clarinete - edu.xunta.gal

Click here to load reader

Post on 06-Apr-2022

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

(TIC´s)
6 SECUENCIACIÓN DO CURSO
7 PROCEDEMENTOS DE AVALIACION E SEGUIMENTO DA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO
9.2 Probas de acceso a outros cursos
Páxina 2 de 69
9.3 Criterios para a obtención dos premios fin de grao
9.4 Programa do recital de fin de grao profesional.
Páxina 3 de 69
1. INTRODUCIÓN
A Lei organica 2/2006 do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 45 que as
ensinanzas artísticas tenen coma finalidade proporcionarlle ao alumnado unha formación
artística de calidade e garantir a cualificación dos futuros profesionais da musica. O artigo
48 preceptua que as ensinanzas elementais de musica teran as características e a
organización que as administracións educativas determinen. Ditas características venen
ditadas para a nosa comunidade autónoma no posterior Decreto 198/2007 do 27 de
setembro de 2007, polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas
de rexime especial de musica.
A finalidade do grao elemental das ensinanzas de rexime especial de musica e promover
a autonomía do alumnado para que a sua capacidade de expresión musical adquira a
calidade artística necesaria que permita acceder ao grao profesional. Así mesmo, a Lei
organica 2/2006 do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 6.2 que o goberno
fixara, en relación cos obxectivos, as competencias basicas, os contidos e os criterios de
avaliación, os aspectos basicos do currículo que constituen as ensinanzas mínimas.
Asemade, a citada lei organica no capítulo VI do título I, fixa as características basicas
das ensinanzas profesionais de musica, dentro das ensinanzas artísticas. Os aspectos
basicos do currículo das ensinanzas profesionais de musica fíxanse no Real Decreto
1577/2006, do 22 de decembro e se definen no marco da nosa comunidade no Decreto
203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas
profesionais de rexime especial de musica.
A presente programación da concreción a ditos decretos a nivel de aula, e sera o
documento polo que se desenvolvan os diversos parametros do traballo de aula dos
docentes deste departamento no Conservatorio Profesional das Pontes.
O grao profesional ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado unha formación
artística de calidade e garantir a cualificación dos futuros profesionais, e ordenase en
catro funcións basicas: formativa, orientadora, profesionalizadora e preparatoria para
estudos posteriores.
2. METODOLOXÍA
A clase semanal cun só alumno/a permite facer un seguimento individualizado do
alumnado tanto en rendemento como na progresión no seu estudo. Dito seguimento
permitira a adecuación e persoalización dos procedementos e actividades a desenvolver
en función das necesidades, progreso e capacidades do alumnado.
Tendo en conta que a clase consta dunha hora semanal, tempo que queda escaso
especialmente no alumnado dos cursos mais avanzados, a optimización das sesións
debera ser unha prioridade. Polo tanto, parte do tempo de clase dedicarase a fomentar
habitos e ferramentas que potencien a autonomía no estudo individual tanto en aspectos
tecnicos como nos musicais.
Doutro lado, a puntualidade e un aspecto importante na dita optimización do tempo, polo
que tratarase de formar una conciencia da importancia da mesma e da necesidade de
previsión xa que a montaxe, desmontaxe e transporte do instrumento require dun certo
tempo. Fomentar o interese e respecto polo seu tempo persoal de estudo, concienciar da
importancia da realización das tarefas encomendadas para casa e establecer uns
metodos e habitos de estudo eficientes seran obxectivos prioritarios a desenvolver no
alumno. A potenciación do sentido autocrítico tanto na interpretación como na actitude
diante a materia fundamentara a consecución de ditos obxectivos.
A vocación do alumnado e outro factor que non se debe esquecer a hora de adoptar as
medidas mais eficientes a aplicar en cada alumno/a. Diversos factores (idade, falta de
información nas familias, etc.) poden facer que a continuidade a medio-largo prazo nos
estudios musicais non estea totalmente definida. Procurarase en todo momento motivar
ao alumnado de cara a un maior rendemento e a reforzar dita vocación.
O contacto coas familias dos alumnos sera de vital importancia para orientar o seu papel
no desenvolvemento da formación musical do alumno. Fomentarase un contacto fluído así
como a valoración por parte das familias da necesidade de solicitar regularmente titorías.
Páxina 5 de 69
3. ATENCIÓN A DIVERSIDADE
O alumnado do conservatorio habitualmente esta dentro dun nivel sociocultural e
económico medio-alto, cunha gran capacidade de traballo pois ten que compaxinar os
estudos de musica cos de ensinanzas xerais. As motivacións para estudar no
conservatorio son distintas e poden variar conforme se suceden os cursos. Os motivos
polos que inician os estudos musicais poden ser por iniciativa dos pais, por vocación,
como actividade de entretemento, por inercia dun grupo de amigos, etc. Entón, teremos
un alumnado diferente en canto a motivacións, aptitudes e ritmos de traballo polo que
sera de vital importancia a atención a diversidade do alumnado para adaptarse as suas
necesidades e realizar unha acción educativa eficaz. A vía para o tratamento da
diversidade e a adaptación curricular, que e o conxunto de accións dirixidas a adecuar o
currículo as necesidades dun alumno ou grupo determinado. Dependendo das
circunstancias que se presenten na aula, o profesor podera plantexar as seguintes
estratexias:
• Organizar o traballo de forma flexible.
• Acelerar ou frear o ritmo de novos contidos
Páxina 6 de 69
4.1 EDUCACIÓN EN VALORES
A educación no ambito musical non debe acabar no simple feito do desenvolvemento de
destrezas tecnicas e un desenrolo da sensibilidade musical. Para unha formación integral
do alumnado tamen e importante o tratamento de contidos transversais. Estes contidos
que responden a realidade da vida cotia no ambito social son esencialmente de caracter
actitudinal e representan uns elementos educativos basicos que deben incorporarse nas
diferentes areas co fin de conseguir unha plena integración do alumnado na sociedade
actual. O tratamento destes contidos debe espertar no alumnado una especial
sensibilidade cara a dita realidade.
O caracter participativo e colaborador da practica musical, facilita a incorporación destes
temas ao aula especialmente na practica de conxunto. Temas como a igualdade de
oportunidades entre sexos, o derrube das barreiras raciais, a educación para a saude,
compromiso co medio ambiente ou educación para a paz poderan ser incorporados tanto
na clase individual como na de conxunto.
4.2 TRATAMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA
COMUNICACIÓN (TIC´S)
A irrupción das tecnoloxías da información e da comunicación na nosa vida cotia e cada
día mais patente, a sua utilización estendese ata ambitos insospeitados. O estudo da
musica nos conservatorios cínguese, na maioría dos casos, a practica interpretativa
empregando instrumentos tradicionais. Incluso nestas circunstancias que a priori poden
parecer pouco dadas ao uso das TIC's pódense empregar co fin de complementar e
facilitar o proceso de ensinanza- aprendizaxe. O uso de materiais audiovisuais
relacionados ca materia xa non e unha novidade nos tempos que corren, especialmente
dende a aparición de plataformas dixitais como YouTube, Vimeo, Spotify, etc. Estas
plataformas unidas a compartición masiva de material audiovisual facilita o seu uso na
aula para a exemplificación das posibilidades sonoras e tecnicas dos instrumentos e a
exploración de diferentes posibilidades interpretativas ante un mesmo texto musical. Por
Páxina 7 de 69
outro lado a facilidade de xerar dito material con ferramentas cada vez mais accesibles
(videocamaras, grabadoras, tablets, telefonos, etc) permite analizar na aula as propias
actuacións ou interpretacións e así aportar un maior grado de obxectividade a percepción
de si mesmo que ten o alumno. O material en formato electrónico (partituras, textos, etc.)
tamen sera util no desenvolvemento das diferentes actividades da materia xa que facilita a
rapida distribución do mesmo entre o alumnado así como o seu rapido acceso na aula no
caso de disponer dos dispositivos correspondentes. As plataformas de almacenamento
como Dropbox o GoogleDrive, entre outros, permiten a creación de espazos de
compartición de material electrónico para o alumnado que poden ser controlados polo
profesor/a. Os motores de busca tamen seran de gran utilidade especialmente a hora de
recompilar información referente ao propio instrumento, obras, compositores, etc.
O uso de todos os materiais relacionados coas TIC's empregados na aula debe respectar
en todo momento as leis distribución e da propiedade intelectual dos mesmos.
5. ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS.
O alumnado participara nas audicións da especialidade, ao menos unha por trimestre e no
caso de que o profesor o considere oportuno. Tamen teran a posibilidade de participar
nas que organice o departamento.
Poderanse organizar desde o departamento ou o aula da especialidade un ou varios
cursos / master-class ao longo do curso. A asistencia aos ditos cursos sera sempre
voluntaria aínda que dado o contido dos mesmos e recomendable.
