de witte ?· 3 voorwoord er zijn vele groepen en individuen in ons land die beweren met de witte...

Download De Witte ?· 3 Voorwoord Er zijn vele groepen en individuen in ons land die beweren met de Witte Broederschap…

Post on 29-Jun-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Esoterische kennis in een praktische vorm

  De Witte Broederschap

  Esoterische School de Groep Emmanul

 • _______________________________________________________________________________ 2

  Esoterische kennis in een praktische vorm

  De Witte Broederschap

  Een uitgave van: Esoterische School de Groep Emmanul Oktober 2009

 • _______________________________________________________________________________ 3

  Voorwoord Er zijn vele groepen en individuen in ons land die beweren met de Witte Broederschap in aanraking te zijn. Op zichzelf is dit niet zo vreemd want in deze periode zullen er steeds meer contacten mogelijk worden vanuit die Geestelijke Broederschap, met mensen die daarop voldoende zijn voorbereid. Dit is aangekondigd door verschillende Boodschappers zoals Alice Bailey. Toch spelen bij dergelijke contacten dezelfde moeilijkheden een rol als bij contacten met Gidsen. Er is veel kaf onder het koren en enige voorzichtigheid kan de onvoorbereide pelgrim daarom wellicht behoeden voor veel teleurstelling en veel moeilijkheden. Er is daarom behoefte aan gedegen kennis over deze groep zielen, zodat iemand vanuit kennis van zaken kan handelen, in plaats van vanuit louter enthousiasme. Er is over de deze innerlijke en geestelijke groep betrekkelijk veel informatie vrijgegeven in de afgelopen honderd vijftig jaar. Daarvoor was er nagenoeg niets over bekend bij het grote publiek. In dit boekje wordt een eenvoudig overzicht gegeven dat voor belangstellenden zou kunnen dienen als een soort van introductie. Voor verdere studie kan men terecht in de boeken van Alice Bailey en A.P. Sinnett. Laatstgenoemde heeft vele brieven van de Meesters gepubliceerd onder de titel de Mahatma brieven. Deze verzameling bevat een schat aan informatie over het werk van de Meesters aan het eind van de negentiende eeuw. Sommige mensen zijn bijna wanhopig op zoek om een glimp van de Meesters op te vangen. Anderen beschouwen dit als minder van belang en werken eenvoudig verder langs de lijnen zoals zij die innerlijk aanvoelen om de wereld te verbeteren. Welke lijn men ook kiest, het is niet gemakkelijk om met n van de Meesters in aanraking te komen. In praktijk zijn er zeer veel moeilijkheden en illusies die eerst moeten worden overwonnen voordat men heel geleidelijk in de loop van de jaren iets dichter in de buurt komt van wat waarschijnlijk wel eens n van de Meesters zou kunnen zijn. Er wordt wel eens gezegd dat men een Meester niet kan herkennen tenzij Hij of Zij dat toestaat vanuit eigen keuze. Meestal zal zon ver gevorderde ziel beter kunnen werken wanneer hij niet onmiddellijk als zodanig herkenbaar is. De effecten van de media belangstelling bij koningshuizen, is niet bepaald uitnodigend voor de Meesters om zichzelf te presenteren bij het grote publiek. Er zal dus over het algemeen zeer terughoudend worden gehandeld door de Meesters en zelfs door hun directe leerlingen. Toch is het niet onmogelijk dat er in een land als Nederland n of meerdere van deze groep aanwezig zijn in stoffelijke incarnatie. Dit staat in direct verband met het werk in het Plan van Geestelijke Evolutie waarin ieder land en ieder volk een eigen plaats heeft. Bovendien mag er worden verwacht dat er in de komende tientallen jaren steeds meer contacten zullen zijn tussen de leden van de Witte Broederschap en de mensen die vanuit hun innerlijke en geestelijke houding trachten de mensheid te dienen in overeenstemming met het Plan van Geestelijke Evolutie. De uiterlijke houding is hierbij van minder belang dan een standvastige innerlijke houding gericht op een doel. Meditatiewerk is nuttig en enig basis kennis is noodzakelijk maar de vraag of men al dan niet in contact komt met de Witte Broederschap wordt door andere factoren bepaald. Dit boekje tracht te voorzien in eenvoudige basiskennis die voor belangstellenden kan dienen om zich een algemeen beeld te vormen van haar doel, haar ontstaan, haar werkwijze en haar samenstelling. Wanneer hiermee de interesse voor verdere studie is gewekt en mogelijk een aantal misverstanden uit de weg zijn geruimd, dan zijn daarmee de doelen van de schrijvers bereikt. De weg naar bewuste samenwerking met de Witte Broederschap is lang en moeizaam en dit boekje is op die weg niet meer dan een soort van richtingaanwijzer. Toch kan dit misschien behulpzaam zijn voor de reiziger om zich te orinteren op deze weg.

