de blauwe peer - het gebouw

Download De Blauwe Peer - Het Gebouw

Post on 04-Jul-2015

127 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wij zijn een grafisch communicatiebureau met sterke Gentse roots en een eigenzinnige kijk op grafische vormgeving en communicatie. Onze klanten zijn grote en middelgrote bedrijven en organisaties die actief zijn op verschillende terreinen (overheid, petrochemie, engineering, IT, financin, gezondheidszorg,...). Branding, corporate identity, B2B en general advertising zijn de disciplines waarin we uitblinken. Onze naam: De Blauwe Peer. Ons logo: een rode citroen. En toch hebben we niks met fruit te maken. Behalve dan dat we onze klanten graag de vruchten laten plukken van de communicatiestrategie die we voor hen uitwerken. Verwondering' is ons leitmotiv. Vandaar De Blauwe Peer en de rode citrusvrucht. Verwondering over een intrigerende combinatie van beeld en tekst, een beklijvende foto, een betoverende slogan, verwondering over een set niet-voor de hand liggende communicatietools. We willen verwonderen in alles wat we doen.

TRANSCRIPT

  • 1. We bevinden ons in de vroegere havenbuurt Muide-Meulestede. Deze buurt vormt eigenlijk een schierei-land, dat langs de ene kant vasthangt aan de stad enlangs de andere kant uitmondt in de haven. Leegstaan-de panden en verouderde industrile installaties gevende buurt een nostalgische n verloederde aanblik.De ontwikkeling van deze wijk verliep lange tijd paral-lel met de evoluties in de scheepvaart. In de negen-tiende eeuw vormden de pas gegraven dokken eenaantrekkingspool voor de ontluikende industrie en dedaarbij horende arbeiderswijken. In de jaren zeventigvan de vorige eeuw trok die industrie echter noord-waarts richting Kanaalzone, naar grotere en dieperedokken. Op de terreinen rond de dokken vestigdenzich grote handelszaken en niet-watergebonden indu-strie, terwijl het schippersleven uit de buurt verdween.Door de veranderende economische omstandighedengeraakte de buurt steeds meer in verval. Wie kon, troker weg. Tot diep in de jaren tachtig gingen de arbei-dershuisjes in en rond de Muide door voor de meestverwaarloosde woningen van Gent. En toilet voor25 huizen en een open riolering voor de deur, zo zaghet er nog niet zo lang geleden uit. Anno 2004 levener ruwweg vier sociale groepen met en naast elkaar.De autochtone Muidenaars: schippers aan wal, (voor-malige) havenarbeiders en de jongere generatie diedaaruit is voortgekomen. De immigranten van Turkseorigine maken 200 van de 3200 gezinnen uit. De laat-ste tien jaar zijn er nog andere nieuwkomers opgedo-ken: jonge middenklasse gezinnen en Oost-Europeseinwijkelingen.Dit pand situeert zich in het centrum van het schierei-land en was vroeger een opslagplaats van vlas, latervan margarine. Het is casco gekocht, dwz dat alle lei-dingen voor de nutsvoorzieningen er lagen maar voorde rest was de kubus leeg. Ideaal om een compleeteigenzinnig ontwerp te creren dat zowel functioneleals architectonische waarde heeft.De Blauwe Peer is een corporate design bureau datzoekt naar een identiteit voor ondernemingen. Diezoektocht vertaalt zich in toepassingen zoals huisstijl-documenten, folders, websites, radiospots, mailings,advertenties, kortom alle middelen om een bedrijfs-boodschap of -product naar de buitenwereld over tebrengen. Om al die toepassingen te stroomlijnen, ont-werpt De Blauwe Peer een uniforme stijl, die wordtgekoppeld aan de missie van het bedrijf. De visie vande Blauwe Peer rond haar eigen communicatie is ver-wondering scheppen. De ervaring leert ons dat denaam De Blauwe Peer gecombineerd met het logo,een rode citroen, een hoog weerhaakgehalte heeft.Het begrip verwondering vormt dus de kapstok vanDe Blauwe Peer. Vandaar dat ook het ontwerp van hetgebouw over verwondering gaat.Het meubilair is een grote sokkel met daarop 3 zwartevolumes en daarop 1 groot rood volume. De techni-sche voorzieningen (kabels, elektrische verwarming,etc...) zijn in de volumes verwerkt. De verwarming zorgtvoor plaatselijke stralingswarmte en komt uit Scandi-navi overgewaaid. Hoewel er dus elektrisch wordtverwarmd, ligt de kostprijs heel dicht in de buurt vande klassieke gasverwarming. Aangezien grafischevormgeving een voornamelijk zittend beroep is, werdbewust gezocht naar een architectuur die weiningdoorgang biedt en tot beweging dwingt. Vervelendmisschien, maar zeker goed voor de conditie.

