compendi osaa rsl lull i i

Upload: aprendizdelaexperien

Post on 13-Oct-2015

46 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • De compendiosaarchitectura et

  complemento artisLullii...

  Source gallica.bnf.fr / Bibliothque nationale de France

 • Bruno, Giordano (1548-1600). De compendiosa architectura et complemento artis Lullii.... 1582.

  1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numriques d'oeuvres tombes dans le domaine public provenant des collections de laBnF.Leur rutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n78-753 du 17 juillet 1978 : *La rutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la lgislation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La rutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par rutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produitslabors ou de fourniture de service.

  Cliquer ici pour accder aux tarifs et la licence

  2/ Les contenus de Gallica sont la proprit de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques.

  3/ Quelques contenus sont soumis un rgime de rutilisation particulier. Il s'agit :

  *des reproductions de documents protgs par un droit d'auteur appartenant un tiers. Ces documents ne peuvent tre rutiliss, sauf dans le cadre de la copie prive, sansl'autorisation pralable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservs dans les bibliothques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signals par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothquemunicipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invit s'informer auprs de ces bibliothques de leurs conditions de rutilisation.

  4/ Gallica constitue une base de donnes, dont la BnF est le producteur, protge au sens des articles L341-1 et suivants du code de la proprit intellectuelle.

  5/ Les prsentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont rgies par la loi franaise. En cas de rutilisation prvue dans un autre pays, il appartient chaque utilisateurde vrifier la conformit de son projet avec le droit de ce pays.

  6/ L'utilisateur s'engage respecter les prsentes conditions d'utilisation ainsi que la lgislation en vigueur, notamment en matire de proprit intellectuelle. En cas de nonrespect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prvue par la loi du 17 juillet 1978.

  7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute dfinition, contacter [email protected].

 • P H I L O T H fc V S

  IORDANVSBRVNVS NOLA-

  NVS.DE COMPENDIO-S A AKHIT.B.CTVRA,

  & complemcnto axtisLuliij.

  ^AeliUttJlrifi 7>. 7>. to.wmm $\forttm ft*Serenifiima Fenctomm 7(, V\nfnd /#-

  jliwifiimnm G*i Herttm O4Vchw*tHm wmjk&itum.

  PAIII S 11 S,

  Apud iEgidium Gorbinum, fub infigneSpehpropc Colcgium Camcraccnfc.

  M, D. IX XX II.

 • ILLVSTRI.SSIMQD D. IOANNI MoRO

  profereniflimaVenet.R.p.a-pudC|riftfani|fimp Galloru& Polpritfriinpi regem ora-tori^ Uord. Brun. NoL

  K s, D. ,

  ArgAYtfamnontatHm -ven-tris commodo tfonderismormento,ej mok dimettsbnis:qttnntnmocniorttm ttjpecln,frofritfpecieiJitbflatU, ejpfttiveherif qu,ifit(tte tftimm

  dam, noncttiiibetjfid-viro nobifiori domri delere qmctmquenondeftfiemittdicabit, L

 • tut atquefojpfifo(eomunipatri*^uej4tt&initifroftidq virtutis ejy ingenij mbilitate iUuJfrAf.

  Jitm Domine) dicandam exijlimauimm Talitjmffe" ,tant6quejert*4toretirrationafe animan-iumgemvMncfibi dejfeftam fedibut incuU**juruwMntimtmM* yale.

 • ioRD.Bav. NOL;DE ARCHITECTVRA XI-bri Lullij commeittum.

  SECTIO PJUMA.

  ^VrQfofiium,, Cafut i.

  MNI (crmonis amput-lati vanitatcrdefta:di-gniflimaj arcniteclur&%magifterijcmc pracfcn-tis.Eificicns vnmcrfalc,aucjuc primumjParticq-larc^atquc proximutn

  agcntcm. Sccundum pnmo diiponcntcmniateriakmcaufam.Confiderationisfub-icdlum.Eius dcniquc fubic&ipartes^fot-mam,atque finen\accip,ito.

  A jij

 • ' 10 Rl). B>Y. NOt.j^ Ejjkiem frimum. Cap* 11.

  CAuffacfficicns vniucrfalis attis Lut-

  lian-e c(t intclicclus extrinfecus ags,liaud alitcr adipliusroentis fcfch*t cnsclucidationem: quam.diurnum afltum(cqius adminiculo videntur omnia, quasvidentur)ad oculum cxtcrnum, Huiusopcrcp.rius facultatc tahtum vifibilia, a-clu rcduntur talia:vt indc fenfttiua proti*nus fallickata facultas cuigilans informctunillius caufa (qui nurtquam bcnc intertdcntibus occidit ingcniis, quominusciusfulgoris radij tanquam fovibus intdli-gcntia? noitrx continuo adrtantcs, C\pu-riori contcmplationc rcfcicmus animum,/inc dilationc irrcpatintimius)potctiaqiintcliigibiliain a&um intclligibilitatisvclut e tcncbrts cmcrganc,

  J^ EjficiemproximHm. Caf. in%."

  GAufavero efiicicns particularis,intcl

  lcclusagcns Lullianus cxtitit, itafa-ncad fpccies lntclligibiles & proxim&di-dum illuminatorccoparatus &cxpoittus,ficutad vifibilcs fpccics, iftumque solcmfenfibUcm oculus cuiulquchoftruro.

 • ARC. *T, IVt* 4

  MAtinaIiscaufi,qucrhbrcuibqs cr

  poiiamjt^^ratibrSaturhjij cuiufdam habitus extitii melaneblia>in qua rc-fideiti fpintus, aptius fc pnebet animo adopus comcmplationis inft runn tum: quatcnus ctiam nullis humaniftu^ji difciplusis cxcultus quidam intclligcntia; ( vetcria cccjo difpoiitipr) eonceptk fcmini-bu^iccpcktemirabiliscuadat: Sic Homctol, r^cfipdp^prbaftrp \aliifquc multisphVficciudicabtcsaccidiflcvcdimus,

  ^ Materiadeqtta. Cafv,

  SVWe]tumrincir>ia praucndun?tur,vt cxtra fpc-culattuasfacuhatcs, tanquam.earumdcmnonVoar^atalimitibus^ad alias faculta-tes mocarcs?mechankas,4cpcr vniucrfumQptrojasl rfgu/andas, valcan; inclinari.Nul[4^criirh f qui pnncjpipium lftoram

  ComTcrucnsuimuumcft atqficpoffibilcA iiijv

 • ro JJ. BRV.^NO^.,. f

  ucrlum cns,quotf m fubltanttam dnudx-

  nisWwenrjcrcaJi (qud tandcjnmuww.

  rcducippfttVnitatcm) jcpnijpl^^Mr^r^ ,

  GOnfidcratalrcidignitasfjincc^ifum-incafTequuttonis4in compeatofa,tra-,ctattonis facilttatCjatqitut ffcnensfumcio .ttainquc ctufde uactatajrctomntmoda

  1

  nobilitatc fvta^ftQ^d enim(quauis noncx definitis atqucpropriis cxprcflius dc-mqnftrare doccat) nonnc cuiufqgnque facultatis 5nbbilitatc ambtr^tqtcoprcheMltf.

  DVcc huiuiee artis'befieficip cpn\^lca \cur fabultatcs: vride daas' (qtias vir-.

  tutalcs dicercnt) irlfc coti^e^plir^^u^-']'rum altcta ad imjStio^/n,or^^m ,j dip fP^I&i^^^^^icU^cr ccWdit|3fq6k a4 iar

  i tumpcrducuv T ., ; ^,. ^

 • .\ . r.tv-.*;.: '% * . t\\" *f'!': !'"

  '

  , "l { -

  PRimaIn ttcs oartcs diftrinjjn^tjiry

  ;Priraum em'tmsin;^^r9tt^qu Wafghafeetur^^ tfhl-pGjcja eowmeientvK$ ^ri^na^r #njea&^ftfofidtffinii iaeit fundarrietua., Sejcur^dpv^liniQdlajbicMm cpmbj.AatiQncs im:ci|-.tipnurn cftqendo corapingit,idqHC tunjiti^Xnia figutfyybi e$yculis circ.uroqua^qHc/.iitxeis ^^fplutqru/u prccdicatpriininhgij(a>^per mocjuhiajjfhaclj^pcr nvpdunico^rct(ad/$ri>t^jrcfprrc, #4umomnibus CQpouerc pctdoiet^Tum in fe-cunda figura/in qua pradicata tcfpcftiuacuni corumdem fcfyala> nori mjvius ad ia-mcc^,^ufim &fa,d abfoluta pricdicata rc-fcferida comrii6ftrat,Tcr?i c^pre$p*,rriii^tcrtja^f^^^Vtriufqticgcneris p^JKatiscoft^wifipf-furit, normam atque diffcrctias inftt)ua&.VbifctcquomQdo cjt inteutlonuro Q[tlabisjntcgra: conflctur dicliqrits, aperit^Ibi quomodQ omrii quaeftipniiro &!**fdjrn}fnuu proppfition^irv quifcus dcfubie#o quoliljcj, quodlibct apfolriturare^e&ittiim fv-jj. ex iis compQfifum aflStrnurij negariqiic fonnari, infirmariquc

 • ibiu BRT; Not f,poteft,ponit ob oculbs. Huricin mbdfipcrfctfram inqiiifiuona difciplinam co-plerc vidctur. | "
 • AKC. ART. tYt^ 6'

  tttr ad candcm cottclufionem infcrcn-dam>velimpediendam rationcs. Dcin-de,ordinado in mcdio circulo mediuminter fubicclum &. prjcdicatum,quae c*5-fideranturincirculis cxtrjmisiiriueniu-;turmcdia ad argumentandum. Mittoquod de fallaciarum notitia & depra>ftantia huiusartis fubiungitur.cum alterumfit alicnum,altcrum non fatis artineccflarium.Quinto mixtionem prin-cipiorttm,& qu^ftionum : vbidedu-ccndo hec principia pcr illa>abfoluta pcrrefpeiftiua, & vtraque complcxe velmcomplexe>coniunc*tim vcl figiliatim pcrqu$ftionum multitiidincm: mirumittmodum ditcfcit inuenrio, atqueiudi-cium. Scxto fubic&orumdcfinitioncm(quam cgo magis diftinclam percupe-rem)& eorumde m dum per ciiuerfa dc-ducuntur^diuerfificationem: quatcnus& ipfa, & omnia quse ad eadcm taquamin iifdcm implicita rcducuntur> quonam pa&o cum principiis abfolutis &rcfpecttuisfibiadiunclis fe habcantdc-terminari poffit. Vt iude quomodoin talis &cuiufcumquc generisprxdica-tis(ad hxc enim predicata omnia pofft*bjlia predicata reduci fentitLulliusJdc taHsjk cuiufcunque generis fubieclis (ad

