copy of 1st yr filipino quarter ii

of 58 /58
Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan) Ikalawang Markahan FILIPINO I Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi

Author: gracia-ubaldo

Post on 04-Mar-2015

1.306 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan) Ikalawang Markahan

FILIPINO I

Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi

Page 2: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 1: A. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat

“Ang Alamat ng Alamat“ B. Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong

Bilang ng araw/sesyon: 6

Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan B. Gramatika/Retorika 1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang

panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang

layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko,

tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, atbp. C. Pagbuo ng Story Collage

Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon.

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong:

Page 3: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa, may nagbabago na , at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon?

Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat B. Gramatika / Retorika

1. Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong

a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip

b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang

layunin

Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa pagtatanghal ng showcase tungkol sa narinig, nabasa

o napanood na pinagmulan ng alamat • nakapagbibigay ng sariling hinuha/paliwanag kung paano lumaganap

ang mga alamat sa Pilipinas • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat • nakapagpapasya kung dapat ituro ang alamat sa mga paaralan ngayon • nakapagtatanong/nakasasagot sa tanong na isinasaalang-alang

ang damdamin ng iba sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion

Antas 2

Page 4: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat

Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga nasaliksik na impormasyon at nabuong kongklusyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: makatotohanan; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling paglalahat/

kongklusyon

paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat gamit ang mga Graphic Organizer Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan

ang mga patunay pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat at mga kauri nito Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw;

napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin / damdamin ng iba kaugnay ng paksa Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga impormasyong nakalap / natutuhan Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay;napangangatwiranan ang mga patunay paglalahad ng mga pangyayari sa kasalukuyan kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan pagpapahayag ng sariling kahinaan at kalakasan matapos ang pagsasagawa ng Focus Group Discussions Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang Focus Group Discussion batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. Kaangkupan sa paksa C. Wasto at angkop ang paraan ng pagtatanong at pagsagot sa tanong D. Napapanahon E. Nagtataglay ng mga elemento

ng Focus Group Discussion

Antas 3

Page 5: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay :

• nakapagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat (Papangkatin ng guro ang mga mag-aaral sa nais na bilang ng pangkat) Panuto : Bumuo ng showcase tungkol sa narinig, nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat

• nakapaglalahad ng mga puna/ reaksyon (pokus sa nasalaming kultura, tradisyon, kaugalian, karanasan) sa isinagawang pagtatanghal sa tulong ng alinman sa Panel Discussion, LOV (Look Others Viewpoint), Show and React, at iba pa

• nakapagbibigay ng hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas batay sa: (Maaaring gamitin ang alinman sa Thinking Map, Bubble Map, Fish Bone Map, at iba pa

a. ideyang nakuha sa itinanghal b. sariling kaalaman c. bagong ideyang nabuo mula sa dating kaalaman at itinanghal

• nakapagpapaliwanag ayon sa sariling ideya kung nakatutulong ba ang mga alamat sa pagpapalaganap ng magagandang kultura ng rehiyong pinagmulan nito sa tulong ng alinman sa TAC (Think About Consequences), Sequence Organizer, Flow Chart, at iba pa

B. Paglinang:

Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat. Ipaalaam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong), ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Focus Group Discussion), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ)at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit patuloy na kinagigiliwan ng mga tao ang alamat? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat.

Page 6: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang mag-aaral ay:

• nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon ( mula sa babasahing “Ang Alamat ng Alamat” at “Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat”) kaugnay ng pinagmulan ng alamat sa tulong ng alinman sa Flow Chart , Semantic Web, Concept Map, at iba pa

(Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandaan ang gagawing pag-uulat)

• nakalalahok sa alinman sa pagsasagawa ng sabayan/dugtungan/madamdaming pagbasa ng ‘’Ang Alamat ng Alamat’’ (Maaaring ilahad ang pangkatang gawain at mga pamantayan ng pagsasagawa bago ang aktwal na sesyon. Magkaroon ng peer evaluation sa nasabing gawain.)

• nakapagpapaliwanag hinggil sa mahahalagang pangyayari mula sa binasang alamat sa tulong ng alinman sa Stair Step Ladder, Story Grammar

Iba pang impormasyon hinggil sa pinagmulan ng alamat

aklatan

panayam

Iinternet

Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Alamat” at ang tekstong “Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/ katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain.

Page 7: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

at Story Frame, at iba pa Ang Alamat ng Alamat Wakas Gitna Simula

• nakapagbibigay-reaksyon at mga patunay kung ang mga impormasyong nakuha sa binasang alamat ay makatotohanan / di-makatotohanan(Ihanay sa tsart)

Makatotohanan Di-makatotohanan

• nakapagpapaliwanag tungkol sa mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Road Map, History Map, at Transition Tree, at iba pa

Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat Intsik Bumbay Espaňol Malay Arabe/Persyano Indones Negrito

1300 AD

• nakapaghahambing ng mga impormasyong inilahad sa babasahin blg. 1 at 2 kung alin ang higit na kapani-paniwala at makatotohanan at nakapagbibigay

kasalukuyan

Page 8: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ng patunay kaugnay ng mga sagot sa tulong ng alinman sa Read and React, TOP (Think of Priorities), Two-way Chart, atbp.

• nakapagpapangkat-pangkat ng mga salitang magkakaugnay ang kahulugan na ginamit sa babasahin blg. 2 sa tulong ng alinman sa Flow Chart, Word Association, Word Clustering, at iba pa

C. Pagpapalalim:

(Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Ang mag-aaral ay:

• nakalalahok sa pagsasagawa ng malayang talakayan sa pamamagitan ng mga gawain/tanong: (Maaaring ipagawa nang pangkatan ang mga gawain)

pananampalataya nandayuhan

karunungang-bayan

mapalawak ang kolonya Malay Kristyanismo santo at santa alamat Bathala kwentong-bayan Lumikha panitikan nalangkapan saling-dila may sariling kultura

Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

Page 9: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

a. Pagsasalaysay kung paano nagsimula at lumaganap ang mga alamat sa tulong ng alinman sa Grap, Ladder, Fish Bone Map, at iba pa

Batay sa babasahin bilang.1, nagkaroon ng alamat dahil …. ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

Batay sa babasahin bilang 2, nagkaroon ng alamat dahil …. ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

b. Pagtitimbang sa mga pangyayari mula sa dalawang babasahin: - Sa iyong palagay, makatwiran ba ang ibinigay na kaparusahan sa lalaking balo? Bakit oo? Bakit hindi? - Makatwiran ba ang ginawang pagsunog ng mga Espaňol sa mga aklat ng ating mga ninuno? Ipaliwanag ang sagot. c. Pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag : -. “Kung gaano kataas ang kaniyang tinitirhan, ganoon din naman kataas ang kaniyang pag-uugali.” - “... na ang ugali at kalooban ay kasingganda ng panlabas na kaanyuan.“ d. Pagtukoy sa mga bahagi ng babasahin blg. 1 at 2 na nakaantig ng damdamin at pagbibigay ng kaukulang paliwanag sa tulong ng Emotional Web Chart,

