dahiliye kliniindehemodiyalizkarar± vermek? dr. funda t¼...

Download Dahiliye kliniindehemodiyalizkarar± vermek? Dr. Funda T¼ .g¶sterir.(RTA,vol¼m,diare,ins¼linkullanan

Post on 14-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dahiliyekliniinde hemodiyaliz karar vermek?

Dr.FundaTrkmen

Willien J.Kolff(19112009)1943

Hemodiyaliztedavisi

remiktoksinlerinuzaklatrlmas,asitbaz,svelektrolitdengesininsalanmasamacylahastakannnbirkanpompasaraclileekstrakorporal dolamaalnmasve yargeirgenbirmembranda dengelibirsvilekarlatrlmasyla yrtlenbirrenal replasman tedavisidir.

RENALREPLASMANTEDAVi MODALiTELERi

NTERMTTANT

Diffzibl teknikler Konvansiyonelhemodiyaliz zoleultrafilrasyon

Konvektif tekniklerYksekakml (Highflux)hemodiyalizHemodiyafiltrasyon

YAVA SREKL

Yava SrekliHemodiyaliz(SLEDD)Yava SrekliHemofiltrasyon AV,VVYava SrekliHemodiyafiltrasyon

Akuthemodiyaliztedavisinegereksinimiolanhastalar

ABH ABHevre3 AkutonkronikBH

KBH lktanKBHevre5 Kronikhemodiyaliztedavisiveyaprimerhastalkileilikilikomplikasyonlar

KBHcerrahincesi Greft disfonksiyonlurenal Tx

Ektrarenalnedenler Kalpyetmezlii Entoksikasyon Tmrlizis sendromu

AcilhemodiyalizendikasyonlarI

remiksendromvarl(REMKPERKARDT*) ABHvediyabetiknefropatili KBHtanlhastalardaKreatinin

klirensi70100mg/dl ,kreatinin >810mg/dl*

*Yal,kaektik,vcut msikk hastalarda,daha dkkreatinin dzeylerinde acil diyaliz ihtiyac olabilir.Kreatininklirensine grekarar verilmelidir*

Acil hemodiyaliz endikasyonlar2

Medikal tedaviye direnli hipervolemik kalp yetmezlii olanhastalar

Hemodiyalizabl ve/veya ciddi metabolik asidoz ile seyredenila entoksikasyonlar

Ciddi hiperkalsemi ,hiperrisemi ,hiperfosfatemi,hipermagnesemi

Medikaltedaviyedirenlisodyumklorur tedavisinecevapszmetabolik alkaloz

Hipotermi

Akuthemodiyalizegereksinimiolanhastalar

Ciddiremikkomplikasyonlar Ko morbid faktr+Kateter/hemodiyalizkomplikasyonlar

Hemodiyaliztedavisininakutkomplikasyonlar

Baars Kusma,bulant Kaskramplar Gssrtars Hipotansiyon Dializ disequilibrium

sendromu lkkullanmsendromu Havaembolisi,hemoliz

Kankaa Setlerdekankalmas Hipotermi Svelektrolit,asitbaz

dengesizlii Aritmi Kanama Diyalizhipoksisi

Dahiliyeuzman hemodiyaliz tedavisikarar verdii hastann tedaviynetimine katlmalm?

Hemodiyaliztedavincesidahiliyehekimindenbeklenenler?

Kardiyovaskler sistemin ve hemodinaminindeerlendirilmesi

Vaskler giri yolu oluturulmas Nrolojik deerlendirme Svelektrolit dengesinin deerlendirilmesi Asitbaz dengesinin deerlendirilmesi Hepatitmakerlarnn tayini Hematolojik ve koaglasyon parametrelerinin

deerlendirilmesi

Konvansiyonelhemodiyaliztedavisininuygulanabilmesiiinolmazsaolmazikin art vardr:

1)Hastannhemodinamisinin uygunolmas

2)Vaskler giri yerininoluturulabilmesi

Kardiyovaskler sistem deerlendirilmesi

Hipertansif/Hipervolemik kalp yetmezlii

remik perikardit

Kardiyovaskler sistemdeerlendirilmesi

Ciddihipervolemik hastalardailk22.5saatlikdiyalizlere23saatizoleultrafiltrasyonlarla devamedilir.

remikperikardit varlndaardk,younheparinsiz,diyalizgereksinimivardr.(Hemoperikardiyum!)Hemodinamik instabilitesiolanhastalardr.

Tamponat durumundaacilperikardiyosentez sonrasyoundiyalizgerekir.

AKS/ciddiMY/ADYSRR

Hipotansif hipervolemik kalpyetmezliiYSRR

Hemodiyalizdevaskler giriyoluoluturulmas

Diyaliz kateterininyerletirilmesinden itibaren hastaiin ek bir komorbid faktroluturulmu olur.

Kateterler steril artlardataklp,steril artlardakullanlmaldr

HemodiyalizkateterleriHemodiyaliz dnda kullanlmaz.