 • > 10 R. >R V, KQl.hc;c cnim fubicclac&tcra omnia iltbicltareduciScin iifdem cpntinerifcntitidcmauthorjrcgi, & dirjgi ,& gubcrnari dcbcamus eluccfcat. JfiJ]2k%"? *!JCpia^puu^huius arti^^ll^fSW^Bft^qucQmucLulljjJ^^^hus ip(e^oji^inii$JrfMqu$mip -;wpw? ifftMm-u^vMWjj#r}rnC.read rcfpccliua omnia pradicatanoucm rcportentur. Infuper quemad-mpdurooronia cogttQfcibilia* per impli-citumj & expiicituro > abftra&uro > #cocrctu,pcr figuras allatas,per dcfinitio-ncs,pcr quftioncs,per tabulam?pcr cuacuationcm tcrtia?, pcr muitiplicationcmquartie, per mixtioncm pnncipiorum,pcrnQucmfubieclorurorationcs, & perccntum forma$ conftruanturi cxaminco-W,avqHcfpn\icntur , ;

 • ra artis Lullij ic-. ; !>t iSliofccund^

  '

  !

  t>R0P05UVM CAP. IV J:

  Amnon adlibrum, fcdad artcm(d nobjs ciuVcidandam & compien*;dam)rcfpicieni;^ ,aru*alphabeturn& cius mc-moriam proponimus.

  itcm primam hguram &eiusimagincm.Sccuridam figuram & ciufdem ftcilfriij&promp.tam conceptionem.Tertiam n>|guram & citts ordinis rationcm>qi.amcV,tem non ftigiat difeurrcntis , Figuratn;quartam,ccrta quam dilpofitipnc formamus.Ettabula itafc omnibusotfcrcntenrfuis numcris atquc o.dinibus,Ytalia mc-

 • IOR. BRV. MOl.moria? pr.ieccptione non indigcat.Et na-tttrali fc confequentes ordine ;qua?ftio-ifcs.

  .''.:'

 • AXc RT.\tYSC f'ritatcrn,Acqualibtcm,YDi? Klnftru-mcntatiuttm, Gioriam, Minoritatcm,^ompdo^cum quoi. r , r v>

  iie*An\''&tio. tmf Se, tfeg. /,//>. &*io.ti/fSDu&e

 • iR.j;rKW :&foi;tr

  SVppofitisdfiKli.JHtti^t!fi6i^^

  dc fybicdorum aicclorumquc ra-aclneu^firiluinYus^ulfl finiuRs efcf

  tftentisf cjtiattripr coVficriferitia. Jj^c^tatibifint firriiicer t^rierfda:: natufaljis a)tcm menibriatufpycU^^rfoutrri rec tutitcv^rum fingulorum Oricnti A fubie&um.Septentrioni E predicatum abfolutum.Occidenti x refptftiijffm prajdicatum.Mcridici,0^ua^oacUiciatu?;>Mcdiumvcro clcmcnti iliorum quattuor figni-ficatiuinotamcontincat. 1 \

  Bwurdncuem imaginandorumCHvi!im?\

 • Praercnsfigutapcrtinctadroliuin^

 • 'XORD.* BRV-i NOR< $Vbi vero feorfum tibirefcrcndafunt

  fubiccla^angulbs fctt*c$ibrits\Cfticnta-les dtfcutres.Vbi prardicata ab(bluta,Sep-twiti^alesiiV^rc^cclitKi ypccWcri1^lcsiV^rquasftiorie^Meridionalcs.

  ;At f\ cubilium multiplicatiominusar-rideat: Sitinangulorumfingulis Homp,vAc^roJrvfignCiAdftan^qbajrc^Qnddarit^Subicrfto/Abfof uroiRe&ccliuQy & "Q&e-J!ftionh< Inde.vbi feorfum-ejtaminaadi*funt fubicda,intucarc^iomincsi vbi ab*'folutaprajdicata: acliontts/vbi nefpcctiuapr::dicata infignia: wbi quajftiones, ad*ftantia. /. .'; :s > B

  yfigajra-.A.in finelibri, f

 • IOR. B-JtYVHolfe.

  "Deprimafigura*,, . Capt/ 4..

  PRimafiffuraperclemcntumAfignU

  1ficata, abfoluca figaificat predicata: i&ad cuda osaniuabtfoiuta predicata,

  vclnegatiuevcljafirmatiuc,velinc6crctovcl^P^^ip^uerubUucr ptfijc^u^ vIn prima quidetttfcaufa conucrtibilttcromnia dicuntur 5cconcretiuc & abftra-.'cliuc.affirmatiuc.tantum ?.ideoquc lincxa fingulis elementisLextenclas ad omnia,,Zc omnibusad fingulas rcflcx conuer^itoncm fignificant Sc a?qualitatem; dici-tur enim magnitudo dc bonitate & fa~pientia, i&c; bonitas & fapicntia dc ma-gnitudine & c. magnum dc bono & fa-picntc &c.Sapiens 3cbonum de magno,& ;. Id quidemin caneris aliis eftimpof-fibilc quibus. tameaxp ipfp ha$c figuraacfcrui^qupd tcrmihlis altcrpcr alterumadicvl^aturrdu^ fufruptus>altcti tn cocrctd fumpto adiunguur,Hiric a fingulis ad reliqua UneauraCtakta*le firiguiorum ab.omaibus fignificantadic&tuari. Bonitas magua, d -ans, po-tcns, Magnitudo bona,durars, potcns.,

 • ARC. ART. IV ll 1*Potentia bona, magna}durans. Pro fub-ictorum condttionc talis adiccliuatiocomplctur fecundum compofitionem vel diuifioncm.. Secundum trianguli an-gulum Principij vel medij vel finis, Ma-ioritatis minoritatfs ajqualitatis, DifVc-rcntioe, vclconcordantia; , vclcontra-rictatis. ;

  *

  Vtj^w&samimtc nptandnm,tci mifnos t jtpsJjcUt Jjjens in iifdem lmpjicitumnccftmtefifj^^mitaium^wJhrftitf^umjnccfaclumnc-qrie^|^^n?fibi!dcccF6tcj! riovn; efi^ntha?cf| tij^lfe?^^rurnformatiotien^teciptorit. Ensquip-pc infinitum fignificans excludit praucrZ)cfivriiubf^finitumfignificansDciVcx^cludat oportcti Sit fimihs debbno, iriairgno canerifque ratio, qu# qttiddommVfignificat iuxta iationc commtmem rna-*terialibus & in matcrialibus, fubftamm*t5caccidcntibus,finiu$&infinitis(Quod#

  praichcata Mtiimi^miM^m ycrc*cccidentaf ia: illifd 1ritc1If^^ri|fwratci>minoruffi" fignific1.1i^methaphyfica cklogica fupponunt: ndtt^mtcm in na^atte|eneralifiu^

  Bij-^v

 • I.OR. BR V. KOt.

  niamodofiioapplicari vultad omnia,vc&inipfa fubftantia fubftaatialem ma-gnitudiuem&quaiitatcmrimctur &c. ,.qui potcft capcrc capiat. f

  Adfrimtfigur* retentionem. Cap, f.

  SVopofitisquoquciisqusede ratio-

  ne fubiccfcorum > & adicclorumfurit habeda;atrium quadratum no-

  ucm difcriminatum conceptaculis ha-bcto: cuiusanguli quattuorhabcat clc-mcta&media laterum qu.atuor, fequetia.vltimu vero, quadrati mediti. Habet cr-goangulus Orietis B. Septcntrionis C.Occidentis D, Meridici . latus Oricn-tis F. latus Septentrionis G, Occiden-tisH Mcridici I. mcdium K. Ibi confc-qucntcr habcs, fixum ordincm con-uerfionum, dcnominationumque om -nium per fingula,& fingulorum per om-nia. Kotundam figuram tanquam me-moriae

  ^tm|c|if dcig||gri|s^geiarcnv

 • ARC. ART. LVl n

  T>eficundafignra, (Jap. 6.

  S^cundafigura pcr elcmcntu T figrii-

  ^cata, quod eftprimum in diclioneTriangal.trcs in caimplieatoscom-.

  pfcc"titur triangulbs,qiii ca contincntprejdicata,qu2ehocipfum quod .furit a-liorUrivcfledicUntur.Priricipiuhj criimpriucipiantfs ,principdti , principfatiui,principiabilis, & principratione dicituf.Medium mediatiui, mediabilis ,me-diantis, mediati, & mcdiitionc dicittifr

  ifj

 • I 6 R. BRV. NOL.Simile dccacterorumangulorum tcrminis eftiudicium, qui fane tcrmini om-nesficut& prarccdcntis fisura: tcrmini,dcomnibus dicuntur modofuo,vtpotcpro naturcj rerum conditionc.

