diagnoza dzieci

Download Diagnoza dzieci

Post on 02-Jun-2015

7.061 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. DIAGNOZA DZIECI
    ZZASTOSOWANIEMSKALIGOTOWOCI SZKOLNEJ (SGS)
    kwiecie2010 r.

2. Analiza wynikw
Otrzymalicie Pastwo wyniki kocowej diagnozyswoich dzieci 5 i 6-letnich. Analizujc je prosimy pamita, e dzieci rni si midzy sob osigniciami i sposobem zachowania w indywidualnych i zespoowych zadaniach, w zabawie, w kontaktach z rwienikami i dorosymi.
Niektre umiejtnoci np. czytanie, liczenie w pamici do 100 nie s wymagane dla dzieci w tym wieku.Zostay uwzgldnione w arkuszu, boich wystpowanie ma znaczny wpyw na gotowo szkoln.
Przedanaliz wynikw prosimy o zapoznanie si z kolejnymi slajdami niniejszej prezentacji, ktre pomog Pastwu w szerszym spojrzeniu na gotowo szkoln Pastwa dziecka.
3. Wyjanienie
Uyte w arkuszachobserwacjiokrelenia oznaczaj :
tak- dane zachowanie lub umiejtno zdecydowanie pojawia si u dziecka,
raczej tak - nauczyciel zaobserwowa dane zachowanie lub umiejtno, ale nie jest ono utrwalone,
raczej nie - dane zachowanie lub umiejtno pojawia si bardzo rzadko,
nie - dane zachowanie lub umiejtno nie zostao przez nauczyciela zauwaone.
4. Co to jest gotowo szkolna?
Do szczeglnie wartociowychdowiadcze edukacyjnych nale:
zaspokajanie i budzenie ciekawoci,
moliwo powizania nowych wiadomoci z tymi, ktre s ju dziecku znane,
poczucie wasnej wartoci czerpane z aktywnoci i samodzielnoci ,
wspdziaanie z innymi dziemi, tworzenie zespou.
Na takich dowiadczeniach dzieci w duym stopniu opiera sie ich ch uczenia si i podejmowania nowych, trudnych zada, inaczej mwic - gotowo szkolna.
5. CEL
Analiza gotowoci do nauki w szkole suy wskazaniu tych zachowa i umiejtnoci dziecka, ktre bd sprzyja nauce w szkole oraz tych, ktre nauk w szkole utrudni. Celem analizy jest wskazanie umiejtnoci, ktre trzeba rozwin, usprawni oraz takich, na ktrych mona oprze wspomaganie dziecka.
6. PODSKALE
Nauczycielkianalizujc dane z przeprowadzonej obserwacji staray si odpowiedzie na pytanie, co uatwi a co utrudni dziecku nauk w szkole i wiadomie posugiway si ustalonymi kategoriami porzdkowania wynikw obserwacji. W metodzie SGS oglnymi kategoriami analizy s nastpujce podskale:
umiejtnoci szkolne,
kompetencje poznawcze,
sprawno motoryczna,
samodzielno,
niekonfliktowo,
aktywno spoeczna.
7. Umiejtnoci szkolne
Analizie poddano: znajomo cyklicznych zmian w przyrodzie, dziaania zwizane z liczeniem, opowiadanie obrazkw i historyjek obrazkowych, nabywanie umiejtnoci fonologicznych, rysowanie szlaczkw.
Te zachowania i umiejtnoci s zwizane z rozwojem rnych funkcji psychicznych: uwagi, pamici, reprezentacji pojciowej (liczba, przestrze, czas) i dziaa z ni zwizanych, mylenia operacyjnego i przyczynowo-skutkowego oraz rozwoju psychomotorycznego.
Dziecko we wczesnych fazach rozwoju umysowego myli w dziaaniu, mwi o tym, co robi, przekada przedmioty, kiedy chce je policzy itp. Natomiast nauka szkolna oparta jest o obrazy i pojcia, jest w duym stopniu zwerbalizowana, wymaga umiejtnoci szeregowania, klasyfikowania i mylenia przyczynowo- skutkowego. Zanalizowano proces przechodzenia od mylenia konkretnego do posugiwania si reprezentacj symboliczn.
8. Kompetencje poznawcze
Obserwacja obejmowaa zachowania i umiejtnoci dziecka, ktre dotycz jego zainteresowa i osigni poznawczych, takich jak: poszukiwanie i gromadzenie dowiadcze, czenie ich w oglniejsze kategorie poznawcze (np. pojcia), odkrywanie zalenoci midzy dowiadczeniami i komunikowanie swoich dowiadcze innym.
Analiza dotyczya umiejtnoci poznawczych zwizanych z rnymi obszarami dziaa dziecka: z poznawaniem wiata przyrody, wiata spoecznego i symbolicznego. Pamita trzeba, e wiele z tych umiejtnoci wykracza poza rozwojowy i edukacyjny kanon przygotowania szeciolatka do edukacji w szkole, np. umiejtnoci matematyczne dodawania i odejmowania do 100. Nauczyciel nie moe oczekiwa, e pojawi si u wikszoci dzieci, ale powinien umie je dostrzega.
9. Sprawno motoryczna
Obserwacje dotyczyy aktywnoci i sprawnoci ruchowej dziecka, koordynacji ruchowej i sprawnoci manualnej oraz zadowolenia dziecka z udziau w zajciach ruchowych.
10. Samodzielno
W szkole oczekuje si od dziecka, e bdzie samodzielne w zakresie czynnoci samoobsugowych i wykonywania zada szkolnych oraz tego, e nie bdzie wymagao cigej bliskoci i uwagi nauczyciela.
