činnosti, školy za školský rok 2011/ .- 2 - oblasti hodnotenia školy: i. poslanie a vízia ii

Download činnosti, školy za školský rok 2011/ .- 2 - Oblasti hodnotenia školy: I. Poslanie a vízia II

Post on 11-Mar-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

- 1 -

Stredn odborn kola technick, Partiznska 1, Michalovce

Hodnotiaca sprva o vchovno-vzdelvacej innosti, jej vsledkoch a podmienkach koly za kolsk rok

2011/2012

Oktber 2012

- 2 -

Oblasti hodnotenia koly:

I. Poslanie a vzia

II. daje o pote iakov koly vrtane iakov so pecilnymi vchovno-vzdelvacmi

potrebami

III. daje o pote prijatch iakov do prvho ronka strednej koly

IV. daje o vsledkoch hodnotenia a klasifikcie iakov poda poskytovanho stupa

vzdelania

V. Zoznam tudijnch odborov a uebnch odborov a ich zameran, v ktorch kola

zabezpeuje vchovu a vzdelvanie, zoznam uplatovanch uebnch plnov

VI. Vsledky spenosti koly pri prprave na vkon povolania a uplatnenie iakov na

pracovnom trhu alebo ich spenos prijmania na alie tdiu

VII. daje o pote zamestnancov a plnen kvalifikanho predpokladu zamestnancov kl

VIII. daje o alom vzdelvan pedagogickch zamestnancov kl

IX. daje o aktivitch a prezentcii koly na verejnosti

X. daje o projektoch, do ktorch je kola zapojen

XI. daje o vsledkoch inpeknej innosti vykonanej ttnou kolskou inpekciou v kole

v kolskom roku 2011/2012

XII. daje o priestorovch a materilno-technickch podmienkach koly

XIII. daje o finannom a hmotnom zabezpeen vchovno-vzdelvacej innosti koly

XIV. Aktivity svisiace so schvlenmi koncepciami KSK

- 3 -

Hodnotiaca sprva o vchovno-vzdelvacej innosti, jej vsledkoch a podmienkach koly za kolsk rok 2011/2012

(v slade s Vyhlkou M SR .9/2006 Z.z. o truktre a obsahu sprv o vchovno-vzdelvacej innosti, jej vsledkoch a podmienkach kl a kolskch

zariaden)

Kontaktn daje koly

Nzov koly Stredn odborn kola technick, Partiznska 1, Michalovce Telefnne slo 056 6441459

Faxov slo 056 6432812 Elektronick adresa sostmi@sostmi.sk

Internetov adresa www.sostmi.sk

Zriaovate

Koick samosprvny kraj Nmestie Maratnu mieru 1, 042 66 Koice

Riadite koly Jaroslav Kapitan, Ing. 056 6441459 Ekonomick zstupca Marin Raa, Ing 056 6887321 Zstupcovia riaditea pracovisko Partiznska 1

Rastislav Hreko, Ing. 056 6441459 Jn Vank, Ing. 056 6441459

Zstupcovia riaditea pracovisko Moarianska 1

Jn Kraus , Ing 056 6421685 Ernest Exenberger , Mgr. 056 6421685

Hlavn majster Marin Kokolus, Bc. 056 6421685 Zstupcovia riaditea pracovisko Kapuianska 6

Milena Rejtov, Mgr. 056 6433096 Jozef Miklo, Ing. 056 6433096 Ivan vingl, Ing. 056 6433096

Hlavn majster Jn Papcun 056 6433096 Rada koly Jozef Dobi , Ing. 056 6433096 Poradn orgn koly PR a PK Certifikt kvality: kola zskala certifikt kvality ISO: 5. oktber 2009 Recertifikcia bola uskutonen: 12. oktber 2010 Dohadov audit : 23. september 2011 Pln recertifikcie: oktber 2012