 • ARCY ART. tVR nCbnftatnoncirculo, fed iriangulis

  tribus.nonemm^dmittunt huiusfigura:/ tcrmini^^Soucntiam," quarivpiflriia* fl-gura? termini dtccbantur ad inuiccm ha*bcrc.nonenimdicitur difVcrentia con-

  ^cordans,contrarietasconcordans,fecun-dum omrics totque modos, licct fecun-

  dum quofdam.dicitur cnim principiumbonum difrercnsa magno, quiabonum& magnu diuerfas habct rationes,principiubomi fimplicitcr,malo fimplicitcr dotraritifMaioritas magna difrcrcns 1 glo-riofk y Qppofita patux. gcceouemad-

  : rhodum fc iriuiccm praidicati pcrictrarit:quod non roodo de ipfisTxemptis^fedJBCifi ftbi&s frit^^vc cumdicitur' bbpit^lmlalgirla TnJrTnitaduraiis Dci.parua flnita hominis. Idcmfiio niodo iudicium de cancris.

  .' fCqpftaxitcm triarigulis, & non cir-

  ,

 • tORi BRV NOlUrem fignificai\sriitioncrn,& habitudinecandcm :minimcconucniens iudicatur,talis crat figura circularisab omnibuscircumfvicttx*punctisadccntruin A pa-ri u rantcr arqualiterquc relatas habenspattcs, vnacum paribus xquaUbufqueJincarumefHuxibus & influxibus^* ^%

  Acutis tandcm coftat criangulis, quiaprimam ab.AxonibusangiiiU.f cuetrarjfcf.lem (ubintrant figuram^Hinc difFercn-tia cft iiitci bonuni & bonum, bonum& magnum, diffcrcnt a item & contra-ttctasinterbonum &malum. VbibonufcufibilcSt malum intclligtbtlc difTcrunttaritum:bonum fenfibile & malum fen-fibiIecontrariantur,Scnfibilc vcro & in~tclligibilc, difrcrcns,&concordans& reliqua prxdicata, pcnctrant primam figuram,& fc inuiccni complccluntur,cumaliorum triarigulorura angulis, nbn mi-nus ia fubicdts fundata,quam cxcm^ta.Denominata cnim pcr difFer. con. corit.princ. tried. iin.ma; min.a'qu. fimcDeusDacmon. Ca:lu. Homo, & c#tcra,& qua?adi(th$cfubiecla reducuntur. Penetratitcm&complc&untuf^fubiecla nonminus dcnominatiuc; quam aWolutc^furri-pta. Abfolutc inqiuavD.c^m.^Angeiuirij

 • **,vcj jo, rbtunapiatiio,ttiSgulum tals pacjto difppfnurn,-

 • IOR. BRT* HOH

  Singuli angulorum fingulas (fipla-ccat)viuas habcant imagincs, quac duasaliasfibi collateralcs adtumant. Dcindcmcmoraturuiproccdc a Collatcrali fini-ftro anguli B ad angulum B. hinc ad fuucollatcraledextiuF. deinde acolhucralifiniftro anguli C adipfum C. Indc adeiuscollatcraledcxtrura H.Tandcm adcollatcralcfiniftiuipfius D quodcftladciuscollatcralcdcxtram. K. Nifi vcli*alitcrordinarc ( vcpotcfccundura natu-ralcm fucccflioncm)iubacpra?pofita-gura.

 • ARC ART. LVl, 14

  Vttcrti*fgur*\ ap. vur.

  TErtia^figuraper aliquod clemcn-

  tum non fignificatur. Ipfa cnimnilaliud cffe vidctur, praucrquam primjecufccunda complcxio. Eius eiemcnta figni-ficant quidquid fignificant clcmcnta pri-mx,& elcmenta iccundce. .,

  Notamus hanc figuram plurimos adcopiam rcrunvvtiUimos habcrc inflcxio-nismodos. Quorum Primuscftfumptopro fubiecto, termino abfoluto, & pro-pradicato, alto abfoluto, vt cum diciturbonitas magna. Sccundo lumptis vttif-ciuetctminis

  refpe&iuis. vt cum diciturdijferemia principians,concordantia medianSjContratietas finicns. Tcrtio fump-to pro fubiccTo,tcrmino abfoluto, & propredicato, tcrmino relatiuo. vcdiccndobonitasjdirTercns . Quarto furripto profubiclto tcrmino refpcdiuo, & pro pra>dicato termino abfbluto, vt diccndp dif-fercntiabona. Qiu quattuormodimul-tiphcantur. Primo per adiecliue capi%vcl fubftantiue: fubicltum vcl prcdica-tum

  ,diccndo bonitasmagna, magnitu-dobona. DifTercntiaprincipiansprinci*

 • IOR. BRV. NOL.

  pium dirTcrens, bonitas difTerens, difFc-rcntia bona. Sccundo Vttifqucfubftan-tiuc fumptis bonum magnum.bonu quidditfcrcns. Tcrtio cpmponcndo fubic*cTumtantum YC conftctex abfoluto , &refpecliuo, vci duobus abfolutis,vt cumdicitur difrcrcntia magna,cft bona.Quartopraxlicatum tantum,vt cum dici-tur, ditTcrcntia,cftmagnum bonum.Quinto fubictftum & prxdicatum. vt eudicitur . Concordantia principians, cicrnagnuth bonum .Quj compofitio du-pliciter fir. Vel vtrifquc fumptis in rcclo,Ycl altcro iniecTo,altcro in obliquo.(A-liud.n.cft difrcrcntia principians, aliuddifFcrcntia principiantis). Itcm Vetvtrtf-quc in concrcco fumptis. Vel altcro fum-pto in concrcto, altcro vcrb in abftraclo.Vcl vtrifquc in abftraclo,vc vcl magnumbonum,raagnum boni.rriagnitudo boni,magnitudooona.&magnituddi>9nitatis.Si dicaturmagnitudo b cMiitas^^rrJlquercrmiriis in rcctOi no reddfturcora pl&xtp^fubiecTr vclpracdicati: Scd ambo pofluntcopulatiue fumpta fubicctu t/fe vcl praNdicatum.' Ytcum dicitur, magnitiido &bomtas funt principfa. & cum dicitur;principium cft diftum d? magriuudinc &boriitatc,

 • ARC. ART. LVt. ItAuimaducrtcndum tamcneft,Lulfium

  fccundum tot.tantafque latitudincsrqu!*"tuormodis ab vniucriali ad particularcdefccndcrc . Primo a tcrtninis figuneprima? vcl fcciidx pcr tcrmiuos figura:fccundx YCI prinivViimitatis.YtditFcrctiabona.Secundo tcrminisiisin fuagcncralitatefumptis, atquc illimitatis:adcofdcpcr angttlos contraclos. diccndo dif-fcrcutia bonainter fcnfuale & fcnfualc,inteUccluale & intclic&ualc, intcrifen*fuale & inteUeclualc. Similttcf de con-cordantia & contrarictate .Tcrtioab an-gulis ita illimitatis,ad eofdcm pcrTua* fcaix gradus contraclos.diccndo difFcrcntiabbna inter fcnfualc quod cft ignis,&fen-fualcquod eftaqua. Quarto abangulispcncfubakerne contractis ad cqfdcm vtIpccialiftime contraclos. diccudp, (?$$contrarictas, qu# cftintct; fenfibilc qtiodeft jgnisin pipcrc, & fcnfibilc qupd;cftaquain cucurbita, Ecce quemadmodumdcducFo dttodcnario pra:di#a*latuudi-

  .nisp.er fflius altitudinis quatcrnarium:

  tibircddauurpropofitionCs. Sexagintaquattuor, 'lcdutfcooorumfcxdcnaiio. &Jonge pluiMjfi maior maidrquc numcius

 • r*R. BRV. NOX,deducatunqui quidem tum diclis augerivalct difFcrcntiis: tum ctiam rclatiuo*rum,coriiugatorum, & eogencorum tcr*minorum adiectionc muitiplici, adco vtpropofitionum numero tcmpus ipfunvfuccumberc, ncfufficcrc ppffit apparcat.Hunclociim fupra c^uam neccffc fit mcl-ftraflc voiui: vtfc^atis artem tuili] jplusifcrre ii^riieriviquairitullius iple fdrtafTcvidctit. Iactum qttipp fundamctum cx-ccUcntiffime. jnaius cdifidum rc^ipitjquamipfeftruxcrit.

  Dcfigurjn.etretin.Tig. *p> rx.

  Flguratioatque mcmoria, ex triplicis

  progreiTtonis confidcratione dclitefc* cit;quarti primain figuraLuUi; eftpla'

  rta.5BC.adIK. Sccunda pcrpendicnla-ris,iBCJadBK.Tcrtia cft tranfuerfalisa-BKad IK.Scdad faciliorcin intellcctuni'& nonnulbmvtilitatc, progrcffum pc~pendicularchv &tranfucrfalcm, mutamusin rcftum atque planum. & iftum, iart?afuer(alcm afcque pcrpendicu.nrem, vcin triplici teqcuti cooidiuationc cft nwkaifcftum,quarum

 • ARC ART. L U, 1*PRIMA

  BC.CD.DE.EF.FG.GH.HI.lk.BD.CE.DK-EGrPH.GI. Hk.BE.CF.DG.FH.FI. Gk.BF.CG.DH.EI,Fk.BG.CH.DI. Ek.BH.CI. Dk.Bli Ck.jBk. -

  M" SECVNDA:BC. BD, BE. BF. BG. BH. Bll Bk.GD.CE.CF.CG.CH.CI.Ck "

  DE..DF.DG.DH.DI.Dk.*

  BE.'1EO;EH.EI. Ek.FG. FH.FI. Fk.GftvGI.Gk.

  fHI./Hk.Ik./

  TEB >A.

  I-Bk\Ck. Dk. Ek. Fk. Gk. Hk. Ik,

  YBHCI. DI. EI. FI. GI. HI.>BH&H.DH.EH.FH.GH.BG.CODG.EG.FG.BF, CF.DF. EF,BE.CE.DE.BD.CD..BC. ...... !

 • 10 R. BRY% KOl ..

  *Z>#quma figura* Cap. 10.

