cultuur en kwaliteit

Download Cultuur en kwaliteit

If you can't read please download the document

Post on 25-Feb-2016

25 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cultuur en kwaliteit. Japan USA Europa. De invloed van cultuur. Historie en historisch besef Individu versus groep Leiderschap, onderlinge verhoudingen Normen en waarden. Historie USA. Frontiers, ontginning Verdringing en competitie Deels oneigenlijk, vgl.: indianen - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Cultuur en kwaliteitJapanUSAEuropa

 • De invloed van cultuurHistorie en historisch besefIndividu versus groepLeiderschap, onderlinge verhoudingenNormen en waarden

 • Historie USAFrontiers, ontginningVerdringing en competitieDeels oneigenlijk, vgl.: indianenNieuwe mogelijkheden, oneindige marktDiverse moeizaam gentegreerde nationaliteiten en religiesIndividualisme

 • Historie EuropaDiverse subculturenVerzuild, religieTraditioneelWereldverkenners en veroveraarsEerste industrialiseerdersVerschillend soorten economien; bv. Frankrijk: indicatief plansysteem, Centraal Europa: centraal geleid, NL: gereguleerde markteconomie

 • Historie Japan Honderden eilandenDeels gesoleerd en zelfvoorziendGrote invloed WO IIGendustrialiseerd door druk USA na WOIIGeleide economieSectorbeleid; inkomensafhankelijke producten, arbeidsproductiviteit, kennis

 • Invloed historie op kwaliteit 1USA: Grote marktGroei gewaarborgd door luisteren naar klanten, voice of customer enExploitatie van technologie, trein - internetCompetitie, win-lose ,hierdoor geen integrale winstOntkenning van belang van anderen

 • Invloed historie op kwaliteit 2Japan:Sterk gericht op verbetering vanuit eigen krachtGendustrialiseerd in 2e fase, hierdoor leervoordeel USA en Europa maar ook CopycatsHogere specialisatie op sector niveau, diepere kennis

 • Invloed historie op kwaliteit 3Europa:Diverse invloeden door USA en JapanZeer diverse mens en groepsbenaderingenLangste industrile traditie Langste exporterende ervaring, hierdoor gedwongen om systemen en zienswijzen over te nemen

 • Individu versus groepUSA: Individu, individu, individu

  Japan: Groep staat boven individu, ook groepsvorming op ondernemingsniveau

  Europa: Historisch groepen vanuit politiek of religie maar meer en meer individualisering

 • Positieve effecten van individu op kwaliteitCommittent van individu aan gesteld doel, vooral op klantniveau (persoonlijk contact)Ontplooiing en creativiteit op individuniveau leidt tot innovatieHerkenning in een vakgebied (Goeroe/vakman)

 • Negatieve effecten individu Win-lose trajectenGerichtheid op deeltjes van het procesZelfoverschattingKoppeling van groepsresultaat aan individuele acties

 • Positief effect van groep op kwaliteitProcesgerichtheidDenken in toeleverketensProjectmanagementKwaliteit besluitvormingElke verbeteractiviteit krijgt ruimte, optelsom van kleine verbeteringen

 • Negatieve effecten van groep op kwaliteitTrage besluitvorming , time to marketTeveel committent, kool en de geit sparenMeepraten zonder brede expertiseTe veel moeilijk meetbare groepsdoelen, we gaan ervoor

 • Onderlinge verhoudingenLeiderschap wordt gevormd door de ruimte vanuit historie en groepsgedachteLuisteren en vragen voor beslismomenten in Japanse cultuurUSA: Meer individuele durf bij beslissen

 • De procesbenaderingInput versus outputActiviteit en product versus ProcesDe groei van processen

 • ProductgerichtheidLeidt tot optelsom van kenmerkenKenmerken zijn te herleiden tot activiteiten c.q. procesdelenActiviteiten worden meetbaar gemaakt en op output zichtbaar Het geheel van activiteiten kan gestructureerd vastgelegd worden

 • Van output naar inputOutputmeting is veelal constaterendOutputmeting levert beheerskostenOutputmeting blijft noodzakelijk

  Inputmeting is forward feedingGoede input levert tezamen met een goed proces een goede output

 • Regelkring

  PROCESINUIT

 • ProcesOptelsom van activiteitenProcesbeheersing door middel van variatiemeting en verbeteringWaarde van verbetering van afzonderlijke activiteiten wordt zichtbaarWaarde van de totale verbetering wordt zichtbaar

 • Activiteitsbenadering output

 • Activiteitsbenadering kosten

 • Procesbenadering output

 • Procesbenadering kosten

 • Gevaren

 • Processen verbeteren door:Activiteiten zelfInteractie tussen activiteitenTechnologie ten behoeve van een activiteitMenselijke competentie t.b.v. een activiteitSturen op input Meten op output

 • Ontwikkeling van processennaar ketensGroei van processen:Supply chain managementMarktglobaliseringTechnologische groei; EDI, internet

 • VoorbeeldenPadvinders van Goldratt

  Dobbelsteen voorraadspel

 • Het INK model

 • INK modelISO 9001, ISO 9004:2000 waaronder 9001, 14001 (Milieu), 18001 (Arbo), voedselveiligheid HACCPEFQM model; opgezet door Europese multinationalINK model o.b.v. EFQM modelZelfevaluatiemodel d.m.v. INK managementmodelResultaat, organisatie en feedback

