contoh praktikum ilmu ukur tanah

Upload: akbar-kalam

Post on 07-Jul-2018

250 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  1/78

  MEMBUAT GARIS LURUS DI LAPANGAN

  • Tujuan khusus pembelajaran.Setelah melaksanakan praktek mahasisa !apat "

  • Membuat #aris lurus !i lapan#an !en#an alat se!erhana.• Men#ukur jarak pat$k%pat$k &an# su!ah !itentukan.• Men#hitun# jarak hasil pen#ukuran.• Membuat lap$ran hasil pekerjaan pen#ukuran.

   • 'esehatan !an 'eselamatan 'erja (')*.

  Gunakan alat sesuai !en#an +un#sin&a.

  ,an#an men##an##u tanaman !i l$kasi pen#ukuran.

  ,an#an ber#urau pa!a aktu praktek berlan#sun#.

  • Alat !an Bahan.a. -al$n ( buah*. b. R$ll meter./. AT' (Alat Tulis 'ant$r*.

  • Lan#kah 'erja.0* Siapkan alat%alat &an# !iperlukan.1* Tentukan l$kasi &an# !i#unakan untuk praktikum2 usahakan untuk

  memilih l$kasi &an# memiliki tanah a#ar &al$n bisa !itan/apkan.)* Setelah memilih l$kasi &an# !itentukan. Tan/apkan &al$n !ip$sisi

   pertama2 an##ap saja &al$n pertama bera!a !i titik A. Pen#amat

  1

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  2/78

   ber!iri !ibelakan# &al$n A2 beri jarak antara &al$n A !an pen#amat

  sebesar )3 /m.* -al$n ke!ua !itan/apkan pa!a p$sisi titik B &an# !ilakukan $leh

  $ran# ke!ua. Beri jarak antara &al$n A !an B sebesar antara )4%3

  meter. Pen#amat !apat memerintahkan $ran# ke!ua untuk

  memin!ahkan p$sisi &al$n B jika p$sisi &al$n B ti!ak se#aris !en#an

  &al$n A.4* Lakukan /ara ke ) !an ke untuk &al$n keti#a !an keempat.5* 6atat hasil pen#amatan.

  • Sket L$kasi.

  2

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  3/78

  3

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  4/78

  • Data 7asil Praktikum

   N8 'ETERANGAN ,ARA' 

  0 PENGAMAT 'E ,AL8N A )3 6M1 ,AL8N A%B )4 M) ,AL8N B%6 )5 M

  • Gambar 7asil Praktikum.

  4

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  5/78

  • 'esimpulan.'ita !apat membuat #aris lurus se/ara manual !i lapan#an men##unakan

  alat se!erhana &aitu !en#an &al$n !an r$ll meter.

  • Saran. Den#an bekerja sama kita bisa membuat #aris lurus !i lapan#an !en#an

  /epat. Per/a&alah terha!ap pen#amat untuk men#amati &al$n pertama sampai

  terakhir.

  MEMBUAT GARIS TEGA' LURUS DI LAPANGAN

  MENGGUNA'AN PRISMA U'UR

  0. Tujuan.Setelah melakasanakan praktek mahasisa !apat " Dapat men##unakan alat%alat se!erhana Membat #aris te#ak lurus melalui suatu titik &an# !ibutuhkan

  5

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  6/78

  Mempr$&eksikan titik%titik suatu ban#unan pa!a suatu #aris lurus

  &an# !itentukan.1. 'esehatan !an 'eselamatan 'erja (')*

  Gunakan alat sesuai !en#an +un#sin&a. ,an#an men##an##u tanaman !i l$kasi pen#ukuran.

  ,an#an ber#uarau saat praktek.

  Men&iapkan alat sesuai !en#an kebutuhan.

  Menuju l$kasi praktek sesuai !en#an pemba#ian kel$mp$k. 

  ). Alat !an Bahan.a. Prisma ukur.

   b. -al$n.

  /. R$ll meter.!. Alat tulis.e. Untin# 9 untin#.

  . Lan#kah 'erja.0* Tentukan lan#kah kerja #aris AB !en#an menan/apkan

  ,al$n2kemu!ian tentukan titik 6 !an tan/apkan jal$n1* Pe#an# prisma ukur.!an #erakkan ke!epan:kebelakan# sehin##a

   ba&an#a &al$n A;B terlihat se#aris lurus pa!a prisma Ukur.)* 8ran# ke%1 berjjalan menuju titik D !en#an membaa &al$n melihat

  aba%aba !an $ran# ke%02sehin##a ba&an#an ,al$n A%B !an ,al$n D

  menja!i se#aris lurus2kemu!ian tan/apkan !ii D2!en#an !emikian

  D6 te#ak lurus AB  D

   A 6 B

   

  6

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  7/78

  4. Sket L$kasi.

  7

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  8/78

  5. Data 7asil Praktikum.

   N8 'ETERANGAN ,ARA' 

  0 A 9 6 )M

  1 6 9 B )M

  ) A 9 B

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  9/78

  =. 'esimpulan.Membuat #aris te#ak lurus !i lapan#an !apat !ilakukan !en#an

  men##unakan alat se!erhana (&al$n2 prisma ukur !an untin# 9 untin# *.

  >. Saran. 'erjakanlah praktikum !en#an serius jan#an ban&ak bersen!au #urau.

  9

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  10/78

  MEMBUAT GARIS TEGA' LURUS DAN GARIS

  LURUS TER7ADANG DI LAPANGAN

  0. Tujuan.• Meren/anakan pat$k atau titik 9 titik pen#ukuran !i lapan#an.• Membuat #aris lurus !i lapan#an !en#an alat se!erhana.• Membuat #aris te#ak lurus !i lapan#an !en#an &al$n.• Men#ukur jarak pat$k 9 pat$k &an# su!ah !itentukan.• Men#hitun# jarak terhalan# !ari hasil pen#ukuran.

   1. 'esehatan !an 'eselamatan 'erja (')*.

  Gunakan alat sesuai !en#an +un#sin&a.

  ,an#an men##an##u tanaman !i l$kasi pen#ukuran. ,an#an ber#urau saat praktek.