2. Aan de bestaande loftruimte werd niet geraakt.Slechts n keer wordt afgeweken van dit prin-cipe: op de rechterzijwand werd tussen de bakste-nen pilasters, behangpapier geplakt met daaropdrie uitvergrote teksten: uittreksels uit Also sprachZarathustra. De teksten zijn op het eerste gezichtonleesbaar. Maar schijn bedriegt: wie in de spiegel-deuren kijkt van de werkstations, leest mee over deschouder van Nietzsche. Als de bespiegelde deurenvan de gemeenschappelijke zuilen worden open-getrokken, opent zich de werkruimte voor printers,scanners, papieropslag- en spuitruimte. De achter-liggende kastwand kan horizontaal openklappenzodat er terug contact is met het creatieplatform: intotaal drie zwarte volumes, die opzettelijk breed zijngemaakt waardoor de grafici tegenover mekaar opeenzelfde volume kunnen werken. Voor creatie isoverleg immers van cruciaal belang.In het creatieplatvorm zijn 3 grote lichtbakken ver-werkt. Hierin zitten zowel blauwe als witte Tl-lam-pen, wit om te kunnen doorlichten bij het makenvan maquettes, blauw als derde kleur naast rooden zwart. Deze kleuren zijn bewust gekozen. Bij hetontwerpen dienen de kleuren op het schem zo re-alistisch mogelijk te zijn. Door de zwarte meubelsworden reflecties van de omgeving tegengehou-den. Het rode meubelstuk is een ruimte waarbijhet creatief proces wordt gestimuleerd. Rood trektaan maar stoot tergelijkertijd ook vlug af. De ideenworden over het algemeen in versneld tempo aan-gewakkerd door het rood. In deze meditatieruimteis telefoneren verboden. Hier kan de graficus in allerust grafische boeken inkijken.Ook de klant wordt bij dit proces betrokken. Cen-traal in de rode kamer staat de ambachtelijke tafelmet zware gekruiste tafelpoten. Het tafelblad is dehelft vernist en wordt als clean desk beschouwdvoor het presenteren van de werken. De anderehelft staat in contrast en is chaotisch. Hierop wordthet manueel illustratiewerk gemaakt. Zo krijgt deklant voeling met de creatieve wereld.De wanden van de rode atelierruimte worden ener-zijds gevormd door ingewerkte archiefkasten, an-derzijds door 27 beglaasde bakken. Alle bakkenzijn strikt opgebouwd volgens de door de modulorvan Le Corbusier gedicteerde verhoudingen. Som-mige zijn piepklein, anderen zijn groot genoeg omerin te gaan staan.Onder het rood volume werd een half open ruimtegemaakt. Hier zijn de tafels, die een verlengde vor-men van de tafels van het creatieplatform , smaller.De smalle tafels worden afgebakend door links 3 ar-chiefkasten, rechts door 3 toiletten en een keuken-tje. Door deze constructie onstaat er een avenue diewat meer privacy biedt maar toch nog voldoendevoeling houdt met het creatieplatform. Hier wordende krijtlijnen van de Blauwe Peer getekend.Algemeen kunnen we zeggen dat het meubilairstructureert. Het meublair wordt geleidelijk ruimte:tafel wordt kast, kast wordt open werkruimte, werk-ruimte wordt toilet of keuken. Net onder de bestaan-de plafondstructuur vormt een raster (van ongeveer1 meter bij 1 meter) van blauwe peren (lampen) eensoort verlaagd plafond. Een eind lager hangen, ver-deeld volgens hetzelfde raster, witte peren die debasisverlichting voor de ruimte verzorgen.De architect is Wim Cuyvers.