de clp-verordening consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk

Download De CLP-verordening Consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk

Post on 13-May-2015

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • De CLP-verordening Consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk
 • Dia 2
 • Inhoud Verschillen tussen CLP en stoffen-/preparatenrichtlijnen Verschillen tussen CLP en GHS Geharmoniseerde indelingen en Inventaris Overgangsregeling Veiligheidsinformatiebladen Andere afgeleide regelgeving Conclusies en aanbevelingen
 • Dia 3
 • Aantal gevarenklassen Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
 • Dia 4
 • Fysisch-chemische gevaren: indeling Stoffenrichtlijn: Ontplofbaar Oxiderend Zeer licht ontvlambaar Licht ontvlambaar Ontvlambaar + indien nodig informatie over andere fysisch-chemische eigenschappen (NB: alleen voor ingedeelde stoffen)
 • Dia 5
 • Fysisch-chemische gevaren: indelingen in gevarenklassen GHS en CLP 1.Ontplofbare stoffen 2.Ontplofbare gassen 3.Ontvlambare aerosolen 4.Oxiderende gassen 5.Gassen onder druk 6.Ontvlambare vloeistoffen 7.Ontvlambare vaste stoffen 8.Zelfontledende stoffen 9.Pyrofore vloeistoffen 10.Pyrofore vaste stoffen 11. Voor zelfverhitting vatbare stoffen 12. Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen 13. Oxiderende vloeistoffen 14. Oxiderende vaste stoffen 15. Organische peroxiden 16. Bijtend voor metalen
 • Dia 6
 • Gezondheidsgevaren: indelingen Stoffenrichtlijn Op basis van tox eigenschappen: Zeer vergiftig Vergiftig Schadelijk Bijtend Irriterend Sensibiliserend Specifieke effecten: Kankerverwekkende stoffen Mutagene stoffen Voor de voortplanting vergiftige stoffen
 • Dia 7
 • Gezondheidsgevaren: Indelingen gevarenklassen GHS en CLP 1.Acute toxiciteit 2.Huidcorrosie/-irritatie 3.Ernstig oogletsel/oogirritatie 4.Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid 5.Mutageniteit in geslachtcellen 6.Kankerverwekkendheid 7.Voortplantingstoxiciteit (incl effecten op of via lactatie) 8.Specifieke doelorgaantoxiciteit, eenmalige blootstelling (STOT SE) 9.Specifieke doelorgaantoxiciteit, meermalige blootstelling (STOT RE) 10.Aspiratietoxiciteit
 • Dia 8
 • Milieugevaren: indelingen Stoffenrichtlijn Aquatisch milieu Niet-aquatisch milieu
 • Dia 9
 • Milieugevaren: Indelingen gevarenklassen GHS Gevaar voor aquatisch milieu Acuut aquatisch gevaar Chronisch aquatisch gevaar (4 categorien) Milieugevaren: Indelingen gevarenklassen CLP Gevaar voor aquatisch milieu Acuut aquatisch gevaar Chronisch aquatisch gevaar (4 categorien) +gevaar voor de ozonlaag
 • Dia 10
 • Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorien Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
 • Dia 11
 • Voorbeeld: klasse acute toxiciteit
 • Dia 12
 • Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorien Gewijzigde criteria Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
 • Dia 13
 • 0 C Vlampunt 55 C F+; R12F; R11R10 21 C DSD CLP Cat 1Cat 2Cat 3 60 C23 C Kookpunt 35 C Voorbeeld: licht ontvlambare vloeistoffen Zeer licht ontvlambaar Licht ontvlambaar Gevaar Waarschuwing ontvlambaar
 • Dia 14
 • Acute orale toxiciteit T+ T Xn Zeer vergiftig Vergiftig Schadelijk 25 200 2000 DSD/DPD 550300 5000 GHS/CLP Cat 1Cat 2Cat 3Cat 4 Gevaar Waarschuwing
 • Dia 15
 • Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorien Gewijzigde criteria Pictogrammen Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
 • Dia 16
 • Symbolen/pictogrammen
 • Dia 17
 • Dia 18
 • Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorien Gewijzigde criteria Pictogrammen 2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
 • Dia 19
 • Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorien Gewijzigde criteria Pictogrammen 2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen H-zinnen Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
 • Dia 20
 • H-zinnen H2.. Fysisch-chemische gevaren H3.. Gezondheidsgevaren H4.. Milieugevaren EUH Aanvullende gevaarsinformatie
 • Dia 21
 • Nieuwe zinnen R46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken R60: Kan de vruchtbaarheid schaden R61: Kan het ongeboren kind schaden R42: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing H340 Kan genetische schade veroorzaken H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • Dia 22
 • Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorien Gewijzigde criteria Pictogrammen 2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen H-zinnen P-zinnen Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
 • Dia 23
 • P-zinnen P1.. Algemene voorzorgzinnen P2.. Preventie P3.. Respons P4.. Opslag P5.. Verwijdering NB: maximaal 6, tenzij meer nodig NB 2: niet in Bijlage VI, tabel 3.1, niet in C&L inventaris
 • Dia 24
 • Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorien Gewijzigde criteria Pictogrammen 2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen H-zinnen P-zinnen Evt: rubriek Aanvullende informatie ( o.a. Bijlage II- informatie) Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
 • Dia 25
 • Verschillen in indeling tussen CLP en DSD/DPD Nieuwe klassen voor fysische gevaren (NB: overeenkomstig vervoer) Gezondheidsgevaren Nieuwe afkapgrenzen acute tox 1.Inhalatoir 2.Dermaal 3.Oraal STOT Aspiratiegevaar* Milieugevaar M-factor*
 • Dia 26
 • Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorien Gewijzigde criteria Pictogrammen 2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen H-zinnen P-zinnen Evt: rubriek Aanvullende informatie ( oa Bijlage II- informatie) + nieuw begrippenkader Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
 • Dia 27
 • Consequenties op de werkvloer
 • Dia 28
 • Nieuwe etiketten: enkele opvallende verschillen Ontvlambaar Nieuw: bijtend voor metalen of Waarschuwing schadelijk GevaarWaarschuwing
 • Dia 29
 • Nieuwe etiketten: enkele opvallende verschillen irriterend Waarschuwing kankerverwekkend gevaar
 • Dia 30
 • Wat verandert er niet? SDS bepalingen niet overgenomen (REACH) Ozonaantasting Aanvullende gevaarsinformatie ( EUH-zinnen) Vergiftigingencentra Reclame C&L inventaris Geharmoniseerde indeling (vgl. Bijlage VI)
 • Dia 31
 • Waar krijgt werknemer mee te maken? Tot 1/12/2010: zowel oude als nieuwe etiketten stoffen Tot 1/6/2015: zowel oude als nieuwe etiketten mengsels
 • Dia 32