Darko Kahle

Download Darko Kahle

Post on 22-Dec-2015

35 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prostor 16 [2008] 2[36]

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Sl. 1. Ugraena uglovna upravna, poslovna i stambena javna zgrada Radnike komore u Zagrebu, Trg kralja Petra Kreimira IV. 2, 1935.-38., suautor arh. Jovan KorkaFig. 1 Corner terraced apartment house administrative, office, and residential public building of the Workers Chamber in Zagreb, King Petar Kreimir IV square 2, 1935-38, co-author architect Jovan Korka</p></li><li><p>Znanstveni prilozi | Scientific Papers 16[2008] 2[36] PROSTOR 193</p><p>Darko Kahle</p><p>Potpisani projekti i realizacije Vladimira terka u Zagrebu od 1923. do 1941.</p><p>Projects and Realizations by Vladimir terk in ZagrebBetween 1923 and 1941</p><p>eki kubizamNovo graenjeterk, VladimirZagrebidovi</p><p>U lanku je katalogizirano i analizirano 40 projekata i realizacija od 1923. do 1941. koje je arhitekt Vladimir terk potpisao na podruju tadanjega Zagreba. Iz analize proizlazi jasnoa u slaganju tlocrta, spretnost u primjeni razliitih konstruktivnih sklopova i neprestana mijena u oblikovanju od uklapanja kla-sinih elemenata u oienu plohu proelja preko umetanja tekstura u plohe kubinog tijela do prekidanja kubinog tijela klasinim oblicima.</p><p>This paper presents a selection of 40 categorized and analyzed projects and realizations between 1923-1941 designed by the architect Vladimir terk in the Zagreb area. The analysis shows clarity in plan composition, skillful applica-tion of various structural systems and permanent changes in the design in-cluding the insertion of classical elements into a clean facade surface and the interruption of a cubic body with classical forms.</p><p>Czech Cubist architectureNew Architectureterk, VladimirZagrebJews</p><p>Ured ovlatenog arhitekta Darka KahleaHR 10000 Zagreb, Jurjevska 18</p><p>Izvorni znanstveni lanakUDK 72.011:72.036 (497.5 Zagreb) terk, Vladimir 1923/1941Tehnike znanosti / Arhitektura i urbanizam2.01.04 Povijest i teorija arhitekture</p><p>i zatita graditeljskog naslijealanak primljen / prihvaen: 19. 3. 2007. / 4. 12. 2008.</p><p>Darko Kahle Architectural Practice, Licensed architectHR 10000 Zagreb, Jurjevska 18</p><p>Original Scientific PaperUDC 72.011:72.036 (497.5 Zagreb) terk, Vladimir 1923/1941Technical Sciences / Architecture and Urban Planning2.01.04 History and Theory of Architecture</p><p>and Preservation of the Built HeritageArticle Received / Accepted: 19. 3. 2007. / 4. 12. 2008.</p></li><li><p>194 PROSTOR 2[36] 16[2008] 192-209 D. KAHLE Potpisani projekti i realizacije Vladimira terka u Zagrebu Znanstveni prilozi | Scientific Papers</p><p>UVODINTRODUCTION</p><p>Ovaj je lanak prvi u nizu lanaka koji e znanstveno valorizirati golem arhitektonski opus arhitekta Vladimira terka.1 U lanku je popisano i obraeno 40 zagrebakih projeka-ta i realizacija2 koje je potpisao i ovjerio igom svoga arhitektonskog ureda (Prilog 1.). U sljedeem lanku bit e obraeni projekti i realizacije u Zagrebu od 1921. do 1941., koje temeljem iscrpne analize pripisujem arhitek-tu Vladimiru terku ili njegovu arhitekton-skom uredu.3 U posljednjem lanku bit e analizirani tekstovi arhitekta Vladimira terka i procijenjeno znaenje njegova arhitekton-skog djela u kontekstu povijesti arhitekture na podruju grada Zagreba izmeu dva svjet-ska rata.