defensie-eiland woerden

Click here to load reader

Post on 12-Mar-2016

226 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revisiting and redesigning a former defensebased isle at Woerden's city centre.

TRANSCRIPT

 • DEFENSIE-EILAND, WOERDEN

  M. Kipperman Cursuscode: TROP-PRJ4-03

  S. Stroo Tutor: Otto Dijkstra

  D. Schoonhoven

  B. van der Meer Opleiding: Ruimtelijke Ordening en Planologie

  B. van Leeuwen Project: Thema Mobiliteit

  R. van de Loosdrecht

  M. ahingz ROP 4A en 4B

  P. de Weerd Jaar: 2006/2007

  HOGESCHOOLUTRECHT

 • 2

  Colofon

  Project:

  Defensie-eiland Woerden, Thema Mobiliteit

  Code:

  TROP-PRJ41 & TROP-PRJ42 (TROP-PRJ4-03)

  Projectgroep:

  VESPA Verkeerskundige en Stedenbouwkundige ProjectAdviseurs (Groep 4)

  Namen en studentnummers projectgroep:

  Martijn Kipperman 1505436

  Sybren Stroo 1512617

  Danil Schoonhoven 1504987

  Brenda van der Meer 1514599

  Bart van Leeuwen 1500549

  Robin van de Loosdrecht 1500650

  Peter de Weerd 1508974

  Mehmet ahingz

  Tutoren/Begeleiders:

  Otto Dijkstra

  Hans Dolron

  Laurens Steijn

  Frank Stiksma

  Fotografie:

  Danil Schoonhoven

  Lay-out:

  Martijn Kipperman en Brenda van der Meer

  Uitgave:

  April 2007

 • 3

  Woord vooraf

  In het kader van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie (ROP) aan de Hogeschool Utrecht,

  is een van de onderdelen het ontwerpen van een ruimtelijke/stedenbouwkundige en verkeerskundige

  ontwikkelingsvisie voor het Defensie-eiland en haar omgeving in Woerden. De projectopgave heeft

  betrekking tot het thema mobiliteit.

  Aan dit verslag hebben de volgende studenten meegewerkt:

  Martijn Kipperman Sybren Stroo Danil Schoonhoven Brenda van der Meer Bart van Leeuwen Robin van de Loosdrecht Peter de Weerd Mehmet ahingz

  Onder begeleiding van:

  Otto Dijkstra

 • 4

  Inhoudsopgave Woord vooraf 3

  1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7

  1.2 Ruimtelijke/Stedenbouwkundige en Verkeerskundige Ontwikkelingsvisie 7

  1.3 Ligging plangebied 8

  DEEL 1: INVENTARISATIE HUIDIGE SITUATIE

  2. Archeologie en cultuurhistorie 10 2.1 De historische groei 10

  2.2 De naoorlogse periode 13

  2.3 Ligging plangebied in groter verband 19

  2.4 Het plangebied 20

  3. Milieuaspecten 22 3.1 Bodem 22

  3.2 Water 23

  4. Beleid 24 4.1 Rijksbeleid 24

  4.2 Provinciaal beleid 26

  4.3 Gemeentelijk beleid 27

  DEEL 2: ANALYSE HUIDIGE SITUATIE

  5. Actorenanalyse en krachtenveldanalyse 32 5.1 Politiek-bestuurlijke omgeving 32

  5.2 Projectontwikkelaars/Bouwbedrijven 34

  5.3 Institutionele omgeving 34

  5.4 Corporaties 36

  5.5 Bewoners/Gebruikers 36

  6. Stedenbouwkundige situatie Defensie-eiland en binnenstad 38 6.1 Kevin Lynch-analyse 38

  6.2 Korrelgrootte Woerden 39

  6.3 Kappenkaart 40

  6.4 Grote bomen openbaar en priv gebied 41

 • 5

  6.5 Functiekaart Defensie-eiland en binnenstad Woerden 42

  7. Wegenstructuur binnenstad 43 7.1 Gemotoriseerd verkeer 43

  7.2 Langzaam verkeer 44

  7.3 Openbaar vervoer 45

  8. Kentekenonderzoek 46 8.1 Wat is een kentekenonderzoek? 47

  8.2 Waarvoor kan een kentekenonderzoek gebruikt worden? 48

  8.3 Hoe wordt een kentekenonderzoek gehouden? 48

  8.4 Conclusie kentekenonderzoek Woerden 49 9. Parkeerdruk/-duuronderzoek centrum 50 9.1 Parkeerdruk 50

  9.2 Parkeerdruk in Woerden 52

  10. Parkeerenqute binnenstad 54 10.1 Begeleidende brief 55

  10.2 Enqute 56

  10.3 Codeboek 58

  11. SWOT-analyse 60 11.1 Sterke punten 60

  11.2 Zwakke punten 60

  11.3 Mogelijkheden 61

  11.4 Bedreigingen 61

  11.5 Confrontatiematrix 62

  DEEL 3: EISEN EN ALTERNATIEVEN

  12. Programma van Eisen 64 12.1 Plangebied 64

  12.2 Randvoorwaarden 64

  12.3 Richtlijnen/uitgangspunten 65

  13. Alternatief I 66 13.1 Visie 66

  13.2 Referentiebeelden 67

  13.3 Planeconomische quick-scan 68

 • 6

  13.4 Kaarten 69

  14. Alternatief II 71 14.1 Visie 71

  14.2 Referentiebeelden 72

  14.3 Planeconomische quick-scan 74

  14.4 Kaarten 75

  15. Alternatief III 76 15.1 Visie 76

  15.2 Referentiebeelden 77

  15.3 Planeconomische quick-scan 78

  15.4 Kaarten 79

  16. Evaluatie 80 16.1 MCA Alternatieven 80

  Bronnen 85

  Bijlagen 1. Plan van Aanpak

  2. Groepsportfolio

  3. Logboek

 • 7

  1. Inleiding

  1.1 Aanleiding

  In januari 2002 wordt bekendgemaakt dat de laatste medewerkers van Defensie op 1 februari

  de kazerne zullen verlaten. De Dienst Domeinen1 biedt het eiland te koop aan. De gemeente

