crkvena drama

Download CRKVENA DRAMA

Post on 02-Feb-2017

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Adriana Car-Mihec

  Genoloki problemi srednjovjekovne dramske knjievnosti

  Suvremena teorija knjievnosti (kao i knjievna kritika) se slui

  mnotvom neodreenih i ambivalentnih pojmova posebice u onim

  dijelovima u kojima se na vrlo sloen nain ogleda tenja za prouavanjem

  knjievnih formi1 u smislu njihove pripadnosti odreenim, po neemu

  srodnim skupinama. Kada je rije o definiranju pojma anr, odnosno vrsta

  onda se na terminolokom polju pojavljuje prava zbrka. Pojmovi anr i

  vrsta, naime, vrlo esto se koriste kao sinonimi, te - kao to tvrdi i Milivoj

  Solar - "u veini sluajeva vrsta (...) upotrebljava kad se misli na odnos

  prema rodu (genus i species), a anr je izvan odnosa subordinacije. (Epika je

  npr. rod, roman je knjievna vrsta, a kojiput se spominje i podvrsta npr.

  historijski roman. Meutim: roman je anr, kao to je i historijski roman, a

  kojiput se i lirika shvaa kao anr.) Ipak ponekad i termin knjievni rod

  susreemo kao sinonim za anr, tj. bez odnosa superordinacije. Uporaba

  ovih termina u naoj nauci o knjievnosti i u tekuoj kritici veoma je

  sloena; ovisi o utjecajima razliitih stranih terminologija (termin rod i vrsta

  razvili su se pod utjecajem njemake nauke o knjievnosti, dok anr, ini se,

  preferiraju prevodioci strunih francuskih i angloamerikih radova), a i o

  samom shvaanju koje doputa ili iskljuuje odnos subordinacije u

  klasifikaciji knjievnosti. "2

  Razlozi kaotinu stanju pri koritenju spomenute teorijske

  terminologije razliiti su i mnogobrojni, te izlaze iz okvira naeg

  prouavanja. Ipak, pretpostavka na kojoj se oni temelje - tj. da se pojedino

  knjievno djelo moe, osim s aspekta njegove vlastite vrijednosti,

  prouavati i kao proizvod ope knjievno-stvaralake aktivnosti u kojoj je

  shvaanje knjievnih rodova, vrsta i anrova od presudne vanosti - potakla

  1 Termin knjievna forma uzimamo ovdje u smislu u kojem ga koristi P.Pavlii, tj. kao

  skupni naziv za sve grupe djela sa slinim karakteristikama, kako za vrste, tako i za

  manje skupine unutar njih. Vidi: Pavao PAVLII, Metodoloki problemi knjievne

  genologije, u: Umjetnost rijei, XXIII, 3, 1979, str. 143-171. 2 Milivoj SOLAR, Teorija knjievnosti,1971, str. 61. Napomenimo ujedno da Solar u

  svojoj Teoriji knjievnosti grupu po nekim osobinama slinih djela naziva knjievnim

  vrstama, te navedenim terminom, kao to je i uoio Pavao Pavlii, naziva itavo arenilo

  svih produkata klasifikacije.

 • 2

  nas je na pokuaj osvjetljavanja problema rodovskog i anrovskog

  definiranja pojedinih djela hrvatske srednjovjekovne dramske knjievnosti.

  Rodovsko i anrovsko odreenje djela starije i novije hrvatske

  knjievnosti s modernih je pozicija osvijetlila knjievna genologija. Kao

  jedan od naih najznaajnijih izuavalaca podruja knjievne genologije

  svakako se moe izdvojiti Pavao Pavlii.3 Kako drimo da je u svojim

  poticajnim radovima taj autor vrlo uspjeno rijeio mnotvo nedoumica

  vezanih uz problem klasifikacije knjievnih oblika, njegove e teorijske teze

  biti temeljem naeg izuavanja hrvatske srednjovjekovne dramske batine.