  QVartafigute rribus cdoftans circa**

  ?is, trcs praiccdentes compiccliturrigiuasicftque ad tabufogcneraliscon.ftrucltoncm ordinata: cuius opc peritusinartc,folutioncs & argumejua adidemproblcmam innumcrum multipbcarc'potcric

  **"! \

 • A R.otions poni-tur D circuli mcdij & E ctrculi intcrioris.Tcitiacum fub Bcircuii, fuperipris po-'nitur Ecirculimcdij & F circulvinterio-ris. Quatta eum fub B circuli fupcrioris-poniturFcirailirhctlijc^GxSrctm* ihfc*rioris. Qutotacum.fubB^irculi fupc-rioris ponitur G circuli mcdij >& H ihte-rioris. Sextacum tiib B circult fuperio.ris poniturH circulinvedij cVI cifcalimVfcriofisJ Scptimaxuiri fuh B elrcuU fiipe^riorjs.-ponttur I.circuli rriedij & K d/culpintcrioris^;? t i.:'.l*m ' >/. J:. -/- -nt ^

  .f. !).- ./:*.;!. '

 • fi- I*Rt B RV. >NOi*I Vomtu FcinktfiptmwtinibHi c#nv

  '.v.- ftanthabet x^camerae.\J - ' '

  Bcd. bcc.bcf.bcg.bch.bci.bck.Bde. bdf.bdg.bdh.bdi.bdk.Bcf, bcg, bch. bci bek* -Bfg.bfh.bfi.bfk.Bjpi.bgi.bgk.,BluVBhk.9ik. -:-' - .

  VommJccuteJaJexeramihu4cefiantibaboiii.camtrdt.

  Sccunda domusconf\ituitur,cum.fitrc-liolutioduorum intcmorum circulorumcirculi immobilis. collocatoprimo fubco Dcirculimcdij&Ecirculiirifimi.Sc-cundo?E mcdij, F infirai.Tcrtio F itncdij;*G infimi.Quarto G mcdij,H infimi.Quinto H medij, I infimi.Scxto I rocdijkinfimi.

  % t 4 5 2 Iede. cdf. cdgf.cdh. cdi. cdk.ccf. ceg.cch. cci.cckcfg. cfh. cfi. cfk.cgh. cgi. cgk,cni. chk.cik.

 • ARC. ART. t Y I. lltVomH4tertia
 • 10R. BRV. NOL

  4 J * *Efg. cfh. cfi. ef k.. .cgh. egi. egk.#. *hk,cik.

  Vomtts quint.%tribtn conftam trdinibrtf,habet 6 cameras.

  Quinta domus fir cum Frimo fub F cir-culi in mobilis cpllocatur Gcirculi mcdij,& H infimi. Secundo Hmcdij, I infimuTcrtio 1 mcdijjk mfimi.

  j % i*& %* %k'flii. fhk.fik.

  Vomusjexta duobusordinibm conflans, ..ey tribus catneris.

  Se*ttadomusfitprimofub G immobiliscollocato H medij c Iinfimi. Sccundolmcdij, k infimi.

  I l ....;,.- .. ;*. t; >

  ghi. ghk. ; .. . .*>g-k. ,.;. ; . ._> .;.-,- .; ;,;.- , ?

  Vomtujeftimai vttittt tMmere.$cptima dpmusfitmoxo fub H circuhiofnobiIisIriicdij,kinfiniL >

  hik. ;'

 • ARC. ART. LYl. IJ

  comp.-y

  Exreuolutioncigitur crcuiorum quartaJigura*,reiultanto&o & viginti domus:J^quarum Prima feptcm habct ordtnes U'

  14 cameras. Secunda fcx otdincs ca-mcras.Tcrtia quinquc ordincs cameraicQuatta quattuor ord. 10 cameras.Quinta trcs ordincs 6 camcras.Scxta dtios or-dincs jcameras.Scptima vnam camcra.

  7)e tabuUmagna. (Jaf* x i.

  TAbuIamagna- ocloginta quattuor

  columnis conftaUuxta totidem ca-mcrarum numcrum quav in iSfuntor-dinibus, qui funt in fcptcm dpmibus, afcptem rcuolutipnibus m qiiarta figuraconftitutis. >>,Qiuelibet autcm colunacx n cylindris,& horum finguli quattuor con(tanr meVbris. Vnde quatcrnarium duclum pcrvi,reddit 84 membra.Cylind.xxi fiit BCD. CBD. DBC.BBC.BBD.CCB. CCD. DDB. DDC. BCG.BDD.CBB.CDD. DBB.DQC. BCB*BDB.CBC.CDC.DBp.pCD.Singula cylindrofum quatrupiici ipfiusT fituationcquattuor mcmbra. fibi afcit-

  C itj

 • roR. BKY. NOL.cunt.Autn.cftantc ciemcntum primumTBCD.Autpoft primum ante fccundumB TCB. Aut poft fecundum ante certiumBCTB.AurpoftteitiumBCDT.ElemcittaanteT> fignificant pradicata abfbluw.Efemcnta poft T.refpccliua fignificaocpra*dicata.

  BCD COLVMNA. BCP.tbcd difF.conc.conc.btcd . bon.conc.cbnt.bctd bon.rnagn.com,bcdt bon.magn. dur.CBD

  ttcbd concdifKcont.ctbd nvagn.conc.cont.'cbtd magn.bon.cont.cbdc magn.bofl.dur.DBC

  ;tdbc cont.difT.conc.i dtbc dur.difF.conc

  dbtc dur.bon.concudbct dur.bon.magn.BCB

  tbcb *btcb bon.conc difEbctb bon. mag.dirF.bcbt *

 • [Xdjt-9tf BAY.NOt'

  *#BDB - .'..! -'

  tbdb * ^'-Vbtdb bon.conr.difT * :>!'b Jrb bon.dur. difF. Ki K *

  bdbt * '* )>c!utCBC /;.v^.Vi;i..'i-..'-i b0d .tcbc * * b3fi iccbc mag.difF.conc * '. *cbtc magn.bon. conc ; J

  tcdc * * >ctdc mtgn.difF.conc * : >cdtc magn.dur.conc. CI'3-^Kcdct * v ,JDBD : tdbd * \ - > |dtbd dur,difconr.* ^ Jdbtd dur.bon.conr. dbdt * UMCI

  tdcd * '&:l.*rGi.>!*.* dtcd dur.conccont. < dcdc * * 0{UiBBC - , . ^ **-

  ->^tbbc * '..:-;iOv>.5no^.7;ifj obb

  -

  . C uy * -^

 • 04 .ioX^BHV R%-t*J '.btbc bon.dtfF.concbbtc *Ebct"

  '

  *

  '

  vi*. .-.-.- *.'BBD V;.it..:..:.. I /- Itbbd * * V^btbd bon.difT.cont* '^ >bbtd * v :;bbdt * '..V. !.:CCB ..

  .,/.-,' >

  tccb * . * ::ctcb magn,conc.difE 30:.>cctb

  "

  * v'->iccbt - * r. -r.!"".:-.{:*' ' i. :.-- *CGD /;ri....-.:>. *'VM v,i-

  tccd * A V

  ctcd mag&.conc.cAt,'

  cctd *CCdt *

  '

  .;; :.' .'' t.

  DDBtddb * V.>'idtdb dur.cont.diC !V.ddtb * , : . ..

 • A&C ART. IVL,1

  : i{ddct * - -

  *>

  tbcc * - .. Vbtcc *bctc. bon:magn.conc Vbcct * 1BDD v : ^ rtbdd * :btdd *bdtd ' bon>durtConti:

  '

  bddt ;*.!:'.CBB

  '

  : ....,.-:. ?V ':. :

  tfcbb .r* ,:*: ..::..' . ,

  Ctjbbr? .v*.::V .;:..-"

  /V:cbtb . rhagn.bon cont. >cbbt * v*-;CDDtcdd *, ': : -I ..

  -;Ctddi; ;* :.(:. ...: .. ... ;:'-:. ,cdtd;; ;:magn.duriConc. !.r*.... .cddt )*t\;:' .* * :- /; > i -. > 'PBB - .-vv . v,:,,*--..- v.vvr,tdbb * ,-;dtbbV *, ' :~ ''>)dbtb ; dur.boD.4ifE Vdbbt. *. V-V ; v v,-.: - .:=. r *2>C:fi.-..-V< 1 /;;-';:.:ab:::i,-/vijdcc.v: W ;:/: .tji;:/ : / .V'>^. Vvrf;i

 • i 0 B* SRV. NObdtcc *dctc dur.magn.concdcct *

  Ve vtilibus C9*inMtilifou. cetnhinatiombm*

  DEfcptcm igitunquje habctur 1jfHuf

  columnx mcmbrorti duodenariistria duntaxa: cxtant vtilia (Ratio cttiuSjcftindc mauifcfta* quiafruftraehtfdemprcdicatifignum gcminaturin-ipfis qu*epcrftelJarumadieclionemfuinincdlumna denotata) Duodcnarium primiim detribus primis cylindris extrahitur. Secundum dc fcx fbquentibuj fccundis. Tcrtifidcduodecim tcrtiis &vltimit.