  Men&iapkan alat sesuai !en#an kebutuhan.

  Men#hitun# jarak terhalan# !ari hasil pen#ukuran. 

  10

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  11/78

  ). Alat !an Bahan.a. Prisma ukur.

   b. -al$n.

  /. Alat tulis.!. Untin# 9 untin#.

  . Lan#kah 'erja.A 6? D? B

    6

    D B@

  0* Membuat sket pen#ukuran seperti #ambar !i atas.1* Tan/apkan &al$n !ititik A !an B ( !ua pat$k terhalan# &an# akan !ibuat

  #aris lurus.)* Tan/apkan &al$n !i titik P. Buatlah #aris lurus AB? P.

  * Membuat pr$&eksi titik B !i #aris lurus AP &aitu titil B? !imana BB? P.4* Menentukan titik 6 !an D !i #aris lurus lurus AP.5* Membaut #aris te#ak lurus !i titik 6 !an D2 !imana 66? AP !an DD?  

  AP.

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  12/78

  00* Buatlah #aris lurus A6? !an #aris lurus D2 B2 sehin##a !i!apat #aris lurus

  AB.01* 7itun# panjan# AB !en#an men##unakan rumus ph&ta#$ras &aitu

   AB=√ ( A B' 

  )2

  +(B B' 

  )2

   

  4. Sket L$kasi.

  5. Data 7asil Pen#ukuran.

   N8 'ETERANGAN ,ARA' 

  12

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  13/78

  0 A%D M

  1 A%E 0= M

  ) A%B@ 1)203 M B@%B 0525)

  ,arak &an# belum !iketahui "

  a* D%D@ b* E%E@/* A%B

   

  0.   DD' =

  16,63  x 4

  28,10=2,879m  

  1.   E E' 

  =16,63 x18

  28,10=12,958m  

  ).

  B B' ¿2

   A B' 

  ¿2+¿

  ¿

   AB=√ ¿ 

   AB=√ (23,10)2+(16,63)2=28,46  

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  14/78

  =. 'esimpulan. Men#etahui jarak &an# terhalan# #e!un# !ari titik A 9 B.

  Dapat membuat #aris lurus !en#an alat se!erhana.

  >.  Saran. 'etika praktikum berlan#sun# !iharapkan kerjasama !an ketelitian

  !ari kel$mp$k.

  Praktikum pen#ukuran Sipat !atar memanjan#

  • Tujuan

  14

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  15/78

  a. Men#ukur be!a tinn##i !ataran &an# telah !iukur !enn#an

  men##unakan pesaat pen&ipat !atar untuk pen#ukura sipat !atar 

  memanjan#

   b. Men/atat hasil pen#ukuran sipat !atar memanjan# keliilin#

  !en#an benarr /. Men#hitun# be!a tin##i !an ketin##ian titik%titik keran#ka !asar

  !en#an benar !. Men#k$reksi hasil perhitun#an be!a tin##i !en#an tepat.

  • 'esehatan !an 'eselamatan 'erja (')*. Gunakan alat sesuai !en#an +un#sin&a.

  ,an#an men##an##u tanaman !i l$kasi pen#ukuran.

  ,an#an ber#urau pa!a aktu praktek berlan#sun#.

  • Alat !an Bahan.!. Pesaat pen&ipat !atar e. Rambu Ukur +. AT' (Alat Tulis 'ant$r*.#. Stati+  h. R$lmeter i. pa&un#

  • Lan#kah 'erja.a. Sket !aerah pen#ukuran

  15

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  16/78

   b. Buatlah 5 titik keran#ka !asar !en#an jarak antar tiitik )3 M/. Pasan# penan!a pa!a 5 titik &an# su!ah !iitentukan serta beri n$m$r

  urut pa!a setiap titik.

  !. Dirikan rambu ukur !iatas titik 0 !an 1 !en#an masin#%masin#!iha!apkan pa!a pesaat pen&ipat !atar 

  e. Dirikan pesaat pen&ipat !atar !iiten#ah anttara pat$k 0 !an 1 !en#an

  masin#%masin# berjarak 04 meter !ari pesaat pen&ipat !atar.+. Stel pesaat hin##a siap untuk melakukan pemba/aan rambu ukur #. Arahkan ter$p$n# len/atatlah sa pesaat pen&ipat !atar kerambu ukur

   pa!a titik 0 !an lakukan pemba/aan rambu ukur 0 seba#ai ba/aan

   belakan# rambu 0.h. 6atatlah hasil pemmba/aan tersebut !alam table hasil pen#ukuran

  i. Arahkan ter$p$n# kea rah rambu ukur pa!a titik 1 !an lakukan pemba/aan rambu ukur 1 seba#ai ba/aan muka rambu 1

   j. 6atatlah hasil pemba/aan tersebut !alam table hasil pen#ukurank. Dirikan pesaat pen&ipat !atar !iten#ah%ten#ah antara titik 1 ; !ititik

  ) kemu!ian lakukan hal &an# sama seperti lan#kah + sampai lan#kah jl. Ulan#i lan#kah k untuk menentukan titik%titik keran#ka !asar &an#

  lain sampai !ititik ke%5

  • Sket L$kasi.

  16

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  17/78

  • Data 7asil Praktikum

  T

  P

  TITI

  BA6AAN,ARA

  BEDATINGG

  I

  ELEAS

  I

  'ETERANGA

   NBELA'AN

  GMU'A

  Ba C 0.413 0.333A Bt C 0.1 %%%%%%%% 3.315 0.315

  Bb C 0.)50 )3 m

  Ba C 0.=3 Ba C 0.451B Bt C 0.13 Bt C 0.05 3.33 0.3)3

  Bb C 0.)3 Bb C 0.)01 )3m

  Ba C 02)0 Ba C 024

  Bb C 02)0 Bb C 0.51

  17

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  18/78

  ) )3 mBa C 02554 Ba C 02=>

  D Bt C 0.4=> Bt C 02 3204< 0.)04Bb C 0.1) Bb C 0.10)

  5 )3 mBa C 0.0> Ba C 0210

  G Bt C 02)

  Bb C 02)1< Bb C0215

  7 Bt C 02< Bt C 0.0> %3.33< 0.151Bb C 02)Bt C 024Bb C 02)

  ∑b11.8   ∑m11.5 3.151(8'*

  • Gambar 7asil Praktikum.

