diagnoza dziecka

Download Diagnoza dziecka

Post on 02-Dec-2014

3.253 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Diagnoza dziecka w rodowisku grupy rwieniczej na przykadzie klasy szkolnej K.Nowacka Pedagog specjalny
 • 2. Diagnoza Sownik jzyka polskiego definiuje termin ten jako okrelenie, ustalenie (Sownik jzyka polskiego, 2001, s. 171) Niemejko podaje i Diagnostyka pedagogiczna jest opisem i wyjanieniem sposobw rozpoznawania sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia, w tym zwaszcza zmian, jakie w nim zachodz pod wpywem oddziaywania pedagogicznego (Niemierko B., Diagnostyka dydaktyczno-wychowawcza, 1993, s. 96)
 • 3. Diagnoza umoliwi wszechstronne poznanie dziecka, pozwoli na lepsze rozumienie motyww jego postpowania i zachowania, a take waciwoci psychicznych, potrzeb i przeyd, reakcji. To z kolei przyczynia si do prawidowego organizowania procesu edukacyjnego (Paluchowski W., za: Woch S., Diagnoza caociowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 2009 , s. 121)
 • 4. Grupa rwienicza klasa szkolna Grupy rwienicze s jednym ze skadnikw rodowiska wychowawczego, z ktrymi dziecko kontaktuje si od wczesnych lat ycia. Wywieraj one wpyw na wspycie spoeczne oraz ksztatowanie si osobowoci ich czonkw. (Skory Z., Proces socjalizacji dzieci i modziey, 1979, s. 35)
 • 5. Podstawow grup na terenie szkoy jest klasa, ktra stanowi formalny element w organizacyjnej strukturze szkoy posiada wzgldnie stay ukad uczniw, okrelone przepisy i sposoby funkcjonowania. Klasa szkolna jest grup zadaniow, powoan w celu przyswajania treci zwizanych z procesem nauczania. Jest take rodowiskiem wychowawczym w niej dokonuj si procesy wychowawcze. (Skory Z., Proces socjalizacji dzieci i modziey, 1979, s. 53)
 • 6. RODOWISKO SZKOLNE SYTUACJA SZKOLNA SYTUACJA WYCHOWAWCZASYTUACJA DYDAKTYCZNA PROCES WYCHOWAWCZY Skutecznod wychowania PROCES DYDAKTYCZNY Skutecznod ksztacenia Struktura rodowiska szkolnego (schemat 14, s. 158, Skabania B., Diagnostyka pedagogiczna)
 • 7. Diagnoza sytuacji spoecznej w klasie szkolnej Sytuacja spoeczna w grupie formalnej, jak jest klasa szkolna rozpoznawana jest najczciej za pomoc: obserwacji; wypracowania uczniowskiego na podany z gry okrelony temat; socjometrii. Najczciej stosowan metoda diagnozowania ucznia jest socjometria.
 • 8. SOCJOMETRIA Polega na podawaniu wszystkim czonkom badanej grupy jednego lub kilku specjalnie skonstruowanych pytao, badajcych rne rodzaje spoecznych stosunkw, takich jak wzajemna sympatia, popularnod, zaufanie, przywdztwo itp., w stosunkw do ktrych badani dokonuj wyboru osb z grupy, ktre ich zdaniem speniaj warunki okrelone w pytaniu. (Gralski A., Metody badao pedagogicznych, 1994, s. 53)
 • 9. Szczegowe informacje diagnostyczne jakie mona uzyskad z zastosowania socjometrii s bardzo rnorodne. Najoglniej techniki socjometryczne pozwalaj : rozpoznad ukad stosunkw spoecznych pod rnymi wzgldami, uzyskad w miar przejrzysty obraz wizi nieformalnych czcych poszczeglnych uczniw, identyfikowad osoby szczeglnie popularne, atrakcyjne w grupie (nieformalnych przywdcw),jak i osoby ktre s przez grup odrzucane, nielubiane oraz jednostki izolowane, ktre stoj na uboczu, porwnywad pozycje spoeczne poszczeglnych czonkw grupy ze wzgldu na rone okrelone kryteria,
 • 10. identyfikowad wystpowanie rnego rodzaju podgrup, ich skadu, powizao, wnioskowad o spjnod i zwartod grupy, stopniu jej integracji, ledzid rozwj stosunkw midzy dziewczynkami i chopcami, okrelad ekspansywnod spoeczn jednostek i caej grupy, okrelad zmiany zachodzce w yciu i strukturze spoecznej grupy pod wpywem celowo podjtych dziaao wychowawczych, ledzid proces adaptacji spoecznej uczniw nowych (Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego 2004, s. 89)
