dİafragma hastaliklari - dicle.edu.tr .diafragma fıtıklarının %98 i hiatusfıtıklarıdır

Download DİAFRAGMA HASTALIKLARI - dicle.edu.tr .Diafragma fıtıklarının %98 i hiatusfıtıklarıdır

Post on 25-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slayt 1

Yrd.Do.Dr. Burak Veli lger

DAFRAGMA HASTALIKLARI

Slayt 2 ANATOM

Diafragma - Muskuler- Tendinz

(Centrum tendineum)

Diafragmatik kruslar- Crus Dextrum- Crus Sinistrum

Slayt 3

Slayt 4

Sa kubbe 5. kostann st kenarSol kubbe 5. kostann alt kenar

Diafragma kasldnda, Centrumtendineum aa doru ekilir ve toraksn vertikal ap artar.

Diafragmann ekli

Slayt 5 levleri

nspirasyon kas

Karn ii basnc artrma

Arlk kaldrma

Slayt 6 Arterleri

Perikardiyofreniknternal torasik arter

Musklofrenik

Torasik Aorta Sperior frenik arter

Abdominal aorta veya Truncus liyakus

nferior frenik arter

Slayt 7 Sinirleri

Motor innervasyonuN. Frenikus (C 3,4,5)

Duyu innervasyonuPlevral ve peritoneal ksmlar N. FrenikusPeriferik blmleri ise 7. - 12. interkostal

sinirler

Slayt 8 DAFRAGMADAK AIKLIKLAR

HATUS AORTCUS12. torakalvertebrann nSa ve sol kruslararasnda

inden; Aorta D. Torasikus V. azygos

Slayt 9 Hiatus Vena Cava8. torakal

vertebra seviyesinde orta hattn 2.5 cm sa lateralinde

inden; V. Cava inferior Sa frenik sinir

Slayt 10 Hiatus zefagus10. toracal vertebradzeyinde, orta hattn 2.5 cm veya daha az solundadr. inden;

zefagus Sa ve sol N. vagus A.V. Gastrica

sinistrann zefagusagiden dallar

zefagusun 1/3 alt ksmnn lenf damarlar

Slayt 11

Slayt 12

Kayma (Sliding) Parazofageal (Rolling) Mikst Ksa zofagus

DAFRAGMA FITIKLARII-HATUS FITIKLARI

Slayt 13 II-KONJENTAL FITIKLAR

Posterolateral (Bochdaleck) Anterolateral (Morgagni) Posterior hiatus (nadir)

Slayt 14 III-TRAVMATK

Slayt 15 HATUS FITIKLARI

Diafragma ftklar tm ftklarn %1 kadarn tekil etmektedir.

nsanlarda 1/2000 orannda grlr.

Slayt 16

Diafragmaftklarnn %98 i hiatus ftklardr.

Genellikle yetikinlerde ve kadnlarda 4 kat fazla grlr. Gebeliin son aynda insidansykselir.

Slayt 17 Radyolojik tetkik yaplan

hastalarn %1inde grlmektedir.

GI semptomlar sonucu yaplan radyolojik tetkiklerde slidingherninin , parazofagealherniden 7 kat fazla olduu bulunmutur.

Akkiz veya konjenitalolabilir.

Slayt 18 ETYOLOJ

Yallk

imanlk

Gebelik

Asit

Byk karn ii tmrler

Knt karn travmalar

Kronik kabzlk ve ksrk gibi karn ii basncn artran nedenler

Kaslardaki atoni, elastikiyetin azalmas

Slayt 19 HATUS FITIKLARI

Kayma (Sliding) %80Parazofageal (Rolling) %14MikstKsa zofagus (Brakio zofagus)

Slayt 20 Sliding herni Parazefagial herni

GB diafram stnde Refl (+)

GB normal pozisyonda Fundus diafram stnde Refl ( +/-)

Slayt 21 Sliding Herni

Kardiyann yukarya posterior mediastenekaymas neticesinde oluan hernilerdir.

