conferència gestió econòmica baix llobregat

Download Conferència gestió econòmica  baix llobregat

If you can't read please download the document

Post on 28-May-2015

792 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Gesti econmica centre educatiu Gesti econmica dels Centres Educatius (Baix Llobregat)15 de desembre de 2011 1

2. Gesti econmica centre educatiuLEC: Ttol VII . De lautonomia dels centres educatiusTemporalitzaci de la gestimbit de lautonomiaAnual OrganitzativaPedaggicaAdministrativaDiria/setmanal EconmicaQualsevol incidncia en algun dels mbits t repercussionsimmediates o a mitj termini en els altres 2 3. Gesti econmica centre educatiuServeis prestats als alumnes i a les famliesServeisCentreEducatiusAMPAActivitats extraescolarsmbit deAtenci logopdicalautonomia EAP OrganitzativaExternMenjador escolarPedaggicaConsell ComarcalTransport escolar Administrativa AMPA Acollida matinalCentreOrientaci3 4. Gesti econmica centre educatiuGestieconmica Adapta la sevadel centre Organisme pblic gesti a la del educatiusector pblicpblicUsos i costums: Farem com sha fet fins araAutonomia de gesti econmica(Llei de1988) Professionalitzaci de la direcci: Decret dautonomia Decret de direcci4 5. Gesti econmica centre educatiumbit Generalitat de Catalunya(derogada) (derogat) RESOLUCI de 19 dabril de 2006, de la Secretaria General del Departament dEducaci per la qual es donen instruccions a les direccions dels centres relatives a diversos aspectes de la gesti econmica dels centres pblics del Departament dEducaci.5 6. Gesti econmica centre educatiu NORMATIVA REGULADORA DE LAGESTI ECONMICA DELS CENTRES EDUCATIUS PBLICS (Anterior a la Llei deducaci de Catalunya)6 7. Gesti econmica centre educatiuNormativa estatal que regula i estableix lautonomia de la gesti econmica dun centre educatiu pblicAntecedentLey 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios deBachillerato, Formacin Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artsticos en los Centrospblicos y la autonoma de gestin econmica de los Centros docentes pblicosno universitarios.Ley orgnica 9/1995, de 20 de noviembre, de participacin, evaluacin y gobiernode los centros docentes. (Derogada por la Ley 2/2006)Artculo 7. Autonoma en la gestin de los recursos econmicos en los centros pblicos.7 8. Gesti econmica centre educatiu Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci (LOE) ActualArticle 120. Disposicions generals. 1. Els centres disposen dautonomia pedaggica, dorganitzaci i de gesti en el marc de la legislaci vigent i en els termes recollits en aquesta Llei i en les normes que la despleguin.2. Els centres docents disposen dautonomia per elaborar, aprovar i executar un projecte educatiu i un projecte de gesti, com tamb les normes dorganitzaci i funcionament del centre. 3. Les administracions educatives han dafavorir lautonomia dels centres de manera que els seus recursos econmics, materials i humans es puguin adequar als plans de treball i organitzaci que elaborin, una vegada siguin convenientment avaluats i valorats. 4......Article 122. Recursos. 1.... 2. Les administracions educatives poden assignar dotacions ms grans de recursos a determinats centres pblics o privats concertats per ra dels projectes que ho requereixin o atenent les condicions despecial necessitat de la poblaci que escolaritzen. 3. Els centres docents pblics poden obtenir recursos complementaris, amb laprovaci prvia del consell escolar, en els termes que estableixin les administracions educatives, dins els lmits que la normativa vigent estableix. Aquests recursos no poden provenir de les activitats portades a terme per les associacions de pares i dalumnes en compliment dels seus fins i han de ser aplicats a les seves despeses, dacord amb el que les administracions educatives estableixin. 8 9. Gesti econmica centre educatiuArticle 123. Projecte de gesti dels centres pblics.1. Els centres pblics que imparteixin ensenyaments regulats per aquesta Llei disposen dautonomia en la seva gesti econmica dacord amb la normativa que estableix aquesta Llei i la que determini cada Administraci educativa.2. Les administracions educatives poden delegar en els rgans de govern dels centres pblics ladquisici de bns, contractaci dobres, serveis i subministraments, dacord amb el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual saprova el text refs de la Llei de contractes de les administracions pbliques, i amb els lmits que fixi la normativa corresponent. Lexercici de lautonomia dels centres per administrar aquests recursos est sotms a les disposicions que les administracions educatives estableixin per regular el procs de contractaci, de realitzaci i de justificaci de la despesa.3. ....4. Els centres pblics han dexpressar lordenaci i la utilitzaci dels seus recursos, tant materials com humans, a travs de lelaboraci del seu projecte de gesti, en els termes que regulin les administracions educatives.Article 127. Competncies del consell escolar. . a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a qu es refereix el captol II del ttol Vdaquesta Llei.Article 