civilització - . EI.s INICIS DE LA CIVILITZACIÓ GREGA Durant l'Edat des Metalls va sorg r a la Gréca…

Download civilització - . EI.s INICIS DE LA CIVILITZACIÓ GREGA Durant l'Edat des Metalls va sorg r a la Gréca…

Post on 15-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>2. EI.s INICIS DE LA CIVILITZACI GREGADurant l'Edat des Metalls va sorg r a la Grca insllar la cv ltzacl minoica, que desprs va ser reemp aqda per la av ltzacl ricnlca. Tant l'una corn l'a tra van establlaeos comercials culturals amb els pobles delPrdxim Orient (egipcs, hitites).</p> <p>La civilitzaci mnocLa civi itzaci minoica va ser l pr r-^ra que es va des-"nvolupar en terltor elrropeu, ales iles de creta iThera (acrual Santorin )</p> <p>E s mlnocs va ser un poble pacfic, ies per xd que en es seues a Lrtats no s'han trobat mlrr les. E centre de la vida uTbana era el palau; el ms important va ser e deCnossos, s tuat Creta.</p> <p>Els m no cs van ser uns terrssalres excel'lents I van v atlar per la Med terrnia per ven-</p> <p>dre els seus productes: cermica, v, ceres ol. Acanvi, compraven metaLls (coure,bronze, or).</p> <p>La seua prosperitat es va basaren elcomers maritim ielseu poder, en e dominidela mar (talassocrcia).</p> <p>Grcles l seus contactes amb Egipte van crer una escriptura de tipus jeroglfic.Ms avant, en van adoptar una tr de ms esquemt ca.</p> <p>La clvllltzaci minolca v entrr e decadncia a partir del T 500 a. C., desprs d'unaerupci vo cn ca 'ill eTher que va afectartamb Creta Alcap de poc, els m no csvan se nvad t5 pes micfics, procedents de a Grcla cont nenta .</p> <p>2.2. La civilitzaci micnicaCap al T 500 a. C., els aqueus. primers parlants de la lengua greg, es van estb ir a lGrc a europea ivan formar a cv ltzac micnica. Tarnb van invd r zon m noiaaen van adoptar la cu tura.</p> <p>A difernca des m nocs, els rnicnics van ser un poble guerer que Lrtiitzava lesarmes de bronze els carros de guerra. Vven en rec ntes fortlf cats que bastien enzones a tes anomenades aardpo is. Al voltant s'h va aostruir ciutatl, les ms m-portants van ser les de Micenes, Tir nt o Pilos-</p> <p>En quest perode tingu I oc la guerra de Tro;a, que desprs es v conveft r en unre at llegendar</p> <p>2.3. fpoca obscuraCapal 1200a C La req va ser nvadida pels doris, un pob e que fela servir armesde ferro, molt sr-rperor a les de bronze des mcnics Les nvasios dries van aaracompanyades de migracions a a Medterrn a oriental.</p> <p>Els doris van ocupar la pennsula del Pelopons i Creta ivan desplaqar d'altrepoblo,eoi, on),qJe$vd1e).dblrd es (o5te, o'Asia Menor $v1e)dbl.ren ciutats corn ara Milet i Efes.</p> <p>Durant els seg es segents, el rn grec va conixer un period-" de decadncia po tca, econmica iculturalanomenada poca obscura, per a penses se'n conservanforrnac precisa</p> <p>Ies parets dls Pls esde.oravr mb pinturer@lostes i alegres quemortraven escenB sobrela naturalesa o l vidaqutidih. A l dreta,figuret d'una deesracreten@,</p> <p>Mrcara d'AsaBmnon. obiecte funerar</p>