  Ha:c columna 88.mcmbrorunY>Cuius36 diximus cffc Ytilia fjecudior cftquamcolumna Lulliana quano. tantum c6ftatmcmbris in vnjc^c^Iindro.;:Accidit&utSnobis cani 6'mf^^tearit rationem;quaRavmudus potullomifnicc'#tera mSbniiquia inutiiem eiufde fieri vidcbat'reperitionc quadoquidem diccre BC D.ia cftbonitas magna duras:& dkcrc CBD. idcft magna bonitas durasjdc cft.Nos vcroRaymundi ordinem & fufncientiam nditimprobamuy,6Vfatcmur in fuo tfgcnjurto

 • ARC. ART. LVl. 11mniatandcnvcontincri quidc.mjcd c*j-ca& ipfi LyJHofprtalle ctiam occulta,vcl

  "niinus confidcrata. Poftquam igitur co-,binationes,qua* cx quatuor iftis clemcntis & ordinatis fieri poffunt, extcdimus;quc^quc ex iis omibus frugalcs extct pa-tefactum cft. Difcurratur columna ;fu-mendo primumelcmcntum fubftamiue,duorcliqua adiecTutc dicendo. Bonita?magnadurans, qua* fignificaturin BCDnonne vtillima,& ctia pro ratione com-plementi diicurfusncceflaria corumdcnvclementorum alia ordinatio fiet dicendo.Magnitudobona durans ?cuius fignumcft CBD.^non eft fane*eiufdem repetitio.Similiter vnqua non crit ciufdem repetftio,fi certa quadam lcge difponantur ter-mini trcsperadiccliuum & ftibftantiuti,rectum & obIiquum,vtealegefe habcacvnuin membrum, qua aliud : Vcl (iomnia mcmbraoariformiter capiantur,mimquam ciufdem fict repeutio; & n6incidcmus in neceflarij onimiffioncm>ficut cum pofito B C D* contcmniturCBR

 • IOR. BRV. NOl,

  Numtrus Legum.*

  LHgcs

  vcro quib* vniformitej:-di(curritur columna ,funt o&o.quarumVnacft fumptoprimotcnrunoad-

  iecliuc,rcliquis duobus- fubftantiue.i Alia eft fumpto primo tcrmino fubftantiuc,duobus aliisadieftiue. 3 Alia-fum-pto primo & fecundo termino adietftiue,tcruo fubftantiuc. 4. Alia fumpto primo& fecundo tcrtnino fubftantiuc, tertio adiccliue. < Aiiafumpto primo & tcrtio ad-iccliuc,fccundd fubftantiuc. Alia fumptoprimo & tertio fubftantiui, fecundo ad-icftiue.7 Aliafumptis omnibusadictti-ue. $ Aliafumptis otnn&us fubftantiue.

  MuUipUcatio Legum

  Pra~pofita* octo legcs yper variam o-JtUqHft- & pfti, abg^ii concrct^uediftributionem :vtiliiffimas.38. propofi-tionum confiderationes > quibus fubic-iflumprobicmapotcftcxamihari , con-ftituunt.

  Stantc n. primo tcrmino adie&iue,fccundo & tcrtio fubftatiuc dicitur

 • AKC. AS.T. tVt. 1$BCDT

  Boiuim maenitudinis durationisBonimagnuudo durationisBoni magnitudinis duratio

  Primo fubftantiucjfecundo & tcr-tio adiccliue.

  B \ C DTBonitas magna durans.Boniras magni durantis.Bonitas magnodurans.Eoniras magni durantis.Bonitatis magnum durans.Bonitatis magnt* duransB C DT

  ^Primo &fccundoadieftiue, tcrtiofubftantiue ;

  Bonum magnu durationcji.pcrdurationiBonum magnumdurationis. :; "

  Bonummagna* durationis, *--'" -^

  Bonimagnaduratio;^

  Boni magnidutatib.Primo& fecundofubftantiucitcr-tioadiectiuc , ' .: * i

  B # C D?T-i.?i *::;.!- ,'.:i:yt

  Bonitas m^m.udinisduramy ^ : HBonitas magnir udinis duriftisj.qu^duratBonitatis magnitudo duras/Lciuso^durat*Boni tatis magnitmio durans. -

 • T0B. TiXV K.Ol,Bonitatis magnitudinis durans, id cft de

  bonitatemagnitudinisid quod durar.Primo & tertio adic&iuc . fccundofubftantiue

  B C DT.Bonum magnitudinis durans.Bonummagnitudinis duratis,i.qua* duratBonu magnitudinis duratis,i.ci

  9cj?durat.

  Boni magnitudinis duras ,id eft dc bonomagnuudinis id quod durat.

  soni magnitudo durans>B C , DT

  Primo &tcrtiofubftantiue fccundoadiecliue

  Bonitasmagna^durationc^i.pcrdurationcBonitas magna durationis.Boriitas magnf durationis.Bonitatis magna duratio.Bonitatis magna* duratio,B C DT

  Omnibus adiec^iue fumptJsBonumjwaguiinxdiirans.Bonum magnum durantis.Bonum maguiduffitsiBonu.m magraduramisyBoni magnum dutattsVBonimagniduransVB C DT

  Omnibtufubftantiuc fu mptis

 • AJ.C ART. tYlr 4Bonirai magnitudinis durauonjt.Bonitaris magnitudo durationis.Bonitatis magnitudinis duratio.

  ,{ JNDYCTIO

  Hoc cjuod c5plctum eft in B C D T.tguodeftvnum mcmbrum prfmicylin-dri huius columna*: intclligatur cople-tum in BCTD. BTCD. TBCD.qua* funt reliqua ciufqem Cylindri mc-bra.ldcntidem fiat in aliis cylindrorummcmbrisj tum colum ne i^ftius,tum alia-rum omnium.

  &iultiflextermintrumaccefti*

  Ncctcprctcrcatin quod terminus pri~raus hoc in loco.i.in coluna ifta pcr B. ftV;gnificatus,Aliquaridofumkurfecundurafovt cuni queftio eft de bomtatc.Qiiah-doquc.fumitur cum^^mssuio^^Cii-ipto.vtcum qncftio cftdcbomtatcmun-di,de bonpnatur#,de bonofuramo. A-liquando fumitur g^m^ilip^p^oyt cumqut^ftiocftdQ bonjiaticittcr.mmtismundi. Omnis;enimqua*ftiodembiccjko aUqttp.Autfuoiiuir fiac ajiquav

 • IOK. BR Y. 'NOl','

  quod vcrbo adiaccar.Vr,an,quid,dc quolquare & c.mnndus cft?Aut luiruturcuni-ytio actiaccntc.vt an,quid,-de quo.&c%midus eft a*tcrnus?Aur fummiturcnniducj-busvclpluribus.adiaccntibtis.Ytanjquidquomodojbonnmcftmundumeflcina*-rcrna concordantia & diftcrentia &obfcura &: iinper-feclam tl1>uTarii.d^nnis,& pCrfccimus. Tpfam pauperiorematque nu pcerivd itau ttrltts;frugal ni a ftVrcaMidimusYld farifcillifiiribenllsrLuUia^.nisacididiffe non pbrviftoirinibus efle fa-:cilcScdiis qui meliorcs cxpcrri funtyc*uam eiufdcm gcncris inuentioncs.

  *

  1>e'MemoriatabuU Capyxip -

  **Y*-Abula pfir ribibrdirkrii#tque adau*,JL' clas fuunv habct qui to (fi fc&hihfpi/

  cjasjnbii^prgtcrjrt-poflic^rflHtem. Pi*t*moia

 • ARC. ART. LVt.. ljmo in quarca* figura* feptcm rcuolutibni-bus fub fcptcm elcmcntis rota*[inntobi-lis.BCDEFG H. quarum Prima fcptcm,Secuda fex Tertia,quinquc, Quarta quattuor, Quinra tribus Sexta duobus Scpti-ma vno conftat ordine. Qui t% ordinescamcras 84 contincnt, cx quibus columrirx 84 cxtrahuntur: quarum fingulas ilcylindns conftare vidimus. quorum fin*guli 4 contiricntes mcmbra:80 mcmbtrscolumnam conftirutam rcddunt: qno-rum 36 tantum vtilia comperiuntur;- Pcrqucm quidcm numctum ft deducatur*.&narius qui pcndct cxocto Iegibus,quibus voclo modis vniformitcr columnatn di ,currimus,per vatiam obiiqui,& rcctijad-iecliui, & fiibftantiuhc.onc.rcti & abftra-;di diftiibutioncrrirrriirurnin. modupro-pofitionum inucntiuarum mitacrus au-vgebitur. Huiusvhimi *Sliaiijfiquis 19'lium liabcat prinium: facilc ad 5811)c6*plcmcntum. 19 natium habcbit iVcun-durii:Bonitascnim,& bonum, fimilcrrtcumdcmquc habcnt inflcxioriis iriodiim.

  *

  u*J}i%riibti4. Caf^ Xiir,

  QVaTftioncsdcccm (ad qtias caneras

  oiunes vultreduci LuIIius) enume-D

 • A R C. A R T. LVl,'ta*funt, eafdcmque noucm clemcntis ft*gnificatas donauimus.ij^ej^aiianc fe

  adtnodum omnia vo&bmaxjuinque dc-chnationumjc^^dofuo inTmis dcccmi^xj^j^siimncTincludunturj. Ipfe fiint qujc.j>nju lu-Jtraut,uTttimnant^quasftioois uutinam, confiderabiic dc-dcbcat fubircQuarum quidcm quattuornaturatitcrfunt fubftafitiales. B Vtrum.C.Quid D dc quo.E.Quarc.ScptcaccidclcsFQujantutti.G qualc. H Quando. X>bi K Quomodo & Cum que.

 • IORD. BRV. NOLDE A RGEITEC T-V-ra artis LuUiaitii: ftdiQtcrcia de extenfzone Scmultiplicatione.

  ..*2)-

  - :'.".".' n

  ..-.-

  f ;:'''*'7

  r : VelPrimo0ieftoA J5r , /.

  - '-..'

  '

  '

  . ,,n-

  '&obic

 • ARC. ART. I Y I. *J0tio multiplicis attis mcmoratiu* quamitg^ftpf^^^

  Vefcxtofltbieih. G

  SExtum

  fubiecftum qiiodcftfcnfitiuudilataturpcr proprias fcnfus fpccies,& difFcrentias,, obicfra,Mcdia,& jor-

  gana.Item pcr eius fubiecla,qux funt fenfatu, Yegctale,elementale& inftrumcntale.Huic fubie&o conducit celum,homo,imaginatiuum quae funt fuperiora , YCprincipia formalia, cfficientia, & tinaliamcdia,fubicclum primu vt cfngiens pri-mum&finalevltimum. Senfitiuum itaditatum,pofitumin ccnttocirculi,fidi->fcurrat circumfercntiam terminorumiftius artis, innumcras tibi parict intcu-tiones.