132. Competncies del director. i) Convocar i presidir els actes acadmics i les sessions del consell escolar i del claustre deprofessors del centre i executar els acords adoptats en lmbit de les seves competncies. j) Dur a terme les contractacions dobres, serveis i subministraments, aix com autoritzar lesdespeses dacord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar lescertificacions i documents oficials del centre, tot aix dacord amb el que estableixin lesadministracions educatives 9 10. Gesti econmica centre educatiuLA GESTI ECONMICA DELS CENTRESEDUCATIUS PBLICS EN LMBIT DE LAGENERALITAT DE CATALUNYA(Llei deducaci de Catalunya i normativa de desplegament) 10 11. Gesti econmica centre educatiuLlei 12/2009, del 10 de juliol, deducaciTtol VII De lautonomia dels centres educatiusArticle 90. Finalitat i mbits de lautonomia dels centres educatius 1. Els centres educatius disposen dautonomia en els mbits pedaggic, organitzatiu i de gesti de recursos humans i materials. 2. En exercici de lautonomia dels centres, els rgans de govern de cada centre poden fixar objectius addicionals i definir les estratgies per a assolir-los, organitzar el centre, determinar els recursos que necessita i definir els procediments per a aplicar el projecte educatiu. 3. Lautonomia dels centres sorienta a assegurar lequitat i lexcellncia de lactivitat educativa.Article 99. Autonomia de gesti 1. La gesti dels centres pblics s responsabilitat de la direcci de cada centre i lautonomia comprn, amb les limitacions aplicables en cada cas: a) La gesti del professorat, del personal datenci educativa i del personal dadministraci i serveis. b) Ladquisici i la contractaci de bns i serveis. c) La distribuci i ls dels recursos econmics del centre. d) El manteniment i el millorament de les installacions del centre, en el cas dels centres que imparteixen educaci secundria. e) Lobtenci, o lacceptaci, si escau, de recursos econmics i materials addicionals. 11 12. Gesti econmica centre educatiuArticle 103. Exercici de lautonomia dels centres pblics de la Generalitat de Catalunya en matria de gestieconmica1. La gesti econmica dels centres pblics de la Generalitat sha dajustar als principis deficcia, deficincia,deconomia i de caixa i pressupost nics. La gesti econmica sha de sotmetre al principi de pressupost inicial anivellaten la previsi dingressos i despeses i al principi de retiment de comptes.2. Sn objecte de la gesti econmica dels centres:a) Les assignacions als centres amb crrec als pressupostos de la Generalitat i, si sescau, les procedentsdaltres administracions pbliques per a atendre despeses derivades de lactivitat dels centres.b) Les quantitats obtingudes per la prestaci de serveis gravats per preus pblics, quan es determini perreglament.c) Els ingressos obtinguts per la venda de productes generats per lactivitat normal del centre i per lavenda de material i mobiliari obsolet o deteriorat que, dacord amb el que sestableixi per reglament, hagidsser substitut.d) La part que correspon a cada centre dels ingressos derivats de ls de les installacions, els immobles iel material assignats als centres de secundria, i tamb, dacord amb la reglamentaci corresponent, alsde primria.e) Les quantitats i les rendes provinents de donacions o de llegats fets al centre amb finalitat docent, sensperjudici de les competncies en aquesta matria del departament competent en matria de finances.3. Els ingressos assignats als centres sn de lliure disposici, llevat dels assignats amb carcter finalista. Els centrespoden incorporar els romanents dels ingressos de lliure disposici al pressupost de lexercici segent. 12 13. Gesti econmica centre educatiu4. Els centres no poden en cap cas destinar ingressos a satisfer obligacions derivades de compromisos de carcter laboral, que la direcci del centre no pot subscriure ni autoritzar.5. El Departament assessora les direccions dels centres en lexecuci de la gesti econmica i, conjuntamentamb el departament competent en matria de finances, determina el model comptable, el pla decomptes, els destinataris de la informaci comptable, els documents acreditatius de la gesti econmica iel procediment per a acreditar davant lAdministraci laprovaci de la liquidaci del pressupost anual,sens perjudici de les actuacions posteriors que corresponguin a la Intervenci General i a la Sindicaturade Comptes, en lmbit de les competncies respectivesTtol IX. De la direcci i el govern dels centres educatiusArticle 142. El director o directora 1. El director o directora del centre pblic s responsable de lorganitzaci, el funcionament i ladministraci del centre, nexerceix la direcci pedaggica i s cap de tot el personal ........ 7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a lorganitzaci i la gesti del centre segents: ....... f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments dacord amb el pressupost aprovat. g) Contractar bns i serveis dins els lmits establerts per lAdministraci educativa i actuar com a rgan de contractaci. .......Article 148. El consell escolar3. Corresponen al consell escolar les funcions segents: .........f)