crosspointe mien baptist church

Download CrossPointe Mien Baptist Church

Post on 11-Jan-2016

42 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CrossPointe Mien Baptist Church. 281. Fin-Mienh Yiem Ndaamh Lungh. 1. Fin-mienh yiem ndaamh lungh baaux nzung, baaux jienv nzung kuh muangx nyei qiex. Yiem wuov mbuonx hinc cuotv jienv daaih, maaih singx qiex aengv buangh nzengc lungh. 281. Fin-Mienh Yiem Ndaamh Lungh. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

CrossPointe Mien Baptist Church

281. Fin-Mienh Yiem Ndaamh Lungh 1. Fin-mienh yiem ndaamh lungh baaux nzung, baaux jienv nzung kuh muangx nyei qiex. Yiem wuov mbuonx hinc cuotv jienv daaih, maaih singx qiex aengv buangh nzengc lungh.

281. Fin-Mienh Yiem Ndaamh LunghNz. Ov.ov.ov.... Ceng Tin-Hungh yiem lungh hlang jiex nyei dorngx. Ov. ov..ov.. Ceng Tin-Hungh yiem lungh hlang jiex nyei dorngx.

281. Fin-Mienh Yiem Ndaamh Lungh2. Mbetv^le^hem mungv nyei mienh buatc Ziouv Tin-Hungh nyei Dorn cuotv seix. Mbuo yietc zungv gueic njiec baaix Ninh, Ziouv Yesu zoux mbuo nyei Hungh.

281. Fin-Mienh Yiem Ndaamh LunghNz. Ov.ov.ov.... Ceng Tin-Hungh yiem lungh hlang jiex nyei dorngx. Ov. ov..ov.. Ceng Tin-Hungh yiem lungh hlang jiex nyei dorngx.

281. Fin-Mienh Yiem Ndaamh Lungh3. Mbuo yietc zungv jiu baang bieqc daaih, baaux nzung ceng mbuo nyei Tin-Hungh. Maaih njienh youh ahneiv baengh orn, yiem Ziouv Tin-Hungh nyei nzahmien.

281. Fin-Mienh Yiem Ndaamh LunghNz. Ov.ov.ov.... Ceng Tin-Hungh yiem lungh hlang jiex nyei dorngx. Ov. ov..ov.. Ceng Tin-Hungh yiem lungh hlang jiex nyei dorngx.

053. Lungh Ndiev Maanc Mienh Haih Duqv Njoux Ziouv1. Lungh ndiev maanc mienh haih duqv njien-youh, weic zuqc Njoux Ziouv daaih taux. Mbuox dauh dauh mienh zipv buoz Yesu yietc seix kaux Ninh nyei en, yietc seix kaux Ninh nyei en. Yietc seix, yietc seix, kaux Ninh nyei en.

053. Lungh Ndiev Maanc Mienh Haih Duqv Njoux Ziouv2. Lungh ndiev maanc mienh Haih duqv baengh orn. Baengh orn nyei Hungh yiem naaiv. Mbuox dauh dauh mienh bun Ninh zoux Hungh. Yietc seix muangx Ninh nyei waac, yietc seix muangx Ninh nyei waac. Yietc seix, yietc seix muangx Ninh nyei waac.

053. Lungh Ndiev Maanc Mienh Haih Duqv Njoux Ziouv3. Lungh ndiev maanc mienh Haih duqv njoux en, Tin-Hungh daaih njoux zuiz-mienh. Ih zanc fin-mienh fungx Ninh taux naaiv. Lomh nzoih baaux nzung ceng Ziouv, lomh nzoih baaux nzung ceng Ziouv. Lomh nzoih, lomh nzoih Baaux nzung ceng Ziouv.