 • Verschil met ISOISO: tevreden klant, gericht op het voortbrengingsproces

  INK: Uitblinken van de eigen organisatie, gericht op strategie en beleid

 • OvereenkomstenManagementprincipes

  PDCA cirkel

 • Kwaliteitsmanagementpricipes ISOKlantgerichtheidLeiderschapBetrokkenheid van medewerkersProcesbenaderingSysteembenadering van managementContinu verbeterenBesluitvorming op basis van feitenWin-win relaties met leveranciers

 • Aandachtsgebieden van het INK modelOrganisatie:LeiderschapStrategie en beleidMedewerkers ProcessenMiddelenResultaten:Waardering door medewerkersWaardering door klanten en leveranciersWaardering door de maatschappijEindresultaten

 • LeiderschapBetrokkenheid; koers, bereikbaarheid, effectiviteit, kennis van markt, voorbeeldgedragOndersteuning; Opleiding, bevordering resultaatcultuur, maatschappelijke activiteiten, stimulatie verbetertrajectenErkenning en waardering; systeem, individu en teamprestaties, evaluatie en bijstelling

 • Beleid en strategie 1Informatie; Gebruik informatie van: klanten, medewerkers, processen, marktOntwikkeling; Visie, missie, business planning proces, korte en lange termijn, continu verbeterenUitvoering; concretisering beleid, bewaking uitvoering, organisatiestructuur

 • Beleid en strategie 2Communicatie; over beleid, strategie, visie en missie, betrekken van klanten en leveranciers, meten van de effectiviteit van communicatieToetsing en verbetering; herziening en verbetering beleid, omgaan met fouten, prioriteitsstelling

 • Personeelsmanagement 1Personeelsbeleid; relatie prestatie en beloning, werkgelegenheid, arbo beleid, integratie klantgerichtheidDeskundigheid; vastlegging deskundigheid en ervaringen, loopbaanontwikkeling en management development, vastlegging van werving en selectiebeleid, continu leren stimuleren

 • Personeelsmanagement 2Betrokkenheid; doelstellingen per afdeling en persoon, prestatiemeting, beoordeling door klanten, communicatiebeleid leidt tot vergrtoen betrokkenheid

 • Middelenmanagement 1Financieel; samenhang ondernemingsbeleid en financien, financiele kengetallen, investeringsbeslissingen, risico-analyse, faalkostenInformatie; informatiesystemenMaterialen en diensten; samenwerking leveranciers, afstemming leveranciers op ondernemingsbeleid, milieubeleid, optimalisatie activa en voorraden, logistiek systeem

 • Middelenmanagement 2Technologie en kennis; opsporing nieuwe technologie, beheer en verspreiding kennis, opslag en toegankelijkheid kennis

 • Management van processen 1Identificatie; onderscheiden processen, bepaling kritische processen, effect op bedrijfsresultaatBesturing en beheersing; procesmanagement, besturing via procedures of professie, prestatiemetingen, systeemnormen uit Arbo en ISO

 • Management van processen 2Doorlichting en verbetering; opsporen van verbetermogelijkheden, prioriteitsstelling, prestaties, normen en verbeterdoelstellingenInnovatie: Nieuwe ideeen, talenten van medewerkers, externe informatie t.b.v. innovatieProcesveranderingen; Medewerking betrokken, procesveranderingen, training personeel, bijsturing, communicatie, evaluatie investeringen

 • Waardering door klantenKlanttevredenheidKlantentrouw; aantonen klantentrouwKlantgerichtheid; doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid etc.

 • Waardering door personeelTevredenheidsonderzoek/ functioneringsgesprekken; tevredenheidsmeting over 5 organisatie aandachtsgebieden, verbeteracties en doelstellingenPersoneelsadministratie; verloop en verzuim, tevredenheidsvastlegging

 • Waardering door maatschappijBijdrage aan de arbeidsmarktPlaats in de samenlevingOpleidingsfaciliteitenGemeenschapsactiviteitenMilieuExtern optreden; lezingen etc.

 • OndernemingsresultatenFinanciele maatstaven; aandeelhouders, financiers

  Operationele maatstaven; interne maatstaven voor controle en managementambities

 • Zelfevaluatie en auditZelfevaluatie door intern projectteam op de 9 aandachtsgebiedenZelfevaluatierapport

  Externe audit; sterkten en gebieden voor verbetering, profielschets naar 5 fasen

 • 5 fasenActiviteit georienteerdProces georentieerdSysteem georienteerdKeten georienteerdExcelleren en transformeren

  Fase per aandachtsgebied ( 9 stuks)

 • De balance scorecardStrategie vertaald naar actie

  Robert Kaplan David Norton

 • Vergelijking INK- Balanced scorecardOvereenkomsten:Koppeling van strategie en visie aan de uitvoering van processenCompetentie en ontwikkeling medewerkersUitblinken in plaats van voldoen aan normen

 • Verschillen INK-Balanced ScorecardBalanced Scorecard meer gericht op afnemersperspectief en marketingstrategie te weten: Product- Imago - RelatieGeen maatschappelijk perspectief in Balanced ScorecardMeer focus op resultaten dan op tevredenheidsmetingen

 • Financieel PerspectiefLeerresultaten en groeiAfnemersperspectiefInterne bedrijfsvoeringVisie en strategie

 • Metingen per kwadrantAfnemersperspectief

  Financieel perspectief

  Interne bedrijfsvoering

  Leerresultaten en groeiDoelst