  Slijedei, naime,. autorove teze, mi emo pokuati, to je preciznije mogue,

  definirati terminologiju vezanu uz medijevalnu dramu - bogatu knjievnu

  vrstu u okviru koje, po naem sudu, moemo razluiti razliite grupe djela

  koje sadre odreene formalne i sadrajne slinosti, a koje su, pak, tijekom

  povijesti doivjele znaajne anrovske transformacije.4

  Problemi klasifikacije

  Odreenje jasnih termina za pojedine skupine knjievnih djela,

  drimo, usko je vezano uz rjeavanje problema klasifikacije (vertikalne i

  horizontalne) knjievnih formi.5 Pri njihovu definiranju nuno je obaviti

  odreene predradnje, tj. smanjiti nejasnoe koje proizlaze, kao to tvrdi

  Pavlii, iz knjievnog materijala. Potrebno je, dakle, odrediti korpus

  knjievnih djela nastalih u srednjem vijeku koja posjeduju odreene

  slinosti. Uz definiranje korpusa moramo se osrvrnuti i na problem

  knjievnopovijesne periodizacije, tj. oznaiti vremenske granice unutar

  kojih odabrana dramska djela ine cjelinu. Iako nam je poznato da je svaka

  periodizacija zapravo nasilno i umjetno, tj. uvjetno dijeljenje neprekidna

  knjievnopovijesnog procesa6, mi emo se posluiti podjelama

  srednjovjekovne dramske knjievnosti koje se u naoj knjievnokritikoj

  3 Pavliievo iscrpno bavljenje spomenutim podrujem oslanja na rezultate nae

  (Petrovi, Solar, kreb, ivkovi, Petrai, Marakovi i dr.) i strane (Hempfer) teorijske

  refleksije. Osim u spomenutu lanku, Pavlii je problemima knjievne genologije

  posvetio niz iscrpnih radova, meu kojima, svakako, valja izdvojiti njegovu knjigu

  Knjievna genologija, Zagreb, 1983. 4 Treba napomenuti da predloene termine ne moemo smatrati idealnima, ali nastojat

  emo izabrati one ipak "sretnije" od "manje sretnih" termina, objasniti ih, kako bi u

  odreivanju knjievnih predloaka bili to jasniji. 5 O problemu vertikalne i horizontalne klasifikacije knjievnih formi vidi u: P.

  PAVLII, Metodoloki... 6 O problemima periodizacije knjievnosti vidi: Aleksandar FLAKER, Knjievne

  poredbe, Zagreb, 1968.

 • 3

  praksi dre, uvjetno reeno, najtonijima. Od velike pomoi biti e nam

  studija Franje Fanceva Hrvatska srednjovjekovna prikazanja u kojoj autor,

  radi jednostavnosti, cjelokupni repertoar hrvatskih crkvenih prikazanja dijeli

  na dvije grupe: puku i knjievno-umjetniku. Prva grupa (puka

  prikazanja) obuhvaa djela nastala do prve polovine 16. stoljea.7

  Zahvaljujui takvoj podjeli postavit emo gornju granicu prouavanje

  srednjovjekovnih dramskih tekstova u prvu polovicu 16. stoljea.8

  Navedenoj emo grupi djela dodati i grupu tzv. liturgijskih drama

  nastalih ve poetkom 10. stoljea, drei ih takoer integralnim dijelom

  srednjovjekovne dramske literature. Svakako da spomenutu korpusu

  moramo pridodati i neke drame koje Fancevu nisu bile dostupne u vrijeme

  njegova istraivanja, a koja su svojim postankom vezane uz razdoblje

  srednjega vijeka..