  18

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  19/78

  • 'esimpulan.Den#an melakukan praktikum ini kita !apat men#etahui selisih eleFasi !i

  area parker m$t$r rekt$rat• Saran.

  Saat melakukan praktikum ini harap !ilakukan !i /ua/a /erah.

  Praktikum pen#ukuran Sipat !atar memanjan# double Stand 

  • Tujuana. Men#ukur be!a tinn##i !ataran &an# telah !iukur !enn#an

  men##unakan pesaat pen&ipat !atar untuk pen#ukuran sipat

  !atar memanjan# double stand  b. Men/atat hasil pen#ukuran sipat !atar memanjan# double stand  

  !en#an benar /. Men#k$reksi hasil perhitun#an be!a tin##i !en#an tepat.

  • 'esehatan !an 'eselamatan 'erja (')*.

  19

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  20/78

  Gunakan alat sesuai !en#an +un#sin&a.

  Lin!un#i ppesaat !ari sinar matahari

  ,an#an men##an##u tanaman !i l$kasi pen#ukuran.

  ,an#an ber#urau pa!a aktu praktek berlan#sun#.

  • Alat !an Bahan. j. Pesaat pen&iat !atar k. Rambu Ukur l. AT' (Alat Tulis 'ant$r*.m. Stati+ n. R$lmeter $. pa&un# p. pat$k(paku pa&un#*

  • Lan#kah 'erja.a. Beri tan!a (untuk tan!a keran#ka !asar*jarak antar tan!a kuran# lebih

  4M(men#$n!isikan* b. Beri n$mer urut pa!a setiap tan!a/. Dirikan rambu ukur !iatas tan!a 0 !an tan!a 1 masin#%masin#

  !iha!apkan ke pesaat pen&ipat !atar !. Dirikan pesaat pen&ipat !atar !iantara tan!a 0 !an tan!a 1e. Stel pesaat pen&ipat !atar untuk siap melakukan pen#ukuran+. Arahkan pesaat pen&ipat !atar ke rambu ukur 0 seba#ai ba/aan

   p$sisi 0 ba/aan belakan# rambu 0#. 6atat hasil pen#ukuranh. Arahkan pesaat pen&ipat !atar ke rambu ukur 12seba#ai ba/aan

   p$sisi 0 ba/aan muka rambu 1i. 6atat hasil pen#ukuran

  20

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  21/78

   j. Ulan#i lan#kah ke D s.! I seba#ai p$sisi 1 (double stand * !en#an

  menin##ikan atau memeperpen!ek pesaat pen&ipat !atar k. Dirikan pesaat +iten#ah%ten#ah anttara tan!a 1 !an tan!a )

  kemu!iann ulan#i lan#kah ke E s.! Il. Ulan#i lan#kah 6 s.! ' untuk titik &an# lainm. Untuk titik &an# terakhir antara tan!a 4 !an 0 !alam menentukan

   pesaat pen&ipat !atar !isarankan untuk !ik$ntr$l apakah DB C

  DMn. Sket !aerah pen#ukuran.

  • Sket L$kasi.

  21

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  22/78

  • Data 7asil Praktikum

  22

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  23/78

  Gambar 7asil Praktikum.

  23

  TP

  Titik 

  P$sisi 0 P$sisi 1 ,arak (meter* Be!a Tin##i (

  ∆ t ¿Be!ati##i

  rata%rata

  k$reksi

  tin##i

  Belakan#

  muk a

  Belakan#

  muk a

  0 1 0 1

  0.)

  ) 0.54 0.00

  0.4> 0.)10

  3.==

  0.00 0.)4>

  0.31 0.1<1

  4 00 00 3.34

  3.34

  3.34 %3.30>

  0.=4 0.5=

  0.>> 0.>

  0.=1 0.00

  0.)1 0.34

  3.>0>

  0.)11 0.)4>

  0.)55 0.)40

  5 13.04

  13.04

  3.030

  3.3>>

  3.033 %3.30>

  0.=4

  0.)=

  BM 0.)=5

  0.)1)

  0.333

  0.1=4

  0.1)1

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  24/78

  • 'esimpulan.Dari praktikum !iatas kita !apat melakukan pen#ukuran sipat !atar

  memanjan# !$uble stan!2pen#ukuran ini lebih teliti.

  • Saran.

  Saat melakukan pen#ukuran para surFe&$r harap melaksanakan pen#ukuran

  !en#a teliti.

  Praktikum pen#ukuran Sipat !atar memanjan# per#i%pulan#

  24

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  25/78

  • Tujuana. Men#ukur be!a tinn##i !ataran &an# telah !iukur !enn#an

  men##unakan pesaat pen&ipat !atar untuk pen#ukura sipat !atar 

  memanjan# b. Men/atat hasil pen#ukuran sipat !atar memanjan# keliilin#

  !en#an benarr /. Men#hitun# be!a tin##i !an ketin##ian titik%titik keran#ka !asar

  !en#an benar !. Men#k$reksi hasil perhitun#an be!a tin##i !en#an tepat.

  • 'esehatan !an 'eselamatan 'erja (')*. Gunakan alat sesuai !en#an +un#sin&a.

  ,an#an men##an##u tanaman !i l$kasi pen#ukuran.

  ,an#an ber#urau pa!a aktu praktek berlan#sun#.

  • Alat !an Bahan.H. Pesaat pen&iat !atar r. Rambu Ukur s. AT' (Alat Tulis 'ant$r*.t. Stati+  u. R$lmeter F. pa&un#

  Lan#kah 'erja.a. Sket !aerah pen#ukuran b. Buatlah 5 titik keran#ka !asar !en#an jarak antar tiitik )3 M/. Pasan# penan!a pa!a 5 titik &an# su!ah !iitentukan serta beri n$m$r

  urut pa!a setiap titik.