Páxina 8 de 69
6. SECUENCIACIÓN DO CURSO
6.1 CURSO: 1º GRAO ELEMENTAL
OBXECTIVOS Ao rematar o primeiro curso do Grao Elemental o alumno debe ser capaz de:
•Mostrar os fundamentos dunha posición corporal correcta controlando un ton muscular
axeitado do tronco e extremidades tanto nunha posición erguida como sentada.
•Conseguir unha toma de aire (inspiración) o mais relaxada e profunda posible.
•Comezar a desenrolar unha columna de aire estable.
•Adoptar unha posición da embocadura que permita lograr un son pleno.
•Descubrir as diferentes opcións de emisión do son nas duas variantes fundamentais: só
co aire/utilizando a lingua.
•Iniciarse no sentido da afinación a traves da practica na clasecolectiva.
•Conecer e practicar os sons/dixitacións do clarinete dende o Mi2 ata o Sib4.
•Dominar as escalas e arpexios de Fa M e Sol M no rexistro chalumeau.
•Reter e madurar os conecementos adquiridos nas clases individuais e colectivas.
•Conecer as indicacións de medida, ritmo, dinamica e articulación que se atopan nos
textos musicais propostos neste curso.
•Adaptarse a practica da musica de conxunto.
•Conecer o clarinete como instrumento musical: partes que o componen,
numeración/nome das chaves, mantemento e hixiene.
CONTIDOS •Control, dominio e rectificación da posición corporal do alumno e do instrumento coa
axuda dun espello.
•Exercicios de respiración con e sen instrumento (sons longos e practica de bocexos
respectivamente).
•Exercicios de embocadura e emisión (boquilla e barrilete/instrumento completo).
•Exercicios de afinación sobre intervalos de 4ª, 5ª, 8ª xusta e unísonos
•Escalas e arpexos de Fa M e Sol M en diferentes articulacións.
Páxina 9 de 69
•Escala cromatica dende o Mi2 ata Sib3 en diferentes articulacións.
•Estudos e exercicios de tecnica.
•Exercicios de memorización.
AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN
No inicio do curso academico habera unha avaliación inicial a todo o alumnado. A
avaliación sera continua, non habera exame a final de curso. Por outro lado, si habera un
sistema alternativo de avaliación que esta pensado para o alumnado que perda o dereito
a avaliación continua. Considerase que un alumno/a perde o dereito a avaliación continua
nos seguintes casos:
Materias dunha sesión semanal: 2 faltas de asistencia por trimestre ou 6 o longo do curso
sen xustificar. Para esta especialidade, o sistema alternativo consistira na realización de
probas instrumentais que permitan controlar a evolución do alumno/a conforme aos
obxectivos e contidos da programación.
Os criterios a seguir seran:
• Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, afinación,
articulación e fraseo adecuados ao seu contido.
• Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual.
• Interpretar en publico como solista obras representativas do seu nivel no
instrumento, con seguridade e control da situación.
Valorarase a capacidade do alumnado para superar o traballo e que supere os obxectivos
fixados na programación.
MÍNIMOS ESIXIBLES •Adquirir unha posición correcta do instrumento e do instrumentista.
•Adquirir os fundamentos dunha boa tecnica respiratoria, embocadura, emisión e
columna de aire.
•Tocar as escalas de Sol M e Fa M no rexistro chalumeau.
•Estudar e interpretar correctamente, da paxina 1 a 25 do metodo Enjoy Playing de Ruth
Páxina 10 de 69
Bonetti, ou un contido similar doutro metodo do epígrafe “Estudos” citados nesta
programación.
•Interpretar tres pezas ao longo do curso, se pode ser con acompanamento pianístico,
que se desenvolveran nas respectivas audicións trimestrais.
PROCEDEMENTOS E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN A avaliación sera continua e sumativa.
Os alumnos/as que perdan o dereito a avaliación continua seran citados a final de curso
para a realización dunha proba na que deberan demostrar que superan os obxectivos
marcados para este curso.
No proceso de avaliación faranse as seguintes consideracións:
• A nota media das rexistradas ao longo do trimestre valorarase nun 60% da nota de
avaliación.
• A nota obtida na audición con piano de finais de trimestre, ponderarase nun 20%.
• O interese, a asistencia continuada e regular, e a actitude en xeral valoraranse nun
20%.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Traballo de aula 40% Tocar en Publico 20% Traballo semanal 40%
Á sua vez, cada un destes apartados ponderarase do seguinte xeito:
TRABALLO DE AULA TOCAR EN PÚBLICO TRABALLO SEMANAL
Tecnica 40% Tecnica 30% Estudo 50%
Interpretación 20% Interpretación 30% Habitos 10%
Preparación 40% Preparación 30% Actitude 30%
Posta en escena 10% Material 10%
No caso de que o alumnado, só por motivos debidamente xustificados, non puidera
realizar algun dos apartados anteriores dito apartado quedara excluído da ponderación e
a porcentaxe do resto de apartados expandirase proporcionalmente.
Páxina 11 de 69
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Ter superados os obxectivos de todas as materias do curso no que se atopa. As
ampliacións de matrícula tenen que ser solicitadas polo alumno na secretaría do centro
antes do 15 de Decembro.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIOS
O alumnado que perdeu o dereito a avaliación continua por faltas de asistencia sen
xustificar segundo se recolle no RRI do centro, tera que facer nas ultimas semanas do
curso unha proba na que presentaran polo menos os contidos do apartado mínimos
esixibles.
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO •Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso)
•Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal)
•Duas obras (unha a elección do alumno/a)
Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula
•Enjoy Playing Ruth Bonetti
Páxina 12 de 69
•L’A.B.C du jeune clarinettiste. Vol.1. Ed. Billaudot
•Aprendiendo a tocar el clarinete Peter Wastall
Obras:
•Abracadabra duos Malcolm Pollock
Anexo 9.5
6.2 CURSO: 2º GRAO ELEMENTAL
OBXECTIVOS Ao rematar o segundo curso do grao elemental o alumno debe ser capaz de:
•Desenvolver os fundamentos dunha posición corporal correcta do instrumento e o
instrumentista.
•Afianzar o proceso da inspiración, retención e expulsión do aire.
•Iniciar ó alumno no control necesario dos musculos que conforman a embocadura
permitindo unha boa calidade sonora a traves de tódolos rexistros.
•Diferenciar e empregar os diferentes tipos de articulacións basicas: legato, stacatto e
picado-ligado.
•Mellorar progresivamente o sentido da afinación relativa (clase individual e colectiva) e
de conxunto (clase colectiva).
•Dominar a escala cromatica dende o Mi2 ata o Do5 así como as tonalidades de Do M -
La m, Fa M - Re m e Sol M - Mi m en diferentes articulacións.
•Elaborar coa axuda do profesor un sistema de traballo individual aplicable ó estudo
diario.
•Empregar as indicacións de medida, ritmo, dinamica e articulación dos textos musicais
propostos neste curso.
•Traballar a musica de conxunto en diferentes formacións durante a clase colectiva
(duos, tríos, cuartetos,...).
CONTIDOS •Control e dominio progresivo da posición do clarinete e do clarinetista.
•Exercicios de respiración con e sen instrumento:
•Sen instrumento: inspiración, retención e expulsión do aire
•Con instrumento: notas tidas (M. M.= 60) durante oito pulsos.
•Exercicios de embocadura e emisión:
•Notas tidas en diferentes dinamicas (f, mf, p, crescendo, diminuendo)
•Traballo das escalas do curso en diferentes articulacións..
•Estudo da escala cromatica dende o Mi2 ata o Do5.
•Estudo das escalas programadas do curso en diferentes articulacións.
•Interpretación dos textos musicais a nivel individual e de conxunto.
Páxina 14 de 69
•Exercicios de memorización.
AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN
No inicio do curso academico habera unha avaliación inicial a todo o alumnado. A
avaliación sera continua, non habera exame a final de curso. Por outro lado, si habera un
sistema alternativo de avaliación que esta pensado para o alumnado que perda o dereito
a avaliación continua. Considerase que un alumno/a perde o dereito a avaliación continua
nos seguintes casos:
Materias dunha sesión semanal: 2 faltas de asistencia por trimestre ou 6 o longo do curso
sen xustificar. Para esta especialidade, o sistema alternativo consistira na realización de
probas instrumentais que permitan controlar a evolución do alumno/a conforme aos
obxectivos e contidos da programación.
Os criterios a seguir seran:
• Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión.
• Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, afinación,
articulación e fraseo adecuados ao seu contido.
• Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente.
• Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual.
• Interpretar en publico como solista obras representativas do seu nivel no
instrumento, con seguridade e control da situación.
Valorarase a capacidade do alumnado para superar o traballo e que supere os obxectivos
fixados na programación.
Para superar o trimestre o alumnado debera superar a terceira parte como mínimo dos
obxectivos xerais do curso.
