenju OIEK mora imati vlastito mjerno mjesto odvojeno od mjernih

  mjesta koja se odnose na proizvodnju elektrine energije primjenom drugih tehnolokih

  procesa.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  47

  Ovisno o vrsti tehnolokog procesa, na svakom mjernom mjestu mjeri se:

  ukupno proizvedena elektrina energija u postrojenju (Eu),

  ukupno proizvedena toplinska energija (Hu),

  toplina proizvedena izvan kogeneracije (Hb),

  povratna toplina (Hp),

  potronja primarne energije za pogon postrojenja (Qf).

  Za postojea kogeneracijska postrojenja, uteda primarne energije (UPE) se izraunava

  na temelju potronje goriva i proizvodnje korisne toplinske i elektrine energije

  izmjerenih tijekom jedne kalendarske godine pogona.

  3.3 Stjecanje, produenje i gubitak statusa PP

  Status povlatenog proizvoaa stjee se temeljem rjeenja o stjecanju statusa

  povlatenog proizvoaa elektrine energije koje donosi Hrvatska energetska regulatorna

  agencija. Nositelj projekta koji namjerava izgraditi postrojenje podnosi Agenciji3 zahtjev

  za izdavanje prethodnog rjeenja o stjecanju statusa povlatenog proizvoaa.

  Energetski subjekt koji za proizvodnju elektrine energije namjerava izgraditi postrojenje

  iz grupe postrojenja prema Pravilniku4 i za isto ishoditi status povlatenog proizvoaa

  podnosi Agenciji zahtjev za donoenje prethodnog rjeenja o stjecanju statusa

  povlatenog proizvoaa elektrine energije.

  Uz zahtjev za donoenjem prethodnog rjeenja energetski subjekt mora priloiti:

  odobrenje Ministarstva5 za izgradnju novog postrojenja,

  3 Hrvatska energetska regulatorna agencija, HERA 4 Pravilnik o koritenju OIEK 5 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  48

  graevinsku dozvolu, kada je propisana obveza ishoenja graevinske dozvole,

  tehniki opis projektiranog postrojenja s opisom tehnolokog procesa i uvjetima

  koritenja postrojenja.

  Prethodno rjeenje je privremeno rjeenje i donosi se na rok vaenja od dvije godine. U

  roku od dvije godine od dana konanosti prethodnog rjeenja nositelj projekta duan je

  izgraditi postrojenje za proizvodnju elektrine energije, te podnijeti zahtjev za izdavanje

  rjeenja. Rok od dvije godine moe se na zahtjev produiti za jo 12 mjeseci.

  Ukoliko nositelj projekta danim u rokovima ne podnese zahtjev za izdavanje rjeenja, niti

  zahtjev za produenje prethodnog rjeenja, prethodno rjeenje prestaje vaiti istekom

  roka na koji je doneseno.

  Nositelj projekta koji je izgradio postrojenje ili proizvoa, podnosi Agenciji6 zahtjev za

  izdavanje rjeenja. Rjeenje se donosi na rok vaenja od 12 godina.

  Zahtjevu za izdavanje rjeenja podnositelj zahtjeva mora priloiti:

  dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje elektrine energije, kada

  je propisana obveza ishoenja,

  pravomonu uporabnu dozvolu, kada je propisana obveza ishoenja uporabne

  dozvole,

  ugovor o koritenju mree,

  elaborat o ugraenim mjernim ureajima sa shemom mjernih mjesta i nainom

  provedbe mjerenja, te potvrdom o ispravnosti mjernih ureaja,

  mjesene i godinje planove proizvodnje elektrine energije, za prosjene

  meteoroloke uvjete, oekivana mjesena odstupanja proizvodnje elektrine

  energije;

  6 Hrvatska energetska regulatorna agencija, HERA

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  49

  znaajke proizvodnog procesa u kogeneracijskim postrojenjima s mjesenim i

  godinjim planovima proizvodnje elektrine energije i korisne toplinske energije i

  oekivanim mjesenim odstupanjima proizvodnje.

  Status povlatenog proizvoaa prestaje istekom roka vaenja ili ukidanjem rjeenja.

