Definitief Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 !waardoor!op!dat!niveau!allianties!gesmeed!kunnen ... voorzieningen!en!van!welzijn!en!zorg!in ... Zorg!en!wonen!wordt

Download Definitief Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 !waardoor!op!dat!niveau!allianties!gesmeed!kunnen ... voorzieningen!en!van!welzijn!en!zorg!in ... Zorg!en!wonen!wordt

Post on 05-Feb-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA.2014.3.2018. 1!</p><p>.</p><p>.</p><p>..</p><p>.</p><p>.</p><p>.VERKIEZINGSPROGRAMMA.CDA. 2014...3....2018..Gemeenteraadsverkiezing.19.maart.2014.!</p></li><li><p>!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA.2014.3.2018. 2!</p><p>Voorwoord:!!!!!!De!strategische!visie!Stein!is!in!2011!tot!stand!gekomen!via!een!zorgvuldig!proces.!Bij!dat!proces!zijn!onze!inwoners,!de!middenstand!en!het!bedrijfsleven!nauw!betrokken!geweest.!De!visie!is!daarmee!niet!alleen!een!politiekAbestuurlijk!document,!maar!ook!en!vooral!een!maatschappelijk!gedragen!visie,!waarin!de!wensen!en!ideen!van!onze!inwoners!zijn!vertaald.!Tegelijkertijd!is!deskundig!onderzoek!gedaan!naar!trends!en!ontwikkelingen.!Ook!deze!onderzoeksrapporten!hebben!hun!vertaling!gekregen!in!de!ontwikkelingsstrategie!voor!Stein.!!Gelet!op!het!feit!dat!de!strategische!toekomstvisie!tot!stand!is!gekomen!door!een!kruisbestuiving!tussen!maatschappij,!politiek/bestuur!en!wetenschap!is!het!voor!CDAAStein!vanzelfsprekend!dat!deze!visie!de!leidraad!vormt!voor!ons!politiek!denken!en!handelen.!De!politiek!en!het!bestuur!is!er!immers!voor!u!!!!Vandaar!dat!we!ons!verkiezingsprogramma!2014A2018!op!de!toekomstvisie!gebaseerd!hebben.!!In!ons!hierna!volgende!programma!hebben!we!de!voor!het!CDA!belangrijke!speerpunten!van!de!strategische!visie!uitgewerkt!in!haalbare,!concrete!ideen!en!activiteiten.!!Maar!de!tijd!staat!niet!stil,!we!hebben!daarnaast!oog!voor!nieuwe!ontwikkelingen.!Ook!deze!actualiseringslag!hebben!we!in!onze!speerpunten!verwerkt.!!Want!ook!wij!willen!A!samen!met!u!A!Stein!laten!zien!!!!!!</p><p>!!!!!!!!!!!!!!!!!</p><p>De!vijf!hierboven!bedoelde!kernwaarden!zijn.!!!</p><p>1. Een&amp;samenleving&amp;met&amp;sociale&amp;vitale&amp;kernen&amp;2. Een&amp;gemeente&amp;met&amp;een&amp;aantrekkelijke&amp;woon6&amp;en&amp;leefomgeving&amp;3. Een&amp;bereikbare&amp;en&amp;bedrijvige&amp;gemeente&amp;4. Een&amp;dienstverlenende&amp;gemeente&amp;5. Een&amp;samenleving&amp;die&amp;trots&amp;en&amp;bewust&amp;is&amp;van&amp;de&amp;eigen&amp;kwaliteiten&amp;!!</p></li><li><p>!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA.2014.3.2018. 3!</p><p>!!</p><p>!!!!!!!!!!!!!SAMEN&amp;VERDER.&amp;&amp;&amp;</p><p>&amp;&amp;&amp;</p><p>&amp;&amp;&amp;</p><p>&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;MET&amp;HET&amp;CDA&amp;&amp;</p></li><li><p>!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA.2014.3.2018. 4!