Páxina 15 de 69
9.4.1 MÍNIMOS ESIXIBLES •Mellorar a tecnica respiratoria, a embocadura, a emisión, e a columna de aire.
•Mellora a tecnica de estudo na interpretación individual e de conxunto, a traves do
traballo programado para o curso.
•Tocar as escalas cromatica, Do M – La m, Fa M – Re m, Sol M – Mim, en diferentes
articulacións e de memoria.
•Estudar e interpretar correctamente, un mínimo de 10 estudos dos programados para o
curso.
•Interpretar tres pezas ao longo do curso, se pode ser con
acompanamento pianístico, que se desenvolveran nas respectivas
audicións trimestrais.
PROCEDEMENTOS E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN A avaliación sera continua e sumativa.
Os alumnos/as que perdan o dereito a avaliación continua seran citados a final de curso
para a realización dunha proba na que deberan demostrar que superan os obxectivos
marcados para este curso.
No proceso de avaliación faranse as seguintes consideracións:
• A nota media das rexistradas ao longo do trimestre valorarase nun 60% da nota de
avaliación.
• A nota obtida na audición con piano de finais de trimestre, ponderarase nun 20%.
• O interese, a asistencia continuada e regular, e a actitude en xeral valoraranse nun
20%.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Traballo de aula 40% Tocar en Publico 20% Traballo semanal 40%
Á sua vez, cada un destes apartados ponderarase do seguinte xeito:
TRABALLO DE AULA TOCAR EN PÚBLICO TRABALLO SEMANAL
Tecnica 40% Tecnica 30% Estudo 50%
Páxina 16 de 69
Interpretación 20% Interpretación 30% Habitos 10%
Preparación 40% Preparación 30% Actitude 30%
Posta en escena 10% Material 10%
No caso de que o alumnado, só por motivos debidamente xustificados, non puidera
realizar algun dos apartados anteriores dito apartado quedara excluído da ponderación e
a porcentaxe do resto de apartados expandirase proporcionalmente.
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Ter superados os obxectivos de todas as materias do curso no que se atopa. As
ampliacións de matrícula tenen que ser solicitadas polo alumno na secretaría do centro
antes do 15 de Decembro.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIOS
O alumnado que perdeu o dereito a avaliación continua por faltas de asistencia sen
xustificar segundo se recolle no RRI do centro, tera que facer nas ultimas semanas do
curso unha proba na que presentaran polo menos os contidos do apartado mínimos
esixibles.
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO •Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso)
•Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal)
•Duas obras (unha a elección do alumno/a)
Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula
•Escuchar, leer y tocar (Vol. I) ed. De Haske
•26 Etudes Elementaires Jacques Lancelot
•Metodo completo para clarinete A. Romero
Obras:
•Pasenino Antonio Cervino
•Fanfare de Coquelicots (Suite Miniature) A. Gretchaninoff
•Easy Gershwin for clarinet J. Davies e P. Harris
•La Clarinette Classique Vol A J. Lancelot et H. Classens
•Pezas clasicas para clarinete e piano. Vol.1 J. Lancelot e A. Patrick
•Die fröliche Klarinette Vol. 1 e 2 Rudolf Mauz
•6 baladas gallegas (arr. Marta Sancho) Juan Montes
•Abracadabra duos Malcolm Pollock
Anexo 9.5
OBXECTIVOS •Adoptar unha boa posición corporal e emprazamento do instrumentos.
•Conecer e valorar a importancia da respiración abdóminodiafragmatica como medio
para posibilitar un son estable e centrado.
•Mellorar o dominio da embocadura permitindo unha boa calidade sonora a traves de
tódolos rexistros.
•Desenvolver o uso das articulacións basicas para conseguir unha maior axilidade e
flexibilidade nas propostas musicais do curso.
•Iniciar ao alumno no emprego dos reflexos necesarios para corrixir de forma consciente
a afinación das notas e a calidade do son relacionandoo coa respiración e a
embocadura.
•Dominar a escala cromatica dende o Mi2 ata o Mi5 así como as tonalidades ata duas
alteracións, todas en diferentes articulacións.
•Desenvolver por si mesmo un sistema de traballo individual que rendibilice o tempo
empregado no estudio diario.
CONTIDOS •Control e dominio progresivo da propia posición e da do clarinete.
•Practica de exercicios con e sen instrumento para iniciar ó alumno na respiración
abdomino-diafragmatica.
•Exercicios de embocadura e emisión: notas tenidas en diferentes dinamicas (ff, f, mf, p,
pp, crescendo, diminuendo, crescendodiminuendo).
•Practica das escalas do curso (ata duas alteracións maila escala cromatica), con
diferentes articulacións e na tesitura propostas nos obxectivos.
•Tonalidades do curso (escalas maiores, menores harmónica e melódica, arpexos
fundamentais).
•Exercicios de memorización.
Páxina 19 de 69
AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN
No inicio do curso academico habera unha avaliación inicial a todo o alumnado. A
avaliación sera continua, non habera exame a final de curso. Por outro lado, si habera un
sistema alternativo de avaliación que esta pensado para o alumnado que perda o dereito
a avaliación continua. Considerase que un alumno/a perde o dereito a avaliación continua
nos seguintes casos:
Materias dunha sesión semanal: 2 faltas de asistencia por trimestre ou 6 o longo do curso
sen xustificar. Para esta especialidade, o sistema alternativo consistira na realización de
probas instrumentais que permitan controlar a evolución do alumno/a conforme aos
obxectivos e contidos da programación.
Os criterios a seguir seran:
• Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión.
• Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, afinación,
articulación e fraseo adecuados ao seu contido.
• Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual.
• Interpretar en publico como solista obras representativas do seu nivel no
instrumento, con seguridade e control da situación.
Valorarase a capacidade do alumnado para superar o traballo e que supere os obxectivos
fixados na programación.
Para superar o trimestre o alumnado debera superar a terceira parte como mínimo dos
obxectivos xerais do curso.
MÍNIMOS ESIXIBLES •Mellorar a tecnica respiratoria, a columna de aire, a embocadura, a emisión, a afinación,
e a tecnica de estudo na interpretación individual e de conxunto, a traves do traballo
programado para o curso.
•Tocar as escalas cromatica, e maiores e menores ata duas alteracións, en diferentes
articulacións e de memoria.
Páxina 20 de 69
•Estudar e interpretar correctamente, un mínimo de 10 estudos dos programados para o
curso.
•Interpretar tres pezas ao longo do curso, se pode ser con acompanamento pianístico,
que se desenvolveran nas respectivas audicións trimestrais.
PROCEDEMENTOS E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN A avaliación sera continua e sumativa.
Os alumnos/as que perdan o dereito a avaliación continua seran citados a final de curso
para a realización dunha proba na que deberan demostrar que superan os obxectivos
marcados para este curso.
No proceso de avaliación faranse as seguintes consideracións:
• A nota media das rexistradas ao longo do trimestre valorarase nun 60% da nota de
avaliación.
• A nota obtida na audición con piano de finais de trimestre, ponderarase nun 20%.
• O interese, a asistencia continuada e regular, e a actitude en xeral valoraranse nun
20%.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Traballo de aula 40% Tocar en Publico 20% Traballo semanal 40%
Á sua vez, cada un destes apartados ponderarase do seguinte xeito:
TRABALLO DE AULA TOCAR EN PÚBLICO TRABALLO SEMANAL
Tecnica 40% Tecnica 30% Estudo 50%
Interpretación 20% Interpretación 30% Habitos 10%
Preparación 40% Preparación 30% Actitude 30%
Posta en escena 10% Material 10%
No caso de que o alumnado, só por motivos debidamente xustificados, non puidera
realizar algun dos apartados anteriores dito apartado quedara excluído da ponderación e
Páxina 21 de 69
a porcentaxe do resto de apartados expandirase proporcionalmente.
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Ter superados os obxectivos de todas as materias do curso no que se atopa. As
ampliacións de matrícula tenen que ser solicitadas polo alumno na secretaría do centro
antes do 15 de Decembro.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIOS
O alumnado que perdeu o dereito a avaliación continua por faltas de asistencia sen
xustificar segundo se recolle no RRI do centro, tera que facer nas ultimas semanas do
curso unha proba na que presentaran polo menos os contidos do apartado mínimos
esixibles.
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO •Escala cromatica (en relación aos contidos do curso)
•Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso)
•Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal)
•Duas obras (unha a elección do alumno/a)
Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula
•Metodo Completo para clarinete H. Klose
Páxina 22 de 69
Obras:
•El libro de clari. 101 piezas sencillas S. Comesana
•Petite Piece C. Debussy
•La Clarinette Classique vol.B J. Lancelot, H.Classens
•Tres piezas Serge Lancen
•Die fröliche Klarinette Vol. 2 Rudolf Mauz
•6 baladas gallegas (arr. Marta Sancho) Juan Montes
•Divertimento Nº 1 W. A. Mozart
•Fantasia K. Nielsen
OBXECTIVOS •Adoptar unha posición corporal que permita respirar con naturalidade e que favoreza a
correcta colocación do instrumento así como a coordinación entre ambalas duas mans.
