Ćwiczenia z biologii molekularnej

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

240 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  1

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKODOWSKIEJ

  WYDZIA BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

  ZAKAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ

  WICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

  (zacznik do wicze)

  dla studentw II roku biologii oraz

  III roku mikrobiologii i biotechnologii

  LUBLIN 2015

  Wersja 1.3

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  2

  ELEKTROFORETYCZNY ROZDZIA DNA W ELU AGAROZOWYM

  Agaroza to polisacharyd bdcy polimerem pochodnych galaktozy, otrzymywany

  przez oczyszczanie z agaru jadalnego. Agaroza jest atwo rozpuszczalna w wodzie,

  w temperaturze pokojowej odwracalnie tworzy el. Temperatura przejcia elu w zol

  (potocznie topnienie agarozy) jest wysza od temperatury zestalania.

  Elektroforeza DNA w elu agarozowym jest standardow metod pozwalajc

  rozdzieli, zidentyfikowa lub oczyci fragmenty DNA. Do zalet tej metody naley zaliczy

  jej prostot a take moliwo bezporedniej lokalizacji fragmentw DNA w elu przy

  pomocy barwnika interkalujcego bromku etydyny

  Czynniki wpywajce na tempo migracji DNA w elu agarozowym.

  Masa czsteczkowa DNA:

  Wiksze czsteczki DNA migruj wolniej ni czsteczki mae ze wzgldu na wiksze

  opory ruchu oraz wiksze trudnoci w penetrowaniu porw elu bdcego rodzajem sita

  molekularnego. Tempo migracji jest odwrotnie proporcjonalne do logarytmu dziesitnego

  iloci par zasad.

  Stenie agarozy:

  Zwikszajc stenie agarozy zwalnia si tempo migracji DNA w elu. Na podstawie

  prac dowiadczalnych ustalono optymalne stenie agarozy do rozdziaw fragmentw DNA

  o okrelonej wielkoci. Dane te przedstawiono w tabeli:

  Optymalne stenie agarowy

  Wielko czsteczki DNA (kb) Stenie agarozy (%w/v)

  5 - 60 0,3

  1 - 20 0,6

  0,8 - 10 0,7

  0,5 - 7 0,9

  0,4 - 6 1,2

  0,2 - 3 1,5

  0,1 - 2 2,0

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Polisacharydhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Galaktozahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Agar

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  3

  Stosowane napicie prdu podczas elektroforezy:

  Przy niskich napiciach tempo migracji liniowych czsteczek kwasw nukleinowych

  jest wprost proporcjonalne do napicia. Zaleno ta przestaje obowizywa dla duych

  czsteczek DNA rozdzielanych przy zastosowaniu wysokich napi, dlatego te w czasie

  rozdziau czsteczek wikszych ni 2000 pz (2 kb) nie naley stosowa napicia wikszego

  ni 5 V/cm.

  Temperatura rozdziau:

  Temperatura w jakiej dokonuje si rozdziau w zakresie od 4C do temperatury

  pokojowej nie wpywa w istotnym stopniu na elektroforetyczne waciwoci DNA. Ma

  jednake wpyw na biern dyfuzj kwasw nukleinowych w elu, co moe mie wpyw

  (szczeglnie w przypadku wyszych temperatur a take mniejszych fragmentw DNA) na

  ostro prkw. Obnienie temperatury podczas rozdziau powoduje wyostrzenie

  poszczeglnych prkw. W celu przeprowadzenia elektroforezy w obnionej temperaturze

  naley zastosowa aparat z wymiennikiem ciepa.

  Bromek etydyny:

  Obecno bromku etydyny w buforze do elektroforezy (i elu) lub w barwniku do

  prbek zwalnia tempo przemieszczania si czsteczek o ok. 15%.

  Skad i sia jonowa buforu:

  W buforze o niskiej sile jonowej DNA przemieszcza si bardzo wolno. W wypadku

  stosowania buforu o duej sile jonowej wydzielana jest dua ilo ciepa, ktre moe

  spowodowa roztopienie agarozy i denaturacj DNA. Najpowszechniej stosowany jest bufor

  TAE.

  Elektroforez natywnego RNA przeprowadza si wedug tych samych zasad co

  elektroforez DNA. Jednake wikszo czsteczek RNA tworzy zoone struktury

  drugorzdowe co powoduje, e szybko migracji takich czsteczek RNA nie jest

  proporcjonalna do ich wielkoci. Ponadto, czsteczki takie mog tworzy kilka form

  widocznych na elu w postaci oddzielnych prkw. Tote, prbki RNA przed elektroforez

  czsto poddaje si denaturacji i elektroforez przeprowadza si w warunkach denaturujcych.

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  4

  Materiay i odczynniki

  1. Bufor prbkowy do elektroforezy RNA 2x stony:

  95% formamid

  0,025 % SDS

  0,025% bkit bromofenolowy

  0,025% bromek etydyny

  0,5 mM EDTA, w wodzie

  2. Bufor prbkowy do elektroforezy DNA:

  10 mM Tris-HCl, pH 8,0

  30 % glicerol

  0,04% bkit bromofenolowy

  3. Bufor TAE 50 x stony:

  242 g Tris

  57,1 ml kw. octowy lodowaty

  100 ml 0,5 M EDTA pH 8,0

  dopeni H2O do 1000 ml

  4. Agaroza

  5. Bromek etydyny 10 mg/ml

  6. Markery do elektroforezy kwasw nukleinowych

  7. Zestaw do elektroforezy kwasw nukleinowych

  Wykonanie wiczenia

  Uwaga! Prac z bromkiem etydyny wykonywa w rkawicach ochronnych.