Analiza samodzielnoci obejmowaa wic te zachowania i umiejtnoci dzieci, ktre polegaj na zaradnoci, samodzielnym poszukiwaniu sposobw rozwizania trudnych sytuacji. Obserwowano takie cechy zachowania, jak wytrwao i odporno. Analiza dotyczy a take braku samodzielnoci, ktry widoczny jest w przejawianej zalenoci, czstych probach o pomoc, rezygnacji z wasnej inicjatywy. Jeeli takie zachowania dziecka nie maj przejciowego charakteru, mog wiadczy o powanych problemach.
W przedszkolu zabawa jest gwn form aktywnoci dziecka w wieku przedszkolnym. W zabawie licz si czynnoci, one s celem i rdem przyjemnoci. Nauka jest form aktywnoci, w ktrej wany jest wynik, efekt. Aby osign podany rezultat dziecko musi kontynuowa prac nawet wtedy, kiedy nie ma na to ochoty. Oczekuje si od niego wytrwaoci i zainteresowania wynikiem. Konieczno wykonywania polece wymaga ich rozumienia, pamitania a take odpornoci na niepowodzenia podczas ich realizacji.
11. Niekonfliktowo
Podskala zawiera pozycje odnoszce si do umiejtnoci spoecznych: wspdziaania w grupie, przestrzegania zawartych umw, uwzgldniania praw innych dzieci, wyraania ujemnych uczu bez krzywdzenia innych. Wymienione tu zachowania dzieci dotycz podejmowania prb rozwizywania konfliktw i denia do opanowania gwatownych uczu w trudnych dla dziecka sytuacjach. Siedem pozycji tej podskali dotyczy zachowa agresywnych, gwatownych przejaww emocji, wywoywania konfliktw.
Rozpoczcie nauki w szkole czy si z przynaleeniem do grupy, do spoecznoci szkolnej, co pociga za sob konieczno respektowania uzgodnionych a take nieformalnych regu. Wiele zada szkolnych wymaga wsppracy z rwienikami, uwzgldniania ich praw np. kolejnoci, cz zada wykonywana jest dla innych dzieci. Wiele problemw wie si z rozwizywaniem sytuacji konfliktowych, w tym zwizanych z rywalizacj.
12. Aktywno spoeczna
Dotyczy zachowa i umiejtnoci dziecka w zakresie kontaktowania si i porozumiewania z rwienikami. Nale do nich: umiejtno komunikowania si, zadawania pyta, zdobywania informacji, zapraszania dzieci do wsplnej zabawy, wyraania siebie i bycia rozumianym przez innych. Obserwowano take zachowania zwizane z okazywaniem wsparcia i pomocy, a take te wiadczce o swobodnej ekspresji wasnych uczu.
Trzeba pamita, e wytrzymao i odporno dzieci zaley od ich stanu zdrowia i stanu psychofizycznego. Jeeli dziecko czsto choruje, bywa bierne, apatyczne, skary si na haas i przejawia inne zachowania wiadczce o niskiej odpornoci fizycznej, to moe mie trudnoci z tolerowaniem warunkw zewntrznych typowych dla wikszoci szk. Podobny problem dotyczy moe dzieci o duej wraliwoci emocjonalnej.
Jeeli dziecko czsto zmienia rodzaj zajcia, bardzo krtko koncentruje uwag, nie sucha", nie potrafi zorganizowa sobie zabawy, jest chaotyczne, nie koczy zada i samowolnie wychodzi, przerywa nauczycielce, kiedy czego chce, to nauka w pierwszej klasie moe by dla niego trudna.
13. Wyniki grupowe
Na zebraniu nauczycielki przedstawi grupowe wyniki diagnozy oraz wyjani Pastwa wtpliwoci.
W podsumowaniu grupowymuyte bd nastpujce okrelenia:
zgodnie z oczekiwaniami oraz redni oznaczaj, e wyniki s zgodne z norm krajow (redni stopie gotowoci szkolnej),
wysoki oznaczaj, e umiejtnoci dziecka s wysze od normy krajowej, dane kompetencje dziecka s wysokie, czsto wskazujkierunek zainteresowa ( wysoki poziom gotowoci szkolnej)
niskie oznaczaj, e wyniki dziecka s poniej normy krajowej i wskazana jest praca dodatkowa nad pokonaniem danych trudnoci dziecka, ktre w znacznym stopniu mog utrudnia nauk w szkole ( niski stopie gotowoci szkolnej).
14. Zalety SGS
Metoda zostaa wystandaryzowana na podstawie wynikw bada przeprowadzonych na oglnopolskiej prbie 4000 dzieci w wieku szeciu lat.
Uwzgldnia pe oraz wiek dziecka.
Umoliwia oszacowanie stopnia gotowoci szkolnej w 6 wyrnionych wczeniej podskalach, a tym samym okrelenie sabszych i mocniejszych stron dziecka.
Wyniki diagnozy dzieci 5-letnich bd wykorzystane do ukierunkowania pracy z dziemi, ktre pozostan w przedszkolu.
Prezentacja przygotowana na podstawieAnna Frydrychowicz,
Elbieta Koniewska, Andrzej Matuszewski, Elbieta Zwierzyska Podrcznik Skali Gotowoci Szkolnej
Opracowanie : Anna Dbrowska, Magorzata Wierzowiecka, Magorzata Szczepaska, Halina Stpie
Redakcja :Ewa Skwarka