•Controlar o aire mediante a respiración diafragmatica e musculos que intervenen na
embocadura de maneira que posibiliten unha correcta emisión, afinación, articulación e
flexibilidade do son.
•Saber empregar con precisión os reflexos necesarios para corrixir de forma automatica
a afinación das notas e a calidade do son.
•Dominar a escala cromatica dende o Mi2 ata o Fa5 así como tódalas tonalidades ata
duas alteracións en diferentes articulacións.
•Adquirir os habitos e as tecnicas de estudio rendibles que posibilitena consecución dos
obxectivos do curso.
•Conecer as características e posibilidades sonoras do clarinete esaber empregalas
tanto na interpretación individual como de conxunto.
•Interpretar un repertorio basico integrado por obras de diferentes epocas e estilos,
dunha dificultade acorde con este nivel.
•Conecer unha breve descrición histórica do clarinete dende a sua aparición ata os
nosos días.
CONTIDOS •Capacidade de control e dominio da propia posición e da do clarinete.
•Practica de exercicios con e sen instrumento para desenrolar a capacidade pulmonar do
alumno na respiración abdominodiafragmatica (M. M. = 60):
•Sen instrumento: expulsión, repouso, inspiración e repouso (seis pulsos en cada paso)
•Con instrumento: notas tidas a mesma velocidade durante dezaseis pulsos.
•Exercicios de embocadura e emisión: notas tidas en diferentes dinamicas (ff, f, mf, p, pp,
crescendo, diminuendo, crescendodiminuendo) abarcando dende o Mi2 ata o Fa5.
•Practica das escalas e arpexos do curso (ata duas alteracións mais a escala cromatica)
con diferentes articulacións e na tesitura propostas nos obxectivos.
•Conecemento dos feitos históricos e das características acusticas propios do clarinete e
Páxina 24 de 69
•Exercicios de memorización.
AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN
No inicio do curso academico habera unha avaliación inicial a todo o alumnado. A
avaliación sera continua, non habera exame a final de curso. Por outro lado, si habera un
sistema alternativo de avaliación que esta pensado para o alumnado que perda o dereito
a avaliación continua. Considerase que un alumno/a perde o dereito a avaliación continua
nos seguintes casos:
Materias dunha sesión semanal: 2 faltas de asistencia por trimestre ou 6 o longo do curso
sen xustificar. Para esta especialidade, o sistema alternativo consistira na realización de
probas instrumentais que permitan controlar a evolución do alumno/a conforme aos
obxectivos e contidos da programación.
Os criterios a seguir seran:
• Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión.
• Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, afinación,
articulación e fraseo adecuados ao seu contido.
• Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual.
• Interpretar en publico como solista obras representativas do seu nivel no
instrumento, con seguridade e control da situación.
Valorarase a capacidade do alumnado para superar o traballo e que supere os obxectivos
fixados na programación.
Para superar o trimestre o alumnado debera superar a terceira parte como mínimo dos
obxectivos xerais do curso.
Páxina 25 de 69
•Dominar as escalas cromatica, e ata duas alteracións, en diferentes alturas e
articulacións, controlando a emisión e a afinación.
•Interpretar os textos musicais cunha medida, fraseo, articulación e afinación correctos.
•Estudar e interpretar correctamente, un mínimo de 8 estudos dos programados para o
curso.
•Interpretar tres pezas ao longo do curso, se pode ser con acompanamento pianístico,
que se desenvolveran nas respectivas audicións trimestrais.
PROCEDEMENTOS E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN A avaliación sera continua e sumativa.
Os alumnos/as que perdan o dereito a avaliación continua seran citados a final de curso
para a realización dunha proba na que deberan demostrar que superan os obxectivos
marcados para este curso.
No proceso de avaliación faranse as seguintes consideracións:
• A nota media das rexistradas ao longo do trimestre valorarase nun 60% da nota de
avaliación.
• A nota obtida na audición con piano de finais de trimestre, ponderarase nun 20%.
• O interese, a asistencia continuada e regular, e a actitude en xeral valoraranse nun
20%.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Traballo de aula 40% Tocar en Publico 20% Traballo semanal 40%
Á sua vez, cada un destes apartados ponderarase do seguinte xeito:
TRABALLO DE AULA TOCAR EN PÚBLICO TRABALLO SEMANAL
Tecnica 40% Tecnica 30% Estudo 50%
Interpretación 20% Interpretación 30% Habitos 10%
Preparación 40% Preparación 30% Actitude 30%
Posta en escena 10% Material 10%
Páxina 26 de 69
No caso de que o alumnado, só por motivos debidamente xustificados, non puidera
realizar algun dos apartados anteriores dito apartado quedara excluído da ponderación e
a porcentaxe do resto de apartados expandirase proporcionalmente.
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Ter superados os obxectivos de todas as materias do curso no que se atopa. As
ampliacións de matrícula tenen que ser solicitadas polo alumno na secretaría do centro
antes do 15 de Decembro.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIOS
O alumnado que perdeu o dereito a avaliación continua por faltas de asistencia sen
xustificar segundo se recolle no RRI do centro, tera que facer nas ultimas semanas do
curso unha proba na que presentaran polo menos os contidos do apartado mínimos
esixibles.
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO •Escala cromatica (en relación aos contidos do curso)
•Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso)
•Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal)
•Duas obras (unha a elección do alumno/a)
Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula
•Vade-Mecum P. Jeanjean
Obras:
•Concerto en Sib M J. F. Fasch
•Berceuse en Fa M G. Faure
•Four short pieces H. Ferguson
•Five Bagatelles G. Finzi
•La Clarinette Classique vol. C J. Lancelot, H.Classens
•Sonatas nº 2 e nº 3 X. Lefèvre
•Caprice D. Milhaud
•Tres piezas J. P. Server
•Romanza M. Reger
OBXECTIVOS •Perfeccionar a tecnica respiratoria, embocadura, emisión e afinación.
•Dominar as tonalidades ata tres alteracións.
•Practicar a escala cromatica dende o Mi2 ata o Sol5 en diferentes articulacións.
•Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos.
•Memorizar textos musicais.
•Adquirir fluidez na lectura a primeira vista e improvisación.
CONTIDOS •Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación.
•Practica das escalas e arpexos do curso (ata tres alteracións mais a escala cromatica)
con diferentes articulacións e na tesitura propostas nos obxectivos.
•Estudos e exercicios de tecnica.
•Exercicios de memorización.
•Tecnicas de estudo.
•Conecemento dos feitos históricos e das características acusticas propios do clarinete e
dos instrumentos da sua familia.
•Exercicios de lectura a primeira vista e improvisación.
•Iniciación a musica contemporanea
AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN
No inicio do curso academico habera unha avaliación inicial a todo o alumnado. A
avaliación sera continua, non habera exame a final de curso. Por outro lado, si habera un
sistema alternativo de avaliación que esta pensado para o alumnado que perda o dereito
a avaliación continua. Considerase que un alumno/a perde o dereito a avaliación continua
nos seguintes casos:
Materias dunha sesión semanal: 2 faltas de asistencia por trimestre ou 6 o longo do curso
sen xustificar. Para esta especialidade, o sistema alternativo consistira na realización de
Páxina 29 de 69
probas instrumentais que permitan controlar a evolución do alumno/a conforme aos
obxectivos e contidos da programación.
Os criterios a seguir seran:
• Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión.
• Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, afinación,
articulación e fraseo adecuados ao seu contido.
• Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual.
• Interpretar en publico como solista obras representativas do seu nivel no
instrumento, con seguridade e control da situación.
Valorarase a capacidade do alumnado para superar o traballo e que supere os obxectivos
fixados na programación.
Para superar o trimestre o alumnado debera superar a terceira parte como mínimo dos
obxectivos xerais do curso.
MÍNIMOS ESIXIBLES •Controlar a tecnica respiratoria, embocadura, columna de aire, emisión e afinación.
•Dominar as escalas cromatica, e ata tres alteracións, en diferentes alturas e
articulacións, controlando a emisión e a afinación.
•Interpretar os textos musicais cunha medida, fraseo, articulación e afinación correctos.
•Estudar e interpretar correctamente, un mínimo de 6 estudos dos programados para o
curso.
•Interpretación de tres obras ao longo do curso, con acompanamento pianístico se e
necesario, que se desenvolveran nas respectivas audicións, sendo unha delas do
GRUPO 1.
PROCEDEMENTOS E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN A avaliación sera continua e sumativa.
Os alumnos/as que perdan o dereito a avaliación continua seran citados a final de curso
para a realización dunha proba na que deberan demostrar que superan os obxectivos
marcados para este curso.