  Agencija e ukinuti rjeenje ako:

  je rjeenje doneseno na temelju neistinitih podataka o nositelju projekta ili

  postrojenju,

  povlateni proizvoa kontinuirano ne odrava tehniko-tehnoloke znaajke i/ili

  uvjete koritenja postrojenja za koje je ishodio status povlatenog proizvoaa

  povlateni proizvoa ne dostavlja Agenciji izvjea i drugu dokumentaciju

  propisanu Pravilnikom7,

  je prestala vaiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, kada je propisana

  obveza ishoenja dozvole.

  U sluaju ukidanja rjeenja, zahtjev za ponovnim stjecanjem statusa povlatenog

  proizvoaa moe se podnijeti najranije protekom godine dana od dana pravomonosti

  rjeenja o ukidanju.

  Fizika ili pravna osoba koja je ve proizvoa stupanjem na snagu8 Pravilnika o

  stjecanju statusa povlatenog proizvoaa elektrine energije ima pravo, radi stjecanja

  statusa povlatenog proizvoaa, Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje rjeenja.

  Rjeenje se donosi s rokom vaenja od 12 godina umanjenim za onoliko godina koliko je

  postrojenje u kontinuiranom pogonu, a najmanje na razdoblje od pet godina.

  7 Pravilnik o koritenju OIEK 8 Pravilnik o stjecanju statusa povlatenog proizvoaa elektrine energije stupa na snagu 1. srpnja 2007. godine, a objavit e se u Narodnim novinama.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  50

  3.4 Dunosti povlatenog proizvoaa

  Povlateni proizvoa duan je Agenciji9 dostaviti izvjee o ostvarenju godinjih

  planova proizvodnje elektrine energije za prethodnu godinu, i to pojedinano za sva

  postrojenja odnosno tehnoloke procese za koje je stekao status povlatenog proizvoaa.

  Izvjee sadri podatke o ostvarenim mjesenim proizvodnjama svih korisnih oblika

  energije, utroku goriva te informacije o eventualnim problemima u radu s mreom.

  Povlateni proizvoa duan je svake godine, do 31. listopada, dostaviti operatoru trita

  mjesene i godinje planove proizvodnje elektrine energije iz obnovljivih izvora

  energije i kogeneracije, za prosjene meteoroloke uvjete, te oekivanja u mjesenim

  odstupanjima proizvodnje elektrine energije temeljem mjerenja na osnovu kojih je

  utvren potencijal obnovljivog izvora energije, znaajki proizvodnog procesa u

  kogeneracijskim postrojenjima i drugih relevantnih podataka. Povlateni proizvoa

  duan je detaljno obraditi mogua odstupanja proizvodnje i s proraunom vjerojatnosti

  ostvarenja pojedinih planova proizvodnje i to pojedinano za sva postrojenja, odnosno

  tehnoloke procese za koje je nositelj projekta stekao status povlatenog proizvoaa.

  Povlateni proizvoa duan je u pisanom obliku obavijestiti Agenciju o svakoj

  planiranoj promjeni tehniko-tehnolokih znaajki i/ili uvjeta koritenja postrojenja,

  promjeni sheme ili naina provedbe mjerenja, i to najkasnije 60 dana prije poduzimanja

  planiranog zahvata.

  Povlateni proizvoa mora kontinuirano odravati tehniko-tehnoloke znaajke i uvjete

  koritenja postrojenja za koje je ishodio status povlatenog proizvoaa.

  Agencija nadzire ispunjavanje ovih uvjeta.