053. Lungh Ndiev Maanc Mienh Haih Duqv Njoux Ziouv4. Lungh ndiev maanc mienh Haih duqv Njoux Ziouv. Ih zanc Yesu cuotv seix. Mbuox dauh dauh mienh bieqc Ziouv Yesu, yietc liuz duqv Ninh dongh yiem, yietc liuz duqv Ninh dongh yiem. Yietc liuz, yietc liuz duqv Ninh dongh yiem

1. O cing-nzengc muonz, lungh ndiev longc jienv haic nyei muonz. Wuov norm ziangh hoc, se njoux Ziouv daaih cuotv seix. Wuov zanc lauh haic, lungh ndiev yietv liuz buangh zuqc kouv, 280. O Cing-Nzengc Muonz

Zuqc buangh youh Nzauh zanc-zanc, buangv nzengc naaiv lungh ndiev. Ziouv Ye^su cingx zuqc paaiv njiec taux naaiv baamh gen. Weic oix tengx yietc zungv mienh maanh guangc zuiz-nipc.280. O Cing-Nzengc Muonz

Nz: Yie tov buoqc zangc, oix ceng meih njoux Ziouv Ye^su. Weic zuqc wuov muonz baengh fim nyei Ziouv, njiec daaih yiem naaiv, koi jauv bun mienh maanh haih mingh taux tin-dorngh.

2. Ziouv nyei njang-laangc, hinc cuotv yiem Ye^su ziux jienv. Njiec lungh ndiev daaih, mienh maanh kungx maaih zuiz hnangv. Yangh njang nyei jauv benx Tin-Hungh ceix bun nyei jauv.

Yietc guanh guai-gorqv fin-saeng, gan jienv domh hleix mingh. Weic naaiv ninh bun Mienh maanh, haih biaux duqv ndutv daic. Weic zuqv Tin-Hungh, weic mbuo siev ninh nyei maengc.

Nz: Yie tov buoqc zangc, oix ceng meih njoux Ziouv Ye^su. Weic zuqc wuov muonz baengh fim nyei Ziouv, njiec daaih yiem naaiv koi jauv bun mienh maanh, haih mingh taux tin-dorngh.

3. Tin-Hungh bun lingc njaaux mbuo laanh oix zuqc hnamv laanh, ninh nyei lingc gorngv taux zien hnamv caux baengh orn. Sienx Ziouv Ye^su, mbuo cingx benx yietc guanh muoz-doic.

Maaih waaic nyei sic yiem hnyouv, Njoux Ziouv Tengx guangc nzengc. Mbuo ziouc a hneiv baaux nzung, bun mbuo ziepc zuoqv hnyouc taaih ninh, yaac ceng njoux Ziouv Ye^su gi^duc.

Nz: Yie tov buoqc zangc, oix ceng meih njoux Ziouv Ye^su. Weic zuqc wuov muonz baengh fim nyei Ziouv, njiec daaih yiem naaiv koi jauv bun mienh maanh, haih mingh taux tin-dorngh.

Daux Gaux Jouh Tin-HunghInvocation21

169n. Maaih Jaax-Zinh Nyei Fai?Se gorngv mbuo nyei ziangh maengc zuqc daic, maaih jaax-zinh nyei fai? Jiem nyaanh, fai dongh meih oix nyei maaih haaix nyungc eix-leiz.

169n. Maaih Jaax-Zinh Nyei Fai?Se gorngv ih hnoi mbuo nyei qiex dangx, maaih jaax-zinh nyei fai? Jiem caux nyaanh, dongh meih maaih camv dorh duqv mingh nyei fai?

169n. Maaih Jaax-Zinh Nyei Fai?Gorngv ih hnoi Njoux Yesu nzuonx daaih, meih oix hnangv haaix zoux? Zuqc buangh Ziouv Caux jienv wuom-mueic, yietc liuz zuov jienv daic.