Páxina 30 de 69
No proceso de avaliación faranse as seguintes consideracións:
• A nota media das rexistradas ao longo do trimestre valorarase nun 60% da nota de
avaliación.
• A nota obtida na audición con piano de finais de trimestre, ponderarase nun 30%.
• O interese, a asistencia continuada e regular, e a actitude en xeral valoraranse nun
10%.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula 30% Tocar en Publico 30% Traballo semanal 40%
Á sua vez, cada un destes apartados ponderarase do seguinte xeito: PROBA DE AULA Tocar en Público TRABALLO SEMANAL
Tecnica 40% Tecnica 30% Estudo 50%
interpretación 20% interpretación 30% Habitos 10%
Preparación 40% Preparación 30% Actitude 30%
Posta en escena 10% Material 10%
No caso de que o alumnado, só por motivos debidamente xustificados, non puidera
realizar algun dos apartados anteriores dito apartado quedara excluído da ponderación e
a porcentaxe do resto de apartados expandirase proporcionalmente.
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Ter superados os obxectivos de todas as materias do curso no que se atopa. As
ampliacións de matrícula tenen que ser solicitadas polo alumno na secretaría do centro
antes do 15 de Decembro.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIOS
O alumnado que perdeu o dereito a avaliación continua por faltas de asistencia sen
xustificar segundo se recolle no RRI do centro, tera que facer nas ultimas semanas do
curso unha proba na que presentaran polo menos os contidos do apartado mínimos
Páxina 31 de 69
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO •Escala cromatica (en relación aos contidos do curso)
•Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso)
•Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal)
•Duas obras (unha a elección do alumno/a)
Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula
•Book I, II, III e IV Kroepsch
•33 Études assez faciles (Caderno 2º) J. Lancelot
•40 Studies for clarinet (Vol. I) C. Rose
•Passages Studies Book 1 F. Thurston
Obras:
•Concierto nº 3 en SibM K. Stamitz
GRUPO 2
•Sonata F. Danzi
•Devil’s dance María Mendoza
•Solo de concurso Jules Mouquet
•Cinco canones para dos clarinetes Antonio Pena
•Sonata Antonio Pena
•Canzonetta Pierne
•Romanza R. Strauss
OBXECTIVOS •Perfeccionar a tecnica respiratoria, embocadura, emisión e afinación.
•Dominar escalas maiores e menores, ata tres alteracións.
•Practicar a escala cromatica ata o Sol#5 en diferentes articulacións.
•Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos.
•Memorizar textos musicais.
•Adquirir fluidez na lectura a primeira vista e improvisación.
CONTIDOS •Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación.
•Practica das escalas e arpexos do curso (ata tres alteracións mais a
escala cromatica) con diferentes articulacións e na tesiturapropostas nos obxectivos.
•Estudos e exercicios de tecnica.
•Exercicios de memorización.
•Tecnicas de estudo.
•Conecemento dos feitos históricos e das características acusticas propios do clarinete e
dos instrumentos da sua familia.
•Exercicios de lectura a primeira vista e improvisación.
•Iniciación a musica contemporanea.
AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN
No inicio do curso academico habera unha avaliación inicial a todo o alumnado. A
avaliación sera continua, non habera exame a final de curso. Por outro lado, si habera un
sistema alternativo de avaliación que esta pensado para o alumnado que perda o dereito
a avaliación continua. Considerase que un alumno/a perde o dereito a avaliación continua
nos seguintes casos:
Materias dunha sesión semanal: 2 faltas de asistencia por trimestre ou 6 o longo do curso
sen xustificar. Para esta especialidade, o sistema alternativo consistira na realización de
Páxina 34 de 69
probas instrumentais que permitan controlar a evolución do alumno/a conforme aos
obxectivos e contidos da programación.
Os criterios a seguir seran:
• Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión.
• Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, afinación,
articulación e fraseo adecuados ao seu contido.
• Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual.
• Interpretar en publico como solista obras representativas do seu nivel no
instrumento, con seguridade e control da situación.
Valorarase a capacidade do alumnado para superar o traballo e que supere os obxectivos
fixados na programación.
Para superar o trimestre o alumnado debera superar a terceira parte como mínimo dos
obxectivos xerais do curso.
MÍNIMOS ESIXIBLES •Controlar a tecnica respiratoria, embocadura, columna de aire, emisión e afinación.
•Dominar as escalas cromatica, e ata tres alteracións en diferentes alturas e
articulacións, controlando a emisión e a afinación.
•Interpretar os textos musicais cunha medida, fraseo, articulación e afinación correctos.
•Estudar e interpretar correctamente, un mínimo de 9 estudos dos programados para o
curso.
•Interpretación de tres obras ao longo do curso, con acompanamento pianístico se e
necesario, que se desenvolveran nas respectivas audicións, sendo unha delas do
GRUPO 1.
PROCEDEMENTOS E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN A avaliación sera continua e sumativa.
Os alumnos/as que perdan o dereito a avaliación continua seran citados a final de curso
para a realización dunha proba na que deberan demostrar que superan os obxectivos
marcados para este curso.
Páxina 35 de 69
No proceso de avaliación faranse as seguintes consideracións:
• A nota media das rexistradas ao longo do trimestre valorarase nun 60% da nota de
avaliación.
• A nota obtida na audición con piano de finais de trimestre, ponderarase nun 30%.
• O interese, a asistencia continuada e regular, e a actitude en xeral valoraranse nun
10%.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula 30% Tocar en Publico 30% Traballo semanal 40%
Á sua vez, cada un destes apartados ponderarase do seguinte xeito: PROBA DE AULA Tocar en Público TRABALLO SEMANAL
Tecnica 40% Tecnica 30% Estudo 50%
interpretación 20% interpretación 30% Habitos 10%
Preparación 40% Preparación 30% Actitude 30%
Posta en escena 10% Material 10%
No caso de que o alumnado, só por motivos debidamente xustificados, non puidera
realizar algun dos apartados anteriores dito apartado quedara excluído da ponderación e
a porcentaxe do resto de apartados expandirase proporcionalmente.
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Ter superados os obxectivos de todas as materias do curso no que se atopa. As
ampliacións de matrícula tenen que ser solicitadas polo alumno na secretaría do centro
antes do 15 de Decembro.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIOS
O alumnado que perdeu o dereito a avaliación continua por faltas de asistencia sen
xustificar segundo se recolle no RRI do centro, tera que facer nas ultimas semanas do
Páxina 36 de 69
curso unha proba na que presentaran polo menos os contidos do apartado mínimos
esixibles.
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO •Escala cromatica (en relación aos contidos do curso)
•Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso)
•Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal)
•Duas obras (unha a elección do alumno/a)
Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula
•21 estudios Gambaro
•Vade-Mecum P. Jeanjean
•Book I, II, III e IV Kroepsch
•40 Studies for clarinet vol. II C. Rose
•Passages Studies Book 1 F. Thurston
GRUPO 1
•Concierto nº2 en Si b M Ignaz Joseph Pleyel
GRUPO 2
•Concertino G. Donnizetti
•Allegretto Ph. Gaubert
•Fantasie – Caprice Op. 118 Ch. Lefebvre
•Canzonetta Pierne
•Two Pieces Max Reger
•Pequenas variaciones G. Rossini
•Trois Romances R. Schumann
•Six duos Op. 5 M. Yost
Anexo 12.6
OBXECTIVOS •Perfeccionar a tecnica respiratoria, embocadura, emisión e afinación.
•Dominar tonalidades ata catro alteracións.
•Practicar a escala cromatica ata o La5 en diferentes articulacións.
•Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos.
•Memorizar textos musicais.
•Adquirir fluidez na lectura a primeira vista e improvisación.
CONTIDOS •Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación.
•Practica das escalas e arpexos do curso (ata catro alteracións mais a escala cromatica)
con diferentes articulacións e na tesitura propostas nos obxectivos.
•Estudos e exercicios de tecnica.
•Exercicios de memorización.
•Tecnicas de estudo.
•Conecemento dos feitos históricos e das características acusticas propios do clarinete e
dos instrumentos da sua familia.
•Exercicios de lectura a primeira vista e improvisación.
•Iniciación a musica contemporanea.
AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN
No inicio do curso academico habera unha avaliación inicial a todo o alumnado. A
avaliación sera continua, non habera exame a final de curso. Por outro lado, si habera un
sistema alternativo de avaliación que esta pensado para o alumnado que perda o dereito
a avaliación continua. Considerase que un alumno/a perde o dereito a avaliación continua
nos seguintes casos:
Materias dunha sesión semanal: 2 faltas de asistencia por trimestre ou 6 o longo do curso
sen xustificar. Para esta especialidade, o sistema alternativo consistira na realización de
Páxina 39 de 69
probas instrumentais que permitan controlar a evolución do alumno/a conforme aos
obxectivos e contidos da programación.