  Defiptimojitbietle, H

  Sybicctum

  fcptimum quod cft vcgcvtariuum,ejc|at^pitfcm& fundamcntumcoplcfticur:

  difp.bfitioncm cftirif clein6d fccjiiitur difpofidop^CgctilfiUfe ficut huius difpofitioncm difpofitio ftnfiriui>Ulam imagiruti--'

 • tOH, MVKpl,ui,illama^ucilitcrinteilcc]iui#idcQra(*fubiccrifupcrioris ,includiifubiecli inrfertom rationW) vcl vc compofitum,Yclvt inU>r.natuti>vel vr participans, vcl vtparticipatuiu, vclvtagens, vclvtf ibie.cium quoddS cft.Huiusfiibieclieficpti^vitalibus innirituc pqtcntii$,piuaappgt-tiu.rJattfacliur,rctcutiiia:,digcftiua>,cxpul(uuv,& fin.ilU prodviciiua*. Hec om-nia acque fingtulaadcircutsfcrcnua que)--ftionnm,&pr-\*dic*tcorum, & quaseonfc-ciuuntur caprojrcrum copia rcfcrantur,

  $De otiiiuofuibitfio, \

  OCtjauujnfujbicfh-rn quodcft Ejc*-

  mcufatiuiuQi cqniplcclirur inftru-mctatj u^tti naturalc, quod omnia

  luftrat tangit Scpenctrar.Et hoc fiibic-*cium confidcretur penes cflcntiam, &ipfam confcqu^tic^faylu*tc$? & aclus.Hocaliis fingittir quadruplcx, aliisdtt-plcx,aUis (ninfiiutum niultiplcxj mejj^ijjuauteafeikt^

 • AXC, Aicr- IYL; $Tfub Lu na ditfufuii^ crtfius proxima? par-tcsfuiu 4. eicuie*n

  -puta(jtuifi ranii inftipitc^uondnnief^ritcprodeuntes.-vn-depoftca quattuor fchfibilcsrami ,ha*cfcilicccquatcuor fTcniia,ctTc, ditrerStiaj, fpccics,virtutcs,aftuf, & circunftan.tfcvs,

 • t OR. BRT. KOL.mimerum qucm faeiat,a*5tiuitatcm >paP-fi< ncm quam infcrat,locum fiipra locu,tcmpus fupra tcmpus,haberc fupra habe

  prc& civtera,faltcm tranfiitiuc fumpta.Se4unduniamplcclituromniaquejfunttn-fraiatitudinemiuris naturalis quod cftcommunc omni animantium gcneri, cx-cludcnsinauimata.Iuiis gentium quodcft comune omnibushomii.ibus exclu-fis itrationalibus. Iuris ciuilis ethicigomnibus ccrtis ftatutis viuentibusnatiouibus,exclufis ijsqui libidinc aguntur&agunr.Iutis ciuilis politici quod omni-bus non barbaris nationibus cft coirr-mune fingulis tamen iuxta fuas condhibncvapratum cxclufis barbaris,quietiamifi poUtil^^qun* vcra cft, Iuris axonomici quod fa-*miliispro fua ratione gubcrnandis cftaccommodatum,cxclufisignobilibus,vilibus,cauponis,vcftoribiis ,&feruisalijscommmunibus, & inertibusfinc facutttatibus:& flibftantia. Inftrumentauuura^tionale reducitur ad hominem&* imagi-?natittum.& non cft fubietftum pctuliarcShuiusartis pcr fc.Duplex crgo-propolituiiuftrumcntaiium iu ccntro rota? colio-jGatum fcrtiliftimurnrcduic conCdcratio.nisactum..

 • IORD. BRY.NOl *}*

  Hicjjiuj^dum. tjupirefpcrflufubiccti fupcrioris,ommainfcri^tiuUm fc iiabcrcp jf funr. Tu jpfcJfiipcr

  Veamflifieatione o* mnhip.Jigurx frimaCaf.ij.

  BOnitas,magnitudo,duiatio,& rcli-*

  qua dc omnibus fubicftix,gcncralirj:criipjaciaJttc^^ dicunturaflirmatiuc.vel negatiue.Formata quoq,pcrtriangulos& angulos fccunda* figu-rx*,& informia.

  Bonitas quoque magnitudo,& rcliqua.in artc

  ifo>8JSiye^ftibftantialia:atqiiifuprafubftantiam, &aTcTocns cbhftitutadc Ytrifquc dicunturmodofuo.

  Ad ha*c pre/licata lecundum Lulliuniomnia abfoluta predicatarcducuntuw*.(rfiauiuiucV?^niQf^tiuc, iwua^imTVcialiumJnodum:qua*fi quis in ordincmdigerercYe!it:ad horumatria ab inuiccmdiftinclt rcduccndo, digerat;In omnibus autcm prcdicationibusgm-dus fcalc^intcUc^us in mcmot.Umre.uo*

 • I R. B R V. K O t.

  cctUr.Sp^^^&goneroHOimiuanqriomfupremimcdij& inhmi.qui funt dc altitudtuc ipfius.Itehorum dijiiw-ctm^ & pccu-Jiarestalfones appropnabilcs, cffentiamconfequcntcs, qua* fcalx latitudincm coftituunt.Qua* quidcm nunc quideni fimplicitcraccipiantur,nunc vero ad imiice& cuni aliis complcxe.nunc diccndo di-fcrcntia,principium, contrarium : njiQcdiccndo,difTerentiacpntraria^tta principaiis,priiiciriiuniCocordjis, &c.Imo & cum fubieciis ipfis complc&i poffunt:boni*as diuina,angelica,celeftis,humana&infra.

  *Deamflifc.cj'nmnet. Secttnd* fignr*

  SVamarnplitudincmfigura fecunda,in

  fua defcriptionc &typopatcfccir.Vnuquodquc cnim principiornm, tribus icdifFerenriis cxaminandum proponir. Siquippc anima* dirFerentia confidcrandaoccurratifpeclanda cftqu^ intcr ipiam& fcnfibilc cft.interipfam & intelligibi-lc.vtin angulo dincrenttt? figr.ificatur,r-dcmdc cctcris angulis efto iudicium.

  Quc

 • ARC T AR. IV t. 33Quj diffcrcria fubindc formattir pcr^a-lios figora; iftius angulos puta maiorita-tcm>minoritatcm,j)rincipium, mcdium& fincm,vnd cum fpccicbus atquc mo-dis qui in angulorum fchalis indicantur.Formatur quoque diflcrentia, per pri-*mivfigura* abfbluta praedicata fumendodiftcrentiam anima* ab aliis fecundumbonitarcm,magnitudinem,durationemcvTeliqua.Similitcr decocordatia maiorftarcSimiiiter&dg fpccicbu&& modisi-ft oru m,cutn gcnbribiisiilis> fpccicbus &iiiodiscorum.Qua*cun&ani fianc aflir-_matiue,fiant negatiue, fccudumomncmcgationis modutu tentado.

  7>eampUficationcfer tertiam flguramCaf. iij

  PRimeatque fectinda* figura* amplitu*

  dinem,tertiafigura complc&itur. &clementa huius figura*, figiiificanc

  quod in alphabcro.in fubic

 • I-OR.BRYt.KOL.*

  luftitia prima virtutum& Auaritia primaYitiorum.Vtrum prima queftionum. Similc iudicium de CDEFGHI K.Ha--bent crgo fingula elcmentorunv!iftius figura; fignificatafcptcm, & fingalaqua-dratorum, 14 cpmple-ftuntur fignificataInprimoigiturquadrato quodeft B C.includuntur pitira quxfica, & problcma-ta cp:iteplanda,& intentanda, & adquodcumque ^raiierJa proppfitum. Primopcr duos; tcrminos quorum altcr cftqua*ftio alter eil prxdicatum abfolu-rtim. Vtrum fit bonitasquid iit bonitAs.Vclaltcrum cft praedicatum refpectiuu.Vtrum fic diftcrcntia quidfit difterentia,$c tangcndo angUiorum lchalas vtnim/it difterentia intcr. fenfibile & intelligi-bilei & qtiid fit & qua* fit ea dlrTercntia.Sccundoper rres terminos cun diciturcjilfcrentia

  -magna bonitatis, concordaivtiabona diui..itatis. Tcrtioperquattuprtcrminos. Virum fit magna bonitas Dci.quid fit magua boni.M.' angeii. Quartaperquiuqu-": tenmnr/ vttumfit niagnahomusjuftitia* AngelirQuidcftAngc-lum cffc iaftum in magna bonicatc?Quinto perfcxtcrmino* qui t cft At\?,e\iiuititiuVctfc in magna bonicatc woncQrdl-!

 • ARC. ART; Lrr^-j^.

  tcfScxto per Scptcm tcrminos. Quid effcAngeli iuftitiamnpelTcin magnabohr-tate concordante cum bonitateDei? Scptimopcro&o tcrminosvel plures drcen-do. quid Angelica luftitia in magna difcfercntia cum bonitatc D ci &con eordaii-tiacum bonitatc Hominis Jqui modi,permultas fectpierido iriflexioncs,&pne-dicandi modos pcr abflraj^Uj^i&concre1-tum,pbfiqum& fccum,quos refcrrelo*-gumfc tcdiofum eft >( Hcetvmquafh ;b e-nerpnu^ramitf $ft^ yanufti) iriinnumcrumvaleutnvulripifcari.

  Nec praerermittcndtim cenfco 4jtfnpli4,ccm modum muUipJicationis.qucmloil-lius^ejtiia^figurt^acuatibitemappcllat,in camera-B C ciui^uacua*^nfs modu mqftejicnie ..

  Primo ii prbpofitrohespcrordihcmconftitucnsBG. Boriitas Jimagna. Bo-nitascft difFereris,Bonitas eft concordas/Magnitudo cfc,bona,f Magnitudo eftjJifFercns, Magnitudo cft concordans* f jDifrcrentia eitb

 • IO R. B R V. K O L.Secundo 14 quacftioncs per ordincm

  dc duccndo lftas propofitioncs pcrVtrumfic quid. Vtrum bonitas effc magna.Quidcft bonitasniagna. & kadealiis..lertio afFcrcn.dp cu/rinitioncs tcrmino-rum , qua* poffunt cffe mcdia ad argu-mcntum. ...... ,

  Quarto adfcrcndo Iuum,abile, & arc.qucc fuat figna potchtia* acliuac, pailiua:,& aclionis, qua*pariter poflunt effe me-diaad argumentandum. bonitas enimprobatur dc fubie-fto pct bonificatiuumcfie,bonjficabiIe eifc,& bonificare.Qutnro examinando pcrfpecics quxftio-num B.C,& ipfarum modos.