- 4 -

I. poslanie a vzia SWOT analza koly: Siln strnky:

zujem uchdzaov o tdium (predpoklad naplnenia prvch ronkov),

kola je driteom kvality ISO 9001 zapojenos koly do rznych projektov komplexnos koly a jej poloha (kola, stravovacie

zariadenie, portov arel, centrum odbornho vzdelvania),

kvalita a sksenos pedagogickch zamestnancov, dobr vybavenie tandardnch a odbornch

uebn, obnova prostriedkov IKT, robotizovan pracovisko

zujem podnikateskch subjektov o absolventov uebnch a tudijnch odborov,

nzke % nezamestnanosti naich absolventov, ako aj evidencia na radoch prce

kvalitn prprava iakov pre pokraovanie v tdiu na vysokch kolch technickho zamerania,

vyuvanie internetu v pravidelnej prci uiteov, monos vzjomnej elektronickej komunikcie na pracovisku, monos vyuvania VIFI iakmi

kolsk a mimokolsk aktivity spenos iakov v predmetovch olympidach a odbornch saiach

zosladenie odbornosti iakov s poiadavkami trhu prce na zklade analz podnikateskch subjektov a cez kolsk vzdelvacie program

Slab strnky:

nedostatok finannch prostriedkov na rekontrukciu a inovciu odbornch uebn , jedlne a telocvine

chbajce uebnice zabezpeujce aktulne zmeny v odbornch predmetoch

nzke finann ohodnotenie pedagogickch zamestnancov

zl technick stav budov vysok poet strednch kl v regine nzka vedomostn rove

prichdzajcich iakov zo zkladnch kl

Prleitosti:

uplatnenie absolventov koly vo vine odborov, ktor sa na kole vyuuj

pokraovanie v tdiu na V zskanie priemyselnch certifiktov / ECDL,

odborn elektrotechnick spsobilos / partnerstvo s podobnmi kolami spoluprca so zamestnvatemi v regine spoluprca so zriaovateom, P, NUCEM om

a IOVom spoluprca so zkladnmi kolami pri informovan

iakov o monosti tdia na naej kole odbornos iakov v slade s poiadavkami trhu

prce

Ohrozenie:

pokles populcie nedostaton pochopenie podpory

reformy zo strany verejnosti nedostatok finannch prostriedkov na

obnovu a prevdzku koly zniujce sa socilne postavenie rodn chba plnovanie v oblasti potrieb

odborno- technickch pracovnkov nzka vedomostn rove

prichdzajcich iakov zo zkladnch kl

- 5 -

Vzia koly :

Vziou naej koly je pripravi iakov na ivot a prcu hlavne pre budcnos.

Snaha koly je by najvou a najuniverzlnejou strednou odbornou kolou technickou v regine, ktor sa doke prispsobi poiadavkm trhu prce v irokom spektre odborov a v oblastiach vzdelvania. Doke sa prispsobi trhu prce prostrednctvom zkej spoluprce s podnikateskou sfrou v regine, kraji i celho Slovenska.

Naim hlavnm cieom je:

prechod k informanej a uiacej sa spolonosti prispsobovanie rchle sa meniacim podmienkam ivota prprava iakov na celoivotn vzdelvanie a uenie sa prprava iakov na rchle tempo inovci, najm informanch vchova budcich obanov Eurpy aktvne ovldanie cudzch jazykov rozvjanie motivcie a formovanie hodnt ako s cta, repekt, rovnos, tolerantnos,

dvera, estnos a spoluprca modernizcia vybavenia odbornch uebn, laboratri a pracovsk praktickho

vyuovania vyuvanie modernch vyuovacch metd rozvjanie centra odbornho vzdelvania pre informatiku, automatizciu a

elektrotechniku vmena sksenost s partnerskmi kolami doma i v zahrani spoluprca s podnikateskou sfrou spoluprca s vysokmi kolami spoluprca s rodimi spoluprca s almi intitciami, ktor sa podieaj na vchove a vzdelvan prprava projektov, ako sas prce koly reprezentcia koly v rznych oblastiach techniky, portu, humanitnch a prrodovednch