Os criterios a seguir seran:
• Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión.
• Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, afinación,
articulación e fraseo adecuados ao seu contido.
• Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual.
• Interpretar en publico como solista obras representativas do seu nivel no
instrumento, con seguridade e control da situación.
Valorarase a capacidade do alumnado para superar o traballo e que supere os obxectivos
fixados na programación.
Para superar o trimestre o alumnado debera superar a terceira parte como mínimo dos
obxectivos xerais do curso.
MÍNIMOS ESIXIBLES •Controlar a tecnica respiratoria, embocadura, columna de aire, emisión e afinación.
•Dominar as escalas cromatica, e ata catro alteracións en diferentes alturas e
articulacións, controlando a emisión e a afinación.
•Interpretar os textos musicais cunha medida, fraseo, articulación e afinación correctos.
•Estudar e interpretar correctamente, un mínimo de 6 estudos dos programados para o
curso.
•Interpretación de tres obras ao longo do curso, con acompanamento pianístico se e
necesario, que se desenvolveran nas respectivas audicións, sendo unha delas do
GRUPO 1.
PROCEDEMENTOS E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN A avaliación sera continua e sumativa.
Os alumnos/as que perdan o dereito a avaliación continua seran citados a final de curso
para a realización dunha proba na que deberan demostrar que superan os obxectivos
marcados para este curso.
Páxina 40 de 69
No proceso de avaliación faranse as seguintes consideracións:
• A nota media das rexistradas ao longo do trimestre valorarase nun 60% da nota de
avaliación.
• A nota obtida na audición con piano de finais de trimestre, ponderarase nun 30%.
• O interese, a asistencia continuada e regular, e a actitude en xeral valoraranse nun
10%.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula 30% Tocar en Publico 30% Traballo semanal 40%
Á sua vez, cada un destes apartados ponderarase do seguinte xeito: PROBA DE AULA Tocar en Público TRABALLO SEMANAL
Tecnica 40% Tecnica 30% Estudo 50%
interpretación 20% interpretación 30% Habitos 10%
Preparación 40% Preparación 30% Actitude 30%
Posta en escena 10% Material 10%
No caso de que o alumnado, só por motivos debidamente xustificados, non puidera
realizar algun dos apartados anteriores dito apartado quedara excluído da ponderación e
a porcentaxe do resto de apartados expandirase proporcionalmente.
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Ter superados os obxectivos de todas as materias do curso no que se atopa. As
ampliacións de matrícula tenen que ser solicitadas polo alumno na secretaría do centro
antes do 15 de Decembro.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIOS
O alumnado que perdeu o dereito a avaliación continua por faltas de asistencia sen
xustificar segundo se recolle no RRI do centro, tera que facer nas ultimas semanas do
curso unha proba na que presentaran polo menos os contidos do apartado mínimos
Páxina 41 de 69
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO •Escala cromatica (en relación aos contidos do curso)
•Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso)
•Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal)
• Duas obras (unha a elección do alumno/a)
Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula
•Book I, II, III e IV Kroepsch
•26 Etudes C. Rose
Obras:
•Introducción, tema y variaciones C. M. von Weber
•Variaciones sobre un tema de Silvana, op. 33 C. M. von Weber
GRUPO 2
•Andante et allegro Ernst Chausson
Páxina 42 de 69
•Melodie et scherzetto Coquard
•Studio Primo G. Donnizetti
•Concerto Op. 35 para dous clarinetes e orquestra F. Krommer
•Fantasie – Caprice Op. 118 Ch. Lefebvre
•Rapsodia (clarinete solo) W. Osborne
•Solo de concurso Rabaud
•Pequenas variaciones G. Rossini
Anexo 9.5
OBXECTIVOS •Perfeccionar a tecnica respiratoria, embocadura, emisión e afinación.
•Dominar tonalidades ata catro alteracións.
•Practicar a escala cromatica ata o La#5 en diferentes articulacións.
•Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos.
•Memorizar textos musicais.
•Adquirir fluidez na lectura a primeira vista e improvisación.
CONTIDOS •Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación.
•Practica das escalas e arpexos do curso (ata catro alteracións mais a escala cromatica)
con diferentes articulacións e na tesitura propostas nos obxectivos.
•Estudos e exercicios de tecnica.
•Exercicios de memorización.
•Tecnicas de estudo.
•Conecemento dos feitos históricos e das características acusticas propios do clarinete e
dos instrumentos da sua familia.
•Exercicios de lectura a primeira vista e improvisación.
•Iniciación a musica contemporanea.
AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN
No inicio do curso academico habera unha avaliación inicial a todo o alumnado. A
avaliación sera continua, non habera exame a final de curso. Por outro lado, si habera un
sistema alternativo de avaliación que esta pensado para o alumnado que perda o dereito
a avaliación continua. Considerase que un alumno/a perde o dereito a avaliación continua
nos seguintes casos:
Materias dunha sesión semanal: 2 faltas de asistencia por trimestre ou 6 o longo do curso
sen xustificar. Para esta especialidade, o sistema alternativo consistira na realización de
probas instrumentais que permitan controlar a evolución do alumno/a conforme aos
Páxina 44 de 69
• Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión.
• Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, afinación,
articulación e fraseo adecuados ao seu contido.
• Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual.
• Interpretar en publico como solista obras representativas do seu nivel no
instrumento, con seguridade e control da situación.
Valorarase a capacidade do alumnado para superar o traballo e que supere os obxectivos
fixados na programación.
Para superar o trimestre o alumnado debera superar a terceira parte como mínimo dos
obxectivos xerais do curso.
MÍNIMOS ESIXIBLES •Controlar a tecnica respiratoria, embocadura, columna de aire, emisión e afinación.
•Dominar as escalas cromatica, e ata catro alteracións en diferentes alturas e
articulacións, controlando a emisión e a afinación.
•Interpretar os textos musicais cunha medida, fraseo, articulación e afinación correctos.
•Estudar e interpretar correctamente, un mínimo de 6 estudos dos programados para o
curso.
• Interpretación de tres obras ao longo do curso, con acompanamento pianístico se e
necesario, que se desenvolveran nas respectivas audicións, sendo unha delas do
GRUPO 1
PROCEDEMENTOS E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN A avaliación sera continua e sumativa.
Os alumnos/as que perdan o dereito a avaliación continua seran citados a final de curso
para a realización dunha proba na que deberan demostrar que superan os obxectivos
marcados para este curso.
Páxina 45 de 69
• A nota media das rexistradas ao longo do trimestre valorarase nun 60% da nota de
avaliación.
• A nota obtida na audición con piano de finais de trimestre, ponderarase nun 30%.
• O interese, a asistencia continuada e regular, e a actitude en xeral valoraranse nun
10%.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula 30% Tocar en Publico 30% Traballo semanal 40%
Á sua vez, cada un destes apartados ponderarase do seguinte xeito: PROBA DE AULA Tocar en Público TRABALLO SEMANAL
Tecnica 40% Tecnica 30% Estudo 50%
interpretación 20% interpretación 30% Habitos 10%
Preparación 40% Preparación 30% Actitude 30%
Posta en escena 10% Material 10%
No caso de que o alumnado, só por motivos debidamente xustificados, non puidera
realizar algun dos apartados anteriores dito apartado quedara excluído da ponderación e
a porcentaxe do resto de apartados expandirase proporcionalmente.
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Ter superados os obxectivos de todas as materias do curso no que se atopa. As
ampliacións de matrícula tenen que ser solicitadas polo alumno na secretaría do centro
antes do 15 de Decembro.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIOS
O alumnado que perdeu o dereito a avaliación continua por faltas de asistencia sen
xustificar segundo se recolle no RRI do centro, tera que facer nas ultimas semanas do
curso unha proba na que presentaran polo menos os contidos do apartado mínimos
esixibles.
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO •Escala cromatica (en relación aos contidos do curso)
•Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso)
•Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal)
•Duas obras (unha a elección do alumno/a)
Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula
•22 estudos progresivos Gambaro
•20 Etudes Progressives es melodiques P. Jeanjean
•30 estudios de interpretacion R. Kell
•Book I, II, III e IV F. Kroepsch
•Passages Studies Book 2 F. Thurston
Obras:
•Concierto nº 1 en fa m C. M. von Weber
GRUPO 2
•Sonatina B. Bartok
•Duo nº 2 C. M. Cambeiro
Páxina 47 de 69
•Adagio y Tarantella Cavallini
•Introducción y variaciones sobre un tema sueco,op. 12 B. Crusell
•Sonatina P. M. Dubois
•Fantasía Philippe Gaubert
•Sonatina B. Martinu
•Sonatina 1927 D. Milhaud
•Solo de concurso Rabaud
•Cavatina (del Barbero de Sevilla) G. Rossini
•Sonata Nino Rota
•Concerto A. Shaw
OBXECTIVOS •Perfeccionar a tecnica respiratoria, embocadura, emisión e afinación.