KBHtanlhastalardadominantolmayanveyadamaryapsuygunolankolarteriovenz fistliinayrlmaldr.

Hemodiyalizdevasklergiriyoluoluturulmas

JugulergiriimlerdopplerUSaltndaolmaldrve/veyakontrolgrafiekilmelidir.

Kateterin ucuatriokavalbilekeyadasaatriumiindeolmaldr.

ABHgeicikateter uygulanmas

subclavianSoljugulerfemoralSa

juguler

*KDIGOClinical Practice Guideline for acute kidneyinjury2012

KBHgeici,kalckateter uygulanmas

VC(translomber)SubclavianFemoralSoljugulerSa

juguler

Nrolojik deerlendirme

remikensefalopati Konvulsyon Subduralhematom,subaraknoid kanama Serebral infarkt remikperiferik nropati uur deiiklikleri,koma,iddetlibaars olan hastalarda

nrolojikdeerlendirilme,gereklidurumlarda acilgrntleme yaplmaldr.

BeyindemiYSRR

Sodyumdzeylerinindeerlendirilmesi

Hiponatremi belirginsv kayb olmayan hastalarda her zamanhipervolemiyi gsterir.

Svtuz kstlamas yaplmaldr.

DiyalizncesiserumNa

Potasyumdzeylerinindeerlendirilmesi

HPERPOTASEMSESSZKATLDR Ciddi hiperpotasemide hemodiyalize kadar kpr tedavisi olarak

acil hiperpotasemi tedavisi balanmaldr. Hemodiyaliz tedavisinde hiperpotasemi ilk2030dk. iinde

dzelir;normalsins ritmioluur. Hiperkatabolik hastalarda gnde iki hemodiyaliz gerekebilir.(Crush

sendromu,intravaskler hemoliz) Hipopotasemik hastalarda K3.5 mEq/L st yaplmal veyayksek

potasyumludiyalizat uygulanmaldr. Diyaliz sonras operasyona gidecek hastalarda postdiyaliz 2. saatte

K 3.5 4mEq/L olmaldr. Digitalize hastalarndiyalizat K3,5 4mEq/Lolmaldr. Ardkdiyalizlerhipopotasemiye yolaabilir.

Kalsiyumvemagnezyumdzeylerinindeerlendirilmesi

Hipokalsemikhastalariinyksekkalsiyumlu,hiperkalsemikhastalariindkkalsiyumludiyalizatlar seilir.(3.52.5mEq/L)

Hipo vehipermagnesemi durumundadaaynprensiplergeerlidir.(0.51.5mEq/L)

Diyalizatn dektroz dzeyi

zellikleseptik,diyabetik,Betabloker kullananhastalarhipoglisemiriskindendolaymutlakadektrozlu diyalizat ilediyalizealnmaldr.(Dializat dektrozu 100200mg/dl)

Diyabetikhastalarnglisemik dzeyleriinslin tedavisiile180200mg/dl dzeyinegetirilmelidir.

Diyabetikhastalarnhiperglisemileri potasyumkontrolldkdozinslin infzyonu ileyaplr.Svverilmesioukezkontrendikedir.

Asitbaz dengesinin deerlendirilmesi

Respiratuvar problemi olduu dnlen hastalarda arteryel kangaz baklmaldr.

Metabolik deerlendirmeiinvenz kan gaz yeterlidir.

Genellikleartm AGli metabolik asidoz saptanr.

remikbirhastadanormal AGli metabolik asidoz zeldurumlargsterir.(RTA,volm,diare,inslin kullananDM,ciddihipoalbuminemi)

TedavidaimapHa greyaplr.

Bikarbonat

Asitbaz dengesinin deerlendirilmesi

Asitbaz dengesinin deerlendirilmesi

Metabolik asidozda beklenen pCO2= Hasta HCO3x1.5+8 2

Respiratuvar Alkaloz Respiratuvar Asidoz

Asitbaz dengesinin deerlendirilmesi

Respiratuvar alkaloz

Sepsis Pnmoni Pulmoner emboli CVO

Dkbikarbonatldiyaliz

Respiratuvar asidoz KOAH Pulmoner emboli ARDS

Yksekbikarbonatldiyaliz

Hemogram , koaglasyon parametrelerinin deerlendirilmesi

Genlerde Hct

Akutvekronikbbrekyetmezliitanl hastalardayava sreklirenal replasman tedaviendikasyonlar

*Hemodinamik instabilite*Sepsis sendromu,multiorgan yetmezlii*Hiperkatabolik artlar(Ciddiyank,Crush sendromu)*Beyindemivarl*TPBve/veyaV.laperfzyon ihtiyac*Ciddisolunumproblemiolanhastalar*Arremiklinii*Ciddihipervolemi*Dalmvolmyksekilalarlaarintoksikasyonlar

DORU DZENLENM VE ZAMANINDA UYGULANAN ACL HEMODYALZ TEDAVSHAYAT KURTARICIDIR.

LasmeninasVelzquez