crnogorski jezi osnovnen

Click here to load reader

Post on 15-Nov-2015

52 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cg

TRANSCRIPT

YUCC

PAGE 24

5. STUDIJSKI PROGRAM: CRNOGORSKI JEZIK I JUNOSLOVENSKE KNJIEVNOSTI

nastavni plan osnovnih AKADEMSKIH studija

SemestarR.b. predm.Naziv predmetaPredavanjaVjebeECTS

Teor.Prakt.

I semestar1. Savremeni crnogoski jezik (standardizacija i pravopis)236

2. Staroslovenski jezik (pravopis i fonetika)224

3. Uvod u lingvistiku I214

4. Teorija knjievnosti sa stilistikom225

5. Srednjovjekovna knjievnost 224

6. Narodna knjievnost 225

7. Strani jezik I202

Ukupno:141230

II semestar1. Savremeni crnogorski jezik (fonetika i fonologija)236

2. Staroslovenski jezik (morfologija)224

3. Uvod u lingvistiku II214

4. Teorija knjievnosti (versifikacija i knjievna pragmatika)225

5. Knjievnost renesanse i baroka224

6. Pisanje eseja113

7. Razvoj kulrure i civilizacije u Crnoj Gori202

8.Strani jezik II202

Ukupno:151130

III semestar1. Savremeni crnogorski jezik (morfologija)225

2. Istorija crnogorskog jezika (fonetika)325

3. Akcentologija i uvod u dijalektologiju 214

4. Prosvetiteljstvo i romantizam224

5. Specijalni kurs iz knjievnosti Njego 213

6.Tumaenje knjievnog djela I 214

7.Pisanje knjievne kritike113

8.Strani jezik III202

Ukupno:161030

IV semestar1. Savremeni crnogorski jezik (tvorba rijei)225

2. Istorija crnogorskog jezika (morfologija)325

3. Dijalektologija 214

4. Realizam 224

5. Specijalni kurs iz knjievnosti 213

6.Tumaenje knjievnog djela II 2 14

7.Knjievnost i film113

8. Strani jezik IV202

Ukupno:161030

V semestar 1.Savremeni crnogorski jezik (sintaksa proste i sloene reenice)236

2.Lingvistika stilistika I 214

3.Knjievnost prve polovine XX vijeka 226

4.Specijalni kurs iz knjievnosti 215

5.Kreativno pisanje123

6.Opta knjievnost I226

Ukupno:111130

VI semestar 1.Savremeni crnogorski jezik (sintaksa padea i glagola) 236

2.Lingvistika stilistika II 214

3.Knjievnost druge polovine XX vijeka 226

4.Specijalni kurs iz knjievnosti I214

5.Specijalni kurs iz knjievnosti II214

6.Opta knjievnost II 226

Ukupno:121030

Naziv predmeta:SAVREMENI CRNOGORSKI JEZIK (STANDARDIZACIJA I PRAVOPIS)

ifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond asova

(vidi napomenu)ObavezniI62P + 3V

Studijski programi za koje se organizuje:Akademske osnovne studije Crnogorski jezik i junoslovenske knjievnosti (studije traju est semestara, 180 ECTS kredita)

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i sluanje predmeta

Ciljevi izuavanja predmeta:

Uvid u istorijski razvoj crnogorskog jezika i ovladavanje pravopisnom problematikom

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Zorica Radulovi, nastavnik

Dr Sanja ubari, saradnik

Metod nastave i savladanja gradiva: (Predavanja, vjebe, seminarski radovi,konsultacije )

Sadraj predmeta:

Pripremne nedjelje

I nedjelja

II nedjelja

III nedjelja

IV nedjelja

V nedjelja

VI nedjelja

VII nedjelja

VIII nedjelja

IX nedjelja

X nedjelja

XI nedjelja

XII nedjelja

XIII nedjelja

XIV nedjelja

XV nedjelja

XVI nedjelja

Zavrna nedjelja

XVIII-XXI nedjeljaPriprema i upis semestra

Knjievni jezici u Crnoj Gori prije XIX vijeka

Grafijski sistemi (glagoljica, irilica, latinica)

ivot i djelo Vuka Stefanovia Karadia i rad na reformi jezika

Vukova reforma grafije i ortografije

Znaaj iliraca za jeziko jedinstvo

Beki knjievni dogovor i glavna pravila za juno nareje

Slobodna nedjelja

Pisanje velikog slova I KOLOKVIJUM

Pravila ijekavskog izgovora

Sastavljeno i rastavljeno pisanje rijei

Interpunkcijski znaci. Analiza seminarskih radova

Skraenice II KOLOKVIJUM

Pisanje stranh rijei

Rastavljanje rijei na kraju retka

Zavrni ispit

Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok

OPTEREENJE STUDENATA

nedjeljno6 kredita x 40/30 = 8 sati

Struktura:2 sata predavanja3 sata vjebi3 sata individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vjebe, za kolokvijume, izrada domaih zadataka) ukljuujui i konsultacije u semestru