</p><p>U lanku je skiciran ivotopis arhitekta Vladi-mira terka. Detaljno su analizirani njegovi dosad otkriveni, potpisani i ovjereni zagre-baki projekti te realizacije prema danim odrednicama arhitektonske analize. Implici-rana je vanost potpisanih zagrebakih pro-jekata i realizacija za Zagreb i hrvatsku arhi-tekturu izmeu dva svjetska rata, najprije za transformaciju zagrebakog tlocrta,4 a naro-ito za pojavu takozvanoga ekog kubizma,5 odnosno Novoga graenja6 u zagrebakoj i hrvatskoj arhitektonskoj svakodnevici, kao i za atribuciju nepotpisanih projekata i realiza-cija, a najavljena su i nova otkria. lanku je priloen popis bibliografije u dvije skupine: popis 10 lanaka i tekstova kojima je autor ili jedan od autora arhitekt Vladimir terk (Pri-</p><p>log 2.) i popis 36 publiciranih tekstova u koji-ma se spominje arhitekt Vladimir terk ili kue koje je projektirao (Prilog 3.), kao i po-pis 17 projekata i realizacija u razdoblju od 1923. do 1941. godine, koje se u izvorima pri-pisuju arhitektu Vladimiru terku (Prilog 4.).7 lanak je ilustriran fotografijama proelja analiziranih realizacija, osim onih koje su ne-stale8 ili do kojih nije bio mogu odnosno nije bio omoguen pristup.9</p><p>SKICA ZA IVOTOPISBIOGRAPHY</p><p>Arhitekt Vladimir terk roen je 5. sijenja 1891. godine u Zagrebu10 od oca Vjekoslava--Aloisa i majke Line, ro. Jellinek.11 Zavrio je puku kolu, a zatim maturirao u realnoj gim-naziji u Zagrebu.12 Pohaao je eku visoku tehniku kolu u Pragu13 u razdoblju od 1911. </p><p>1 Htio bih se najljubaznije zahvaliti arhitektovu sinu Jehudi Vojku terku i njegovoj obitelji na strpljivo pruenoj pomoi, bez koje bi ovaj lanak bio siromaniji za mnoge dosad nepoznate injenice.2 Pojam zagrebaki projekti i realizacije u daljnjem tek-stu oznaava projekte i realizacije koji su smjeteni na suvremenom upravnom podruju grada Zagreba, dakle unutar granica grada Zagreba u promatranom razdoblju.3 Dosad je analizom utvreno da se arhitektu Vladimi-ru terku moe pripisati (atribuirati) potpuno ili djelomino autorstvo vie od 60 zgrada samo na suvremenom uprav-nom podruju grada Zagreba, a koje su uglavnom potpisa-li i ovjerili izvoai.4 Pojam zagrebaki tlocrt u daljnjem tekstu oznaava nain organizacije tlocrta ugraene najamne stambene zgrade kakav je bio primjenjivan u Zagrebu u razdoblju od potresa 1880. do 1945. godine.5 Pojam eki kubizam u daljnjem tekstu oznaava stil u arhitekturi nastao u Pragu neposredno prije poetka Prvoga svjetskog rata pod utjecajem Picassa i Braquea. Karakteriziraju ga prizmatini i piramidalni oblici upotri-jebljeni kao aplikacija na samom proelju zgrade. Uspore-di: vacha, 1995: 100 i dalje.6 Pojam Novo graenje u daljnjem tekstu oznaava () kole u arhitekturi u prvoj polovici 20. stoljea koje imaju za cilj arhitektonsko stvaranje temeljem tada suvre-menih materijalnih