  Zgodnie z zaleceniami prowadzcego wiczenia, przygotowa 100 ml 0,7% lub 1%

  roztworu agarozy w buforze TAE. W tym celu odpowiednio 0,7 g lub 1 g agarozy rozpuci

  w 100 ml buforu TAE ( 2 ml 50x stonego buforu TAE + 98 ml H2O). Agaroz gotowa

  przez ok. 2 minuty w celu dobrego rozpuszczenia. Nastpnie roztwr agarozy schodzi do

  temp. 60-700C i doda 5 l roztworu bromku etydyny. Dokadnie wymiesza, wyla na pytk

  i pozostawi do zastygnicia.

  Badane prbki DNA lub RNA zawiesi w buforze prbkowym do elektroforezy,

  odpowiednio, DNA lub RNA. Pytk z zastygnitym elem agarozowym umieci w aparacie

  do elektroforezy. Aparat napeni buforem elektrodowym (1x stony TAE). Na el nanosi

  po 5-30 l prbek kwasw nukleinowych. Rozdzia prowadzi przy napiciu 100V dopki

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  5

  czoo barwnika nie dotrze do 3/4 dugoci elu. Po zakoczonej elektroforezie obserwowa

  rozdzielone kwasy nukleinowe pod lamp UV.

  ELEKTROFORETYCZNY ROZDZIA BIAEK W ELU

  POLIAKRYLAMIDOWYM

  el poliakrylamidowy posiada nastpujce cechy: jest bezbarwny, pozbawiony

  adunkw, odznacza si du wytrzymaoci mechaniczn, atwy w przygotowaniu

  i formowaniu w odpowiednich naczyniach. el poliakrylamidowy to acuchy akrylamidu

  (H2C=CH-CO-NH2) poczone wizaniami poprzecznymi za pomoc N,N-metyleno-bis-

  akrylamidu (H2C=CH-CO-NH-CH2-NH-CO-CH=CH2). W ten sposb tworzy si sie, przez

  oczka

  ktrej migruj rozdzielane czsteczki. Wielko oczek sieci elu zaley od

  stenia akrylamidu oraz bisakrylamidu. Polimeryzacja elu odbywa si w obecnoci

  nadsiarczanu amonu (APS) oraz N,N,N,N-tetrametyloetylenodiaminy (TEMED).

  Elektroforeza w elu poliakrylamidowym (PAGE) umoliwia rozdzia czsteczek

  biakowych rnicych si wielkoci i adunkiem elektrycznym. Rozdzia ten mona

  prowadzi w warunkach niedenaturujcych oraz w warunkach denaturujcych. Elektroforeza

  biaek w warunkach denaturujcych okrelana skrtem SDS-PAGE odbywa si w obecnoci

  soli sodowej siarczanu dodecylu (SDS), ktry jest detergentem jonowym. SDS czc si

  z grupami hydrofobowymi aminokwasw nadaje biakom adunek ujemny. Sprawia to, e

  migruj one w kierunku dodatniej anody. Ilo zwizanego SDS jest proporcjonalna do

  wielkoci czsteczek biakowych. Dziki temu rozdzielaj si one w elu pod wzgldem masy

  czsteczkowej. Polipeptydy o niszej masie czsteczkowej migruj szybciej, za wiksze

  wolniej. Metoda SDS-PAGE stosowana jest midzy innymi do: identyfikacji i monitorowania

  skadu mieszaniny biaek, sprawdzania jednorodnoci (homogennoci) biaek, oznaczania

  masy czsteczkowej biaek, analizy struktury podjednostkowej aktywnych biologicznie

  kompleksw biakowych.

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  6

  Elektroforeza w warunkach niedenaturujcych (PAGE)

  Materiay i odczynniki

  1. 30% roztwr akrylamidu + 0,8% roztwr bisakrylamidu

  2. 1,5M roztwr Tris-HCl pH 8,8

  3. 0,5M roztwr Tris-HCl pH 6,8

  4. 10% roztwr APS (nadsiarczanu amonu)

  5. TEMED

  6. 1% roztwr bkitu bromofenolowego

  7. 30% roztwr sacharozy

  8. Bufor elektrodowy:

  Glicyna 14,4 g

  Tris 3,0 g

  uzupeni wod do1000 ml

  9. Wzorce biakowe

  10. Zestaw do elektroforezy biaek

  Przygotowanie elu i prbek biakowych

  Umyte i odtuszczone specjalne pytki szklane do elektroforezy, zoy zgodnie ze

  wskazwkami prowadzcego wiczenia. Przygotowa 2 rodzaje eli poliakrylamidowych

  wedug przepisu:

  Uwaga! Prac z akrylamidem wykonywa w rkawicach ochronnych.

  Roztwory dodawa wg przedstawionej kolejnoci.

  TEMED inicjator polimeryzacji, dodawa jako ostatni skadnik,

  bezporednio przed wylaniem mieszaniny midzy pytki !

