DECRET LLEI 1/2016, de 26 de febrer, del Consell, de modificació ...

Download DECRET LLEI 1/2016, de 26 de febrer, del Consell, de modificació ...

Post on 14-Feb-2017

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball

  Conselleria de Economa Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

  DECRET LLEI 1/2016, de 26 de febrer, del Consell, de modificaci del Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, dhoraris comercials en la Comunitat Valenciana, i de la llei 3/2011, de 23 de mar, de la Generalitat, de Comer de la Comunitat Valenciana. [2016/1373]

  DECRETO LEY 1/2016, de 26 de febrero, del Consell, de modificacin del Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, del Consell, de horarios comerciales en la Comunitat Valen-ciana, y de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Genera-litat, de Comercio de la Comunitat Valenciana. [2016/1373]

  PREMBUL

  En matria dhoraris comercials, el captol III del ttol II de la Llei 3/2011, de 23 de mar, de la Generalitat, de comer de la Comuni-tat Valenciana, preveu una regulaci laplicaci i el desenvolupament de la qual sha vist afectada per la modificaci de la legislaci bsica de lEstat continguda en el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir lestabilitat pressupostria i de foment de la competitivitat, i en la Llei 18/2014, de 15 doctubre, daprovaci de mesures urgents per al creixement de la competitivitat i leficincia, que van donar una nova redacci a diferents articles de la Llei 1/2004, dHoraris Comercials.

  Amb la publicaci del Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Con-sell, dhoraris comercials a la Comunitat Valenciana, es pretenia donar soluci als diversos criteris i interpretacions que havien generat distintes normes de la legislaci bsica de lEstat, tant per part de les adminis-tracions publiques com dels operadors econmics, i que en diverses ocasions havien esdevingut en controvrsies davant dels rgans juris-diccionals.

  LAdministraci de lEstat va convocar la Comissi Bilateral de Cooperaci, prevista en larticle 33 de la Llei Orgnica 2/1979, de 3 doctubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei Orgni-ca 1/2000, de 7 de gener, amb la finalitat diniciar negociacions per a resoldre les discrepncies manifestades en relaci amb larticle 21 i la disposici transitria segona del Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, dhoraris comercials a la Comunitat Valenciana, amb vista a evitar la interposici dun recurs dinconstitucionalitat contra la norma esmentada.

  Com a resultat de les negociacions el 28 de desembre de 2015 es public, en el BOE i el DOCV, la Resoluci de 16 de desembre de 2015, de la Secretaria General de Coordinaci Autonmica i Local, per la qual es publica lAcord de la Comissi Bilateral de Cooperaci Administra-ci General de lEstat-Generalitat, en relaci amb el Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, dhoraris comercials a la Comunitat Valen-ciana, i ambdues parts consideren resoltes les discrepncies, i el Consell es va comprometre a la seu modificaci mitjanant un decret llei o en la prxima Llei de Mesures Fiscals, de Gesti Administrativa i Financera, i dOrganitzaci de la Generalitat, a fi que entraren en vigor en un breu termini de temps a partir de la confirmaci daquest acord.

  La data de confirmaci i publicaci de lacord aconseguit no va permetre la seua tramitaci en la Llei de Mesures Fiscals, de Gesti Administrativa i Financera i dOrganitzaci de la Generalitat, per la qual cosa el comproms aconseguit ha de fer-se a travs de laprovaci dun decret llei en el qual es reflectisca la modificaci consensuada.

  Els canvis legislatius esmentats introdueixen nous criteris perqu els ajuntaments resulten determinants en la flexibilitzaci del rgim dhora-ris aplicable al seu territori. Daquesta manera, ats que els ajuntaments sn els que coneixen en millor mesura els requeriments de les empreses comercials que subiquen en els seus territoris i tamb els serveis que necessita la demanda dels residents, turistes i visitants dels seus munici-pis, es facilita lescenari idoni per a aconseguir una adequada concilia-ci dels interessos del comer local amb els dels seus clients potencials i la possibilitat dafavorir noves sinergies entre turisme i comer amb els consegents beneficis per a ambds sectors.

  En aquest context, desprs de les negociacions mantingudes, shan rebut diverses peticions, per part dajuntaments i operadors econmics, de modificaci de les dates dinici de la llibertat dhorari, daquelles zones de gran afluncia turstica que les tenen concedides amb linici dels perodes de Setmana Santa i estival, per als supsits en qu hi ha coincidncia, com ocorre lany 2016, amb altres festius previs per als quals no sestn la llibertat horria.