  9 Hrvatska energetska regulatorna agencija, HERA

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  51

  Nositelj projekta ili proizvoa koji je ishodio prethodno rjeenje moe s operatorom

  trita10 sklopiti ugovor o otkupu elektrine energije, sukladno tarifnom sustavu za

  proizvodnju elektrine energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

  Slika 21. Shema postupka za stjecanje statusa povlatenog proizvoaa

  10 Ugovor o otkupu elektrine energije sklapa sa Hrvatskim operatorom trita (HROTE)

  Zahtjev za izdavanje

  prethodnog rjeenja

  Dokumentacija: 1.energetsko odobrenje 2. graevinska dozvola, ako je potrebna ishodit,

  Prethodno rjeenje

  Rok vaenja: 2. godine

  Dunosti: u roku 2. godine izgraditi postrojenje + produetak 12 mjeseci

  Izgraeno postrojenje

  Zahtjev za izdavanje rjeenja

  Dokumentacija: 1.dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti, 2. pravomona uporabna dozvola, 3.ugovor o koritenju mree, 4.tehniki opis postrojenja, 5.elaborat o ugraenim mjernim ureajima, 6. mjesene i godinje planove proizvodnje elektrine energije, 7. znaajke proizvodnog postrojenja u kogeneraciji.

  Rjeenje s rokom vaenja od 12

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  52

  4 STRUKTURIRANJE REGISTRA

  Pravilnik o koritenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije [12] propisuje oblik,

  sadraj i nain voenja Registra projekata i postrojenja za koritenje obnovljivih izvora

  energije i kogeneracije te povlatenih proizvoaa. Registar je jedinstvena evidencija o

  projektima obnovljivih izvora energije i kogeneracije, postrojenjima koja koriste

  obnovljive izvore energije, odnosno kogeneracijskim postrojenjima te povlatenim

  proizvoaima na podruju Republike Hrvatske. Registar ustrojava i vodi Ministarstvo11.

  U Registru se evidentiraju podaci o nositelju projekta, projektu, povlatenom proizvoau

  elektrine energije i postrojenju, a ukljuuju sve podatke o lokaciji i tipu postrojenja,

  tehniko-tehnolokim znaajkama i uvjetima koritenja ovisno o primijenjenoj

  tehnologiji, osnovne pogonske podatke (instalirana snaga postrojenja te planirana

  proizvodnja elektrine i toplinske energije) te druge podatke iz prethodnog energetskog

  odobrenja i energetskog odobrenja, prethodnog rjeenja i rjeenja o stjecanju statusa

  povlatenog proizvoaa. Ministarstvo vodi Registar u elektronskom i pisanom obliku.

  Registar se sastoji od registarskih uloaka te Zbirnog pregleda. Svaki subjekt upisa ima

  svoj registarski uloak u koji se upisuju propisani podaci. Svaki registarski uloak

  oznaava se posebnim brojem registarskog uloka. Registarski uloak sastoji se od omota

  registarskog uloka, preglednog lista, registarskog lista te odgovarajuih priloga i dokaza.

  Registarski list sadri sljedee podatke:

  - registarski broj iz Registra (u daljnjem tekstu: registarski broj),

  - datum upisa u Registar,

  - tvrtka, naziv ili ime, sjedite ili prebivalite, matini broj fizike ili pravne osobe

  kojoj je izdano prethodno odobrenje ili odobrenje, prethodno rjeenje ili rjeenje,

  - tvrtka, naziv ili ime, sjedite ili prebivalite, matini broj fizike ili pravne osobe

  vlasnika postrojenja, 11 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  53

  - razdoblje za koje je izdano prethodno odobrenje ili odobrenje, prethodno rjeenje

  ili rjeenje,

  - datum i broj izdavanja prethodnog odobrenja ili odobrenja, rjeenja o upisu,

  prethodnog rjeenja i rjeenja,

  - datum i broj rjeenja o brisanju iz Registra,

  - podatke o lokaciji postrojenja,

  - podatke o tipu postrojenja ovisno o primijenjenoj tehnologiji,

  - podatke o pogonskoj snazi postrojenja,

  - druge podatke iz prethodnog odobrenja ili odobrenja, prethodnog rjeenja ili

  rjeenja.

  Podaci koji se nalaze na registarskom listu unose se u Zbirni pregled Registra koji je

  dostupan putem Interneta.

  Registarski broj je broj koji se dodjeljuje subjektu upisa za svaki projekt pri upisu u

  Registar. Registarskim brojem obiljeava se svaki registarski uloak. Jednom dodijeljeni

  registarski broj nee se mijenjati niti e se nakon brisanja nositelja projekta dodjeljivati

  drugom subjektu upisa za odnosni projekt. Jednom subjektu upisa za pojedini projekt ne

  smije se dodijeliti vie registarskih brojeva.

