create survey using google forms

Download Create Survey using Google Forms

Post on 29-Jul-2016

227 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A simple JUMP-START in using Google Forms to instantly create your Survey.

TRANSCRIPT

 • Cara menggunakan Google Forms- Memasukkan data dalam SPSS

  - Menyemak status maklum balas responden

  Lu Siao Wee

  Coach: Prof. Dr. Fong Soon Fook

  Falkulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan

  Universiti Sabah Malaysia

 • Cara untuk menggunakan Google Forms

  Step 1: Pergi ke www.google.com.my

 • Step 2: Search google forms

  Click Google Forms-create and analyse surveys, for free.

 • Step 3: Anda akan melihat paparan sebegini.

  Click Go to Google Forms

 • Step 4: Masukkan email anda dan kata laluanemail anda. Selepas itu, login.

 • Step 5: Click Blank

 • Memasukkan tajuk kajian

  Masukkan tajuk yang dipilih oleh anda padabahagian Untitled form.

  Contohnya: Pengaruh Telefon Bimbitkepada Remaja.

  Form description: Contohnya, Satu kajian yang dijalankan kepada golongan remaja untuk mengenal pasti pengaruh telefon bimbit kepada remaja.

 • Short answer

  Apabila anda scroll ke bawah, anda akannampak pilihan yang berada di sebelahkanan, terdapat beberapa jenis gayasoalan yang boleh dikemukakan olehanda.

  Contoh yang pertama: Short answer

  - Short answer merupakan gayasoalan yang berbentuk jawapanpendek.

  - Sesuai digunakan untuk respondenmengisi butiran-butiran peribadi sepertinama dan umur.

 • Paragraph

  Paragraph biasanya digunakan untukresponden menjawab dalam jawapan yang agak panjang dan bersifat soalan terbuka.

  Contohnya: Pada pendapat anda, apakahfaktor yang mempengaruhi remajacenderung menggunakan telefon bimbituntuk kehidupan seharian?

 • Multiple choice

  Multiple Choice paling senang digunakandalam soalan yang berbentuk pelbagaijawapan.

  Contohnya: Apakah jenama telefon bimbityang anda gunakan?

 • Checkboxes

  Checkboxes merupakan gaya soalanyang boleh memberi kebebasan kepadaresponden untuk memilih lebih daripadasatu jawapan yang dinyatakan.

  *Pengkaji disarankan untuk menulisdescription untuk memudahkanresponden memahami kehendak soalan.

  Contohnya: Apakah faktor yang mempengaruhi anda untuk membelitelefon bimbit?

  Desciption: Anda boleh pilih lebihdaripada satu jawapan.

 • Linear scale

  Linear scale merupakan satu bentuksoalan yang bersifat skala iaitumempunyai tahap sangat setujusehingga kepada tahap sangat tidaksetuju. Soalan yang dikemukakanharuslah berbentuk satu pernyataan.

  Responden boleh memilih sama adauntuk memilih sangat tidak setuju, tidaksetuju, tidak pasti, setuju dan sangatsetuju dalam jawapan mereka.

  Contoh soalan: Penggunaan telefonbimbit membawa manfaat kepadaremaja.

 • Dropdown

  Dropdown adalah bentuk soalan yang berbentuk soalan tertutup. Jawapannyaadalah singkat sama ada Ya atau Tidak.

  Responden boleh memilih satu jawapansahaja.

 • Multiple choice grid

  Multiple choice grid digunakanuntuk soalan yang berbentuk skalaiaitu mempunyai tahap/level (sangattidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju)

  -Tahap tersebut ditulis pada bahagian(column), jika terdapat 5 tahap yang berbeza, maka terdapat 5 (column).

  -Soalan yang ditanya ditulis dalambahagian (Row 1). Semakin banyaksoalan, semakin banyak Row dalamborang anda.

 • Contoh soalan Multiple Choice grid

  -Responden hanya boleh memilihsatu jawapan sahaja untuk setiapsoalan.

 • Alat untuk mengedit borang

  Untuk mengedit setiap soalan, rujukkepada bahagian bawah sebelahkanan.

  (a) Simbol ini bermaksud (duplicate) iaitu copy soalan.

  (b) Simbol ini bermaksud delete iaitumemadamkan soalan tersebut.

  (c) Simbol ini bermaksud wajibdijawab. Tarik ke kanan sekiranyapengkaji ingin responden wajibmengisi jawapan.

 • Alat untuk mengedit borang

  (a) Simbol pertama di sebelah kanan bermaksud tambah soalan.

  (b) Simbol ini bermaksud menambah Tajuk dan juga description. Description biasanya ditulis untuk memberipanduan kepada responden untuk mengisi borang.Contohnya: Anda diminta untuk menjawab semua soalan.

  (c) Simbol ini bermaksud menambah gambar/imej.

  Simbol ini bermaksud menambah video.

  Simbol ini bermaksud menambah seksyen.

 • Cara untuk menghantar borang soal selidik yang sudah lengkap.

  Bahagian atas sebelah kanan merupakan simbol yang menunjukkan Send iaitu menghantar borang soal selidikanda yang sudah lengkap.

  Apabila anda click send, paparan ini akan muncul. Anda boleh menghantar borang anda menerusi email, facebookdan twitter.

  Untuk memudahkan responden untuk mengisi borang, google forms merupakan salah satu kaedah yang mudahdan senang digunakan oleh pengkaji. Pengkaji boleh menghantar borang soal selidik menerusi aplikasi seperti email dan anda akan mendapat maklum balas.

 • Semakan maklum balas

  Untuk menyemak maklum balasresponden anda, masuk balik kepadagoogle forms dan rujuk kepadaperkataan View responses. Click dan lihat maklum balas respondenanda.

  *Rujuk gambar sebelah kanan.

  Contoh maklum balas daripadaresponden.

  *Rujuk gambar sebelah kanan

 • Selamat Mencuba !

  Lu Siao Wee

  lsw6176@gmail.com

  Coach: Prof Fong Soon Fook

  sffong05@gmail.com

  Falkulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan

  Universiti Sabah Malaysia

  http://www.ums.edu.myhttp://www.ums.edu.my/fksw