Factstorming Web, Spider Map, at iba pa - natutuwa - naiinis - walang nararamdaman - iba pang naging damdamin e. Pagsusuri kung ang matatandang alamat tungkol sa mga anito, buhay ng mga santo at santa, Bathala, at paniniwala sa Lumikha ay nananatili pa rin sa kasalukuyan (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) f. Paglalahad ng sariling kaalaman na maaaring makatutulong sa pagpapalaganap ng kulturang inilalarawan sa mga alamat ng sariling lugar o rehiyon sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain na;

- pag-uusap tungkol sa mga bahagi ng kulturang napapaloob sa mga alamat na unti-unti nang nawawala subalit kanais-nais pa rin at nararapat panatilihin at palaganapin - pagpaplano kung ano-ano at paano ang gagawing mga hakbang upang ito ay mapanatili at mapalaganap - pagpipinal ng mga nabuong balakin

Page 10: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

g. Paglalahad sa klase ng nabuong plano

• nakabubuo ng sintesis matapos ang malayang talakayan tungkol sa : - mahalagang gampanin ng mga kabataan sa pagpapalaganap at pagtataguyod ng sariling kultura sa tulong ng PIN (Positive-Interesting-Negative)

P I N

- pagkilala sa mga alamat bilang pagpapahalaga sa mga katangi-tanging yamang kultural at identidad ng bansa

• nakapanonood/nakapakikinig ng isang halimbawa o katulad ng Focus Group Discussion (Panel Discussion, Round Table Discussion,Simposyum) mula sa isang television show o sa bahagi ng programa sa radyo

• nakapag-uulat sa mga napunang pagsasagawa sa Panel Discussion, Round Table Discussions, Simposyum, at iba pang kauri nito

• nakalalahok sa talakayan tungkol sa pagsasagawa ng Focus Group Discussions ( maaaring sa tulong ng Powerpoint Presentation) - Mga taong kabilang sa pagsasagawa - Ayos ng pagsasagawa at lugar na paggaganapan - Paksang pagtatalunan - Tungkulin ng mga kasapi - Pamaraan ng paglalahad ng mga opinyon,saloobin at katwiran

• nakapagbibigay interpretasyon sa kasabihang “Nakasalalay sa masining na pagtatanong ang pagkuha ng mayamang impormasyon.” (Maaaring ipakita ang interpretasyon sa tulong ng iskit/pagsasadula, paggagad sa bahagi ng isang talk show, panayam at iba pa)

• nakikibahagi sa talakayan tungkol sa mga mungkahing pamaraan ng pagtatanong at pagsagot sa mga tanong tulad ng : - mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip

Page 11: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

- magagalang na tanong na nagngangahulugan ng pakiusap - mga tanong na signal o hudyat ng atensyon at interes sa sinasabi ng kausap

• nakapagsasagawa ng mga pagsasanay bilang paghahanda sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion ng bawat pangkat - Pagbuo ng bawat pangkat ng mga angkop, malinaw, kawili-wili at masining na mga tanong tungkol sa iba’t ibang sitwasyon: Sitwasyon A : Inaalam mo sa iyong guro.... Sitwasyon B : Bago mo pa lamang nakikilala ang iyong...

Sitwasyon C : Nagtataka ka kung bakit...

• nakabubuo ng mga tanong na humihingi ng pagpapaliwanag, interpretasyon, saloobin, reaksyon, opinyon, pananaw, balakin at pagpapasya hinggil sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat batay sa mga panimulang tanong sa ibaba:

- Ano ang pangunahing ideya sa _______________________________________________________________? - Anong mga patotoo ang maaari _______________________________________________________________? - Bakit nangyari ang _________________________________________________________________________? - Paano kung dumating ang panahon na _________________________________________________________? - Kung ikaw ang nasa katayuan ng / ni ___________________________________________________________? - Ano kaya ang iyong mararamdaman kung _______________________________________________________? - Ano ang ibig ipakahulugan sa iyo ng ___________________________________________________________?

D. Paglalapat:

Ang mag-aaral ay nakalalahok sa: (kolaboratibong gawain)

• pagtalakay sa Indibidwal na Pagganap

• pagtalakay sa panuto sa isasagawang Indibidwal na Pagganap tungkol sa pagsasagawa ng pananaliksik ng isang alamat sa sariling lugar o rehiyon ayon sa mga hakbang : - Alamin paano ito nagsimula - Suriin ang mga kaugalian , tradisyon o paniniwalang inilarawan - Iayos at ihanda ang nasaliksik na mga impormasyon

Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Focus Group Discussion) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.

Page 12: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

• pagbuo ng gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pag-uulat - batay sa pananaliksik - kaangkupan sa paksa - malinaw na naglalarawan ng kaugalian, tradisyon o paniniwalang inilarawan

• pag-uulat sa klase ng nasaliksik na mga impormasyon

• pagtalakay sa Pangkatang Pagganap a. Pagbibigay ng panuto sa isasagawang pangkatang pagganap tungkol sa gagawing Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat

o iba pang matatandang anyo ng panitikan b. Paglalahad gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion - Batay sa pananaliksik

- Kaangkupan sa paksa - Napapanahon - May taglay na mga elemento ng Focus Group Discussion

• pagsasagawa sa Focus Group Discussion ng bawat pangkat

• pagkakaroon ng peer evaluation sa isinagawang pangkatang Focus Group Discussion Mga Kakailanganing Kagamitan

• Sipi ng babasahing alamat

• Sipi ng Graphic Organizer, Stair Steps Ladder, Road Map, Flow Chart

• Sipi ng Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong at Pagsagot sa Tanong

• Kard ng mga Gawain

• Kraytirya sa pagtatanghal ng showcase a. Naglalarawan ng panahon at lugar ng pangyayari b. Nagpapakilala ng angkop na mga tauhan c. May maayos na pagsusunod-sunod ng mga pangyayari d. Kasasalaminan ng kultura, tradisyon, kaugalian, karanasan e. Nagtataglay ng kababalaghan o mahiwagang pangayayari

• Kraytirya sa Pagtataya ng Pag-uulat a. Batay sa pananaliksik b. Kaangkupan sa paksa c. Malinaw na naglalarawan ng kaugalian, tradisyon o paniniwalang inilarawan

Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 2: A. Mga Elemento ng Alamat – 2) Banghay Bilang ng araw/sesyon: 6

Page 13: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

“Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” (Alamat ng Luzon) B. Mga Kawsatib ng Pang-ugnay

Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan B. Gramatika/Retorika 1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang

panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko,

tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, at iba pa C. Pagbuo ng Story Collage

Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon

Page 14: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa, may nagbabago na , at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon?