  Za potrebe klasifikacije posluit e nam, dakle, sljedea djela:

  I. 1. Visitatio sepulchri9

  2. Tractus stellae10

  3. Prophetae Christi11

  4. Idei e, milostive, ka portiju12

  7 Problem Marulieva autorstva koji bi - zahvaljujui istraivanjima S.P. Novaka (vidi u:

  Marko MARULI, Drame, Zagreb, 1986.) - uveo neke novosti u ovu podjelu u naem

  sluaju nije od presudne vanosti jer drimo da djela koja danas pripisujemo Maruliu

  posjeduju, unato nekim specifinostima, karakteristike tipine za puki razvojni stupanj.

  Fancev, naime, tvrdi da bi se u sluaju da je Marko Maruli autor Prikazanja historije

  svetoga Panucija poetak novog - knjievnoumjetnikog - stupnja morao pomaknuti na

  poetak 16. stoljea. Vidi: Franjo FANCEV, Hrvatska crkvena prikazanja, Posebni otisak

  iz XI. knj. Narodne starine, Zagreb, 1932.

  8 Skupinu hvarskih prikazanja u kojoj dominiraju elementi karakteristini za puki

  razvojni stupanj (te ih stoga Fancev uvrtava u tzv. prijelazni stupanj) ovom prilikom

  neemo spominjati zbog njihove vremenske udaljenosti u odnosu na prvu grupu djela,

  kao i zbog odreenih novih anrovskih karakteristika koje ne moemo pripisati djelima

  nastalim, uglavnom, u 15. stoljeu.

  9 Spomenuti tekst (kao i naredna dva) je u latinskom izvorniku i hrvatskom prijevodu

  objavljen u studiji Mihe DEMOVIA, Obredna drama u srednjovjekovnim liturgijsko-

  glazbenim kodeksima u Hrvatskoj, u: DHK - Srednjovjekovna i folklorna drama i

  kazalite, Split, 1985, str. 247.

  10 M. DEMOVI, nav. dj., str. 249-254.

  11 M. DEMOVI, nav. dj., str. 271-277.

 • 4

  II.1. Muka Spasitelja naega13

  2. Uskrsnue Isukrstovo14

  3. Muka Spasitelja naega15

  4. Miteri vele lip i slavan od Isusa kako je s kria snet zatim v grob

  postavlen16

  5. Muka svete Margarite17

  6. Prikazan'je historije svetoga Panucija kako moli Boga, da mu oituje

  komu bie takmen na zemlji

  12

  Tekst je objavio Vjekoslav TEFANI u svojoj hrestomatiji Hrvatska knjievnost

  srednjeg vijeka, Zagreb, 1969, str. 123-124.

  13 Muka Spasitelja naeg je naslov koji je Franjo Fancev dao prikazanju Tkonskog

  zbornika s kraja 15. ili poetka 16. stoljea. Tekst navedenog prikazanja objavljen je u:

  Franjo FANCEV, Muka Spasitelja naega i Uskrsnue Isukrstovo - dva hrvatska

  prikazanja 15. vijeka, u: Graa za povijest knjievnosti hrvatske, knj. XIV, JAZU,

  Zagreb, 1939, str. 247-273.

  14 Prema Fancevu rukopis Tkonskog zbornika sadri dva prikazanja - uz navedenu Muku

  Spasitelja naega tu je i spomenuto Uskrsnue Isukrstovo objavljeno u predhodno

  spomenutu lanku. Vidi: F. FANCEV, nav.dj., 1939, str. 273-287.

  15 To glagoljsko prikazanje objavio je Valjevac. Vidi: Staru pisci hrvatski - Crkvena

  prikazanja starohrvatska XVI i XVI vijeka, (ur. M. VALJEVAC) knj. XX, JAZU, Zagreb,

  1893. Muka Spaistelja naega je cikliko prikazanje podijeljeno u dva dijela, od kojih

  prvi ima naslov Poina in od muke spasitelja naega najprvo na cvitnicu, a drugi nosi

  naslov Poetak ina na veliki petak.

  16 Valjevac u nastavku prikazanja Muka Spasitelja naega (

Recommended

View more >