Kardia fiksasyonun anatomik olarak zayflamas

Slayt 22

Slayt 23 Sliding hiatal herni

Slayt 24

Slayt 25 Parazofageal herni

Gastrozefagial bileke karn ierisinde normal pozisyondadr.

Hiatusdaki defektten bir karn ii organ toraks iine geer. En sk mide fundusuftklar.

Midenin ve pankreasn abdominal balantlarnn gevemesine karn kardia ve zofagogastrik bilekenin posteriorfiksasyonunun salam kalmas rol oynar.

Slayt 26 Parazefageal hiatal herni

Slayt 27

Slayt 28

Slayt 29 Ksa zofagus

Normal gelime periyodunda mide, diyafragmay meydana getirecek olan septum transversumdan daha abuk geliir ve karn boluuna iner.

Eer mide bu aa iniinde ge kalacak olursa diyafragmann olumas nedeniyle midenin bir ksm toraksta kalr. Ayn zamanda zofagusta bu geliim srasnda ksa kalr.

Slayt 30

Slayt 31

Slayt 32

Slayt 33 KLNK

Genellikle tesadfen farkedilirler.

Ftk kitlesi bydke semptom verme ihtimali artar.

Slayt 34 KLNK

Retrosternal dolgunluk Ar Regrjitasyon Pyrosis Disfaji

Slayt 35 KLNK

Regrjitasyona bal tahri ksr, distansiyon, geirme, kusma, hkrk ve anemi

Slayt 36 KLNK

Parazofageal hernide ortalama ya 67 iken, sliding hernide 48 dir.

Parazofageal herni kadnlarda erkeklere gre 4 kat daha fazla grlr.

Slayt 37 KLNK

Parazofageal hernili hastalarn 1/3nde hematemez grlr.

Respiratuar komplikasyonlarda sklkla elik eder.

Parazofageal hernide %60, sliding hernide %71 orannda zofagus mide asidine maruz kalmaktadr.

Slayt 38 KLNK

Parazofageal herni mide obstrksiyonu, enfarkt, kanama, volvulus yaparak; hayat tehdit edici bir durum oluturabilir.

Bu durumlarda midenin hafife distansiyonu bile iskemi, lserasyon ve perforasyona yol aabilir.

Slayt 39 TANI

Anamnez ve klinik

Radyoloji (X-ray, MD vb.)

Endoskopi

ntraluminal basn deiiklikleri

Reflux testi

Slayt 40

Slayt 41

Slayt 42 HATUS HERNLERNN KOMPLKASYONLARI

Reflye bal komplikasyonlar- refl zofajit- Stenoz

Gastrointestinal tkanmalar

Masif kanama ve perforasyon

Solunum sistemi komplikasyonlar

Slayt 43 TEDAV

Asemptomatikse gerekmez

Semptomatikse;- Konservatif- Cerrahi

Slayt 44 CERRAH TEDAV ENDKASYONLARI

Medikal tedaviye yantszlk

Reflye bal komplikasyonlar- refl zofajit- Stenoz- Massif kanama ve perforasyon- Regrjitasyona bal akcier komplikasyonlar

Parazofageal herniler

Parazofageal ve sliding hernilerin birlikte olmas

Slayt 45 CERRAHNN AMALARI

zofago-gastrik bileke diafragma altna indirilir,

Hiatus daraltlr (Posterior krurorafi),

Refl nlenir-his as oluturulur (Fundoplikasyon)

Slayt 46 Protez ile kapatma

Posterior krurorafi zofagusun etrafn saracak ekilde

protezin diafragmaya tespiti Protez olarak en sk olarak sentetik mesh kullanlr.