Nauunawaan ng mag-aaral ang:

A. Panitikan 1. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay B. Gramatika/Retorika 2. Mga Kawsatib na Pang-ugnay

Ang mag-aaral ay:

• nakapagsasalaysay ng isang pangyayari batay sa mga larawan

• nakapagsusuri sa sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasa/ napanood na alamat

• nakapaghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang artikulo at iba pa tungkol sa ebolusyon ng tao o pagkakalikha ng tao sa batay sa siyensya

• nakapagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan

• nakapagpapaliwanag sa kahalagahan nang paggamit ng mga kawsatib na pang-ugnay sa binasang artikulo

• nakabubuo ng sariling pananaw hinggil sa pinagmulan ng tao, bagay, lugar o pangyayari sa alamat at siyensya

• nakapag-uugnay sa kasalukuyan ng mga pangyayari sa binasa/ napanood/napakinggang alamat

Page 15: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan

Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa alamat at sa kasalukuyan Kraytirya: makatotohanan; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling paglalahat/ kongklusyon pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa mga pangyayaring taliwas sa nilalaman ng alamat (alamat at siyensya) Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw;

napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin/damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat at siyensya. Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao

pagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat pagsasalaysay ng sarili o karanasan ng iba na may kaugnayan sa mga pangyayari sa alamat. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan paghahambing sa kasalukuyan sa mga pangyayari sa alamat Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talatang naglalahad o ekspositori batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. Pagtataglay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari C. Pagkakaugnay ng mga

pangyayari D. Napapanahon E. Makatotohanan F. Wasto ang pagkakagamit ng mga kawsatib na pang-

ugnay

Page 16: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay :

• nakabubuo ng sunod-sunod na pangyayari batay sa isinasaad ng mga larawan . (Ang mga larawan ay batay sa alinmang alamat sa sariling lugar/rehiyon)

• nakapagsusuri sa mga nabuong pangyayari batay sa mga tanong/panuto: 1. Paano nagsimula ang mga alamat ? (Maaaring ilahad ang sagot sa tulong ng alinman sa Story Map, Eye Witness Balita, Cue Cards, at iba pa)

Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari batay sa mga larawang may kaugnayan sa alamat na pag-aaralan. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat - Banghay at Mga Kawsatib ng Pang-ugnay), ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng talatang naglalahad/ ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan) at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Kapani-paniwala ba ang mga pangyayari sa alamat? Patunayan. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat.

Page 17: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

2. Isalaysay ang unti-unting pagtaas ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa Story Ladder, Story Map, Episodic Organizer, at iba pa

3. Nakapagpakita ba ng sanhi at bunga ng ilang pangyayari? Magbigay ng halimbawa.(Sagutin ang katanungan sa tulong ng alinman sa Fish Bone Map, Story Map, Graphic Organizer, at iba pa SANHI BUNGA

Sino ? ______________________________________ Ano ? _______________________________________ Bakit? ___________________________________________

1

2

3

4

5

Page 18: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

4. Paano nagwakas ang alamat?

5. Nakatulong ba ang sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa pagkakabuo ng alamat? Patunayan. B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:

• nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng alinman sa LAF (List All Factors), Gathering Detail,atbp.(Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandan ang gagawing pag-uulat)

• nakapagpapaliwanag kung alin sa mga iniulat ang nagtataglay ng kapani-paniwalang pangyayari hinggil sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng Listing,Fact Finding Strands, Grap, at iba pa

• nakapagsasagawa ng maunawang pagbasa sa “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” sa tulong ng Reading Relay, Reading/Writing Relay, at iba pa

• nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa alamat gamit ang Frank Smith’s Model Meaning Making Activity

• nakabubuo ng pangungusap ng payak na pangyayari sa tulong ng ilang nilinang na talasalitaan

Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan Ng Kodla Ng Mga Ifugao”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahing maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain

Tinangkang Solusyon Kinalabasan

Wakas ?

Page 19: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

C. Pagpapalalim: (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Ang mag-aaral ay:

• nakapag-uugnay ng mahahalagang pangyayari sa alamat sa tulong ng alinman sa Story Curve, Story Board,Story Map, at iba pa Gitna Wakas Simula

• nakapagsusuri ng mga pangyayari sa alamat na kapani-paniwala at di-kapani-paniwala gamit ang grap sa ibaba (Maaaring gumamit ng iba pang teknik ang guro na aangkop sa gawain)

Mga pangyayari Kapani-paniwala ‘Di-kapani-paniwala Paliwanag A

B C D Iba pa

• nakapagbabahagi ng naging damdamin/o damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat vs. paliwanag ng siyensya sa tulong ng alinman sa Emotional Web Chart, Cartoon and Picture Strip, at iba pa

Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/ gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspisitori, arhumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

Page 20: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

• nakapagpapaliwanag ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa grap, Fish Bone Map, Tree Map, at iba pa

Sanhi Mga pangyayari Bunga (Maglalagay ng guro ng mga piling

pangyayari mula sa alamat)

• nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng iba na naging maganda ang bunga bagama’t hindi mabuti ang sanhi nito

• nakapaglalahad ng naging damdamin kung nagbubunga ng maganda o mabuti ang ginawa sanhi ng di-inaasahang pangyayari sa tulong ng Plot of Emotion

• nakapagbibigay ng mga mungkahing paraan kung paano iwawasto ang di-mabubuting pag-uugali o gawi na masasalamin sa alamat sa tulong ng Discussion Web, Flow Chart, at iba pa

Di-mabubuting pag-uugali Paano iwawasto?

• nakapagbabahagi ng mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa binasang alamat na nawala na, nagbago na at nananatili pa (Ipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga nito)

Page 21: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

• nakababasa ng bahagi ng isang pananaliksik at pabibigyan ng pagsusuri ang ilang salitang ginamit dito

• nasusuri ang wastong gamit ng kawsatib na pang-ugnay sa mga pangungusap na ginamit sa teksto

• nakabubuo ng mga lohikal na pangyayari sa bawat pares ng sanhi at bunga nito upang magkaroon ng ugnayan ang nasabing kasanayan

(Tiyaking kapani-paniwala ang mga pangyayari bago ilahad ang bunga.)