•Practicar a escala cromatica ata o Si5 en diferentes articulacións.
•Dominar tonalidades ata cinco alteracións.
•Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos.
•Memorizar textos musicais.
•Adquirir fluidez na lectura a primeira vista e improvisación.
CONTIDOS •Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación.
•Practica das escalas e arpexos do curso (ata cinco alteracións mais a escala cromatica)
con diferentes articulacións e na tesitura propostas nos obxectivos.
•Estudos e exercicios de tecnica.
•Exercicios de memorización.
•Tecnicas de estudo.
•Conecemento dos feitos históricos e das características acusticas propios do clarinete e
dos instrumentos da sua familia.
•Exercicios de lectura a primeira vista e improvisación.
•Iniciación a musica contemporanea.
AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN
No inicio do curso academico habera unha avaliación inicial a todo o alumnado. A
avaliación sera continua, non habera exame a final de curso. Por outro lado, si habera un
sistema alternativo de avaliación que esta pensado para o alumnado que perda o dereito
a avaliación continua. Considerase que un alumno/a perde o dereito a avaliación continua
nos seguintes casos:
Materias dunha sesión semanal: 2 faltas de asistencia por trimestre ou 6 o longo do curso
sen xustificar. Para esta especialidade, o sistema alternativo consistira na realización de
probas instrumentais que permitan controlar a evolución do alumno/a conforme aos
Páxina 49 de 69
• Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, afinación,
articulación e fraseo adecuados ao seu contido.
• Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual.
• Interpretar en publico como solista obras representativas do seu nivel no
instrumento, con seguridade e control da situación.
Valorarase a capacidade do alumnado para superar o traballo e que supere os obxectivos
fixados na programación.
Para superar o trimestre o alumnado debera superar a terceira parte como mínimo dos
obxectivos xerais do curso.
MÍNIMOS ESIXIBLES •Controlar a tecnica respiratoria, embocadura, columna de aire, emisión e afinación.
•Dominar as escalas cromatica e diatónicas en cinco alteracións en diferentes alturas e
articulacións, controlando a emisión e a afinación.
•Interpretar os textos musicais cunha medida, fraseo, articulación e afinación correctos.
•Estudar e interpretar correctamente, un mínimo de 9 estudos dos programados para o
curso.
•Interpretación de tres obras ao longo do curso, con acompanamento pianístico se e
necesario, que se desenvolveran nas respectivas audicións, sendo unha delas para
CLARINETE SOLO.
PROCEDEMENTOS E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN A avaliación sera continua e sumativa.
Os alumnos/as que perdan o dereito a avaliación continua seran citados a final de curso
para a realización dunha proba na que deberan demostrar que superan os obxectivos
marcados para este curso.
No proceso de avaliación faranse as seguintes consideracións:
• A nota media das rexistradas ao longo do trimestre valorarase nun 60% da nota de
Páxina 50 de 69
avaliación.
• A nota obtida na audición con piano de finais de trimestre, ponderarase nun 30%.
• O interese, a asistencia continuada e regular, e a actitude en xeral valoraranse nun
10%.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula 30% Tocar en Publico 30% Traballo semanal 40%
Á sua vez, cada un destes apartados ponderarase do seguinte xeito: PROBA DE AULA Tocar en Público TRABALLO SEMANAL
Tecnica 40% Tecnica 30% Estudo 50%
interpretación 20% interpretación 30% Habitos 10%
Preparación 40% Preparación 30% Actitude 30%
Posta en escena 10% Material 10%
No caso de que o alumnado, só por motivos debidamente xustificados, non puidera
realizar algun dos apartados anteriores dito apartado quedara excluído da ponderación e
a porcentaxe do resto de apartados expandirase proporcionalmente.
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Ter superados os obxectivos de todas as materias do curso no que se atopa. As
ampliacións de matrícula tenen que ser solicitadas polo alumno na secretaría do centro
antes do 15 de Decembro.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIOS
O alumnado que perdeu o dereito a avaliación continua por faltas de asistencia sen
xustificar segundo se recolle no RRI do centro, tera que facer nas ultimas semanas do
curso unha proba na que presentaran polo menos os contidos do apartado mínimos
esixibles.
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO •Escala cromatica (en relación aos contidos do curso)
•Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso)
•Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección dob titor/a ou tribunal)
•Duas obras (unha a elección do alumno/a)
Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula
•30 Caprichos para clarinete Cavallini
•Cuaderno de escalas S. Comesana e N. Domínguez
•12 caprichos de Gambaro
•30 estudios de interpretación R. Kell
•Book I, II, III e IV Kroepsch
•Arreglos tecnicos op. 52 vol.1 de R. Stark
•Passages Studies Book 3 F. Thurston
Obras:
•Concierto G. Finzi
Páxina 52 de 69
•Concierto A. Shaw
MÚSICA DE CÁMARA:
•Sonatina M. Arnold
•Duo Op. 15 N. Burgmüller
•Sonata en Mib M F. Mendelssohn
•Romanza (1917) para Clar. Bajo y Pft B. Perez Casas
•Sonata para dos clarinetes F. Poulenc
•Solo de concurso A. Romero
•Sonata Nino Rota
•Homenaxes B. Kovacs
•Rapsodie G. Miluccio
•Ixor Scelsi
OBXECTIVOS •Perfeccionar a tecnica respiratoria, embocadura, emisión e afinación.
•Dominar tódalas tonalidades.
•Practicar e dominar a escala cromatica ata o Do6 en diferentes articulacións.
•Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos.
•Memorizar textos musicais.
•Adquirir fluidez na lectura a primeira vista e improvisación.
CONTIDOS •Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación.
•Practica das escalas e arpexos do curso (tódalas tonalidades mais a escala cromatica)
con diferentes articulacións e na tesitura propostas nos obxectivos.
•Estudos e exercicios de tecnica.
•Exercicios de memorización.
•Tecnicas de estudo.
•Conecemento dos feitos históricos e das características acusticas propios do clarinete e
dos instrumentos da sua familia.
•Exercicios de lectura a primeira vista e improvisación.
•Iniciación a musica contemporanea.
AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN
No inicio do curso academico habera unha avaliación inicial a todo o alumnado. A
avaliación sera continua, non habera exame a final de curso. Por outro lado, si habera un
sistema alternativo de avaliación que esta pensado para o alumnado que perda o dereito
a avaliación continua. Considerase que un alumno/a perde o dereito a avaliación continua
nos seguintes casos:
Materias dunha sesión semanal: 2 faltas de asistencia por trimestre ou 6 o longo do curso
Páxina 54 de 69
sen xustificar. Para esta especialidade, o sistema alternativo consistira na realización de
probas instrumentais que permitan controlar a evolución do alumno/a conforme aos
obxectivos e contidos da programación.
Os criterios a seguir seran:
• Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión.
• Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, afinación,
articulación e fraseo adecuados ao seu contido.
• Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual.
• Interpretar en publico como solista obras representativas do seu nivel no
instrumento, con seguridade e control da situación.
Valorarase a capacidade do alumnado para superar o traballo e que supere os obxectivos
fixados na programación.
Para superar o trimestre o alumnado debera superar a terceira parte como mínimo dos
obxectivos xerais do curso.
MÍNIMOS ESIXIBLES •Controlar a tecnica respiratoria, embocadura, columna de aire, emisión e afinación.
•Dominar as escalas en todas as tonalidades, en diferentes alturas e articulacións,
controlando a emisión e afinación.
•Interpretar os textos musicais cunha medida, fraseo, articulación e afinación correctos.
•Estudar e interpretar correctamente, un mínimo de 9 estudos dos programados para o
curso.
•Interpretación de tres obras ao longo do curso, con acompanamento pianístico se e
necesario, que se desenvolveran nas respectivas audicións, sendo unha delas de
CLARINETE SOLO.
PROCEDEMENTOS E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN A avaliación sera continua e sumativa.
Os alumnos/as que perdan o dereito a avaliación continua seran citados a final de curso
para a realización dunha proba na que deberan demostrar que superan os obxectivos
Páxina 55 de 69
marcados para este curso.
No proceso de avaliación faranse as seguintes consideracións:
• A nota media das rexistradas ao longo do trimestre valorarase nun 60% da nota de
avaliación.
• A nota obtida na audición con piano de finais de trimestre, ponderarase nun 30%.
• O interese, a asistencia continuada e regular, e a actitude en xeral valoraranse nun
10%.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula 30% Tocar en Publico 30% Traballo semanal 40%
Á sua vez, cada un destes apartados ponderarase do seguinte xeito: PROBA DE AULA Tocar en Público TRABALLO SEMANAL
Tecnica 40% Tecnica 30% Estudo 50%
interpretación 20% interpretación 30% Habitos 10%
Preparación 40% Preparación 30% Actitude 30%
Posta en escena 10% Material 10%
No caso de que o alumnado, só por motivos debidamente xustificados, non puidera
realizar algun dos apartados anteriores dito apartado quedara excluído da ponderación e
a porcentaxe do resto de apartados expandirase proporcionalmente.