</p><p>SAMENWERKING&amp;BINNEN&amp;WESTELIJKE&amp;MIJNSTREEK&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;Samenwerking!binnen!de!Westelijke!Mijnstreek!acht!het!CDA!van!groot!belang.!Met!name!operationele!samenwerking!dient!plaats!te!vinden!in!deze!regio.!!De!Regiovisie!Westelijke!Mijnstreek!met!het!Meerjaren!Uitvoeringsprogramma!2010/2014!is!daarvoor!een!geweldig!goed!voorbeeld.!!Daarbij!wordt!uitgegaan!van!het!principe:!!En!regio,!n!regiovisie,!n!regiofonds!staat!centraal!waarbij!de!inhoud!van!de!regiovisie!leidend!is,!elke!gemeente!zijn!aandeel!in!het!regiofonds!levert!en!het!niet!uitmaakt!binnen!welke!gemeente!de!middelen!uit!het!regiofonds!worden!genvesteerd.!Het!belang!van!de!gehele!regio!staat!voorop.!!Deze!ambitie!wordt!gerealiseerd!door!zich!in!deze!periode!te!concentreren!op!de!speerpunten!!a.!Innovatieve!bedrijvigheid/A2!Zone!b.!Transformatie!woningvoorraad/Herstructurering!c.!Sportzone!d.!Landschap;!!Een!9Atal!ontwikkelingsopdrachten!zijn!inmiddels!in!uitvoering.!!!!Voortzetting!van!een!dergelijke!samenwerking!voor!een!nieuwe!periode!vanaf!2015!zou!het!CDA!willen!nastreven.!!Een!samenwerkingsovereenkomst!waarbij!de!daad!bij!het!woord!gevoegd!wordt.!!!!!&amp;</p></li><li><p>!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA.2014.3.2018. 5!</p><p>.SPEERPUNTEN.CDA.</p><p>.&amp;&amp;&amp;GEBIEDSGERICHTE&amp;AANPAK&amp;...Wat!we!met!zn!allen!willen!is!:!!Een!aantrekkelijke!woonA!en!leefomgeving!met!voldoende!dynamiek.!!!Gebiedsgerichte.aanpak!is!hiervoor!een!prima!middel.!!Voorbeelden!in!Stein!zijn!inmiddels!aanwezig!zoals:!!Nieuwdorp,!Kerensheide,!Meers.!!Op!het!niveau!van!wijken!en!dorpen!zijn!sectorale!vraagstukken!(ruimtelijk,!woningbouw,!transformatie,!zorg,!voorzieningen)!beter!in!onderlinge!samenhang!op!te!pakken.!Ook!is!het!aantal!partijen!overzichtelijk,!waardoor!op!dat!niveau!allianties!gesmeed!kunnen!worden.!Vandaar!dat!we!kiezen!voor!een!gebiedsgerichte!aanpak.!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dit!biedt!de!mogelijkheid!om!sloopA!en!nieuwbouwprojecten!in!samenhang!op!te!pakken,!en!hier!verschillende!themas!aan!te!verbinden!(bijv.!naast!wonen!ook!zorg!en!welzijn).!Gemeente,!corporatie,!ontwikkelaar!en!inwoners!zijn!elkaars!partners.!!!Dit!vraagt!van!partijen!dat!zij!zich!duurzaam!verbinden!aan!gebieden!(dus!niet!als!passant),!en!kiezen!voor!een!meer!integrale!aanpak.!!!Met!name!de!volgende!onderwerpen!vergen!aandacht!binnen!de!gebiedsgerichte!aanpak!! Inrichting!en!infrastructuur! Groen! Wonen!</p><p>!</p></li><li><p>!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA.2014.3.2018. 6!</p><p> Zorg!!De!laatste!twee!zijn!in!het!verleden!nog!niet!in!voldoende!mate!betrokken!bij!de!gebiedsgewijze!aanpak.!!!!De!belangrijkste!partners!binnen!de!gebiedsgerichte!aanpak!zijn:!! Gemeente! Woningstichting! Zorginstellingen! Buurtverenigingen!en!bewoners.!!!!!Het!zal!een!integrale!aanpak!dienen!te!zijn.!!Gelet!op!de!uitgangspunten!van!wonen!(een!erbij!