• nakagagamit ng angkop na kawsatib na pang-ugnay Halimbawa: Sanhi: Ang pagkaubos ng mga puno sa mga bundok at kagubatan Lohikal na Pangyayari: __________________________________________________________ Bunga: Malaking pagbaha sa mabababang lugar

Mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa mga pangyayari sa binasang alamat na…

nawala na nagbago na nananatili pa

Paliwanag sa Sanhi at Bunga

____________________________________

_______________

Paliwanag sa Sanhi at Bunga

____________________________________

_______________

Paliwanag sa Sanhi at Bunga

____________________________________

_______________

Page 22: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

D. Paglalapat:

Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)

• nakabubuo ng mga kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori sa patnubay ng guro

• nakasusulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa pinagmulan ng unang tao sa mundo Mga Kakailanganing Kagamitan

• Sipi ng babasahing alamat

• Mga larawan tungkol sa babasahing alamat

• Kard ng mga piling salitang ginamit sa alamat

• Kard ng mga Gawain

• Sipi ng mga istratehiyang gagamitin sa pagtalakay/gawain (Story Curve, mga grap, Flow Chart, at iba pa)

• Kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori 1. Batay sa pananaliksik 2. Tapat 3. Makatotohanan 4. Naglalaman ng sanhi at bunga ng mga pangyayari 5. Wastong gamit ng mga kawsatib na pang-ugnay

Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng Talatang Naglalahad o Ekspositori ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon

Page 23: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 3: A. Mga Elemento ng Alamat – 2) Tagpuan “Ang Pinagmulan ng Bohol” (Visaya) B. Kaantasan ng Pang-uri

Bilang ng araw/sesyon: 6

Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan B. Gramatika/Retorika 1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng

dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang

layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap

ko, tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, atbp. C. Pagbuo ng Story Collage

Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon

Page 24: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nanatili pa, may nagbabago na , at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon?

Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan 2. Mga Elemento ng Alamat b. Tagpuan

B. Gramatika/ Retorika 3. Kaantasan ng Pang-uri

a. payak b. pahambing c. pasukdol

Ang mag-aaral ay: � nakapaglalarawan ng tagpuang ginamit sa alamat sa

pamamagitan ng dugtungang pagsasalaysay � nakapaghahambing sa kalagayan ng lugar/tagpuan sa alamat

noon at sa kasalukuyan � nakapagmumungkahi ng mga paraan sa panghihikayat sa mga turista � nakasusulat ng talatang naglalarawan

� nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may

pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat � nakalalahok sa malayang talakayan kaugnay ng binasa/

pinanood/ pinakinggang alamat

Page 25: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

� nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang

binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo

Antas 2 Inaasahang Pagganap: Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat

Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa kalagayan ng tagpuang ginamit sa alamat noon at ngayon Kraytirya: makatotohanan;naglalahad ng mga patunay;naglalahad ng sariling

paglalahat /kongklusyon paglalahad ng sariling damdamin/damdamin ng iba (humanga, nalungkot,nanghinayang) tungkol sa tagpuan ng alamat Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapatunay kung ang tagpuang ginamit sa alamat ay makikita pa sa kasalukuyan Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling

pananaw pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mapangalagaan ang kapaligiran Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat pag-uugnay ng katayuan sa kasalukuyan ng mga lugar na binanggit sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling

pananaw; napangangatwiranan ang sariling pananaw paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan na binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo o patalastas Kraytirya: malikhain;makatotohanan; wasto ang pagkakagamit ng wika; taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang anunsyo o patalastas batay sa mga kraytirya: A. May pagkakatulad sa tagpuan ng alamat B. Batay sa pananaliksik C. Malikhain D. Napapanahon E. Wastong gamit ng pang-uri ayon sa kaantasan F. Taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas

Page 26: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas:

Ang mag-aaral ay : � nakapagsasagawa ng pangkatang paglalarawan batay sa ipinakitang larawan ng isang lugar ( tagpuan ng ipababasang alamat) Maaaring itong isagawa sa tulong ng Product Knowledge, Dugtungang pagkukwento, mga Visual(komik istrip, anunsyo, mga tunay na bagay, mapa, talahanayan, talaarawan, at iba pa.)

(Dapat magbigay ang guro ng pamatnubay na mga tanong kaugnay ng nais na ikuwento ng mag-aaral) Halimbawa: Alamat ng Bohol � nakapagbibigay-puna kung ang lugar/tagpuan ay makatutulong upang mahikayat ang mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang lugar na ito sa tulong ng Fact-Finding Strands, Gathering Details, at iba pa.

Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pangkatang paglalarawan ng isang lugar na may kaugnayan sa pag-aaralang alamat. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat - Tagpuan at Kaantasan ng Pang-uri), ang Inaasahang Pagganap (Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon.” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat.

Page 27: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

� nakapagbibigay ng iba pang mga panukala kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang Bohol sa tulong ng Brain Storming, Open Forum,Think (Pair Share), at iba pa � nakapipili at nakapagpaliliwanag kung ano ang pinakamabisang panghikayat sa mga turista o dayuhan na dayuhin ang isang lugar tulad ng nasa larawan sa tulong ng Meet the Press, Lecture Forum, Interview Chain, at iba pa

� nakapaghahambing sa kalagayan ng Bohol noon at sa kasalukuyan na gagamitin ang Venn Diagram, SAG (Sketch Appropriate Graphics, Sapot Talakayan

(Discussion Web), at iba pa (balikan ito bago talakayin ang gramatika/retorika) Bohol

B. Paglinang:

Noon Ngayon

Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan ng Bohol”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU).

Puna Puna Puna

Page 28: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang mag-aaral ay:

� nakapagbibigay ng mga lugar, bagay, tao o pangyayari na tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan sa tulong ng Concept Cluster, Spider Map, Categorize Organizer, at iba pa

tanging sa lalawigan lamang ng Bohol

matatagpuan

lugar

pangyayari tao

bagay

Page 29: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

� nakabubuo ng talatang naglalarawan tungkol sa Bohol gamit ang mga sagot na naitala sa Concept Cluster sa tulong ng pagbabalangkas

� nakapagsasagawa ng pangkatang pagbasa ng “Ang Pinagmulan ng Bohol” sa tulong ng Reading Relay, Reading Roulette, Jigsaw Reading, at iba pa (Iminumungkahing ilahad ng guro ang mga tanong para sa pag-unawa sa binasa bago isagawa ang pangkatang pagbasa)

- Ano ang makukulay na pangyayaring bumabalot sa “Pinagmulan ng Bohol”? � nakapag-uulat ng makukulay na pangyayari tungkol sa binasang alamat sa tulong ng Concept Cluster, Mapping Trhough Imagination, at iba pa � nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa binasang alamat sa tulong ng Word Association, Word Network, at iba pa � nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat sa tulong ng Grap,

I. Pamaksang Pangungusap(Pangunahing Kaisipan) : _______________________________________ ________________________________________________________________________________ A. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. ____________________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________________ II. Pamaksang Pangungusap; ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ A. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. ____________________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________________ III. Panapos na Pangungusap: __________________________________________________________

Page 30: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Data Retrieval Chart, Episodic Organizer, at iba pa C. Pagpapalalim:

(Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mga mag-aaral ay:

� nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: - Ilarawan ang naging damdamin hinggil sa binasa sa tulong ng mga panimulang pahayag, Interview Chain, Emotional Web Chart, at iba pa

- Kung susulat ka ng sariling alamat tungkol sa iyong rehiyon, alin sa mga lalawigan nito ang iyong pipiliing tagpuan? Bakit? - Ilahad ang sariling interpretasyon hinggil sa binanggit sa alamat na paglikha ng mabuting anak ng isdang walang kaliskis at paglalagay naman ng kaliskis sa isda ng masamang anak.(Maaaring isagawa ang panuto sa tulong ng State Important Purposes) - Magsaliksik at magtala ng magagandang kaugalian/kulturang inilarawan sa lugar na pinagmulan ng alamat. Klasipikahin kung ang mga naitalang kaugalian/kulturang nabanggit ay wala na, nabago na, at nananatili pa rin sa kasalukuyan. (Maaaring gumamit ang guro ng Graphic Organizer ) - Ipaliwanag ang iyong sagot. (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) - May ilan bang pangyayari tungkol sa Bohol na narinig , nabasa, nakita o napanood naa nakasisira sa magandang imahe ng nasabing lugar? Gumamit ng News Clipings. - Bilang kabataang Pilipino,paano ka makatutulong upang mapanatiling maganda ang imahe ng Bohol?