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  7

  el separujcy

  ODCZYNNIK el 10%

  (8 ml)

  el 10%

  (8 ml) z

  edestyn

  el 12%

  (8 ml)

  el 13,8%

  (8 ml)

  el 15%

  (8 ml)

  H2O

  30% akrylamid + 1% bisakrylamid

  1,5 M Tris-HCl, pH 8,8

  10% APS

  1% edestyna

  TEMED

  3,1 ml

  2,7 ml

  2,0 ml

  80 l

  -

  8 l

  2,3 ml

  2,7 ml

  2,0 ml

  80 l

  0,8 ml

  8 l

  2,6 ml

  3,2 ml

  2,0 ml

  80 l

  -

  8 l

  2,2 ml

  3,6 ml

  2,0 ml

  80 l

  -

  8 l

  1,8 ml

  4,0 ml

  2,0 ml

  80 l

  -

  8 l

  el zagszczajcy

  ODCZYNNIK na 2,5 ml elu na 5,0 ml elu

  H2O

  30% akrylamid + 1% bisakrylamid

  0,5 M Tris-HCl, pH 6,8

  10% APS

  TEMED

  1,3 ml

  0,5 ml

  0,625 ml

  25 l

  2,5 l

  2,6 ml

  1,0 ml

  1,25 ml

  50 l

  5 l

  Polimeryzacj elu wykona midzy przygotowanymi pytkami szklanymi, zgodnie ze

  wskazwkami prowadzcego wiczenia.

  Prbki do analizy przygotowa w nastpujcy sposb: do kadej probwki

  zawierajcej analizowane biaka lub wzorce biakowe (130 g biaka w objtoci 30l)

  doda po 10l 30% sacharozy i 1l 1% bkitu bromofenolowego. Dokadnie wymiesza

  i bez ogrzewania uywa do dowiadcze..

  Pytki ze spolimeryzowanym elem poliakrylamidowym umieci w aparacie do

  elektroforezy. Aparat napeni buforem elektrodowym. Przygotowane prbki ostronie

  nanie do studzienek w elu zagszczajcym. Podczy elektrody do zasilacza. Rozdzia

  elektroforetyczny prowadzi pod napiciem 120 V tak dugo, a barwnik przesunie si do

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  8

  koca elu separujcego. Wyczy zasilacz, wyj pytki z elem, a nastpnie przeprowadzi

  kolejno barwienie i odbarwianie elu.

  Elektroforeza w warunkach denaturujcych (SDS-PAGE)

  Materiay i odczynniki

  1. 30% roztwr akrylamidu + 0,8% roztwr bisakrylamidu

  2. 1,5M roztwr Tris - HCl pH 8,8

  3. 0,5M roztwr Tris - HCl pH 6,8

  4. 10% roztwr SDS

  5. 10% roztwr APS

  6. TEMED

  7. Bufor prbkowy (4x stony) :

  1,25M roztwr Tris-HCl pH 6,8 0,5ml

  Glicerol 1,0ml

  10% roztwr SDS 2,0ml

  DTT 154mg

  H2O 1,3ml

  1% roztwr bkitu bromofenolowego 200l

  8. Bufor elektrodowy:

  Glicyna 14,4g

  Tris 3,0g

  SDS 1,0g

  uzupeni wod do 1000ml

  9. Wzorce biakowe

  10. Zestaw do elektroforezy biaek

  Przygotowanie elu i prbek biakowych

  Umyte i odtuszczone specjalne pytki szklane do elektroforezy zoy zgodnie ze

  wskazwkami prowadzcego wiczenia. Przygotowa el poliakrylamidowy wedug

  przepisu:

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  9

  Uwaga! Prac z akrylamidem wykonywa w rkawicach ochronnych.

  Roztwory dodawa wg przedstawionej kolejnoci.

  TEMED inicjator polimeryzacji, dodawa jako ostatni skadnik,

  bezporednio przed wylaniem mieszaniny midzy pytki !

  el separujcy

  ODCZYNNIK el 10%

  (8 ml)

  el 12%

  (8 ml)

  el 13,8%

  (8 ml)

  el 15%

  (8 ml)

  H2O

  30% akrylamid + 1%bisakrylamid

  1,5 M Tris-HCl, pH 8,8

  10% SDS

  10% APS

  TEMED

  3,1 ml

  2,7 ml

  2,0 ml

  80 l

  80 l

  8 l

  2,6 ml

  3,2 ml

  2,0 ml

  80 l

  80 l

  8 l

  2,2 ml

  3,6 ml

  2,0 ml

  80 l

  80 l

  8 l

  1,8 ml

  4,0 ml

  2,0 ml

  80 l

  80 l

  8 l

  el zagszczajcy

  ODCZYNNIK na 2,5 ml elu na 5,0 ml elu

  H2O

  30% akrylamid + 1%bisakrylamid

  0,5 M Tris-HCl, pH 6,8

  10% SDS

  10% APS

  TEMED

  1,3 ml

  0,5 ml

  0,625 ml

  25 l

  25 l

  2,5 l

  2,6 ml

  1,0 ml

  1,25 ml

  50 l

  50 l

  5 l

  Polimeryzacj elu wykona midzy przygotowanymi pytkami szklanymi, zgodnie ze

  wskazwkami prowadzcego wiczenia .

  Prbki do analizy przygotowa w nastpujcy sposb: do kadej probwki

  zawierajcej analizowane biaka lub wzorce biakowe (1-30 g biaka w objtoci 30 l)

  doda po 10 l buforu prbkowego (4x stonego) i wymiesza. Nastpnie, prbki ogrzewa

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  10

  przez 3 min. w temp. 900C. Bufor prbkowy zawierajcy SDS i DTT niszczy struktur

  natywn biaek w podwyszonej temperaturze.