169n. Maaih Jaax-Zinh Nyei Fai?Meih oix zuqc guangc nzengc loz-maengc, bieqc daaih zipv siang nyei ziangh maengc. Yiem Ziouv Yesu dongh korh lienh meih, Ninh Yietc liuz hnamv meih. 25

Daux Gaux Fongc HorqcOffertory

Juangc Jienv Daux GauxCorporate Prayer26

Zunh Doz/Sermon

Life of Hope (Through Christ) Maaih Laamh Hnamv Nyei Maengc

Zeuz, Yauzsing27

Life of Hope Introduction:Jiex daaih wuov norm hlaax mbuo jiex gorn hoqc taux yietc norm hoqc dauh gorngv taux Maengc: Jiex gorn hoqc taux Maaih mouz deic nyei maengc. Dr. Stone njaux taux maaih Sienx fim nyei maengc. Jiex daaih wuov norm leiz baaix mbuo hoqc taux Oix mienh taux nyei maengc se oix zuqc hnangv Yesu nyei maengc. Ih hnoi mbuo oix hoqc taux maaih lamh hnamv dorngx nyei maengc weic mbuo sienx Yesu. Dieh norm leiz baaix mbuo oix hoqc taux Maaih baengh orn nyei maengc yiem Yesu.

Life of Hope A. Maiv maaih Yesu maiv maaih lamh hnamv dorngx1. Maiv maaih Tin-Hungh yiem naaiv baamh gen maiv lamh hnamv dorngx. (Eph. 2:12-13)2. Maiv maaih Yesu maaih haih duqv njoux, maiv haih duqv yietc liuz nyei maengc Cuotv liuz Yesu, maiv maaih haaix dauh haih bun mienh duqv njoux, weic zuqc yiem lungh ndiev maanc mienh mbu'ndongx, Tin-Hungh maiv ceix ganh norm mbuox, bun mbuo oix zuqc kaux duqv njoux (Gong-zoh 4:12)3. Maiv maaih Yesu maiv maaih dorngx Kaux, Tin-Hungh ginv mbuo daaih maiv zeiz weic oix bun mbuo zuqc ninh nouz. Ninh oix bun mbuo kaux Ziouv Yesu Giduc duqv njoux (1 Te^saa^lo^ni^gaa 5:9)4. Maiv maaih Yesu, maiv maaih mienh tengx teix meih nyei zuiz. Giduc zuqc ziec yietc nzunc hnangv weic teix mienh maanh nyei zuiz (Hipv^lu 9:28)

Life of Hope B. Maaih Yesu, Maengc maaih laamh hnamv1. Yesu dongh bun longx haic nyei maaih lamh hnamv wuov dauh Ziouv (2 Te^saa^lo^ni^gaa 2: 16)2. Yesu bun mbuo maaih lamh hnamv oix duqv buonc Tin-Hungh nyei njang-laangc (Ko^lo^si 1:27)3. Mbuo kaux wuonv Ziouv Yesu Giduc maaih lamh hnamv. (1 Te^saa^lo^ni^gaa 1:3)4. Mbuo sienx nyei caux hiuv nyei zien leiz nyei gorn-ndoqv se bun mienh maaih lamh hnamv oix duqv yietc liuz nyei maengc, (Tidatc 1:2;3:7) 5. Yesu bun mbuo duqv maaih kuv fienx (Ko^lo^si 1:5)

Life of Hope C. Maaih laamh hnamv nyei maengc se1. Duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv nyei maengc (Lomaa 5:1-4)2. Duqv njoux nyei maengc Weic zuqc mbuo hnangv naaiv maaih lamh hnamv, mbuo cingx daaih duqv njoux (Lomaa 8:24) 3. Duqv Ziouv laengz waac bun nyei maengc (Lomaa 15:4) Duqv Ziouv laengz nyei bun ninh nyei mienh siouc nyei jaa-dingh (E^fe^so 1:18) maaih lamh hnamv oix duqv buonc Tin-Hungh nyei njang-laangc (Ko^lo^si 1:27)4. Duqv zipv kuv fienx nyei maengc (Ko^lo^si 1:23) 5. Duqv zipv en yaac duqv liouc en nyei maengc. (1 Bide 3:15) Duqv dorh mienh sienx Yesu Giduc nyei maengc (1 Te^saa^lo^ni^gaa 2:19)