Sa simula ng alamat, dama ko sa kapaligiran ang ___________________________________ Ngunit lalong tumaas ang aking emosyon nang _____________________________________ Lalo pang nadala ang aking damdamin sa bahaging ________________________________ Lubhang nabagbag ang aking kalooban sa _________________________________________ Sa wakas, nakadama ako ng ____________________________________________________

Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

Page 31: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

- Balikan ang ibinigay na mga mungkahing pamaraan kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan. (Ipasuri kung makatutulong ito upang magiging epektibo sa paghikayat sa mga turista at dayuhan na tangkilikin ang Bohol) - Balikan ang Mahalagang Tanong para sa bahaging ito. Ipagawa: Paghambingin ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon. May pagbabago ba o wala? Patunayan ang iyong sagot. - Iguhit ang kasalukuyang kalagayan ng Bohol batay sa nabuong imahe.

� nakapaglalarawan ng isang tiyak na lugar gamit ang iba’t ibang kaantasan ng pang-uri.(Kalakip ang babasahin tungkol sa iba’t ibang kaantasan ng pang-uri na tatalakayin sa klase bago ang gawaing ito) � nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang paglalarawan

D. Paglalapat:

Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) � nakabubuo ng mga mga pangungusap kaugnay ng isasagawang anunsyo o patalastas gamit ang Iba’t Ibang kaantasan ng pang-uri � nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa patnubay ng guro � nakabubuo ng anunsyo o patalastas tungkol sa isa sa ipinagmamalaking lugar sa sarili o ibang rehiyon (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pumili ng lugar na kanilang gagawan ng anunsyo o patalastas.)

Mga Kakailanganing Kagamitan

� Larawan ng Bohol � Babasahin tungkol sa: Alamat ng “Pinagmulan ng Bohol“, Iba’t Ibang Kaantasan ng Pang-uri, Talatang Naglalarawan at Paggawa ng Anunsyo o Patalastas � Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam � Kard ng mga gawain � Internet, � Sipi ng mga gagamiting istratehiya (Concept Cluster, Venn Diagram) � mga panimulang pahayag sa paglalarawan ng damdamin

Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Anunsyo o Patalastas ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.

Page 32: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikalawang Markahan: Alamat Aralin 4: A. Mga Elemento ng Alamat – 3) Tauhan “Ang Alamat ng Palendag” (Alamat ng Mindanao) B. Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat

Bilang ng araw/sesyon: 6

Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan

Mga Uri ng Tauhan - Pangunahing Tauhan - Pantulong na Tauhan - Iba Pang Pantulong na Tauhan

B. Gramatika/Retorika 1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang

layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo,tinatanggap ko,

tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, atbp. C. Pagbuo ng Story Collage

Pamantayan sa Pagganap: Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon

Page 33: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at ‘di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa, may nagbabago na, at ang iba nama’y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na?

Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon?

Nauunawaan ng mag-aaral ang: : A. Panitikan 2. Mga Elemento ng Alamat

c. Tauhan Mga Uri ng Tauhan

- Pangunahing Tauhan - Pantulong na Tauhan - Iba Pang Pantulong na Tauhan

B. Gramatika/Retorika 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (totoo, tinatanggap ko, tama ka,

tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, at iba pa) .

Ang mag-aaral ay:

• nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtutol sa opinyon ng iba hinggil sa sinapit ng mga tauhan sa alamat

• nakapaghahambing ang mga tauhan (pangunahing tauhan, pantulong na tauhan

at iba pang tauhan)sa napanood na teleserye/pelikula

• nakasusuri sa mga katangian at papel na ginampanan ng bawat tauhan sa alamat (pangunahing tauhan, pantulong na tauhan at iba pang tauhan)

• nakapaglalarawan ng mga kakilala o mga tao sa kasalukuyan na may katulad

na katangian sa mga tauhan sa binasang alamat

• nakapagsusuri ng ginamit na mga pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol isang anekdota o talambuhay

• nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng ibang tao kaugnay ng aralin gamit ang angkop na pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol

• nakapagbabago ng mga pangyayari ng napiling alamat upang maging maganda ang kahihinatnan ng pangunahing tauhan

Page 34: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 2

Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat

Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pangangatwiran kung bakit sinang-ayunan/ di-sinang-ayunan ang nangyari sa isang taong may pagkakatulad sa sinapit ng tauhan sa alamat. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng isang taong may katulad na karanasan sa tauhan sa alamat. Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapasya kung sasang-ayon o tututol sa nangyari sa isang tao at tauhan sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napangangatwiranan ang sariling pananaw. pagsasalaysay ng sariling karanasan/ karanasan ng ibang tao na may pagkakatulad sa naging karanasan ng piling tauhan sa alamat. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan pagbibigay-kahulugan sa kilos at gawi ng mga tauhan sa alamat. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling kakayahan (kalakasan at kahinaan) sa pagbibigay reaksyon. Kraytirya: tapat; makatotohanan; naglalaman ng sariling opinyon; nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong sariling reaksyon batay sa mga kraytirya: A. Tapat B. Makatotohanan C. Naglalaman ng sariling opinion D. Wastong paggamit ng mga pang-ugnay sa pagsang-

ayon at pagtutol

Page 35: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay :

• nakabubuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat (Halimbawa; Alamat ng Pinya) sa tulong ng alinman sa Story Frame, Sequence organizer at iba pa

(Bago ipagawa ang gawain ay itanong sa mga mag-aaral ang alam nilang alamat tungkol sa pinagmulan ng pinya lalo na ang kinahinatnan ng pangunahing tauhan sa wakas ng alamat))

• nakapagpapaliwanag sa napiling wakas ng alamat sa tulong ng LAF (List All Factors), TAC (Think About Consequences) at iba pa

Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat - Tauhan at Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat), ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit maraniwan sa pangunahing tauhan ng alamat ay di maganda ang kinahihinatnan? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat.