 • _______________________________________________________________________________ 4

  Inhoudsopgave Inleiding 5 De Geestelijke Hirarchie van Dienst 6 Bemiddelaars 7 Inwijdingen 8 Het Proefpad 12 De Geboorte (1e inwijding) 16 De Doop (2e inwijding) 19 De Verheerlijking (3e inwijding) 21 De Kruisiging (4e inwijding) 23 De Openbaring (5e inwijding) 25 Over Meesters en hun werkzaamheden 28 De Christus 31 De Boeddha 32 De Leraren van de mensheid 33 Een Ashram 35 De Nieuwe groep van werelddienaren 38 Het Naar Buiten Treden 40 De zwarte loge 44 De werkwijze van de zwarte loge 48 Shamballa 51 De zeven stralen 52 De Grote Aanroep 53 Samenvatting 55 Over de schrijvers 56 Over het Logo 58

 • _______________________________________________________________________________ 5

  Inleiding Onze Aarde is te beschouwen als een grote geestelijke wijngaard. Vele mensen werken als arbeiders in deze wijngaard. Deze arbeiders krijgen aanwijzingen van toezichthouders zodat ze hun werkzaamheden met meer succes kunnen uitvoeren. De toezichthouders op het werk worden geleid door zeer ervaren bestuurders die het geheel goed kunnen overzien en die bekend zijn met de bedoeling van de eigenaar van de wijngaard. De naam van de eigenaar is de Heer der Wereld, die soms ook Planeetlogos, God of Sanat Kumara wordt genoemd. Het hoofdbestuur dat bekend is met de bedoeling van de wijngaard en dit uitwerkt in plannen, heet Shamballa. Degene die de aanwijzingen geven om het werk te bevorderen zijn de Leraren van de mensheid, werkzaam vanuit hun plaats in de Witte Broederschap. De werkers in het veld zijn vooral de mensen die al enigszins verbinding met de ziel hebben opgebouwd. Deze symbolische voorstelling geeft een eenvoudig, maar praktisch bruikbaar beeld van de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende groepen die gezamenlijk werkzaam zijn in de wijngaard. Sommige werkers luisteren goed naar de aanwijzingen die worden gegeven en maken daardoor aanzienlijke vorderingen met het werk. Anderen proberen vooral op eigen houtje er het beste van te maken met wisselende resultaten. Een enkeling is alleen genteresseerd in het opeten van de gerijpte druiven zonder een bijdrage te willen leveren aan het werk dat noodzakelijk is. Af en toe komt n van de toezichthouders aanwijzingen geven aan een groepje arbeiders als dat nodig is in verband met de werkzaamheden van het groepje op die plaats en op dat moment. De toezichthouders weten wat de wijnranken nodig hebben om te kunnen groeien. Ze kennen ook de vaardigheden van de arbeiders en ze zijn ook bekend met de plannen van het hoofdbestuur. De meest ervaren arbeiders worden soms opgenomen in de groep van de toezichthouders nadat hun werk als arbeider voldoende is gevorderd. De kleuraanduiding Wit heeft betrekking op het licht dat wordt gebracht. Zo bestaat er naast de Witte Loge (De Witte Broederschap) ook een Zwarte Loge die als doel heeft om het materialisme te bevorderen en de mensheid daardoor in hun greep te houden. Dit wordt gesymboliseerd met de zwarte kleur. De Witte Loge stimuleert het opbouwen van bewuste verbinding tussen de persoonlijkheid en de ziel. Langs die lijnen leert een mens zichzelf steeds beter kennen en komt daardoor steeds vrijer te staan ten opzichte van de hebzucht en de verwarring die overal in de wereld aanwezig is. De Witte Loge werkt aan de opbouw van een Geestelijke Broederschap op Aarde. De aanduiding Broederschap heeft geen betrekking op het mannelijke geslacht, het is ook geen kerkelijke groepering of een mystieke sekte, maar het geeft een gezamenlijk doel aan namelijk het werk in het Plan van Geestelijke Evolutie. Deze Broederschap bestaat dus uit mannen en vrouwen. Hun hechte eenheid is gebaseerd op de verbinding met de ziel. Het meest wonderlijke van deze Witte Broederschap is misschien het feit dat sommige van haar leden eenvoudig in incarnatie zijn en hun werkzaamheden in het Plan uitvoeren te midden van allerlei andere mensen, meestal zonder dat zij worden herkend. Zij zijn zo gewoon dat het grote publiek hen niet kan herkennen als degene die zij in werkelijkheid zijn. Ook vele esoterische studenten hebben een nogal eenzijdig beeld van hoe de Leraren van de mensheid er volgens hen uit zouden moeten zien. De nadruk ligt dan vaak op het spectaculaire en het bijzondere, terwijl eenvoud en soberheid hun kenmerken zijn. Vanwege dit grote verschil tussen de verwachtingen van de studenten en hun vaak sterk overdreven beeldvorming van de witte loge enerzijds en anderzijds de praktische gang van zaken is een zorgvuldige studie uitermate waardevol om de innerlijke Broederschap, haar leden en haar werkwijze in het dagelijkse leven, beter te kunnen herkennen.