=!een!eraf),!de!zorg!en!de!krimp!zijn!de!Woningstichtingen!en!zorginstellingen!zeer!belangrijke!partners.!In!de!afgelopen!periode!is!de!aandacht!met!name!gericht!geweest!op!de!inrichting!van!de!openbare!ruimte.!!Er!dient!echter!ook!aandacht!te!worden!aan!het!geschonken!(door)ontwikkelen!van!de!levensloopbestendigheid!van!wijken!en!buurten!middels!een!woningaanbod,!woonomgeving,!voorzieningenniveau!en!burgerschap.!!!!!De&amp;toekomstige&amp;agenda&amp;voor&amp;de&amp;gebiedsgerichte&amp;aanpak&amp;dient&amp;dan&amp;ook&amp;gezamenlijk&amp;door&amp;alle&amp;genoemde&amp;partijen&amp;te&amp;worden&amp;ingepland.&amp;Gebieden&amp;moeten&amp;vanuit&amp;de&amp;integrale&amp;aanpak&amp;&amp;worden&amp;gekozen&amp;en&amp;geprioriteerd.&amp;!</p></li><li><p>!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA.2014.3.2018. 7!</p><p>ZORG&amp;/&amp;WONEN&amp;...Algemeen.!Bij!woningbouw!in!de!Westelijke!Mijnstreek!en!dus!ook!in!Stein!geldt!naar!aanleiding!van!de!krimpproblematiek!!in!de!periode!2010A2020!het!adagium!n!erbij!=!n!eraf;!!Inbreiding!en!herstructurering!(liefst!middels!de!gebiedsgerichte!aanpak)!gaat!voor!uitbreiding.!Bramert!!Noord!moet!gezien!worden!als!een!reserve!gebied!voor!de!toekomst,!eventueel!in!relatie!tot!nieuwe!ontwikkelingen!(Campus!Chemelot)!in!de!onmiddellijke!nabijheid.!!!Mantelzorg.!Op!het!onderdeel!zorg!kan!de!gemeente!uitsluitend!ondersteunend!en!stimulerend!beleid!voeren.!Aan!verpleeghuisbedden!is!eveneens!steeds!meer!behoefte.!Ook!hier!moet!de!gemeente!de!partners!in!de!zorg!opzoeken!en!de!regie!op!zich!pakken!om!gezamenlijk!plannen!te!ontwikkelen,!die!voorzien!in!voldoende!aanbod!van!verpleegeenheden.!Samenwerking!met!de!regio!is!in!dit!verband!onontbeerlijk.!!!De!gemeente!dient!het!mantelzorgbeleid!uit!te!dragen!om!de!bekendheid!ervan!verder!te!vergroten.!Ook!dit!signaal!kan!helpen!om!in!de!behoefte!aan!zorgwoningen!te!voorzien.!Mantelzorg!is!inmiddels!een!begrip!in!onze!samenleving.!De!kosten!van!zorg!voor!ouderen!en!zieken!groeien!gestaag.!De!zorginstellingen!dringen!vanwege!de!hoge!kosten!steeds!meer!aan!op!de!inzet!van!vrijwilligers!om!de!helpende!hand!te!bieden!bij!de!zorg!voor!alleenstaanden,!ouderen!en!zieken.!Hierbij!kan!de!gemeente!een!stimulerende!rol!vervullen.!Meer!nog!dan!nu!het!geval!is,!dient!er!van!de!gemeente!een!wervende!kracht!uit!te!gaan!om!meer!mantelzorgers!beschikbaar!te!krijgen.!!Advisering!aan!ouderen!en!zorgbehoevenden!is!nog!een!wijze!waarop!de!gemeente!haar!bijdrage!kan!leveren!aan!de!ondersteunende!rol!in!de!zorg.!We!vinden!dat!deze!adviesrol!meer!bekendheid!mag!krijgen!en!nog!verder!uitgebreid!dient!te!worden.!Ons!streven!is!er!daarbij!op!gericht!om!de!doelgroep!zo!veel!mogelijk!te!bereiken.!In!veel!gevallen!komt!het!er!op!neer!dat!de!informatie!bij!de!mensen!thuis!gebracht!moet!worden.!We!beschouwen!dit!als!een!actieve!informatieplicht!van!de!gemeente.!!Ons&amp;is&amp;de&amp;bureaucratie&amp;in&amp;het&amp;algemeen,&amp;maar&amp;zeker&amp;in&amp;de&amp;zorg&amp;een&amp;doorn&amp;in&amp;het&amp;oog.