  PREMBULO

  En materia de horarios comerciales, el captulo III del ttulo II de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de la Comu-nitat Valenciana, contempla una regulacin cuya aplicacin y desarrollo se ha visto afectada por la modificacin de la legislacin bsica del Estado contenida en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobacin de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y la efi-ciencia, que dieron una nueva redaccin a diferentes artculos de la Ley 1/2004, de horarios comerciales.

  Con la publicacin del Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, del Consell, de horarios comerciales en la Comunitat Valenciana se preten-da dar solucin a los diversos criterios e interpretaciones que haban generado distintas normas de la legislacin bsica del Estado, tanto por parte de las administraciones pblicas como de los operadores econ-micos, y que en varias ocasiones haban devenido en controversias ante los rganos jurisdiccionales.

  La Administracin del Estado convoc la Comisin Bilateral de Cooperacin, prevista en el artculo 33 de la Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgnica 1/2000, de 7 de enero, con la finalidad de iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relacin con el artculo 21 y la disposicin transitoria segunda del Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, del Consell, de horarios comerciales en la Comunitat Valencia-na, en orden a evitar la interposicin de un recurso de inconstituciona-lidad contra dicha norma.

  Como resultado de las negociaciones, el 28 de diciembre de 2015 se publica en el BOE y el DOCV la resolucin de 16 de diciembre de 2015, de la Secretara General de Coordinacin Autonmica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisin Bilateral de Coopera-cin Administracin General del Estado-Generalitat en relacin con el Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, del Consell, de horarios comer-ciales en la Comunitat Valenciana, y ambas partes dan por solventadas las discrepancias, el Consell se comprometi a su modificacin median-te decreto ley o en la prxima Ley de Medidas Fiscales, de Gestin Administrativa y Financiera, y de Organizacin de la Generalitat, a fin de que entrara en vigor en un breve plazo de tiempo a partir de la con-firmacin de este acuerdo.

  La fecha de confirmacin y publicacin del acuerdo alcanzado no permiti su tramitacin en la Ley de Medidas Fiscales, de Gestin Administrativa y Financiera y de Organizacin de la Generalitat, por lo que el compromiso alcanzado debe realizarse a travs de la aprobacin de un decreto ley en el cual se refleje la modificacin consensuada.

  Los cambios legislativos citados introducen nuevos criterios para que los ayuntamientos resulten determinantes en la flexibilizacin del rgimen de horarios aplicable a su territorio. De esta manera, dado que los ayuntamientos son quienes conocen en mejor medida los requerimientos de las empresas comerciales que se ubican en sus territorios y tambin los servicios que precisa la demanda de los residentes, turistas y visitantes de sus municipios, se propicia el escenario idneo para lograr una adecuada conciliacin de los intereses del comercio local con los de sus clientes potenciales y la posibilidad de propiciar nuevas sinergias entre turismo y comercio con los consiguientes beneficios para ambos sectores.

  En este contexto, con posterioridad a las negociaciones mantenidas, se han recibido diversas peticiones, por parte de ayuntamientos y opera-dores econmicos, de modificacin de las fechas de inicio de la libertad de horario, de aquellas zonas de gran afluencia turstica, que las tienen concedidas con el inicio de los perodos de Semana Santa y estival, para los supuestos en los que hay coincidencia, como ocurre en el ao 2016, con otros festivos previos para los cuales no se extiende la libertad horaria.

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • Resulta adecuado recoger estas peticiones en este mismo Decreto Ley, ya que no distorsiona el contenido de los acuerdos alcanzados, sino que la solucin que se propone est en sintona con algunos de los criterios consensuados en la Comisin Bilateral de Cooperacin, y se trata de un supuesto, que como ocurre en el ao 2016, va vinculado con festividades cuyo inicio puede variar de mes cada ao, como es el caso de la Semana Santa, o cuya fecha fija en el calendario, como es el caso del perodo estival, puede ser colindante a festividades o domingos.

  La urgencia de la publicacin y entrada en vigor de una nueva modi-ficacin de la regulacin de los horarios comerciales en las zonas de gran afluencia turstica de la Comunitat Valenciana queda justificada por el propio compromiso alcanzado, el cual se enmarca en la regula-cin establecida en el artculo 33 de la Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgnica 1/2000, de 7 de enero; y en el caso de la ampliacin del inicio de los perodos de libertad horaria, vinculados al inicio de temporadas vaca-cionales de Semana Santa o estival, se justifica en que la regulacin del sector del comercio en la Comunitat Valenciana tiene una notoria relevancia econmica que va indisolublemente unida a un modelo eco-nmico cuyo principal motor es la prestacin de servicios vinculada en gran medida al turismo, por lo que durante estas temporadas vacacio-nales se produce una acumulacin de das inhbiles, que puede incidir ocasionalmente en el incremento de la demanda habitual.