Pangyayari 1 Pangyayari 2 Pangyayari 3 Nais kong maging wakas

Page 36: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

• nakapaglalahad ng sariling reaksyon kung - sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa paliwanag hinggil sa nais na maging wakas ng mga kamag-aral sa tulong ng LOV(Look at Other Viewpoint),

For(Formulate Rules) at iba pa - sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa ipinararanas na suliranin, kabiguan, at kapaghatian sa pangunahing, katulong at iba pang uri ng mga tauhan sa alamat sa tulong alinman sa PAO (Pronounce All Opinions), LAF (List All Priorities) at iba pa B. Paglinang: Ang mag-aaral ay:

• nakapagsasagawa ng pangkatang pag-uulat sa nasaliksik na impormasyon tungkol sa mga katangian ng palendag at historikal na paliwanag ng pinagmulan nito

sa pamamagitan ng alinman sa Meet tne Press, Newscasting, Jigsaw Reporting at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing it bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pangkatang pag-uulat)

• nakapaghahambing ng mga katangian ng tauhan sa sa tulong ng inverted triangle, Venn Diagram, Character Web at iba pa

• masining na nakapagkukuwento ng “Ang Alamat ng Palendag” (Maaaring gamitin ang masining na pagkukuwento o iba pang angkop na istratehiya sa pagbasa na maaaring ibigay na takdang-aralin bago ang aktwal na sesyon ng bahaging ito ng aralin)

pagkakatulad

Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Palendag”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU)

Page 37: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

• nakikilala ang mga tauhan sa alamat batay sa mga uri nito sa tulong ng Character Profile, Character Web at iba pa - Pangunahing Tauhan - Pantulong na Tauhan - Iba Pang Pantulong na Tauhan

• nakapagbibigay ng mga salita/pariralang kaugnay ng salitang “palendag” at nakabubuo ng isang pangungusap gamit ang mga salitang ito sa tulong Word

Association, Word Network , SAG (Sketch Appropriate Graphics) at iba pa

palendag

Page 38: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

C. Pagpapalalim :

(Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mag-aaral ay: (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawain makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa at angkop na istratehiya)

• nakapaglalahad ng pagkakasuri kung sino ang pangunahing tauhan, pantulong na tauhan, at iba pang pantulong na tauhan sa binasang alamat.

• nakapaglalarawan ng naging pagkakilala sa mga tauhan ng binasang alamat sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa mga stick figure ,SAG (Sketch Appropriate Graphics), at iba pa

Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

Page 39: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

• nakapag-uugnay ng tauhan sa alamat na sa pakiwari ito’y nasa kaniyang katauhan sa tulong ng alinman sa pagsasalaysay, monologo,Character Mirror at iba pa

• nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat sa mga pahayag sa ibaba sa pamamagitan ng alinman sa Interview Chain, Mock Trial, Panel Discussion, at iba pa

- Kapag ang tadhana at kalikasan ang humatol, walang magagawa ang sinumang tao. - Kapalaran ko ma’y di hanapin, dudulog, lalapit kung sadyang akin.

• nakapagbibigay ng pangyayari sa buhay ng isang tao sa kasalukuyan na may kaugnayan sa pahayag sa itaas sa pamamagitan ng Think, Pair, Share, Malayang Talakayan, at iba pa

• nakapaglalarawan ng mga katangian ng mga tauhan sa alamat at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga ito ang may bapat baguhin sa tulong ngalin man sa Values Data Bank, Kredo, Values Focus Games at iba pa

• nakapagpapasya at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga tauhan ang dapat na unawain / ’di-dapat unawain sa tulong ngalin man sa Mock Trial, Collage, Paranggong Ayos at iba pa

Kaasalang Binata ______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kaasalang Dalaga _____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 40: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Kung ako ang tatanungin...

• nakapaglalahad ng katwiran ng pagsalungat at pagsang-ayon kung bakit may ilang pangunahing tauhan sa alamat na may di magandang pag-uugali na nagiging dahilan upang hindi maging maganda ang kanyang kahihinatnan, tulad ng “Ang Alamat ng Pinya” sa tulong ng panimulang pahayag sa ibaba o alinmang angkop na istratehiya

.

• nakapagsasanib ng gramatika/retorika sa pamamagitan ng: a. pagpapabasa ng lathalain tungkol sa isa sa naging katangi-tanging lider ng bansa bilang batayan ng gagawing pagsasanib ng gramatika b. pagtalakay sa Mga Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (Kalakip ang mga babasahin)

• nakapaghahanda para sa kolaboratibong gawain a. Pagpapasaliksik ng iba pang alamat b. Pagpapasuri sa bawat tauhang ginamit c. Pagpapabuo ng sari-sariling reaksyon sa naging wakas nito

D. Paglalapat:

May mga tauhan sa alamat na di nagiging maganda ang kinasasapitan sapagkat layunin nitong …

Sang-ayon ako sa…

Hindi ako sang-ayon sa …

Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Sariling Reaksyon ng Isa sa mga Alamat sa Sariling Lugar o Rehiyon) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.

Page 41: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)

• nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas nito

• nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa patnubay ng guro

• nakabubuo ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa sariling lugar o rehiyon Mga Kakailanganing Kagamitan

• Sipi ng wakas ng mga alamat (Hal. “Alamat ng Pinya“), Mga babasahing alamat (“Alamat ng Palendag“), Mga Uri ng Tauhan, Mga Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat, Mga istratehiyang gagamitin (Stick Figure, Callout)

• Kraytirya sa pagtataya ng bubuuing sariling reaksyon

• Kard ng mga Gawain

• CD o DVD ng panonooring bahagi ng teleserye / pelikula

Page 42: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 6: A. Pagbuo ng Story Collage Bahagi ng mga alamat ng:

1. Alamat ng Bundok Pinatubo (Alamat ng Luzon) 2. Alamat ng Basey (Alamat ng Visaya) 3. Alamat ng Bundok Pinto (Alamat ng Mindanao)

Bilang ng araw/ sesyon: 8 pataas

Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan B. Gramatika/Retorika 1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang

layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa pagsang-ayon at di pagsang-ayon tulad ng Totoo,tinatanggap

ko, Tama ka, Tunay (nga), Siyanga, Pero, Ngunit, Subalit, atbp. C. Pagbuo ng Story Collage

Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon

Page 43: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa, may nagbabago na, at ang iba nama’y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan

Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagangpag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon?

Nauunawaan ng mag-aaral ang:

C. Mga Hakbangin at Dapat Isaalang-alang sa Pagbuo ng Story Collage

Ang mag-aaral ay:

• nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon, Visaya at Mindanao

• nakapagpapaliwanag tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat

• nakapaglalahad ng mga kaisipan at paniniwala ng mga taga-Mindanao na masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural

• nakapagpapatunay kung ang mga kaugaliang inilarawan sa alamat ay nakapag-ambag sa pag-unlad ng partikular na lugar

• nakapagsusuri ng mga kulturang naitala kung ang mga ito ay nagpapakita ng kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa

• nakapagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag sa alamat na naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito

• nakapagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage

• nakapagsusuri ng isang halimbawa ng Spice of Life ni Larry Z. Alcala.

