comenius projekts “ rotaļlietu kopīgā valoda ” rotaļlietu klubs

of 29/29
CLOT, 2nd project meeting Varazdin, 11-15 December 2013 Comenius Comenius projekts projekts Rotaļlietu kopīgā valoda Rotaļlietu kopīgā valoda Rotaļlietu klubs Rotaļlietu klubs

Post on 09-Jan-2016

48 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Comenius projekts “ Rotaļlietu kopīgā valoda ” Rotaļlietu klubs. Kas ir klubs?. klubs – tajā ir apvienotas personas, kas sadarbojas, lai realizētu idejas, kas balstītas uz kopējām interesēm. Rotaļlietu kluba ideja balstīta uz CLOT projektu. Jaunas zināšanas un pieredzes Sociālā atbildība - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Social responsibilityComenius projekts
Kas ir klubs?
*
Rotalietu kluba ideja balstta uz CLOT projektu
Jaunas zinšanas un pieredzes
Jaunas zinšanas un pieredzes
Saldzint tradicionls un moderns rotalietas
Brnu iztles attstba
Brnu iedrošinšana ptt
Tradicionlu rotalietu izveide
*
Kopg interese
- atrast universlo rotalietu valodu starp brniem no vism partnervalstm
- rotašans ar dadm rotalietm, ko brni atnes no mjm
*
Socil atbildba
Rotalietu ziedošana
*
Rotalietu kluba darbbas metodes
Rotaa – socilo kompetenu attstba, abpusja novrtšana un sapratne, emptijas attstba un veicinšana
Dadi izpausmes veidi: saruna, mksla, teatrl un muzikl izpausme
*
CLOT, 2nd project meeting Varazdin, 11-15 December 2013
Saruns brni ststs par lietm, kuras ir piedzvojuši, par savm domm un sajtm
Izpausmes veidi nk no viu pieredzes interpretcijas
1. Ststu saceršana par tmm: manas pieredzes..., ko es iedomjos?, par ko es sapoju?, ko ms vartu...?
2. Mksliniecisk izpausme: veidošana (rotalietu, spu) un gleznošana (rotalietas, pieredzes, attiecbas)
Dadi izpausmes veidi
3. Matemtika:
*
Ieteicamais Rotalietu kluba organizšanas bieums
- vienu reizi ned iestd
*
Par ko mums vajadztu rpties?
*
Rotaa – dabiska brna attstba
Tai ir nozme brna fiziskaj, smadzeu un socili emocionlaj attstb
Rotaa neiesaista kdu pašu mri, jo pats process ir svargks par rezulttu
Rotaas gaitu un rezulttu reti ir iespjams paredzt
Rotau raksturo dadba
Rotalietai jveicina radoš attstba
*
CLOT, 2nd project meeting Varazdin, 11-15 December 2013
Spljoties, brnam ir jjtas brvam un neierobeotam. Viam jseko pašam savai sples uztverei.
*
*
Msu piemri Rotalietu kluba nodarbbm
*
Nodarbba “Iecietba”
Kad ms skm Rotalietu kluba organizšanu, gribjm izmint msu idejas praktiski, td ms noorganizjm nodarbbu “Iecietba”
Vienu dienu, ar vecku atauju brni varja atnest kdu rotalietu no mjm
*
Brni ms prsteidza
Ko ms iemcjmies no brniem:
Mainoties ar rotalietm, brni izvljs savus draugus. Tas parda, ka brniem bija daudz svargk ar KURU vii mainsies nevis pati rotalieta, KO vii iegs pret – BRNAM CILVKS IR SVARGGS NEK ROTALIETA
*
CLOT, 2nd project meeting Varazdin, 11-15 December 2013
*
Msu pieredzes rezultts
*
Rotalietu veidošana
Rotalietu veidošanas jga nav gala produkts (pati rotalieta), bet gan pats laiks, kas veltts rotalietas izveidei
Brni mcsies par savas tautas tradcijm
Strdjot ar iepriekš neprveidotiem un dabiskiem materiliem brni attsta apkrtjs vides apziu
Veidojot pašiem savas rotalietas, brni var izpaust savu radošumu, vii var ptt, vii var attsttt iztli neparastu risinjumu atrašan
Rotalietas izveide pozitvi ietekms brna viedokli par sevi
*
Msu pieredze – Rotalietu klub
1. Sadarbb ar veckiem ms organizjm rotalietu atnešanu no mjm
2. Ms veidojam rotalietas modeltas no msu tradicionlajm rotalietm (buru laiva veidota no lapm un valriekstu aumalm)
3. Ms veidojam rotalietas balsttas uz brnu pieredzi no tuvks apkrtnes
*
Secinjums balstts uz msu pašu pieredzi
*
CLOT, 2nd project meeting Varazdin, 11-15 December 2013
Iespjam Rotalietu kluba organizšana balstoties uz projekta uzdevumiem
T k šaj projekt piedals 6 partneri, ms uzskatm, ka katrs Rotalietu kluba partneris pielietos savas metodisks stratijas.
Msu aktivittes un darba prakse tiks pielgota šm stratijm.
*
Sadarbba ar veckiem
Sadarbba ar veckiem bs viena no Rotalietu kluba iespjm
*
*
CLOT, 2nd project meeting Varazdin, 11-15 December 2013
Visiem msu partneriem ms novlam gt pankumus un prieku šaj projekt,
k ar darbojoties Rotalietu klub
*
Liels paldies par dalšanos ar savu profesionlo un persongo pieredzi,
un ka uzklausjt!