i duhovnih uvjetovanosti. Kahle, 2003: 1707 Za sve navode i lokacije navedene u ovom prilogu izvrit e se dodatna istraivanja do objave posljednjeg lanka.8 Nije priloena fotografija onih realizacija koje su ve bile nestale u vrijeme fotografiranja. Ako je realizacija uklonjena naknadno, fotografija je ipak priloena.9 Pristup nije bio mogu objektima koji su zarasli u ze-lenilo ili nije bio omoguen objektima u koje su smjetene dravne institucije.10 Pleji, 2003: 6811 Iz obiteljske ostavtine arhitekta Vladimira terka, ljubaznou njegova sina Jehude Vojka terka.12 Esih, 1941: 2913 Do 1918. godine eka visoka tehnika kola u Pragu (Austrougarska Monarhija), od 1919. godine eke visoke tehnike nauke (VUT) u Pragu (ehoslovaka Republika).14 Pleji, 2003: 6815 Premerl, 1996: 33216 Esih, 1941: 2917 Vidi biljeku 3.</p></li><li><p>Znanstveni prilozi | Scientific Papers Potpisani projekti i realizacije Vladimira terka u Zagrebu D. KAHLE 192-209 16[2008] 2[36] PROSTOR 195</p><p>do 1919. godine.14 Sudjelovao je u Prvome svjetskom ratu i bio zarobljen u Rusiji,15 gdje je prouavao rusku drvenu vernakularnu arhitekturu.16 Diplomirao je na ekim viso-kim tehnikim naukama u Pragu17 19. oujka 1921. godine.18 Nakon diplome bio je zapo-slen od 25. oujka do 30. svibnja 1921. godi-ne u Tehnikoj poslovnici Graevinskog poduzea piller, Juzbai i urina, a od 1. lipnja 1921. u Poslovnici Ignjat Fischer.19 Neko je vrijeme bio zaposlen u Gradskom gra-evnom uredu u Zagrebu.20 Bio je jedan od prvih asistenata na Tehnikom fakultetu Sve-uilita u Zagrebu21 i lan osnivakog odbora drutva Narodni rad drutvo idovskih asi-milanata i anticionista u Hrvatskoj koje je osnovano 1922. godine.22 A 22. oujka 1922. godine poloio je praktini ispit za arhitek-ta.23 Od 1923. godine bio je samostalni ovlateni arhitekt u Zagrebu.24 Od 11. veljae 1925. godine bio je ovlaten za obavljanje </p><p> javne prakse iz arhitektonske struke na cije-lom podruju Kraljevine SHS, a 17. svibnja iste godine poloio je propisanu zakletvu kao ovlateni civilni inenjer.25 Projektirao je dio unutarnjeg ureenja jugoslavenskog paviljo-na u Parizu,26 koji je 1925. godine projektirao arhitekt Stjepan Hribar,27 te dio unutarnjeg ureenja jugoslavenskog paviljona u Barce-loni,28 koji je 1929. godine projektirao arhi-tekt Dragia Braovan.29 Projektirao je i izveo mnogo vila, stambenih kua i drugih zgrada u Zagrebu, zagrebakoj okolici,30 Slavonskom Brodu,31 Poegi,32 Osijeku33 i Vinkovcima.34 Sudjelovao je na I. izlobi jugoslavenske su-vremene arhitekture u Beogradu 1931. godi-ne,35 izlobi Kluba arhitekata sekcije UJIA u Zagrebu 1932. godine36 te na izlobi Pola vijeka hrvatske umjetnosti u Zagrebu 1938. godine.37 Teko se razbolio 1936. godine,38 a umro je 6. oujka 1941. godine u Zagrebu39 od leukemije,40 ostavivi udovicu Aleksandrinu ro. Favalle te sinove Veljka i Vojka,41 koji su nastavili ivjeti u Zagrebu do 1949. godine, kada su se iselili u Izrael.42</p><p>PRIMARNI IZVORI</p><p>PRIMARY SOURCES</p><p>Kao radna podloga istraivanju posluila je digitalna popisna baza podataka Izgradnja </p><p>18 Pleji, 2003: 68. U Pragu su, meu