• nakikilala at natatalakay ang mga elemento ng Spice of Life

• nakaguguhit ng halimbawa ng Spice of Life batay sa mga kulturang naitala

Page 44: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

sa mga bahagi ng alamat Antas 2

Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon

Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman mga kulturang umiiral sa alinmang reriyon sa bansa Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay pagpapaliwanag hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng mga obserbasyon kaugnay ng mga makabagong kultura kaugnay ng nasa alamat Kraytirya: matapat; makatotohanan; naglalaman ng sariling opinyon; nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon pagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag na naglalarawan ng kultura ng alinmang rehiyon Kraytirya: makatotohanan; matapat; nagtataglay ng orihinal na diwa; naglalarawan ng kultura pagsusuri ng mga kultura kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage Kraytirya: makatotohanan; nagpapakita ng mga patunay

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. Orihinal C. Malikhain D. Nagpapakita ng ugnayan ng mga kultura sa alinmang mga rehiyon B. Taglay ang mga elemento ng Story Collage

Page 45: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3

A. Pagtuklas:

Ang mag-aaral ay :

• nakapagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain, kasuotan, kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Maaaring gumamit ng mga tunay o larawan mula sa mga magasin, pahayagan, brochure, flyer o anumang bagay na makatutulong sa pagpapakita ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.Dapat na ibigay ng guro bilang kasunduan ang pagdadala ng mga kagamitan bago ang aktwal na sesyon para sa gawain)

• nakapag-iisa-isa ng masasalaming mga kaugalian, tradisyon at kultura kaugnay ng nasa exhibit sa tulong ng alinman sa Listing, Gathering Details, Clustering at iba pa

kaugalian tradisyon kultura 1 2. 3. 4..

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3 4.

• nakapagsasama-sama ng mga larawan (totoong larawan, mula sa mga magasin, pahayagan, brochure, flyer) nagpapakita ng magkakaugnay o magkakahawig na kultura at nakapagbibigay ng interpretasyon sa tulong ng alinman sa Literary Poster Clustering, Pictograp, Clustering at iba pa

Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Luzon, Visaya at Mindanao) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain, kasuotan, kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Pagbuo ng Story Collage), ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon?” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat.

Page 46: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

B. Paglinang:

Ang mag-aaral ay:

• nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon, Visaya at Mindanao sa tulong ng alinman sa Pagbabalita (News Reporting/Newscasting), Pag-aanunsyo.(Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang

pag-uulat)

• nakapagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman nilang mga kulturang umiiral sa Luzon, Visaya at Mindanao na hindi nabanggit sa tulong ng alinman sa Data Gathering, Listing, Survey at iba pa

• nakababasa ng tatlong bahagi ng alamat mula sa Luzon, Visaya at Mindanao sa tatlong pangkat sa pamamagitan ng alinman sa Reading Roulette, Reading Relay, Jigsaw Reading at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda

sa isasagawa)

• nakapagsasagawa ng Paglinang ng Talasalitaan. C. Pagpapalalim:

Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang bahagi alamat na kasasalaminan ng kultura ng iba”t ibang rehiyon sa bansa “Alamat ng Bundok Pinatubo“ (Luzon),“Alamat ng Basey“ (Visaya)at “Alamat ng Bundok Pinto” (Mindanao) upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU).

Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

Page 47: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

(Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na ASpekto ng Pag-unawa) Ang mga mag-aaral ay:

• nakalalahok sa mga talakayan hinggil sa mga gawain /tanong; a. Itala sa ibaba ang dalawang pamaraan ng panliligaw ng mga binata sa ”Alamat Ng Bundok Mayon“ at maglahad ng paliwanag kung bakit ito

ang napiling pamaraan ng bawat isa.

Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap

b. Sa iyong palagay bakit si Ulap ang naibigan ni Daragang Magayon?

c. Alin sa dalawang pamaraan ng panliligaw ang nananatili pa rin sa ating kultura ngayon? Lagyan ng tsek (/) ang kahon kung nananatili pa rin at ekis (x) kung di na nanatili. Anuman ang iyong sagot ay maglahad ng paliwanag kung bakit nananatil pa/ di na nananatili. - Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga - Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap

d. Batay sa iyong obserbasyon, may mga nadagdag bang mga bagong pamamaraan ng pagliligawan sa ating kultura ngayon? Itala sa pahina ng obserbasyon ang iyong mga sagot at magbigay ng ilang kaukulang paliwanag kung ano ang maaaring pinagsimulan ng paglaganap nito.

Mga Naobserbahang Dagdag na Kaukulang Paliwanag ng Maaaring Pinagsimulan Pamamaraan ng Pagliligawan 1. __________________________ _____________________________________________ 2. __________________________ _____________________________________________ 3. __________________________ _____________________________________________ 4. __________________________ _____________________________________________

Page 48: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

e. Alin sa mga pamamaraan ng panliligaw ang pinakaibig mo? Bakit? Maglahad ng paliwanag. f. Pansinin ang ginawang ginawang paglilipat-lipat ng matitirahang lugar ng mga tauhan sa bahagi ng Alamat ng Basey. Ano ang iyong mabubuong interpretasyon hinggil dito? Ilahad ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagdurugtong sa sinimulang mga pangungusap.

- Sa alamat, nalaman ko na ang mga Taga-Basey ay________________________ upang ... - Maituturing silang mga tunay na Pilipino sapagkat ...

g. Ang pagbabagu-bago at paglilipat-lipat ng matitirhang lugar, maging ang pangingibang-bansa ay karaniwang senaryo ngayon sa buhay nating mga Pilipino. Ano ang nakikita mong kaisipan/dahilan ng mga taong nagpapasya ng ganito? Ipaloob sa web ang iyong sagot.

h. Ano ang iyong masasabi tungkol dito? i. Nakabubuti nga ba o hindi ang pangingibang lugar ? Patunayan. j. Ano ang iyong interpretasyon sa kasabihang “ Ang kapalaran di man hanapin, dudulog at lalapit kung sadyang para sa akin?”

k. Sa tulong ng fan fact analyzer, ilahad ang mga patunay na ang mga diwata at reyna sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto ay nabibilang sa mga nilikhang supernatural

Nangingibang lugar/bansa ang mga Pilipino dahil …

Page 49: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

l. Anong kaisipan at paniniwala ng mga kapatid natin sa Mindanao ang masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot.

Supernatural na nilikha ang mga diwata at reyna sa alamat

dahil …

Page 50: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

l. Sa iyong palagay, nakapag-ambag kaya sa pananagumpay ng mga taga-Mindanao ang ganitong mga kaisipan at paniniwala? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot.

n. Ipaloob sa bawat kwadro ang mga mababakas na kultura ng Luzon sa bahagi ng Alamat ng Bundok Mayon, kultura ng Visaya sa bahagi ng Alamat ng Basey at kultura ng Mindanao sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto.