  25

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  26/78

  !. Dirikan rambu ukur !iatas titik 0 !an 1 !en#an masin#%masin#

  !iha!apkan pa!a pesaat pen&ipat !atar e. Dirikan pesaat pen&ipat !atar !iiten#ah anttara pat$k 0 !an 1 !en#an

  masin#%masin# berjarak 04 meter !ari pesaat pen&ipat !atar.+. Stel pesaat hin##a siap untuk melakukan pemba/aan rambu ukur #. Arahkan ter$p$n# len/atatlah sa pesaat pen&ipat !atar kerambu ukur

   pa!a titik 0 !an lakukan pemba/aan rambu ukur 0 seba#ai ba/aan

   belakan# rambu 0.h. 6atatlah hasil pemmba/aan tersebut !alam table hasil pen#ukurani. Arahkan ter$p$n# kea rah rambu ukur pa!a titik 1 !an lakukan

   pemba/aan rambu ukur 1 seba#ai ba/aan muka rambu 1 j. 6atatlah hasil pemba/aan tersebut !alam table hasil pen#ukuran

  k. Dirikan pesaat pen&ipat !atar !iten#ah%ten#ah antara titik 1 ; !ititik) kemu!ian lakukan hal &an# sama seperti lan#kah + sampai lan#kah j

  l. Ulan#i lan#kah k untuk menentukan titik%titik keran#ka !asar &an#

  lain sampai !ititik ke%5

  • Sket L$kasi.

  26

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  27/78

  • Data 7asil Praktikum

  T

  P

   N$m$

  r Titik 

  Pemba/aan Baak ,arak (meter*

  Be!a

  Tin##

  i

  '$reks

  iketin##ian

  'e

  t

  Belakan

  #

  Detai

  l

  Muk 

  aPesaat

  Titi

  Pat$

  k Titik 

  0.15

  27

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  28/78

  BM0 0.0)3.333

  0.33

  30.34>

  0

  0.3> 0.)<4

  B 0.1=)0.15

  )

  11.

  4

  11.

  44

  %

  3.3)03.333

  3.>3

  <

  0.0450.04

  31

  0.430.1

  4

  6 0.)0=0.)0

  11.

  4

  11.

  44 3.30= 3.333

  3.>1

  4

  0.1010.10

  1)

  0.4)0.0

  )

  D 0.)00.)3

  3

  11.

  4

  11.

  44 %3.31 3.333

  3.>

  )

  0.11>0.0>

  3

  0.43>0.)4

  =

  E 0.)5>

  0.1

  4

  11.

  4

  11.

  4 4 3.01 3.333

  3.>1

  )

  0.1=>0.0)

  )4

  0.)4=0.)4

  =

  BM1 0.140.1

  4

  11.

  4

  11.

  44

  %

  3.013.333

  0.3

  <

  0.0))0.0)

  )5

  0.5)

  0.)4

  =

  D 0.)500.1

  4

  11.

  4

  11.

  44 3.31 3.333

  3.>1

  )

  0.14>0.0)

  )<

  0.0) 0.4

  28

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  29/78

  )

  6 0.)330.)

  0

  11.

  4

  11.

  44

  %

  3.30=3.333

  3.>

  )

  0.0>30.11

  >=

  B 0.140.3

  >

  0.)00.1=

  )

  11.

  4

  11.

  44 3.3)0 3.333

  3.>1

  4

  0.1010.04

  5>

  0.)

  BM0 0.15)0.1=

  )

  11.

  4

  11.

  44 3.3>) 3.333

  3.>3

  <

  0.0430.04

  5

  030.15

  0.0<

  3

  0.33

  30.34

  >

  • Gambar 7asil Praktikum.

  29

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  30/78

  • 'esimpulan.Den#an pen#ukuran sipat !atar memanjan# per#i pulan# lebih teliti2 karena

   pen#ukuran !ilakukan !ua kali• Saran.

  • ,a#alah alat praktikum !en#an baik !an benar.• Lakukan pen##unaan !en#an teliti.• Bekerjalah !en#an hati%hati.

  Praktikum pen#ukuran Sipat !atar pr$+il melintan#

  • Tujuana. Men#ukur be!a tin##i !en#an pesaat pen&ipat !atar untuk

   pen#ukuran sipat !atar pr$+il !en#an benar  b. Men/atat hasil pen#ukuran sipat !atar pr$+il !en#an benar 

  /. Men#hitun# ketin##ian suatu titik !en#an benar !. Men##ambar #aris pr$+il melintan# sepanjan# #aris ren/ana

   pr$&ek • 'esehatan !an 'eselamatan 'erja (')*.

  Gunakan alat sesuai !en#an +un#sin&a.

  30

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  31/78

  ,an#an men##an##u tanaman !i l$kasi pen#ukuran.

  ,an#an ber#urau pa!a aktu praktek berlan#sun#.

  • Alat !an Bahan.. Pesaat pen&iat !atar . Rambu Ukur &. AT' (Alat Tulis 'ant$r*.J. Stati+  aa. R$lmeter ab. pa&un#

  • Lan#kah 'erja.

  a. Sket !aerah pen#ukuran b. Pastikan 4 pat$k !ari titik%titik keran#ka !asar su!ah a!a !i #aris

  ren/ana pr$&ek /. Dirikan pesaat pen&ipat !atar2bi!ik ke pat$k BM lakukan pemba/aan

  rambu!. Buatlah p$t$n#an melintan# 2tentukan titik%titik sesuai

  kein#inan:kebutuhan2/atat ba/aan rambu !an buatlah #ambar skete. Pin!ahkan PPD2men!ekat ke titik berikutn&a2lakukan lan#kkahh /;!+. Lakukan lan#kah /2!2e hin##a titik terakhir &an# telah an!a tentukan.

  31

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  32/78

  • Sket L$kasi.