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Ter superados os obxectivos de todas as materias do curso no que se atopa. As
ampliacións de matrícula tenen que ser solicitadas polo alumno na secretaría do centro
antes do 15 de Decembro.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIOS
O alumnado que perdeu o dereito a avaliación continua por faltas de asistencia sen
xustificar segundo se recolle no RRI do centro, tera que facer nas ultimas semanas do
Páxina 56 de 69
curso unha proba na que presentaran polo menos os contidos do apartado mínimos
esixibles.
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO •Escala cromatica (en relación aos contidos do curso)
•Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso)
•Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal)
•Duas obras (unha a elección do alumno/a)
Para o calculo das cualificacións teranse en conta as seguintes porcentaxes:
Proba de aula
Tecnica 60%
interpretación 40%
RECURSOS DIDÁCTICOS Estudos: •12 estudios de Bärmann •30 Caprichos para clarinete Cavallini •Cuaderno de escalas S. Comesana e N. Domínguez •18 Etudes de perfectionnement P. Jeanjean •30 estudios de interpretacion R. Kell •Book I, II, III e IV Kroepsch •14 caprichos N. Paganini •Arreglos tecnicos op. 52 vol.1 R. Stark •Passages Studies Book 3 Thurston Obras: MÚSICA CONCERTANTE: •Concertino F. Busoni •Concierto A. Copland •Conciertos op. 1, 5 e 11 B. H. Crusell •Silveira da perdición J. M. Fontana •Concierto kv. 662 en La M W. A. Mozart •Concierto nº 2 en Mib Mayor C. M. von Weber MÚSICA DE CÁMARA: •Sonata Bal y Gay •Sonata L. Bernstein •Ballade para clarinete bajo e piano E. Bozza
Páxina 57 de 69
•Sonatas nº 1 e 2 J. Brahms •Duo nº 3 C. M. Cambeiro •La Calma Cavallini •Sonata A. Copland •Primeira Rapsodia C. Debussy •Solo de concurso A. Messager •Self-Parafrasis X. Montsalvatge •Sonata F. Poulenc •Variaciones sobre “Lucrecia Borjia” A. Romero CLARINETE SOLO: •Arlequine Cahuzac •Sonata Denisow •Studio Primo Donizetti •Homenaxes B. Kovacs •Valme T. Marco •O abismo dos paxaros O. Messiaen •Rapsodie G. Miluccio •Sonate T. Olah •Heitere Variationen para clarinete solo A. Stadler •Tres piezas para clarinete solo I. Strawinsky
Páxina 58 de 69
7. PROCEDEMENTOS DE AVALIACION E SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Ao longo do curso, nas reunións do departamento, os profesores revisaran de forma
permanente o grao de cumprimento da programación así como os resultados academicos
do alumnado, tendo en conta tanto os obxectivos e contidos propostos, como as
características individuais de cada un dos alumnos/as: avaliación inicial, atención nas
clases, tempo dedicado ao instrumento, condicións, talento, capacidades, etc.
Os profesores informaran aos alumnos/as e aos seus pais e nais do grao de cumprimento
dos mínimos esixidos, dos criterios cos que van ser avaliados e da sua evolución. Así
mesmo, para un bo desenvolvemento da acción titorial e unha atención individualizada,
intentarase manter un contacto continuo co resto dos departamentos para ter unha visión
global do desenvolvemento de cada alumnado.
8. PROCEDEMENTOS PARA REALIZAR A AVALIACION INTERNA DO DEPARTAMENTO
As reunións do departamento son o foro onde se realizara de forma permanente, a
avaliación interna das estratexias metodolóxicas do departamento, valorando o grao de
cumprimento da programación, os resultados academicos, os resultados artísticos etc.
Todo iso, tendo en conta a idiosincrasia propia do instrumento, así como a individualidade
de cada un dos alumnos/as: o seu grao de compromiso co estudo, facultades, talento,
esforzo, interese no estudo do instrumento, etc.
Comentaranse regularmente as audicións realizadas polos alumnos, os resultados globais
de cada avaliación e calquera cuestión que os membros do departamento consideren
oportuna. Trasladaranse a comisión de coordinación pedagóxica os puntos que os
profesores/as estimen necesarios. Finalmente revisaranse as porcentaxes finais de
aprobados e suspensos e unificando criterios para obter o óptimo desenvolvemento
musical, artístico e instrumental dos alumnos/as. Por outra banda, dentro desta avaliación
interna, terase en conta e de forma moi destacada, os medios físicos e humanos cos que
Páxina 59 de 69
conta o departamento: material impreso: partituras, libros de consulta, revistas
especializadas, instrumentos e o seu estado, mobiliario adecuado, orzamento para
actividades, cursos, clases maxistrais, disponibilidade de aulas para clases de apoio,
numero de profesorado axeitado en relación coa demanda, cursos de formación
específicos para o profesorado e flexibilidade para a sua reciclaxe, flexibilidade para a
realización de proxectos artísticos por parte dos profesores/as etc.; en definitiva, os
medios basicos para alcanzar un ensino profesional de calidade, e que permita ao
profesorado e alumnado levar a cabo, de forma real os obxectivos que a programación
expón só dunha forma teórica.
9. ANEXOS
9.1 PROBAS DE ACCESO 1º DE GRAO PROFESIONAL
Para acceder ao primeiro curso do grao profesional o alumnado debera realizar unha
proba de acceso en cuxa primeira parte o alumno/a debera demostrar o seu nivel
interpretando 3 obras de diferentes estilos con acompanamento de piano se o require,
unha das cales debera ser interpretada de memoria. Para tal efecto se adxunta unha
listaxe de obras orientativas.
Tarantelle de Burgmüller
Adagio de Baermann
Fantasy de Nielsen
Romance de German
• Interpretar as obras cunha calidade do son.
• Interpretar as obras coa correcta medida e fraseo
• Interpretar o repertorio coa soltura tecnica requerida para cada obra.
• Interpretar de acordo coas diversas convencións interpretativas vixentes nos
períodos da historia da musica instrumental.
• Acadar na interpretación fidelidade nos matices dinamicos, agóxicos e
articulación que esixa a obra.
• Amosar a capacidade memorística na interpretación.
• Acadar un bo acoplamento co instrumento acompanante na execución das obras.
9.2 PROBAS DE ACCESO A OUTROS CURSOS
Probas de acceso a outros cursos de Grao Elemental
Para acceder aos diferentes cursos de grao elemental se realizaran probas de acceso en
cuxa primeira parte o alumnado debera demostrar o seu nivel interpretando duas obras ou
pezas de libre elección con acompanamento de piano se o require e dun exercicio de
lectura a primeira vista. Para tal efecto se adxunta unha listaxe de obras orientativas.
Contidos acceso a 2º curso de Grao elemental
• J.F. Michel: Duett Album vol.1
• J.Boerstoel,J.Kastelein: Escuchar,leer y tocar. vol 1
• J. Kastelein, M. Oldenkamp : Play your favourite song. vol.1
• R.Mauz: Die Fröhliche Klarinette de Mauz. Vol 1.(Nº. 12,14,16,17,19 e 29)
• J. Lancelot et H. Classens: La clarinette clasique vol. A (Nº. 1 a 4)
Páxina 61 de 69
Criterios de avaliación e cualificación Interpretar cunha calidade do son boa.
Interpretar coa correcta medida.
Interpretar as obras co fraseo e estilo axeitado .
Amosar fidelidade nos matices dinamicos, agóxicos e articulación que esixa a obra.
Amosar capacidade memorística.
• J. Lancelot et H. Classens: La clarinette clasique vol A
• Jerome Goldstein – Denes Agay: The Joy of Clarinet
Criterios de avaliación e cualificación
Interpretar cunha calidade do son boa.
Interpretar coa correcta medida.
Interpretar as obras co fraseo e estilo axeitado .
Amosar fidelidade nos matices dinamicos, agóxicos e articulación que esixa a obra.
Amosar capacidade memorística.
• J. Lancelot et H. Classens: La Clarinette Clasique vol B
• M. Delgiudice: Pastourelle
Criterios de avaliación e cualificación
Interpretar cunha calidade do son boa.
Interpretar coa correcta medida.
Interpretar as obras co fraseo e estilo axeitado .
Amosar fidelidade nos matices dinamicos, agóxicos e articulación que esixa a obra.
Amosar capacidade memorística.
Probas de acceso a outros cursos de Grao Profesional
Para acceder aos diferentes cursos do grao profesional se realizaran probas de acceso en
cuxa primeira parte o alumnado debera demostrar o seu nivel interpretando tres obras