  Pytki ze spolimeryzowanym elem poliakrylamidowym umieci w aparacie do

  elektroforezy. Aparat napeni buforem elektrodowym. Przygotowane prbki biakowe

  ostronie nanie do studzienek w elu zagszczajcym. Rozdzia prowadzi pod napiciem

  150V tak dugo, a barwnik przesunie si do koca elu separujcego. Wyczy zasilacz,

  wyj pytki z elem do wybarwienia .

  Barwienie biaek po elektroforezie

  Celem uwidocznienia oraz identyfikacji rozdzielonych prkw biakowych, el

  poliakrylamidowy po elektroforezie poddaje si barwieniu. Najczciej stosuje si tu roztwr

  barwnika Coomassie lub barwienie metod srebrow .

  A. Barwienie bkitem Coomassie

  Odczynniki

  Mieszanina barwica:

  Metanol 400 ml

  Kwas octowy 100 ml

  H2O 500 ml

  Bkit Coomassie 2,5 g

  Odbarwiacz:

  Metanol 400 ml

  Kwas octowy 100 ml

  H2O 500 ml

  Wykonanie wiczenia

  Wyjty el poliakrylamidowy umieci w roztworze barwnika na okres okoo

  15-30 min. Po tym czasie, zla barwnik, el przepuka wod a nastpnie odbarwia go

  roztworem odbarwiajcym tak dugo, a widoczne stan si rozdzielone prki biaka. Po

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  11

  wybarwieniu el wysuszy. Barwienie bkitem Coomassie pozwala na wykrycie prkw

  biakowych zawierajcych okoo 0,1 g biaka.

  B. Barwienie srebrem

  Jest to metoda 10-100 razy czulsza od metody barwienia biaek bkitem Coomassie.

  W metodzie srebrowej wikszo biaek ulega zabarwieniu na kolor czarny lub brzowy.

  Lipoproteiny wybarwiaj si na niebiesko, a glikoproteiny na brzowo lub czerwono.

  METODA I

  Odczynniki

  Nr 1. 10% roztwr kwasu trichlorooctowego (TCA)

  Nr 2. 2% roztwr bkitu Coomassie G - 250

  Nr 3. Roztwr do barwienia koloidalnego:

  (NH4)2SO4 70 g

  85% H3PO4 23,6 ml

  Metanol 200 ml

  uzupeni wod do 950 ml

  Nr 4. 0,2 mM roztwr DTT: 10 l 2M DTT w 100 ml H2O

  Nr 5. 0,1% roztwr AgNO3: 50 mg AgNO3 w 50 ml H2O

  Nr 6. 3% roztwr Na2CO3 + 0,018% HCHO: 7,5 g Na2CO3

  125 l 37% HCHO w 250 ml H2O

  Nr 7. 20% kwas cytrynowy: 5 g kw. cytrynowego w 25 ml H2O

  Uwaga! Odczynniki nr 4, 5, 6 przygotowa bezporednio przed uyciem.

  Barwienie wykonywa w kuwecie przeznaczonej wycznie do tego celu.

  Wykonanie wiczenia

  1. el poliakrylamidowy po elektroforezie utrwala przez 1 godz. w 50ml 10% TCA .

  2. Puka 3 x 5 min w 100 ml wody destylowanej.

  3.Barwi el przez 1godz. w 50 ml roztworu do barwienia koloidalnego, zawierajcego

  2,5 ml 2% bkitu Coomassie.

  4. Puka 3 x 5 min. w 100 ml wody destylowanej.

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  12

  5. Puka 10 min. w 50 ml wody destylowanej, w gorcej ani wodnej stale mieszajc.

  6. Doda 50 ml 0,2M DTT i miesza przez nastpne10 min. w gorcej ani wodnej.

  7. Przepuka el w 100 ml wody destylowanej.

  8. Barwi w 50 ml 0,1% AgNO3 w gorcej ani wodnej przez 10 min. stale mieszajc.

  9. Przepuka el 100 ml wody destylowanej.

  10. Doda 50ml roztworu wywoywacza barwy (odczynnik nr 6) na okoo 30 sek., nastpnie

  zla go i powtrnie doda 50 ml wieego wywoywacza. Cao dokadnie miesza. Z chwil

  pojawienia si pierwszych prkw biakowych doda pozosta porcj wywoywacza i

  cao miesza do momentu pojawienia si wyranych prkw biakowych.

  11. Zatrzyma barwienie przez dodanie 25 ml 20% kw. cytrynowego (odczynnik nr 7).

  METODA II

  Odczynniki

  1. Roztwr A (50% metanol, 10% kw. octowy)

  2. 30% etanol

  3. Roztwr B (20 mg tiosiarczanu sodu na 100 ml H2O)

  4. Roztwr C ( 5 ml 25% glutaraldehydu + 95 ml H2O)

  5. Roztwr D (200 mg AgNO3 + 75 l 37% formaldehydu + 100 ml H2O)

  6. Roztwr E (6g Na2CO3 + 50 l 37% formaldehydu + 200 l tiosiarczanu z wyj.

  roztworu 20 mg na 10 ml H2O dopeni wod do 100 ml)

  Uwaga! Roztwory B, C, D i E przygotowa bezporednio przed uyciem.

  Barwienie wykonywa w kuwecie przeznaczonej wycznie do tego celu.

  Wykonanie wiczenia

  1. el poliakrylamidowy po elektroforezie utrwala przez 3 x 1 godz. lub przez noc

  w 100 ml roztworu A.