  , 7)e atnpbficationefer quattdm'ftguMn** Cap. v."

  QVarta*figmae amplitudo roaxima

  (upra oftcnfa cft ift oumcro rcuolu-ttonum, domorum , ordinum, camcra-rumtcoIumiiarum fcyliridrjorum j mcm**fbroriuntiegttm>afiariii*-: Sgufctrft ampl&tudmc, ncc non f tuuecvotu 3,atquc qual-lfrjouori).

  .

  '~

  *:'.' ;l :*-.;. ..-'..,,:

  -Ibicftmamfcftum qiiomodomcdio-tum muitiplicatia'& irmcntio fiat in cuv

 • ARC. AR T. t V H 1%culo mediocri fuccefliuc rcfcrcndo ele-nienra ipfius ad fubiccTum& pra*dicatumfignificatum per eletncma aliorum.

  Itemmulta* fubicdi ratipnes atqucpra*dicati , po(fuht tfffe cau fa ad in fcren-dum pra*dkattim dc fubicclo iii conclu-fione.quodenirti mundusfita*termis_de^raonftrarur a philofopho pcr rationcsmundi qua*nou excludunt a*tcrnitatem.pi*rratibnem a*tetnitatis qua* non abhortet mundi a^aceriiiiattv. item Cx4ratibneboni mnndi,magnitudinismundi. itemratiacboni^terriitatis>magnittidinis,&ca*terorum. Itehi per obferuantiam.par-tium, &modum circumftantiar.umqui-bus omnia miiltiplicari oftcndimus adcovcomnia, ih omnibus cu^^&ti^agc-ra]tegtc^^imm^fnthnitis< v iri^'nubcriiMftftnita juhnirfcslmplicaH-. tjuantuts\ idcm quandoqutfa^iiriiiricr^^^

  :r

  :- -'' ' E iij

 • IOR. BRV. NOt.

  Ve amflificathne, mtthiflicatione, o*ordtncQutfliontun.i Caf. yi.

  .'.

  '

  ".; .ej* mnitiplicatione. .

  Qusftiq Vtrfr dijatatur, & multiplica-tttr \>cretffexthu\m,2fcmmiiium,dabiui'-tiuum>& ncgafiuum. Probabile, appa^rcns,dctuj3^^^ C*Jcditum,ratio-i*jy$j^ Itcm rcfcrtur ado mncsqueftiqncs 4cjcflrc,& cjffcntia,&adcas reducibiles.

  Dilatatur Vtrum ficut &alia* quarftio-ncs dilatauda* proponuntur: Sumcndoipfum amplius quam apud Thcologosfumiconfueuic. Quentcnim Philofo-phus an Dcus fit&fimilia:dc quibus qui-dcm nil prorfus dcbet dubitare Theolo-

 • ARC ART. L VI, $6gus vtnotat Raymundusin ft.arhetori-ca:Hec cnim quxftio Vtrum fuicin cau-fa vtMofesnon iutraret tcrram promif.fiqnis. Puniuitenim Dcusillum ob eatncautam,quia pctram pcrcuticndo dixit,Eft nc Dcus an non?

  *Deamflificalione cjr muh. que.-flionis QyiD.

  Quajftio QVID dilataturvtfit com-mtinis demonIhatiuoJ& perfuafiuo.Woii?fqlun*$$&$^ti%Aci rcfpondct: fcd &pcr ^ejMu*a^sTA nieK.phojjLc^:r^flati-uafque d^Brujionesj atquc defcjrj-^pnespervniucrfitrri. Vndcqux-rentiquid cfticriedusfRcfpondctur Portus malorum.Quid cft pukherrimam habcre vxorem?Compcdcs aureas haberc. Quid Sol*Cbuius mundi.DiLi.taturQuid tentandoomncm definiendi modum cx noriiineycx rccx modo concipiendi, & cx modoeffendi. Itemperquideftinfc,&quidcfrin alio. quid habctin fe, & quidhabctinalio.

  Ve ftmplifcdtloneejr mutt.qukfliomt ^r

  _ ....

  mj

 • IO R. B RV. NOL.

  Qutfftio DK QVO cxtenditur adfi**gnirkanda priacipiaucntialia, Ojjgipa-1ia, I ntrinfeca. K xtri^ca>Efti cic-ntia, M a-tcripUa,Primitiua,Habica,fcu Pofitiua,Tcrminum a quo,& alios tcrmiuos quosiftcfupponit, Compofitioncm omnemlcu Naturalcm,fcu llationaIcm,fcu ima-

  ginariam cbmplc-ftitur. Poifeiliua ran-dcm principia iccundum comunem ac-ceptioncm i't& qua*ftioCuius fit,Adquem pcrtincat,& Cuiusintcrfit,rcfcra-tur ad quxftionem Dc quo.

  E *Deampiificatione,y mttttiplie.qntftionu QjfAT{E,

  Qus-ftio QVAKE peromncs ampli-ficatur cauias (Jicct J&ay* ,Jr^yJ^.c&cjtt4&riiatcrialem qua? tamen -quodammodofumpta atque cofidcrata habet quid eflfi-cientieadmutationcm & eaqu# muta-tionem cdnfcquntur) quarum Alia* fiincdctcrmiiiat^ Alia* indeterminate; in effi-cicndo,Alia* naturalcs ,alia*Yoluntaria?,Alia*perfe alia*peraccidens. Hincquarealiquid fit fumitur Primo cx rationc effi-ciemisDci.Faricquod cft fignificans ciuf-dcmimmutabilc ftacutumfeortun* qus

 • A.RC ART. LYL. $7fignificatincertam raramquc caufamcir-caca quepereleclioneni agunt. E^-tidrrali$& irraoonalis: & naousaJbiifcqagvcriikatuc itv materia prima, & fubic&ocompofito,refpcclu forma* proxime &infima*, itcm rcmote; & fuperioris.Quar.to exration: finis qui diftinguiturin mcdium & vltimum

  ,organum & opus, di-rcdc intentum &in dire&e: quifcx mo-di intimius confideranti,funnt diuerfi.

  F De ampUfieationeej> mtdtipl. qtet*ftiow, ^4tiXV&U

 • t 0 R. E RT. K O t.

  QUctftio QVANTVMcxtenditutad ad iigtiificandurn G*twmctricc,& Ari-tf^g&fb & hactcnusindcfinituni tcrtijiftis congcnci niathematica* fpedci tno-dum,vtpotc fccundtim ma^jjitudiiicnt,m^]rUtuquam qua?virtualis dicituncutnipiam fubftantiiC nobilitatcmfubftanma*icm(ncdicatniplam fubftantiam nobi-lcm) mcciri vcllc vidcatur,ipfimq; meiifuratainadducere. - >0- Dt titoplifiempHe.&muUiflicatione que~

 • AIL c. ARr. tvt.' 38QttajftioQVALE atnplificaturttiin

  per ca qii adjfnrf-tMwerttuni logicc fpccftam>& nvetha|)hylice,tum& per tatio-ncm longe rnigi^c^i-am^ftentcm cVpro|riaaccidcnti"aqtt.** natu-ti^t)\f&^^x^izwj8(. dvVcrencias,&appropriacaqii x futifequuntitr. Omniaitem adtieinitra > qit^citnqiie vtcunquerem quali firai* dOjiucjue talifkcmdo, talcqualcmqiic*dcni*iinarcpoflunt.

  - H ^DerttftfiH/xmon^ cjr mnhiflicatioti*Qnzftcnit, >JfJ!{7)0. '*

  QttJcfti-0 QT A N D 6 amplificacurperdtiiercnria^tcmporisquod cft ipe-cicsquantitati?conti.nua*,& perdifferentias/pccies,praprietates,& rnodos atquecoi7nmtit1itcat

 • -." lOItD, BRV.NOi..

  quc vt quippiam quodper ca*rcra eua-gctur pr.cdicamcnta accipitur. Noncft prxtcrium,ticcnituruni nec preicnsquod, fit corum >jwlaf ^numcran^cif^^^^^^S^^.mbdi funr heri, menfc prarreritA, anno,o!i.n,iam,aliquando,& iimilibus, vtre^,clc confideranti cft manifcftum. Superampliflcatur ha*c qua*ftioH pcrfpccicsquxftionis C,D, & k. ibienim cftali-quidvbifunteiusquidditatiue & macerialiter. conftitucntia, Item generalitcrformantia,& concomitantia*

  . I.'DejmfUficc? mxhif.Siu/cfHo-] nit V.B.I..

  OVa*ftioVBIdilauturTumperdif*fcrcntiasloci qui cftfpccies quau-tttatis continucj Tum pcr dirTercntias/pecics, modos, proprja * & communiadiftinifb* ab aliis noue Cathcgoria* quajpvoprie QVANDO dicitur. Tumtauuem per modum fupcriorcm ge-ncraliffimo, quo dc omiubusqua*ri po^tcft V BT fmt, Deusenimcumtieutrc*duorum primorum modoiitalicubi. niltamen obcft quomitjus qua*ratiir vbi fit.

 • ARC. ART. LVt. 39Vbifucritantequam mundus ficret. eftinquiuut & fuir it* fe ipfb. quod idcm cft:ac fi dicatur.Eft,& fuitipfc.Item ac Cxdi^catur Eft ipfe.i tcm acfi dk-atur. Ncfcio.Scitipf&^^ Thcoi^njl^Cumigituraiicubi dicitur dc Deo.Intelligiturfccundum valde sequiuo-cum (Si concedatur a*quinocum quidmagisatque minus dici) Vbitatis moduaccipi.Supcramplificatur qtibquc haicquajftio I.apud Lullium peripeciesquoftionum C,D,&K, Tunc enimaHqtiidcftrquando cft fuum principium quiddi-tatiuc coftituriuum, Tunc item:cum cft:fuum CumqttOiVt ctiam modicumconfidcrantipacct.

