cursillo: (eduardo bonn£­n pironio). cursillo trong kh£´ c phong...

Download Cursillo: (Eduardo Bonn£­n Pironio). Cursillo trong kh£´ c Phong Tr£ o Cursillo Gi£Œo Ph ng h $200 m„»¹

Post on 27-Jun-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2014 1

  Cursillo: (Eduardo Bonnín Pironio).

  C

  .

  Cursillo

  trong khô

  c

  ch

  Trong khi Cursillo

  National Cursillo Center  P.O. Box 799  Jarrell, TX 76537  512-746-2020  www.natl-cursillo.org

 • 2014 2

  Organismo Mundial de Cursillo de Cursillos).

  Tr

  Tr

  chia s

  m

 • 2014 3

  Tâ nh Alex Waraksa,

  ; “ .” 1 14 40)

  Thiê

  C th

  thi

  Cursillo

 • 2014 4

  6:44-45).

  ử ử 1 1 11-12).

  Cursillo m

  - - -

  -

  -rê-mi-a 31: 33-34).

  ai

  i g

  - 2014 s t Th 31 7 n Chúa nh t 3 tháng

  8 2014 Chapman University Thành Ph c kính Orange, California. L phí ghi tên tham

  d là $335 mỹ kim m i $385 1 - 6 - 2014. Ch có 950 ch i H i

  mà thôi. Phi u Ghi Tên 2014 và Nh ng Th c M ng

  hi c ph bi n trên internet t a ch sau :

  http://www.natl-cursillo.org/ (English)

  http://www.natl-cursillo.org/espanol/ (Spanish)

  http://www.natl-cursillo.org/viet/ ( Vi t)

  Chiến Dịch Vậ ng Ủng H $3/ 1 ăm

  n ngày 31-5-2014, Trung Tâm Cursillo Toàn Qu c t ng s ti n ng h là

  $37,326. Con s 10% t tháng Ba 2014 c 12% c a m c tiêu $300,000

  http://www.natl-cursillo.org/ http://www.natl-cursillo.org/espanol/ http://www.natl-cursillo.org/viet/

 • 2014 5

  Trung Tâm Cursillo Toàn Qu 58 ngân phi ng tr giá $6,800 g i cho các

  Phong Trào Cursillo Giáo Ph ng h $200 mỹ kim ho c nhi Xin vui lòng ti p t c v n

  ng b ng m n liên l u, H i H i

  Mi n, các cu c h i th o, ti n - … Trang Nhà

  https://www.natl-cursillo.org/donate/ xem tin t c c p nh t v Chi n D ch gây quỹ này. Chân thành

  c r ng h tr .

  ursillo (TTHLC) – ? ?

  ế " " m

  Cursillo".

  2014

  http://www.natl-cursillo.org/resources/.

  .

  slide show powerpoint

  !

  "

  ", "

  https://www.natl-

  cursillo.org/orderl.html.

  MP3

  P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537.

  PT Cursillo trên Internet "

  2014/2015 . Xin vui l ng

  http://www.natl-cursillo.org/viet/

  75 B 100

  https://www.natl-cursillo.org/donate/ http://www.natl-cursillo.org/resources/ https://www.natl-cursillo.org/orderl.html https://www.natl-cursillo.org/orderl.html http://www.natl-cursillo.org/viet/

 • 2014 6

  n #809 (bookstore)

  $10 ỹ

  De Colores!

  Giuse Tr n Thái Hoàng– Qu n Tr Viên Ph c V PT Cursillo TQ

  Ceferino Aguillon, Jr. – u H ng Anh

  Juan Ruiz – u H ng Tây Ban Nha

  Joachim Lê Tinh Thông– u H ng Vi t

 • For office use only – Registration Confirmation # _________

  Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Kỳ 24 Chapman University, Orange, CA

  Từ ngày 31 - 7 đến ngày 3 - 8 - 2014

  Tên Họ: Tên Gọi:

  Địa Chỉ: Thành Phố/TB/Zip Code:

  E-Mail: Điện Thoại #:

  Giáo Phận: Miền #:

  Thuộc Nhóm Ngôn Ngữ : Nam hay Nữ :

  Chọn một: ☐ Giám Mục ☐ Linh Mục ☐ Phó Tế ☐ Tu Sỹ có lời khấn ☐ Giáo Dân

  Chọn một: ☐ Linh Hướng ☐ Phụ Tá L.H. ☐ Chủ Tịch VPĐH/GP ☐ Hoặc:

  Nếu muốn cư ngụ chung với một người nào đó, (như phối ngẫu, bạn bè, thân quyến, v.v…) thì Phiếu Ghi Tên tham dự của người ấy phải được kèm theo Phiếu này.

  Bạn thích cư ngụ chung với ai không? Nếu có, xin vui lòng ghi tên ở đây:

  Cần giúp đỡ đặc biệt vì đi đứng khó khăn ? – Xin mô tả hoàn cảnh:

  Xin ghi vào ngân phiếu trả cho: National Cursillo Center. Chỉ nhận thẻ tín dụng MasterCard hay Visa mà thôi.

  Lệ Phí Tham Dự là US $335.00 mỹ kim mỗi người. Xin trả đầy đủ và phiếu ghi danh phải được nhận trước ngày 31-5- 2014. Lệ Phí tăng đến $385.00 mỹ kim mỗi người từ ngày 1-6-2014. Không bảo đảm còn chỗ sau 30-6-2014.

  Visa hay MasterCard: Số thẻ:

  Tên trên thẻ tín dụng: Ngày hết hạn:

  Phiếu bảo trợ # (nếu có): Trị giá: Số tiền trả:

  Xin vui lòng điền Phiếu Ghi Danh riêng cho từng người. Xin đánh máy chữ hoặc viết chữ rõ ràng và đầy đủ.

  Xin gởi phiếu này và lệ phí đến:

  National Cursillo® Center P.O. Box 799

  Jarrell, TX 76537 512