digitalisoituminen - elämyksellisyys jatkuva ja nopea muutos yksilöllisyys - yhteisöllisyys

16
Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Monipuolinen ja älykäs Taiteella, kulttuurilla ja liikunnalla kasvua ja vahvuuksia Merja Niemi, OKM 15.5.2013 Kajaani

Upload: wright

Post on 07-Feb-2016

48 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Monipuolinen ja älykäs ajattelu Arvojen muutos. Taiteella , kulttuurilla ja liikunnalla kasvua ja vahvuuksia Merja Niemi, OKM 15.5.2013 Kajaani. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Digitalisoituminen - Elämyksellisyys

Jatkuva ja nopea muutos

Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Monipuolinen ja älykäs ajattelu

Arvojen muutos

Taiteella, kulttuurilla ja liikunnalla kasvua ja vahvuuksiaMerja Niemi, OKM15.5.2013Kajaani

Page 2: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Kulttuurilla, taiteella ja liikunnalla parempaa taloutta ja työelämää

Suomalaisen työn ja kilpailukyvyn kokonaisvaltainen kehittäminen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimialoilla.

OKM:n kulttuuripolitiikan strategian 2020: luovuuden, moninaisuuden ja osallisuuden edistäminen. Luovan talouden avulla vahvistetaan osaamista, tuetaan kulttuurin taloutta ja parannetaan luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä.

Suomalainen yhteiskunta, ihmisten elämä, terveys ja hyvinvointi tarvitsevat enemmän liikettä. Liikuntapolitiikan tavoitteena on varmistaa liikuntapalvelujen saatavuus ja edistää liikunnallista elämäntapaa.

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne – Albert Einstein

Page 3: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Suomen työelämä

on Euroopan

paras vuonna 2020

Innovointi ja

tuottavuus

Luottamus ja

yhteistyö

Työhyvinvointi ja terveys

Osaava työvoima

Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä 2012–2018

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa 2012–2018

Page 4: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Suomen työelämä on Euroopan paras 2020: Ihmiset ovat hyvinvoivina keskiössä sekä taiteiden, kulttuurin ja liikunnan osaaminen on integroitu työelämän kehittämiseen

http://www.luovasuomi.fi/soveltavataide/arvokastyoelama

Page 5: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

» Työtapamme perustuvat yhä teollisen aikakauden perinteisiin, vaikka elämme jo keskellä tieto-,taito- ja verkostotaloutta.» Kilpailukykymme ei enää lisäänny kiihdyttämällä ja kaasuttamalla.» Loogisen ajattelukykymme rinnalle tarvitaan inhimilliseen vuorovaikutukseen, kulttuuriseen ymmärrykseen perustuvia taitoja sekä kykyä ilmentää ja ilmaista arvoja, käsitteitä ja merkityksiä.

Miksi taiteilla kehittäminen?

Page 6: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Miten taidetaustaista osaamista voidaan hyödyntää organisaatioiden kehittämisessä?

Investointi Verkostoituminen Kestävä muutos (transformaatio)

Maine Ympäristö Oppiminen ja kehittyminen

Viihde Sähköistäminen Inspiraatio

V a i k u t u s i h m i s e e n

Rakenteisiin

Giovanni Schiuma (2011)

Page 7: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

«Everybody wants tochange the world.Nobody wants tochange themselves.»- Leo Tolstoi

«Jos haluat rakentaalaivan, älä kokoa ihmisiähankkimaan työkaluja,lautoja jatarvikkeita, vaan herätäheissä kaipuu merelle.»- Antoine de Saint Exupéry

• Tiedollisuus (tieto & tutkimus)

• Kokemuksellisuus

• Vaikuttaminen rakenteisiin ihmiset, asenteet ja rakenteet

Page 8: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Monimutkainen – kompleksinen – kaoottinen: Ajattelun laadun parantaminen

Page 9: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Analyyttinen (tiedepohjainen) Synteesinen (teknispohjainen) Symbolinen (taidepohjainen, art based)

Uuden tiedon kehittäminen luonnon järjestelmistä tieteellisiä lainalaisuuksia soveltamalla; know why

Olemassa olevan tiedon soveltamista tai yhdistelemistä uudella tavalla, know how

Merkitysten luominen, mieltymykset, esteettiset ominaisuudet, vaikutukset, aineettomat arvot, symbolit, mielikuvat; know who

Tieteellinen tieto, mallit, deduktiivisuus

Ongelmanratkaisu, asiakkaat tuotannossa, induktiivisuus

Luova prosessi

Yhteistyö tutkimuskeskuksissa ja niiden välillä

Interaktiivinen oppiminen yhdessä asiakkaiden ja tarjoajien kanssa

Kokeilut studioissa ja projektitiimeissä

Vahva kodifioidun tiedon sisältö, korkea abstraktisuus, universaalisuus

Osittain kodifioitu tieto, vahva hiljainen (tacit) komponetti, enemmän konteksti-erityinen

Tulkinnan tärkeys, luovuus, kulttuurinen tieto, merkitykset/brändi/statusarvo; vahva kontekstierityisyys