  32

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  33/78

  33

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  34/78

  34

  TP Titik  Ba/aan Rambu ,arak (m*

  Tin##i #aris bi!ik 

  Tin##iTitik Gambar Sket

  BA BT BB

  bm 1.23

  0

  1.19

  2

  1.15

  4

  42.192 41.00

  0

  1

  A 1.45

  0

  1.39

  5

  1.33

  0

  0.2 40.79

  7

  B 1.83

  0

  1.76

  4

  1.69

  8

  1.8 40.42

  8

  C 1.31

  2

  1.25

  1

  1.19

  0

  2.5 40.94

  1

  D 1.27

  0

  1.21

  1

  1.15

  2

  0 40.98

  1E 1.32

  0

  1.25

  8

  1.19

  5

  2.5 40.93

  4

  F 2.10

  0

  2.04

  0

  1.98

  0

  3.4 40.15

  2

  G 1.43

  0

  1.36

  8

  1.30

  6

  0.4 40.82

  4

  P1 1.35

  0

  1.30

  3

  1.25

  6

  42.191 40.88

  8

  2

  A 1.43

  2

  1.36

  7

  1.30

  2

  1 40.82

  4

  B 1.87

  2

  1.81

  1

  1.75

  0

  1.5 40.38

  0C 1.25

  9

  1.20

  0

  1.14

  1

  2.45 40.92

  1

  D 1.32

  0

  1.26

  6

  1.21

  2

  0 40.92

  5

  E 1.29

  6

  1.24

  3

  1.19

  0

  2.45 40.94

  8

  F 2.06

  5

  2.01

  1

  1.95

  7

  2.55 40.18

  0

  G 1.44

  4

  1.38

  9

  1.33

  4

  0.3 40.80

  2

  P2 1.32

  0

  1.28

  8

  1.25

  6

  42.167 40.87

  9

  3

  A 1.07

  6

  1.10

  7

  1.13

  8

  0.3 41.06

  B 1.84

  5

  1.77

  5

  1.70

  5

  1.7 40.39

  2

  C 1.24

  1

  1.27

  5

  1.20

  9

  2.25 40.89

  2

  D 1.29

  0

  1.22

  5

  1.16

  0

  0 40.94

  2

  E 1.28

  3

  1.21

  8

  1.15

  3

  2.25 40.94

  9

  F 1.27

  5

  1.20

  4

  1.13

  3

  2.5 40.96

  3

  P3 1.39

  4

  1.33

  4

  1.27

  4

  42.227 40.89

  3

  4

  A 1.25

  1

  1.17

  7

  1.10

  3

  0.4 41.11

  0

  B 2.09

  0

  2.01

  8

  1.27

  1

  1.6 40.20

  9

  C 1.40

  9

  1.34

  0

  1.22

  2

  2.5 40.88

  7

  D 1.36

  2

  1.29

  9

  1.19

  1

  0 40.92

  8

  E 1.38

  5

  1.32

  6

  1.21

  6

  2.5 40.90

  1

  F 1.351

  1.292

  1.035

  0.3 40.935

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  35/78

  35

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  36/78

  Gambar sket.

  36

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  37/78

  Gambar hasil

  37

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  38/78

  38

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  39/78

  • 'esimpulan.Dari praktikum !iatas kita !apat men#etahui ketin##ian suatu titik !ari

  ren/ana #aris pr$&ek • Saran.

  Saat melakukan perhitun#an2lakukan !en#an teliti.

  39

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  40/78

  Praktikum pen#ukuran Be!a tin##i pa!a ban#unanmen##unakan met$!e tri#$n$metri

  • Tujuan

  Men#ukur be!atin##i suatu ban#unan !en#an men##unakan met$!e

  tri#$n$metri2serta !apat men/atat hasil pen#ukuran !en#an benar.

   • 'esehatan !an 'eselamatan 'erja (')*.

  Gunakan alat sesuai !en#an +un#sin&a.

  ,an#an men##an##u tanaman !i l$kasi pen#ukuran.

  ,an#an ber#urau pa!a aktu praktek berlan#sun#.

  • Alat !an Bahan.a/. Pesaat the$!$lita!. Rambu Ukur ae. AT' (Alat Tulis 'ant$r*.

  • Lan#kah 'erja.a. Buatlah sket !aerah pen#ukuran b. Buatlah 4 titik(titik men&esuaikan*/. Dirikan rambu ukur !ititik &an# teah !i tentukan!. Stel the$!$lite hin##a siap untuk melakukan pen#ukurane. Arahkan ter$p$n# the$!$lite ke rambu ukur titik 0+. Lakukan pemba/aan rambu ukur2/atat pa!a ttabel

  #. Lakukan pemba/aan su!ut Ferti/al./atat pa!a tableh. Ulan#i lan#kah e%# untuk titik 1%4i. 7itun# jarak mirin#2jarak !atar !an be!a tin##i2tulis pa!a table &an#

  terse!ia.

  40

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  41/78

  • Sket L$kasi.

  • Data 7asil Praktikum

  41

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  42/78

  TP TITI

  SUDUT ERTI'AL PEMBA6AA

   N

  RAMBU

  U'UR 

  ,ARA' 

  MIRIN

  G

  ,ARA

  DATA

  BEDA

  TINGG

  I

  TINGGI

  TITI' 

  K8

  K@

  K@@

  P0 0.)3 0.333

  0.44P1 3 3 4 0.)3 12> 125 32530 0.530

  0.)350.451

  P) 03 04 44 0.43 142>5 251> 4251>0.1==0.451

  P 03 00 13 0.)3 142>=) 152)>5 245> 4245>0.1>=0.4=

  P4 0= 1 4 0.)3 1520>4 1524>5 =23

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  43/78

  43

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  44/78

  44

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  45/78

  45

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  46/78

  • 'esimpulan.'ita !apat membuat #aris lurus se/ara manual !i lapan#an men##unakan

  alat se!erhana &aitu !en#an &al$n !an r$ll meter.

  • Saran. Den#an bekerja sama kita bisa membuat #aris lurus !i lapan#an !en#an

  /epat. Per/a&alah terha!ap pen#amat untuk men#amati &al$n pertama sampai

  terakhir.

  Praktikum pen#ukuran k$ntur pa!a lapan#an men##unakan pesaat the$!$lite

  • Tujuan

  Menentukan k$ntur suatu bi!an# men##unakan pesaat the!$lit

  • 'esehatan !an 'eselamatan 'erja (')*. Gunakan alat sesuai !en#an +un#sin&a.