Application of Principle to Practice:1. Hnangv maaih jienv sin nyei msieqv dorn maaih lamh hnamv oix duqv gunquaax maiv gunv maaih jienv sin nyei ziangh hoc zuqc diev camv nyungc kouv. Ndutv sin ziouc ahneiv, mbuo zuqc diev nziex nyungc kouv yiem naaiv seix zangc hnangv msieqv dorn maaih sinMbu maaih lamh hnamv weic mbuo sienx Yesu2. Baamh mienh, zuiz mienh maaih lamh hnamv dorngx weic Yesu Giduc Maanc fingx mienh yaac oix sienx kaux ninh ziouc maaih lamh hnamv dorngx aqv. (Matv^tai 12:21)3. Tov Tin-Hungh, dongh bun meih mbuo maaih lamh hnamv wuov dauh, bun meih mbuo maaih njien-youh yaac maaih baengh orn taux dauh, weic zuqc meih mbuo sienx ninh. Hnangv naaic, Singx Lingh nyei qaqv ziouc bun meih mbuo zanc-zanc maaih lamh hnamv aqv (Lomaa 15:13)

111. Yie Maaih Gorn-Ndoqv Yiem Ziouv Yesu1. Cuotv liuz Njoux Ziouv Yesu nyei nziaamv, maiv maaih haaix nyungc bun yie baengh orn. Cuotv liuz Ninh longc Ninh nziaamv nzaaux yie, yie kungx maaih zuiz laih hlopv jiex jaax.

111. Yie Maaih Gorn-Ndoqv Yiem Ziouv YesuNz: Yie maaih gorn-ndoqv yiem Ziouv Yesu, La'bieiv gorn-ndoqv, maiv zeiz saaiv-ziou, nyieqc nyei gorn-ndoqv, yietc zungv saaiv-ziou.

111. Yie Maaih Gorn-Ndoqv Yiem Ziouv Yesu2. Maiv buatc Ninh yiem maiv zuqc gamh nziex, Ninh laengz yietc liuz maiv haih guangc yie. Maaih haaix nyungc sic, Ninh mbenc duqv sung. Ninh zien maaih qaqv, congh mengh nyei Hungh.

111. Yie Maaih Gorn-Ndoqv Yiem Ziouv YesuNz: Yie maaih gorn-ndoqv yiem Ziouv Yesu, La'bieiv gorn-ndoqv, maiv zeiz saaiv-ziou, nyieqc nyei gorn-ndoqv, yietc zungv saaiv-ziou.

111. Yie Maaih Gorn-Ndoqv Yiem Ziouv Yesu3. Ninh longc Ninh nziaamv liepc jiex ngaengc waac, maiv haih goiv yienc zien weic yietc liuz. Haaix dauh goiv hnyouv zipv Ziouv Yesu duqv zuiz nzaaux nzengc, za'gengh duqv njoux.

111. Yie Maaih Gorn-Ndoqv Yiem Ziouv YesuNz: Yie maaih gorn-ndoqv yiem Ziouv Yesu, La'bieiv gorn-ndoqv, maiv zeiz saaiv-ziou, nyieqc nyei gorn-ndoqv, yietc zungv saaiv-ziou.

111. Yie Maaih Gorn-Ndoqv Yiem Ziouv Yesu4. Maaih qiex heuc jienv, maaih nzatc mbui haic bun cing Yesu aengx daaih taux naaiv. Yie ziouc faaux lungh yiem wuov yietc liuz cing nzengc dunh yunh ceng Ziouv Yesu.

111. Yie Maaih Gorn-Ndoqv Yiem Ziouv YesuNz: Yie maaih gorn-ndoqv yiem Ziouv Yesu, La'bieiv gorn-ndoqv, maiv zeiz saaiv-ziou, nyieqc nyei gorn-ndoqv, yie

Recommended

View more >