Merkitys suhteellisen pysyvä eri paikkojen välillä

Merkitys vaihtelee merkittävästi eri paikkojen välillä

Merkitys vaihtelee vahvasti paikkojen, yhteiskuntaluokan ja sukupuolen välillä

Tutkimukselliset prosessit, esim. lääketeollisuus

Mekanististeknillinen Kulttuurinen tuotanto, design ja brändit

Tiede-teknis-taidepohjainen tieto (Cooke, P. et al. 2006)

Page 10: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Älykkyydet ja taiteetHyödynnetty liike-elämässä Älykkyyden laji (Gardner) Hyödynnetty taiteissa

XXX Loogis-matemaattinen XX

X Visuaalinen ja tilan XXX

- Kinesteettinen eli liikkeen XXX

- Musiikillinen XXX

X Kielellinen XXX

XXX Sosiaalinen XXX

X Sisäinen eli reflektoiva XXX

Kuviossa X= matalin ja XXX korkein mahdollinen. Merkki ”-” tarkoittaa ettei ole hyödynnetty

Lähde: Mäkirintala (2009) Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Page 11: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

T a i t e e s e e nperustuvat menetelmät tarjoavat kokonaisvaltaisia lähestymistapoja sekä työyhteisöjen, että tuotteidenja palvelujen kehittämiseen.

Taidelähtöiset toimintalogiikat edistävät työtä, työelämää ja organisaatioiden toimintatapaa kehittäen henkilöstön osallisuutta, työn tekemisen tapoja ja työprosesseja, asiakaslähtöisiä palveluja ja tuotteita, hyvinvointia sekä johtamis- ja esimieskäytänteitä

Taidelähtöinen kehittämistyö on hauskaa, toiminnallista ja tehokasta. Sen avulla on saatu aikaan hyviä oppimis- ja kehittymistuloksia jo monessa työyhteisössä.

Page 12: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Menetelmät perustuvateri taiteenaloihin kutenmusiikkiin, tanssiin, teatteriin, kuvataiteeseen,kirjoittamiseen,valokuvaukseen tai muotoiluun. Ammattitaitoisetohjaajat käyttävät menetelmiäniin, ettei minkään taiteenalan ennakko-osaamista tarvita..

Taiteella voi olla yritykselletai organisaatiolle eritasoisiamerkityksiä. Keveimmillääntaidetta voidaan käyttää antamaanviihteellisiä kokemuksia. Vahvimmillaantaide voi auttaa organisaatiotauudistumaan kokonaisvaltaisesti.

Lähtökohtana on työyhteisöstä nouseva kehittämisaihe, jota tehdään näkyväksi ja jolle etsitään ilmaisua, käsitteistöä ja uusiaratkaisumalleja ihmiskeskeisellä tavalla.Myös luovia prosesseja, tunnetaitoja ja johtamista voidaan tarkastella elämyksellisestitaiteen metaforia hyödyntäen.

Taiteesta voidaan ammentaaesimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksenkehittämiseen, organisaatiomuutoksentukemiseen, strategiannäkyväksi tekemiseen tai vaikkapapalveluprosessien uudistamiseen.Yhteisölliset kokemukset vahvistavatomalta osaltaan sitoutumista tekemiseen.

Tunne

Intuitio

Luovuus

Kohtaamiset

Page 13: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

«Kun puhutaan luovastataloudesta ja innovatiivisuudesta,niintaiteen merkitystä innovatiivisuudenlähteenäaliarvioidaan täysin.»- Ekonomisti SirkkaHämäläinen, HS Talous17.2.2013

Taitelijat havainnoivat maailmaan tarkasti

Luovat uusia merkityksiä

Osallistavat ihmisiä

Törmäännyttävät ideoita

Luovat jännitteitä

Saavat näkemään toisin

Houkuttelevat esiin uusia ideoita

Page 14: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys
Page 15: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Luovan talouden ekosysteemi

Pasilan Studiot

YLEOppilai-tokset

Tutkimus

Yritykset

Alueen infra

Mediaelä-mykset

Uutta liiketoimintaa ja kasvualusta monialaisille innovaatioilleMediasisältöjen palvelutuotantoa suurelle yleisölle & päivittäistä palvelutarjontaa alueen

toimijoille ja asukkaille

Uudet verkostomaiset ja inspiroivat toimintatavat

Synergiaedut sijoittujien sekä sisältö- ja verkostokumppanien kanssa

Resurssien tehokas käyttö

Elämyksellinen mediatuotanto ja mediaympäristöt

Page 16: Digitalisoituminen - Elämyksellisyys Jatkuva ja nopea muutos Yksilöllisyys - Yhteisöllisyys

Suomessa Euroopan paras työelämä 2020-Taide-, kulttuuri- ja

liikuntataustaisen osaamisen hyödyntäminen orgaaninen osa

työelämäkokonaisuutta

Grande Finale!10.10.2013: caset ja next steps Yle Pasilan Iso Paja

KICK OFF11.9.2012

11.12.2012 Taide, kulttuuri ja

liikunta liiketoiminnan

tukena, Tampere-talo

11.3.2012 Uutta luova työelämä - Luovan ajattelun

ja osaamisen arvokas voima,

Musiikkitalo

10.6.2012 Työelämä tarvitsee liikettäVierumäki

Uud

et a

jatte

lem

isen

ja ty

önte

kem

isen

tava

t (r

aken

teet

)

Uud

et a

jatte

lem

isen

ja ty

önte

kem

isen

tava

t (ih

misi

in li

ittyv

ä m

uuto

s)