  Woerden is genteresseerd in het eiland en stelt het vervolgens tijdelijk in gebruik als

  parkeerplaats voor bezoekers en bewoners van het centrum. De raad stelt in juni 2003 een

  definitienota vast voor het Defensie-eiland, waarin is aangegeven hoe de gemeente denkt

  over de toekomstige ontwikkeling van het eiland. Onder andere een parkeernorm en het

  behoud van enkele monumenten komen hierin ter sprake. De nota is een basis om de

  onderhandelingen met de Dienst Domeinen te starten. In december 2005 wordt het

  koopcontract getekend.2

  Intussen heeft de gemeente Woerden o.a. stedenbouwkundige en financile kaders en

  planningprocedures vastgesteld en heeft zodoende plannen met het Defensie-eiland. Vooral

  ook omdat de historische binnenstad onlangs is voorzien van nieuwbouw in de vorm van

  winkels, woningen, parkeergarage en een nieuw plein. Echter, het is nog niet duidelijk wt er

  precies met het eiland zal gaan gebeuren. Aan ons als adviseurs de taak om een

  ruimtelijk/stedenbouwkundige en verkeerskundige ontwikkelingsvisie te ontwerpen voor het

  Defensie-eiland in de gemeente Woerden.

  1.2 Ruimtelijke/Stedenbouwkundige en Verkeerskundige Ontwikkelingsvisie

  Meerdere partijen hebben inmiddels in een open planproces hun gedachten geuit op welke

  wijze het Defensie-eiland ingericht dient te worden. Dit heeft in een aantal voorstellen

  geresulteerd. Om zorg te dragen voor een zorgvuldige afweging van alle belangen n de

  expertise van de ROP-professional (Ruimtelijke Ordening en Planologie) maximaal in het

  planproces in te brengen, zijn wij als adviseurs (VESPA) gevraagd om een gedegen advies uit

  te brengen. Dit advies wordt geformuleerd in een onderbouwde

  ruimtelijke/stedenbouwkundige en verkeerskundige ontwikkelingsvisie voor het Defensie-

  eiland en haar omgeving.

  1 Dienst Domeinen: beheerder van de eigendommen van de Nederlandse staat 2 1949-heden, Hoochwoert enzo, De ontwikkeling van de Woerdense binnenstad, 1e druk, 2006 Gemeente Woerden

 • 8

  1.3 Ligging van het plangebied

  De begrenzing van het plangebied wordt globaal gevormd door de Prins Hendrikkade en de

  Oostdam aan de noordwestzijde en de singelgracht aan de zuidoostzijde. Onderstaande

  figuur toont globaal de ligging en begrenzing van het plangebied.

  Figuur 1.2.1 Globale begrenzing plangebied

 • 9

  DEEL 1: INVENTARISATIE VROEGERE EN HUIDIGE SITUATIE

 • 10

  2 Archeologie en cultuurhistorie

  In de loop der jaren is Woerden sterk gegroeid. Aan de hand van kaarten en toelichtingen zal

  duidelijk worden gemaakt in welke fasen de gemeente Woerden tot stand is gekomen.

  2.1 De historische groei

  De oudste aanwijzingen van bewoning in het centrum van de stad Woerden worden gevormd

  door archeologische vondsten. In de tweede helft van de eerste eeuw ontstond hier een

  Romeinse versterking langs de Oude Rijn, het Castellum Laurii, een van de vele versterkingen

  langs die rivier, die als noordelijke grens van het Romeinse Rijk fungeerde.

  Na het vertrek van de Romeinen zou o.a. Bonifatius in Woerden zijn missionair werk hebben

  verricht; bewijzen zijn hiervoor echter niet te vinden. Zeker is dat Woerden tot de

  eigendommen van de bisschop van Utrecht behoorde. Als grensplaats van het Sticht, gelegen

  tegen het graafschap Holland, is het plaatsje rondom een klein kerkje voor de verdediging van

  belang: bisschop Godfried van Rhenen laat er dan ook rond 1160 een versterking bouwen, de

  voorloper van het huidige Kasteel.

  In 1280 verwerft graaf Floris V zich het plaatsje en behoort Woerden tot het graafschap

  Holland. De heer van Woerden, Herman IV, is niet erg loyaal en is een der hoofddaders van

  de moord op de graaf in 1296.

  De voortdurende oorlogen in het Stichts-Hollands grensgebied maken dat rond 1370 Woerden

  onder leiding van de baljuw Willem van Naaldwijk voorzien wordt van wallen en een gracht; in

  1372 verleent hertog Albrecht van Beieren Woerden stadsrechten. Rondom dat jaar wordt ook

  een nieuwe kerk gebouwd, de Petruskerk, waarvan de huidige toren gedeeltelijk nog

  aanwezig is.

  Later, in 1401 krijgt Woerden het recht om zijn eigen stadsbestuur te kiezen; in 1410 krijgt

  Woerden zijn jaarmarkt, de voorloper van de huidige 'Koeienmarkt'. Evene

View more