&amp;We&amp;zijn&amp;nog&amp;lang&amp;niet&amp;op&amp;het&amp;punt&amp;aanbeland&amp;dat&amp;de&amp;regels&amp;er&amp;voor&amp;de&amp;mensen&amp;zijn&amp;en&amp;niet&amp;andersom.&amp;Ellenlange&amp;formulieren&amp;en&amp;heel&amp;veel&amp;stappen&amp;en&amp;balies&amp;verder&amp;komt&amp;het&amp;vaak&amp;pas&amp;tot&amp;een&amp;besluit&amp;op&amp;een&amp;aanvraag&amp;om&amp;bepaalde&amp;voorzieningen&amp;verstrekt&amp;te&amp;krijgen.&amp;Dit&amp;kan&amp;en&amp;moet&amp;anders.&amp;We&amp;willen&amp;toe&amp;naar&amp;een&amp;situatie&amp;dat&amp;een&amp;aanvraag&amp;door&amp;een&amp;betrokken&amp;ambtenaar&amp;onder&amp;de&amp;arm&amp;genomen&amp;wordt&amp;en&amp;van&amp;A&amp;tot&amp;Z&amp;wordt&amp;gecordineerd&amp;en&amp;uitgevoerd,&amp;een&amp;zogenaamde&amp;casemanager.&amp;Zodoende&amp;neem&amp;je&amp;een&amp;stukje&amp;zorg&amp;weg&amp;bij&amp;de&amp;zorgbehoevende.&amp;&amp;!!Wonen.voor.ouderen.</p><p>!Samen!met!de!woningcorporaties!en!zorginstellingen!zal!er!voor!gezorgd!moeten!worden!dat!er!voldoende!gepaste!woningen!in!Stein!gerealiseerd!worden.!In!een!sterk!vergrijzende!samenleving!is!voldoende!aanbod!van!zorgwoningen,!maar!ook!een!goede!spreiding!daarvan!binnen!de!gemeente!van!groot!belang.!</p></li><li><p>!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA.2014.3.2018. 8!</p><p>Zeker!wanneer!we!het!ideaal!onderschrijven!dat!ouderen!zoveel!mogelijk!in!hun!vertrouwde!woonomgeving!zouden!moeten!kunnen!blijven!wonen.!!!Wonen!voor!ouderen!en!voor!mensen!met!een!(toenemende)!behoefte!aan!zorg!en!ondersteuning,!stelt!specifieke!eisen!aan!de!woning!en!het!woongebouw,!alsmede!aan!de!kwaliteit!van!de!woonomgeving!en!de!beschikbaarheid!van!dagelijkse!voorzieningen!en!van!welzijn!en!zorg!in!en!om!huis.!!Ook!in!Stein!is!sprake!van!een!forse!vergrijzing!in!combinatie!met!ontgroening!en!structurele!krimp!van!de!bevolking.!!!Met!de!leeftijd!stijgt!de!kans!op!ziekten!en!beperkingen!en!stijgt!de!vraag!naar!geschikte!huisvesting,!zorg!en!ondersteuning.!De!verhouding!tussen!jong!en!oud!en!tussen!actief!en!nietAactief!verandert!ingrijpend.!Deze!verandering!zal!zijn!weerslag!hebben!op!de!beschikbaarheid!van!personeel!in!de!zorg,!de!betaalbaarheid!en!spreiding!van!voorzieningen.!!!Ouderen!hechten!over!het!algemeen!aan!zelfstandigheid!in!wonen!en!aan!de!eigen!woonA!en!leefomgeving.!Redenen!om!te!verhuizen!op!latere!leeftijd!liggen!vaak!in!de!behoefte!aan!meer!comfort!en!veiligheid,!het!toenemen!van!gezondheidsproblemen!en!de!wens!om!dagelijkse!voorzieningen,!zorg!en!de!mogelijkheid!van!onderling!contact,!binnen!handbereik!te!hebben.!!!Gebleken!is!dat!geschikte!of!aangepaste!woningen!!essentile!condities!zijn,!die!er!in!belangrijke!mate!voor!kunnen!zorgen!dat!ouderen!die!met!meer!beperkingen!te!maken!krijgen!in!een!vergelijkbare!positie!blijven!met!betrekking!tot!hun!tevredenheid!over!de!woonsituatie,!als!ouderen!die(nog)!geen!aanpassingen!nodig!hebben.!Maar!dan!is!het!wel!nodig!dat!die!aanpassingen!als!maatwerk!worden!aangebracht!op!een!manier!waar!ouderen!tevreden!over!zijn.!!De!zorgsector!is!in!transformatie.!Zorg!en!wonen!wordt!financieel!gescheiden:!gevarieerde!woonAzorgconcepten!nemen!de!plaats!in!van!het!klassieke!verzorgingshuis.!Verpleeghuiszorg!kan!ook!in!de!eigen!woning!geleverd!worden.!Gemeenten!hebben!een!grotere!verantwoordelijkheid!gekregen!voor!de!maatschappelijke!ondersteuning!van!kwetsbare!personen!in!de!samenleving!en!het!bevorderen!van!de!leefbaarheid!en!sociale!samenhang!(Wet!Maatschappelijke!Ondersteuning).!!!Het!beleid!op!dit!gebied!bepaalt!mede!de!levensloopbestendigheid!van!de!woonomgeving.!De!mogelijkheden!voor!ondersteuning!aan!huis!met!ICT/domotica!en!zorgtechnologie!nemen!toe!en!mensen!raken!meer!vertrouwd!met!deze!toepassingen.!!Domotica!zijn!ICTAtoepassingen!die!de!kwaliteit!van!leven!en!wonen!verbeteren.!Een!voorbeeld!is!een!televisie!die!een!bejaarde!met!dementie!vertelt!dat!het!tijd!is!om!medicijnen!in!te!nemen.!</p><p>!</p><p>De!woonbehoefte!en!wensen!van!ouderen!en!mensen!die!zorg!en!ondersteuning!nodig!hebben,!alsmede!de!mogelijkheden!om!daar!op!in!te!spelen,!zullen!mede!onder!invloed!van!deze!ontwikkelingen!veranderen.!!&amp;&amp;</p><p>!</p><p>!</p></li><li><p>!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA.2014.3.2018. 9!</p><p>&amp;&amp;Doelstelling&amp;Stein&amp;&amp;Het&amp;(door)ontwikkelen&amp;van&amp;de&amp;levensloopbestendigheid&amp;van&amp;wijken&amp;en&amp;buurten&amp;middels&amp;een&amp;woningaanbod,&amp;woonomgeving,&amp;voorzieningenniveau&amp;en&amp;burgerschap&amp;dat&amp;burgers&amp;in&amp;staat&amp;stelt&amp;om&amp;&amp;ook&amp;wanneer&amp;zij&amp;ouder&amp;worden&amp;en/of&amp;geconfronteerd&amp;worden&amp;met&amp;ziekte&amp;of&amp;beperkingen&amp;&amp;zo&amp;lang&amp;mogelijk&amp;zelfredzaam&amp;te&amp;kunnen&amp;leven&amp;in&amp;hun&amp;vertrouwde&amp;omgeving&amp;en&amp;zo&amp;volwaardig&amp;mogelijk&amp;te&amp;kunnen&amp;deelnemen&amp;aan&amp;de&amp;samenleving.&amp;&amp;Binnen&amp;redelijke&amp;afstanden&amp;dienen&amp;voor&amp;de&amp;burgers&amp;noodzakelijke&amp;voorzieningen&amp;voorhanden&amp;te&amp;zijn.&amp;Er&amp;dienen&amp;ook&amp;ontmoetingsplekken&amp;te&amp;worden&amp;georganiseerd.&amp;Bestaande&amp;buurthuizen&amp;kunnen&amp;ook&amp;dienen&amp;als&amp;een&amp;ontmoetingsplek&amp;naast&amp;de&amp;bestaande&amp;ontmoetingsplekken&amp;in&amp;bibliotheken&amp;(bijv.&amp;Urmond),&amp;zorginstellingen&amp;etc.&amp;</p></li><li><p>!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA.2014.3.2018. 10!</p><p>MULTIFUNCTIONELE.ACCOMMODATIES.....De!ontgroening!en!vergrijzing!van!de!Steinse!bevolking!zetten!sterk!door.!Dit!heeft!een!grote!impact!op!vele!facetten!van!de!Steinse!samenleving.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Stein!kent!een!grote!diversiteit!aan!verenigingen!van!allerlei!aard.!Deze!verenigingen!geven!mede!inhoud!aan!het!sociale!fundament!van!de!gemeente!Stein.!De!zgn.!krimp!!kan!in!de!toekomst!leiden!tot!minder!draagvlak!voor!voorzieningen!