  2. Doda 100 ml 30% etanolu i miesza przez 1 godz.

  3. Doda 100 ml roztworu B i miesza przez 1 min.

  4. Doda 100 ml roztworu C i miesza przez 30 min.

  5. Puka 3 x 20 sek. w 100 ml wody destylowanej.

  6. Barwi w 100 ml roztworu D, stale mieszajc przez 20 min.

  7. Puka 3 x 20 sek. w 100 ml wody destylowanej.

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  13

  8. Doda 100 ml roztworu E (wywoywacza barwy) i miesza do momentu pojawienia

  si wyranych prkw biakowych.

  9. Puka 3 x 20 sek. w 100 ml wody destylowanej.

  10. Zatrzyma barwienie przez dodanie 100 ml roztworu A na 10 min.

  11. Przepuka el wod i wysuszy.

  ILOCIOWE OZNACZANIE BIAKA

  METODY SPEKTROFOTOMETRYCZNE

  Biaka charakteryzuj si zdolnoci absorpcji promieniowania ultrafioletowego,

  ktrej maksimum przypada na fale o dugoci 280nm oraz 235nm. Wie si to z obecnoci

  aminokwasw aromatycznych (tyrozyna, tryptofan) oraz wiza peptydowych w acuchu

  polipeptydowym. Na warto absorpcji mog wpywa zanieczyszczenia kwasami

  nukleinowymi, dla ktrych maksimum absorpcji promieni UV przypada na fale o dugoci

  260nm.

  Metoda Beavena i Holidaya

  Zasada metody polega na spektrofotometrycznym pomiarze absorpcji promieni UV o

  dugoci 280 nm oraz 260 nm, przez jednocentymetrow warstw badanego roztworu biaka.

  Uzyskane wartoci podstawia si do wzoru i oblicza stenie biaka w mg/ml:

  Cbiaka(mg/ml) = 1,55 A280 - 0,76 A260

  Metoda ta obarczona jest pewnym bdem, wynikajcym z rnej zawartoci

  aminokwasw aromatycznych w rnych biakach oraz zanieczyszcze kwasami

  nukleinowymi.

  Metoda Whitakera i Granuma

  Jest to metoda spektrofotometrycznego oznaczenia stenia biaka, w ktrej wykonuje

  si pomiar absorpcji promieni UV o dugoci fali 280 nm oraz 235 nm. Otrzymane wartoci

  absorpcji podstawia si do wzoru i oblicza stenie biaka w mg/ml.

  2,51A-A C 280235ml)biaka(mg/

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  14

  W oznaczeniach stenia biaka t metod nie przeszkadza obecno kwasw

  nukleinowych, dla ktrych warto absorpcji fal wietlnych o dugoci 235 nm i 280 nm jest

  taka sama.

  Odczynniki

  Roztwory badanych biaek.

  Wykonanie wiczenia

  Przeprowadzi spektrofotometryczny pomiar absorpcji promieni UV przez badany

  roztwr biaka przy trzech dugociach fal 235 nm, 260 nm oraz 280 nm. Pomiar wykona

  wzgldem prby kontrolnej (bufor lub H2O dest. bez biaka). Jeli zaistnieje konieczno,

  (tzn. wielko absorpcji przekracza 1), naley prbk biaka rozcieczy, a nastpnie

  uwzgldni to przy obliczaniu jego stenia. Znajc warto absorpcji (A) obliczy stenie

  biaka wedug podanych wyej wzorw.

  METODA KOLORYMETRYCZNA

  Metoda Bradford

  Metoda ta pozwala na szybkie oznaczenie stenia biaka w roztworze. W metodzie

  Bradford wykorzystywana jest zdolno biaka do tworzenia kompleksu z barwnikiem

  zwanym bkitem Coomassie (Coomassie Brilliant Blue). Bkit Coomassie

  w rodowisku kwanym posiada zabarwienie brunatne, ktre zmienia si na bkitne w reakcji

  z biakiem. Natenie barwy jest proporcjonalne do stenia biaka. Absorpcj powstaego

  kompleksu barwnego odczytuje si w zakresie wiata widzialnego przy dugoci fali 595 nm.

  Odczynniki

  1. Odczynnik Bradford (preparat handlowy)

  2. Roztwr wzorcowy albuminy woowej o steniu 100g/ml

  3. Roztwr badanego biaka

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  15

  Wykonanie wiczenia

  a) wykrelenie krzywej wzorcowej

  Przygotowa 8 ponumerowanych probwek, do ktrych odmierzy (wedug tabeli)

  nastpujce iloci roztworu biaka wzorcowego i wody destylowanej:

  Nr probwki 1 2 3 4 5 6 7 8

  Wzorzec albuminowy (l) 20 40 80 100 120 160 200 0

  Woda (l) 780 760 720 700 680 640 600 800

  Ilo biaka w prbie (g) 2 4 8 10 12 16 20 0

  Do wszystkich probwek doda po 0,2 ml odczynnika Bradford i dokadnie wymiesza.

  Po upywie 5 min, zmierzy absorpcj w kolorymetrze przy dugoci fali 595nm.

  Pomiarw dokonywa wzgldem prby kontrolnej (nr 8). Wykreli krzyw wzorcow

  odkadajc na osi odcitych (X) stenia biaka, a na osi rzdnych (Y) wartoci absorpcji.

  b) wykonanie pomiaru w badanej prbce biaka.

  Do dwch probwek odmierzy 2 20 l badanego roztworu biaka (zgodnie z zaleceniami

  prowadzcego wiczenia) i uzupeni wod do objtoci 0,8 ml. Do wszystkich probwek

  doda po 0,2 ml odczynnika Bradford i dokadnie wymiesza. Po upywie 5 min, zmierzy

  absorpcj w kolorymetrze przy dugoci fali 595 nm.