  Radi upisa projekta u Registar, ispitivanja potencijala obnovljivih izvora energije, te

  ureenja imovinsko-pravnih odnosa na zemljitu u vlasnitvu Republike Hrvatske,

  potrebno je od Ministarstva ishoditi prethodno energetsko odobrenje za izgradnju

  postrojenja. Prethodno odobrenje izdaje se i za zateene projekte.

  4.1 Prethodno energetsko odobrenje

  Prethodnim odobrenjem stjeu se, ovisno o vrsti i potrebama pojedinog postrojenja,

  sljedea prava [12]:

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  54

  - upis projekta u Registar OEIKPP ime se stjee status nositelja projekta,

  - ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije unutar prostora ispitivanja,

  - ureenje imovinsko-pravnih odnosa na zemljitu u vlasnitvu Republike Hrvatske.

  Na temelju prethodnog odobrenja, ovisno o vrsti i potrebama pojedinog postrojenja,

  nositelj projekta je duan:

  - u roku od 6 mjeseci od dana konanosti prethodnog odobrenja zapoeti s

  ispitivanjem potencijala obnovljivih izvora energije i o tome Ministarstvu

  podnijeti odgovarajui dokaz,

  - u roku od 36 mjeseci od dana konanosti prethodnog odobrenja podnijeti zahtjev

  za izdavanje lokacijske dozvole i o tome Ministarstvu podnijeti odgovarajui

  dokaz.

  Zahtjevu za izdavanje prethodnog odobrenja podnositelj zahtjeva mora priloiti:

  1. izvadak iz katastarskog plana za katastarsku esticu na koju se postavlja ili gradi

  ureaj za ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije i/ili planira gradnja

  postrojenja,

  2. izvadak iz sudskog registra, odnosno za fiziku osobu izvadak iz obrtnog registra

  u Republici Hrvatskoj ili potvrdu o prebivalitu u Republici Hrvatskoj,

  3. potvrdu porezne uprave o plaanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za

  mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,

  4. ovjerovljenu izjavu o nekanjavanju pravne osobe i fizike osobe u svezi sa

  sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca,

  koju daje fizika osoba za sebe i/ili kao odgovorna osoba podnositelja zahtjeva,

  5. preliminarnu analizu opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljuka na

  elektroenergetsku mreu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog

  ureenja.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  55

  Za hidroelektrane i geotermalne elektrane podnositelj zahtjeva treba dodatno priloiti

  grafiki prilog koji sadri skicu postavljanja ili gradnje ureaja na lokaciji za ispitivanje

  potencijala obnovljivih izvora energije s podacima o prostoru ispitivanja. Grafiki prilog

  mora biti na topografskoj karti u mjerilu 1:25000.

  Za vjetroelektrane podnositelj zahtjeva mora dodatno priloiti:

  grafiki prilog u mjerilu 1:25000 u kojem je nositelj projekta definirao ui i iri

  prostor vjetroelektrane prema odredbama Pravilnika12. Prostorni podaci koje

  prilae podnositelj zahtjeva moraju biti ucrtani na topografsku kartu mjerila

  1:25000. Prostor od interesa za obavljanje ispitivanja mora biti definiran

  geodetskim tokama (Gauss-Krgerova projekcija). Pozicija toke odreena je

  nazivom toke, x koordinatom (u smjeru sjevera) i y koordinatom (u smjeru

  istoka) te neobavezno koordinatom z (nadmorskom visinom),

  - suglasnost sredinjeg tijela dravne uprave nadlenog za poslove zranog prometa

  za obavljanje ispitivanja, ako se lokacija na kojoj e se postaviti ili graditi ureaj

  za ispitivanje potencijala vjetra nalazi u blizini aerodroma,

  - rjeenje nadlenog tijela o tipskom projektu prema odredbama Zakona o gradnji

  za mjerni stup izdan toj pravnoj osobi ili ugovor s pravnom osobom kojoj je

  izdano rjeenje o tipskom projektu o koritenju tog tipskog projekta, ako se gradi

  ureaj za mjerenje potencijala vjetra.