/!accommodaties.!In!Stein!zal!uiteindelijk!een!vorm!van!schaalvergroting!en!concentratie!nodig!zijn!om!in!de!toekomst!een!goed!voorzieningenniveau!te!behouden.!Hierbij!gaan!kwaliteit!en!bereikbaarheid!vr!nabijheid.!In!de!toekomst!zullen!we!te!maken!krijgen!met!een!clustering!van!voorzieningen,!schaalvergroting,!een!toename!van!efficiency!en!professionalisering,!waardoor!een!aantrekkelijk!sportaanbod!gerealiseerd!kan!worden!dat!past!bij!de!hedendaagse!consument.!!!Om!op!langere!termijn!het!basisaanbod!in!stand!te!kunnen!houden!dient!bij!de!concretisering!van!het!toekomstige!aanbod!maximaal!ingezet!te!worden!op!kwaliteitsverbetering,!clustering,!multifunctionaliteit!en!flexibiliteit!van!accommodaties!en!voorzieningen!over!de!kernen.!!Om!voor!de!toekomst!tot!een!goede!beheersstructuur!te!komen!met!een!vangnetfunctie!voor!beheer!en!exploitatie!van!de!verschillende!voorzieningen!kan!ook!schaalvergroting!en!professionalisering!van!verenigingen!noodzakelijk!zijn.!Daar!zal!alleen!sprake!van!zijn!als!de!betrokken!verenigingen!dit!wenselijk!achten!met!het!oog!op!de!kwaliteit!en/of!exploitatie!van!voorzieningen.!!Niet!alle!huidige!accommodaties!kunnen!koste!wat!kost!worden!opengehouden.!Uitgangspunt!voor!het!accommodatiebeleid!is!het!zo!doelmatig!mogelijk!huisvesten!van!verschillende!activiteiten.!Meer!activiteiten!met!minder!gebouwen!!Niet!alleen!vanuit!</p></li><li><p>!</p><p>VERKIEZINGSPROGRAMMA.2014.3.2018. 11!</p><p>inhoudelijke!argumenten!op!het!gebied!van!samenwerking!tussen!instellingen/organisaties,!maar!ook!vanuit!het!oogpunt!van!effectief!en!efficint!gebruik!van!ruimte.!Door!instellingen,!organisaties!en!verenigingen!bij!elkaar!onder!een!dak!te!huisvesten!en!te!kiezen!voor!nieuwbouw!zijn!er!voordelen!te!behalen!op!het!gebied!van!beheer!en!exploitatie!van!gebouwen.!&amp;Wij&amp;zijn&amp;dan&amp;ook&amp;van&amp;mening&amp;dat&amp;we&amp;met&amp;een&amp;creatieve&amp;blik&amp;moeten&amp;kijken&amp;en&amp;op&amp;welke&amp;wijze&amp;we&amp;kunnen&amp;sturen&amp;op&amp;intensief&amp;en&amp;multifunctioneel&amp;gebruik&amp;van&amp;sportaccommodaties,&amp;zowel&amp;buiten&amp;als&amp;binnen.&amp;&amp;!Dit!doen!we!vanuit!de!overweging!dat!de!behoefte!hiervoor!bestaat!en!dat!een!gezamenlijk!gebruik!het!draagvlak!voor!een!accommodatie!vergroot.!Medegebruik!van!sportaccommodaties!door!andere!partners!waaronder!de!buurt!en!het!onderwijs!kan!hierbij!tevens!aan!de!orde!zijn.!Wij!realiseren!ons!dat!een!intensiever!gebruik!van!accommodaties!ook!iets!vraagt!van!de!kwaliteit!van!accommodaties.!!!Het!is!niet!de!intentie!van!ons!in!dit!verband!op!eigen!initiatief!van!de!gemeente!plannen!te!laten!ontwikkelen.!!Wel!dient!rekening!te!worden!gehouden!met!het!vorenstaande!in!dien!zin!dat,!op!het!moment!verenigingen!daartoe!verzoeken!indienen,!snel!kan!worden!ingespeeld!op!...</p></li></ul>

Recommended

View more >