  K^Deamplificatione&mnltipUcatinte *

  quajlionis QjfG&lODO

  Qujpftio QVOMODO amplificaturper omncs modos qmbus fccundttm prdpria vcl appropriata res aliquombdo lcfuhere dicitur in fe-vdin alib: eflcnddveloperaodd. pcr modificate&niodifi?cafi. pmes aftiuam,vel pafliuatn facufta**rcUir Ha*c fauc qu&ftio ficut & aliar,om-

 • IOR. BRT. NCrL.nia modo fuo perluftrat. NiLcnimim-pcdit|-noftros 1 heologos ; quominusqua*rant > qriorrrOic) deus diftcrt ab aliisciHibas^imf!!^^i utef ii^tC jfeTplSS^it?i inteliigenda pro>ducit.Qyjsqu^

  . quasnccipfi?>iteiligiffir^'nec alijificut &iapuji-jffes^cft quod c?im ipfumQVOMODO ap*-plicaturad piimum fubieclum:adnui-lam rcdnci poteft pra:dicamcntalcm ra?tioncm, pretcrquam fccundum .Yalderemoram(imo diflimilem, fi ita me dicc-rcpermittunt) i^UtUiiiijgm^i

  Hipc vidcrc4ket qu^madmodum hu-iiis faculrati* latitudo complcclitur am**plitudinitni logicc^ ^cvwphifices. I p-&mcnim^s^^^te^H ^cxaminattt^olrte^ &niethaphiitcatia;& cTecernuntin iis qua*fupracns rcalc & rationis (quod appcl-lant)fccundumomnem modum auolli-ttir.Similitcr & ipia prardic&ta abfolura.;rcfpecciua: itcm & ratio combiuationft,thtt* !>cr ipiav^iiftituuntur.Q^iiqtii^den* Uc^ccm^e&V&^id tamcn quia quid s^aguum .Jxasccjpnfi^*doxatiopra* fcicne yiucturj itcruni juqj^

 • A R C A R T. L V L. *'40-

  iterum Ybi obtigeric retcntanda ccnfc -tur. .

  Qua-fHo CVMQVO dilatatur peromnia qua* habent rationem M**r*h>SUgm5lni^menti,Cori^tr43htis, & Con-coj-#i^isvIdem fpcaris j Adm^W*Etdilataturper ogya^.quod tratifiTtit-tat, A $uaii*miitariVn^^&>*^MitlnMr^ttcar.. Adco". vtnilitl qua*ftio-nis huius lucem, &.coioratione. cftWiat.

  **

  SQuemadtmdumomnesqtuftionesy infrx~dicameniUflttjquam prtdicamen-

  taliterltgice&metaphifice ac-ceptis,inc!udamr:ej^ecentra....

  C*tf. VII.

  ARCHlTASTarentinus&GOR~

  GIAS Leontinus &aiij: denariacorum qua* ptardicameiua appeiianturpropofitomihilo minora& pauciora prb-ip.ofiicrc,quam LulIius.Quod quide hinctec^nijcerc volo, qucd qua*ftio, Vtrum& Quasftio Q\f 1 D. qua* comuniccrap-pellantar Si E ST,&QJ/1 D cft,-vnactlqua*ftionc PROPTER QV I D(nWfi Yt-Iis:&! ancadduasillas r?:duccrc)ap-plicatg dcccm cathegoriis latius accepti$,

 • I p JU B IV VV .N QU ;omncs tibi reddcrc ppffiint confidcrattO'nis matcrias.Indagando Qnicj euVtesT(c*.cunduin fubft^.uifun* Vtram^fccu^utaicm fubftantiamvcleffcntiamjPropWqtiid fit fccundum talcm fubftahtiiimyclcIIeiitiam.Vttum,quid,& pYoptcrquid fttfccuditm Quantitatcm,Qualitatcm, lle-Jationcm,& qua* fequuntitf.Ycruutaraenprofuit Lulli; obferuantia quia notitiakatcgoriarum- yt ad nostpcr maou>s'Arfcrflotclis dcttej>i t%A: a^nfci cfu'm"jcc/nfii,i1tj;ycad nuilutn wie^^ ^uod fiquis Ariftotclis authoficatc mdtushoc ipfum diciVu nefas* cffc exiftimcc.Jc-gat & confidcrct ca qua* confcientia du-itusin calcccapitis dcRcIatronc dixit A*rift. & ipfumquod ad cius c;uhegoti.cpfopofitum dicitun cftiadcivccrarum c-tiam cathcgoricarum propofitum dicliiputcr. Ab attcra&rhclio*drationc addu-cehda abftincbihcHgftmhiculacoi^mfophiftstrt*in nldj^ft|rialbin ineiirrimusindigttationcm* ,V

  MuUitJltcationeni^^lx^cftfibncm.qiiasftt pcr forhlaMl^pcrid quod ad.Wutlierum', 'Tiin. ftridquo.d ad fpccics, Turn qu^ad.c^rtim .>i-*

  tioncs

 • A-fc*c7 ART. r *L. 4!

  jiit&&^ma* di^litaitn^ & pl;irimasqrc-ead rcm

  alifcj&lBjjttOiihdichndum.: Se&haic deLulh^tta?-anifidchtire architc&ura fuffi-

  citlkf^odtuM^tWtiis?ftpcommitttn*ij*?.r'p .*:-;.* !-

  .H#cjfclhpq^ Ictrllij fhttlti-:get^invviutdica^w4 i^fprofequeiidahifufficiunt ijs qui peritiitt(htvirti*vulgft^i -,Philolbphia^ Hic Clilrtl intcgre exprefcfum eftquidquid Lullius habet in mul-tis arcibus in quibus idcm femper cxpri-mere nititur, habcsitaquamqua* funrirtattc brcui., in arte inagna >& aliis libris,qui nomine Arboris fcietia*Jnuetitionis/Artis dem6ftraritic,Mixtionis principio*nim,Auditus Gafiftlifti & ft qui alij e-iufdcm gcneris extantaiij quibiis hic paupcrfSmperi&cm^^ aWcnlabat cxprimorc.

  Et tui leclor poftquam intcllcxcris'ifhtneceiiario Lullium intclligcs & vidcbisnos muitMM addidiflc quantum ad faci-liw.tcm,ordinisrationcm>diuin^ioncm,&jjutecictiam difiriplinaj jpeclat, & aliuctquid de memoria, quod no cft pars iftius**-difciplitiCjfcd ad ipfius retStione cft maxi

 • IOR. IRfr NOL.mc ncccf&riu.Vidctif ctiam nosaddidif / t / /%M_._^-,i'*M^_fi^%^-Y^^^fc q>^Jfcfe^ ad-coplc-

  rir^tum ipfius ^Uod^h^nccalium fecillc vidimus; Siquis vcroquid amplius apud Lulliu & alios (quosvidcrc potuimus ciusinterprctcs) habcatur, inquirar. Sciat cffc rudcstantum &fupcrfluas quasita dicam cxcmplificarjo-ncs. Seu hos. nolufoius. in faciiioribttsnitibrias dilatatc Excmpla qui dcfidcrac,LulJium vidcat. .*.*,;- > : j

 • RAYMVMDI LVL-L II D E D E J?IN ITI O-

  nc dilputatioms,& coh-ditionibus eiufdem.

  "--....' * - . i .:' j .... i .^

  :''..'. ""'i" =-. i '.'.-. 'i i

  '

  Quidfttdijfutatio c A P- t. .

  Ifputatio efr contrarietas fpiiitualis quacpcr vctbum ma-nifcftat coccptioncm,quamhabct Ynus intcllc&us con-tra alium. #

  .

  * Ve cottditionibm dtjfutationis Cap. ir.Conditio frima.

  Difputansprimo debet habere inten-tioncm cognofccn.li&amandi vcritatem:& cognofccndi & odicndi f ilfitatcm. &propterhoc verus difpntator debcccon-ccderc vera cognita:& falfancgare.

  Qonditiofecundu5ccund6 fupponatur in piincipio

  F ij

 • quod Ytraque pars cjtfatftionrs &f olFihi-*lis.ft aftirmatiua & ncgatiua

  4vtinteile-'elus in inueftigatione fit iibcr & non h>gatus.

  ^ondithtertiaTcrti6 arguchs grobctYcfiApro->

  bctpcraliquam fpccicm argumentatio-nis fundado argumcntun*tfupet aliquam::fpccicm dcmonfttationis.

  onditio quarta**

  Quatto intet dupucantcs fitconV-munis amicitia: vtinframctUr particularis'contrarietas quam habent circa hoc dcquo difputant.

  ' *

  . .''c

 • PHONASCVS GRANDQ-NIYS POLICASTEK r. V. D.

  .

  & philofDe reeali, grcgalL&fiuribundo quodam pcdetenus,

  ...& grammaticoteron phi-

  lofophantc ad PH,h B, N*

  . Xtrndens tenebrisJtfhU d: corf&re lucenir

  ENetenebrisftdfisjnxredefmdo micet:

  G famaticttt iaftansfoflHam,dufliciquebabiUt

  Attriculas mulgens,irrita verbaboansJQuigracummattdenSjfaftn tumejacl^s inani

  T^ilfolidi traftarfed blaterare docet:Slmftquemnorh mtdtomeliora doeentem,

  Huncflndet inuifb carfere dentefttrens:InJequitnrycarpitquetHam Jofdane Minerua,

  V/tm dft>hanc tenebrisquafuit aila nigrtf.

 • PRO PHIL. IOR. BR.NO*LANO I* E RLI N YS RO*DO-

  '

  montius. . >

  Phonafco Grandonio PolicaftroI. V^D. &ThcblogO

  celcbcrrimo.RESPONDET

  Admugiat'brtito,ftoUdoflavdatquel6qiienti, t.iQtiodmagi* (ftftolidumjconger.eiimqttepecub