  Stenie biaka odczyta z przygotowanej krzywej wzorcowej.

  ILOCIOWE OZNACZANIE KWASW NUKLEINOWYCH

  METODA SPEKTROFOTOMETRYCZNA

  Kwasy nukleinowe charakteryzuj si zdolnoci absorpcji promieniowania

  ultrafioletowego, ktrej maksimum przypada na fale o dugoci 260 nm. Na warto absorpcji

  mog wpywa zanieczyszczenia biakami, dla ktrych maksimum absorpcji promieni UV

  przypada na fale o dugoci 280 nm i 235 nm. Zasada metody polega na

  spektrofotometrycznym pomiarze absorpcji promieni UV o dugoci 260 nm, przez

  jednocentymetrow warstw badanego roztworu kwasu nukleinowego i obliczeniu jego

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  16

  stenia wiedzc e, absorpcja (A) o wartoci A = 1 odpowiada okoo 50 g/ml

  dwuniciowego dsDNA, okoo 33 g/ml jednoniciowego ssDNA oraz okoo 40 g/ml

  jednoniciowego ssRNA i 20 -30 g/ml oligonukleotydw.

  Przykad oznaczenia stenia RNA

  Objto prbki RNA: 100 l

  Rozcieczenie: 10 l prbki RNA + 490 l dest. wody (rozcieczenie 1/50)

  A260 rozcieczonej prbki = 0.55

  Stenie RNA = 40 g/ml x A260 x rozcieczenie

  = 40 g/ml x 0.55 x 50

  = 1100 g/ml

  Cakowita ilo RNA = stenie x objto prbki w ml

  = 1100 g/ml x 0,1

  = 110 g RNA

  Poniewa tak roztwory DNA jak i RNA czciowo absorbuj wiato przy dugoci fali

  280 nm, a roztwory biaek czciowo pochaniaj wiato rwnie przy dugoci fali 260 nm,

  stosunek odczytu przy dugoci fali 260 nm i 280 nm (A260/A280) informuje o czystoci

  kwasw nukleinowych. W przypadku dobrej izolacji warto A260/A280 dla DNA wynosi 1,8

  2,0, a dla RNA 1,9 2,1.

  Odczynniki

  Roztwory badanych kwasw nukleinowych.

  Wykonanie wiczenia

  Przeprowadzi spektrofotometryczny pomiar absorpcji promieni UV przez badany

  roztwr kwasu nukleinowego przy dwch dugociach fal 260 nm oraz 280 nm. Pomiar

  wykona wzgldem prby kontrolnej (bufor lub H2O). Jeli zaistnieje konieczno (tzn.

  wielko absorpcji przekracza 1), naley prbk kwasu nukleinowego rozcieczy (najlepiej

  wod), a nastpnie uwzgldni to przy obliczaniu jego stenia. Znajc warto absorpcji (A)

  obliczy czysto i stenie badanego kwasu nukleinowego.

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  17

  ILOCIOWE OZNACZANIE RYBOSOMW

  Stenie rybosomw w zawiesinie oznacza si spektrofotometrycznie przez pomiar

  absorpcji przy dugoci fali 260 nm. Otrzyman warto absorpcji podstawia si do wzoru i

  oblicza stenie rybosomw w mg/ml.

  C rybosomw w mg/ml = ( A260 X rozcieczenie ) : 11

  Odczynniki

  Roztwory badanych rybosomw

  Wykonanie wiczenia

  Przeprowadzi spektrofotometryczny pomiar absorpcji promieni UV przez badany

  roztwr rybosomw przy dugoci fali 260 nm. Pomiar wykona wzgldem prby kontrolnej

  (bufor lub H2O). Jeli zaistnieje konieczno, (tzn. wielko absorpcji przekracza 1), naley

  prbk rybosomw rozcieczy (zwykle konieczne jest rozcieczenie 1000 lub 2000-krotne).

  Znajc warto absorpcji (A) obliczy stenie rybosomw wedug podanego wyej wzoru.

  WYSALANIE BIAEK

  Dziki obecnoci grup polarnych w biakach, nastpuje wizanie czsteczek wody,

  ktre wytwarzaj tzw. paszcz hydratacyjny. Dodanie niektrych soli (np. siarczanu amonu

  bd siarczanu magnezu) do roztworu biaka, powoduje jego odwodnienie, co prowadzi do

  wytrcenia biaka z roztworu. Proces ten nosi nazw wysalania. Wysolone biako mona

  ponownie rozpuci w wodzie lub w odpowiednim buforze bez straty jego waciwoci

  biologicznych. Dziki temu wysalanie biaek stosuje si czsto w praktyce jako jeden

  z etapw ich agodnego wydzielania z roztworu. Aby uzyska okrelony stopie nasycenia

  siarczanem amonu, naley dokadnie zna objto badanego roztworu i na podstawie

  zaczonej tabeli (patrz strona 54) odway potrzebn ilo gramw soli. Podczas procedury

  wysalania biaek wana jest znajomo temperatury roztworu. Wytrcone biaka obserwuje

  si jako bezpostaciowe lub kaczkowate osady zawierajce pewn ilo soli, ktra wpywa

  ujemnie na pomiar stenia biaka. Usunicie soli z roztworu biaka moliwe jest poprzez

  dializ.