KULTURA NG LUZON KULTURA NG VISAYA KULTURA NG MINDANAO

n. Suriin ang mga kulturang naitala sa bawat kwadro kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________

Page 51: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Isulat sa dyornal ang kinalabasan ng pagsusuri at iulat ito sa klase.

• nakalalahok sa paghahanda ng isasagawang Story Collage sa tulong ng mga gawain/panuto

a. Ipasuri ang halimbawa ng Slice of Life ni Larry Z. Alcala.

Page 52: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

b. Ipatala sa bawat Display Board ang lahat ng mapupuna sa cartoon. b. Talakayin ang mahahalagang elemento ng Slice Of Life ni Larry Alcala. c. Ipatala sa grap ng mahahalagang bahagi o replika ng buhay na inilarawan kasama ang mga nakitang tiyak na kultura sa bawat bahaging itinala. d. Ipaguhit ang mga tala sa grap tulad ng Slice of Life ni Larry Alcala.( Gawing huwaran ang nasa unahan ng aralin.)

Bahagi/Anggulo ng buhay Nasalaming Tiyak na Kultura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Istilo ng Pagkadibuho

Palarawang Komentaryo

Pagsusuri sa mga Elemento ng Spice of Life

ni Larry Alcala

Nilalamang Anggulo ng Buhay

Siste o kakatwang Tagpo

Pang-akit sa Babasa/Titingin

Ipinahiwatig na Repleksyon

Page 53: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

e. Balikan ang mga bahagi ng alamat mula sa Luzon, Visaya at Mindanao, pagkatapos ay ipatala sa grap ang mga hinihinging impormasyon tungkol dito g. Talakayin ang Story Collage - Ipaliwanag ang Story Collage ay kahawig ng Slice Of Life ni Larry Alcala.

A PAMAGAT NG

ALAMAT

B Rehiyon

C Mga Inilarawng Kultura

D SALOOBIN AT MITHIIN

NG MGA TAUHAN

E Ano ang mga maituturing na pagkakaugnay sa kultura ng bawat isa?

LUZON

Alamat ng Bundok Pinatubo

VISAYA

Alamat ng Basey

MINDANAO

Alamat ng Bundok Pinto

Page 54: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

- Magpakita ng halimbawa Story Collage at ipasuri ang mga elemento nito. - Ipalahad sa mga mag-aaral ang mga napunang katangian ng mga elemento ng Story Collage. - Pabuuin ang mga mag-aaral ng sariling kahulugan kung ano ang Story Collage batay sa ginawang talakayan. - Magbigay ang guro ng karagdagang input hinggil sa Story Collage. h. Talakayin ang mga kagamitang kakailanganin sa Pagbuo ng Story Collage i. Talakayin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng Story Collage

Page 55: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

D. Paglalapat:

. Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)

.

• nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang Story Collage

• nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng Story Collage sa patnubay ng guro

• nakapagsasagawa ng Story Collage na nagpapakita ng naglalarawan ng kultura ng bawat rehiyon noon at ngayon (Matapos ang Inaasahang Pagganap (Soty Collage) , magbigay ng feedback. Muli, itanong ang Mahahaalagang tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) na natanim sa isipan ng mga mag-aaral.)

Mga Kakailanganing Kagamitan

• Mga larawan dadalin ng mga mag-aaral at mga kauri nito

• Survey Checklist

• Kard ng mga Gawain o Worksheets

• Sipi ng mga grap at iba pang gagamiting istratehiya tulad ng Fan Fact Analyzer , Display Board, Callouts

• Halimbawa ng Slice of Life ni Larry Alcala at Story Collage

• Sipi ng mga Bahagi at Paraan ng Pagbuo ng Story Collage

• Sipi ng mga babasahing bahagi ng alamat

Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.

Page 56: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon

IKATLONG MARKAHAN - EPIKO

Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes )

Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment )

MGA PAMANTAYAN STANDARDS

Sa antas ng: ( At the level of:)

Nilalaman ( Content )

Pagganap ( Performance )

Mga Kakailanganing Pag-unawa ( Essential Understandings )

Mahahalagang Tanong

( Essential Questions )

Produkto/ Pagganap ( Product/

Performance)

Pag-unawa Understanding

Pagganap Performance

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa epiko gamit ang mga angkop na gramatika/retorika A. Panitikan

1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko

2. Mga Elemento

ng Epiko Bilang Tulang Pasalaysay

a. uri ng taludturan

b. sukat c. tugma

d. aliw-iw o indayog f. matatalinhagang pahayag

Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribus-yon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan

Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.

Bakit may taglay na supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon?

Pagtatanghal ng informance na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan

Pagpapaliwanag Ipaliwanag ang sinisimbolo ng pagkaka-roon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko sapul sa pagkabata. Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensiya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon Pagbuo ng sariling pananaw Pangatwiranan na bagamat mahiwaga at di-makatotohanan ang epiko ay yaman ito ng mga rehiyon na dapat pahalagahan at palaganapin. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao, napatutunayan ang sariling pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw Interpretasyon Bigyan ng sariling kahulugan ang pagkakaroon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko

Pagtataya sa itinanghal na informance batay sa sumusunod na kraytirya: A.makatotohanan B.may katapatan C.ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit

walang kilos at tagpuan

D. nagtataglay ng mga elemento ng informance E. wastong paggamit ng gramatika/retorika F. malikhain

Page 57: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pamantayang Pangnilalaman

Pamantayan sa Pagganap

Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong

Produkto/ Pagganap

Sa Antas ng Pag-unawa Sa Antas ng Pagganap

3. Mga Elemento ng Epiko a. Tauhan:

Mga Uri ng Tunggalian

1) Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs

Sarili 4) Tao vs

Lipunan b. Tagpuan c. Banghay B.Gramatika/Retorika 1. Iba’t ibang Paraan

ng Pagtatanong a. Mga tanong na

humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi

b. Mga tanong na nagsisimula sa mga panghalip

c. Mga tanong na

nagsisimula rin sa mga panghalip ngunit nagpapahayag ng iba’t ibang damdamin

Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit. ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/retorika?

pagkasilang pa lamang batay sa mga nagaganap sa kasaysayan o sa kasalukuyan. Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ipahayag ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyan. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat Pagkilala sa sarili Ibahagi ang naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar/rehiyon batay sa pagkaunawa sa epiko. Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Paglalapat Magsalaysay ng pangyayari sa kasakuluyan na maituturing na kabayanihan. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa

Page 58: Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pamantayang Pangnilalaman

Pamantayan sa Pagganap

Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong

Produkto/ Pagganap

Sa Antas ng Pag-unawa Sa Antas ng Pagganap

2. Mga pangatnig na nag-uugnay ng dalawang salita o sugnay na pinagsusunod – sunod sa pangungusap 3. Iba’t ibang anyo ng pang-uri

a. payak b. maylapi c. tambalan

4. Pandiwa