  A la vista de lo anterior, queda justificada la necesidad y oportuni-dad de la aprobacin de un decreto-ley de horarios comerciales en las zonas de gran afluencia turstica de la Comunitat Valenciana.

  Por lo expuesto, y al amparo de lo previsto en los artculos 44 y 49 del Estatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana, a propuesta del conseller de Economa, Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y previa deliberacin del Consell, en la reunin del da 26 de febrero de 2016,

  DECRETO

  Artculo 1. De la modificacin del Decreto Ley 1/2015, de 27 de febre-ro, del Consell, de horarios comerciales en la Comunitat Valenciana

  1. La disposicin transitoria segunda del Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, del Consell, de horarios comerciales en la Comunitat Valenciana, queda redactada tal como figura en el apartado I del anexo del presente Decreto Ley.

  2. El artculo 21 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generali-tat, de Comercio de la Comunitat Valenciana, incluido en el anexo del Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, del Consell, de horarios comer-ciales en la Comunitat Valenciana, queda redactado tal como figura en el apartado II del anexo del presente Decreto Ley.

  Artculo 2. De la modificacin de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana

  Se aade una nueva disposicin adicional tercera, que queda redacta-da tal como figura en el apartado III del anexo del presente Decreto Ley.

  DISPOSICIONES ADICIONALES

  Primera. Legislacin laboralLa aplicacin de cualquier rgimen de horarios comerciales con-

  templados en el presente Decreto Ley se desarrollar sin alteracin ni menoscabo de la legislacin laboral vigente.

  Segunda. Incidencia econmica en la dotacin de gastoLa aplicacin y desarrollo de este Decreto Ley no podr tener inci-

  dencia alguna en la dotacin de todos y cada uno de los captulos de gasto asignada a la conselleria competente por razn de la materia y, en todo caso, deber ser atendida con sus medios personales y materiales.

  DISPOSICIONES TRANSITORIAS

  Primera. Expedientes en tramitacinLos expedientes en tramitacin se resolvern aplicando la presente

  normativa.

  Resulta adequat arreplegar aquestes peticions en aquest mateix decret llei, ja que no distorsiona el contingut dels acords aconseguits, sin que la soluci que es proposa est en sintonia amb alguns dels criteris consensuats en la Comissi Bilateral de Cooperaci, i es tracta dun supsit que, com ocorre lany 2016, va vinculat amb festivitats linici de les quals pot variar de mes cada any, com s el cas de la Set-mana Santa, o la data fixa de les quals en el calendari, com s el cas del perode estival, pot ser contigua a festivitats o diumenges.

  La urgncia de la publicaci i lentrada en vigor duna nova modifi-caci de la regulaci dels horaris comercials en les zones de gran aflu-ncia turstica de la Comunitat Valenciana queda justificada pel mateix comproms aconseguit, el qual semmarca en la regulaci establida en larticle 33 de la Llei Orgnica 2/1979, de 3 doctubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei Orgnica 1/2000, de 7 de gener; i en el cas de lampliaci de linici dels perodes de llibertat horria, vin-culats a linici de temporades vacacionals de Setmana Santa o estival, es justifica en el fet que la regulaci del sector del comer a la Comu-nitat Valenciana t una notria rellevncia econmica que va indisso-lublement unida a un model econmic el principal motor del qual s la prestaci de serveis vinculada en gran manera al turisme, per la qual cosa durant aquestes temporades vacacionals es produeix una acumu-laci de dies inhbils que pot incidir ocasionalment en lincrement de la demanda habitual.

  A la vista daix anterior, queda justificada la necessitat i loportu-nitat de laprovaci dun decret llei dhoraris comercials en les zones de gran afluncia turstica de la Comunitat Valenciana.

  Pel que sha exposat, i a lempara del que preveuen els articles 44 i 49 de lEstatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller dEconomia, Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball, i amb la deliberaci prvia del Consell, en la reuni del dia 26 de febrer de 2016,

  DECRETE

  Article 1. De la modificaci del Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, dhoraris comercials a la Comunitat Valenciana

  1. La disposici transitria segona del Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, dhoraris comercials a la Comunitat Valenciana, queda redactada tal com figura en lapartat I de lannex del present Decret Llei.

  2. Larticle 21 de la Llei 3/2011, de 23 de mar, de la Generalitat, de Comer de la Comunitat Valenciana, incls en lannex del Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, dhoraris comercials a la Comuni-tat Valenciana, queda redactat tal com figura en lapartat II de lannex del present Decret Llei.

  Art...

Recommended

View more >