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  18

  DIALIZA BIAEK

  Metoda dializy pozwala m.in. na usunicie soli i innych zwizkw

  niskoczsteczkowych z roztworu biaka oraz zmian buforu w ktrym biako jest zawieszone.

  Materiay i odczynniki

  2% roztwr wglanu sodu

  0,5 M roztwr EDTA, pH 8,0

  Rozwr badanego biaka

  Roztwr dializacyjny (zgodnie z zaleceniami prowadzcego)

  Celulozowe we do dializy

  Zaciski do wy dializacyjnych

  Wykonanie wiczenia

  1. Uci potrzebn dugo wa dializacyjnego i gotowa przez 10 minut w 200 ml

  2% roztworu wglanu sodu z dodatkiem 1 mM EDTA w celu usunicia metali

  cikich i siarczkw. Dugo wa obliczy nastpujco:

  - dugo dializowana (mm) = [poj.(w l) x 3,2] / [szer. wa2 (w mm

  2)]

  - doda 10 % dugoci dializowanej

  - doda 4 cm na zaciski

  2. Po ozibieniu, dokadnie przepuka we wod destylowan (tak przygotowane

  we mona przechowywa w wodzie z dodatkiem substancji konserwujcych, np.

  NaN3 w 40C).

  3. Jeden koniec przygotowanego wa zamkn zaciskiem tak, aby wystawa on co

  najmniej na 1 cm. Otrzymany woreczek wypeni wod destylowan w celu

  sprawdzenia jego szczelnoci.

  4. Po wylaniu wody, napeni woreczek roztworem biaka przygotowanym do dializy.

  Z niewypenionej czci woreczka usun powietrze ciskajc delikatnie woreczek

  nad pynem.

  5. Zamkn zaciskiem drugi koniec wa i umieci woreczek w roztworze

  dializacyjnym. Dializ naley prowadzi, przy staym mieszaniu, w temperaturze 40C.

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  19

  6. Roztwr dializacyjny powinien by zmieniany co najmniej 3 razy w trakcie trwania

  dializy. Zaleca si wymian po upywie 2-4 godzin, 6-8 godzin i 10-14 godzin.

  Cakowita objto roztworu powinna by ok. 100 razy wiksza ni objto prbki

  biakowej.

  7. Po zakoczeniu dializy, zdj jeden zacisk, otworzy woreczek i usun roztwr

  za pomoc pipety.

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  20

  TABELA WYSYCE (NH4)2SO4 (temp. pokojowa)

  Kocowe nasycenie siarczanem amonu w %

  10 20 25 30 33 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100

  Nasycenie

  pocztkowe

  %

  Ilo gramw siarczanu amonu, ktr naley doda do 1 dm3 roztworu

  0 56 114 144 176 196 209 243 727 313 351 390 430 472 516 561 662 767

  10 57 86 118 137 150 183 216 251 288 326 365 406 449 494 592 694

  20 29 59 78 91 123 155 189 225 262 300 340 382 424 520 619

  25 30 49 61 93 125 158 193 230 267 307 348 390 485 583

  30 19 30 62 94 127 162 198 235 273 314 356 449 546

  33 12 43 74 107 142 177 214 252 292 333 426 522

  35 31 63 94 129 164 200 238 278 319 411 506

  40 31 63 97 132 168 205 245 285 375 469

  45 32 65 99 134 171 210 250 339 431

  50 33 66 101 137 176 214 302 392

  55 33 67 103 141 179 264 353

  60 34 69 105 143 227 314

  65 34 70 107 190 275

  70 35 72 153 237

  75 36 115 198

  80 77 157

  90 79

  Uwaga ! Przystpujc do wysalania biaek w temperaturze 40C naley pomnoy

  wyliczon z Tabeli ilo gramw siarczanu amonu przez wspczynnik 0,92, ktry

  uwzgldnia zmniejszon rozpuszczalno tego zwizku w niszej temperaturze.

  Przykad : Jeeli procedur wysalania biaka (0% - 50% nasycenia) prowadzimy w temp. 40C,

  wwczas na 1 dm3 roztworu biaka naley przygotowa odwak 288g (313 g 0,92)

  siarczanu amonu. By zwikszy nasycenie siarczanem amonu od 50% do 100%, naley

  odway dodatkowo 360g (392 g 0,92) soli.

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  21

  Tabela 1

  Symbole wielokrotnoci i uamkw dziesitnych

  Symbol Okrelenie Przeliczenie

  T

  G

  M

  k

  h

  dk

  d

  c

  m

  n

  p

  Tera-

  Giga-

  Mega-

  Kilo-

  Hekto-

  Deka-

  Deci-

  Centi-

  Mili-

  Mikro-

  Nano-

  Piko-

  1012

  109

  106

  103

  102

  101

  10-1

  10-2

  10-3

  10-6

  10-9

  10-12

  1 000 000 000 000

  1 000 000 000

  1 000 000

  1 000

  100

  10

  0,1

  0,01

  0,001

  0,000 001

  0,000 000 001

  0,000 000 000 001

  Tabela 2

  Przybliona molowo i ciar waciwy stonych kwasw

  Zwizek Procent

  wagowy

  Molowo

  M

  Otrzymanie

  molowego

  roztworu (ml/l)

  Cir

  waciwy

  Kwas azotowy

  Kwas fosforowy

  Kwas nadchlorowy

  Kwas nadchlorowy

  Kwas octowy

  Kwas siarkowy

  Kwas solny

  70

  85

  60

  70

  99,5

  96

  37

  15,7

  14,8

  9,2

  11,6

  17,4

  18

  12

  64

  68

  109

  86

  58

  56

  84

  1,42

  1,70

  1,54

  1,67

  1,05

  1,84

  1,19

  Tabela 3

  Barwy promieniowania widzialnego

  Przybliony zakres

  dugoci fali

  (m)