ostalima, diplomi-rali Ivan Zemljak (Njemaka visoka tehnika kola, 1920.), Gjuro Kastl (eke visoke tehnike nauke, 1921.) i Vjeko-slav Murec (Likovna akademija u Pragu, 1928.).19 Iz obiteljske ostavtine arhitekta Vladimira terka, ljubaznou njegova sina Jehude Vojka terka. Zasad nije poznato kada je zavrio zaposleniki odnos u Poslovnici Ignjat Fischer, ali je oito da je bio njen ravnopravni vanjski suradnik barem do 1929. godine.20 *** 1939.a: 79. U DAZg nema ni osobnog dosjea, ni dosjea Vladimira terka kao zaposlenika gradske uprave. U daljnjem istraivanju bit e pregledan Urudbeni zapi-snik Gradskog poglavarstva za razdoblje od 1918. do 1926. godine.21 Esih, 1941: 29. Vladimir terk nije spomenut u kazalu nastavnika Arhitektonskog fakulteta Sveuilita u Zagre-bu; Obad-itaroci, 2000: 384-87. U daljnjem istraivanju bit e pregledana arhiva Arhitektonskog fakulteta Sveu-ilita u Zagrebu s naglaskom na razdoblje Arhitektonskog odjela Tehnike visoke kole u Zagrebu.22 Goldstein, 2004: 17423 U smislu . 7. Zakona od 11. 10. 1914. o ureenju graevinske slube u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji; iz obiteljske ostavtine arhitekta Vladimira terka, ljubaz-nou njegova sina Jehude Vojka terka.24 Godine 1923. potpisao je urudbene nacrte za trokatni-cu u Ulici kralja Zvonimira 3 kao ovl.[ateni] civilni arhitekt.25 Iz obiteljske ostavtine arhitekta Vladimira terka, ljubaznou njegova sina Jehude Vojka terka.26 orak, 1981: 238, fusnota 71, Cf. Katalog Kraljevine SHS: 727 Ignjatovi, 2007: 76-7728 Kuevi, 1930: (6)29 Blagojevi, 2003: 97-9930 Vukadin-Doronjga, H., usmeno priopenje31 Haniar-Buljan, I., usmeno priopenje32 Kara, Z., usmeno priopenje33 Premerl, 1996: 33234 Laslo, A., usmeno priopenje35 Premerl, 1996: 332-3336 Bjai-Klarin, 2007: 32137 Premerl, 1996: 332-3338 Pofuk, 2008: 339 Esih, 1941: 2940 Pofuk, 2008: 341 Esih, 1941: 2942 Milkovi, 2008.a: 2-3</p><p>Sl. 2. Ugraena stambena, poslovna i trgovaka najamna zgrada Prger, Gundulieva 3, 1926.-27.Fig. 2 Residential, office, and commercial terraced apartment house for rent Prger, Gundulieva 3, 1926-27</p><p>Sl. 3. Ugraena stambena najamna zgrada Omega d.d. za gradnju kua, Kralja Zvonimira 3, 1923.-24.Fig. 3 Residential terraced apartment house for rent Omega for housing construction, King Zvonimir st. 3, 1923-24</p></li><li><p>196 PROSTOR 2[36] 16[2008] 192-209 D. KAHLE Potpisani projekti i realizacije Vladimira terka u Zagrebu Znanstveni prilozi | Scientific Papers</p><p>Zagreba u razdoblju od 1928.-1945. godine, koju sam izradio 1996. godine, a sukcesivno dopunjavao do danas. U bazi podataka in-ventarno je obuhvaena praktino sva grae-vinska djelatnost privatnih kuevlasnika unu-tar tadanjih upravnih granica grada Zagreba na podruju sjeverno od eljeznike pruge Dugo Selo Zagreb Zaprei. Juno od na-vedene eljeznike pruge obuhvaena je praktino sva legalna graevinska djelatnost. Baza podataka nadalje je dopunjena inventa-rizacijom Bosanske ulice, Nazorove ulice, Voninine ulice, Tukanca te podruja ome-enog Vlakom i Drakovievom ulicom, Uli-com kneza Branimira i Heinzelovom ulicom za razdoblje od 1918. do 1928. godine. Za adaptacije, dogradnje i ureenja lokala u grad skom sreditu baza podataka dopunjena je graom Inventarizacije graevne supstan-ce Povijesne cjeline Gradec i Kaptol sa sjever-nim dijelom Trga Bana Josipa Jelaia i Ilice do Demanova prolaza dijela zone A Povije-sne urbane cjeline grada Zagreba, koju sam istraio u razdoblju od 16. 