  Za postrojenja vjetroelektrana prostor ispitivanja mora ispunjavati sljedee uvjete:

  - sigurnosna udaljenost mjernog stupa od elektroenergetskog voda mora biti

  minimalno 50 m,

  - prostor ispitivanja obuhvaa prizemni sloj atmosfere u visini 200 m iznad tla

  unutar granica koje odreuju koordinate geodetskih toaka koje je podnositelj

  12 Pravilnik o koritenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  56

  zahtjeva za izdavanje prethodnog odobrenja ucrtao na topografskoj karti u mjerilu

  1:25000,

  - svaki projekt moe biti pridijeljen samo jednom neprekinutom prostoru

  ispitivanja,

  - prostor ispitivanja obuhvaa minimalno potreban prostor za planiranje

  vjetroelektrane, odnosno prostornu cjelinu prikladnu za gradnju vjetroelektrane

  prema uvjetima utvrenim u tablici 4.

  Tablica 4. Kriterij za odreivanje veliine potrebnog prostora ispitivanja za vjetroelektrane

  Instalirana snaga, MW Povrina tlocrtne projekcije prostora ispitivanja, km2

  0-10 0-4

  10-20 4-8

  20-50 8-20

  50-100 20-40

  Ukoliko zahtijevani prostor ispitivanja zahvaa ve ranije odobreni prostor ispitivanja,

  prethodno odobrenje moe se izdati ako se zahtjevu priloi i suglasnost nositelja projekta

  koji je ve ranije ishodio prethodno energetsko odobrenje za dio prostora ispitivanja koji

  se preklapa. Ukoliko se dva ili vie zahtjeva za izdavanje prethodnog odobrenja odnose

  na isto podruje ispitivanja potencijala obnovljivih izvora energije, prednost ima

  podnositelj zahtjeva koji je prije predao potpun i uredan zahtjev.

  Za postrojenja instalirane snage do ukljuivo 30 kW nije propisana obveza ishoenja

  prethodnog energetskog odobrenja. Upis tih postrojenja u Registar obavlja se na temelju

  odobrenja.

  Prethodno odobrenje izdaje se na sljedei rok vaenja:

  - 18 mjeseci od dana konanosti prethodnog odobrenja za postrojenja za koja nije

  propisana obveza ishoenja lokacijske dozvole,

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  57

  - 48 mjeseci od dana konanosti prethodnog odobrenja za postrojenja za koja je

  propisana obveza ishoenja lokacijske dozvole.

  Prethodno odobrenje se ukida i nositelj projekta brie iz Registra ako nositelj projekta:

  - u roku od est mjeseci od dana konanosti prethodnog odobrenja nije zapoeo

  ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije,

  - u roku od 36 mjeseci od dana konanosti prethodnog odobrenja nije podnio

  zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, kada je za postrojenje propisana obveza

  ishoenja lokacijske dozvole.

  Nositelj projekta koji je brisan iz Registra zbog toga to u roku od est mjeseci od dana

  konanosti prethodnog odobrenja nije zapoeo ispitivanje potencijala obnovljivih izvora

  energije nema pravo podnijeti novi zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja prije

  proteka roka od est mjeseci od dana pravomonosti rjeenja o ukidanju prethodnog

  odobrenja.

 • Kata Suac: Strukturiranje i informatizacija registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  58

  Slika 22. Shematski prikaz postupka za dobivanje prethodnog energetskog odobrenja

  4.2 Energetsko odobrenje

  Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja izdaje Ministarstvo na zahtjev ovlatene

  fizike ili pravne osobe.

  Postupak izdavanja odobrenja prethodi postupku izdavanja graevinske dozvole.

  Za izdavanje energetskog odobrenja potrebno je priloiti [12]:

  Postrojenja > 30 kW

  Zahtjev za prethodno energetsko odobrenje

  PRETHODNO ENERGETSKO ODOBRENJE

  Dokumentacija: 1. izvadak iz katastarskog plana, 2. i