  ,an#an men##an##u tanaman !i l$kasi pen#ukuran.

  ,an#an ber#urau pa!a aktu praktek berlan#sun#.

  46

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  47/78

  • Alat !an Bahan.a+. Pesaat the$!$lita#. Rambu Ukur 

  ah. AT' (Alat Tulis 'ant$r*.• Lan#kah 'erja.

  * Stel the!$lit hin##a siap !i#unakan03* Tentukan titik bi!ikan [email protected]* Bi!ik ke titik sembaran#2searah jarum jam2titik !iusahakan ke setiap

   bel$kan:p$j$k !aeerah pen#ukuran201* 6atat su!ut h$riJ$ntal0)* 6atat ba/aan rambu ukur 0* 7itun# k$ntur bi!an# tersebut.

   

  • Sket L$kasi.

  47

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  48/78

  48

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  49/78

  • Gambar 7asil Praktikum.

  49

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  50/78

  • 'esimpulan.Dari praktikum !iatas kita !apat men##ambar sebuah peta k$ntur 

  • Saran.Saat melakukan praktikum periksa kesiapan alat2/ek apakah alat siap

  !i#unakan atau t!ak.

  50

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  51/78

  Praktikum pen#ukuran luas !aerah pa!a lapan#anmen##unakan pesaat the$!$lite

  • Tujuan

  Menentukan luas !aerah men##unakan pesaat the!$lit

  • 'esehatan !an 'eselamatan 'erja (')*. Gunakan alat sesuai !en#an +un#sin&a.

  ,an#an men##an##u tanaman !i l$kasi pen#ukuran.

  ,an#an ber#urau pa!a aktu praktek berlan#sun#.

  • Alat !an Bahan.ai. Pesaat the$!$litaj. Rambu Ukur ak. AT' (Alat Tulis 'ant$r*.

  • Lan#kah 'erja.04* Buat sket l$kasi pen#ukuran05* Letakkan stati+ !iten#ah%ten#ah !aerah pen#ukuran

  51

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  52/78

  0* Bi!ik ke titik sembaran#2searah jarum jam2titik !iusahakan ke setiap

   bel$kan:p$j$k !aeerah pen#ukuran213* 6atat su!ut h$riJ$ntal10* 6atat ba/aan rambu ukur 11* 7itun# luas.

   

  • Sket L$kasi.

  52

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  53/78

  53

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  54/78

  • Gambar 7asil Praktikum.

  54

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  55/78

  • 'esimpulan.Dari praktikum !iatas kita !apat men#hitun# luas sebuah !aerah se/ara

  akurat men##unakan the!$lit

  • Saran. Lakukan per/$baan !en#an teliti2 ,an#an ber#urau saat melakukan per/$baan ,a#a keselamatan alat !an surFe&$r.

  55

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  56/78

  56

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  57/78

  • Tujuan

  • Pen#ukuran Ilmu Ukur Tanah !ikampus UNESA Li!ah Oetan ini

  !imaksu!kan seba#ai aplikasi lapan#an !ari te$ri%te$ri !asar Ilmu Ukur Tanah &an# !i!apatkan $leh praktikan !i ban#ku kuliah seperti

   pen#ukuran be!a tin##i 2 alat !an pen##unaann&a2 sampai pa!a

   pembuatan peta.

  • Tujuan &an# in#in !i/apai !ari praktikum Ilmu Ukur Tanah ini a!alah

  sbb"

  a.  Praktikan !apat memahami /ara menentukan jarak $ptis pat$k 

  utama !an !etail2 b.   Memahami /ara menentukan be!a tin##i2

  c.  Memahami /ara menentukan tin##i pat$k2 !an

  d. Memahami /ara mentukan kemirin#an pat$k.

  e. Memahamui /ara membuat p$t$n#an melintan#

  • 'esehatan !an 'eselamatan 'erja (')*. Gunakan alat sesuai !en#an +un#sin&a.

  ,an#an men##an##u tanaman !i l$kasi pen#ukuran. ,an#an ber#urau pa!a aktu praktek berlan#sun#.

  • Alat !an Bahan.• Pesaat the$!$lit

  57

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  58/78

  • Pesaat Oaterpass• Rambu Ukur • AT' (Alat Tulis 'ant$r*.•

   pa&un#

  LAP8RAN PRA'TI'UM PENGU'URAN BEDATINGGI DAN PR8IL MELINTANG PADA 'AMPUS

  UNESA LIDA7

  • Pen!ahuluan

  Pa!a tan##al 1 mei 1304 kelas TSB 130 !iserahi sebuah tu#as $leh"

  Drs. Di!iek Pura!i2 M.Si.untuk melakukan pen#ukuran be!a ketin##ian

   jalan masuk kampus unesa li!ah etan.

  Drs. Di!iek Pura!i2 M.Si selaku pemilik pr$&ek men#in#inkan in+$rmasiketin##ian jalan serta in+$rmasi &an# !apat !i#unakan untuk meren/ana

  saluran !rainase.

  Berikut a!alah !enah l$kasi !ari pekerjaan &an# !iminta

  58

  http://pdpt.unesa.ac.id/portofolio/profil-dosen/didiek-purwadihttp://pdpt.unesa.ac.id/portofolio/profil-dosen/didiek-purwadi

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  59/78

  8leh karena itu kami kelas TSB 130 melakukan pen#ukuran jalan !an

   pen#ukuran saluran !rainase.untuk men!apatkan !ata be!a ketin##ian jalan

  serta bea ketin##ian saluran.

  • Met$!e Pelaksanaan.

  Dalam melakukan pen#ukuran ini met$!e &an# !ilakukan a!a !ua &aitu"

  0. pen#ukuran pr$+il memanjan# !$uble stan!

  1. pen#ukuran pr$+il melintan#

  Untuk mempermu!ah k$$r!inasi kelas TSB menunjuk 1 $ran# seba#ai

  k$$r!inat$r lapan#an &aitu"

  Demi memperlan/ar pen#ukuran k$$r!inat$r lapan#an TSB 130 telah memba#i

  lahan pekerjaan seban&ak > titik pen#ukuran.