  Barwa Barwa

  dopeniajca

  400-450

  450-480

  480-490

  490-500

  500-560

  560-575

  575-590

  590-625

  625-750

  fioletowa

  niebieska

  zielononiebieska

  niebieskozielona

  zielona

  tozielona

  ta

  pomaraczowa

  czerwona

  tozielona

  ta

  pomaraczowa

  czerwona

  purpurowa

  fioletowa

  niebieska

  zielononiebieska

  niebieskozielona

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  22

  WYKAZ STOSOWANYCH SKRTW

  APS - nadsiarczan amonowy (ang. Ammonium Persulphate)

  -MET - -merkaptoetanol (ang. -Mercaptoethanol)

  DEPC - pirowglan dietylu (ang. Diethyl Pyrocarbonate)

  DMEM - podoe do hodowli komrkowych (ang. Dulbecco/Vogt modified Eagles

  Minimal Essential Medium)

  dsDNA - dwuniciwy DNA (ang. double stranded DNA)

  DTT - ditiotreitol (ang. Dithiothreitol)

  EDTA - kwas etylenodwuaminoczterooctowy (ang. Ethylenediaminetetraacetic Acid)

  HeLa - linia komrkowa wywodzca si z komrek raka szyjki macicy Henrietty

  Lacks (ang. Henrietta Lacks cell)

  LB - podoe do hodowli bakterii (ang. Luria-Bertani medium)

  NIH 3T3 - linia komrkowa fibroblastw mysich (ang. National Institute of Health,

  3-day Transfer, inoculum 3 x 105 cells)

  PAGE - elektroforeza w elu poliakrylamidowym (ang. Polyacrylamide Gel

  Electrophoresis)

  PMSF - sulfofluorek fenylometanu (ang. Phenylmethylsulphonyl Fluoride)

  RPMI - podoe do hodowli komrkowych (ang. Roswell Park Memorial Institute

  medium)

  SD - podoe do hodowli drody (ang. synthetic defined)

  SDS - sl sodowa siarczanu dodecylu (ang. Sodium Dodecyl Sulphate)

  SDS-PAGE - elektroforeza w elu poliakrylamidowym w obecnoci SDS (ang. Sodium

  Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis)

  ssDNA - jednoniciowy DNA (ang. single stranded DNA)

  TAE - bufor do elektroforezy DNA/RNA (ang. Tris- Acetate-EDTA)

  TCA - kwas trjchlorooctowy (ang. Trichloroacetic Acid)

  TEMED - N,N,N,N-czterometyletylenodiamina (ang. N,N,N,N-

  tetramethylethylenediamine)

  Tris - trjhydroksymetyloaminometan; 2-amino-2(hydroksymetylo)-1,3-propanodiol

  UV - promieniowanie ultrafioletowe (ang. Ultraviolet )

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  23

  WYKAZ WYBRANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH

  NA WICZENIACH

  Aceton wykorzystywany do wytrcania biaka z roztworu oraz przepukiwania osadw

  biaek

  APS inicjator polimeryzacji akrylamidu i N,N'-metylenobisakrylamidu

  -MET substancja redukujca, m. in. mostki dwusiarczkowe w biakach

  Bkit bromofenolowy barwnik stosowany w buforach do prbek DNA, RNA i biaek

  poddawanych elektroforezie elowej

  Bromek etydyny barwnik wykorzystywany do barwienia kwasw nukleinowych

  po elektroforezie elowej, silny mutagen.

  DEPC inhibitor RNaz

  DTT substancja redukujca, m. in. mostki dwusiarczkowe w biakach

  EDTA chelator jonw dwuwartociowych, substancja hamujca nukleazy

  Fenol stosowany do ekstrakcji kwasw nukleinowych, substancja denaturujca biaka,

  silnie rca i toksyczna

  NaH2PO4 substancja buforujca, utrzymuje pH roztworu

  NaCl substancja zapewniajca si jonow roztworu

  PMSF nieodwracalny inhibitor proteaz serynowych

  SDS anionowy detergent, upynniajcy wszystkie bony komrkowe i denaturujcy biaka,

  nadajcy biakom ujemny adunek wypadkowy

  TCA silny kwas, stosowany do wytrcania biaka z roztworu

  TEMED katalizator polimeryzacji akrylamidu i N,N'-metylenobisakrylamidu

  Tris (w formie Tris-HCl, Tris-octan, Tris-glicyna) substancja buforujca, utrzymuje pH

  roztworu w zakresie 7-9

  Triton X-100 detergent uywany do lizy bon komrkowych.

 • Zakad Biologii Molekularnej UMCS, wrzesie 2015

  24

  LITERATURA

  1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., Biochemia, PWN, Warszawa, 2005

  2. Brown T.A., Genomy, PWN, Warszawa, 2009

  3. Kyszejko-Stefanowicz L., Cytobiochemia, PWN, Warszawa, 2002

  4. Sambrook J., Russell D.W., Molecular Cloning, Cold Spring Harbor

  Laboratory Press, 2001

  5. Tuner P.C. i inni, Krtkie wykady. Biologia molekularna, PWN, Warszawa, 2007

  6. Prace oryginalne i artykuy przegldowe wskazane przez prowadzcego wiczenia.