 • 11. Rodzaje technik socjometrycznych wedug E. Jarosz Klasyczna technika Moreno Technika Zgadnij kto? Technika szeregowania rangowego Porwnywanie parami Skale oszacowao Plebiscyt yczliwoci i niechci.
 • 12. Klasyczna technika Moreno Wszystkim czonkom badanej grupy zadaje si jednakowe pytanie (pytania) na podstawie ktrego (ktrych) dokonuj oni wyboru lub odrzucenia z grupy osb, ktre speniaj warunki podane w pytaniu. Badani wskazuj tych czonkw grupy z ktrymi chcieliby wejd w interakcje, lub tych z ktrymi nie chciaby wejd w interakcje. Technika ta pozwala na uzyskanie bardzo szerokiej gamy informacji.
 • 13. Przykadowe pytania stosowane w technice Moreno. Klasyczna technika Moreno ..................................................... (nazwisko i imi dziecka, klasa) Napisz obok kogo najchtniej usiadby / usiadaby podczas zaj w grupie? Wymie dwie takie osoby wpisujc ich imi i nazwisko. 1. ............................................................................................... 2. ............................................................................................... Napisz obok kogo najmniej chtnie usiadby/ usiadaby podczas zaj w grupie? Wymie dwie takie osoby wpisujc ich imi i nazwisko. 1. ................................................................................................. 2. .................................................................................................
 • 14. Technika Zgadnij kto? Badanym zadaje si (najczciej pisemnie) seri pytao o okrelone cechy lub zachowania, na podstawie ktrych wskazuj oni tych czonkw grupy, ktrzy ich zdaniem najbardziej odpowiadaj przedstawionemu kryterium. Technika ta pozwala przede wszystkim poznad percepcj czonkw grupy jak postrzegaj innych, jakie cechy i zachowania im przypisuj.
 • 15. POWIEDZ, KTO W TWOJEJ GRUPIE (lub w klasie)... 1. Jest najlepszym uczniem 2. Bije inne dzieci 3. Czsto pacze 4. Jest osob, z ktr chtnie wszyscy si bawi 5. Ma trudnoci w nauce 6. Dokucza innym 7. Nie bawi si z innym dziemi 8. Czsto jest umiechnity 9. Jest niegrzeczny 10. Czsto jest smutny 11. Chtnie pomaga innym Przeczytaj uwanie kade zdanie i obok wpisz nazwisko i imi kolegi (koleanki), ktry(a) odpowiada opisowi. Moe si zdarzy, e jakie nazwisko trzeba bdzie poda kilka razy, poniewa ten kolega/koleanka wyrnia si pod kilkoma wzgldami. Moe by i tak, e nie ma w Waszej grupie nikogo, do kogo mogoby odnosi si dane zdanie - wtedy wstaw przy tym zdaniu kresk. Jeli nie wiesz, kogo naleaoby w niektrych zdaniach wymieni wpisz: "nie wiem". Moesz rwnie poda siebie, jeli uwaasz, e w danym zdaniu chodzi o Ciebie, to napisz - ja Po przeczytaniu kadego zdania zastanw si, zanim wpiszesz nazwisko. Prosimy Ci o szczere odpowiedzi.
 • 16. Technika szeregowania rangowego Badanym przedstawia si okrelone kryterium okrelon cech np. koleeoskod, pomaganie innym, atrakcyjnod. Badani maj za zadanie uporzdkowad (uszeregowad) wszystkich czonkw grupy pod tym wzgldem, poczwszy od osoby speniajcej kryterium w stopniu najsilniejszym do osoby, ktra najsabiej lub wcale nie spenia danego kryterium. Badanie ustala hierarchi czonkw grupy.
 • 17. Przykadowy arkusz techniki szeregowania rangowego koleeoskod atrakcyjnod pomaganie innym uczynnod 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
 • 18. Plebiscyt yczliwoci i niechci Kady badany ocenia w kategoriach sympatii i antypatii (lubi, nie lubi) wszystkich pozostaych czonkw grupy na skali kilkustopniowej (trzy lub piciostopniowej) przypisujc osobom okrelone symbole: Bardzo lubi ++ Lubi + Nie lubi - Bardzo nie lubi -- Nie wiem 0
 • 19. ARKUSZ ODPOWIEDZI STOSOWANY W PLEBISCYCIE YCZLIWOCI I NIECHCI Wstaw odpowiedni znak przy nazwisku kadego dziecka, a swoje nazwi