  59

  n$ nama keteran#an0 Akbar 'alam RamJ& k$$r!inat$r lapan#an bentan# A

  1 ran!h& Nau+al Set&aan '$$r!inat$r lapan#an bentan# B

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  60/78

  Dalam pelaksanaan&a k$$r!inat$r kelas TSB 130 menunjuk Tim Ahli

  untuk melaksanakan pen#ukuran berikut ini a!alah nama ketua tim

   pelaksana"

  Dalam melaksanakan pen#ukuran2tim%tim tersebut membaa sta++ ahli masin#%

  masin# #una memperlan/ar pr$ses pen#ukuran

  60

  tim pesaat ketua Bentan# Bertan##un# jaab atas pen#ukuran

  0 the$!$lit Dli&aul ikri&ah A pr$+il memanjan# Double stand 

  1 aterpass AFi an##i purnamasari A pr$+il melintan#

  ) aterpass L$la Aprilia B pr$+il memanjan#

  aterpass Ni a&an Amrita B pr$+il melintan#  Double stand 

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  61/78

  Tim Nama an##$ta

  0

  Din !ianin# k. O. 0343

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  62/78

  Gh$Ja 0343

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  63/78

    Menggunakan theodolite

  a* Dirikan rambu ukur !iatas tan!a 0 !an tan!a 1 masin#%masin#

  !iha!apkan ke pesaat the$!$lit

   b* Dirikan pesaat the$!$lit !iantara tan!a 0 !an tan!a 1/* Stel pesaat the$!$lit untuk siap melakukan pen#ukuran!* Arahkan pesaat the$!$lit ke rambu ukur 0 seba#ai ba/aan p$sisi 0

   ba/aan belakan# rambu 0e* 6atat hasil pen#ukuran+* Arahkan pesaat the$!$lit ke rambu ukur 12seba#ai ba/aan p$sisi 0

   ba/aan muka rambu 1#* 6atat hasil pen#ukuranh* Ulan#i lan#kah ke D s.! I seba#ai p$sisi 1 (double stand * !en#an

  menin##ikan atau memeperpen!ek pesaat the$!$lit

  i* Dirikan pesaat !iten#ah%ten#ah anttara tan!a 1 !an tan!a ) kemu!ian

  ulan#i lan#kah ke E s.! I j* Ulan#i lan#kah 6 s.! ' untuk titik &an# laink* Untuk titik &an# terakhir antara tan!a 0 !an > !alam menentukan pesaat

  the$!$lit !isarankan untuk !ik$ntr$l apakah DB C DM

  l* Sket !aerah pen#ukuran.

  Lan#kah kerja pen#ukuran pr$+il melintan#

  Menggunakan pesawat waterpass

  a* Pastikan > pat$k !ari titik%titik keran#ka !asar su!ah a!a !i #aris ren/ana

   pr$&ek  b* Dirikan pesaat pen&ipat !atar2bi!ik ke pat$k BM lakukan pemba/aan

  rambu/* Buatlah p$t$n#an melintan# 2tentukan titik%titik sesuai

  kein#inan:kebutuhan2/atat ba/aan rambu !an buatlah #ambar sket!* Pin!ahkan PPD2men!ekat ke titik berikutn&a2lakukan lan#kkah /;!e* Lakukan lan#kah /2!2e hin##a titik terakhir &an# telah an!a tentukan.

    Menggunakan pesawat theodolit

  63

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  64/78

  +* Pastikan > pat$k !ari titik%titik keran#ka !asar su!ah a!a !i #aris ren/ana

   pr$&ek #* Dirikan pesaat the$!$lit2bi!ik ke pat$k BM lakukan pemba/aan rambu

  h* Buatlah p$t$n#an melintan# 2tentukan titik%titik sesuaikein#inan:kebutuhan2/atat ba/aan rambu !an buatlah #ambar sket

  i* Pin!ahkan pesaat the$!$lit2men!ekat ke titik berikutn&a2lakukan

  lan#kkah /;! j* Lakukan lan#kah /2!2e hin##a titik terakhir &an# telah an!a tentukan.

  • Sket L$kasi.

  64

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  65/78

  Data Hasil Pengukuran ,bentang A pengukuran

  profil memanang doublestand dan pengukuran melintang 

  65

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  66/78

  66

  TP

  Titik 

  P$sisi 0Su!ut ertikal

  (Belakan#*Su!ut ertikal

  (Muka*,arak 

  Be!aTin##i

  Belakan#

  Muka

  K..

  °¿K..@ K.. K..

  °¿K..@ K..

  Blkn#

  Mk 

  0245(a*

  4 02

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  67/78

  Table p$sisi 0

  Table p$sisi 1

  67

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  68/78

  • Perhitun#an su!ut

   T

  P

  T I    T I    K 

  POSISI 1 POSISI 2

   JARA

  BEDA TINGGI

  BEDA TINGGI

  RATA-

  RATA

  KORE

  KSI

   TITIK 

   TINGG

  I

  PEBACAAN

  RAB! 1

  PEBACAAN

  RAB! 2

  BE"AKA

  NG

  !K 

  ABE"AKA

  NG

  !K 

  A

  POSI

  SI 1

  POSI

  SI 2

  1.564 1.580  100.0

  00

  68

  TP

  Titik 

  P$sisi 1Su!ut ertikal

  (Belakan#*Su!ut ertikal

  (Muka*,arak 

  Be!aTin##i

  Belakan#

  Muka

  K..

  °¿K..@ K.. K..

  °¿K..@ K..