vied obhji certifikt kvality ISO 9001

Vyhodnotenie:

kole sa dar napa vziu z predchdzajcich rokov. V kolskom roku 2011/2012 sa zvil zujem o vyuvanie COV (podrobnejie aktivity s v asti XIV). kola poiadala o akreditciu alch vzdelvacch programov ktorm bolo vyhoven. Oakvame v zujem zo strany radov prce pri rekvalifikcii nezamestnanch. Vo vej miere sa vyuva vybudovan odborn ueba pre vyuovanie prrodovednch predmetov vybaven najmodernejou IKT technikou predovetkm vyuujcimi matematiky a fyziky. kola si udrala dominantn postavenie v oblasti odbornho kolstva v regine. V kole spene prebehol dohadov audit certifiktu kvality. Napriek vekej snahe vedenia koly sa nepodarilo zabezpei finann prostriedky na rekontrukciu telocvine na pracovisku Kapuianska

- 6 -

Poslanie koly:

Poslanm koly je poskytovanie odbornho vzdelvania v regine v spoluprci s existujcimi podnikmi a rozirovanie vedomosti pre 21. storoie. Vyhodnotenie:

Vzhadom na nezujem zo strany iakov a ich rodiov sa nepodarilo opakovane poda plnu otvori niektor tudijn odbory strojrskeho, stavebnho, ponohospodrskeho zamerania .Napriek slabiemu prospechu iakov na zkladnch kolch zujem o uebn odbory je vemi mal. Oakvame predovetkm od M rieenie tejto problematiky preto e obdobn situcia je aj na alch strednch kolch technickho zamerania. Vedenie koly a vchovn poradcovia zintenzvnili nbory iakov nvtevou v triedach, na schdzach ZR a na burzch informci uskutonench radmi prce. kola pripravila kolsk vzdelvac program pre iakov zo socilne znevhodnenho prostredia ,ktor bol realizovan a ukonen zverenou skkou na detaovanom pracovisku v binciach. V prpade zujmu bude kola v tejto aktivite pokraova.

- 7 -

Zmery:

1. Inovcia kolskch vzdelvacch programov - 2008 Na zklade sksenosti z vyuovania jednotlivch predmetov prvho a tvrtho ronka vyuujci prehodnotia vypracovan kolsk vzdelvacie programy a navrhn pravy osnov pre nasledujci kolsk rok.

2. Inovcia kolskch vzdelvacch programov - 2010 Na zklade sksenosti z vyuovania jednotlivch predmetov prvho a druhho ronka

vyuujci prehodnotia vypracovan kolsk vzdelvacie programy a navrhn pravy osnov pre nasledujci kolsk rok.

3. alie vzdelvanie pedagogickch pracovnkov

Pre zvyovanie odbornosti uiteov a skvalitnenie vyuovania bud uitelia absolvova adekvtne kolenia ponkan MPC v Preove a almi vzdelvacmi intitciami v rmci plnu kontinulneho vzdelvania pedagogickch a odbornch zamestnancov.. Pre jednotliv kolenia bud pripravovan pracovnci tak, aby boli zastpen vetky oblasti tdia.

4. Vyuitie Centra odbornho vzdelvania

Vyuva COV na skvalitnenie vzdelvania uiteov a iakov SOT a inch S. Informova verejnos a rady prce a socilnych vec o monost rekvalifikcie v COV, zavdza nov rekvalifikan kurzy poda poiadaviek trhu prce.

5. Zskavanie iakov zo Z pre tdium jednotlivch odborov

Pre zskavanie iakov pre tdium na naej kole vyuijeme Burzy informci organizovanch radmi prce, De otvorench dver, vysielanie v regionlnych televzich, prezentciu v tlai. Poas kolskho roka vchovn poradcovia a vedenie koly navtvia zkladn koly s cieom oboznmi rodiov a iakov o monostiach tdia .

6. Skvalitnenie a rozrenie i