Nastava i zavrni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati Neophodna priprema prije poetka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (8 sati) = 16 satiUkupno optereenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati

Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, ukljuujui i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura optereenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 30 sati (dopunski rad)

Studenti su obavezni da pohaaju nastavu i vjebe, rade seminarske radove i kolokvijume i zavrni ispit

Literatura: Braniislav Ostoji: O crnogorskom knjnievnojezikom izrazu, Vukov jezik u Crnoj Gori, Univerzitetska rije, Niki, 1985,Radoje Simi, Branislav Ostoji, Osnove fonologije srpskohrvatskog knjievnog jezika, Univerzitet Crne Gore, Podgorica 1989; Pravopis srpskohrvatskog knievnog jezika, MS/MH, Beograd-Zagreb, 1960. Pravopis crnogorskoga jezika, Ministarstvo prosvfjete i nauke, Podgorica 2010. Rajka Gluica, Zorica Radulovi, Pravopis crnogorskog jezika, rukopis

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 2 kolokvijuma 40 bodova; seminarski rad 10 bodova; Zavrni ispit sa 50 bodova; Broj poena za prelaznu ocjenu je 51.

Posebnu naznaku za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Zorica Radulovi

Napomena: Plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti e dobiti na poetku semestra.

Naziv predmeta:STAROSLOVENSKI JEZIK

(PRAVOPIS I FONETIKA)

ifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond asova

(vidi napomenu)obavezanI42P+2V

Studijski programi za koje se organizuje :(Akademske osnovne studije Crnogorski jezik i junoslovenske knjievnosti (180 ECTS kredita)

Uslovljenost drugim predmetima:

Ciljevi izuavanja predmeta:

(Student se upoznaje sa nastankom najstarijeg knjievnog jezika kod Slovena, poecima pismenosti, vokalskim i konsonantskim sistemom, glasovnim promjenama, staroslovenskim spomenicima.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Drako Doljak, nastavnik

Mr Sanja Crnogorac, saradnik

Metod nastave i savladanja gradiva: (Predavanja, vjebe, seminarski radovi, kolokvijum, konsultacije.)

Sadraj predmeta:

Pripremne nedjelje

I nedjelja

II nedjelja

III nedjelja

IV nedjelja

V nedjelja

VI nedjelja

VII nedjelja

VIII nedjelja

IX nedjelja

X nedjelja

XI nedjelja

XII nedjelja

XIII nedjelja

XIV nedjelja

XV nedjelja

XVI nedjelja

Zavrna nedjelja

XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra

Nastanak,ime, znaaj i osnova staroslovenskog jezika

irilo, Metodije, Crnorizac Hrabar

Svenska pisma

Pravopis i interpunkcija

Staroslovenski rukopisi

Gramatika struktura staroslovenskog jezika. Fonetika. KolokvijumSlobodna nedjelja

Vokalski i konsonantski sistem

Poluglasnici, jeri, jat, nosni samoglasnici.

Jednaenje i saimanje samoglasnika

Palatalizacije

Jotovanja KolokvijumGubljenje suglasnika, udvojeni suglasnici, umetanje suglasnika

Suglasnike grupe

Zavrni ispit

Ovjera semestra i upis ocjena

Dopunska nastava i poravni ispitni rok

OPTEREENJE STUDENATA

Nedjeljno:

4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta

Struktura:2 sata predavanja2 sata vjebi1 sat i 20 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vjebe, za kolokvijume, izrada domaih zadataka) ukljuujui i konsultacije U toku semestra:

Nastava i zavrni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije poetka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minutaUkupno optereenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati

Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, ukljuujui i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura optereenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sati (dopunski rad)

Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, rade i predaju domae zadatke i seminarske radove, rade kolokvijum i zavrni ispit

Literatura: Svetozar Nikoli: Staroslovenski jezik I, Beograd 1997; Svetozar Nikoli: Staroslovenski jezik II, Beograd 1997; Petar ori: Staroslovenski jezik, Novi Sad 1975; Milenko Pani: Staroslovenska hrestomatija, Beograd 2001.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:; seminarski rad 5 poena; pohaanje nastave 5 poena; kolokvijum 40 poena (20 + 20); zavrni ispit 50 poena.

Posebnu naznaku za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Drako Doljak

Napomena: Plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti e dobiti na poetku semestra.

Naziv predmeta:UVOD U LINGVISTIKU I

ifra predmetaStatus predmetaSemestarB