  Blkn#

  Mk 

  024=3

  (a*4 0254 (t* (%* 3 5 )5 1)

  02)43(b*

  0 3245

  02=3(a*

  0243

  02)54 (t* 0254 ) 15 14 0 44 5 1) 0402143

  (b*02)>3

  1 1200

  02444(a* 02)

  02

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  69/78

  5 1.470 1.465

  1.376 1.350

  1  #0.5

  68

  #0.5

  46  #0.557

  1.484  1.56

  9

    1.480  1.54

  04 1.375

    1.47

  0  1.365

    1.46

  5

  100.5

  57

  1.266  1.37

  1  1.250

    1.39

  0

  2  #2.0

  64

  #2.1

  41  #2.103

  1.525  1.47

  2  1.552

    1.47

  2

  3 1.375  1.37

  5  1.400

    1.36

  5

  102.6

  60

  1.225  1.25

  8  1.248

    1.25

  8

  3  #1.1

  33

  #1.1

  29  #1.131

  1.621

    1.55

  0   1.716

    1.57

  5

  4 1.530  1.37

  5  1.528

    1.40

  0

  103.7

  91

  1.438  1.20

  0  1.340

    1.22

  5

  4

  -

  1.43

  1

  -

  1.42

  6

  -1.429

  1.77

  5

  1.62

  2

  1  1.53

  0

  1.52

  8

  102.3

  62

  1.30

  5

  1.43

  4

  • Data 7asil Pen#ukuran TIM 12bentan# A pen#ukuran pr$+il

  melintan#

   T

  P

   TITI

  BACAAN RAB! JARAK 

  $m%

   TINGGI GARIS

  BIDIK 

   TINGGI

   TITIK 

  GABAR SKET

  BA BT BB

  5

    1.36

  9

  1.31

  2

  1.25

  5

  &  1.44

  1

  1.34

  0

  1.23

  9

  B  1.50

  2

  1.43

  6

  1.37

  0

  C 2.51

  5

  2.40

  2

  2.28

  9

  69

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  70/78

  D  1.31

  0

  1.20

  5

  1.10

  0

  E  1.43

  5

  1.35

  8

  1.27

  1

  F  1.41

  5

  1.33

  0

  1.24

  5G

    1.44

  0

  1.35

  8

  1.27

  6

  '  1.45

  0

  1.36

  6

  1.28

  4

  I  1.28

  0

  1.19

  0

  1.10

  0

   J  1.51

  5

  1.43

  0

  1.34

  5

  4  4.29

  9

  4.28

  7

  4.27

  5

  A  2.56

  3

  2.49

  8

  2.43

  3

  B

    1.57

  2

  1.15

  2

  1.45

  2

  C  1.73

  6

  1.67

  3

  1.61

  0

  D  1.76

  7

  1.71

  7

  1.66

  7

  E  1.82

  5

  1.77

  3

  1.72

  0

  (   2.19

  8

  2.14

  8

  2.09

  8

  3  1)77

  8

  2.51

  0

  1.62

  0

  A  1.66

  4

  1.56

  9

  1.46

  9

  B  1.64

  8

  1.55

  3

  1.46

  9

  C  1.81

  9

  1.72

  6

  1.63

  2

  D  1.82

  4

  1.73

  5

  1.64

  6

  E  1.83

  4

  1.74

  5

  1.65

  5

  (   1.09

  4

  1.00

  2

  1.91

  0

  2  1.77

  8

  1.65

  3

  1.52

  8

  A  1.92

  2

  1.84

  2

  1.52

  8

  B  1.97

  2

  1.84

  5

  1.71

  9

  * 1.75 1.66 1.57

  70

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  71/78

  2 2 2

  1  1.64

  0

  1.49

  0

  1.29

  0

  A   1.583 1.585 1.467

  B  1.52

  2

  1.46

  3

  1.40

  4

  C  1.55

  0

  1.49

  1

  1.43

  2

  D  1.38

  2

  1.32

  4

  1.26

  6

  +  1.98

  2

  1.91

  2

  1.84

  2

  • Gambar sket

  71

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  72/78

  72

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  73/78

  Gambar hasil pen#ukuran

  73

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  74/78

  74

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  75/78

  Data Hasil Pengukuran ,bentang ! pengukuran

  profil memanang doublestand dan pengukuran melintang 

  Data 7asil Pen#ukuran TIM )2bentan# b pen#ukuran pr$+ilmemanjan#

   T

  P

  T I    T I    K 

  POSISI 1 POSISI 2

   JARAK 

  BEDA

   TINGGI

  BED

  A

   TING

  GI

  RATA

  -

  RATA

  KORE

  KSI

   TITIK 

   TING

  GI

  PEBACAAN

  RAB! 1

  PEBACAAN

  RAB! 2

  BE"AKA

  NG

  !K 

  ABE"AKA

  NG

  !K 

  A

  POSI

  SI 1

  POSI

  SI 2

  1.441 1.434   18.2

    22   100.000

  5 1.350 1.341 23  18

  .6

  1.259 1.248  41

  .2

  40

  .6

  1

  -

  0.05

  6

  -

  0.05

  9

  -

  0.05

  8

  75

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  76/78

  1.560  1.52

  1  1.528

    1.51

  0

  6 1.420  1.40

  6  1.388

    1.40

  0

  99.94

  2

  1.280  1.29

  1

    1.248  1.29

  02

    #0.0

  10

  #0.0

  08

  0.00

  9

  1.448  1.52

  5  1.391

    1.49

  5

  7 1.337  1.41

  0  1.280

    1.38

  0

  99.95

  1

  1.226  1)29

  5  1.265

    1.16

  9

  3

  -

  0.11

  3

  -

  0.11

  3

  -

  0.11

  3

  1.480  1.56

  8  1.448

    1.51

  0

  8 1.343  1.45

  0  1.312

    1.39

  3

  99.83

  8

  1.206  1.33

  2  1.176

    1.276

  4

  -

  0.10

  7

  -

  0.11

  3

  0.11

  0

  1.61

  5

  1.58

  5

  9  1.45

  0

  1.42

  5

  99.72

  8

  1.28

  5

  1.26

  5

  76

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  77/78

  • 'esimpulan.

  'ita !apat membuat #aris lurus se/ara manual !i lapan#an men##unakanalat se!erhana &aitu !en#an &al$n !an r$ll meter.

  • Saran. Den#an bekerja sama kita bisa membuat #aris lurus !i lapan#an !en#an

  /epat. Per/a&alah terha!ap pen#amat untuk men#amati &al$n pertama sampai

  terakhir.

  77

 • 8/18/2019 Contoh Praktikum Ilmu Ukur Tanah.

  78/78