Slayt 47 Posterior krurorafi

Slayt 48

Slayt 49

Slayt 50 Nissen Ameliyat

Laparaskopik veya laparatomi Posterior krurorafi Fundoplikasyon (360o) Hiatusa tespit

Slayt 51 Nissen fundoplikasyon

Vaguslar korunmal zofagus perforasyonu, dalak

laserasyonu, mide perforasyonu!!! Mortalite %0.3

Slayt 52

Slayt 53

Slayt 54

Slayt 55

Slayt 56

Slayt 57

Slayt 58

Slayt 59

Slayt 60

Slayt 61

Slayt 62

Slayt 63 Lortat-Jacob ameliyat

Posterior krurorafi His asnn oluturulmas Fundusun diafragmaya tespiti

Slayt 64

Slayt 65

Slayt 66

Slayt 67

Slayt 68 Toupet ameliyat

Laparaskopik veya laparatomi Gevek posterior krurorafi A. Gastrica brevesler tam ayrlmazlar Semifundoplikasyon (270o)

Slayt 69 Toupet

Slayt 70 KONJENTAL FITIKLAR

1. Posterolateral (Bochdaleck)

2. Anterolateral (Morgagni)

3. Posterior hiatal herni

Slayt 71 BOCHDALEK FITII

Plroperitoneal kanaln ak kalmas sonucu oluan hernilerdir.

Genellikle soldadr. Dispne, siyanoz olmas Normal abdominal dolgunluun

olmamas en nemli semptomlardr.

Slayt 72

Slayt 73 Toraks boluundaki negatif

basnla karn ii organlar,sklklada barsaklar gsboluuna ekilir.Bunun sonucuolarak akcierde kollaps vemediastende saa itilmemeydana gelir.

Akcier parankiminde hipoplazive atelektazi geliebilir ve inatpulmoner hipertansiyona balolarak ak kalan duktusarteriosustan sadan sola antmeydana gelir.

Bu nedenlerle doumdan hemensonra bebek hipoksemik vehiperkapnik olur.

Slayt 74

Abdominal organlarn toraksboluunda bulunmasnedeniyle abdomen konkav veperksyonla mattr.Toraksageen organ hacmi az isebelirti olmayabilir.

Tan; direkt toraks grafisi vebaryumlu grafiler ile konur.Toraks iinde hava ile dolubarsak anslar ve mediyastinalift vardr.

Nadir olarak strangulasyongrlr.

Slayt 75

Slayt 76 Morgagni hernileri

Nadir grlrler. Plevra ve perikard ile

snrlandndan ok byk deillerdir.

Genellikle sadadr, nadiren bilateraldir.

Semptomlar daha hafiftir ve daha ge ortaya kar.

Semptom vermezler, radyolojik tetkiklerde tesadfen bulunur.

Slayt 77 TRAVMATK FITIK

Slayt 78

Ateli silah yaralanmalar,

kesici-delici alet yaralanmalar

ve knt travmalar sonucu

diafragmann bir ksmnn

yrtlmas sonucu oluurlar.

zole yaralanmalar nadirdir.

Slayt 79 Knt diafragma yaralanmalar

Plroperitoneal basn gradientinin ani artyla genellikle diafragma kubbesinde olmak zere patlama tarznda rptrlerle meydana gelir.

Kubbeden balayan rptr dier segmentlere gre embriyolojik olarak daha zayf olmas nedeniyle ounlukla sol diafragmann postero-lateralksmlarna yaylr.

Ayrca sada basnc emecek olan byk bir KC in olmasndan dolay knt diafragma rptrleri daha ok solda grlr.

Slayt 80 Penetran diafragma yaralanmalar

Yaralanan ksm kk olduundan karnorganlarnn buradan toraks boluuna ftklamasenderdir.

ntratorasik herniasyonun kapsam diafragmadakirptrn boyutu ile ilgilidir.

Herniasyona en fazla mide ve omentum maruzkalmaktadr. Bunlar transvers kolon ve dalakizler.

Slayt 81 Frenik sinir seviyesindeki diafragma

yaralanmalarnda, diafragma paralizisi geliereko tarafta ykselme grlmektedir.

Travmay izleyen erken evrede genelliklediafragma rptrne elik eden travmatiklezyonlara ait semptomlar tabloya hakimdir.

Sebep olan yaralanmann meydana getirdiidier organ yaralanmalarna ait semptomlarnedeni ile genellikle a