2. 2004. do 1. 3. 2006. godine. U razdoblju od 2. 1. do 25. 7. 2006. godine u Zbirci graevinske dokumen-tacije Dravnog arhiva u Zagrebu prema na-vedenim sam podacima detaljno istraio iz-vornu grau 40 zagrebakih projekata i reali-zacija arhitekta Vladimira terka u razdoblju od 1923. do 1941. godine.</p><p>NAELA ARHITEKTONSKE ANALIZE</p><p>PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL ANALYSIS</p><p>U Prilogu 1. popisani su dosad otkriveni potpisani projekti i realizacije arhitekta Vladi-mira terka na upravnom podruju grada Za-greba u razdoblju od 1923. do 1941. godine i poredani su prema kronolokom kriteriju na-dnevka prvoga upravnog akta, to je u pravi-lu odobrenje za izgradnju.43 U prilogu su tablino navedeni popisni broj (zagrebaki potpisani: ZP1-ZP40),44 dananja adresa, na-</p><p>ziv investitora prema konanom upravnom aktu (to je u pravilu odobrenje za upora-bu45), nadnevak odobrenja za izgradnju, iz-voa, nadnevak odobrenog poetka upora-be, tipologija,46 referentna literatura i napo-mene, kao i naziv primarnog izvora. U nastavku lanka dana je u opisu svake zgra-de kratka okvirna analiza prema urbani-stikom, funkcionalnom, konstruktivnom i oblikovnom kriteriju,47 nakon ega su zbirno prikazani statistiki rezultati prema zadanim kriterijima.</p><p>43 Graevna odnosno graevinska dozvola.44 Za stratifikaciju golemoga projektantskog opusa ar-hitekta Vladimira terka u ovom i sljedeim lancima kori-stim ovaj sustav:Katalog je utemeljen na projektima zato to je rije o mo-nografiji arhitekta. Sloen je kronoloki prema nadnevku prvoga upravnog akta i mjesno podijeljen prema gradu u kojem se nalazi te prema kriteriju autorstva. Prvo slovo oznaava grad: O osjeki, P poeki, S slavonskobrod-ski, V vinkovaki, Z Zagrebaki itd. Drugo slovo oz-naava kriterij autorstva projekta: A atribuirani, P potpisani. Dvoznamenkasti broj na kraju popisnog broja jest redni broj projekta na odreenom podruju. Za budue kataloke jedinice, koje bi mogle nastati naknadnim otkriem nekog projekta, koristit e se mala slova a, b, itd. nakon rednog broja, i to prema kronolokom redu nad-nevka upravnog akta.45 Stambena dozvola odnosno dozvola za uporabu.46 Za oznaavanje tipologije ovdje koristim jednoznani sustav primjeren modernom hrvatskom jeziku, i to tako da se u oznaci zgrade najprije dade 1. pridjev prema nainu izgradnje (ugraena, poluugraena, samostojea) te, po potrebi, 2. pridjev prema poloaju zgrade u ulici (uglovna), zatim 3. pridjev prema vrsti koritenja (stambena, trgo-vaka, poslovna, proizvodna ili upravna) i, po potrebi, 4. pridjev prema nainu koritenja (najamna, javna) ispred rijei zgrada (rije kua u sebi podrazumijeva stambeno pa zbog toga ne moe biti jednoznana odrednica). Ako je zgrada viefunkcionalna, tada su stavljeni p...</p></li></ul>